Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2019 Г.

В сила от 14.05.2019 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2019 г. в размер 200 000 лв. за събирането, обработването, съхраняването и разпространяването в страната и в чужбина на информация, свързана с провеждането на Шестия световен конгрес на информационните агенции в гр. София.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Генералният директор на Българската телеграфна агенция да извърши съответните промени по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на генералния директор на Българската телеграфна агенция.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти