Logo Вторник, 26 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

В сила от 10.05.2019 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Централното военно окръжие.

Чл. 2. (1) Централното военно окръжие (ЦВО) е военно формирование от въоръжените сили, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната със седалище: гр. София, ул. Георги Бенковски № 12.
(2) Централното военно окръжие е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната. Финансовите средства за изпълнение на мисията, функциите и задачите на ЦВО се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната (МО) за съответната година.
(3) Реализираните приходи на ЦВО се отчитат в съответствие с нормативната база и установения ред в МО.

Чл. 3. Дейността на ЦВО се осъществява в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. (ППЗОВСРБ), Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 145 от 2012 г. (ППЗРВСРБ), Кодекса на труда, Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с ПМС № 167 от 2012 г., Наредбата за условията и реда за провеждане на мобилизация, приета с ПМС № 211 от 2012 г., Наредбата за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация, приета с ПМС № 114 от 2013 г., Наредбата за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища, приета с ПМС № 43 от 2013 г., Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба (ДВ, бр. 95 от 2010 г.), както и други нормативни и административни актове на министъра на отбраната.

Глава втора.
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


Чл. 4. Централното военно окръжие:
1. организира воденето на военния отчет в мирно и военно време, поддържането и съхраняването на регистри, изготвянето на военноотчетни документи, административното обслужване и предоставянето на услуги на българските граждани;
2. планира, разпределя и възлага изпълнението на мобилизационни задачи на военните окръжия;
3. организира планирането, оповестяването и доставянето на ресурсите от запаса във военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
4. организира набирането на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища, за курсове по начална и/или специална военна подготовка;
5. организира изпълнението на отсрочването от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените запасни и техника-запас;
6. организира провеждането на преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение и обобщава резултатите от проведените прегледи;
7. оказва методическа помощ на централната и местната администрация по военния отчет и подготовката за провеждане на мобилизация;
8. популяризира военната професия, обучението във висшите военни училища и в курсовете за начална и/или специална военна подготовка;
9. организира подготовката на гражданите на Република България в девети и десети клас на средното им образование за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили;
10. планира и организира началната и специалната подготовка на български граждани без военна подготовка и на тези с професии и специалности, необходими на въоръжените сили за военно време;
11. участва в организирането и провеждането на дейностите по адаптацията на военнослужещите при освобождаване от военна служба и съдейства за осигуряването на успешен преход към цивилната сфера;
12. изпълнява и други задачи, възложени от министъра на отбраната.

Глава трета.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


Чл. 5. (1) Централното военно окръжие е организирано в ръководство, щаб, отделения и сектори.
(2) Към ЦВО функционират подчинени териториални структури - военни окръжия I степен и военни окръжия II степен.
(3) Ръководството на ЦВО се състои от началник, заместник-началник, началник на щаба и други военнослужещи и цивилни служители на пряко подчинение на началника на ЦВО.

Чл. 6. Непосредственото ръководство на щаба, отделенията, секторите и военните окръжия се осъществява от техните началници, които носят отговорност за изпълнението на задачите, свързани с тяхната дейност.

Чл. 7. (1) Централното военно окръжие се ръководи и представлява от началник.
(2) Началникът на ЦВО е пряко подчинен на министъра на отбраната.
(3) Началникът на ЦВО осъществява непосредственото ръководство на ЦВО и е пряк началник на военните окръжия.
(4) В изпълнение на правомощията си началникът на ЦВО издава заповеди.

Чл. 8. (1) Началникът на ЦВО:
1. организира, ръководи и отговаря за провеждане на целенасочена подготовка на личния състав на ЦВО и военните окръжия за ефективно комплектуване с ресурси от запаса на структурите от системата за национална сигурност за военно време и за осигуряване на въоръжените сили с личен състав и техника в мирно време;
2. ръководи изпълнението на мероприятията от Щаба на ЦВО и военните окръжия по своевременно осигуряване на въоръжените сили с необходимия резерв за изпълнение на мобилизационни задачи;
3. ръководи създаването на организация в Щаба на ЦВО и военните окръжия за провеждане подготовката на учениците от средните училища и съвместно с видовете въоръжени сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната организира обучението на българските граждани без военна подготовка в курсове за начална и/или специална военна подготовка;
4. ръководи дейността на Щаба на ЦВО и военните окръжия по военния отчет, изготвяне на военноотчетни документи и административно обслужване на българските граждани;
5. организира разработването от Щаба на ЦВО и утвърждава правила, програми, планове и отчита тяхното изпълнение пред министъра на отбраната;
6. организира изпълнението на актовете на министъра на отбраната и взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, с държавните органи, ведомства и организации;
7. ръководи изготвянето от Щаба на ЦВО на ежегоден доклад за дейността на ЦВО и го представя на министъра на отбраната;
8. представлява ЦВО пред трети лица, организации и институции в страната;
9. ръководи изготвянето на проектите за Годишния бюджет, Единния финансов план за материално-техническо осигуряване (МТО), Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО и ги представя в дирекция "ППБ";
10. ръководи процеса на планиране, програмиране, бюджетиране и координира управлението на риска в отбранителната програма за осигуряване изпълнението на задачите в ЦВО;
11. ръководи създаването на организация за прилагане на двустранното счетоводно записване съобразно разпоредбите на Закона за счетоводството и вътрешните правила за счетоводна политика на ЦВО и военните окръжия;
12. ръководи, организира и контролира логистичното и финансовото осигуряване на ЦВО;
13. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на цивилните служители в рамките на утвърдените разходи за заплати в бюджета;
14. сключва договори, необходими за изпълнение на основните функции и задачи на ЦВО;
15. отговаря за изпълнението на бюджета на ЦВО и представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за законосъобразното му изпълнение;
16. ръководи изпълнението на дейността по управление на човешките ресурси в ЦВО;
17. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с цивилните служители по чл. 5, ал. 1, а при оправомощаване от министъра на отбраната - сключва, изменя и прекратява договорите за военна служба с военнослужещите и резервистите, назначава и ги освобождава от военна служба и от служба в доброволния резерв;
18. утвърждава длъжностните характеристики на военнослужещите и цивилните служители по т. 17;
19. изготвя предложения за утвърждаване от министъра на отбраната на измененията и допълненията в длъжностните разписания на ЦВО и военните окръжия;
20. ръководи дейността по атестирането на военнослужещите в ЦВО съгласно нормативната уредба в действащите законови и подзаконови актове;
21. контролира изпълнението на нормативните актове при изпълнение на задачите, поставени на структурните звена на ЦВО и на военните окръжия;
22. организира управлението и експлоатацията на имуществото, предоставено за ползване на ЦВО;
23. организира обмена на информация между ЦВО, централните и местните органи на властта, както и техните администрации;
24. ръководи дейността на ЦВО и военните окръжия по въпросите на адаптацията на военнослужещите при освобождаването им от военна служба;
25. осъществява контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно основните правила за защита на личните данни на физически лица;
26. осъществява контакти с медиите, комуникация с обществеността, социален диалог и сътрудничество със синдикалните организации в ЦВО;
27. изпълнява и други функции и задачи, възложени му от министъра на отбраната.
(2) При изпълнение на функциите по ал. 1 началникът на ЦВО се подпомага от заместник-началник.
(3) Функциите и правомощията на началника на ЦВО в негово отсъствие от страната, при невъзможност да ги изпълнява в цялост или частично или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от заместник-началника на ЦВО, а когато той отсъства - от началника на Щаба на ЦВО.

Чл. 9. Заместник-началникът на ЦВО:
1. организира изпълнението на административните актове на министъра на отбраната и на началника на ЦВО;
2. координира и контролира дейността по подготовката, разработването и изпълнението на годишния и месечните планове за дейността на ЦВО и военните окръжия;
3. осъществява контрол по разработването и изпълнението на План за бойна готовност на ЦВО, План за комплектуване на военновременните формирования и структури по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ със запас и Модел за работа на оперативната група на началника на ЦВО;
4. координира дейността на структурните звена на ЦВО и взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и държавните органи, ведомства и организации;
5. координира дейностите по осъществяване на ефективно управление на материално-техническите и финансовите средства на ЦВО, като прави предложения до началника на ЦВО, свързани с осигуряването на баланс между наличните ресурси и извършваните разходи;
6. осъществява контрол за спазване на вътрешния трудов ред и дисциплината спрямо личния състав на ЦВО;
7. отговаря и следи за правилната експлоатация и техническото обслужване на служебните транспортни средства;
8. координира дейността по медицинско, психологично, социално-битово осигуряване, както и аварийна и пожарна безопасност;
9. ръководи дейностите по управление на риска в отбранителната програма, координира разработването и изпълнението на програмния меморандум и съгласува тримесечните отчети по дейността;
10. подпомага началника на ЦВО в ръководството на цялостната дейност на ЦВО, като издава по делегирани правомощия разпореждания и указания;
11. следи за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно основните правила за защита на личните данни на физическите лица;
12. изпълнява и други функции и задачи, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 10. (1) Главният юрисконсулт на ЦВО е пряко подчинен на началника на ЦВО. Той:
1. осигурява в правно отношение цялостната дейност на ЦВО;
2. съгласува и/или дава становища за законосъобразност по всички проекти на административни актове на началника на ЦВО;
3. осигурява методическа правна помощ на личния състав на ЦВО и на началниците на военните окръжия, като им предоставя устни или писмени становища по правни въпроси, свързани с дейността на ЦВО и военните окръжия;
4. осъществява процесуалното представителство на ЦВО и военните окръжия;
5. осъществява контрол по отношение на законосъобразността на процедурите по възлагане на обществени поръчки, както и при изготвянето и сключването на договорите;
6. участва в производства по реализиране на имуществена и административнонаказателна отговорност;
7. изготвя или участва в изготвянето на проекти на административни актове, касаещи дейността на ЦВО;
8. изпълнява и други задачи, възложени му от началника на ЦВО и заместник-началника на ЦВО.
(2) Старшият юрисконсулт на ЦВО е пряко подчинен на главния юрисконсулт на ЦВО и подпомага дейността му при изпълнение на функциите по ал. 1.

Чл. 11. Финансовият контрольор е пряко подчинен на началника на ЦВО. Той:
1. извършва в ЦВО предварителен контрол за законосъобразност в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и указанията на министъра на финансите по ред, определен с вътрешни правила;
2. извършва конкретни проверки преди вземането на решение или извършването на действия, свързани с разхода на финансовите средства на ЦВО;
3. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи контрола на финансовата дейност в ЦВО и военните окръжия, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 12. (1) Отделение "Сигурност на информацията" е административно звено по сигурността.
(2) Началникът на отделение "Сигурност на информацията" изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията, ръководи отделението и е пряко подчинен на началника на ЦВО. Той:
1. организира, осъществява, координира, методически ръководи и контролира прилагането на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) относно дейностите по физическата, персоналната, документалната, индустриалната, криптографската сигурност и сигурността на комуникационно-информационната система (КИС) в ЦВО;
2. разработва План за охрана на ЦВО чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
3. организира изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно основните правила за защита на личните данни на физическите лица;
4. организира извършването на периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана и некласифицирана информация, в ЦВО;
5. дава становища по Закона за обществените поръчки относно това дали поръчката включва, изисква или съдържа класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ;
6. организира размножаването, изпращането, предаването, пренасянето и приемането на материали, съдържащи класифицирана информация, до и от други организационни единици или военни формирования;
7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служители, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация на информацията в ЦВО;
8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения в ЦВО;
9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация в ЦВО и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;
10. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията в ЦВО;
11. разработва План за защита на класифицираната информация в ЦВО при положение на война, военно или друго извънредно положение;
12. организира и провежда обучението на служителите от ЦВО и военните окръжия в областта на защитата на класифицираната информация.
(3) Отделение "Сигурност на информацията" подпомага началника на Централното военно окръжие, като:
1. организира прилагането на националната политика по защитата на класифицираната и некласифицираната информация в ЦВО и военните окръжия в областта на физическата, персоналната, документалната, индустриалната, криптографската сигурност, сигурността на КИС и контрола на пропускателния режим в ЦВО;
2. извършва проверки по ЗЗКИ и ППЗЗКИ в ЦВО и военните окръжия;
3. осигурява деловодната дейност и организацията на документооборота за документи, материали и електронни носители, съдържащи национална класифицирана информация в Централното военно окръжие, в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ, както и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им;
4. осигурява деловодната дейност и организацията на документооборота на некласифицирана информация в ЦВО в съответствие със Закона за Националния архивен фонд, Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г., както и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им;
5. осъществява организирането, съхранението, използването, експертизата, обработването и приемането на създадени от дейността на ЦВО и военните окръжия документи в Учрежденския архив; организира съхранението на архивните единици до изтичане на сроковете и предаването им в дирекция "Държавен военноисторически архив" - гр. Велико Търново, или до тяхното унищожаване;
6. осъществява взаимодействие с Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), дирекция "Специална куриерска служба", дирекция "Сигурност на информацията" - МО, и дирекция "Държавен военноисторически архив" - гр. Велико Търново;
7. участва в изготвянето на документите по сигурността, необходими за акредитиране на КИС и мрежи за класифицирана информация и администрирането им в процеса на тяхното развитие и експлоатация;
8. организира изпълнението на изискванията на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните КИС, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с ПМС № 99 от 2003 г., както и Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация, приета с ПМС № 263 от 2003 г.;
9. организира, провежда и води на отчет текущото и тематичното обучение на служителите от ЦВО и военните окръжия при работа в подсистемите и модулите от комуникационно-информационната система на Министерството на отбраната и Българската армия (КИС "ЩИТ");
10. разработва "Анализ на риска" относно заплахите за физическата сигурност и План за физическата сигурност на класифицираната информация в ЦВО;
11. участва в установяване на обстоятелствата, свързани с компрометиране на сигурността на КИС, както и криптографските мрежи в ЦВО и военните окръжия;
12. участва при разработването на програмния меморандум на ЦВО и на докладите за резултатите от управлението на риска в програмата, предоставя данни, касаещи дейността на отделението за изготвяне на отчетите за степента на изпълнение на програмата;
13. изготвя проекти на заповеди, анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с дейността на отделението;
14. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи класифицираната информация.

Чл. 13. Сектор "Финанси":
1. изготвя проект на Годишен бюджет за финансовите средства за издръжка на ЦВО;
2. разпределя годишните бюджети за издръжка на военни окръжия I степен съобразно утвърдения бюджет на ЦВО;
3. изготвя и обобщава месечните заявки за необходимите финансови средства на ЦВО и военните окръжия и ги представя в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" - МО;
4. предлага промени на текущия бюджет на ЦВО съгласно бюджетните указания;
5. организира и осъществява разходването на финансовите ресурси по бюджета на ЦВО и военни окръжия I степен, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на ежедневната дейност;
6. разработва счетоводната политика, организира финансовата дейност и счетоводната отчетност съгласно действащата нормативна уредба;
7. организира и извършва финансово-счетоводно обслужване на дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на военнослужещите и цивилните служители в ЦВО;
8. координира, коригира и предлага за утвърждаване разходите на военни окръжия I степен;
9. оказва методическа помощ и контрол на военни окръжия I степен по управление на финансовите средства;
10. изготвя "Единния финансов план" за материално-техническо осигуряване в частта му за Централното военно окръжие на база указанията на първостепенния разпоредител с бюджет и началника на ЦВО, както и предложения за изменението му;
11. изготвя отчета за "Единния финансов план" за материално-техническо осигуряване в частта му за Централното военно окръжие на база указанията на първостепенния разпоредител с бюджет и началника на ЦВО;
12. участва в разработването на "Единния поименен списък" на обектите за строителство и строителни услуги в частта, касаеща ЦВО и военните окръжия;
13. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на ЦВО в съответствие с действащата нормативна уредба, в това число счетоводното отчитане и движение на дълготрайните активи, материалните запаси и финансовите ресурси;
14. участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството, вътрешноведомствената уредба на Министерството на отбраната и ЦВО;
15. организира своевременното заплащане и отчитане на разходите на ЦВО;
16. участва в извършването на контрол върху дейността на военните окръжия, свързан с финансовото осигуряване, и прави предложения за подобряване на работата;
17. изготвя обобщени периодични и годишни анализи, отчети, проекти на заповеди, становища, доклади, сведения и други документи, свързани с финансовото осигуряване на ЦВО и военните окръжия I и II степен;
18. участва при разработването на програмния меморандум на ЦВО, плана за управление на риска и на докладите за резултатите от управлението на риска в програмата, предоставя данни, касаещи финансовото осигуряване за изготвяне на отчетите за степента на изпълнение на програмата;
19. участва в дейностите, свързани с обществените поръчки в ЦВО и военните окръжия;
20. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 14. (1) Щабът на Централното военно окръжие подпомага началника на ЦВО при осъществяване на неговите задачи.
(2) Щабът на ЦВО е организиран в един сектор и пет отделения, подчинени на началника на Щаба на ЦВО: сектор "Човешки ресурси", отделение "Бойна готовност, комплектуване и оповестяване", отделение "Набиране на кандидати за военна служба и адаптация", отделение "Логистично осигуряване", отделение "Планиране, програмиране и бюджет" и отделение "Комуникационно-информационно осигуряване".

Чл. 15. Началникът на Щаба на ЦВО:
1. непосредствено ръководи и контролира дейността на длъжностните лица от Щаба на ЦВО;
2. осигурява изпълнението на административните актове на министъра на отбраната и на началника на ЦВО;
3. организира подготовката, разработването и изпълнението на годишния и месечните планове за дейността на ЦВО и военните окръжия;
4. организира своевременно и точно свеждане на заповедите на началника на ЦВО до Щаба на ЦВО и военните окръжия;
5. ръководи подготовката, инструктажа и изпълнението на службата от Звено "Оперативни дежурни и оповестяване";
6. организира изготвянето на графици за проверка на оперативните дежурни и състоянието на отбранителните продукти от длъжностните лица;
7. организира изготвянето на списъци на личния състав на ЦВО, които съдържат адресите, телефоните и начина на тяхното оповестяване, и осигурява ползването им при необходимост от оперативните дежурни на ЦВО;
8. организира и провежда занятия с военнослужещите и цивилните служители от Щаба на ЦВО и ръководи подготовката на структурните звена на ЦВО;
9. организира воденето на книгата за историята на ЦВО;
10. организира правилното съхранение и опазване на представителното знаме на ЦВО, наградните знаци, грамоти и други отличия, с които е наградено ЦВО;
11. представя за утвърждаване на началника на ЦВО план за охрана при пренасяне на финансови средства, въоръжение, боеприпаси и други ценности на ЦВО;
12. организира дейностите по осъществяване на ефективно управление на материално-техническите средства на ЦВО;
13. ръководи дейностите по разработването и изпълнението на Плана за бойна готовност на ЦВО, Плана за комплектуване на военновременните формирования и структури по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ със запас и Модела за работа на оперативната група на началника на ЦВО;
14. организира дейностите по спазване на вътрешния трудов ред и дисциплината от личния състав на ЦВО;
15. организира правилната експлоатация и техническото обслужване на служебните транспортни средства;
16. организира дейностите по управление на риска в отбранителната програма, координира разработването и изпълнението на програмния меморандум и съгласува тримесечните отчети по дейността;
17. участва в изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно основните правила за защита на личните данни на физическите лица;
18. изпълнява и други функции и задачи, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 16. Заместник-началникът на Щаба на ЦВО:
1. участва в планирането на мероприятията по подготовката на Щаба на ЦВО;
2. разработва документи, свързани с ежедневната войскова дейност и подготовката на ЦВО и военните окръжия;
3. отговаря за разработването и актуализирането на Плана за бойна готовност на Централното военно окръжие, Плана за комплектуване на военновременните формирования и структури със запас и Модела за работа на оперативната група на началника на ЦВО;
4. организира разработването и изпълнението на годишния и месечните планове за дейността на ЦВО и военните окръжия;
5. познава действителното състояние на сектора и отделенията в щаба, военните окръжия, както и хода на изпълнението на поставените им задачи;
6. организира изготвянето на определените от началника на щаба разчети, донесения, справки, доклади и др.;
7. осигурява съгласуване на действията на личния състав от Щаба на ЦВО и военните окръжия при изпълнение на поставените им задачи;
8. участва в разработването на плановете за проверка на състоянието на военните окръжия;
9. участва в занятията с офицерите от Щаба на ЦВО и контролира подготовката на военните окръжия: по бойната готовност, воденето на военния отчет и комплектуването на военните формирования и структури с ресурси от резерва, както и по поддържането и съхраняването на регистри на запасни, резервисти, техника-запас и техника-резерв и изготвянето на военноотчетни документи; набирането на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв и за висшите военни училища, за начална и/или специална военна подготовка; обучението на гражданите на Република България в девети и десети клас на средното образование;
10. провежда инструктажа и следи за изпълнението на службата от Звено "Оперативни дежурни и оповестяване";
11. участва в изготвянето на списъци на личния състав на ЦВО, които съдържат адресите, телефоните и начина на тяхното оповестяване, и осигурява ползването им при необходимост от оперативните дежурни на ЦВО;
12. отговаря за съхранението и опазването на представителното знаме на ЦВО, наградните знаци, грамоти и други отличия, с които е наградено ЦВО;
13. участва в дейностите по управление на риска в отбранителната програма, координира разработването и изпълнението на програмния меморандум и съгласува тримесечните отчети по дейността;
14. участва в изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно основните правила за защита на личните данни на физическите лица;
15. изпълнява и други функции и задачи, възложени от началника на Щаба на ЦВО.

Чл. 17. Сектор "Човешки ресурси" в Щаба на ЦВО:
1. планира, организира и осъществява цялостната дейност по управление на човешките ресурси на ЦВО и оказва методическа помощ и контрол на военните окръжия в тази област;
2. изготвя или участва в изготвянето на проекти на административни актове на началника на ЦВО, свързани с човешките ресурси;
3. изготвя проекти, поддържа и актуализира длъжностните разписания на ЦВО и военните окръжия, поименното разписание на длъжностите и длъжностните характеристики на служителите в ЦВО;
4. изготвя и поддържа актуалното състояние на поименното разписание на длъжностите по длъжностни разписания за ЦВО в "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" (АСУ на ЧР);
5. организира попълването на текущия некомплект на ЦВО със запасни;
6. изготвя и съгласува актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения на цивилните служители по чл. 5, ал. 1, а при оправомощаване на началника на ЦВО от министъра на отбраната съгласува актовете по назначаване, преминаване и освобождаване от военна служба и служба в доброволния резерв, както и за повишаване във военно звание на военнослужещи от ЦВО и военните окръжия;
7. създава, съхранява и актуализира трудовите досиета на цивилните служители и служебните дела на военнослужещите в ЦВО, както и на началниците на военни окръжия I степен;
8. планира и организира обучението на военнослужещите и цивилните служители от ЦВО и военните окръжия с цел повишаване на тяхната квалификация, преквалификация и кариерното им развитие;
9. координира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики и осъществява методическа, организационна и техническа помощ на военните окръжия;
10. организира дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, както и спазване на мерките за безопасност;
11. организира дейността по осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители;
12. организира служебното време на военнослужещите, работното време на цивилните служители и тяхното отчитане извън нормалната му продължителност;
13. изготвя проекти на заповеди, анализи, отчети, доклади, становища, сведения и други документи, свързани с дейността на сектора;
14. изготвя отговори на заявления, жалби и сигнали от военнослужещи, цивилни служители и граждани;
15. участва при разработването на програмния меморандум на ЦВО и на докладите за резултатите от управлението на риска в програмата, предоставя данни, касаещи човешките ресурси, за изготвяне на отчетите за степента на изпълнение на програмата;
16. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО и началника на Щаба на ЦВО.

Чл. 18. (1) Отделение "Бойна готовност, комплектуване и оповестяване":
1. разработва План за бойна готовност на Централното военно окръжие, План за комплектуване на военновременните формирования и структури по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ със запас и Модел за работа на оперативната група на началника на ЦВО;
2. организира попълването на текущия некомплект на военните окръжия със запасни и техника-запас;
3. организира оповестяването на резервистите и собствениците на техника-резерв чрез военните окръжия;
4. обобщава и извършва анализ на заявените потребности от запасни и техника-запас за военните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
5. подготвя предложения за възлагане на мобилизационни задачи на военните окръжия за комплектуване на военните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
6. организира дейността по планиране, оповестяване и доставяне на запасни и техника-запас във военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
7. организира попълването на текущия некомплект на военните формирования със запасни и техника-запас;
8. изготвя документите за планиране и провеждане на тренировки по бойната готовност и мобилизация;
9. организира ежегодното сверяване между военните окръжия и военните формирования/структури на съответствието между заявените и планираните запасни и техника-запас за комплектуване на военните формирования;
10. организира провеждането на преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение и обобщава резултатите от проведените прегледи;
11. организира воденето на военния отчет в мирно и военно време, поддържането и съхраняването на регистри, изготвянето на военноотчетни документи, административното обслужване и предоставянето на услуги на българските граждани;
12. организира дейността на военните окръжия по военния отчет, по въвеждането на данни в модул "Отчет на ресурсите от резерва" от АСУ на ЧР, обобщава информацията по военния отчет и изготвя предложения за подобряване на работата;
13. организира изпълнението на отсрочването от повикване при мобилизация и водене отчета на отсрочените запасни и техника-запас;
14. обобщава информацията и изготвя предложения за обявяване, присвояване и повишаване във военно звание на личния състав от резерва;
15. осъществява контрол по дейностите на военните окръжия, свързани с военния отчет, комплектуването на военните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ и отсрочването от повикване във въоръжените сили;
16. осъществява контрол по дейностите на военните окръжия, свързани с бойната готовност, провеждането на мобилизация, свързана с комплектуването на текущия им некомплект;
17. изготвя периодични и годишни обобщени анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с дейността на отделението;
18. изготвя проекти на административни актове на началника на ЦВО и ги докладва на началника на Щаба на ЦВО;
19. участва в занятия с офицерите от Щаба на ЦВО и оказва методическа помощ и контрол при подготовката във военните окръжия;
20. участва при разработването на програмния меморандум на ЦВО и на докладите за резултатите от управлението на риска в програмата, предоставя данни, касаещи бойната готовност, комплектуването и оповестяването за изготвяне на отчетите за степента на изпълнение на програмата;
21. изпълнява и други задачи, възложени от началника и заместник-началника на Щаба на ЦВО.
(2) Звено "Оперативни дежурни и оповестяване":
1. носи оперативно дежурство в ЦВО съгласно утвърдените от началника на ЦВО правила и документи;
2. оповестява личния състав на ЦВО в заповяданите срокове съгласно План за бойна готовност на ЦВО;
3. поддържа взаимодействие с военните окръжия и МО и участва в провеждането на тренировки по оповестяването с тях;
4. изпълнява и други задачи, възложени от началника на Щаба на ЦВО и началника на отделението.

Чл. 19. Отделение "Набиране на кандидати за военна служба и адаптация" в Щаба на ЦВО:
1. организира дейността на военните окръжия по набирането на кандидати за висшите военни училища, за военна служба, за служба в доброволния резерв, за курсове по начална и/или специална военна подготовка;
2. организира подготовката на гражданите на Република България в девети и десети клас на средното им образование за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили;
3. организира рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната професия, службата в доброволния резерв и обучението в курсове по начална и/или специална военна подготовка;
4. организира набирането и приемането на документи на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв и кандидати за обучение във висшите военни училища, както и за курсове по начална и/или специална военна подготовка;
5. планира и организира началната и специалната подготовка на български граждани без военна подготовка и на български граждани с професии и специалности, необходими на въоръжените сили за военно време;
6. планира, организира, координира и отчита резултатите от извършени дейности по адаптацията на военнослужещите при освобождаването им от военна служба;
7. изготвя проекти на административни актове на началника на ЦВО;
8. участва в занятия с офицерите от Щаба на ЦВО и оказва методическа помощ и контрол при подготовката на военните окръжия;
9. участва при разработването на програмния меморандум на ЦВО и на докладите за резултатите от управлението на риска в програмата, предоставя данни, касаещи набирането на кандидати за военна служба за изготвяне на отчетите за степента на изпълнение на програмата;
10. изпълнява и други задачи, възложени от началника и заместник-началника на Щаба на ЦВО.

Чл. 20. Отделение "Логистично осигуряване" в Щаба на ЦВО:
1. организира дейността по осигуряване с видовете имущества в ЦВО и военните окръжия;
2. оказва методическа помощ на военните окръжия по управление на собствеността и транспортните средства;
3. обобщава потребностите на ЦВО и военните окръжия за изготвянето на "Единния финансов план" за материално-техническо осигуряване в частта му за Централното военно окръжие на база указанията на първостепенния разпоредител с бюджет и началника на ЦВО;
4. изготвя "Единния поименен списък" на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО и военните окръжия;
5. обобщава потребностите за следващия планов период, изготвя заявки и спецификации по позиции и ги предлага на началника на ЦВО за включване в "Единния финансов план" за материално-техническо осигуряване на МО;
6. организира движението на дълготрайни активи и материални запаси (завеждане на отчет, съхранение и снемане от отчет), осигурени за дейността на ЦВО и военните окръжия;
7. участва в провеждането на инвентаризация и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба на МО, както и бракуването на материални запаси;
8. организира и осигурява поддържането на сградния фонд и санитарно-хигиенните условия в ЦВО;
9. организира и осъществява транспортното осигуряване в ЦВО;
10. контролира дейността на военните окръжия, свързана с материално-техническото осигуряване, и изготвя предложения за подобряване на работата;
11. изготвя обобщени периодични и годишни анализи, отчети, проекти на заповеди, докладни записки, становища, сведения и други документи, свързани с логистичното осигуряване;
12. планира, координира и участва в дейностите в ЦВО относно подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки и осигурява изпращането в установените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки, до Агенцията по обществени поръчки;
13. участва в разработването на програмните меморандуми, в отчетите за степента на изпълнението им и при управлението на риска в програмата в съответствие с "Единния финансов план" за материално-техническото осигуряване, в частта му за ЦВО и утвърдения "Единен поименен списък" на обектите за строителство и строителни услуги за ЦВО и военните окръжия;
14. изготвя проекти на административни актове на началника на ЦВО;
15. изпълнява и други задачи, възложени от началника и заместник-началника на Щаба на ЦВО.

Чл. 21. Отделение "Планиране, програмиране и бюджет" в Щаба на ЦВО:
1. участва в съгласуването на документи за ЦВО по изпълнение на утвърдените им годишни бюджети за военните окръжия
І степен;
2. разработва и актуализира Стратегическия план за дейността на ЦВО;
3. изготвя годишни и месечни планове за дейността на ЦВО и извършва предварително съгласуване на годишните планове за дейността на военните окръжия I степен;
4. изготвя периодични и годишни обобщени анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с дейността на ЦВО и военните окръжия;
5. разработва и актуализира програмен меморандум на отбранителната програма, изготвя план за управление на риска, отчети за степента на изпълнението на програмата и доклади за резултатите от управлението на риска в ЦВО;
6. участва в разработването на "Единния финансов план" за материално-техническото осигуряване и "Единния поименен списък" на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО и военните окръжия;
7. съгласува изготвените месечни заявки за необходимите финансови средства на ЦВО;
8. участва в изготвянето на анализ на състоянието на годишния бюджет на ЦВО и военните окръжия, на показателите за изпълнение и на възникналите рискове в отбранителната програма на ЦВО;
9. извършва контрол върху дейността на военните окръжия, свързан с разработването, актуализирането на меморандумите и отчитане изпълнението по програмата от военните окръжия I степен;
10. извършва контрол на изготвените доклади за резултатите от управлението на риска на военните окръжия I степен;
11. изготвя проекти на административни актове на началника на ЦВО;
12. участва в занятия с офицерите от Щаба на ЦВО и оказва методическа помощ и контрол при подготовката на военните окръжия;
13. изпълнява и други задачи, възложени от началника и заместник-началника на Щаба на ЦВО.

Чл. 22. Отделение "Комуникационно-информационно осигуряване" в Щаба на ЦВО:
1. извършва поддръжка и администриране на комуникационно-информационната система (включително и за оповестяване при промяна степента на бойна готовност), офис техниката и сигнално-охранителната техника на ЦВО;
2. осигурява функционирането на комуникациите в ЦВО и военните окръжия;
3. подпомага военните окръжия в процеса на въвеждане в експлоатация и снемане от експлоатация на комуникационно-информационните им системи, офис техниката и сигнално-охранителната им техника;
4. изпълнява мероприятия за постигане на свързаност на ЦВО и военните окръжия към комуникационно-информационната система на МО, държавната администрация и фирми, предоставящи комуникационно-информационни услуги;
5. поддържа и администрира интернет страницата (www.comd.bg) и пощенския сървър (www.mail.comd.bg) на ЦВО, следи за тяхното актуално състояние, хостване и достъп до ресурсите им;
6. осигурява процеса на предоставяне от телекомуникационни оператори на мобилни комуникационни услуги за ЦВО и военните окръжия;
7. изготвя и представя за изпращане документи в МО, касаещи експлоатацията, планирането и разширяването на спектъра от услуги, предоставяни на потребителите от комуникационно-информационните системи на ЦВО;
8. изготвя проекти на заповеди, указания, докладни записки, анализи, правила, методически пособия, планове и други документи, свързани с предоставянето на комуникационно-информационни услуги за ЦВО и военните окръжия;
9. изготвя правила, касаещи експлоатацията и реда за работа с комуникационни средства (телефонни апарати, телефонни централи, мобилни телефони и др.), използвани в ЦВО и военните окръжия;
10. изготвя проекти на административни актове на началника на ЦВО;
11. изпълнява и други задачи, възложени от началника и заместник-началника на Щаба на ЦВО.

Чл. 23. (1) Военни окръжия I степен са дислоцирани в градовете: Варна, Русе, Плевен, София, Пловдив и Стара Загора.
(2) Военно окръжие I степен по ал. 1 е организирано в ръководство и сектор "Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация" с офиси за военен отчет в съответните общини/райони, като:
1. разработва План за бойната готовност и План за комплектуване на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ със запасни и техника-запас и Модел за работа на оперативната група на началника на ВО;
2. организира попълването на текущия некомплект на ВО със запасни и техника-запас;
3. изготвя военноотчетни документи и организира получаването им;
4. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни на водещите се на военен отчет български граждани и техника в общините/районите;
5. ръководи дейностите по военния отчет на гражданите и техниката в офисите за военния отчет в общините/районите;
6. изпълнява възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, като дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас;
7. организира оповестяването и доставянето на ресурсите от резерва от общините/районите до пунктовете за приемане на запас на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
8. организира оповестяването на резервистите на служба в доброволния резерв и собствениците на техника-резерв;
9. извършва ежегодно сверяване между военното окръжие и военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ между заявените и планираните за доставяне запасни и техника-запас за комплектуване на военните формирования/структури;
10. планира, организира и отчита финансовото и счетоводното осигуряване на военното окръжие I степен и на подчинените военни окръжия II степен;
11. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от резерва;
12. оказва методическа помощ на местната администрация по военния отчет и подготовката за мобилизация;
13. организира и провежда преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение;
14. извършва актуализирането на данните от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) на водещите се на военен отчет български граждани и за техника от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
15. въвежда данните в модулите "Отчет на ресурсите от резерва", "Кандидати" и "Витоша" от "АСУ на ЧР";
16. изготвя предложения за присвояване и повишаване във военни звания на резервисти и запасни от ВО;
17. организира планирането и провеждането на подготовката на резервистите на служба в доброволния резерв от състава на военното окръжие;
18. провежда мероприятия по набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища, за начална и/или специална военна подготовка и подпомага кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
19. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища, за начална и/или специална военна подготовка;
20. взаимодейства с органите на местната и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" при провеждане на рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната служба;
21. създава необходимата организация за обучението на гражданите на Република България в девети и десети клас на средното им образование, свързано със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили;
22. участва с представители в заседанията на областните съвети по сигурност и общинските/районните съвети по сигурност;
23. планира, провежда и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията на военнослужещите при освобождаването им от военна служба;
24. извършва административно обслужване и административни услуги на българските граждани;
25. изготвя анализи, отчети, доклади и сведения за дейността на военното окръжие;
26. изпълнява денонощно оперативно дежурство и създава условия за своевременно оповестяване на военното окръжие I степен и подчинените военни окръжия II степен при привеждане в по-висока степен на бойна готовност;
27. изготвя годишни и месечни планове за дейността на военното окръжие, като извършва предварително съгласуване на годишните планове за дейността на подчинените военни окръжия II степен;
28. разработва програмен меморандум на програмния елемент, изготвя тримесечни отчети за степента на изпълнението му и доклади за резултатите от управлението на риска в програмния елемент;
29. организира, отчита и контролира изразходването на отпуснатите финансови средства в съответствие с утвърдения годишен бюджет;
30. организира поддръжката на сградния фонд, дълготрайните активи и материалните запаси, предоставени на военното окръжие;
31. планира и заявява финансови и материални средства за функциониране на военното окръжие I степен и подчинените му военни окръжия II степен;
32. организира експлоатацията на транспортните средства на военното окръжие I степен;
33. осъществява деловодната дейност, комуникационното осигуряване, обмена на информация с възлите от КИС "ЩИТ" на БА и електронната поща;
34. участва в изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно основните правила за защита на личните данни на физическите лица;
35. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 24. Военно окръжие II степен е организирано в ръководство и сектор "Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация" с офиси за военен отчет в общините, като:
1. разработва План за бойната готовност и План за комплектуване на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ със запасни и техника-запас и Модел за работа на оперативната група на началника на ВО;
2. организира попълването на текущия некомплект на ВО със запасни и техника-запас;
3. организира оповестяването на резервистите на служба в доброволния резерв и собствениците на техника-резерв;
4. извършва ежегодно сверяване между военното окръжие и военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ на съответствието между заявените и планираните за доставяне запасни и техника-запас за комплектуване на военните формирования/структури;
5. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни на водещите се на военен отчет български граждани и техника в общините;
6. ръководи дейностите по военния отчет на гражданите и техниката в офисите за военния отчет в общините;
7. изпълнява възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, като дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас;
8. изготвя военноотчетни документи и организира получаването им;
9. организира оповестяването и доставянето на ресурсите от резерва от общините на областта до пунктовете за приемане на запас на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
10. изпълнява възложените задачи за комплектуването на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ със запасни и техника-запас;
11. изготвя предложения за присвояване и повишаване във военно звание на резервисти и запасни от военното окръжие;
12. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от резерва;
13. оказва методическа помощ на местната администрация по военния отчет и подготовката за мобилизация;
14. организира и провежда преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение;
15. извършва актуализирането на данните от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) на водещите се на военен отчет български граждани и за техника от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
16. провежда мероприятия по набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища, за начална и/или специална военна подготовка и подпомага кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
17. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища, за начална и/или специална военна подготовка;
18. взаимодейства с органите на местната и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" при провеждане на рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната служба;
19. създава необходимата организация за изпълнение на програмата за обучението на гражданите на Република България в девети и десети клас на средното им образование, свързано със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили;
20. участва с представители в заседанията на областния съвет по сигурност и общинските съвети по сигурност;
21. планира, провежда и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията на военнослужещите при освобождаването им от военна служба;
22. извършва административно обслужване и административни услуги на българските граждани от областта;
23. изготвя анализи, отчети, доклади и сведения за дейността на военното окръжие;
24. създава условия за своевременно оповестяване на военното окръжие при привеждане в по-високи степени на бойна готовност;
25. изготвя годишни и месечни планове за дейността на военното окръжие;
26. осъществява деловодната дейност, комуникационното осигуряване, обмена на информация с възлите от КИС "ЩИТ" на БА и електронната поща;
27. въвежда данни в модулите "Отчет на ресурси от резерва", "Кандидати" и "Витоша" в АСУ на ЧР;
28. организира поддържането на сградния фонд, дълготрайните активи и материалните запаси, предоставени на военното окръжие;
29. изготвя финансови заявки за необходимите материални средства до военно окръжие I степен в съответствие с утвърдения годишен бюджет на военното окръжие;
30. организира експлоатацията на транспортните средства на военното окръжие;
31. организира планирането и провеждането на подготовката на резервистите от доброволния резерв от състава на военното окръжие;
32. участва в изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно основните правила за защита на личните данни на физическите лица;
33. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО и началника на военно окръжие I степен.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


Чл. 25. (1) Организацията на работа в ЦВО се осъществява по реда на ЗОВСРБ, ЗРВСРБ, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и вътрешните правила за организация на работата, утвърдени от началника на ЦВО.
(2) Началникът на ЦВО осъществява непосредственото ръководство на дейностите: по бойната готовност; комплектуване с ресурси от запаса на структурите от системата за национална сигурност за военно време и за осигуряване на въоръжените сили с личен състав и техника в мирно време; военния отчет и изготвяне на военноотчетни документи. Той е пряк началник на военните окръжия и се подпомага от заместник-началника и началника на Щаба на ЦВО, началниците на отделения и сектори, които носят отговорност за изпълнението на поставените им задачи.
(3) Началникът на военно окръжие I степен осъществява непосредствено ръководство на личния състав на военното окръжие и е непосредствен началник на подчинените му военни окръжия II степен.
(4) Началникът на военно окръжие II степен осъществява непосредствено ръководство на личния състав на военното окръжие.
(5) Военнослужещите и цивилните служители от ЦВО и военните окръжия отговарят пред прекия си началник за изпълнение на възложените им задачи в съответствие с длъжностните им характеристики.

Чл. 26. Документооборотът в ЦВО и военните окръжия се извършва по ред, определен в правилата на началника на ЦВО.

Чл. 27. Нормалната продължителност на работното време в ЦВО и военните окръжия е 8 часа дневно и 40 часа седмично при петдневна работна седмица.

Чл. 28. Редът за влизане в сградите и пропускателният режим за личния състав, длъжностните лица и гражданите се определят със заповеди на началника на ЦВО и на началниците на военни окръжия.

Чл. 29. (1) При изпълнение на задачите си ЦВО осъществява взаимодействие с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия, държавните органи, ведомства и организации, както и неправителствените организации.
(2) Взаимодействието се осъществява на основата на:
1. действащите нормативни актове в Република България и актовете на министъра на отбраната;
2. утвърдени от министъра на отбраната планове, програми и други, регламентиращи конкретния случай на взаимодействие.
(3) Взаимодействието на ЦВО с други държавни и местни органи, ведомства и организации в страната включва:
1. обмен на информация относно дейността на резерва;
2. провеждане на семинари, конференции, курсове и др.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 21, ал. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и отменя Правилника за устройството и дейността на Централното военно окръжие (ДВ, бр. 65 от 2018 г.).

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти