Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 08.05.2019 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В Постановление № 52 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. (ДВ, бр. 26 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото "32 400,0" се заменя с "41 400,0".
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 числото "7 036,0" се заменя с "16 036,0";
б) в ал. 2 числото "6 686,0" се заменя с "15 686,0".
3. В приложението към чл. 1:
а) в пореден № 1, в колона 3 числото "7 036,0" се заменя с "16 036,0";
б) в пореден № 1.2, в колона 2 накрая се добавя "и за машинно гласуване", а в колона 3 числото "5 186,0" се заменя с "14 186,0";
в) на ред "ОБЩО" числото "32 400,0" се заменя с "41 400,0".

§ 2. В Постановление № 78 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. (ДВ, бр. 31 от 2019 г.) в чл. 1, ал. 1 числото "50 000 000" се заменя с "6 000 000".

Заключителни разпоредби


§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 май 2019 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти