Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.

В сила от 14.05.2019 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. в размер до 486 211 лв., в т.ч. по показател "Персонал" 16 994 лв., във връзка с откриване на консулство на Република България в Кралство Испания, ръководено от консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Барселона и с консулски окръг, обхващащ територията на автономните области Каталуния и Арагон.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба".
(2) Със сумата в размер до 469 217 лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 3. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи да извърши съответните промени по бюджета за 2019 г. на базата на фактически извършен разход и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти