Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г.

В сила от 14.05.2019 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в размер 20 000 000 лв. за закупуване на училищни автобуси.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши произтичащите промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти