Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

В сила от 14.05.2019 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 8 100 000 лв. за увеличаване на дяловото участие на държавата в капитала на "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Пантелеймон" - Ямбол" - АД, Ямбол.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти