Logo Четвъртък, 21 Ноември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖТА ОТ 2019 Г.

Издаден от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2019г., отм. ДВ. бр.63 от 9 Август 2019г.


Отменен с параграф единствен от заключителните разпоредби на Правилника за дейността на Националния консултативен съвет за младежта - ДВ, бр. 63 от 9 август 2019 г., в сила от 13.08.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се урежда дейността на Националния консултативен съвет за младежта към министъра на младежта и спорта, наричан по-нататък "съвета".
Чл. 2. Националният консултативен съвет е консултативен орган, който подпомага министъра на младежта и спорта при провеждане на държавната политика за младежта.

Раздел II.
Ръководство и състав на Националния консултативен съвет за младежта


Чл. 3. (1) Националният консултативен съвет за младежта се състои от председател и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на младежта и спорта или оправомощен от него заместник-министър на младежта и спорта.
(3) Членове на съвета са:
1. заместник-министър на младежта и спорта;
2. заместник-министър на икономиката и енергетиката;
3. заместник-министър на труда и социалната политика;
4. заместник-министър на здравеопазването;
5. заместник-министър на културата;
6. заместник-министър на вътрешните работи;
7. заместник-министър на правосъдието
8. заместник-министър на регионалното развитие;
9. заместник-министър на финансите;
10. заместник-министър на образованието и науката;
11. заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето;
12. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
13. представител на Националното представителство на студентските съвети;
14. по един представител от всяка една национално представителна младежка организация, вписана по реда на чл. 25 от Закона за младежта в списък на национално представителните младежки организации.
(4) Националният консултативен съвет за младежта може да кани на своите заседания да присъстват и други експерти в зависимост от дневния ред.

Чл. 4. (1) Поименният състав на Националния консултативен съвет се определя със заповед на министъра на младежта и спорта по предложения на ръководителя на съответното министерство, ведомство или организация съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона за младежта.
(2) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някои от членовете на съвета ръководителят на съответното министерство, ведомство или организация прави предложение до министъра на младежта и спорта за промяна в поименния състав в 14-дневен срок.

Чл. 5. Председателят на съвета:
1. представлява Националния консултативен съвет за младежта пред всички органи и организации;
2. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета и участва в тях с право на глас;
4. подписва протоколите от заседанията на съвета.

Чл. 6. При отсъствието на председателя неговите правомощия се упражняват от посочен от него член на съвета.

Чл. 7. (1) Дейността на съвета се подпомага технически и административно от администрацията на Министерството на младежта и спорта.
(2) Подпомагането по ал. 1 включва:
1. подготвяне на проект на дневния ред за заседанията на съвета;
2. изпращане на копие от утвърдения дневен ред на всички членове на съвета;
3. организиране на заседанията, включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;
4. водене на протокол от заседанията;
5. изпращане на членовете на съвета на копие от протокола с приетите решения;
6. водене на архив на съвета;
7. осъществяване връзката и координацията между членовете на съвета.

Раздел III.
Функции и организация на дейността на Националния консултативен съвет за младежта


Чл. 8. Националният консултативен съвет за младежта:
1. дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта;
2. предлага мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта;
3. обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.

Чл. 9. Заседанията на националния съвет се свикват най-малко веднъж на 6 месеца от неговия председател.

Чл. 10. Заседанията могат да се свикат и по инициатива на не по-малко от половината от членовете на Националния консултативен съвет за младежта, за което се прави искане до председателя, който насрочва дата на заседанието в едномесечен срок.

Чл. 11. (1) Членовете на националния съвет се уведомяват писмено за насрочените заседания не по-късно от 7 работни дни преди провеждането им, освен ако извънредни обстоятелства не изискват други срокове. Поканата за заседанието може да бъде изпратена и по факс или по електронен път.
(2) Към поканата по ал. 1 се прилага проект на дневен ред за заседанието, предложен от председателя.
(3) Всеки член на съвета може да прави допълнителни предложения за включване на въпроси в дневния ред не по-късно от 3 работни дни преди заседанието. Предложението се изпраща до председателя и членовете.
(4) Съветът приема дневния ред в началото на всяко заседание.
(5) Членовете на националния съвет, определени за докладчици, изпращат на председателя всички материали за обсъждане най-малко 3 работни дни преди заседанието.

Чл. 12. Заседанията на съвета се смятат за редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от неговите членове.

Чл. 13. Всеки член на съвета участва в заседанията с право на един глас.

Чл. 14. (1) Националният консултативен съвет прави предложения, приети с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(2) Дневният ред и протоколът се публикуват на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Чл. 15. (1) Всеки от членовете на съвета в случай на невъзможност да присъства на заседание може да изрази писмено становището си по материалите от дневния ред или да изпрати упълномощено от него лице, което да представи това становище.
(2) Становището и пълномощното се прилагат към протокола от заседанието.

Чл. 16. (1) На заседанията на съвета се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
(2) Протоколът се изготвя в срок до една седмица от приключване на заседанието.
(3) Копие от протокола се изпраща на всеки член на националния съвет. Протоколите могат да бъдат изпращани и по електронен път.
(4) При постъпване на бележки по съдържанието на протокола същите се отразяват в срок от три дни.

Чл. 17. За участието в заседанията председателят и членовете на националния съвет не получават възнаграждение.

Чл. 18. Членовете на съвета, които не живеят в столицата, получават командировъчни пари за сметка на Министерството на младежта и спорта.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 11 от Закона за младежта.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти