Logo Събота, 6 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

В сила от 01.01.2019 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Военномедицинската академия (ВМА).
Чл. 2. (1) Военномедицинската академия е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения към Министерството на отбраната за извънболнична и болнична помощ и за осъществяване на военномедицинска експертиза по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и експертиза за годност по Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО) и Закона за Държавна агенция "Разузнаване" (ЗДАР).
(2) Военномедицинската академия осъществява научна и учебна дейност в съответствие с чл. 92, ал. 3 и 4 от ЗОВСРБ, чл. 90 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), чл. 80 във връзка с чл. 47 от Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
(3) Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) изпълнява и специфични функции, възложени с Постановление № 45 на Министерския съвет от 21.02.2001 г.

Чл. 3. (1) Военномедицинската академия е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град София.
(2) Военномедицинската академия има свое знаме, печат и празник - 1 декември.
(3) Военномедицинската академия включва в структурата си:
1. ръководство и централна администрация;
2. болници, както следва:
а) Многопрофилна болница за активно лечение - София;
б) Многопрофилна болница за активно лечение - Варна;
в) Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив;
г) Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен;
д) Многопрофилна болница за активно лечение - Сливен;
е) Болница за продължително лечение и рехабилитация - Банкя;
ж) Болница за продължително лечение и рехабилитация - Хисаря;
3. медицински пунктове към Министерството на отбраната, в структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и във военни формирования от Българската армия;
4. специализирани звена, както следва:
а) Модулни военномедицински формирования;
б) Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена;
в) Център за професионално обучение.
(4) Структурните звена по ал. 3 не са юридически лица.
(5) Военномедицинската академия е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната и второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.

Чл. 4. (1) Организацията на дейността и вътрешният ред на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, наричани по-нататък "болниците", се определят с правилници, изготвени от началниците или управителите на съответните болници и утвърдени от началника на ВМА.
(2) Организацията на дейността и вътрешният ред на медицинските пунктове по чл. 3, ал. 3, т. 3 се определят с правилник, утвърден от началника на ВМА.
(3) Организацията на дейността и вътрешният ред на специализираните звена по чл. 3, ал. 3, т. 4 се определят с правилници, изготвени от началниците на специализираните звена и утвърдени от началника на ВМА.

Чл. 5. (1) Военномедицинската академия:
1. извършва уникални за страната диагностично-лечебни и научноприложни дейности, както и медицински научни изследвания по прилагането на съвременни медицински технологии;
2. осъществява първична и специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактика и рехабилитация на лица, определени със ЗОВСРБ и Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ);
3. разработва нови методи и средства за защита на въоръжените сили и населението от ядрени, химически и биологически фактори на поражение;
4. подготвя медицински и немедицински специалисти за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия и кризисни ситуации;
5. извършва експертиза за годност за военна служба, експертиза за годност за военновременна служба и експертиза за годност за служба в Националната служба за охрана и държавна служба в Държавна агенция "Разузнаване" и на характера/вида на причинената телесна повреда на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана/държавните служители от Държавна агенция "Разузнаване" чрез Централната военномедицинска комисия (ЦВМК);
6. осъществява научноизследователска и практико-приложна дейност в областта на психичното здраве и психологичното осигуряване на военнослужещите, както и в областта на определянето на психологична пригодност/непригодност за военна служба и служба в доброволния резерв, и определя психологична непригодност за служба в Националната служба за охрана чрез Лабораторията за психично здраве и превенция;
7. осъществява здравен, хигиенен и противоепидемичен контрол в обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
8. създава, съхранява, поддържа, опазва и обновява материални медицински изделия и лекарствени продукти за ведомствени военновременни запаси по нормативно установения ред;
9. провежда следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина и фармацевти за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по военномедицински и медицински специалности, за които е присъдена акредитационна оценка по реда на ЗЛЗ, и обучение за извършване на високоспециализирани или специфични дейности в определена област на здравеопазването, както и други форми на продължаващо медицинско обучение на висши медицински и немедицински специалисти съгласно действащата нормативна уредба;
10. провежда клинично и практическо обучение на студенти, в т.ч. курсанти и стипендианти съгласно действащата нормативна уредба;
11. провежда специална военна подготовка на приетите на военна служба стипендианти на Министерството на отбраната и на лицата, спечелили конкурс по чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили в Република България, за нуждите на ВМА;
12. провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по научни специалности, които са акредитирани по ЗВО и в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ);
13. извършва периодично атестиране на академичния състав;
14. провежда обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация на медицински и немедицински специалисти в определени области на здравеопазването и военното дело, както и професионално образование и обучение съгласно държавните образователни стандарти;
15. осъществява медицинско осигуряване на въоръжените сили;
16. участва в операции и мисии извън територията на Република България с военномедицински специалисти;
17. поддържа в готовност за действие Модулни военномедицински формирования за оказване на медицинска помощ и лечение при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война;
18. поддържа бойна и мобилизационна готовност;
19. участва с медицински персонал в авиомедицинска евакуация в страната и извън територията на страната.
(2) Военномедицинската академия разработва програми по оперативна съвместимост със страните - членки на НАТО, в областта на медицинското осигуряване.

Чл. 6. (1) Военномедицинската академия извършва профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на лица, определени със ЗОВСРБ и ЗРВСРБ, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват и за други лица при условията на договори, сключени с Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт и Министерството на здравеопазването.
(3) Военномедицинската академия може да осъществява срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от началника на ВМА, или въз основа на договор:
1. специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактика и рехабилитация съобразно действащото законодателство;
2. научноизследователска и практико-приложна дейност в областта на психичното здраве;
3. психологично консултиране, психотерапия и специализирани медицински и психологични изследвания по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);
4. здравни, хигиенни и противоепидемични мероприятия;
5. медицинско освидетелстване по медицински стандарти;
6. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по научни специалности, които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по Закона за висшето образование;
7. обучение за професионална квалификация и продължаващо медицинско обучение на висши медицински и немедицински специалисти.

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ


Чл. 7. (1) Военномедицинската академия се ръководи от началник, който се подпомага от заместник-началник по диагностично-лечебната дейност, заместник-началник по учебно-научната дейност и помощник-началник по административната дейност.
(2) Началникът на ВМА е и главен лекар на въоръжените сили на Република България, а заместник-началниците са и заместник главни лекари на Въоръжените сили на Република България.
(3) Началникът и заместник-началниците на ВМА са хабилитирани лица, лекари с призната специалност - военнослужещи, които се назначават и освобождават от длъжност по реда на ЗОВСРБ.
(4) За началник на ВМА се назначава лице, което е:
1. хабилитирано в професионално направление "Медицина";
2. завършило стратегически курс във Военната академия "Г. С. Раковски" или приравнени на него курсове в чужбина;
3. с квалификация по здравен мениджмънт.
(5) За заместник-началници на ВМА по предложение на началника на ВМА се назначават лица, които са:
1. хабилитирани в професионално направление "Медицина";
2. с квалификация по здравен мениджмънт.
(6) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност се назначава и освобождава от длъжност от министъра на отбраната по предложение на началника на ВМА, съгласувано с министъра на здравеопазването.
(7) Заместник-началникът на ВМА по учебно-научната дейност се назначава и освобождава от длъжност от министъра на отбраната по предложение на началника на ВМА.

Чл. 8. (1) Началникът на ВМА е пряко подчинен на министъра на отбраната.
(2) Началникът на ВМА е пряк началник на целия личен състав на академията.
(3) Началникът на ВМА:
1. представлява ВМА;
2. непосредствено ръководи и отговаря за дейността на ВМА;
3. разработва основни направления за развитието и ресурсното осигуряване на диагностично-лечебните и профилактичните дейности във ВМА в съответствие със съвременните стандарти в извънболничната и болничната медицинска помощ, изискванията на провеждащия се в нея учебно-научен процес и пазара на здравни услуги;
4. съставя програма за развитие на ВМА;
5. ръководи дейностите във ВМА, свързани с процесите на планиране, програмиране и бюджетиране;
6. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностното разписание на ВМА;
7. организира и контролира войсковото медицинско осигуряване във въоръжените сили;
8. организира медицинското осигуряване на българските военнослужещи от Въоръжените сили на Република България, участващи в мисии и операции извън територията на страната;
9. назначава или предлага за назначаване, преназначаване, повишаване във военно звание, освобождаване от длъжност и освобождаване от военна служба военнослужещите от ВМА по установения ред;
10. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с цивилните служители от ВМА, с изключение на звената по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "б" - "ж" и т. 4, буква "б";
11. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав на ВМА, както следва:
а) на военнослужещите, с изключение на заместник-началниците на ВМА;
б) на цивилните служители, с изключение на тези от структурните звена по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "б" - "ж" и т. 4, буква "б";
12. сключва, изменя и прекратява трудовите договори и утвърждава длъжностните характеристики на управителите на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" и "ж";
13. организира подготовката, придобиването и повишаването на квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси във ВМА;
14. издава заповеди, разпореждания и други актове, осигуряващи изпълнението на задачите, включени в предмета на дейност на ВМА;
15. предоставя при поискване информация за медицинските дейности и разходваните ресурси и анализ на дейността на академията по ред, определен от министъра на отбраната и министъра на здравеопазването;
16. сключва договори с физически и юридически лица за изпълнение на задачи, включени в предмета на дейност на ВМА;
17. ръководи военномедицинския съвет на ВМА;
18. координира и контролира взаимодействието по медицинското осигуряване на въоръжените сили;
19. ръководи и организира взаимодействието с лечебни и здравни заведения, министерства, ведомства и организации в Република България и чужбина съобразно функционалната си компетентност;
20. ръководи научното сътрудничество с висши училища, научни учреждения и организации в Република България и в чужбина съобразно функционалната си компетентност;
21. представлява Военномедицинската академия пред Съвета на ректорите на висшите училища в Република България;
22. отговаря за стопанисването и управлението на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени в управление на ВМА;
23. по право е член на академичния съвет и негов председател;
24. обявява със заповед решенията на академичния съвет за избор на началници на катедри и началниците на клиники;
25. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и другите нормативни актове.
(4) Началникът на ВМА е и началник на Многопрофилна болница за активно лечение - София (МБАЛ - София).
(5) Функциите на началника на ВМА в негово отсъствие се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-началник.

Чл. 9. (1) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност:
1. организира, ръководи и контролира цялостния диагностично-лечебен процес, провеждан от ВМА;
2. разработва годишен и месечен план, програми, икономически обосновки за развитието и усъвършенстването на профилактичната и диагностично-лечебната работа;
3. следи за спазването на действащите здравни норми и изисквания;
4. организира, ръководи и контролира дейността по превенция на здравето;
5. организира, ръководи и контролира здравната профилактика на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
6. организира и контролира дейността на лечебно-контролните комисии;
7. организира и контролира дейността на комисиите за борба с вътреболничните инфекции;
8. подпомага началника на ВМА в разработването на плановете за бойна готовност, за мобилизация и за дейността на ВМА;
9. участва в разработването на национални концептуални и доктринални документи в областта на отбраната и въоръжените сили и хармонизирането им със съюзните публикации на НАТО;
10. организира планирането, координирането, участието и отчитането на дейността на ВМА по оказване на помощ на населението, овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия и противодействие на тероризма;
11. изпълнява и други задачи, възложени му от началника на ВМА.
(2) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност в изпълнение на своите функции може да издава разпореждания и указания.
(3) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност е и заместник-началник на МБАЛ - София, по диагностично-лечебната дейност.

Чл. 10. (1) Заместник-началникът на ВМА по учебно-научната дейност:
1. ръководи планирането, организирането, контрола и отчитането на цялостната учебна и научноизследователска дейност на ВМА;
2. планира, организира и контролира повишаване квалификацията на академичния състав;
3. организира, ръководи и контролира отчетността на научните разработки и тяхното внедряване, атестирането на академичния състав, дейността по обучението на лицата по чл. 5, ал. 1, т. 9, 10 и 12, както и издателската дейност на ВМА;
4. организира международното и научното сътрудничество с медицинските служби на страните - членки на НАТО, с медицинските служби на други държави и други учреждения;
5. контролира дейността на Центъра за професионално обучение;
6. подпомага началника на ВМА в разработването на плановете за бойна готовност, за мобилизация и за дейността на ВМА;
7. участва в разработването на национални концептуални и доктринални документи в областта на отбраната и въоръжените сили и хармонизирането им със съюзните публикации на НАТО;
8. ръководи участието на ВМА в проекти и инициативи на ЕС и НАТО по линия на медицинското осигуряване;
9. контролира провеждането на военномедицинска подготовка във военните формирования, както и специалната подготовка на личния състав на медицинските пунктове във военните формирования;
10. изпълнява и други задачи, възложени му от началника на ВМА.
(2) Заместник-началникът на ВМА по учебно-научната дейност в изпълнение на своите функции може да издава разпореждания и указания.
(3) Заместник-началникът на ВМА по учебно-научната дейност е и заместник-началник на МБАЛ - София, по учебно-научната дейност.

Чл. 11. (1) Помощник-началникът на ВМА по административната дейност е военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.
(2) Помощник-началникът на ВМА по административната дейност координира дейностите на отделите и секторите от ръководството и централната администрация на ВМА и изпълнява други задачи, възложени му от началника на ВМА.

Чл. 12. (1) Общото събрание е колективен орган на ВМА, който се състои от всички хабилитирани лица и представители на нехабилитирания научно-преподавателски състав, които не могат да бъдат по-малко от 15 на сто от числения му състав. Последните се избират от общото събрание на нехабилитираните научно-преподавателски специалисти.
(2) Съставът на общото събрание се определя със заповед на началника на ВМА.
(3) Общото събрание на ВМА се свиква от председателя по негова инициатива, по искане на началника на академията или на една четвърт от състава на общото събрание.
(4) За свикването на общото събрание членовете му се уведомяват не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието.
(5) Общото събрание е редовно, ако до 30 минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск поради временна неработоспособност, бременност и раждане, осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(6) При липса на кворум по ал. 5 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се провежда с присъстващите членове от списъчния му състав, но не по-малко от половината плюс един.
(7) Заседанията на общото събрание са открити за всички членове на академичната общност. Те се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
(8) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване, а при избор на академичния съвет - с тайно гласуване.
(9) Общото събрание:
1. избира за срок 4 години председател и заместник-председател на общото събрание измежду хабилитираните лица по предложение на началника на ВМА;
2. определя числеността на академичния съвет и избира неговите членове;
3. обсъжда и прави предложения по програмата за развитие на академията.
(10) За всяко заседание на общото събрание се съставя протокол, който се подписва от председателя и от водещия протокола.

Чл. 13. (1) Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на ВМА.
(2) Академичният съвет се състои от 25 до 45 членове, избрани от общото събрание, като не по-малко от 70 на сто от членовете му са хабилитирани лица.
(3) Академичният съвет се избира за срок 4 години.
(4) Академичният съвет избира секретар на академичния съвет от квотата на хабилитираните лица.
(5) Академичния съвет приема правилник за дейността си.
(6) Академичният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на 2 месеца.
(7) В заседанията на академичния съвет могат да участват заместник-началниците на ВМА, ако не са избрани от общото събрание за негови членове. Техният глас е съвещателен.
(8) За свикването на заседание на академичния съвет членовете му се уведомяват предварително и им се съобщава дневният ред.
(9) Заседанието на академичния съвет е редовно, ако присъства не по-малко от две трети от числения му състав. При определяне на кворума от състава се изключват лицата в отпуск поради временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една пета от броя на лицата в списъчния състав.
(10) При липса на кворум по ал. 9 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отлага с 3 работни дни.
(11) Заседанията на академичния съвет се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие - от секретаря.
(12) Академичният съвет приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието чрез явно гласуване, освен в случаите по чл. 14, т. 12.
(13) За всяко заседание на академичния съвет се съставя протокол, който се подписва от председателя на съвета и от водещия протокола.

Чл. 14. Академичният съвет:
1. обсъжда и прави предложения по основни въпроси в приоритетни направления на научноизследователската и учебната работа във ВМА;
2. прави предложения за подготовката и развитието на академичния състав;
3. взема решения за създаване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри и други звена и за назначаване на академичния състав в тях;
4. взема решения за разкриване и закриване на академични длъжности;
5. взема решения за обявяване на конкурси и избиране на академичен състав;
6. взема решение за преминаването от една академична длъжност на същата или на съответна в други звена от ВМА без конкурс и избор;
7. взема решение за назначаване без конкурс и избор на академичен състав, заемал съответстваща академична длъжност във ВМА и в други български лечебни заведения, висши училища и научни организации;
8. предлага на началника на ВМА освобождаването на членове от академичния състав;
9. определя специалностите и формите, по които провежда обучение на докторанти, и ежегодно заявява, съответно предлага техния брой на министъра на образованието и науката чрез началника на ВМА;
10. организира и отчита работата на докторантите и специализантите;
11. предлага реда за повишаване квалификацията на докторантите, специализантите и академичния състав;
12. избира ръководителите на департаменти и катедри с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите; в случай че никой от предложените не получи необходимото мнозинство, в 7-дневен срок се провежда нов избор между кандидатите с най-много гласове;
13. определя политиката по развитие на академичния състав във ВМА и приема правилник за атестирането му;
14. утвърждава система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и оценяване на академичния състав и осъществява контрол по нейното прилагане и усъвършенстване;
15. утвърждава норматива за учебна заетост на преподавателите;
16. приема правилници за учебната, научната, научноизследователската, издателската и международната дейност;
17. взема решения за отправяне на искане за откриване на процедура за оценяване и акредитация;
18. взема решения за продължаване на трудовите договори на хабилитираните лица в съответствие с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗВО;
19. избира комисии и други помощни органи и определя техните функции, права и задължения;
20. определя структурния състав на общото събрание и организацията за избора на неговите членове;
21. присъжда на български и чуждестранни специалисти с принос към диагностично-лечебната и научната дейност на ВМА почетното звание "доктор хонорис кауза";
22. взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации.

Чл. 15. Секретарят на академичния съвет:
1. организира провеждането на заседанията;
2. изготвя проект на дневен ред и го съгласува с председателя на академичния съвет;
3. организира изготвянето на протокола от всяко заседание.

Чл. 16. (1) Военномедицинският съвет е консултативен орган към началника на ВМА.
(2) Началникът на ВМА ръководи военномедицинския съвет и определя неговия състав и начина на функционирането му.
(3) Военномедицинският съвет подпомага началника на ВМА при организирането и вземането на решения по:
1. въпросите, отнасящи се до бойната готовност и мобилизацията;
2. изпълнението на плана за диагностично-лечебната дейност и неговата икономическа ефективност;
3. предложенията на началниците/управителите на болници, ръководителите на катедри, клиники, лаборатории и самостоятелни отделения за подобряване дейността на техните звена;
4. въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на медицинските услуги;
5. други въпроси от дейността на ВМА.

Чл. 17. (1) Със заповед на началника на ВМА могат да се създават на функционален принцип помощни и консултативни органи.
(2) Функциите и организацията на работа на органите по ал. 1 се уреждат с правилници, утвърдени от началника на ВМА.

Глава трета.
ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА БОЛНИЦИТЕ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

Раздел I.
Дейност и управление на болниците във Военномедицинската академия


Чл. 18. (1) Многопрофилните болници за активно лечение и болниците за продължително лечение и рехабилитация изпълняват дейностите, възложени им със Закона за лечебните заведения, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за здравето, Закона за развитието на академичния състав в Република България, Закона за здравното осигуряване и други приложими нормативни актове, уреждащи дейностите, осъществявани от ВМА.
(2) Конкретните дейности по чл. 19, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които се извършват от всяка от болниците по ал. 1, са посочени в приложение № 1.
(3) Болниците по ал. 1 извършват дейността си при спазване правата на пациента и:
1. в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика;
2. при осигуреност на болниците с медицински специалисти на щатно-осигурена длъжност;
3. при наличие на определените в медицинските стандарти по т. 1 технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответната болница;
4. при осигурено непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително оказване на медицинска помощ при спешни състояния по медицинските специалности и при нива на компетентност, посочени в приложение № 2.
(4) Болниците по ал. 1 осъществяват дейността си на адресите, посочени в приложение № 3.

Чл. 19. За организиране на плановия прием за болнично лечение болниците поддържат листа за планов прием за всяка клиника и/или отделение по ред, определен със заповед на началника на ВМА, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Чл. 20. (1) Болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "а" - "д" се ръководят от началник, който се подпомага от заместник-началник/заместник-началници и от главна медицинска сестра.
(2) Болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" и "ж" се ръководят от управител, който се подпомага от главна медицинска сестра.
(3) Началниците и заместник-началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "б" - "д" са лекари с призната медицинска или военномедицинска специалност - военнослужещи, притежаващи квалификация по здравен мениджмънт, които се назначават и освобождават от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.
(4) Управителите на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" и "ж" са цивилни служители, лекари с призната медицинска специалност, притежаващи квалификация по здравен мениджмънт, които се назначават и освобождават от началника на Военномедицинска академия, по реда и условията на Кодекса на труда.
(5) Началниците/управителите на болниците:
1. непосредствено ръководят и отговарят за дейността на болницата;
2. разработват направления за развитието на диагностично-лечебните дейности в съответствие със съвременните стандарти в болничното дело и пазара на здравни услуги;
3. съставят програма за развитие на болницата;
4. ежегодно изготвят и представят на началника на ВМА план за дейността и;
5. организират изготвяне на информация за дейностите, свързани с процесите на планиране, програмиране и бюджетиране;
6. ръководят и организират годишното и месечното планиране на дейността на болницата и контролират изпълнението на плановете;
7. организират и ръководят бойната и специалната подготовка на личния състав на болницата;
8. участват в разработването на плана за бойна и мобилизационна готовност в касаещия ги обем;
9. организират и ръководят подготовката на личния състав на болницата;
10. назначават и освобождават цивилните служители от съответната болница;
11. сключват граждански договори с консултанти и други лица след разрешение от началника на ВМА;
12. утвърждават длъжностните характеристики на цивилните служители в болницата;
13. изготвят тримесечни и годишни анализи на диагностично-лечебната дейност;
14. осъществяват контрол за опазването, поддръжката и стопанисването на ползваните от съответните болници недвижими и движими вещи;
15. изпълняват и други задачи, възложени им от началника на ВМА.
(6) Началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "а" - "д" със заповед разпределят функциите на заместник-началниците в определените им ресори.
(7) Функциите на началниците/управителите на болниците в тяхно отсъствие се изпълняват от длъжностно лице, определено с писмена заповед за всеки конкретен случай.

Чл. 21. (1) Главната медицинска сестра в болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2 е цивилен служител с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" и се назначава с конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда.
(2) Главната медицинска сестра:
1. организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи;
2. проверява разпределението, изразходването, съхраняването и отчета на лекарствените продукти и медицинските изделия;
3. планира, координира и контролира следдипломното обучение на медицинските специалисти от болницата;
4. отговаря за хигиенното състояние, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
5. ръководи съвета по здравни грижи;
6. представя на началника/управителя на болницата анализ и информация за състоянието на здравните грижи.

Чл. 22. Със заповед на началника/управителя на болницата се създават:
1. медицински съвет;
2. лечебно-контролна комисия;
3. комисия по вътреболнични инфекции;
4. комисия по медицинска етика;
5. съвет по здравни грижи.

Чл. 23. Медицинският съвет е консултативен орган при осъществяване управлението на болницата, който изпълнява дейностите по чл. 76 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 24. (1) Лечебно-контролната комисия на съответната болница е контролен орган по диагностично-лечебния процес.
(2) Лечебно-контролната комисия изпълнява дейностите по чл. 77 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 25. (1) Комисията за борба с вътреболничните инфекции на съответната болница се състои от председател и най-малко четирима членове.
(2) Комисията за борба с вътреболничните инфекции изпълнява дейностите по чл. 78 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 26. Комисията по медицинска етика на съответната болница:
1. обсъжда предложения и дава становища за изпитване на лекарствени продукти и медицински изделия в клинични условия;
2. осъществява непосредствен контрол върху клиничните изпитвания, за които е дала положително становище.

Чл. 27. (1) Съветът по здравни грижи е консултативен орган на главната медицинска сестра на съответната болница.
(2) Съветът по здравни грижи изпълнява дейностите по чл. 79 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 28. Началниците/управителите на болниците със своя заповед могат да създават консултативни комисии и съвети извън тези по чл. 23 - чл. 27 според потребностите на лечебното заведение.

Чл. 29. (1) Условията и редът за работа на комисиите и съветите, създадени по реда на чл. 23 - чл. 27, се определят с правилници, утвърдени от началника/управителя на болницата.
(2) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя на съответната комисия или съвет.

Раздел II.
Структура на болниците във Военномедицинската академия


Чл. 30. (1) Многопрофилните болници за активно лечение по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "а" - "д" включват:
1. ръководство;
2. консултативно-диагностичен блок;
3. стационарен блок;
4. административно-стопански блок;
5. болнична аптека.
(2) В консултативно-диагностичния блок се включват:
1. регистратури;
2. консултативни кабинети;
3. медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
4. отделения без легла;
5. спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа.
(3) В стационарния блок се включват клиники и/или отделения с легла, а при необходимост и клиники/отделения без легла и лаборатории.
(4) Административно-стопанският блок се състои от административни, стопански и обслужващи звена.

Чл. 31. (1) Болниците за продължително лечение и рехабилитация по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" и "ж" включват:
1. ръководство;
2. консултативно-диагностичен блок;
3. стационарен блок;
4. административно-стопански блок.
(2) В консултативно-диагностичния блок се включват:
1. регистратури;
2. консултативни кабинети;
3. медико-диагностични лаборатории;
4. отделения без легла.
(3) В стационарния блок се включват отделения с легла, а при необходимост - и отделения без легла по физикална и рехабилитационна медицина.
(4) Болниците по ал. 1 могат да разкриват в своята структура и аптека.

Чл. 32. (1) В болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2 могат да се създават следните диагностично-лечебни и учебно-научни звена:
1. клиники;
2. отделения;
3. лаборатории;
4. департаменти;
5. катедри;
6. центрове;
7. други звена.
(2) Към клиниките и отделенията, в които се извършват оперативни дейности, могат да се създават операционни зали.

Чл. 33. Клиниката е болнично звено по определена медицинска или дентална специалност или по обособена дейност/дейности в определена медицинска/дентална специалност, ръководено от хабилитирано лице - лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната медицинска специалност по профила на клиниката, в което се извършва диагностично-лечебна дейност и се провежда обучение на лицата по чл. 5, ал. 1, т. 9, 10 и 12 и продължаващо медицинско обучение.

Чл. 34. Отделението е болнично звено по определена медицинска или дентална специалност или по обособена дейност/дейности в определена медицинска/дентална специалност, ръководено от лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната медицинска и/или военномедицинска специалност по профила на отделението, в което се извършва диагностично-лечебна дейност. В отделението може да се провежда обучение на лицата по чл. 5, ал. 1, т. 9, 10 и 12 и продължаващо медицинско обучение.

Чл. 35. Лабораторията е звено, ръководено от специалист по профила на лабораторията, в което се извършват дейности, подпомагащи пряко диагностично-лечебния процес. В лабораторията може да се провежда обучение на лицата по чл. 5, ал. 1, т. 9, 10 и 12 и продължаващо медицинско обучение.

Чл. 36. (1) В клиниките и отделенията от стационарния блок по чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 се разкриват болнични легла.
(2) В зависимост от вида на осъществяваните медицински дейности в клиниката/отделението могат да бъдат разкривани:
1. болнични легла за активно лечение:
а) интензивни;
б) акушеро-гинекологични;
в) терапевтични;
г) хирургични;
2. болнични легла за дългосрочни грижи:
а) за продължително лечение;
б) за палиативно лечение;
3. болнични легла за рехабилитация;
4. психиатрични болнични легла.
(3) Броят и видът на болничните легла се определят според конкретните нужди на лечебния процес и се регламентират в правилниците по чл. 4, ал. 1, утвърдени от началника на ВМА.

Чл. 37. (1) Консултативните кабинети извършват прегледи и прием на пациенти, нуждаещи се от хоспитализация или контролни прегледи след дехоспитализация.
(2) В консултативните кабинети, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории и отделенията без легла по чл. 30, ал. 2 могат да се извършват и дейностите по чл. 11, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 38. (1) Департаментът е основно звено, състоящо се от катедри и други звена за провеждане на учебно-научна дейност по специфични медицински и военномедицински направления.
(2) Катедрата е звено, координиращо учебно-научната дейност на клиники и/или лаборатории и центрове по сходни медицински и военномедицински специалности.

Чл. 39. (1) Ръководителят на департамента и/или катедрата е лице, хабилитирано в съответното научно направление, което се избира с тайно гласуване за срок 4 години от академичния съвет, по предложение на съответния научен или катедрен съвет.
(2) Ръководителят на департамента и/или катедрата ръководи и контролира учебния, научноизследователския и диагностично-лечебния процес и отговаря за цялостната дейност на звеното.
(3) Ръководителят на департамент и/или катедра е председател на научния съвет на департамента, съответно на катедрения съвет.

Чл. 40. Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) е военномедицински експертен орган в състава на ВМА, чиято дейност се урежда с акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2 от ЗОВСРБ.

Чл. 41. Център в болница е структурно звено, в което се извършват специфични диагностични и/или лечебни дейности по една или повече медицински специалности.

Чл. 42. (1) Болничната аптека осигурява снабдяването с лекарствени продукти, медицински изделия и други необходими за дейността материали, пособия и други консумативи.
(2) Болничната аптека осигурява приготвянето на лекарствени продукти по лекарско предписание, както и на лекарствени продукти, приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура.

Чл. 43. (1) Административно-стопанският блок осъществява административното и стопанското обслужване на съответната болница.
(2) Административни, стопански и обслужващи звена са всички, които не участват пряко в диагностично-лечебната дейност.
(3) Стопанските и обслужващите дейности или част от тях, осъществявани в болниците, могат да се възлагат на външни лица чрез договор.

Глава четвърта.
СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПУНКТОВЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗВЕНА ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ


Чл. 44. Медицинските пунктове са структурни звена на ВМА в Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и във военни формирования от Българската армия, в които се оказва първична извънболнична медицинска и дентална помощ на военнослужещи, резервисти на активна служба и цивилни служители, както и се извършват специфични медицински дейности, свързани с медицинското осигуряване.

Чл. 45. (1) Медицинските пунктове се ръководят от началници, пряко подчинени на началника на ВМА и непосредствено подчинени на съответните ръководители на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, на командирите/началниците на военни формирования от Българската армия, а за Министерството на отбраната - на директора на дирекция "Логистика".
(2) За началник на медицински пункт се назначава военнослужещ или цивилен служител с образователно-квалификационна степен "магистър по медицина" в съответствие с длъжностното разписание на ВМА.
(3) Ръководството на медицинските пунктове по отношение на профилактичната, диагностично-лечебната и експертизната дейност се осъществява от началника на ВМА.
(4) Взаимодействието между ВМА, Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните формирования от Българската армия за комплектуване на медицинските пунктове с медицински специалисти, тяхната подготовка, финансовото и ресурсното обезпечаване на дейността им и отговорностите на ВМА и командирите/началниците по отношение дейността на медицинските пунктове се извършва по условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Чл. 46. (1) Модулни военномедицински формирования (МВМФ) е структура, която се състои от полеви болници, които участват в оказване на медицинска помощ на пострадали в мирно и военно време, при извънредно положение, бедствия и кризисни ситуации.
(2) Структурата по ал. 1 се ръководи от началник - военнослужещ, с призната медицинска или военномедицинска специалност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.

Чл. 47. (1) Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) се ръководи от началник - военнослужещ, с призната медицинска или военномедицинска специалност по съответната дейност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.
(2) Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена:
1. осъществява здравен, хигиенен и противоепидемичен контрол в обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. провежда мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
3. осъществява контрол върху заразните болести във въоръжените сили;
4. извършва лабораторни изследвания и замервания на факторите на работната среда, включително и за нови обекти;
5. извършва трудовомедицинско обслужване на военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
6. извършва анализ на хранителни продукти за консумативна годност;
7. провежда микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания за нуждите на упражнявания здравен контрол, както и за поставяне на етиологична диагноза на пациенти;
8. участва в експертни комисии за проектиране, приемане и въвеждане в редовна експлоатация на обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
9. участва в подготовката на българските военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в мисии и операции извън територията на страната;
10. извършва учебна и научно-приложна дейност в областта на епидемиологията и хигиената.

Чл. 48. (1) Центърът за професионално обучение (ЦПО) е специализиран и профилиран за предоставяне на допълнителна професионална квалификация на медицински и немедицински специалисти в определени области на здравеопазването и военното дело съгласно държавните образователни стандарти, за които ВМА е получила лицензия за осъществяване на професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение.
(2) Центърът за професионално обучение се ръководи от началник - военнослужещ, с призната медицинска или военномедицинска специалност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.
(3) Методическото ръководство на ЦПО се осъществява от ръководителя на звеното, отговарящо за учебната и научната дейност във ВМА.

Глава пета.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И С ДРУГИ ВЕДОМСТВА, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ


Чл. 49. Военномедицинската академия осъществява дейността си самостоятелно, както и във взаимодействие с Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, военните формирования от Българската армия, Министерството на здравеопазването, лечебни и здравни заведения, ведомства и организации в страната и в чужбина.

Чл. 50. Военномедицинската академия поддържа постоянно взаимодействие с ръководителите/командирите/началниците на военните формирования/структури по:
1. мероприятия, свързани с изпълнението на задачи в мирно и военно време, при извънредно положение, бедствия и кризисни ситуации;
2. организацията на медицинското осигуряване и опазване на психичното здраве, профилактика, диспансеризация и други съвместни мероприятия;
3. медицинското осигуряване на военнослужещите по време на учения, тренировки, пеши маршове, стрелби, представителни мероприятия, спортни състезания и други.

Чл. 51. Военномедицинската академия осъществява международната си дейност и сътрудничество чрез началника на ВМА по ред, определен от министъра на отбраната.

Глава шеста.
ФИНАНСИРАНЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ


Чл. 52. Финансовото осигуряване на ВМА се извършва от държавния бюджет в рамките на бюджета на Министерството на отбраната.

Чл. 53. Бюджетът на ВМА се формира от бюджетна субсидия и собствени приходи от следните източници:
1. субсидия от бюджета на Министерството на отбраната по реда на закона за държавния бюджет;
2. допълнително предоставена бюджетна субсидия от бюджета на Министерството на отбраната по реда на закона за публичните финанси;
3. реализирани приходи от медицински дейности и услуги, предоставяни от други бюджетни организации;
4. реализирани приходи от медицински дейности и услуги/медицинска помощ, предоставяни/оказвани срещу заплащане;
5. трансфери от първостепенни разпоредители с бюджет за извършване на определени медицински и други дейности и услуги на територията на Република България;
6. трансфери от Националната здравноосигурителна каса по сключени договори;
7. трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването за извършени медицински и лечебни дейности и услуги по сключени договори;
8. трансфери от Националния осигурителен институт по сключени договори;
9. предоставени средства, като помощи, дарения и приходи от застрахователни обезщетения по реда на Закона за публичните финанси;
10. други средства, постъпващи в бюджета на ВМА, като субсидия, приходи и трансфери на основание действащата нормативна уредба.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 35, ал. 3, т. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 92, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 2. Правилникът влиза в сила от 1.01.2019 г.

§ 3. Правилникът е съгласуван с министъра на здравеопазването.

Приложение № 1 към чл. 18, ал. 2

ДЕЙНОСТИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
1.4. Дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки:
1.4.1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;
1.4.2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб;
1.4.3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на част от черен дроб от жив донор;
1.4.4. Присаждане на тъкани от човешки труп - очна роговица, амнион, кожа и костно-сухожилна тъкан;
1.5. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
1.6. Диспансеризация;
1.7. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
1.8. Учебна и научна дейност.
2. Медицински специалности:
2.1. Акушерство и гинекология;
2.2. Ангиология;
2.3. Анестезиология и интензивно лечение;
2.4. Вирусология;
2.5. Вътрешни болести;
2.6. Гастроентерология;
2.7. Гръдна хирургия;
2.8. Педиатрия;
2.9. Ендокринология и болести на обмяната;
2.10. Епидемиология на инфекциозните болести;
2.11. Инфекциозни болести;
2.12. Кардиология;
2.13. Клинична алергология;
2.14. Клинична имунология;
2.15. Клинична лаборатория;
2.16. Обща и клинична патология;
2.17. Клинична токсикология;
2.18. Клинична хематология;
2.19. Кожни и венерически болести;
2.20. Медицина на бедствените ситуации (катастрофите);
2.21. Лицево-челюстна хирургия;
2.22. Медицинска генетика в частта цитогенетика;
2.23. Медицинска онкология;
2.24. Микробиология;
2.25. Нервни болести;
2.26. Неврохирургия;
2.27. Нефрология;
2.28. Нуклеарна медицина;
2.29. Образна диагностика;
2.30. Ортопедия и травматология;
2.31. Очни болести;
2.32. Пластично-възстановителна и естетична хирургия;
2.33. Пневмология и фтизиатрия;
2.34. Психиатрия;
2.35. Радиобиология;
2.36. Ревматология;
2.37. Социална медицина и здравен мениджмънт;
2.38. Спешна медицина;
2.39. Съдебна медицина;
2.40. Съдова хирургия;
2.41. Трансфузионна хематология;
2.42. Урология;
2.43. Ушно-носно-гърлени болести;
2.44. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.45. Хранене и диететика;
2.46. Хирургия;
2.47. Орална хирургия;
2.48. Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия;
2.49. Обща дентална медицина;
2.50. Оперативно зъболечение и ендодонтия;
2.51. Протетична дентална медицина;
2.52. Военномедицинско планиране;
2.53. Военна токсикология;
2.54. Превантивна военна медицина;
2.55. Военномедицинско снабдяване (за фармацевти).
Забележки:
1. В болницата се извършват дейности по психологично осигуряване с цел укрепване и опазване на психичното здраве.
2. Лечебните дейности по Медицинска паразитология се осигуряват от Научно-приложния център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) в структурата на ВМА.
3. Лекарствените изследвания и фармако-терапевтичните консултации се осигуряват по договор с външна структура.
4. Лечебните дейности по Неонатология и Детска хирургия за пациенти на спешното отделение се осигуряват по договори с външни структури.

ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ВАРНА
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
1.4. Трансплантация на органи и тъкани:
1.4.1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;
1.4.2. Присаждане на други тъкани от човешки труп: костно-сухожилни, хрущялни тъкани и кожа.
1.5. Диспансеризация;
1.6. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
1.7. Учебна и научна дейност.
2. Медицински специалности:
2.1. Образна диагностика;
2.2. Клинична лаборатория;
2.3. Микробиология;
2.4. Вирусология;
2.5. Обща и клинична патология;
2.6. Спешна медицина;
2.7. Кардиология;
2.8. Гастроентерология;
2.9. Пневмология и фтизиатрия;
2.10. Ревматология;
2.11. Нефрология;
2.12. Ендокринология и болести на обмяната;
2.13. Вътрешни болести;
2.14. Педиатрия;
2.15. Клинична токсикология;
2.16. Хирургия;
2.17. Урология;
2.18. Акушерство и гинекология;
2.19. Пластично-възстановителна и естетична хирургия;
2.20. Ортопедия и травматология;
2.21. Анестезиология и интензивно лечение;
2.22. Нервни болести;
2.23. Ушно-носно-гърлени болести;
2.24. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.25. Очни болести;
2.26. Кожни и венерически болести;
2.27. Гръдна хирургия;
2.28. Психиатрия;
2.29. Обща дентална медицина;
2.30. Военна токсикология.
Забележки:
1. Лечебната дейност по трансфузионна хематология е обезпечена по договор с външна структура на територията на населеното място.
2. Лечебните дейности по Инвазивна кардиология, Неонатология, Неврохирургия, Детска хирургия, Съдова хирургия, Лицево-челюстна хирургия и Съдебна медицина за пациенти на спешното отделение се осигуряват по договори с външни структури.

III. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛОВДИВ
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
1.4. Учебна и научна дейност;
1.5. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
1.6. Диспансеризация.
2. Медицински специалности:
2.1. Вътрешни болести;
2.2. Кардиология;
2.3. Пневмология и фтизиатрия;
2.4. Ендокринология и болести на обмяната;
2.5. Гастроентерология;
2.6. Ревматология;
2.7. Нервни болести;
2.8. Хирургия;
2.9. Анестезиология и интензивно лечение;
2.10. Урология;
2.11. Ортопедия и травматология;
2.12. Очни болести;
2.13. Ушно-носно-гърлени болести;
2.14. Кожни и венерически болести;
2.15. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.16. Образна диагностика;
2.17. Обща и клинична патология;
2.18. Клинична лаборатория;
2.19. Гръдна хирургия;
2.20. Нефрология;
2.21. Акушерство и гинекология;
2.22. Психиатрия.
Забележки:
1. Лечебните дейности по Медицинска паразитология, Микробиология и Вирусология се осигуряват от НПЦВЕХ в структурата на ВМА и по договор с външна структура.
2. Лечебните дейности по Медицинска онкология, Образна диагностика (за магнитнорезонансна томография и остеоденситометрия), Диализно лечение, както и високоспециализираните дейности по Клинична лаборатория и Клинична патология се осигуряват по договори с външни структури.

ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛЕВЕН
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
1.4. Диспансеризация;
1.5. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.
2. Медицински специалности:
2.1. Ендокринология и болести на обмяната;
2.2. Гастроентерология;
2.3. Кардиология;
2.4. Пневмология и фтизиатрия;
2.5. Ревматология;
2.6. Очни болести;
2.7. Нервни болести;
2.8. Анестезиология и интензивно лечение;
2.9. Ушно-носно-гърлени болести;
2.10. Хирургия;
2.11. Ортопедия и травматология;
2.12. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.13. Клинична лаборатория;
2.14. Микробиология;
2.15. Образна диагностика;
2.16. Вирусология;
2.17. Обща и клинична патология;
2.18. Кожни и венерически болести;
2.19. Акушерство и гинекология;
2.20. Психиатрия.
Забележка. Лечебната дейност по Трансфузионна хематология се осигурява по договор с РЦТХ - Плевен.

V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СЛИВЕН
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
1.4. Учебна и научна дейност;
1.5. Диспансеризация;
1.6. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.
2. Медицински специалности:
2.1. Вътрешни болести;
2.2. Нефрология;
2.3. Клинична хематология;
2.4. Пневмология и фтизиатрия;
2.5. Ревматология;
2.6. Кардиология;
2.7. Гастроентерология;
2.8. Нервни болести;
2.9. Орална хирургия;
2.10. Обща дентална медицина;
2.11. Ушно-носно-гърлени болести;
2.12. Акушерство и гинекология;
2.13. Медицинска онкология;
2.14. Очни болести;
2.15. Хирургия;
2.16. Анестезиология и интензивно лечение;
2.17. Урология;
2.18. Клинична лаборатория;
2.19. Микробиология;
2.20. Образна диагностика;
2.21. Обща и клинична патология;
2.22. Кожни и венерически болести;
2.23. Инфекциозни болести;
2.24. Лицево-челюстна хирургия.

VІ. БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БПЛР) - БАНКЯ
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.
2. Медицински специалности:
2.1. Вътрешни болести;
2.2. Кардиология;
2.3. Нервни болести;
2.4. Физикална и рехабилитационна медицина.
Забележка. Дейностите по диагностично-консултативна помощ и параклинични изследвания се осигуряват от МБАЛ - София.

VІІ. БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БПЛР) - ХИСАРЯ
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.
2. Медицински специалности:
2.1. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.2. Вътрешни болести;
2.3. Нервни болести.

Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4

НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВМА

І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ
Лечебната дейност в МБАЛ - София, се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Клиника "Анестезиология", част от "Травма-център" с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина".
2. Клиника "Интензивно лечение", част от "Травма-център" с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина":
а) отделение за хипербарнооксигенна терапия;
б) отделение за палиативни грижи.
3. Първа клиника по коремна хирургия, част от "Травма-център" с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина".
4. Втора клиника по коремна хирургия, част от "Травма-център" с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина".
5. Клиника по вътрешни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вътрешни болести".
6. Мултипрофилно спешно отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина".
7. Клиника "Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология".
8. Клиника по съдова хирургия:
а) отделение по ангиология.
9. Клиника "Гръдна хирургия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт "Гръдна хирургия".
10. Клиника "Ортопедия и травматология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология", част от "Травма-център" с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина".
11. Клиника по артроскопска травматология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология".
12. Клиника по ортопедия и травматология за ендопротезиране и реконструктивна хирургия, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология".
13. Отделение по ортопедия и травматология за лечение на септични състояния, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология".
14. Клиника "Обща урология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Урология".
15. Клиника "Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Урология".
16. Клиника по нефрология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нефрология".
17. Клиника "Неврохирургия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Неврохирургия", част от "Травма-център" с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина".
18. Клиника "Нервни болести", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести".
19. Клиника "Психиатрия и военна психология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Психиатрия".
20. Клиника "Обща и онкологична гинекология".
21. Клиника за ушни, носни и гърлени болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести".
22. Клиника "Очни болести".
23. Отделение "Орална хирургия", отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Орална хирургия".
24. Клиника по пневмология и фтизиатрия, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия".
25. Клиника по ендокринология и болести на обмяната.
26. Клиника "Интензивна терапия".
27. Клиника "Кардиология":
а) общо кардиологично отделение;
б) отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката;
в) отделение за неинвазивна диагностика (ехокардиография, холтер мониториране, велоергометрия (тредмил);
г) отделение за инвазивна кардиология (инвазивна/интервенционална диагностика и лечение).
28. Отделение по ревматология, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ревматология".
29. Клиника "Гастроентерология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Гастроентерология".
30. Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология:
а) отделение по чернодробно-панкреатична хирургия;
б) отделение по трансплантология в изпълнение на медицински стандарт "Трансплантация на органи, тъкани и клетки".
31. Клиника "Хематология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична хематология".
32. Клиника по медицинска онкология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Медицинска онкология".
33. Отделение по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нуклеарна медицина".
34. Отделение по кожни и венерически болести, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Кожни и венерически болести".
35. Клиника по пластична хирургия и изгаряния, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия".
36. Първа клиника по инфекциозни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Инфекциозни болести".
37. Втора клиника по инфекциозни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Инфекциозни болести".
38. Клиника "Спешна токсикология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична токсикология".
39. Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Клиника "Конвенционална рентгенова диагностика", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Образна диагностика".
2. Клиника "Компютърна и магнитнорезонансна томография", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Образна диагностика".
3. Клиника по обща и клинична патология, отговаряща на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Обща и клинична патология".
4. Отделение "Съдебномедицинска експертиза".
5. Отделение по радиоимунология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нуклеарна медицина".
6. Клиника "Функционална диагностика на нервната система", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести".
7. Център по трансфузионна хематология в изпълнение на медицински стандарт "Трансфузионна хематология".
8. Отделение по експериментална хирургия с животни, работещо съгласно изискванията на ECVAM/ICLAS.
9. Отделение по диализно лечение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Диализно лечение".
10. Втора клиника по физикална и рехабилитационна медицина, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична лаборатория".
2. Лаборатория по клинична имунология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична имунология".
3. Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология в изпълнение на медицински стандарт "Медицинска генетика" в частта "Цитогенетика" и в частта "Молекулярна цитогенетика".
4. Лаборатория "Вирусология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вирусология".
5. Лаборатория "Микробиология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Микробиология".
6. Зъботехническа лаборатория, работеща в съответствие с медико-технически стандарт по "Зъботехника".
7. Химикотоксикологична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична токсикология".
8. Лаборатория "Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вирусология".

ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ВАРНА
Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Първа клиника по вътрешни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вътрешни болести":
а) Отделение по кардиология;
б) Отделение по гастроентерология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Гастроентерология";
в) Отделение за интензивна терапия.
2. Втора клиника по вътрешни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вътрешни болести":
а) Отделение по пневмология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия";
б) Отделение по ревматология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ревматология";
в) Отделение по вътрешни болести, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вътрешни болести":
аа) в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност "Нефрология", отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт "Нефрология";
бб) в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност "Ендокринология и болести на обмяната".
3. Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична токсикология":
а) Отделение по клинична токсикология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична токсикология";
б) Отделение по токсикохимични бедствени ситуации и детоксикация на зависими пациенти;
в) Лаборатория по химикотоксикологични изследвания, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична токсикология" и на медицински стандарт "Клинична лаборатория" в частта му за газхроматографски изследвания.
4. Хирургична клиника:
а) Отделение по обща хирургия;
б) Отделение по урология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Урология";
в) Отделение по гръдна хирургия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Гръдна хирургия".
5. Отделение по гинекология.
6. Клиника по ортопедия и травматология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология".
7. Клиника по термична травма и пластично-възстановителна и естетична хирургия, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия".
8. Клиника по анестезиология, хипербарна и интензивна медицина:
а) Отделение по анестезиология и интензивна медицина;
б) Отделение по хипербарна и морска медицина.
9. Отделение по нервни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести".
10. Отделение по ушно-носно-гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести".
11. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
12. Мултипрофилно спешно отделение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина".
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по функционална диагностика.
2. Отделение по клинична патология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Обща и клинична патология".
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Образна диагностика".
2. Медико-диагностична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична лаборатория".
3. Отделение "Превантивна медицина", отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти "Микробиология" и "Вирусология":
3а. в отделението се извършва дейност по микробиология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Микробиология";
3б. в отделението се извършва дейност по вирусология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вирусология".

III. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛОВДИВ
Лечебната дейност в МБАЛ - Пловдив, се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Клиника по нервни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести".
2. Отделение по вътрешни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вътрешни болести":
а) в отделението се извършва дейност по кардиология;
б) в отделението се извършва дейност по пневмология и фтизиатрия с І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия";
в) в отделението се извършва дейност по ендокринология и болести на обмяната;
г) в отделението се извършва дейност по гастроентерология с І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Гастроентерология";
д) в отделението се извършва дейност по ревматология с II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ревматология";
е) в отделението се извършва дейност по нефрология с ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нефрология".
3. Клиника по хирургия:
а) в клиниката се извършва дейност по гръдна хирургия с ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Гръдна хирургия".
4. Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
5. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
6. Отделение по очни болести.
7. Отделение по ушно-носно-гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести".
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Образна диагностика".
2. Отделение по обща и клинична патология, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Обща и клинична патология".
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична лаборатория".

ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛЕВЕН
Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
2. Отделение по хирургия.
3. Отделение по ортопедия и травматология, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология".
4. Отделение по очни болести.
5. Отделение по нервни болести, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести".
6. Отделение по ревматология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ревматология".
7. Отделение по пневмология и фтизиатрия, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия".
8. Отделение по гастроентерология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Гастроентерология".
9. Отделение по ендокринология и болести на обмяната.
10. Отделение по кардиология.
11. Отделение по ушни, носни и гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести".
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
2. Отделение по образна диагностика, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Образна диагностика".
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична лаборатория".
2. Лаборатория по микробиология, отговаряща на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Микробиология".
3. Лаборатория по вирусология, отговаряща на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вирусология".
4. Лаборатория по обща и клинична патология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Обща и клинична патология".

V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СЛИВЕН
Лечебната дейност в МБАЛ - Сливен, се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по вътрешни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вътрешни болести":
а) в отделението се осъществява дейност по клинична хематология с I ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична хематология";
б) в отделението се осъществява дейност по пневмология и фтизиатрия с II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия";
в) в отделението се осъществява дейност по нефрология с I ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нефрология";
г) в отделението се осъществява дейност по кардиология;
д) в отделението се осъществява дейност по гастроентерология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Гастроентерология".
2. Отделение по нервни болести, отговарящо на IІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести".
3. Отделение по гинекология.
4. Отделение по хирургия:
а) в отделението се осъществява дейност по урология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Урология".
5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
6. Отделение по инфекциозни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Инфекциозни болести".
7. Отделение по лицево-челюстна хирургия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия".
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Образна диагностика".
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Отделение по обща и клинична патология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Обща и клинична патология".
2. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична лаборатория".
3. Микробиологична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Микробиология".

VІ. БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БПЛР) - БАНКЯ
Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Отделения с легла:
1. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина на сърдечно-съдови заболявания, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
2. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина на неврологични заболявания, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
3. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
4. Отделение за продължително лечение по вътрешни и нервни болести.

VІІ. БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БПЛР) - ХИСАРЯ
Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Отделения с легла:
1. Първо отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
2. Второ отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
3. Отделение за продължително лечение на вътрешни болести и нефрология.
4. Отделение за продължително лечение на вътрешни болести и гастроентерология.

Приложение № 3 към чл. 18, ал. 4

АДРЕСИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВМА

1. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - София, към ВМА осъществява дейността си на адрес: София, район "Триадица", ул. Св. Георги Софийски № 3.
2. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Варна, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Варна, бул. Христо Смирненски № 3.
3. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Пловдив, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Пловдив, бул. Христо Ботев № 81.
4. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Плевен, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Плевен, ул. Георги Кочев № 6.
5. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Сливен, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Сливен, бул. Пушкин № 2.
6. Болница за продължително лечение и рехабилитация (БПЛР) - Банкя, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Банкя, ул. Иван Вазов № 5.
7. Болница за продължително лечение и рехабилитация (БПЛР) - Хисаря, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Хисаря, ул. Илин Паунов № 1.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти