Logo Неделя, 9 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ

В сила от 12.02.2019 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за заемане на длъжности, както и условията и редът за вписването на треньорските кадри в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), наричан по-нататък "регистъра".
Чл. 2. Треньорски кадри са лицата, които извършват обучение и тренировъчна дейност в системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, както и лицата, които предоставят треньорски услуги.

Чл. 3. (1) Длъжностите на треньорските кадри - системи от функции, задължения и изисквания, са:
1. инструктор;
2. помощник-треньор;
3. треньор;
4. старши треньор;
5. главен треньор.
(2) Длъжностите по ал. 1 могат да се заемат и изпълняват само от лица, които отговарят на изискванията на глава втора и които са вписани в регистъра.
(3) Юридическите лица с нестопанска цел и търговците с предмет на дейност по чл. 2 са длъжни да не допускат лица, които не отговарят на изискванията на глава втора и не са вписани в регистъра, да заемат и изпълняват длъжности по ал. 1.

Чл. 4. (1) В регистъра се вписват само лица, които отговарят на изискванията на глава втора за заемане на длъжност по чл. 3, ал. 1 по съответния вид спорт.
(2) Лицата, вписани в регистъра, придобиват правоспособност като треньорски кадри.
(3) Лица, които не са вписани в регистъра, нямат право да осъществяват дейности, за които ЗФВС изисква вписване в регистъра.

Чл. 5. (1) Наредбата се прилага за лицата, осъществяващи дейностите по чл. 2.
(2) Наредбата не се прилага за спортно-педагогическите кадри, заемащи длъжности в системата на предучилищното и училищното образование, и преподавателите по спорт във висшите училища.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ


Чл. 6. (1) Изпълнението на длъжността "инструктор" включва следните функции и задължения:
1. популяризира спортни дейности и провежда обучение;
2. организира и провежда спортни занимания в областта на спорта за всички;
3. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания и при осъществяване на спортни дейности;
4. спомага за постигане на среда с минимален риск от разпространение и употреба на допинг сред спортистите и лицата, които спортуват в свободното време;
5. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").
(2) Минималните изисквания за заемане на длъжността "инструктор" са:
1. завършено средно образование и придобита професионална квалификация по професиите "помощник-инструктор" или "инструктор" по съответен вид спорт или "инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение; или
2. завършено средно образование и придобита професионална квалификация по част от професията "помощник-треньор" по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение; или
3. завършено средно образование и завършено обучение по вида спорт в акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" по специализиран учебен план с хорариум не по-малко от 200 академични часа, включващ спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини.

Чл. 7. (1) Изпълнението на длъжността "помощник-треньор" включва следните функции и задължения:
1. извършва селекция на деца и ги насочва към занимания по съответния вид спорт;
2. планира, организира и провежда обучение на спортисти по съответния вид спорт под контрола на треньор;
3. подпомага подготовката и участието на спортисти в състезания от държавния и международния спортен календар на съответната спортна федерация;
4. участва при извършване на анализ на подготовката и постигнатите резултати от спортистите;
5. организира своевременното преминаване на състезателите през начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на антидопинговите правила и наредбата по чл. 90, ал. 7 от ЗФВС;
6. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
7. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").
(2) Минималните изисквания за заемане на длъжността "помощник-треньор" са:
1. завършено средно образование и придобита професионална квалификация "помощник-треньор" или "треньор" по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение; или
2. завършено средно образование и завършено обучение по вида спорт в акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" по специализиран учебен план с хорариум не по-малко от 500 академични часа, включващ спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини; или
3. наличие на образователно и квалификационно ниво по чл. 6, ал. 2 и три години професионален опит на длъжност, свързана с осъществяване на дейности по чл. 2.

Чл. 8. (1) Изпълнението на длъжността "треньор" включва следните функции и задължения:
1. планира, организира и провежда тренировъчни занимания в спортните клубове;
2. участва в организирането на състезанията на спортистите;
3. провежда тренировъчния процес със спортистите от националните отбори под контрола на старши или главен треньор;
4. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната си дейност;
5. участва в извършването на селекцията на спортистите за националните отбори;
6. организира своевременното преминаване на състезателите през начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на антидопинговите правила и наредбата по чл. 90, ал. 7 от ЗФВС;
7. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
8. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей");
9. подпомага и насърчава помощник-треньорите и инструкторите за подобряване на техните знания и умения.
(2) Минималните изисквания за заемане на длъжността "треньор" са:
1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "треньор по вид спорт"; или
2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и придобита професионална квалификация "треньор по вид спорт" в условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт"; или
3. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Спорт" или "Педагогика на обучението по физическо възпитание" и придобита професионална квалификация "треньор" по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 9. (1) Изпълнението на длъжността "старши треньор" включва следните функции и задължения:
1. планира, провежда, оценява и контролира тренировъчния и състезателния процес на спортисти, включително спортисти от националния отбор;
2. участва в извършването на селекцията на спортистите за националните отбори;
3. анализира резултатите и класиранията на спортистите;
4. подпомага треньора и помощник-треньора при провеждане на тренировъчния и състезателния процес;
5. разработва и предлага единна система за спортна подготовка за съответния спорт;
6. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната си дейност;
7. организира своевременното преминаване на състезателите през начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на антидопинговите правила и наредбата по чл. 90, ал. 7 от ЗФВС;
8. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
9. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").
(2) Минималните изисквания за заемане на длъжността "старши треньор" са:
1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "треньор по вид спорт", и две години професионален опит като помощник-треньор и/или треньор по съответния вид спорт; или
2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър", придобита професионална квалификация "треньор по вид спорт" в условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" и четири години професионален опит като помощник-треньор и/или треньор по съответния вид спорт.

Чл. 10. (1) Изпълнението на длъжността "главен треньор" включва следните функции и задължения:
1. управлява тренировъчния и състезателния процес на спортистите, включително спортистите от националните отбори;
2. разработва и контролира изпълнението на програми, планове и модели за подготовка на спортистите, включително спортистите от националните отбори;
3. внедрява иновативни, научноизследователски и методически подходи в подготовката на спортистите;
4. разработва и прилага комплексна методика за контрол на резултатите и класиранията, постигнати от спортистите на състезания;
5. контролира и оценява работата на треньорите и старши треньорите;
6. определя спортистите за включване в националните отбори;
7. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната им дейност;
8. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
9. организира своевременното преминаване на състезателите през начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на антидопинговите правила и наредбата по чл. 90, ал. 7 от ЗФВС;
10. насърчава спазването на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").
(2) Минималните изисквания за заемане на длъжността "главен треньор" са: завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Спорт" или "Педагогика на обучението по физическо възпитание" след придобита професионална квалификация "треньор по вид спорт" в акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" и пет години професионален опит като треньор и/или старши треньор по съответния вид спорт.

Чл. 11. Длъжностите по чл. 3 могат да се заемат и от лица, които не отговарят на изискванията на чл. 6 - 10, но притежават международна квалификация в областта на обучението и подготовката на спортисти, която се използва в повече от пет държави, придобита въз основа на стандарти и/или правила, установени от международна спортна организация, ако отговарят на следните изисквания за квалификация и професионален опит:
1. международната квалификация е придобита след успешно положен изпит и преминато обучение във връзка със съответния вид спорт:
а) за инструктор - с хорариум не по-малко от 120 учебни часа;
б) за помощник-треньор - с хорариум не по-малко от 180 учебни часа, като обучението включва спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини;
в) за треньор, старши треньор и главен треньор - с хорариум не по-малко от 360 учебни часа, като обучението включва спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини; и
2. лицата притежават следния минимален професионален опит по съответния вид спорт:
а) за инструктор - 5 години като картотекиран състезател по съответния вид спорт;
б) за помощник-треньор - 1 година като инструктор;
в) за треньор - 3 години като помощник-треньор;
г) за старши треньор - 2 години като треньор;
д) за главен треньор - 5 години като треньор.

Чл. 12. Длъжностите по чл. 3, свързани със спортове, които могат да се практикуват само от хора с увреждания, могат да се заемат от лица, които отговарят на следните минимални изисквания:
1. наличие на минималното образователно и квалификационно ниво за съответната длъжност, независимо от вида спорт, по който е придобито; и
2. придобита квалификация и/или правоспособност за вида спорт за хора с увреждания съобразно изискванията на съответната международна спортна организация за хора с увреждания.

Чл. 13. Треньорските кадри са длъжни да повишават професионалната си квалификация чрез:
1. самоподготовка;
2. участие в курсове, семинари и други видове обучения най-малко веднъж на две години.

Глава трета.
РЕГИСТЪР НА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ


Чл. 14. (1) Регистърът се поддържа като част от единната информационна система на публичните регистри по чл. 9, ал. 2 от ЗФВС на Министерството на младежта и спорта.
(2) Подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства за треньорските кадри са определените с наредбата по чл. 9, ал. 2 от ЗФВС.

Чл. 15. Министерството на младежта и спорта разработва и поддържа регистъра като централизирана база данни, като:
1. осигурява съхраняването и сигурността на информацията в регистъра;
2. осигурява достъп до информацията в регистъра чрез интернет страницата си.

Чл. 16. (1) Вписването и актуализирането на данните в регистъра се извършват от длъжностни лица от Министерството на младежта и спорта, определени със заповед на министъра на младежта и спорта.
(2) Заявленията за вписване на треньорски кадри, отговарящи на изискванията на чл. 6 - 10 или на § 4, се разглеждат от комисия от служители на Министерството на младежта и спорта, определена със заповед на министъра на младежта и спорта. Заявленията за вписване на треньорски кадри, отговарящи на изискванията по чл. 11 или чл. 12, се разглеждат от междуведомствена комисия, определена със заповед на министъра на младежта и спорта, която включва представители на Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и акредитирани висши училища в професионално направление "Спорт". Вписването в регистъра или отказът за вписване се извършват по мотивирано предложение на съответната комисия.
(3) Заявления за вписване могат да подават физическите лица или спортните федерации. За лица, отговарящи на изискванията на чл. 11, заявления могат да подават само спортните федерации. Заявлението е по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и оповестен на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта. Заявленията на спортните федерации съдържат списък на треньорите, за които се иска вписване, който се подава и на електронен носител.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. доказателства, че лицето, за което се иска вписване в регистъра, отговаря на изискванията на глава втора или § 4;
2. изрично писмено съгласие на лицето, за което се иска вписване, по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и оповестен на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта в случаите по чл. 17.
(5) Съответствието с изискванията на чл. 11, т. 1 се удостоверява със:
1. документ, удостоверяващ придобитата международна квалификация; и
2. удостоверение или други документи от международната спортна организация, от които е видно, че:
а) придобитата международна квалификация се използва в повече от пет държави; и
б) международната квалификация е придобита въз основа на стандарти и/или правила, установени от международната спортна организация; и
3. утвърдени или издадени от обучаващата организация учебен план и/или учебна програма, справка или друг документ, от които са видни продължителността, формата и съдържанието на преминатото от лицето обучение и положените от него изпити.
(6) Наличието на минималния състезателен опит по чл. 11, т. 2, буква "а" се удостоверява с документ, издаден от лицензираната спортна федерация, а съответствието с изискванията по чл. 11, т. 2, букви "б" - "д" - с документи за професионален опит, като копия от трудови книжки, трудови или друг вид договори, референции от работодатели или други относими документи.
(7) Съответствието с изискването на чл. 12, т. 2 се удостоверява със:
1. документ, удостоверяващ придобита квалификация и/или правоспособност; и
2. удостоверение или други документи от международната спортна организация, удостоверяващи приемането от нея на изискванията, въз основа на които е придобита квалификацията и/или правоспособността по вида спорт за хора с увреждания.
(8) Документите на чужд език се представят заедно с превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи, по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).
(9) Длъжностните лица по ал. 1 извършват вписването в двумесечен срок от подаване на заявлението, ако лицето отговаря на изискванията на глава втора или § 4.
(10) Министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице от Министерството на младежта и спорта издава удостоверение за вписване, в което се посочва регистрационният номер на лицето.

Чл. 17. (1) Спортните федерации по вид спорт могат да заявяват за вписване в регистъра треньорските кадри по вида спорт или спортове, за които имат издаден спортен лиценз.
(2) Лицензираните многоспортови федерации по обединяващ принцип могат да заявяват за вписване в регистъра треньорските кадри по видовете спорт, които администрират.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Треньорските кадри по определен вид спорт могат да изпълняват длъжностите по чл. 3, ал. 1 в сходни видове спорт, за които няма предвидено обучение за придобиване на професионална квалификация в съответните училища.

§ 2. Длъжностите по чл. 3, ал. 1, свързани със спортове, дисциплините на които представляват отделен вид спорт, могат да бъдат изпълнявани и от лицата, вписани в регистъра като треньорски кадри по един от тези видове спорт.

§ 3. Дипломите за завършено образование в чуждестранни училища се признават съгласно условията на Закона за предучилищното и училищното образование, респ. Закона за висшето образование и нормативните актове по прилагането им.

§ 4. (1) Лицата, родени до 31.12.1969 г. включително, запазват длъжностите, които изпълняват към момента на влизане в сила на наредбата, независимо дали съответстват на изискванията на глава втора.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 относно заеманата длъжност се удостоверяват с декларация, издадена от организацията от системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, която е работодател на лицето.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 97, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта и отменя Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от министъра на младежта и спорта (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).

§ 6. (1) В срок до две години от влизането в сила на наредбата лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, могат да се регистрират в регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС по реда и при спазване на изискванията на тази наредба.
(2) За срока по ал. 1 лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, запазват професионалната си правоспособност и квалификация за длъжностите, за които са вписани.
(3) В срока по ал. 1 Министерството на младежта и спорта поддържа базата данни на регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри и достъпа до тях на интернет страницата си.

§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти