Logo Неделя, 9 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 3 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПИЛОТСКА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 12.04.2019 г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за осъществяване на пилотска дейност в българските черноморски пилотажни райони за осигуряване безопасността на корабоплаването и предпазване на околната среда от замърсяване;
2. условията и редът за провеждане на конкурс и избор на пилотска организация;
3. организацията на дейността на пилотските организации.

Чл. 2. (1) Пилотската дейност се осъществява от пилотски организации чрез морски пилоти, придобили морска правоспособност, съгласно изискванията на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване за компетентност на морските лица в Република България.
(2) Морските пилоти по ал. 1 са български граждани, притежаващи необходимия стаж за пилотско провеждане за съответния пилотажен район.

Глава втора.
ПИЛОТАЖЕН РАЙОН И ПИЛОТСКИ СТАНЦИИ


Чл. 3. Във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България се определят два пилотажни района, съответстващи на териториалната компетентност на дирекция "Морска администрация - Бургас" и дирекция "Морска администрация - Варна":
1. пилотажен район Бургас, обхващащ пристанищата от н. Емине до р. Резовска;
2. пилотажен район Варна, обхващащ пристанищата от н. Сиврибурун до н. Емине.

Чл. 4. (1) Във всеки пилотажен район има една пилотска станция.
(2) Пилотските станции със своите средства - пилотски катери, брегови технически средства за наблюдение и далечно водене, осигуряват и осъществяват пилотската дейност.

Чл. 5. Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез заповед на капитана на пристанището определя местоположението на пилотската станция, от която се осъществява управлението на пилотажа (пилотското провеждане), и денонощното пилотско обслужване на корабите за съответния пилотажен район.

Глава трета.
ПИЛОТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ


Чл. 6. (1) Пилотската организация предоставя морско-техническата услуга "пилотаж" в съответния пилотажен район.
(2) Пилотска организация може да бъде всяко юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, разполагащо с необходимите правоспособни морски пилоти за извършване на дейността.
(3) Пилотската организация:
1. осигурява правоспособни пилоти, годни да извършват пилотско провеждане в съответния пилотажен район;
2. осигурява диспечерско звено за денонощно управление на пилотажа;
3. осигурява денонощно пилоти за пилотско провеждане в съответния район;
4. осигурява за всяка смяна необходимия брой дежурни пилоти за съответния пилотажен район;
5. осигурява не по-малко от 24 правоспособни пилоти, обслужващи пилотажен район Варна, и 16 правоспособни пилоти, обслужващи пилотажен район Бургас, с цел изпълнение на дейността, плана на морския аварийно-спасителен отряд и осигуряване на нормални условия на труд, почивки, отпуски и болнични в съответствие с действащото законодателство;
6. разполага с пилотски катер, както и с други транспортни и комуникационни средства (УКВ станции за морската подвижна служба, автомобили) и лични спасителни средства за дежурните пилоти, които извършват пилотско провеждане в съответния район;
7. посочва точен адрес, телефон, електронен адрес, УКВ канал, на който се поддържа денонощно дежурство;
8. поддържа система за управление на качеството;
9. поддържа система за продължаващо обучение, отчитайки насоките, дадени в Приложение 1 на Резолюция A.960(23) на Асамблеята на Международната морска организация (ИМО);
10. разработва и прилага оперативни процедури, съдържащи като минимум насоките, дадени в Приложение 2 на Резолюция A.960(23) на ИМО;
11. поддържа система за документиране на периодичността на пилотските дежурства и осигурената почивка между смените;
12. поддържа система за повикване на пилоти, свободни от дежурство, за изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на съответното пристанище.

Чл. 7. (1) Пилотската организация за всеки пилотажен район се определя от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за срок 5 години въз основа на проведен конкурс.
(2) Пилотската организация по ал. 1 не може да възлага своите задължения на трети лица.

Чл. 8. Пилотската организация е длъжна да изпълнява разпорежданията на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по въпросите, свързани с безопасността и реда на корабоплаването в съответния пилотажен район.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПИЛОТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ


Чл. 9. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" открива процедура за провеждане на конкурс за избор на пилотска организация със заповед.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа мястото и срока за подаване на документите за участие, критериите за оценка и относителната им тежест.
(3) Заповедта за откриване на процедурата за провеждане на конкурс се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Морска администрация" най-малко 15 календарни дни преди датата на провеждане на конкурса.

Чл. 10. (1) За провеждане на конкурса изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" назначава със заповед комисия, която разглежда и оценява документите. В заповедта се определя денят за разглеждане на представените от кандидатите документи.
(2) Комисията се състои от председател и от четирима членове. В състава на комисията се включват задължително поне едно лице с юридическо образование и придобита юридическа правоспособност и едно морско лице с правоспособност "капитан далечно плаване на кораб над 3000 БТ".

Чл. 11. (1) Член на комисията не може да бъде лице, което:
1. има материален интерес от изпълнението на договора;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата или с членове на негови управителни и контролни органи;
3. изпълнява функциите на капитан на пристанището за съответния пристанищен район, за който се провежда конкурс за избор на пилотска организация.
(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(3) Членовете на комисията и консултантите представят на председателя на комисията декларация за обстоятелствата по ал. 1 и 2 при тяхното назначаване.

Чл. 12. (1) Кандидатите за осъществяване на пилотска дейност представят в определения съгласно чл. 9, ал. 2 срок в Изпълнителна агенция "Морска администрация" предложение, което съдържа:
1. наименование и единен идентификационен код (ЕИК) на кандидата;
2. списъчен състав на морските пилоти на кандидата, с които ще се извършва пилотското провеждане;
3. проект на вътрешни правила, които обезпечават необходимата за изпълнението на пилотската дейност съгласно тази наредба организация;
4. притежаван сертификат за управление на качеството за дейностите, свързани с предоставянето на морско-техническата услуга "пилотаж";
5. договори с други институции и лица за осигуряване на пилотска дейност;
6. графично изобразена структура на управление и дейност;
7. проект на тарифа за таксите, които се предвижда да се събират за предоставяне на пилотските услуги, и списък на компонентите, които служат като основа за определяне на тези такси, изготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата;
8. други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 6.
(2) Списъчният състав по ал. 1, т. 2 съдържа трите имена, ЕГН, морска правоспособност, диплом за завършено висше морско образование, година на придобиване на пилотска правоспособност и стаж в пилотския район, данни за специализация в друга област (танкерна и др.).

Чл. 13. Отстранява се от участие в конкурса кандидат, който:
1. е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. е осъден за банкрут;
3. се намира в ликвидация;
4. е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
5. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и на кандидата, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
6. има управител или член на орган на управление, осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако е реабилитиран;
7. не отговаря на изискванията, определени в тази наредба, или не представи доказателства, удостоверяващи изпълнението на тези изисквания.

Чл. 14. (1) Документите се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
(2) При регистриране на документите се отбелязват датата и часът на получаването им, а върху плика се поставя регистрационен индекс, в който се вписват входящият номер и датата на регистрирането.
(3) Документи, представени след изтичане на крайния срок или неотговарящи на изискванията по ал. 1, не се приемат от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и се връщат на кандидата, като това се отбелязва в регистъра.

Чл. 15. Изпълнителна агенция "Морска администрация" е длъжна да съхранява цялата документация по провеждането на всеки конкурс за избор на пилотска организация за срок 5 години след изтичане на заповедта, с която е обявен кандидатът, спечелил конкурса за избор на пилотска организация.

Чл. 16. (1) При отваряне на постъпилите документи комисията допуска да присъстват и кандидати, участващи в процедурата за провеждане на конкурс за избор на пилотска организация.
(2) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на документите с изискванията на тази наредба.
(3) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в документите.

Чл. 17. Комисията отстранява от участие в конкурса кандидат, за когото се установи някое от обстоятелствата по чл. 13.

Чл. 18. (1) След разглеждането на предложенията комисията пристъпва към тяхното оценяване и класиране.
(2) Комисията оценява кандидатите съобразно предварително обявените в заповедта по чл. 9, ал. 2 критерии.

Чл. 19. (1) Комисията съставя протокол за извършената работа, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса;
3. списък на кандидатите, отстранени от конкурса, както и основанието за отстраняването им;
4. становищата на консултантите, ако такива са били включени в работата на комисията;
5. резултатите от разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите.
(2) В случай че някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола заедно с писмени мотиви към него.
(3) Протоколът от работата на комисията се подписва от всички членове и се предава на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата.
(4) Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(5) При поискване от страна на кандидат в процедурата изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" осигурява достъп до протокола на комисията.

Чл. 20. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" обявява със заповед класирането, както и кандидата, спечелил конкурса за избор на пилотска организация за съответния пилотски район, не по-късно от 3 работни дни след приключване работата на комисията.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" писмено уведомява кандидатите за резултатите от проведената процедура.

Чл. 21. Заповедта по чл. 20 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава пета.
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПИЛОТСКАТА ДЕЙНОСТ


Чл. 22. Управлението на пилотската дейност се осъществява чрез диспечерско звено на пилотската организация.

Чл. 23. (1) Диспечерското звено се състои от пилоти със стаж не по-малко от 1 година на длъжност "пилот".
(2) Диспечерското звено осъществява управление на пилотажа на корабите, координирано с дежурен оператор на бреговия център, обслужващ съответния район в рамките на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Чл. 24. (1) Диспечерското звено:
1. изработва график за маневрената дейност за денонощието на база заявките на оперативно-координационните звена на пристанищата и операторите на пристанищни терминали и го съгласува с дежурен оператор на бреговия център, обслужващ съответния район в рамките на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването;
2. приема в съответствие със задължителните правила заявки за пилотаж от корабните агенти и осигурява пилот за декларирания час за готовност за осъществяване на пилотажа;
3. ръководи и координира извършваните маневри, както и работата на пилотските катери и другите транспортни и свързочни средства;
4. събира необходимите сведения и информира своевременно пилотите за настъпилите промени в навигационната и хидрометеорологичната обстановка, за пределните газения на корабите, за назначените корабни места, като докладва систематизирано съответните данни на съответния капитан на пристанище за пилотажния район.
(2) Диспечерското звено предприема незабавни мерки за осигуряване на пилоти в пилотската станция при разпореждане на капитана на пристанището.

Чл. 25. (1) Пилотската организация приема правила за ползване на пилотските услуги, в които се посочва начинът, по който се прави заявка за пилотаж, както и условията, при които заявката на капитана на кораба или агента към пилотската организация се смята за потвърждение за сключване на договор за пилотаж.
(2) В договора за пилотско провеждане, сключен между пилотската организация и корабопритежател или негов представител, могат да бъдат договорени различни условия от предварително обявените по реда на ал. 1 условия.

Чл. 26. (1) Пилотската организация публикува на своята интернет страница представената в конкурса за нейния избор тарифа за таксите за предоставяне на пилотски услуги и списъка на компонентите, които служат като основа за определяне на тези такси.
(2) Пилотската организация е длъжна да публикува на интернет страницата си всяка промяна на тарифата за предоставяне на пилотски услуги не по-късно от 2 месеца преди влизането в сила на тази промяна.

Чл. 27. За извършване на пилотаж всеки пилот е длъжен:
1. да познава в детайли навигационните ограждения и означения, както и плътността на трафика в района;
2. да познава и спазва приложимите разпоредби на международните договори, националното законодателство и съответните актове, приети от органите на ИМО;
3. да уведомява незабавно дежурния оператор на бреговия център, обслужващ съответния район в рамките на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването, за изменение на навигационната обстановка, наличните неблагоприятни процеси и събития, свързани с безопасността на корабоплаването и замърсяването на околната среда;
4. да се явява на пилотирания кораб в час, съгласуван от диспечерското звено на пилотската организация и капитана на кораба и съобразен с трафика на корабите в пилотажния район;
5. да поиска от диспечерското звено осигуряване на чист фарватер, влекачи, помощни средства, брегови моряци и готовност на кея за приемане на кораба;
6. да получи разрешение от диспечерското звено за започване на маневрата;
7. да уведоми капитана на кораба за мястото на заставане на кей, допустимото газене, оборудването на кея и др.;
8. да поиска от капитана на кораба подробна информация, свързана с провеждането на кораба, съгласно определените изисквания в задължителните правила на пристанището;
9. да носи униформа, лични спасителни средства и нагръден знак при изпълнение на своите задължения.

Чл. 28. (1) Пилотът подава командите си на български език за корабите, плаващи под българско знаме, и на английски език за корабите, плаващи под чуждо знаме.
(2) Командите на пилота, дадени в присъствието на капитана на пилотирания кораб или на упълномощено от него лице, са в сила, ако са преповторени от капитана или ако не бъдат незабавно отменени от капитана или присъстващото упълномощено лице.
(3) При невъзможност на пилота да се качи или слезе от кораба при неблагоприятни хидрометеорологични условия на местата, определени в задължителните правила на пристанището, това може да стане, докато корабът е на ход или на други подходящи места, след уведомяване на дежурния оператор на бреговия център, обслужващ съответния район в рамките на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. В тези случаи пилотът дава съответни указания на капитана за насочване на кораба.

Чл. 29. (1) Пилотът не може да напусне пилотирания кораб, преди да го постави на безопасно място на котва, преди корабът да се привърже към кея или преди да го изведе в морето до определеното в задължителните правила на пристанището място.
(2) Пилотът може да напусне пилотирания кораб, преди да е изпълнил задълженията си по ал. 1 само със съгласието на капитана на кораба, при условие че бъде сменен от друг пилот.

Чл. 30. (1) Пилотът, извършващ пилотаж, има право в присъствието на трето лице да заяви, че се отказва от пилотирането, в случай че капитанът на пилотирания кораб не изпълнява неговите указания и изисквания.
(2) Пилотът незабавно уведомява дежурните диспечери за направеното от него заявление по ал. 1.

Чл. 31. (1) В случай че са констатирани нарушения на изискванията на тази наредба, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да спре със заповед извършването на пилотаж от пилотската организация. Извършването на пилотаж се спира до отстраняване на нарушенията, но за срок не по-дълъг от един месец.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) В случаите на спиране по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" създава временна организация за извършване на денонощен пилотаж в съответния пилотажен район до отстраняване на констатираните нарушения от пилотската организация по ал. 1.
(4) В случай че констатираните нарушения не бъдат отстранени в срока по ал. 1, се открива процедура по реда на тази наредба за избор на нова пилотска организация.

Чл. 32. (1) Корабопритежателят на пилотирания кораб носи отговорност в случаите на злополука, станала с пилота при осъществяване на пилотското провеждане, както и в случаите на качване или слизане от пилотирания кораб.
(2) Корабопритежателят на пилотирания кораб носи отговорност при злополука с член от екипажа или при причиняване на щети на пилотския катер, когато са нарушени правилата за предотвратяване от сблъсквания на кораби по море или изискванията за пилотаж, определени в задължителните правила на пристанището.

Чл. 33. Всеки пилот, изпълнявайки обичайните си задължения по въвеждане или извеждане на кораб от пристанище, както и при пилотско провеждане в териториалните води, е длъжен незабавно да информира директора на дирекция "МА - Варна", съответно на дирекция "МА - Бургас", за забелязани явни недостатъци на пилотирания кораб, които представляват риск за безопасността на корабоплаването или за околната среда.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Пилотаж (пилотско провеждане)" е морско-техническа услуга за насочване на плавателния съд от пилот или от пилотска станция, за да се даде възможност за безопасно влизане или излизане на плавателния съд по водните пътища за достъп до пристанището или за безопасно корабоплаване в рамките на пристанището.
2. "Пилотска дейност" е дейността на пилотските организации по предоставяне на пилотаж.
3. "Поставяне на кораби борд на борд" е завързването на 2 кораба един за друг, като последният се допира с който и да е от бордовете си.
4. "Пилотски катер" е плавателен съд, надлежно обозначен в съответствие с Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г., подписана в Лондон на 20 октомври 1972 г. (ратифицирана с указ - ДВ, бр. 22 от 1975 г.) (ДВ, бр. 17 от 2003 г.), протоколите и кодексите със задължителен характер към тях и предназначен за транспортиране на пилота до и от кораба.

§ 2. С наредбата се осигурява прилагането на изисквания на Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ, L 57/1 от 3 март 2017 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Пилотските организации, които до влизане в сила на тази наредба осъществяват пилотска дейност, запазват правата си до изтичането на срока, предвиден в заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", с която са определени като спечелили конкурса за избор на пилотска организация. Те прекратяват дейността си не по-късно от 14 дни от влизането в сила на заповедта за избор на новата пилотска организация.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 116, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България във връзка с чл. 238а, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване.

§ 5. С наредбата се отменя Наредба № 1 от 2001 г. за условията и реда за осъществяване на пилотска дейност в Република България (ДВ, бр. 12 от 2001 г.).

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародване в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти