Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ДВ, БР. 40 ОТ 2009 Г.)

В сила от 14.05.2019 г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, т. 4, в част Б "Критерии за типове, варианти и версии на превозни средства" се правят следните допълнения:
1. В т. 1.3.1 след буква "л" се добавя:
"Като алтернатива на критериите по букви "з", "и" и "к" превозните средства, групирани в една версия, трябва да са преминали всички изпитвания за изчисляването на емисиите им на CO2, разхода на електрическа енергия и разхода на гориво съгласно разпоредбите от подприложение 6 към Приложение XXI на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ, L 175, 7.07.2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/1151)."
2. В т. 3.3.1 се правят следните допълнения:
а) създава се буква "л":
"л) съществуването на единствен набор от иновативни технологии, както е посочено в чл. 12 от Регламент (ЕС) № 510/2011.";
б) след буква "л" се добавя:
"Като алтернатива на критериите по букви "з", "и" и "к" превозните средства, групирани в една версия, трябва да са преминали всички изпитвания за изчисляването на емисиите им на CO2, разхода на електрическа енергия и разхода на гориво съгласно разпоредбите от подприложение 6 към Приложение XXI на Регламент (ЕС) 2017/1151."

§ 2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. След т. 0.2.2 се създават т. 0.2.2.1 - 0.2.3.9:
"0.2.2.1. Допустимите стойности на параметрите за многоетапно одобрение на типа трябва да използват базовите стойности на емисиите на превозните средства (да се въведе обхватът, ако е приложимо) (y):
Маса на крайното превозно средство в готовност за движение (в kg): ......................
Челна площ на крайното превозно средство (в cm2): ......................
Съпротивление при търкаляне на гумите (в kg/t): ......................
Площ на напречното сечение на входа за въздух на радиаторната решетка (в cm2): ......................
0.2.3. Идентификатори (ш):
0.2.3.1. Идентификатор на интерполационната фамилия: ......................
0.2.3.2. Идентификатор на фамилия за изпитване с корекция за околната температура: ......................
0.2.3.3. Идентификатор на фамилия за PEMS: ......................
0.2.3.4. Идентификатор на фамилия на съпротивление при движение:
0.2.3.4.1. Фамилия за съпротивление при движение по пътя на превозно средство VH: ......................
0.2.3.4.2. Фамилия за съпротивление при движение по пътя на превозно средство VL: ......................
0.2.3.4.3. Фамилии на съпротивление при движение, приложими за интерполационната фамилия: ......................
0.2.3.5. Идентификатор на фамилията на матрицата на съпротивление при движение: ......................
0.2.3.6. Идентификатор на фамилия за система за периодично регенериране: ......................
0.2.3.7. Идентификатор на фамилията на изпитването на емисии от изпаряване: ......................
0.2.3.8. Идентификатор на фамилията на системата за бордова диагностика (СБД): ......................
0.2.3.9. Идентификатор на друг вид фамилия: ......................"
2. Точка 2.6.1 се изменя така:
"2.6.1. Разпределение на тази маса между осите и в случай на полуремарке, ремарке с централна ос или ремарке с твърд теглич масата в точката на прикачване:
а) минимум и максимум за всеки вариант: ......................
б) маса на всяка версия (предоставя се матрица): ......................"
3. След т. 2.6.2 се създава т. 2.6.3:
"2.6.3. Махова маса (ш): 3 % от сумата на масата в готовност за движение и 25 kg или стойност, за всяка ос (в kg): ......................"
4. Точки 3 - 3.1.1 се изменят така:
"3. КОНВЕРТОР НА ЕНЕРГИЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ (K)
3.1. Производител на конвертора(ите) на енергия на задвижването: ......................
3.1.1. Код на двигателя, даден от производителя (както е маркиран на двигателя или други начини на идентификация): ......................"
5. Точка 3.2.1.8 се изменя така:
"3.2.1.8. Номинална мощност на двигателя (n): ..................... kW при: ...................... min -1 (декларирана от производителя)".
6. Точка 3.2.2.1 се изменя така:
"3.2.2.1. Дизелово гориво/бензин/втечнен нефтен газ (ВНГ)/природен газ (ПГ) или биометан/етанол (E 85)/биодизел/водород (1) (6)".
7. След т. 3.2.2.1 се създава т. 3.2.2.1.1:
"3.2.2.1.1. Октаново число по изследователския метод (RON), безоловен: ......................"
8. Точка 3.2.4.2.1 се изменя така:
"3.2.4.2.1. Описание на системата (акумулираща горивна система с високо налягане, впръсквачи, разпределителна помпа и т.н.): ......................"
9. Точка 3.2.4.2.3 се изменя така:
"3.2.4.2.3. Впръскване/горивонагнетателна помпа".
10. Точка 3.2.4.2.4 се изменя така:
"3.2.4.2.4. Ограничител на честотата на въртене на двигателя".
11. Точка 3.2.4.2.9.3 се изменя така:
"3.2.4.2.9.3. Описание на системата".
12. След т. 3.2.4.2.9.3.1 се създава се т. 3.2.4.2.9.3.1.1:
"3.2.4.2.9.3.1.1. Версия на програмното осигуряване на модула за управление на двигателя: ......................"
13. Точки 3.2.4.2.9.3.6 - 3.2.4.2.9.3.8 се изменят така:
"3.2.4.2.9.3.6. Марка и тип или принцип на работа на сензора за температурата на водата: ......................
3.2.4.2.9.3.7. Марка и тип или и принцип на работа на сензора за температурата на въздуха: ......................
3.2.4.2.9.3.8. Марка и тип или принцип на работа на сензора за налягането на въздуха: ......................"
14. След т. 3.2.4.3.4.1 се създава т. 3.2.4.3.4.1.1:
"3.2.4.3.4.1.1. Версия на програмното осигуряване на модула за управление на двигателя: ......................"
15. Точка 3.2.4.3.4.3 се изменя така:
"3.2.4.3.4.3. Марка и принцип на работа на дебитомера: ......................"
16. Точки 3.2.4.3.4.9 - 3.2.4.3.4.11 се изменят така:
"3.2.4.3.4.9. Марка и тип или принцип на работа на сензора за температурата на водата: ......................
3.2.4.3.4.10. Марка и тип или принцип на работа на сензора за температурата на въздуха: ......................
3.2.4.3.4.11. Марка и тип или принцип на работа на сензора за налягането на въздуха: ......................"
17. Точка 3.2.4.3.5 се изменя така:
"3.2.4.3.5. Впръсквачи".
18. След т. 3.2.4.4.1 се създават т. 3.2.4.4.2 и 3.2.4.4.3:
"3.2.4.4.2. Марка(и): ......................
3.2.4.4.3. Тип(ове): ......................"
19. След т. 3.2.12 се създава т. 3.2.12.0:
"3.2.12.0. Характеристики по отношение на емисиите на одобрението на типа (ш)".
20. Точки 3.2.12.2 - 3.2.12.2.1 се изменят така:
"3.2.12.2. Устройства за контрол на замърсяването (ако те не са включени в други точки)
3.2.12.2.1. Каталитичен конвертор (неутрализатор)".
21. Точка 3.2.12.2.1.3 се изменя така:
"3.2.12.2.1.3. Тип на каталитичното действие: ......................(окисление, трипътен, филтър за NОx от двигатели с вътрешно горене, работещи с бедна смес, селективна каталитична редукция (SCR), катализатор за NОx от двигатели с вътрешно горене, работещи с бедна смес, или друго)".
22. Точка 3.2.12.2.1.11 се изменя така:
"3.2.12.2.1.11. Обхват на нормалната работна температура: ...................... °C".
23. Точки 3.2.12.2.1.11.1 - 3.2.12.2.1.11.10 се заличават.
24. Точки 3.2.12.2.2. - 3.2.12.2.2.1 се изменят така:
"3.2.12.2.2. Сензори
3.2.12.2.2.1. Кислороден сензор: да/не (1)".
25. След т. 3.2.12.2.2.1 се създават т. 3.2.12.2.2.1.1 - 3.2.12.2.2.1.5:
"3.2.12.2.2.1.1. Марка: ......................
3.2.12.2.2.1.2. Местонахождение: ......................
3.2.12.2.2.1.3. Обхват на регулиране: ......................
3.2.12.2.2.1.4. Тип или принцип на работа: ......................
3.2.12.2.2.1.5. Идентификационен номер на частта: ......................"
26. Точка 3.2.12.2.2.2 се изменя така:
"3.2.12.2.2.2. Сензор за NOx: да/не (1)".
27. След т. 3.2.12.2.2.2 се създават т. 3.2.12.2.2.2.1. - 3.2.12.2.2.2.3:
"3.2.12.2.2.2.1. Марка: ......................
3.2.12.2.2.2.2. Тип: ......................
3.2.12.2.2.2.3. Местоположение: ......................"
28. Точка 3.2.12.2.2.3 се изменя така:
"3.2.12.2.2.3 Сензор за частици: да/не (1)"
29. След т. 3.2.12.2.2.3 се създават т. 3.2.12.2.2.3.1 - 3.2.12.2.2.3.3:
"3.2.12.2.2.3.1. Марка: ......................
3.2.12.2.2.3.2. Тип: ......................
3.2.12.2.2.3.3. Местоположение: ......................"
30. Точка 3.2.12.2.4.1 се изменя така:
"3.2.12.2.4.1. Характеристики (марка, тип, дебит, високо налягане/ниско налягане/комбинирано и др.): ......................"
31. Точка 3.2.12.2.4.1.2 се заличава.
32. След т. 3.2.12.2.4.1 се създава т. 3.2.12.2.4.2:
"3.2.12.2.4.2. Течностна охладителна система (да се посочи за всяка система за рециркулация на отработилите газове, напр. ниско налягане/високо налягане/комбинирано: да/не (1)".
33. Точки 3.2.12.2.5 - 3.2.12.2.5.5 се изменят така:
"3.2.12.2.5. Система за контрол на емисиите от изпаряване (само за двигатели, използващи бензин или етанол): да/не (1)
3.2.12.2.5.1. Подробно описание на устройствата: ......................
3.2.12.2.5.2. Чертеж на системата за контрол на емисиите от изпаряване: ......................
3.2.12.2.5.3. Чертеж на въглеродната обвивка: ......................
3.2.12.2.5.4. Маса на сухия въглен: ...................... g
3.2.12.2.5.5. Схематичен чертеж на резервоара за гориво (само за двигатели, работещи с бензин и етанол): ......................"
34. След т. 3.2.12.2.5.5 се създават т. 3.2.12.2.5.5.1 - 3.2.12.2.5.5.5:
"3.2.12.2.5.5.1. Вместимост, материал и конструкция на системата на резервоара за гориво: ......................
3.2.12.2.5.5.2. Описание на материала на гъвкавите тръбопроводи за горивни пари, на материала на горивопровода и на техниката за свързване на горивната система: ......................
3.2.12.2.5.5.3. Система с херметичен резервоар: да/не
3.2.12.2.5.5.4. Описание на настройката на предпазния клапан на резервоара за гориво (засмукване и изпускане на въздух): ......................
3.2.12.2.5.5.5. Описание на системата за контрол на прочистването с въздух: ......................"
35. След т. 3.2.12.2.5.5.5 се създават т. 3.2.12.2.5.5.6 и 3.2.12.2.5.5.7:
"3.2.12.2.5.5.6. Описание и схема на топлинния щит между резервоара и изпускателната уредба: ......................
3.2.12.2.5.5.7. Коефициент на пропускливост: ......................"
36. След т. 3.2.12.2.5.7 се създава т. 3.2.12.2.5.12:
"3.2.12.2.5.12. Впръскване на вода: да/не (1)".
37. Точка 3.2.12.2.6.4 се изменя така:
"3.2.12.2.6.4. Марка на уловителя на прахови частици: ......................"
38. Точки 3.2.12.2.6.4.1 - 3.2.12.2.6.4.4 се заличават.
39. Точка 3.2.12.2.6.5 се изменя така:
"3.2.12.2.6.5. Идентификационен номер на частта: ......................"
40. Точка 3.2.12.2.6.6 се заличава.
41. Точки 3.2.12.2.7 - 3.2.12.2.7.0.6 се изменят така:
"3.2.12.2.7. Система за бордова диагностика (СБД/OBD): да/не (1): ......................
3.2.12.2.7.0.1. (само Евро VI) Брой на фамилиите двигатели със СБД в рамките на фамилията двигатели: ......................
3.2.12.2.7.0.2. (само Евро VI) Списък на фамилиите двигатели със СБД (когато е приложимо): ......................
3.2.12.2.7.0.3. (само Евро VI) Номер на фамилията двигатели със СБД, към което спада основният двигател/двигателят - член на фамилията: ......................
3.2.12.2.7.0.4. (само Евро VI) Позовавания на производителя на документацията относно СБД, изисквана по член 5, параграф 4, буква в) и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 582/2011 и определена в приложение Х към посочения регламент за целите на одобряването на СБД: ......................
3.2.12.2.7.0.5. (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на документацията за монтиране на превозно средство на система на двигателя, оборудвана с БД: ......................
3.2.12.2.7.0.6. (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на комплекта документи, свързан с монтирането на превозното средство на СБД на одобрен двигател:".
42. В т. 3.2.12.2.7.6.4.1 думата "леки" се заменя с "лекотоварни".
43. Точка 3.2.12.2.8 се изменя така:
"3.2.12.2.8. Други системи: ......................"
44. След т. 3.2.12.2.8.2.2 се създават т. 3.2.12.2.8.2.3 - 3.2.12.2.8.2.5:
"3.2.12.2.8.2.3. Тип на системата за изискване на действие от водача: Не се пуска повторно двигателят след обратно отброяване/двигателят не се пуска след презареждане с гориво/блокиране на презареждане с гориво/ограничаване на работните характеристики: ......................
3.2.12.2.8.2.4. Описание на системата за изискване на действие от водача: ......................
3.2.12.2.8.2.5. Еквивалент на средния възможен пробег с един пълен резервоар гориво:.....................km".
45. След т. 3.2.12.2.8.3.2 се създава т. 3.2.12.2.8.4:
"3.2.12.2.8.4. (само Евро VI) Списък на фамилиите двигатели със СБД (когато е приложимо)................................................................."
46. След т. 3.2.12.2.9.2 се създават т. 3.2.12.2.10 - 3.2.12.2.11.8:
"3.2.12.2.10. Система с периодично регенериране (За всеки отделен възел се предоставя изискваната по-долу информация):
3.2.12.2.10.1. Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: ...................
3.2.12.2.10.2. Брой на работните цикли от тип 1 или еквивалентните цикли за изпитване на двигателя на изпитателен стенд между два цикъла, при които има фаза на регенериране при условия, еквивалентни на изпитване от тип 1 (Разстояние "D" на фигура A6.App1/1 в допълнение 1 към подприложение 6 към Приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151 или фигура А13/1 от приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН (което е приложимо): ......................
3.2.12.2.10.2.1. Приложим цикъл от тип 1 (да се посочи приложимата процедура: Приложение XXI, подприложение 4 или Правило № 83 на ИКЕ на ООН): ......................
3.2.12.2.10.3. Описание на метода, използван за определяне на броя на циклите между два цикъла, в които има фаза на регенериране:.....................
3.2.12.2.10.4. Параметри за определяне на нивото на натоварване, изисквано за настъпване на регенериране (т.е. температура, налягане и т.н.): ......................
3.2.12.2.10.5. Описание на метода, използван за натоварване на системата при методиката на изпитване, описана в параграф 3.1 от приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ - ООН: ......................
3.2.12.2.11. Системи с каталитичен конвертор, които използват невъзстановими реагенти (посочената по-долу информация да се даде за всеки отделен възел) да/не (1)
3.2.12.2.11.1. Вид и концентрация на необходимия реагент: ......................
3.2.12.2.11.2. Диапазон на нормалната работна температура на реагента: ......................
3.2.12.2.11.3. Международен стандарт: ......................
3.2.12.2.11.4. Честота на повторно пълнене с реагент: текущо/при поддръжка (където е приложимо): ......................
3.2.12.2.11.5. Индикатор на реагента (описание и местоположение): ......................
3.2.12.2.11.6. Резервоар за реагента: ......................
3.2.12.2.11.6.1. Вместимост: ......................
3.2.12.2.11.6.2. Отоплителна уредба: да/не
3.2.12.2.11.6.2.1. Описание или чертеж: ......................
3.2.12.2.11.7. Модул за управление на реагента: да/не (1)
3.2.12.2.11.7.1. Марка: ......................
3.2.12.2.11.7.2. Тип: ......................
3.2.12.2.11.8. Впръсквач на реагент (марка, тип и местоположение): ......................"
47. Точка 3.2.15.1 се изменя така:
"3.2.15.1. Номер на одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009: ......................"
48. Точка 3.2.16.1 се изменя така:
"3.2.16.1. Номер на одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009: ......................"
49. Точка 3.2.19.4.1 се заличава.
50. След т. 3.2.19.4.3 се създават т. 3.2.20 - 3.2.20.2.4:
"3.2.20. Информация за съхраняването на топлина (ш):
3.2.20.1. Устройство за активно акумулиране на топлина: да/не (1)
3.2.20.1.1. Енталпия ...................... (J)
3.2.20.2. Изолационни материали: да/не (1)
3.2.20.2.1. Изолационни материали: ......................
3.2.20.2.2. Обем на изолацията: ......................
3.2.20.2.3. Тегло на изолацията: ......................
3.2.20.2.4. Местоположение на изолацията: ......................"
51. След т. 3.2.20.2.4 се създават т. 3.2.20.2.5 - 3.2.20.2.6:
"3.2.20.2.5. Подход на най-неблагоприятния случай с охлаждане на превозното средство: да/не (1)
3.2.20.2.5.1. (Подход, различен от подхода на най-неблагоприятния случай) Минимално време за привеждане към околна температура, t soak_ATCT (часа): ......................
3.2.20.2.5.2. (Подход, различен от подхода на най-неблагоприятния случай) Местоположение на измервателя на температурата на двигателя: ......................
3.2.20.2.6. Подход с една интерполационна фамилия в рамките на фамилията за изпитване с корекция за околната температура: да/не (1)".
52. Точка 3.3 се изменя така:
"3.3. Електрическа машина".
53. Точка 3.3.2 се изменя така:
"3.3.2. Презаредима система за натрупване на енергия (ПСНЕ)".
54. Точка 3.4 се изменя така:
"3.4. Комбинация от конвертори на енергия за задвижване".
55. Точка 3.4.4 се изменя така:
"3.4.4. Описание на устройството за акумулиране на енергия: (ПСНЕ, кондензатор, маховик/генератор)".
56. Точка 3.4.4.5 се изменя така:
"3.4.4.5. Енергия: ...................... (за ПСНЕ: напрежение и капацитет в Ah за 2 h, за кондензатор: J, ...)".
57. Точка 3.5.4 се изменя така:
"3.5.4. Електрически машини (поотделно се описва всеки тип електрическа машина)".
58. Точка 3.5 се изменя така:
"3.5. Обявени от производителя стойности за определяне на емисиите на CO2 /разхода на гориво/разхода на електрическа енергия/пробег в електрически режим на задвижване и подробности за екологичните иновации (ако е приложимо) (°)".
59. След т. 3.5.6.3 се създават т. 3.5.7 - 3.5.8.3:
"3.5.7. Обявени от производителя стойности:
3.5.7.1. Характеристики на изпитваното превозно средство:


Превозно средство

Превозно средство, ниска стойност (VL), ако има такова

Превозно средство, висока стойност (VH)

VM, ако има
такова

Представително превозно средство (само за фамилия с матрица на съпротивленията при движение по пътя) (*)

Стойности по подразбиране

Тип на каросерията на превозното средство (вариант/версия)

 

 

-

 

 

Използван метод за измерване на съпротивлението при движение по пътя (измерване или изчисление за всяка фамилия за съпротивлението при движение по пътя)

 

 

-

-

 

Информация за съпротивлението при движение по пътя:

Марка и тип на гумите, ако е направено измерване

 

 

-

 

 

Размери на гумите (предни/задни), ако е направено измерване

 

 

-

 

 

Съпротивление при търкаляне на гумите (предни/задни) (kg/t)

 

 

 

 

 

Налягане на гумите (предни/задни) (kPa), ако е направено измерване

 

 

 

 

 

Делта CD x A на превозно средство L в сравнение с превозно средство H (IP _ H минус IP _ L)

-

 

-

-

 

Делта CD x A в сравнение с превозно средство L от фамилия на съпротивление при движение по пътя (IP_H/L минус RL_L), ако е изчислено по фамилия за съпротивлението при движение по пътя

 

 

-

-

 

Маса на превозното средство при изпитването (в kg)

 

 

 

 

 

Коефициенти на съпротивление при движение по пътя:

f 0 (N)

 

 

 

 

 

f 1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f 2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Челна площ m2 (0,000 m2)

-

-

-

 

 

Необходима за цикъла енергия (J)

 

 

 

 

 

(*) за фамилията с матрица на съпротивленията при движение по пътя е изпитано представително превозно средство


3.5.7.1.1. Горивото, използвано за изпитване от тип 1 и избрано за измерването на полезната мощност в съответствие с приложение ХХ към настоящия регламент (само за превозни средства, използващи за ВНГ и ПГ): ......................
3.5.7.2. Маса на емисии на CO2 (смесен режим):
3.5.7.2.1. Тегловни емисии на CO2 за превозни средства, използващи само двигатели с вътрешно горене, и хибридни електрически превозни средства без външно зареждане:
3.5.7.2.1.0. Минимални и максимални стойности на CO2 в рамките на интерполационната фамилия: ......................
3.5.7.2.1.1. Превозно средство Нigh: ...................... g/km
3.5.7.2.1.1.0. Превозно средство Нigh (NEDC): ...................... g/km
3.5.7.2.1.2. Превозно средство Low (ако е приложимо): ...................... g/km
3.5.7.2.1.2.0. Превозно средство Low (ако е приложимо) (NEDC): ...................... g/km
3.5.7.2.1.3. Превозно средство M (ако е приложимо): ...................... g/km
3.5.7.2.1.3.0. Превозно средство М (ако е приложимо) (NEDC): ...................... g/km
3.5.7.2.2. Тегловни емисии на CO2 в режим на запазване на заряда на акумулаторната батерия за хибридни електрически превозни средства с външно зареждане: ......................
3.5.7.2.2.1. Тегловни емисии на CO2 в режим на запазване на заряда на акумулаторната батерия на превозно средство, висока стойност:.....................g/km
3.5.7.2.2.1.0. Комбинирани тегловни емисии на CO2 на превозно средство Нigh (VH) (NEDC условие Б): ...................... g/km
3.5.7.2.2.2. Тегловни емисии на CO2 в режим на запазване на заряда на акумулаторната батерия на превозно средство Low (VL) (ако е приложимо): ...................... g/km
3.5.7.2.2.2.0. Комбинирани тегловни емисии на CO2 на превозно средство Low (VL) (ако е приложимо) (NEDC условие Б): ...................... g/km
3.5.7.2.2.3. Тегловни емисии на CO2 в режим на запазване на заряда на акумулаторната батерия на превозно средство М (ако е приложимо):.....................g/km
3.5.7.2.2.3.0. Комбинирани тегловни емисии на CO2 на превозно средство М (ако е приложимо) (NEDC условие Б): ...................... g/km
3.5.7.2.3. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия и претеглени тегловни емисии на CO2 за хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC-HEV):
3.5.7.2.3.1. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, висока стойност: ......................g/km
3.5.7.2.3.1.0. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, висока стойност (при новия европейски цикъл на движение - NEDC условие А): ...................... g/km
3.5.7.2.3.2. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо): ...................... g/km
3.5.7.2.3.2.0. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо) (при новия европейски цикъл на движение - NEDC условие А): ...................... g/km
3.5.7.2.3.3. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство M (ако е приложимо): ...................... g/km
3.5.7.2.3.3.0. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство М (ако е приложимо) (при новия европейски цикъл на движение - NEDC условие А): ...................... g/km
3.5.7.2.3.4. Минимални и максимални среднопретеглени стойности на CO2 в рамките на интерполационна фамилия на превозни средства с външно зареждане (OVC)
3.5.7.3. Пробег в електрически режим на задвижване на електрифицирани превозни средства
3.5.7.3.1. Пробег в изцяло електрически режим на задвижване (PERs) при изцяло електрическо превозно средство: ......................
3.5.7.3.1.1. Превозно средство Нigh: ...................... km
3.5.7.3.1.2. Превозно средство Low (ако е приложимо) ...................... km
3.5.7.3.2. Пробег в напълно електрически режим (ПНЕР) за хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC-ХЕПС)
3.5.7.3.2.1. Превозно средство Нigh: ...................... km
3.5.7.3.2.2. Превозно средство Low (ако е приложимо) ...................... km
3.5.7.3.2.3. Превозно средство M (ако е приложимо) ...................... km
3.5.7.4. Разход на гориво, отговарящ на запазване на състоянието на зареждане (FCCS) на хибридни превозни средства с горивен елемент
3.5.7.4.1. Превозно средство Нigh: ...................... kg/100 km
3.5.7.4.2. Превозно средство Low (ако е приложимо) ...................... kg/100 km
3.5.7.5. Разход на електрическа енергия на електрифицирани превозни средства
3.5.7.5.1. Комбиниран разход на електрическа енергия (ECWLTC) на изцяло електрически превозни средства
3.5.7.5.1.1. Превозно средство Нigh: ...........................................Wh/km
3.5.7.5.1.2. Превозно средство Low (ако е приложимо) ...................... Wh/km
3.5.7.5.2. Претеглена спрямо коефициента на използван разход на електрическа енергия, намаляваща степента на зареждане EC AC, CD (комбинирана)
3.5.7.5.2.1. Превозно средство Нigh: ...........................................Wh/km
3.5.7.5.2.2. Превозно средство Low (ако е приложимо) ...................... Wh/km
3.5.7.5.2.3. Превозно средство M (ако е приложимо) ...................... Wh/km
3.5.8. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация по смисъла на член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009 по отношение на превозни средства от категория M1 или по смисъла на член 12 от Регламент (ЕС) № 510/2011 по отношение на превозни средства от категория N1: да/не (1)
3.5.8.1. Тип/вариант/версия на превозно средство с емисии по базовата линия, както е посочено в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 по отношение на превозни средства от категория M1 или съответно в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 427/2014 по отношение на превозни средства от категория N1 (ако е приложимо): ......................
3.5.8.2. Наличие на взаимодействия между различните екологични иновации: да/не (1)
3.5.8.3. Данни за емисиите, свързани с използването на екологични иновации (таблицата да се повтори за всяко изпитано еталонно гориво) (ц1)


Решение за одобряване на екологичната иновация (ц2)

Код на екологичната иновация (ц3)

1. Емисии на CO2 на превозното средство с емисии по базовата линия
(g/km)

2. Емисии на CO2 на превозното средство, оборудвано с екологична иновация (g/km)

3. Емисии на СО2 на базовото превозно средство при цикъл на изпитване от тип 1 (ц4)

4. Емисии на СО2 на оборудваното с екологична иновация превозно средство при цикъл на изпитване от тип 1

5. Коефициент на използване (КИ), т.е. времеви дял на използването на технологията при нормални работни условия

Намаление на емисии
на СО2

 

((1-2)-(3-4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо намаление на емисиите на CO2 при цикъл на изпитване NEDC (g/km) (ц5)

Общо намаление на емисиите на CO2 при цикъл на изпитване WLTP (g/km) (ц5)


"
60. След т. 3.8.4.1.2 се създава т. 3.8.5:
"3.8.5. Спецификация за смазочното масло: .................... W ..................................................................................."
61. Точка 4.4 се изменя така:
"4.4. Съединител(и): ...................................................................................................................................................."
62. След т. 4.5.1 се създават т. 4.5.1.4. и 4.5.1.5:
"4.5.1.4. Оценка на въртящия момент: .....................................................................................................................
4.5.1.5. Брой съединители: ........................................................................................................................................"
63. Точка 4.6 се изменя така:
"

Предавка

Предавателни отношения в предавателната кутия (предавателни отношения на честотата на въртене на двигателя към честотата на въртене на изходящия вал на предавателната кутия)

Предавателно(и) отношение(я) на главното предаване (предавателно отношение на честотата на въртене на изходящия вал на предавателната кутия към честотите на въртене на задвижваното колело)

Общо
предавателни
отношения

Максимално предавателно отношение за БИ (*)

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

Минимално предавателно отношение за БИ (*)

 

 

 

(*) БИ - безстепенно изменение
"
64. След т. 4.6 се създават т. 4.6.1 - 4.6.1.7.1:
"4.6.1. Смяна на предавките (ш)
4.6.1.1. Предавка 1 изключена: да/не (1)
4.6.1.2. n_95_high за всяка предавка: .................................................................................................min -1
4.6.1.3. nmin_drive
4.6.1.3.1. 1-ва предавка: ..................................................................................................................... min -1
4.6.1.3.2. 1-ва предавка до 2-ра: ........................................................................................................ min -1
4.6.1.3.3. 2-ра предавка до спиране: ..................................................................................................min -1
4.6.1.3.4. 2-ра предавка: ....................................................................................................................... min -1
4.6.1.3.5. 3-та предавка и нагоре: ........................................................................................................ min -1
4.6.1.4. n_min_drive_set за ускорение/фази на постоянна скорост (n_min_drive_up ): ............................. min -1
4.6.1.5. n_min_drive_set за фазите на отрицателно ускорение (nmin_drive_down):
4.6.1.6. първоначален период от време
4.6.1.6.1. t _start_phase : .................................................................................................................................. s
4.6.1.6.2. n _min_drive_start : ....................................................................................................................... min -1
4.6.1.6.3. n _min_drive_up_start : ................................................................................................................... min -1
4.6.1.7. използване на ASM: да/не (1)
4.6.1.7.1. ASM стойности: ................................................................................................................................."
65. След т. 4.11.3 се създава т. 4.12:
"4.12. Смазочно масло на предавателната кутия: ........................................... W ............................................."
66. Точки 6.6 - 6.6.5 се изменят така:
"6.6. Гуми и колела
6.6.1. Комбинация(и) на гума/колело:
6.6.1.1. Оси
6.6.1.1.1. Ос 1: ........................................................................................................................
6.6.1.1.1.1. Обозначение на размера на гумата: ..................................................................
6.6.1.1.1.2. Индекс на товароносимост: ...............................................................................
6.6.1.1.1.3. Символ на категория за скорост: .......................................................................
6.6.1.1.1.4. Размер(и) на джантата на колелото: ..................................................................
6.6.1.1.1.5. Изместване(ия) на колелото: ..............................................................................
6.6.1.1.2. Ос 2: ......................................................................................................................
6.6.1.1.2.1. Обозначение на размера на гумата: ..............................................................
6.6.1.1.2.2. Индекс на товароносимост: .............................................................................
6.6.1.1.2.3. Символ на категория за скорост: ......................................................................
6.6.1.1.2.4. Размер(и) на джантата на колелото: ...................................................................
6.6.1.1.2.5. Изместване(ия) на колелото: ................................................................................
и т.н.
6.6.1.2. Резервно колело, когато има: ........................................................................................
6.6.2. Горни и долни граници на радиусите на търкаляне
6.6.2.1. Ос 1: ..................................................................... mm
6.6.2.2. Ос 2: ..................................................................... mm
6.6.2.3. Ос 3: ...................................................................... mm
6.6.2.4. Ос 4: ...................................................................... mm
и т.н.
6.6.3. Налягане(ия) в гумите, препоръчано(и) от производителя на превозното средство: ...................... kPa
6.6.4. Комбинация вериги/гума/колело на предната и/или задната ос, която е подходяща за типа превозно средство според препоръките на производителя ......................
6.6.5. Кратко описание на резервното колело за временно ползване (ако има): ......................"
67. Точка 9.1 се изменя така:
"9.1. Тип каросерия според кодовете, определени в част В на приложение № 1"
68. Точка 9.9.2.1 се изменя, както следва:
"9.9.2.1. Тип и описание на устройството: ......................"
69. След т. 12.7 се създават т. 12.8 - 12.8.2:
"12.8. Система eCall
12.8.1. Наличие: да/не (1)
12.8.2. Техническо описание или чертежи на устройството: ......................"
70. След т. 12.8.2 се създават т. 12.9 - 12.9.3.2:
"12.9. Устройства или системи с избираеми от водача режими, които оказват влияние върху емисиите на CO2 и/или ограничените емисии и нямат преобладаващ режим: да/не (1)
12.9.1. Изпитване за запазване на заряда на акумулаторната батерия (ако е приложимо) (да се посочи за всяко устройство или система)
12.9.1.1. Режим в най-благоприятния случай: ......................
12.9.1.2. Режим в най-неблагоприятния случай: ......................
12.9.2. Изпитване за разреждане на акумулаторната батерия (ако е приложимо) (да се посочи за всяко устройство или система)
12.9.2.1. Режим в най-благоприятния случай: ......................
12.9.2.2. Режим в най-неблагоприятния случай: ......................
12.9.3. Изпитване от тип 1 (ако е приложимо) (да се посочи за всяко устройство или система)
12.9.3.1. Режим в най-благоприятния случай: ......................
12.9.3.2. Режим в най-неблагоприятния случай: ......................"
71. След т. 16.3 в "Забележки" се създава бележка под черта (ш):
"(ш) Само за одобрението съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и неговите изменения."

§ 3. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 2, част 1А "Категории M и N" се правят следните изменения и допълнения:
1. След т. 0.2.1 се създава т. 0.2.2.1:
"0.2.2.1. Допустимите стойности на параметрите за многоетапно одобрение на типа трябва да използват базовите стойности на емисиите на превозните средства (да се въведе обхватът, ако е приложимо) (ш):
Маса на крайното превозно средство (в kg): ......................
Челна площ на крайното превозно средство (в cm2): ......................
Съпротивление при търкаляне на гумите (в kg/t): ......................
Площ на напречното сечение на входа за въздух на радиаторната решетка (в cm2): ......................"
2. Точка 3 се изменя така:
"3. КОНВЕРТОР НА ЕНЕРГИЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕТО (к)".
3. Точка 3.1 се изменя така:
"3.1. Производител на конвертора(ите) на енергия за задвижването: ......................"
4. Точка 3.1.1 Код на двигателя, даден от производителя (както е маркиран на двигателя или други начини на идентификация):................."
5. Точка 3.2.1.8 се изменя така:
"3.2.1.8. Номинална мощност на двигателя (н): ............. kW при: ...................... min-1 (заявена от производителя стойност)"
6. Точка 3.2.2.1 се изменя така:
"3.2.2.1. Дизелово гориво/бензин/втечнен нефтен газ (ВНГ)/природен газ (ПГ) или биометан/етанол (E 85)/биодизел/водород (1) (6)".
7. Точки 3.2.12.2 и 3.2.12.2.1 се изменят така:
"3.2.12.2. Устройства за контрол на замърсяването (ако те не са включени в други точки)
3.2.12.2.1. Каталитичен конвертор (неутрализатор)"
8. Точка 3.2.12.2.1.11 се заличава.
9. Точка 3.2.12.2.1.11.6 се заличава.
10. Точка 3.2.12.2.1.11.7 се заличава.
11. Точка 3.2.12.2.2 се заличава.
12. След т. 3.2.12.2.2 се създава т. 3.2.12.2.2.1:
"3.2.12.2.2.1. Кислороден сензор: да/не (1)".
13. Точка 3.2.12.2.5 се изменя така:
"3.2.12.2.5. Система за контрол на емисиите от изпаряване (само за двигатели, използващи бензин или етанол): да/не (1)".
14. Точка 3.2.12.2.8 се изменя така:
"3.2.12.2.8. Друга система".
15. След т. 3.2.12.2.8.2.1 се създава т. 3.2.12.2.8.2.2:
"3.2.12.2.8.2.2. Активиране на режим "изключване след повторно пускане"/"изключване след зареждане"/"изключване след паркиране" (7)".
16. Точка 3.2.12.2.8.8.1 се изменя така:
"3.2.12.2.8.8.1. Списък на бордовите компоненти на превозното средство на системите, осигуряващи правилната работа на мерките за контрол на NOx".
17. След т. 3.2.12.2.9 се създават т. 3.2.12.2.10 и 3.2.12.2.10.1:
"3.2.12.2.10. Система с периодично регенериране: (за всеки отделен възел се предоставя изискваната по-долу информация)
3.2.12.2.10.1. Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: ......................"
18. След т. 3.2.12.2.10.1 се създава т. 3.2.12.2.11.1:
"3.2.12.2.11.1. Вид и концентрация на необходимия реагент:".
19. Точка 3.3 се изменя така:
"3.3. Електрическа машина".
20. Точка 3.3.2 се изменя така:
"3.3.2. ПСНЕ".
21. Точка 3.4 се изменя така:
"3.4. Комбинация от конвертори на енергия за задвижване".
22. Точки 3.5.4 - 3.5.5.6 се заличават.
23. Точка 4.6 се изменя така:
"4.6. Предавателни отношения


Предавка

Предавателни отношения в предавателната кутия (предавателни отношения на честотата на въртене на двигателя към честотата на въртене на изходящия вал на предавателната кутия)

Предавателно(и) отношение(я) на главното предаване (предавателно отношение на честотата на въртене на изходящия вал на предавателната кутия към честотите на въртене на задвижваното колело)

Общо
предавателни отношения

Максимално предавателно отношение за БИ

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

Минимално предавателно отношение за БИ Заден ход

 

 

 "
24. Точка 6.6.1 се изменя така:
"6.6.1. Комбинация(и) на гума/колело".
25. Точка 9.1 се изменя така:
"9.1. Тип каросерия според кодовете, определени в част В на приложение № 1: ......................"
26. След т. 12.7.1 се създават т. 12.8 - 12.8.1:
"12.8. Система eCall
12.8.1. Наличие: да/не (1)".

§ 4. В Приложение № 7 към чл. 17, ал. 4, в Допълнението на Образец А се правят следните изменения:
1. Ред 8 се заличава.
2. Ред 46 се заличава.

§ 5. Приложение № 8 към чл. 41, ал. 1, т. 2 се изменя така:
"Приложение № 8 към чл. 41, ал. 1, т. 2