Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

В сила от 27.03.2019 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 5 Юли 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 08.05.2019 г.) Приема план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. на обща стойност 41 400,0 хил. лв.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по бюджети и дейности съгласно приложението.
(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 08.05.2019 г.) Със сумата 16 036,0 хил. лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 350,0 хил. лв., по пореден № 1 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Централната избирателна комисия за 2019 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 08.05.2019 г.) Със сумата 15 686,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 43, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 16 752,0 хил. лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 2 150,0 хил. лв., по пореден № 2 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2019 г., както следва:
1. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - 16 532,0 хил. лв., в т.ч. за възнаграждения на членовете на районните и секционните избирателни комисии;
2. по бюджетна програма "Администрация" - 220,0 хил. лв.
(2) Със сумата 1 191,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
(3) Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, включително осигурителните вноски, се осигуряват чрез трансфер от бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в рамките на одобрените разходи по ал. 1, т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) По бюджета на Министерския съвет за 2019 г. да се създадат администрирани разходни параграфи, както следва:
1. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - администриран разходен параграф "Подготовка и произвеждане на избори" - 16 202 хил. лв.;
2. по бюджетна програма "Администрация" - администриран разходен параграф "Подготовка и произвеждане на избори" - 200 хил. лв.

Чл. 4. (1) Със сумата 1 050,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 800,0 хил. лв., по пореден № 3 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. по "Други бюджетни програми (общо)", бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението".
(2) Със сумата 250,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 5. (1) Със сумата 4 700,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 4 200,0 хил. лв., по пореден № 4 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г., както следва:
1. по "Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред", бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" - 4 187,0 хил. лв.;
2. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" - 513,0 хил. лв.
(2) Със сумата 500,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 6. (1) Със сумата 1 700,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 250,0 хил. лв., по пореден № 5 от приложението да се увеличат разходите по "Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" - 820,0 хил. лв., и бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" - 880,0 хил. лв., по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
(2) Със сумата 1 450,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 7. (1) Със сумата 100,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 10,0 хил. лв., по пореден № 6 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска".
(2) Със сумата 90,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 8. Със сумата 38,0 хил. лв. по пореден № 7 от приложението да се увеличат разходите за персонал по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.

Чл. 9. (1) Със сумата 12,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 3,0 хил. лв., по пореден № 8 от приложението да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищното образование" - 8,5 хил. лв., и бюджетна програма "Администрация" - 3,5 хил. лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(2) Със сумата 9,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 10. Със сумата 300,0 хил. лв. по пореден № 9, сумата 500,0 хил. лв. по пореден № 10 и сумата 162,0 хил. лв. по пореден № 11 от приложението да се увеличават бюджетните взаимоотношения с централния бюджет съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция за 2019 г.

Чл. 11. (1) Със сумата 20,0 хил. лв. по пореден № 12 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Сметната палата за 2019 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 12. (1) Със сумата 30,0 хил. лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 8,0 хил. лв., по пореден № 13 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Съвета за електронни медии за 2019 г.
(2) Със сумата 22,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 36, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 13. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършват съответните промени по бюджетите си за 2019 г. и да уведомяват министъра на финансите.

Чл. 14. Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват компенсирани промени между отделните разходни позиции/бюджетни взаимоотношения с други бюджети, за които промени уведомяват министъра на финансите.

Чл. 15. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 16. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 в срок до 31 юли 2019 г. да представят на министъра на финансите отчет за разходите по план-сметката.
(2) С размера на неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет извършват съответните промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 75 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 27 март 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 08.05.2019 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 май 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2019 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 08.05.2019 г.)

ПЛАН-СМЕТКА

за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

(в хил. лв.)

№ по ред

Наименование на разходите

Сума

1

2

3

1.

Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

16 036,0

1.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори

350,0

1.2.

 За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетини с резултатите от изборите, за отпечатване на бюлетините за изборите и за машинно гласуване

14 186,0

1.3.

Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети

800,0

1.4.

За разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване

500,0

1.5.

За обучение на членовете на РИК и СИК/ПСИК

200,0

2.

Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

16 752,0

2.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски на членовете на районните и секционните избирателни комисии

10 250,0

2.2.

За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет, областните и общинските администрации

6 502,0

3.

Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

1 050,0

4.

Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

4 700,0

5.

Разходи по бюджета на Министерството на външните работи

1 700,0

6.

Разходи по бюджета на Министерството на отбраната

100,0

7.

Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

38,0

8.

Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката

12,0

9.

Разходи на Българското национално радио

300,0

10.

Разходи на Българската национална телевизия

500,0

11.

Разходи на Българската телеграфна агенция

162,0

12.

Разходи по бюджета на Сметната палата

20,0

13.

Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии

30,0

 

ОБЩО:

41 400,0


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти