Logo Понеделник, 13 Юли


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 18 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ХОТЕЛИЕР"

В сила от 19.10.2018 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 811010 "Хотелиер" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 811010 "Хотелиер" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 8110101 "Организация на хотелиерството", на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8110102 "Организация и управление на хотелиерството" и на втора степен на професионална квалификация за специалността 8110103 "Организация на дейностите в места за настаняване".

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3, 4 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавния образователен стандарт


Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 811010 "Хотелиер" включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 17 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Хотелиер" (ДВ, бр. 6 от 2004 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Хотелиер"

 

Професионално направление:

 

811

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

 

Наименование на професията:

 

811010

Хотелиер

Специалности:

Степен на професионална квалификация

Ниво по НКР

Ниво по ЕКР

 

 

 

8110101

Организация на хотелиерството

Трета

4

4

8110102

Организация и управление на хотелиерството

Четвърта

5

5

8110103

Организация на дейностите в места за настаняване

Втора

3

3


1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на степен на професионална квалификация по професията "Хотелиер" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
• За ученици:
за втора степен - завършено основно образование;
за трета степен - завършено основно образование;
• За лица, навършили 16 години:
за втора степен - завършен първи гимназиален етап;
за трета степен - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование;
за четвърта степен - завършено средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование "Услуги за личността".
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование "Услуги за личността". Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията "Хотелиер" или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Хотелиерът организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите. Контролира състоянието на стаите за гости, на общите помещения, тяхната чистота и изрядност. Организира различни конференции и планира дейността на прилежащи към мястото за настаняване заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове). Води счетоводната отчетност и отговаря за имуществото. Контролира изпълнението на задачите от персонала.
Хотелиерът следи за спазването на всички нормативни изисквания, качеството на предлагане на услугите, трудовата дисциплина, спазването на изискванията за безопасност и др. Осигурява професионалното развитие на кадрите и запознава новоназначените служители с длъжностните характеристики, с правилника за вътрешния ред и с други документи.
Хотелиерът подпомага избора на оборудване и обзавеждане, като се съобразява с изискванията за енергийна ефективност, за опазване на околната среда и здравето на персонала и гостите, за постигане на ефикасност на вложените средства.
При изпълнение на своите задължения хотелиерът поддържа ефективна комуникация с персонала, с туристически агенции, с онлайн платформи и канали за резервация и продажби, с рекламни и маркетингови агенции, с доставчици на хотелско и канцеларско оборудване и др.
Професията изисква владеене на чужди езици и познаване на националните особености и специфика на обслужване на чуждестранни гости. Хотелиерът трябва да проявява отговорност, мобилност, оперативност, дискретност, лоялност, да спазва трудовата дисциплина, да опазва околната среда, да работи с компютър, да умее да работи в екип.
Хотелиерът има нормирано работно време, като в различните периоди на годината е съобразено със сезонната натовареност. Възможностите за работа са в сферата на обслужването, във вътрешния и международния туризъм. Хотелиерът може да стопанисва хотел, мотел, пансион, къмпинг или друго място за настаняване от клас А или Б съгласно Закона за туризма.
Съгласно Закона за туризма хотелиерство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по този закон туристически обекти, като лицата, извършващи хотелиерска дейност, задължително водят регистър за настанените туристи.
Съгласно Закона за местните данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, внасят в общината дължимия туристически данък през месеца, следващ този, през който са предоставени нощувките, както и подават декларация по образец за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лица, придобили втора степен на професионална квалификация по професията "Хотелиер", могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по същата професия или за придобиване на квалификация по друга професия от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг".
Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Хотелиер", могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по същата професия или за придобиване на квалификация по друга професия от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг".
Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията "Хотелиер", могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг".
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД 01-149 от 26.02.2018 г.
Съгласно НКПД - 2011 придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Хотелиер" може да заема следните длъжности от НКПД:
• Единична група 1411 "Управители на хотели":
? 1411-3001 Ръководител, отдел в хотел;
? 1411-3002 Управител, хотел;
? 1411-3003 Управител, мотел;
? 1411-3004 Управител, пансион;
• Единична група 1431 "Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове":
? 1431-3015 Управител, отдих/почивна база;
• Единична група 1439 "Ръководители на други услуги, н.д.":
? 1439-3003 Управител, къмпинг;
? 1439-3006 Управител, хижа,
както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Съгласно Постановление № 217 от 17 август 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията за заемането на тези длъжности се изисква от 1 до 5 години трудов стаж в областта на туризма в зависимост от вида и категорията на мястото за настаняване.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ за специалност "Организация на дейностите в места за настаняване" - втора степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка
• ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
1.1 РУ (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
1.2 РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
1.3 РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
• ЕРУ 2. Предприемачество
2.1 РУ Познава основите на предприемачеството
2.2 РУ Формира предприемаческо поведение
2.3 РУ Участва в разработването на бизнес план
• ЕРУ 3. Икономика
3.1 РУ Познава основите на пазарната икономика
3.2 РУ Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
• ЕРУ 4. Организация на труда
4.1 РУ Организира работния процес на работното си място
4.2 РУ Изпълнява възложените му дейности
4.3 РУ Познава установените стандарти в стопанската организация
• ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
5.1 РУ Общува на различни равнища в стопанската организация
5.2 РУ Комуникира на чужд език
• ЕРУ 6. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
6.1 РУ Обработва информация с ИКТ
6.2 РУ Комуникира с ИКТ
6.3 РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
6.4 РУ Осигурява сигурност при работата с ИКТ
6.5 РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
• ЕРУ 7. Хигиена и безопасност на храните, оценка на риска
7.1 РУ Спазва изискванията за лична хигиена и хигиена на работното място
7.2 РУ Спазва изискванията за безопасност на храните
• ЕРУ 8. Нормативна уредба в туризма
8.1 РУ Познава законовата и подзаконовата нормативна уредба в туризма
8.2 РУ Познава приетата с постановление на Министерския съвет Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
8.3 РУ Познава издадената от Министерство на туризма Наредба за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория
• ЕРУ 9. Професионална етика и туристическо поведение
9.1 РУ Познава основните характеристики на деловото общуване и професионалната етика
9.2 РУ Познава изискванията за поведение на персонала при общуване с гостите
• ЕРУ 10. Счетоводство и отчетност в хотелиерството
10.1 РУ Познава нормативните документи, отнасящи се до счетоводното отчитане
10.2 РУ Познава отчетната документация, програмните продукти и специализирания софтуер
• ЕРУ 11. Основи на туризма
11.1 РУ Познава условията за развитие на туризма в България
11.2 РУ Познава видовете туризъм
11.3 РУ Познава туристическите ресурси и материално-техническата база в туризма
Специфична професионална подготовка
• ЕРУ 12. Ресторантьорство и кетъринг
12.1 РУ Познава организацията и функционирането на кухнята
12.2 РУ Познава организацията и функционирането на ресторанта и бара
12.3 РУ Познава организацията и технологията на кетъринг услугите
• ЕРУ 13. Организация на хотелиерската дейност
13.1 РУ Познава структурата и йерархията в местата за настаняване
13.2 РУ Познава спецификата на дейността в местата за настаняване
• ЕРУ 14. Технология на хотелиерското обслужване
14.1 РУ Познава технологията на обслужване на фронт офиса
14.2 РУ Познава технологията на камериерското обслужване
14.3 РУ Познава технологията на хотелиерското домакинство
14.4 РУ Познава технологията на допълнителните услуги
14.5 РУ Познава общите изисквания при съставяне на стандарти в местата за настаняване
• ЕРУ 15. Охранителни мерки и безопасност в хотелиерството
15.1 РУ Познава охранителните мерки в хотелиерството
15.2 РУ Познава изискванията за безопасност и сигурност на туристите
15.3 РУ Спазва процедурите при рискови ситуации в хотелиерството
• ЕРУ 16. Транспорт и туристическа агентска дейност
16.1 РУ Познава видовете туристически транспорт и пътнически тарифи

3.2. Списък на ЕРУ за специалност "Организация на хотелиерството" - трета степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка
• ЕРУ 17. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
17.1 РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
17.2 РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
17.3 РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
• ЕРУ 18. Предприемачество
18.1 РУ Познава основите на предприемачеството
18.2 РУ Формира предприемаческо поведение
18.3 РУ Участва в разработването на бизнес план
• ЕРУ 19. Икономика
19.1 РУ Познава основите на пазарната икономика
19.2 РУ Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
• ЕРУ 20. Организация на труда
20.1 РУ Организира работния процес в стопанската организация
20.2 РУ Разпределя дейностите
20.3 РУ Контролира прилагането на установените стандарти в стопанската организация
• ЕРУ 21. Комуникация и чужд език
21.1 РУ Общува на различни равнища в стопанската организация
21.2 РУ Комуникира на чужд език
• ЕРУ 22. Информационни и комуникационни технологии
22.1 РУ Обработва информация с ИКТ
22.2 РУ Комуникира с ИКТ
22.3 РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
22.4 РУ Осигурява сигурност при работата с ИКТ
22.5 РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
• ЕРУ 23. Хигиена и безопасност на храните, оценка на риска
23.1 РУ Организира спазването на изискванията за лична хигиена и хигиена на работното място
23.2 РУ Осигурява безопасност на храните
• ЕРУ 24. Нормативна уредба в туризма
24.1 РУ Организира спазването на законовата и подзаконовата нормативна уредба в туризма
24.2 РУ Организира спазването на приетата с постановление на Министерския съвет Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
24.3 РУ Организира спазването на издадената от Министерство на туризма Наредба за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория
• ЕРУ 25. Професионална етика и туристическо поведение
25.1 РУ Прилага основните характеристики на деловото общуване и професионалната етика
25.2 РУ Наблюдава поведението на персонала при общуване с гостите
25.3 РУ Прилага основните характеристики на потребителското и туристическото поведение
• ЕРУ 26. Счетоводство и отчетност в хотелиерството
26.1 РУ Прилага нормативните документи, отнасящи се до счетоводното отчитане
26.2 РУ Организира работата с отчетната документация, програмните продукти и специализирания софтуер
• ЕРУ 27. Основи на туризма
27.1 РУ Познава условията за развитие на туризма в България
27.2 РУ Познава видовете туризъм
27.3 РУ Познава туристическите ресурси и материално-техническата база в туризма
Специфична професионална подготовка
• ЕРУ 28. Ресторантьорство и кетъринг
28.1 РУ Организира дейностите в кухнята
28.2 РУ Организира дейностите в ресторанта и бара
28.3 РУ Организира дейностите в кетъринга
• ЕРУ 29. Организация на хотелиерската дейност
29.1 РУ Описва структурата и йерархията в хотела
29.2 РУ Организира дейността на различните отдели в хотела
• ЕРУ 30. Технология на хотелиерското обслужване
30.1 РУ Спазва технологията на обслужването във фронт офиса
30.2 РУ Знае технологията на камериерското обслужване
30.3 РУ Знае технологията на хотелиерското домакинство
30.4 РУ Прилага допълнителните дейности, свързани с инфраструктурата на туризма
30.5 РУ Организира дейността по съставяне на стандарти в хотелиерството
• ЕРУ 31. Охранителни мерки и безопасност в хотелиерството
31.1 РУ Познава охранителните мерки в хотелиерството
31.2 РУ Познава изискванията за безопасност и сигурност на туристите
31.3 РУ Спазва процедурите при рискови ситуации в хотелиерството
• ЕРУ 32. Транспорт и туристическа агентска дейност
32.1 РУ Познава организацията и технологията на туроператорската дейност
32.2 РУ Познава видовете туристически транспорт и пътнически тарифи

3.3. Списък на ЕРУ за специалност "Организация и управление на хотелиерството" - четвърта степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка
• ЕРУ 33. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
33.1 РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
33.2 РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
33.3 РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
• ЕРУ 34. Предприемачество
34.1 РУ Познава основите на предприемачеството
34.2 РУ Формира предприемаческо поведение
34.3 РУ Участва в разработването на бизнес план
• ЕРУ 35. Икономика
35.1 РУ Познава основите на пазарната икономика
35.2 РУ Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
• ЕРУ 36. Организация на труда
36.1 РУ Създава условия за извършване на дейностите в стопанската организация
36.2 РУ Контролира изпълнението на дейностите
36.3 РУ Контролира прилагането на установените стандарти в стопанската организация
36.4 РУ Създава условия за разпределяне на ресурсите в стопанската организация
• ЕРУ 37. Комуникация и чужд език
37.1 РУ Общува на различни равнища в стопанската организация
37.2 РУ Комуникира на чужд език
37.3 РУ Води ефективна бизнес комуникация
• ЕРУ 38. Информационни и комуникационни технологии
38.1 РУ Обработва информация с ИКТ
38.2 РУ Комуникира с ИКТ
38.3 РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
38.4 РУ Осигурява сигурност при работата с ИКТ
38.5 РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
• ЕРУ 39. Хигиена и безопасност на храните, оценка на риска
39.1 РУ Изготвя инструкции и правила за спазване на изискванията за лична хигиена и хигиена на работното място
39.2 РУ Контролира безопасността на храните
39.3 РУ Извършва оценка на риска
• ЕРУ 40. Нормативна уредба в туризма
40.1 РУ Контролира спазването на законовата и подзаконовата нормативна уредба в туризма
40.2 РУ Осигурява условия за спазване на приетата с постановление на Министерския съвет Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
40.3 РУ Осигурява условия за спазване на издадената от Министерство на туризма Наредба за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория
• ЕРУ 41. Професионална етика и туристическо поведение
41.1 РУ Контролира спазването на основните характеристики на деловото общуване и професионалната етика
41.2 РУ Анализира поведението на персонала при общуване с гостите
41.3 РУ Анализира поведението на туристите
41.4 РУ Управлява възникнали конфликтни ситуации
• ЕРУ 42. Счетоводство и отчетност в хотелиерството
42.1 РУ Контролира прилагането на нормативните документи, отнасящи се до счетоводното отчитане
42.2 РУ Контролира работата с отчетната документация, програмните продукти и специализирания софтуер
• ЕРУ 43. Основи на туризма
43.1 РУ Познава условията за развитие на туризма в България
43.2 РУ Познава видовете туризъм
43.3 РУ Познава туристическите ресурси и материално-техническата база в туризма
Специфична професионална подготовка
• ЕРУ 44. Ресторантьорство и кетъринг
44.1 РУ Управлява дейностите в кухнята
44.2 РУ Управлява дейностите в ресторанта и бара
44.3 РУ Управлява кетъринг услугите
• ЕРУ 45. Организация на хотелиерската дейност
45.1 РУ Описва структурата и йерархията в хотела
45.2 РУ Управлява дейностите на различните отдели в хотела
45.3 РУ Управлява дейностите, свързани с предлагането на хотелиерския продукт
• ЕРУ 46. Технология на хотелиерското обслужване
46.1 РУ Управлява технологията на обслужването във фронт офиса
46.2 РУ Управлява технологията на камериерското обслужване
46.3 РУ Управлява технологията на хотелиерското домакинство
46.4 РУ Организира и управлява допълнителни дейности, свързани с инфраструктурата на туризма
46.5 РУ Разработва модели и системи за управление на качеството в хотелиерството
• ЕРУ 47. Охранителни мерки и безопасност в хотелиерството
47.1 РУ Познава охранителните мерки в хотелиерството
47.2 РУ Познава изискванията за безопасност и сигурност на туристите
47.3 РУ Спазва процедурите при рискови ситуации в хотелиерството
• ЕРУ 48. Транспорт и туристическа агентска дейност
48.1 РУ Познава организацията и технологията на туроператорската дейност
48.2 РУ Познава организацията и технологията на турагентската дейност
48.3 РУ Познава видовете туристически транспорт и пътнически тарифи
• ЕРУ 49. Иновации и оценка на риска в хотелиерството
49.1 РУ Представя типологията на иновациите в туризма
49.2 РУ Планира иновации в туризма
49.3 РУ Генерира и управлява избора на иновационни идеи
49.4 РУ Анализира риска в иновационните процеси в туризма
• ЕРУ 50. Управление на туристическо предприятие
50.1 РУ Управлява работата на персонала
50.2 РУ Анализира основните икономически показатели на туристическото предприятие
50.3 РУ Оценява състоянието на туристическото предприятие
50.4 РУ Планира и прогнозира развитието на туристическото предприятие
50.5 РУ Управлява финансовите ресурси на туристическото предприятие
50.6 РУ Разработва цени и модел на ценообразуване в туристическото предприятие
50.7 РУ Контролира договорните отношения и разчетните операции в туристическото предприятие
50.8 РУ Управлява дейността на туристическото предприятие

3.4. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1, 17 и 33

Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

Степен на професионална квалификация (СПК)

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

1.1 РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

17.1 РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

33.1 РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

• Познава нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд

• Знае професионалните и здравните рискове при различни трудови дейности

• Знае защитните приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Описва нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд

• Описва професионалните и здравните рискове при различни трудови дейности

• Описва защитните приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Представя нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд

• Представя професионалните и здравните рискове при различни трудови дейности

• Представя защитните приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

• Прилага нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд

• Спазва изискванията за преодоляване на професионалните и здравните рискове на работното място

• Използва защитни приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Прилага нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд

• Прилага изискванията за преодоляване на професионалните и здравните рискове на работното място

• Контролира използването на защитни приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Провежда инструктаж на работния екип за безопасна работа

• Организира предотвратяването на професионалните и здравните рискове при различни трудови дейности

• Контролира използването на защитните приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• Спазва мерките за безопасност и се отнася с отговорност към хората

• Спазва мерките за безопасност и се отнася с отговорност към хората

• Осигурява безопасността на работния процес

Резултат от учене

1.2 РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

17.2 РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

33.2 РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

• Знае рисковете от замърсяване на околната среда

• Познава нормативните изисквания за опазване на околната среда

• Познава специализираните уреди за проверка на концентрацията на вредности и замърсители

• Посочва рисковете от замърсяване на околната среда

• Описва нормативните изисквания за опазване на околната среда

• Описва специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредности и замърсители

• Анализира рисковете от замърсяване на околната среда

• Представя нормативните изисквания за опазване на околната среда

• Използва специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредности и замърсители

Умения

• Проверява периодично концентрацията на вредности със специализирани уреди

• Прилага дейности за поддържане на допустимите норми на замърсяване

• Ползва специализираните уреди за проверка на концентрацията на вредности и замърсители

• Организира проверката на концентрацията на вредности със специализирани уреди

• Организира дейности за поддържане на допустимите норми на замърсяване

• Организира използването на специализираните уреди за проверка на концентрацията на вредности и замърсители и събирането и съхраняването на опасни продукти, спазвайки технологията за събиране и рециклиране

• Контролира проверката на концентрацията на вредности със специализирани уреди

• Контролира дейностите за поддържане на допустимите норми на замърсяване

• Контролира събирането и съхраняването на опасни продукти и излезли от употреба детайли, възли, материали, спазвайки технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

• Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда

• Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда

• Анализира причините за екологично замърсяване

• Разработва правила за опазване на околната среда

Резултат от учене

1.3 РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

17.3 РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

33.3 РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Знае терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Познава нормативните документи за аварийна безопасност

• Изброява правилата за работа при аварии и аварийни ситуации

• Познава реда за разследване на аварии и злополуки

• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Описва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Познава нормативните документи за аварийна безопасност

• Описва правилата за работа при аварии и аварийни ситуации

• Описва реда за разследване на аварии и злополуки

• Описва видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Дефинира терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Обяснява нормативните документи за аварийна безопасност

• Обяснява правилата за работа при аварии и аварийни ситуации

• Обяснява реда за разследване на аварии и злополуки

• Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Спазва нормативните изисквания за аварийна безопасност

• Спазва правилата за работа при аварии и аварийни ситуации

• Прилага реда за разследване на аварии и злополуки

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Контролира спазването на нормативните изисквания за аварийна безопасност

• Организира спазването на правилата при аварии и аварийни ситуации

• Организира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Контролира спазването на нормативните изисквания за аварийна безопасност

• Контролира спазването на правилата при аварии и аварийни ситуации

• Контролира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

Компетентности

• Разпознава опасности от възникване на аварийни ситуации в съответствие с установените вътрешно фирмени правила за аварийна безопасност

• Организира овладяването на възникнали аварийни ситуации в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за аварийна безопасност

• Управлява овладяването на възникнали аварийни ситуации в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2 :

Владее основни теоретични знания за:

• санитарно-хигиенни норми;

• здравословни и безопасни условия на труд на работното място;

• превантивна дейност за опазване на околната среда;

• овладяване на аварийни ситуации и оказване първа помощ на пострадали

За средство 3:

• Избира най-подходящия тип поведение при зададената рискова ситуация

• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ


ЕРУ 2, 18 и 34

Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

2.1 РУ Познава основите на предприемачеството

18.1 РУ Познава основите на предприемачеството

34.1 РУ Познава основите на предприемачеството

Знания

• Знае същността на предприемачеството

• Знае видовете предприемачески умения

• Знае същността на предприемачеството

• Знае видовете предприемачески умения

• Знае същността на предприемачеството

• Познава видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена фирма или организация

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

Компетентности

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

• Предлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите дейности

Резултат от учене

2.2 РУ Формира предприемаческо поведение

18.2 РУ Формира предприемаческо поведение

34.2 РУ Формира предприемаческо поведение

Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Знае видовете предприемаческо поведение

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Знае видовете предприемаческо поведение

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

• Предлага решения за повишаване ефективността на дейността

Резултат от учене

2.3 РУ Участва в разработването на бизнес план

18.3 РУ Участва в разработването на бизнес план

34.3 РУ Участва в разработването на бизнес план

Знания

• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху дейността на фирмата

Умения

• Идентифицира възможности за развитие на дейността на дадена фирма или организация

• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

• Разработва проект на бизнес план в екип

• В екип разработва проект на бизнес план

• Самостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий


ЕРУ 3, 19 и 35

Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

3.1 РУ Познава основите на пазарната икономика

19.1 РУ Познава основите на пазарната икономика

35.1 РУ Познава основите на пазарната икономика

Знания

• Познава общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с икономическите проблеми - оскъдност, ресурси, избор и др.

• Знае ролята на държавата в пазарната икономика

• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

• Познава общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с икономическите проблеми - оскъдност, ресурси, избор и др.

• Знае ролята на държавата в пазарната икономика

• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

• Познава общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с икономическите проблеми - оскъдност, ресурси, избор и др.

• Знае ролята на държавата в пазарната икономика

• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене

3.2 РУ Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие

19.2 РУ Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие

35.2 РУ Познава характеристики на производствената дейност в предприятие

Знания

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

• Познава същността на елементите на маркетинговия микс - продукт (услуга), цена, дистрибуция, промоция

• Познава същността на елементите на промоционалния/

  комуникационния микс - публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите, връзки с обществеността

Умения

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено предприятие

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

• Разработва маркетингова стратегия на предприятие за постигане на максимални финансови резултати съобразно качествения и количествения капацитет

• Изготвя рекламни послания за изграждане и поддържане на положителна представа у целевата група към предлаганите продукти (стоки и/или услуги)

Компетентности

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие и да дава препоръки

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/Тест

Средство 2:

• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий


Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4, 20 и 36

Наименование на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

4.1 РУ Организира работния процес на работното си място

20.1 РУ Организира работния процес в стопанската организация

36.1 РУ Създава условия за извършване на дейностите в стопанската организация

Знания

• Познава основните работни процеси

• Познава структурата на стопанската организация

• Познава нормативните документи, свързани с работния процес

• Знае организацията на работата съобразно поставените задачи

• Описва основните работни процеси

• Описва структурата на стопанската организация

• Описва нормативните документи, свързани с професията

• Описва организацията на работата в съответствие с поставените задачи

• Обяснява основните работни процеси

• Обяснява структурата на стопанската организация

• Дефинира нормативните документи, свързани с професията

• Обяснява организацията на работата в съответствие с поставените задачи

Умения

• Извършва основните работни процеси, като спазва определените критерии

• Спазва организационната структура на стопанската организация

• Спазва нормативните документи, свързани с професията

• Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

• Организира изпълнението на основните и допълнителните работни процеси в стопанската организация

• Спазва организационната структура на стопанската организация.

   Прилага нормативните документи, свързани с професията

• Организира работния процес в стопанската организация в съответствие с поставените задачи

• Извършва контрол на изпълнението на основните и допълнителните дейности в стопанската организация

• Прилага подходяща организационна структура за стопанската организация

• Контролира спазването на нормативните документи, свързани с професията

• Изготвя график на работните задачи

Компетентности

• Проявява самостоятелност при участието в работните процеси на стопанската организация

• Проявява самостоятелност при участието в работните процеси на стопанската организация

• Разработва правилник за работата на отделните звена, предлага промени в структурата на стопанската организация

Резултат от учене

4.2 РУ Изпълнява възложените дейности

20.2 РУ Разпределя дейностите

36.2 РУ Контролира изпълнението на дейностите

Знания

• Знае видовете дейности в работния процес

• Знае изискванията за изпълнение на видовете дейности

• Описва видовете дейности в работния процес

• Описва изискванията за изпълнение на видовете дейности

• Дефинира видовете дейности в работния процес

• Представя правила и инструкции за изпълнение на видовете дейности

Умения

• Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности

• Разграничава видовете дейности

• Прилага изискванията за изпълнение на видовете дейности

• Представя видовете дейности

• Създава правила и инструкции за изпълнение на видовете дейности

Компетентности

• Самостоятелно взема решения при изпълнение на видовете дейности

• Отговаря за изпълнение на видовете дейности

• Реализира концепция за оптимизиране на дейностите

Резултат от учене

4.3 РУ Познава установените стандарти в стопанската организация

20.3 РУ Контролира прилагането на установените стандарти в стопанската организация

36.3 РУ Контролира прилагането на установените стандарти в стопанската организация

Знания

• Знае същността на стандарта

• Знае видовете стандарти

• Знае установените стандарти в стопанската организация

• Знае европейските стандарти

• Описва същността на стандарта

• Описва видовете стандарти

• Описва установените стандарти в стопанската организация

• Описва европейските стандарти

• Обяснява същността на стандарта

• Обяснява видовете стандарти

• Обяснява установените стандарти в стопанската организация

• Обяснява европейските стандарти

Умения

• Работи със стандарти в работния процес

• Спазва видовете стандарти

• Спазва установените стандарти в стопанската организация

• Използва европейските стандарти в работния
процес

• Организира работния процес според установени стандарти

• Прилага различни видове стандарти според поставените задачи

• Спазва установените стандарти в стопанската организация

• Прилага европейски стандарти в работния процес

• Управлява работния процес според установени стандарти

• Контролира спазването на различни видове стандарти според поставените задачи

• Изготвя инструкции за спазването на установените стандарти в стопанската организация

• Включва европейски стандарти в работния процес

Компетентности

• Показва самостоятелност при използването на видовете стандарти според поставените задачи

• Демонстрира използването на видовете стандарти според работните задачи

• Избира самостоятелно видовете стандарти според работните задачи

Резултат от учене

-

-

36.4 РУ Създава условия за разпределяне на ресурсите в стопанската организация

Знания

-

-

• Обяснява стопанската дейност

• Обяснява характеристиките на различните видове стопански организации

• Обяснява видовете ресурси в стопанската организация

• Обяснява условията за разпределяне на ресурсите в стопанската организация

Умения

-

-

• Презентира предмета на дейност в стопанската организация

• Използва видовете ресурси в стопанската организация

• Управлява ресурсите в стопанската организация

Компетентности

-

-

• Изработва концепция за управлението на видовете ресурси в стопанската организация

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира теоретични понятия в организацията на работния процес

За средство 2:

• Дефинира теоретични понятия в разпределението на дейностите в работния процес


ЕРУ 5, 21 и 37

Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

 5.1 РУ, 21.1 РУ и 37.1 РУ Общува на различни равнища в стопанската организация

Знания

• Познава управленската структура на стопанската организация

• Знае ролите на отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

• Познава различните комуникационни средства за водене на разговори

• Описва управленската структура на стопанската организация

• Описва ролите на отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

• Описва различните комуникационни средства за водене на разговори

• Обяснява управленската структура на стопанската организация

• Обяснява ролите на отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

• Обяснява различните комуникационни средства за водене на разговори

Умения

• Осъществява комуникация при изпълнение на трудовите си дейности на различни равнища в стопанската организация

• Осъществява комуникация при изпълнение на трудовите си дейности в работния екип

• Работи с различни комуникационни средства

• Организира комуникацията при изпълнение на трудовите дейности на различни равнища в стопанската организация

• Организира комуникацията при изпълнение на трудовите дейности в работния екип

• Работи с различни комуникационни средства

• Разработва правила за комуникация при изпълнение на трудовите дейности на различни равнища в стопанската организация

• Разработва правила за комуникация в работния екип

• Работи с различни комуникационни средства

Компетентности

• Комуникира с всички участници в трудовия процес според изпълняваните задачи

• Комуникира с всички участници в трудовия процес според изпълняваните задачи

• Реализира концепция за комуникация с всички участници в трудовия процес според изпълняваните задачи

Резултат от учене

5.2 РУ, 21.2 РУ и 37.2 РУ Комуникира на чужд език

Знания

• Знае основната професионална терминология на чужд език

• Знае основни изрази и лексика на чужд език, свързани с пряката работа

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Знае писмено и говоримо чужд език при професионална комуникация с партньори и гости

• Знае основната професионална терминология на чужд език

• Знае основни изрази и лексика на чужд език, свързани с пряката работа

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Знае писмено и говоримо чужд език при професионална комуникация с партньори и гости

• Знае основната професионална терминология на чужд език

• Знае основни изрази и лексика на чужд език, свързани с пряката работа

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Знае писмено и говоримо чужд език при професионална комуникация с партньори и гости

Умения

• Чете основната професионална терминология на чужд език

• Разчита на чужд език основни изрази и лексика, свързани с пряката работа

• Разбира стандартна техническа документация и специализирана литература на чужд език

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и гости

• Води преговори на чужд език (писмено и говоримо) с партньори и гости

• Чете основната професионална терминология на чужд език

• Разчита на чужд език основни изрази и лексика, свързани с пряката работа

• Разбира стандартна техническа документация и специализирана литература на чужд език

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и гости

• Води преговори на чужд език (писмено и говоримо) с партньори и гости

• Чете основната професионална терминология на чужд език

• Разчита на чужд език основни изрази и лексика, свързани с пряката работа

• Разбира стандартна техническа документация и специализирана литература на чужд език

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и гости

• Води преговори на чужд език (писмено и говоримо) с партньори и гости

Компетентности

• При необходимост комуникира (писмено и говоримо) на чужд език

• При необходимост комуникира (писмено и говоримо) на чужд език

• При необходимост комуникира (писмено и говоримо) на чужд език

Резултат от учене

-

-

37.3 РУ Води ефективна бизнес комуникация

Знания

-

-

• Обяснява етичните норми при водене на разговор

• Обяснява правилата за вербална и невербална комуникация

• Обяснява ефективното поведение при конфликти

• Обяснява правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция

• Обяснява средства за водене на делова комуникация

Умения

-

-

• Разпознава конфликтни ситуации

• Решава конфликтни ситуации

• Води делова комуникация - писмена и устна

• Използва необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

• Защитава правата на потребителите

• Прави проучвания на пазара за налични алтернативни решения

Компетентности

-

-

• Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно индивидуалните им особености

• Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава интересите на организацията

• Проявява комбинативност при проучване на алтернативни решения, налични на пазара

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

Средство 2:

• Решаване на казуси, свързани с водене на преговори

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

За средство 2:

• Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава интересите на организацията. Проявява комбинативност при проучване на алтернативни решения, налични на пазара


ЕРУ 6, 22 и 38

Наименование на единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

6.1 РУ Обработва информация с ИКТ

22.1 РУ Обработва информация с ИКТ

38.1 РУ Обработва информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки

• Обяснява употребата на филтри за търсене

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет

• Знае начините за съхранение на цифрова информация

• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

• Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория в друга

• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

• Изброява интернет търсачки

• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

• Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

• Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

• Знае за съществуването на облачни услуги

• Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях

• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

• Обяснява същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на информация

• Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

• Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

• Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри

• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност

• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии

• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

• Използва уеб канали (RSS и др.) за получаване на информация

• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Използва облачни услуги за съхранение на информация

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене

6.2 РУ Комуникира с ИКТ

22.2 РУ Комуникира с ИКТ

38.2 РУ Комуникира с ИКТ

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане

• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

• Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане

• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

• Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане

• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

• Обяснява употребата на електронен подпис

Умения

• Използва електронна поща

• Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове онлайн

• Използва електронни услуги за онлайн пазаруване

• Обменя знания и опит в онлайн общности

• Използва електронна поща

• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

• Използва електронни услуги за онлайн пазаруване

• Обменя знания и опит в онлайн общности

• Използва електронна поща

• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

• Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.

• Използва електронен подпис за авторизация

• Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене

6.3 РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ

22.3 РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ

38.3 РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• Изброява софтуер за създаване и редакция на цифрово съдържание в различни формати (текст, таблици, изображения)

• Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

• Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

• Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

• Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения)

• Редактира цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва основни функции на форматиране

• Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране

• Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг

• Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене

6.4 РУ Осигурява сигурност при работата с ИКТ

22.4 РУ Осигурява сигурност при работата с ИКТ

38.4 РУ Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

• Познава основните рискове за сигурността при работа онлайн

• Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

• Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

• Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

• Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми

• Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

• Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения

• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

• Активира филтри на електронна поща против спам

• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

• Прилага мерки за пестене на енергия

• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

• Активира филтри на електронна поща против спам

• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

• Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

• Защитава файлове с криптиране или с пароли

• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• Способен е да идентифицира злонамерена намеса в електронната среда, в която работи

• Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи

• Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене

6.5 РУ Решава проблеми при работата с ИКТ

22.5 РУ Решава проблеми при работата с ИКТ

38.5 РУ Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

• Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

• Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

• Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

• Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

• Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер

• Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

-

• Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)

• Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

• Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

-

• Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)

• Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

Средство 1 (за 6.1 РУ, 22.1 РУ, 38.1 РУ):

• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане

Средство 2 (за 6.2 РУ, 22.2 РУ, 38.2 РУ):

• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща

Средство 3 (за 6.3 РУ, 22.3 РУ, 38.3 РУ):

• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание

Средство 4 (за 6.4 РУ, 22.4 РУ, 38.4 РУ):

• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение

Средство 5 (за 6.5 РУ, 22.5 РУ, 38.5 РУ):

• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оценяването:

• Учебен/компютърен кабинет

• Персонален компютър или лаптоп

• Достъп до интернет

Критерии за оценяване:

• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ


ЕРУ 7, 23 и 39

Наименование на единицата:

Хигиена и безопасност на храните и оценка на риска

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

7.1 РУ Спазва изискванията за лична хигиена и хигиена на работното място

23.1 РУ Организира спазването на изискванията за лична хигиена и хигиена на работното място

39.1 РУ Изготвя инструкции и правила за спазване на изискванията за лична хигиена и хигиена на работното място

Знания

• Знае правилата за лична хигиена и поведение на работното място

• Знае методите и средствата за санитарно-хигиенна обработка на работното място

• Описва правилата за лична хигиена и поведение на работното място

• Описва методите и средствата за санитарно-хигиенна обработка на работното място

• Обяснява правилата за лична хигиена и поведение на работното място

• Обяснява методите и средствата за санитарно-хигиенна обработка на работното място

Умения

• Поддържа лична хигиена, необходим здравен статус и поведение на работното място

• Прилага утвърдените правила за санитарно-хигиенна обработка на работното място

• Организира спазването на лична хигиена, необходим здравен статус и поведение на работното място

• Организира спазването на утвърдените правила за санитарно-хигиенна обработка на работното място

• Изготвя инструкции и правила за спазване на изискванията за лична хигиена и хигиена на работното място

• Контролира спазването на утвърдените правила за санитарно-хигиенна обработка на работното място

Компетентности

• Осъществява трудовите си задължения в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания

• Осъществява трудовите си задължения в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания

• Контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания

Резултат от учене

7.2 РУ Спазва изискванията за безопасност на храните

23.2 РУ Осигурява безопасност на храните

39.2 РУ Контролира безопасността на храните

Знания

• Знае причините и източниците за възникване на рискове при производството на храни

• Знае начините за осигуряване безопасност на храните

• Знае изискванията за производство на качествена и безопасна храна

• Описва причините и източниците за възникване на рискове при производството на храни

• Описва начините за осигуряване безопасност на храните

• Описва изискванията за производство на качествена и безопасна храна

• Обяснява причините и източниците за възникване на рискове при производството на храни

• Обяснява начините за осигуряване безопасност на храните

• Обяснява изискванията за производството на качествена и безопасна храна

Умения

• Разпознава причините и източниците за възникване на риск при производството на храни

• Създава условия за осигуряване безопасност на храните

• Прилага процедури на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки

• Разпознава причините и източниците за възникване на риск при производството на храни

• Създава условия за осигуряване безопасност на храните

• Организира прилагането на процедури на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и и критичните контролни точки

• Анализира причините и източниците за възникване на риск при производството на храни

• Контролира спазването на условията за безопасност на храните

• Контролира прилагането на процедури на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки

Компетентности

• Предотвратява възникването на опасни ситуации

• Докладва според установените процедури за възможност от възникване на опасни ситуации, свързани с безопасността на храните

• Самостоятелно предотвратява възникване на опасни ситуации, свързани с безопасността на храните

• Организира безопасността на храните

• Докладва според установените процедури за възможност от възникване на опасни ситуации, свързани с безопасността на храните

• Наблюдава работния процес и предотвратява опасни ситуации, свързани с безопасността на храните

• Разработва инструкции и процедури, свързани с безопасността на храните

Резултат от учене

-

-

39.3 РУ Извършва оценка на риска

Знания

-

-

• Обяснява риска при производството на храни и напитки

• Обяснява видовете риск

• Обяснява стандартите за осигуряване безопасност на храните

• Обяснява видовете методи за оценка на риска

• Обяснява управлението на риска

Умения

-

-

• Спазва стандартите за безопасност на храните

• Извършва превантивни мерки за предотвратяване на риска

• Изготвя инструкции съобразно видовете риск

• Прилага различни методи за оценка на риска

• Управлява процесите на риска

Компетентности

-

-

• Извършва самостоятелна качествена и количествена оценка на риска

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос, свързан с хигиената и безопасността на храните

Средство 2:

• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания от областта на хигиената и безопасността на храните

За средство 2:

• Демонстрира умения от областта на хигиената и безопасността на храните


ЕРУ 8, 24 и 40

Наименование на единицата:

Нормативна уредба в туризма

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

8.1 РУ Познава законовата и подзаконовата нормативна уредба в туризма

24.1 РУ Организира спазването на законовата и подзаконовата нормативна уредба в туризма

40.1 РУ Контролира спазването на законовата и подзаконовата нормативна уредба в туризма

Знания

• Знае развитието на нормативната уредба в туризма в България

Знае отношението/връзката на нормативната уредба в областта на туризма
с другите нормативни актове

• Знае йерархията на нормативните актове

• Познава правоотношенията в туризма и функциите на органите за управление

• Описва развитието на нормативната уредба в туризма в България

• Описва отношението/връзката на нормативната уредба в областта на туризма с другите нормативни актове

• Описва йерархията на нормативните актове

• Описва правоотношенията в туризма и функциите на органите за управление

• Обяснява развитието на нормативната уредба в туризма в България

• Обяснява отношението/връзката на нормативната уредба в областта на туризма с другите нормативни актове

• Обяснява йерархията на нормативните актове

• Обяснява правоотношенията в туризма и функциите на органите за управление

Умения

• Следи за развитието на нормативната уредба в туризма в България

• Следи за отношението/връзката на нормативната уредба в областта на туризма с другите нормативни актове

• Спазва йерархията на нормативните актове

• Спазва туристическите правоотношения

• Следи за развитието на нормативната уредба в туризма в България

• Спазва съотношението на нормативната уредба в областта на туризма с другите нормативни актове

• Спазва йерархията на нормативните актове

• Организира спазването на туристическите правоотношения

• Представя развитието на нормативната уредба в туризма в България

• Контролира спазването на съотношението на нормативната уредба в областта на туризма с другите нормативни актове

• Контролира спазването на йерархията на нормативните актове

• Организира спазването на туристическите правоотношения

Компетентности

• Наблюдава развитието на нормативната уредба в туризма и влиянието и върху туристическия продукт

• Събира информация за развитието на нормативната уредба в туризма и влиянието и върху туристическия продукт

• Сравнява промените в нормативната уредба в туризма и влиянието им върху туристическия продукт

Резултат от учене

8.2 РУ Познава приетата с постановление на Министерския съвет Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

24.2 РУ Организира спазването на приетата с постановление на Министерския съвет Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

40.2 РУ Осигурява условия за спазване на приетата с постановление на Министерския съвет Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

Знания

• Знае реда и условията за категоризиране

• Знае видовете туристически обекти

• Знае изискванията към обслужването и предлагането на услуги в заведенията за хранене и развлечения

• Знае изискванията за образование, професионална и езикова квалификация на персонала

• Описва реда и условията за категоризиране

• Описва видовете туристически обекти

• Описва изискванията към обслужването и предлагането на услуги в заведенията за хранене и развлечения

• Описва изискванията за образование, професионална и езикова квалификация на персонала

• Обяснява реда и условията за категоризиране

• Обяснява видовете туристически обекти

• Обяснява изискванията към обслужването и предлагането на услуги в заведенията за хранене и развлечения

• Обяснява изискванията за образование, професионална и езикова квалификация на персонала

Умения

• Спазва реда и условията за категоризиране

• Разпознава видовете туристически обекти

• Спазва изискванията към обслужването и предлагането на услуги в заведенията за хранене и развлечения

• Прилага изискванията за образование, професионална и езикова квалификация на персонала

• Организира спазването на реда и условията за категоризиране

• Разпознава видовете туристически обекти

• Организира спазването на изискванията към обслужването и предлагането на услуги в заведенията за хранене и развлечения

• Организира спазването на изискванията за образование, професионална и езикова квалификация на персонала

• Контролира спазването на реда и условията за категоризиране

• Управлява видове туристически обекти

• Изготвя инструкции и правила за спазване на изискванията към обслужването и предлагането на услуги в заведенията за хранене и развлечения

• Изготвя правила за подбор на персонала според образование, професионална и езикова квалификация

Компетентности

• Самостоятелно извършва преценка на туристическите обекти според категоризацията

• Оценява самостоятелно спазването на наредбата за категоризация

• Анализира туристическите обекти според категоризацията

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на нормативната уредба в туризма

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания от областта на нормативната уредба в туризма

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

• Демонстрира умения от областта на нормативната уредба в туризма


ЕРУ 9, 25 и 41

Наименование на единицата:

Професионална етика и туристическо поведение

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

9.1 РУ Познава основните характеристики на деловото общуване и професионалната етика

25.1 РУ Прилага основните характеристики на деловото общуване и професионалната етика

41.1 РУ Контролира спазването на основните характеристики на деловото общуване и професионалната етика

Знания

• Знае основните принципи на деловото общуване

• Знае значението на професионалната етика в туризма

• Знае начините за овладяване на конфликтни ситуации

• Описва основните принципи на деловото общуване

• Описва значението на професионалната етика в туризма

• Описва начините за овладяване на конфликтни ситуации

• Следи за спазване на основните принципи на деловото общуване

• Обяснява значението на професионалната етика в туризма

• Обяснява прилагането на подходящите начини за овладяване на конфликтни ситуации

Умения

• Спазва основните принципи на деловото общуване

• Прилага правилата на професионалната етика в туризма

• Прилага подходящи начини за овладяване на конфликтни ситуации

• Организира спазването на основните принципи на деловото общуване

• Прилага правилата на професионалната етика в туризма

• Организира прилагането на подходящи начини за овладяване на конфликтни ситуации

• Контролира спазването на основните принципи на деловото общуване

• Следи за спазване на правилата на професионалната етика в туризма

• Контролира прилагането на подходящи начини за овладяване на конфликтни ситуации

Компетентности

• Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на възникнали проблеми

• Решава самостоятелно възникнали проблеми

• Реализира концепции за откриване и отстраняване на възникнали проблеми

Резултат от учене

9.2 РУ Познава изискванията за поведение на персонала при общуване с гостите

25.2 РУ Наблюдава поведението на персонала при общуване с гостите

41.2 РУ Анализира поведението на персонала при общуване с гостите

Знания

• Знае изискванията към поведението на персонала при общуване с гостите

• Знае подходите при обслужване на различни по характер и националност гости

• Познава културните различия и обичаи на туристите

• Описва изискванията към поведението на персонала при общуване с гостите

• Описва подходите при обслужване на различни по характер и националност гости

• Описва културните различия и обичаи на туристите

• Обяснява изискванията към поведението на персонала при общуване с гостите

• Обяснява подходите при обслужване на различни по характер и националност гости

• Обяснява културните различия и обичаи на туристите

Умения

• Спазва изискванията за поведение на персонала при общуване с гостите

• Прилага индивидуален подход при обслужване на гостите

• Прилага различните културни особености и обичаи на туристите при обслужване

• Следи за спазване на изискванията за поведение на персонала при общуване с гостите

• Прилага индивидуален подход при обслужване на гостите

• Прилага различните културни особености и обичаи на туристите при обслужване

• Контролира спазването на изискванията за поведение на персонала при общуване с гостите

• Контролира прилагането на индивидуален подход при обслужване на гостите

• Прилага различните културни особености и обичаи на туристите при обслужване

Компетентности

• Проявява съобразителност при обслужване на различни групи туристи

• Решава самостоятелно възникнали проблеми при обслужване на различни групи туристи

• Реализира концепции за откриване и отстраняване на възникнали проблеми, свързани с обслужването на туристите

Резултат от учене

-

25.3 РУ Прилага основните характеристики на потребителското и туристическото поведение

41.3 РУ Анализира поведението на туристите

Знания

-

• Описва основните характеристики на потребителското и туристическото поведение

• Описва основните етапи на туристическото поведение

• Описва факторите, влияещи върху поведението на туристите

• Описва особеностите в поведението на различните групи туристи

• Обяснява основните характеристики на потребителското и туристическото поведение

• Обяснява основните етапи на туристическото поведение

• Обяснява факторите, влияещи върху поведението на туристите

• Обяснява особеностите в поведението на различните групи туристи

Умения

-

• Спазва основните характеристики на потребителското и туристическото поведение

• Прилага основните етапи на туристическото поведение

• Оценява факторите, влияещи върху поведението на туристите

• Наблюдава поведението на различните видове туристи и разбира техните особености

• Представя основните характеристики на потребителското и туристическото поведение

• Анализира основните етапи на туристическото поведение

• Анализира факторите, влияещи върху поведението на туристите

• Анализира поведението на различните видове туристи

• Предотвратява конфликтни ситуации

Компетентности

-

• Изисква от персонала етично поведение с туристите

• Въвежда задължителна култура на поведение в хотела

• Изисква от персонала етично поведение с туристите

• Въвежда задължителна култура на поведение в хотела

Резултат от учене

-

-

41.4 РУ Управлява възникнали конфликтни ситуации

Знания

-

-

• Обяснява причините за възникване на конфликтни ситуации

• Обяснява видовете конфликти

• Обяснява стъпките за избягване на конфликтни ситуации

• Обяснява фазите на действие при създадени конфликтни ситуации

• Обяснява стратегиите за справяне с конфликти

Умения

-

-

• Изяснява причините за възникване на конфликтни ситуации

• Разпознава видовете конфликти

• Прилага стъпките за избягване на конфликти

• Прилага фазите на действие при създадени конфликтни ситуации

• Спазва стратегиите за справяне с конфликти

Компетентности

-

-

• Самостоятелно решава възникнали конфликтни ситуации с персонала/туристите

Критерии за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на професионалната етика и туристическото поведение

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

Средства за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания от областта на професионалната етика и туристическото поведение

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

• Демонстрира умения от областта на професионалната етика и туристическото поведение


ЕРУ 10, 26 и 42

Наименование на единицата:

Счетоводство и отчетност в хотелиерството

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

10.1 РУ Познава нормативните документи, отнасящи се до счетоводното отчитане

26.1 РУ Прилага нормативните документи, отнасящи се до счетоводното отчитане

42.1 РУ Контролира прилагането на нормативните документи, отнасящи се до счетоводното отчитане

Знания

• Знае основни понятия и определения в счетоводството

• Познава нормативната уредба на счетоводството в Република България

• Знае общата характеристика и организация на счетоводството и отчетността в туризма

• Описва основни понятия и определения в счетоводството

• Описва нормативната уредба на счетоводството в Република България

• Описва общата характеристика и организация на счетоводството и отчетността в туризма

• Обяснява основни понятия и определения в счетоводството

• Обяснява нормативната уредба на счетоводството в Република България

• Обяснява общата характеристика и организация на счетоводството и отчетността в туризма

Умения

• Работи с основните понятия и определения в счетоводството

• Спазва нормативните документи

• Спазва организацията на счетоводството и отчетността в туризма

• Работи с основните понятия и определения в счетоводството

• Спазва нормативните документи

• Спазва организацията на счетоводството и отчетността в туризма

• Работи с основните понятия и определения в счетоводството

• Контролира прилагането на нормативните документи

• Изготвя инструкции за спазване на организацията на счетоводството и отчетността във фирмата

Компетентности

• Самостоятелно тълкува нормативните документи

• Разрешава възникнали проблеми при прилагане на нормативните документи

• Тълкува прилагането на нормативните документи

Резултат от учене

10.2 РУ Познава отчетната документация, програмните продукти и специализирания софтуер

26.2 РУ Организира работата с отчетната документация, програмните продукти и специализирания софтуер

42.2 РУ Контролира работата с отчетната документация, програмните продукти и специализирания софтуер

Знания

• Познава реквизитите на счетоводните документи и организацията на документооборота

• Знае видовете първични документи

• Познава организацията на счетоводния процес във фирмата

• Познава програмните продукти и специализирания софтуер

• Описва реквизитите на счетоводните документи и организацията на документооборота

• Описва видовете първични документи

• Описва организацията на счетоводния процес в предприятието

• Описва програмните продукти и специализирания софтуер

• Описва работата със специфичните за туризма първични документи

• Обяснява реквизитите на счетоводните документи и организацията на документооборота

• Обяснява видовете първични документи

• Обяснява организацията на счетоводния процес във фирмата

• Обяснява програмните продукти и специализирания софтуер

• Обяснява документирането на специфичните за туризма първични документи

Умения

• Разпознава реквизитите на счетоводните документи и на организацията на документооборота

• Работи с първични документи

• Спазва организацията на счетоводния процес

• Работи с програмните продукти и специализирания софтуер

• Работи с реквизитите на счетоводните документи и на организацията на документооборота

• Работи с видовете първични документи

• Спазва организацията на счетоводния процес

• Работи с програмните продукти и специализирания софтуер

• Организира работата със специфичните за туризма първични документи

• Контролира спазването на реквизитите на счетоводните документи и на организацията на документооборота

• Изготвя инструкции за работа с видовете първични документи

• Контролира организацията на счетоводния процес

• Контролира работата с програмните продукти и специализирания софтуер

• Контролира документирането на специфичните за туризма първични документи

Компетентности

• Самостоятелно работи с първични документи и програмни продукти

• Демонстрира самостоятелно работи с първични документи и програмни продукти

• Ръководи работата с първични документи и програмни продукти

• Ръководи документирането на специфичните за туризма първични документи

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на счетоводството и отчетността в хотелиерството

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания от областта на счетоводството и отчетността в хотелиерството

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

• Демонстрира умения от областта на счетоводството и отчетността в хотелиерството

 
ЕРУ 11, 27 и 43

Наименование на единицата:

Основи на туризма

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

11.1 РУ Познава условията за развитие на туризма в България

27.1 РУ Познава условията за развитие на туризма в България

43.1 РУ Познава условията за развитие на туризма в България

Знания

• Знае основните понятия и дефиниции в хотелиерството

• Познава условията за развитие на туризма - общи и местни (специфични)

• Познава общите условия за развитие на туризма в страната

• Познава специфичните условия за развитие на туризма в страната - природо-географски и антропогенни

• Знае основните понятия и дефиниции в хотелиерството

• Познава условията за развитие на туризма - общи и местни (специфични)

• Познава общите условия за развитие на туризма в страната

• Познава специфичните условия за развитие на туризма в страната - природо-географски и антропогенни

• Знае основните понятия и дефиниции в хотелиерството

• Познава условията за развитие на туризма - общи и местни (специфични)

• Познава общите условия за развитие на туризма в страната

• Познава специфичните условия за развитие на туризма в страната - природо-географски и антропогенни

Умения

• Разпознава условията за развитие на туризма - общи и местни (специфични)

• Разпознава общите условия за развитие на туризма в страната

• Прилага специфичните условия за развитие на туризма в страната - природо-географски и антропогенни

• Разпознава условията за развитие на туризма - общи и местни (специфични)

• Разпознава общите условия за развитие на туризма в страната

• Прилага специфичните условия за развитие на туризма в страната - природо-географски и антропогенни

• Разпознава условията за развитие на туризма - общи и местни (специфични)

• Разпознава общите условия за развитие на туризма в страната

• Прилага специфичните условия за развитие на туризма в страната - природо-географски и антропогенни

Компетентности

• Различава факторите, които създават условия за развитие на различните видове туризъм

• Различава факторите, които създават условия за развитие на различните видове туризъм

• Различава факторите, които създават условия за развитие на различните видове туризъм

Резултат от учене

11.2 РУ Познава видовете туризъм

27.2 РУ Познава видовете туризъм

43.2 РУ Познава видовете туризъм

Знания

• Познава класификационните критерии в структурата на туризма

• Знае характеристиката на видовете туризъм

• Знае алтернативните видове туризъм

• Знае специализираните видове туризъм

• Познава класификационните критерии в структурата на туризма

• Знае характеристиката на видовете туризъм

• Знае алтернативните видове туризъм

• Знае специализираните видове туризъм

• Познава класификационните критерии в структурата на туризма

• Знае характеристиката на видовете туризъм

• Знае алтернативните видове туризъм

• Знае специализираните видове туризъм

Умения

• Прилага критериите, по които се разграничават различните видове туризъм

• Разпознава видовете туризъм по техните особености

• Прилага критериите, по които се разграничават различните видове туризъм

• Разпознава видовете туризъм по техните особености

• Прилага критериите, по които се разграничават различните видове туризъм

• Разпознава видовете туризъм по техните особености

Компетентности

• Проявява съобразителност при извършване на дейностите, познавайки различните видове туризъм и условията за развитие на туризма в страната

• Организира дейността си за намиране на нов пазар, пазарна ниша или нов продукт, познавайки различните видове туризъм и условията за развитие на туризма в страната

• Планира дейността си за намиране на нов пазар, пазарна ниша или нов продукт, познавайки различните видове туризъм и условията за развитие на туризма в страната

Резултат от учене

11.3 РУ Познава туристическите ресурси и материално-техническата база в туризма

27.3 РУ Познава туристическите ресурси и материално-техническата база в туризма

43.3 РУ Познава туристическите ресурси и материално-техническата база в туризма

Знания

Знае материално-техническата база, необходима в туризма

• Знае специфичните белези и характеристики на материалната база в туризма

• Знае изискванията към материалната база

• Знае основните звена и видовете хотелски стаи в местата за настаняване

• Знае разположението и функционалната връзка между отделните помещения в местата за настаняване

• Знае видовете туристически ресурси

• Познава туристическата инфраструктура

• Знае специфичните характеристики на туристическия продукт

Знае материално-техническата база, необходима в туризма

• Знае специфичните белези и характеристики на материалната база в туризма

• Знае изискванията към материалната база

• Знае основните звена и видовете хотелски стаи в местата за настаняване

• Знае разположението и функционалната връзка между отделните помещения в местата за настаняване

• Знае видовете туристически ресурси

• Познава туристическата инфраструктура

• Знае специфичните характеристики на туристическия продукт

Знае материално-техническата база, необходима в туризма

• Знае специфичните белези и характеристики на материалната база в туризма

• Знае изискванията към материалната база

• Знае основните звена и видовете хотелски стаи в местата за настаняване

• Знае разположението и функционалната връзка между отделните помещения в местата за настаняване

• Знае видовете туристически ресурси

• Познава туристическата инфраструктура

• Знае специфичните характеристики на туристическия продукт

Умения

• Използва основните туристически понятия и дефиниции

• Използва основните звена и видовете хотелски стаи по предназначение

• Прилага схеми и правила в зависимост от разположението и функционалната връзка между отделните помещения в хотела

• Разпознава видовете туристически ресурси

• Разпознава туристическата инфраструктура

• Прилага специфичните характеристики на туристическия продукт

• Използва основните туристически понятия и дефиниции

• Използва основните звена и видовете хотелски стаи по предназначение

• Прилага схеми и правила в зависимост от разположението и функционалната връзка между отделните помещения в хотела

• Разпознава видовете туристически ресурси

• Разпознава туристическата инфраструктура

• Прилага специфичните характеристики на туристическия продукт

• Използва основните туристически понятия и дефиниции при изготвяне на инструкции и др.

• Изготвя инструкции за работа в основните звена и видовете хотелски стаи

• Организира изработването на схеми за разположението и функционалната връзка между отделните помещения в хотела

• Анализира видовете туристически ресурси

• Анализира туристическата инфраструктура

• Разработва туристическия продукт при спазване на специфичните характеристики

Компетентности

• Самостоятелно оценява ролята на туризма и туристическите ресурси в развитието на икономиката на страната

• Самостоятелно оценява ролята на туризма и туристическите ресурси в развитието на икономиката на страната

• Самостоятелно оценява ролята на туризма и туристическите ресурси в развитието на икономиката на страната

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на основен въпрос от областта на туризма

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира основни знания от областта на туризма

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий


Специфична професионална подготовка
ЕРУ 12, 28 и 44

Наименование на единицата:

Ресторантьорство и кетъринг

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

12.1 РУ Познава организацията и функционирането на кухнята

28.1 РУ Организира дейностите в кухнята

44.1 РУ Управлява дейностите в кухнята

Знания

• Знае специфичната терминология

• Знае видовете хранителни продукти, условията и срока на съхранението им

• Знае компонентите на храната

• Знае видовете машини и съоръжения в рестораньорството

• Знае технологията за приготвяне на различните видове ястия и десерти

• Знае организацията на работа в кухненския блок

• Знае специфичната терминология

• Знае видовете хранителни продукти, условията и срока на съхранението им

• Знае компонентите на храната

• Знае видовете машини и съоръжения

• Знае технологията на различните видове ястия и десерти

• Знае организацията на работа в кухненския блок

• Знае специфичната терминология

• Знае видовете хранителни продукти, условията и срока на съхранението им

• Знае компонентите на храната

• Знае видовете машини и съоръжения

• Знае технологията на различните видове ястия и десерти

• Знае организацията на работа в кухненския блок

Умения

• Използва специфичната ресторантьорска терминология

• Обработва видовете хранителни продукти

• Спазва условията и сроковете на съхранение на хранителните продукти и ястия

• Приготвя компонентите на храната

• Работи с всички видове машини и съоръжения

• Спазва технологията на различните видове ястия и десерти

• Спазва организацията на работа в кухненския блок

• Използва специфичната ресторантьорска терминология

• Организира обработката на видовете хранителни продукти

• Спазва условията и сроковете на съхранение на хранителни продукти и ястия

• Организира приготвянето на компонентите на храната

• Осигурява безопасна работа с машините и съоръженията

• Организира производството на различните видове ястия и десерти според технологията

• Организира работата в кухненския блок

• Използва специфичната ресторантьорска терминология

• Контролира обработката на хранителните продукти

• Контролира спазването на сроковете и условията за съхранение на храни

• Контролира приготвянето на компонентите на храната според технологията

• Контролира работата с машините и съоръженията

• Контролира спазването на технологията при различните видове ястия и десерти

• Управлява организацията на работа в кухненския блок

Компетентности

• Самостоятелно извършва приемане, съхранение и обработка на хранителните продукти

• Самостоятелно извършва приемане, съхранение и обработка на хранителните продукти

• Самостоятелно извършва приемане, съхранение и обработка на хранителните продукти

Резултат от учене

12.2 РУ Познава организацията и функционирането на ресторанта и бара

28.2 РУ Организира дейностите в ресторанта и бара

44.2 РУ Управлява дейностите в ресторанта и бара

Знания

• Знае специфичната терминология

• Знае видовете заведения за хранене и развлечения

• Знае организацията и функционирането на ресторанта

• Знае организацията и функционирането на бара

• Знае начините на поведение при рекламации и оплаквания

• Знае специфичната терминология

• Знае видовете заведения за хранене и развлечения

• Знае организацията и функционирането на ресторанта

• Знае организацията и функционирането на бара

• Знае начините на поведение при рекламации и оплаквания

• Описва специфичната терминология

• Описва видовете заведения за хранене и развлечения

• Описва организацията и функционирането на ресторанта

• Описва организацията и функционирането на бара

• Знае начините на поведение при рекламации и оплаквания

Умения

• Работи със специфичната терминология и следи за правилната организация на ресторанта и бара

• Въвежда правилна организация на ресторанта и бара

• Контролира организацията на ресторанта и бара

Компетентности

• Разпознава различията в организацията на работата на ресторанта и бара според техния вид и категоризация

• Въвежда правилна организация на ресторанта и бара

• Контролира организацията на ресторанта и бара

Резултат от учене

12.3 РУ Познава организацията и технологията на кетъринг услугите

28.3 РУ Организира дейностите в кетъринга

44.3 РУ Управлява кетъринг услугите

Знания

• Знае специфичната терминология

• Знае видовете заведения за хранене и развлечения

• Знае изискванията за изготвяне на меню за различни кетърингови събития

• Знае особеностите при договаряне, изготвяне и изпълнение на оферта

• Знае технологията на обслужване на различни кетърингови събития, знае изискванията при проучване, реклама и продажба

• Знае специфичната терминология

• Знае видовете заведения за хранене и развлечения

• Знае изискванията за изготвяне на меню за различни кетърингови събития

• Знае особеностите при договаряне, изготвяне и изпълнение на оферта

• Знае технологията на обслужване на различни кетърингови събития, знае изискванията при проучване, реклама и продажба

• Описва видовете заведения за хранене и развлечения

• Описва изискванията за изготвяне на меню за различни кетърингови събития

• Описва особеностите при договаряне, изготвяне и изпълнение на оферта

• Описва технологията на обслужване на различни кетърингови събития, знае изискванията при проучване, реклама и продажба

Умения

• Прилага специфичната терминология

• Изготвя оферта за различни кетърингови събития

• Изброява необходимите суровини и материали

• Изисква необходимите суровини и материали

• Изчислява необходимия обслужващ персонал

• Спазва технологията при организиране на различни видове кетъринг

• Обслужва различни видове кетъринг

• Прилага специфичната терминология

• Изготвя оферта за различни кетърингови събития

• Планира необходимите суровини и материали

• Изчислява необходимите суровини и материали

• Изчислява материалните разходи и разходите за необходимия обслужващ персонал

• Организира различни видове кетъринг

• Организира обслужването на различни видове кетъринг

• Извършва проучване на пазара

• Прилага специфичната терминология

• Контролира изготвянето на оферта за различни кетърингови събития

• Контролира планирането на необходимите суровини и материали

• Контролира количеството на суровините и материалите

• Контролира количеството на материалните разходи и разходите за необходимия обслужващ персонал

• Управлява провеждането на различни видове кетърин

• Контролира обслужването на различни видове кетеринг

• Анализира проучването на пазара

Компетентности

• Самостоятелно реализира кетърингово събитие

• Осигурява необходимите условия за организиране на кетърингово събитие

• Изготвя оферти

• Контролира персонала при организирането и провеждането на кетърингово събитие

• Контролира офертите

• Контролира обслужването

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на ресторантьорството и кетъринга

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания от областта на ресторантьорството и кетъринга

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

• Демонстрира умения от областта на ресторантьорството и кетъринга


ЕРУ 13, 29 и 45

Наименование на единицата:

Организация на хотелиерската дейност

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

13.1 РУ Познава структурата и йерархията в местата за настаняване

29.1 РУ Описва структурата и йерархията в хотела

45.1 РУ Описва структурата и йерархията в хотела

Знания

• Знае особеностите на организационната структура в местата за настаняване

• Знае йерархията в местата за настаняване

• Знае функционалните сектори и звена в организационната структура на местата за настаняване

• Знае секторите за допълнителни услуги (за свободно време, за търговски услуги, рент-а-кар, вещи под наем и др.) в местата за настаняване

• Описва особеностите на организационната структура в хотела

• Описва йерархията в хотела

• Описва функционалните сектори и звена в организационната структура на хотела

• Обяснява секторите за допълнителни услуги (за свободно време, за търговски услуги, рент-а-кар, вещи под наем и др.) в хотела

• Обяснява особеностите на организационната структура в хотела

• Обяснява йерархията в хотела

• Обяснява функционалните сектори и звена в организационната структура на хотела

• Обяснява секторите за допълнителни услуги (за свободно време, за търговски услуги, рент-а-кар, вещи под наем и др.)

Умения

• Спазва правилата според организационната структура в местата за настаняване

• Спазва йерархията в местата за настаняване

• Работи с различните функционални сектори и звена в организационната структура на местата за настаняване в съответствие с поставените задачи

• Работи с различни сектори за допълнителни услуги (за свободно време, за търговски услуги, рент-а-кар, вещи под наем и др.) в съответствие с поставените задачи

• Организира работата в съответствие с особеностите на организационната структура в хотела

• Следи за спазването на йерархията в хотела

• Организира работата в хотела с различните функционалните сектори и звена в съответствие с поставените задачи

• Организира работата в хотела с различни сектори за допълнителни услуги (за свободно време, за търговски услуги, рент-а-кар, вещи под наем и др.) в съответствие с поставените задачи

• Контролира работния процес в съответствие с особеностите на организационната структура в хотела

• Контролира спазването на йерархията в хотела

• Изготвя правила и инструкции за работа с различните функционални сектори и звена

• Организира работата в хотела с различни сектори за допълнителни услуги (за свободно време, за търговски услуги, рент-а-кар, вещи под наем и др.) в съответствие с поставените задачи

Компетентности

Самостоятелно проектира организационната структура в хотела

Самостоятелно проектира организационната структура в хотела

Самостоятелно проектира организационната структура в хотела

Резултат от учене

13.2 РУ Познава спецификата на дейността в местата за настаняване

29.2 РУ Организира дейността на различните отдели в хотела

45.2 РУ Управлява дейностите на различните отдели в хотела

Знания

• Знае характеристиката и изискванията към персонала в отделите и звената в местата за настаняване

• Знае видовете персонал в отделите и звената в местата за настаняване

• Познава основните дейности във функционалните сектори и звена

• Описва характеристиката и изискванията към персонала в отделите и звената в хотела

• Описва видовете персонал в отделите и звената в хотела

• Описва основните дейности във функционалните сектори и звена

• Обяснява характеристиката и изискванията към персонала в отделите и звената в хотела

• Описва видовете персонал в отделите и звената в хотела

• Обяснява основните дейности във функционалните сектори и звена

Умения

• Спазва изискванията към персонала в отделите и звената в хотела

• Спазва връзката с различните видове персонал в отделите и звената в местата за настаняване, в зависимост от поставените задачи

• Спазва правилата и инструкциите при извършване на основните дейности във функционалните сектори и звена в местата за настаняване

• Следи за спазване на изискванията към персонала в отделите и звената в хотела

• Определя видовете персонал в отделите и звената в хотела

• Организира основните дейности във функционалните сектори и звена

• Изготвя длъжностните характеристики и изисквания към персонала в хотела

• Контролира работата на персонала в отделите и звената в хотела

• Управлява дейността във функционалните сектори и звена

Компетентности

• Прилага стандартите за работа в различните отдели и звена

• Прилага стандарти при подбор на персонал

• Самостоятелно извършва оценка на качеството на работата на персонала

Резултат от учене

-

-

45.3 РУ Управлява дейностите, свързани с предлагането на хотелиерския продукт

Знания

-

-

• Описва същността и особеностите на хотелиерския продукт

• Описва тенденциите в хотелиерството и ресторантьорството

• Описва предлагането и продажбите на хотелиерския продукт

Умения

-

-

• Спазва особеностите на хотелиерския продукт

• Анализира тенденциите в развитието на хотелиерството и ресторантьорството

• Анализира тенденциите в предлагането и продажбите хотелиерския продукт

Компетентности

-

-

• Самостоятелно анализира промените в търсенето и предлагането на хотелиерския продукт

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на организацията на хотелиерската дейност

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания от областта на организацията на хотелиерската дейност

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

• Демонстрира умения в организацията на хотелиерската дейност


ЕРУ 14, 30 и 46

Наименование на единицата:

Технология на хотелиерското обслужване

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

14.1 РУ Познава технологията на обслужване на фронт офиса

30.1 РУ Спазва технологията на обслужване във фронт офиса

46.1 РУ Управлява технологията на обслужване във фронт офиса

Знания

• Знае предназначението и основните функции на фронт офиса

• Познава структурата и управлението на фронт офиса

• Познава организацията и функционирането на рецепцията (посрещането, регистрацията и настаняването на гости)

• Знае как се посрещат, регистрират и настаняват VIP гости

• Знае как се съхраняват и

   дават ключове или магнитни карти на гостите

• Знае начина за комуникация на рецепцията с гостите и с другите звена и отдели

• Знае как се предлагат и организират допълнителните услуги

• Знае отчетността при обслужването на гостите

• Описва предназначението и основните функции на фронт офиса

• Описва структурата и управлението на фронт офиса

• Описва видовете резервации и резервационни системи

• Описва посрещането, регистрацията и настаняването на гости

• Описва посрещането, регистрацията и настаняването на VIP гости

• Описва съхраняването и даването на ключове или магнитни карти на гостите

• Описва комуникацията на рецепцията с гостите и с другите звена и отдели

• Описва предлагането и организирането на допълнителните услуги

• Описва отчетността при обслужването на гостите

• Обяснява предназначението и основните функции на фронт офиса

• Обяснява структурата и управлението на фронт офиса

• Обяснява видовете резервации и резервационни системи

• Обяснява начините за посрещане, регистрация и настаняване на гости

• Обяснява посрещането, регистрацията и настаняването на VIP гости

• Обяснява начина за съхраняване и предоставяне на ключове или магнитни карти на гостите

• Обяснява комуникацията на рецепцията с гостите и с другите звена и отдели

• Обяснява предлагането и организацията на допълнителните услуги

• Обяснява отчетността при обслужването на гостите

Умения

• Спазва предназначението и основните функции на фронт офиса

• Спазва структурата и управлението на фронт офиса

• Прилага видове резервации и резервационни системи

• Спазва установените стандарти в местата за настаняване за посрещане, регистрация и настаняване на гости

• Спазва установените стандарти в местата за настаняване за посрещане, регистрация и настаняване на VIP гости

• Спазва установените стандарти в местата за настаняване за съхраняване и даване на ключове или магнитни карти на гостите

• Спазва установените стандарти в местата за настаняване за осъществяване на комуникация на рецепцията с гостите и с другите звена и отдели

• Предлага и организира допълнителните услуги

• Оформя първични документи

• Организира основните дейности във фронт офиса

• Спазва структурата и управлението на фронт офиса

• Организира видовете резервации и резервационни системи

• Организира прилагането на установените стандарти в хотела за посрещане, регистрация и настаняване на гости

• Организира прилагането на установените стандарти в хотела за посрещане, регистрация и настаняване на VIP гости

• Организира прилагането на установените стандарти в хотела за съхраняване и даване на ключове или магнитни карти на гостите

• Организира комуникацията на рецепцията с гостите и с другите звена и отдели в хотела

• Организира предлагането на допълнителни услуги в хотела

• Работи с първични документи

• Управлява основните дейности на фронт офиса

• Изготвя модели и системи за структурата и управлението на фронт офиса

• Контролира спазването на видовете резервации и резервационни системи

• Изготвя правила и инструкции за прилагане на стандарти по посрещане, регистрация и настаняване на гости

• Изготвя правила и инструкции за прилагане на стандарти по посрещане, регистрация и настаняване на VIP гости

• Контролира спазването на установените стандарти в хотела за съхраняване и даване на ключове или магнитни карти на гостите

• Управлява комуникацията на рецепцията с гостите и с другите звена и отдели в хотела

• Контролира предлагането на допълнителни услуги в хотела

• Контролира работата с първични документи

Компетентности

• Прилага утвърдения стандарт за обслужване на фронт офиса

• Самостоятелно разрешава възникнали проблеми на фронт офиса

• Прилага утвърдения стандарт за обслужване на фронт офиса

• Самостоятелно разрешава възникнали проблеми на фронт офиса

• Прилага утвърдения стандарт за обслужване на фронт офиса

• Самостоятелно разрешава възникнали проблеми на фронт офиса

Резултат от учене

14.2 РУ Познава технологията на камериерското обслужване

30.2 РУ Знае технологията на камериерското обслужване

46.2 РУ Управлява технологията на камериерското обслужване

Знания

• Знае особеностите и управлението на камериерския сервизен блок

• Знае предназначението, планировката и обзавеждането на хотелска стая

• Знае структурата и организацията на работа в местата за настаняване

• Знае графиците на работното време на камериерския персонал в местата за настаняване

• Знае стандартите за работа в хотелска стая

• Знае правилата за подготовка на камериерския персонал и офис

• Знае подготовката на камериерската количка -
консумативи, козметика, препарати

• Знае последователността на технологичните операции при обработка на хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли

• Знае машините и съоръженията за обработка на хотелски стаи, апартаменти и санитарни възли

• Знае последователността на допълнителните и страничните технологични операции

• Описва особеностите и управлението на камериерския сервизен блок

• Описва предназначението, планировката и обзавеждането на хотелска стая

• Описва структурата и организацията на работа в хотела

• Описва графиците на работното време на камериерския персонал в хотела

• Описва стандартите за работа в хотелска стая

• Описва правилата за подготовка на камериерския персонал и офис

• Описва подготовката на камериерската количка - консумативи, козметика, препарати

• Описва последователността на технологичните операции при обработка на хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли

• Описва машините и съоръженията за обработка на хотелски стаи, апартаменти и санитарни възли

• Описва последователността на допълнителните и страничните технологични операции

• Обяснява особеностите и управлението на камериерския сервизен блок

• Обяснява предназначението, планировката и обзавеждането на хотелска стая

• Обяснява структурата и организацията на работа

в хотелиерството

• Обяснява графиците на работното време на камериерския персонал в хотела

• Обяснява стандартите за работа в хотелска стая

• Обяснява правилата за подготовка на камериерския персонал и офис

• Обяснява подготовката на камериерската количка - консумативи, козметика, препарати

• Обяснява последователността на технологичните операции при обработка на хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли

• Обяснява машините и съоръженията за обработка на хотелски стаи, апартаменти и санитарни възли

• Обяснява последователността на допълнителните и страничните технологични операции

Умения

• Прилага структурата и организацията на работа в местата за настаняване

• Спазва графиците на работното време на камериерския персонал в местата за настаняване

• Спазва стандартите за работа в хотелска стая

• Прилага правилата за подготовка на камериерския персонал и офис

• Подготвя камериерската количка - консумативи, козметика, препарати

• Спазва последователността на технологичните операции при обработка на хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли

• Работи с машините и съоръженията за обработка на хотелски стаи, апартаменти и санитарни възли

• Спазва последователността на допълнителните и страничните технологични операции

• Организира работата в хотела

• Организира спазването на графиците на работното време на камериерския персонал в хотела

• Организира спазването на стандартите за работа в хотелска стая

• Организира работата на камериерския персонал и офис

• Следи за подготовката на камериерската количка -
консумативи, козметика, препарати

• Организира последователността на технологичните операции при обработка на хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли

• Следи за правилната експлоатация на машините и съоръженията за обработка на хотелски стаи, апартаменти и санитарни възли

• Организира допълнителните и страничните технологични операции

• Контролира работата в хотела

• Изготвя графиците на работното време на камериерския персонал в хотела

• Контролира спазването на стандартите за работа в хотелска стая

• Контролира работата на камериерския персонал и офис

• Управлява технологичните операции при обработка на хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли

• Контролира правилната експлоатация на машините и съоръженията за обработка на хотелски стаи, апартаменти и санитарни възли

• Управлява допълнителните и страничните технологични операции

Компетентности

• Самостоятелно разрешава проблеми в камериерското обслужване

• Самостоятелно организира камериерската дейност в хотела

• Самостоятелно управлява камериерската дейност в хотела

Резултат от учене

14.3 РУ Познава технологията на хотелиерското домакинство

30.3 РУ Знае технологията на хотелиерското домакинство

46.3 РУ Управлява технологията на хотелиерското домакинство

Знания

• Знае характеристиката и управлението на хотелското домакинство

• Знае организацията на работата на хотелското домакинство

• Знае мерките за сигурност в хотелското домакинство

• Описва характеристиката и управлението на хотелското домакинство

• Описва организацията на работата на хотелското домакинство

• Описва мерките за сигурност в хотелското домакинство

• Обяснява характеристиката и управлението на хотелското домакинство

• Обяснява организацията на работата на хотелското домакинство

• Обяснява мерките за сигурност в хотелското домакинство

Умения

• Разпознава особеностите в управлението на хотелското домакинство

• Спазва организацията на работата на хотелското домакинство

• Спазва мерките за сигурност в хотелското домакинство

• Демонстрира особеностите в управлението на хотелското домакинство

• Организира работата в звената на хотелското домакинство

• Организира спазването на мерките за сигурност в хотелското домакинство

• Управлява хотелското домакинство

• Контролира изпълнението на операциите в звената на хотелското домакинство

• Изготвя инструкции за сигурност в хотелското домакинство

Компетентности

• Самостоятелно разрешава проблеми в хотелското домакинство

• Самостоятелно организира дейностите в хотелското домакинство

• Самостоятелно управлява хотелското домакинство

Резултат от учене

14.4 РУ Познава технологията на допълнителните услуги

30.4 РУ Прилага допълнителните дейности, свързани с инфраструктурата на туризма

46.4 РУ Организира и управлява допълнителни дейности, свързани с инфраструктурата на туризма

Знания

• Знае допълнителните хотелиерски услуги

• Знае румсървис, комуникация с хотелските стаи и организация на мини бар

• Познава търговската дейност и битовите услуги

• Познава спортно-развлекателната дейност в хотелите

• Познава климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес услугите в хотелите

• Познава анимацията в хотелиерството

• Описва допълнителните хотелиерски услуги

• Описва услугата румсървис, комуникацията с хотелските стаи и организация на мини бара

• Описва търговската дейност и битовите услуги

• Описва спортно-развлекателната дейност

• Описва климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес услугите в хотелите

• Описва анимацията в хотелиерството

• Обяснява допълнителните хотелиерски услуги

• Обяснява услугата румсървис, комуникацията с хотелските стаи и организация на мини бара

• Обяснява търговската дейност и битовите услуги

• Обяснява спортно-развлекателната дейност

• Обяснява климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес услугите в хотелите

• Обяснява анимацията в хотелиерството

Умения

• Извършва допълнителните хотелиерски услуги

• Извършва румсървис, комуникация с хотелските стаи и организация на мини бар

• Извършва предвидената търговска дейност и битови услуги

• Показва спортно-развлекателната дейност

• Показва климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес услугите в хотела

• Показва анимацията

• Организира допълнителните хотелиерски услуги

• Организира румсървис, комуникация с хотелските стаи и организация на мини бар

• Организира търговската дейност и битовите услуги

• Следи за спортно-развлекателната дейност

• Следи за климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес услугите в хотела

• Следи за анимацията в хотела

• Контролира допълнителните хотелиерски услуги

• Контролира румсървис, комуникация с хотелските стаи и организация на мини бар в хотела

• Контролира търговската дейност и битовите услуги

• Управлява спортно-развлекателната дейност

• Управлява климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес услугите в хотела

• Управлява анимацията

Компетентности

• Осигурява информация за предлаганите допълнителни услуги

• Осигурява информация за предлаганите допълнителни услуги

• Решава самостоятелно възникнали проблеми

• Осигурява информация за предлаганите допълнителни услуги

• Решава самостоятелно възникнали проблеми

Резултат от учене

14.5 РУ Познава общите изисквания при съставяне на стандарти в местата за настаняване

30.5 РУ Организира дейността по съставяне на стандарти в хотелиерството

46.5 РУ Разработва модели и системи за управление на качеството в хотелиерството

Знания

• Знае общите изисквания при съставяне на стандарти в местата за настаняване

• Познава стандартите в местата за настаняване

• Знае същността на понятието "качество на хотелиерското обслужване"

• Знае как се измерва качеството на обслужването

• Описва общите изисквания при съставяне на стандарти в хотелиерството

• Описва моделите и системите за управление на качеството

• Описва стандартите в местата за настаняване

• Описва същността на понятието "качество на хотелиерското обслужване"

• Описва измерването на качеството на обслужването

• Описва необходимостта от осъществяване на връзки с обществеността

• Описва значението на рекламата в хотелиерството

• Описва същността, значението и появата на маркетинга в туризма

• Обяснява общите изисквания при съставяне на стандарти в хотелиерството

• Обяснява моделите и системите за управление на качеството

• Обяснява стандартите в местата за настаняване

• Обяснява същността на понятието "качество на хотелиерското обслужване"

• Обяснява измерването на качеството на обслужването

• Обяснява необходимостта от осъществяване на връзки с обществеността

• Обяснява значението на рекламата в хотелиерството

• Описва същността, значението и появата на маркетинга в туризма

Умения

• Прилага общите изисквания при съставяне на стандарти в местата за настаняване

• Спазва стандартите в местата за настаняване

• Прилага методите за измерване качеството на обслужването

• Прилага общите изисквания при съставяне на стандарти в хотелиерството

• Организира прилагането на моделите и системите за управление на качеството

• Организира спазването на стандартите в хотела

• Организира измерване на качеството на обслужването

• Организира създаването на връзки с обществеността

• Организира реклама в хотелиерството

• Организира маркетингови проучвания

• Прилага общите изисквания при съставяне на стандарти в хотелиерството

• Разработва моделите и системите за управление на качеството

• Контролира спазването на стандартите в хотела

• Управлява измерването на качеството на обслужването

• Организира създаването на връзки с обществеността

• Организира рекламата в хотела

• Управлява маркетинговите проучвания в хотела

Компетентности

• Реализира стандартите за качество

• Самостоятелно оценява качеството на предлаганите услуги

• Реализира модели и концепции за управление на качеството

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на технологията на хотелиерското обслужване

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания от областта на технологията на хотелиерското обслужване

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

• За средство 3:

• Демонстрира умения от областта на организацията на технологията на хотелиерското обслужване


ЕРУ 15, 31 и 47

Наименование на единицата:

Охранителни мерки и безопасност в хотелиерството

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Втора степен

Трета степен

Четвърта степен

Резултат от учене

15.1 РУ Познава охранителните мерки в хотелиерството

31.1 РУ Познава охранителните мерки в хотелиерството

47.1 РУ Познава охранителните мерки в хотелиерството

Знания

• Познава системите от охранителни мерки в хотелиерството

• Познава средствата за охрана и безопасност

• Знае начина на осигуряване на охрана и безопасност на гостите и персонала

• Знае процедурите за адресна регистрация на туристите

• Знае реда за осъществяване на връзка с органите на реда

• Знае организацията на дейността и процедурите за оценяване на риска

• Познава системите от охранителни мерки в хотелиерството

• Познава средствата за охрана и безопасност

• Знае начина на осигуряване на охрана и безопасност на гостите и персонала

• Знае процедурите за адресна регистрация на туристите

• Знае реда за осъществяване на връзка с органите на реда

• Знае организацията на дейността и процедурите за оценяване на риска

• Познава системите от охранителни мерки в хотелиерството

• Познава средствата за охрана и безопасност

• Знае начина на осигуряване на охрана и безопасност на гостите и персонала

• Знае процедурите за адресна регистрация на туристите

• Знае реда за осъществяване на връзка с органите на реда

• Знае организацията на дейността и процедурите за оценяване на риска

Умения

• Прилага системите от охранителни в местата за настаняване

• Прилага средствата за охрана и безопасност

• Спазва начина за осигуряване на охрана и безопасност на гостите и персонала

• Прилага процедурите за адресна регистрация на туристите

• Спазва реда за осъществяване на връзка с органите на реда

• Спазва организацията на дейността и процедурите за оценяване на риска

• Организира прилагането на системите от охранителни мерки в хотела

• Следи за прилагане на средствата за охрана и безопасност

• Организира осигуряването на охрана и безопасност на гостите и персонала

• Следи за прилагане на процедурите за адресна регистрация на туристите

• Организира спазването на реда за осъществяване на връзка с органите на реда

• Организира дейността и процедурите за оценяване на риска

• Контролира прилагането на системите от охранителни мерки в хотела

• Контролира прилагането на средствата за охрана и безопасност

• Изготвя инструкции и правила за осигуряването на охрана и безопасност на гостите и персонала

• Изготвя инструкции за прилагане на процедурите за адресна регистрация на туристите

• Контролира спазването на реда за осъществяване на връзка с органите на реда

• Управлява дейността и процедурите за оценяване на риска

Компетентности

• Осигурява условия за спазване на охранителните мерки, съответстващи на вида и категорията на хотела

• Осигурява условия за спазване на охранителните мерки, съответстващи на вида и категорията на хотела

• Осигурява условия за спазване на охранителните мерки, съответстващи на вида и категорията на хотела

Резултат от учене

15.2 РУ Познава изискванията за безопасност и сигурност на туристите в хотелиерството

31.2 РУ Познава изискванията за безопасност и сигурност на туристите в хотелиерството

47.2 РУ Познава изискванията за безопасност и сигурност на туристите в хотелиерството

Знания

• Познава нормативната уредба за осигуряване на сигурност на българските и чуждестранните туристи

• Познава процедурите за предотвратяване на критични ситуации и непредвидени обстоятелства

• Знае действията на персонала при възникване на извънредни обстоятелства

• Знае изискванията за обслужване на "рискови гости"

• Знае поведението на персонала при обслужване на гости

• Знае охранителните процедури при работа с вещи на клиенти, материали и оборудване

• Познава нормативната уредба за осигуряване на сигурност на българските и чуждестранните туристи

• Познава процедурите за предотвратяване на критични ситуации и непредвидени обстоятелства

• Знае действията на персонала при възникване на извънредни обстоятелства

• Знае изискванията за обслужване на "рискови гости"

• Знае поведението на персонала при обслужване на гости

• Знае охранителните процедури при работа с вещи на клиенти, материали и оборудване

• Познава нормативната уредба за осигуряване на сигурност на българските и чуждестранните туристи

• Познава процедурите за предотвратяване на критични ситуации и непредвидени обстоятелства

• Знае действията на персонала при възникване на извънредни обстоятелства

• Знае изискванията за обслужване на "рискови гости"

• Знае поведението на персонала при обслужване на гости

• Знае охранителните процедури при работа с вещи на клиенти, материали и оборудване

Умения

• Спазва нормативната уредба за осигуряване сигурността на българските и чуждестранните туристи

• Прилага процедурите за предотвратяване на критични ситуации и непредвидени обстоятелства

• Спазва действията на персонала при възникване на извънредни обстоятелства

• Спазва изискванията за обслужване на "рискови гости"

• Спазва поведението на персонала при обслужване на гости

• Спазва охранителните процедури при работа с вещи на клиенти, материали и оборудване

• Организира спазването на нормативната уредба за осигуряване сигурността на българските и чуждестранните туристи

• Организира спазването на процедурите за предотвратяване на критични ситуации и непредвидени обстоятелства

• Организира действията на персонала при възникване на извънредни обстоятелства

• Следи за спазването на изискванията за обслужване на "рискови гости"

• Следи за поведението на персонала при обслужване на гости

• Организира охранителните процедури при работа с вещи на клиенти, материали и оборудване

• Изготвя инструкции за прилагане на нормативната уредба за осигуряване сигурността на българските и чуждестранните туристи

• Контролира спазването на процедурите за предотвратяване на критични ситуации и непредвидени обстоятелства

• Управлява действията на персонала при възникване на извънредни обстоятелства

• Изготвя инструкции за обслужване на "рискови гости"

• Контролира поведението на персонала при обслужване на гости

• Изготвя инструкции за прилагане на охранителните процедури при работа с вещи на клиенти, материали и оборудване

Компетентности

• Осигурява безопасност и сигурност на туристите при всякакви ситуации

• Осигурява безопасност и сигурност на туристите при всякакви ситуации

• Осигурява безопасност и сигурност на туристите при всякакви ситуации

Резултат от учене

15.3 РУ Спазва процедурите при рискови ситуации в хотелиерството

31.3 РУ Спазва процедурите при рискови ситуации в хотелиерството

47.3 РУ Спазва процедурите при рискови ситуации в хотелиерството

Знания

• Знае за възможните рискови ситуации за нарушаване безопасността на туристите

• Знае процедурите за докладване на възникнали източници на риск

• Знае установените процедури за напускане на хотела от гостите при пожар и рискови ситуации

• Знае възможните рискови ситуации за нарушаване безопасността на туристите

• Знае процедурите за докладване на възникнали източници на риск

• Знае за възможните рискови ситуации за нарушаване безопасността на туристите

• Знае процедурите за докладване на възникнали източници на риск

• Знае установените процедури за напускане на хотела от гостите при пожар и рискови ситуации

• Знае възможните рискови ситуации за нарушаване безопасността на туристите

• Знае процедурите за докладване на възникнали източници на риск

• Знае за възможните рискови ситуации за нарушаване безопасността на туристите

• Знае процедурите за докладване на възникнали източници на риск

• Знае установените процедури за напускане на хотела от гостите при пожар и рискови ситуации

• Знае възможните рискови ситуации за нарушаване безопасността на туристите

• Знае процедурите за докладване на възникнали източници на риск

Умения

• Прилага инструкциите за безопасност при възникване на рискови ситуации

• Спазва процедурите за докладване на възникнали източници на риск

• Прилага установените процедури за напускане на хотела от гостите при пожар и рискови ситуации

• Организира прилагането на инструкциите за безопасност при възникване на рискови ситуации

• Организира спазването на процедурите за докладване на възникнали източници на риск

• Организира прилагането на установените процедури за напускане на хотела от гостите при пожар и рискови ситуации

• Контролира прилагането на инструкциите за безопасност при възникване на рискови ситуации

• Контролира спазването на процедурите за докладване на възникнали източници на риск

• Контролира прилагането на установените процедури за напускане на хотела от гостите при пожар и рискови ситуации

Компетентности

• Осигурява консултиране и подпомагане на туристите при възникване на рискови ситуации

• Осигурява консултиране и подпомагане на туристите при възникване на рискови ситуации

• Осигурява консултиране и подпомагане на туристите при възникване на рискови ситуации

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на охранителните мерки и безопасността в хотелиерството

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания от областта на охранителните мерки и безопасността в хотелиерството

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

• Демонстрира умения от областта на охранителните мерки и безопасността в хотелиерството


ЕРУ 16, 32 и 48

Наименование на единицата:

Транспорт и туристическа агентска дейност

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация на дейностите в места за настаняване

Организация на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПК:

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене

16.1 РУ Познава видовете туристически транспорт и пътнически тарифи

32.1 РУ Познава организацията и технологията на туроператорската дейност

48.1 РУ Познава организацията и технологията на туроператорската дейност

Знания

• Познава различните видове транспорт, използвани за туристически пътувания

• Познава технологията на обслужване по време на пътуване

• Знае различните цени и тарифи според вида на туристическия транспорт

• Познава различните видове транспорт, използвани за туристически пътувания

• Познава технологията на обслужване по време на пътуване

• Знае различните цени и тарифи според вида на туристическия транспорт

• Познава различните видове транспорт, използвани за туристически пътувания

• Познава технологията на обслужване по време на пътуване

• Знае различните цени и тарифи според вида на туристическия транспорт

Умения

• Познава технологията и организацията на пътуванията

• Познава технологията на обслужване по време на пътуване

• Организира различните видове транспорт, използвани за туристически пътувания

• Организира спазването на технологията на обслужване по време на пътуване

• Спазва различните цени и тарифи според вида на туристическия транспорт

• Спазва технологията на обслужване по време на пътуване

• Контролира различните видове транспорт, използвани за туристически пътувания

• Контролира технологията на обслужване по време на пътуване

• Прилага и контролира различните цени и тарифи според вида на туристическия транспорт

• Контролира спазването на технологията и организацията на пътуванията

• Контролира спазването на технологията на обслужване по време на пътуване

Компетентности

• Прилага технологията и организацията на пътуванията и технологията на обслужване по време на пътуване

• Въвежда подходяща технология и организация на пътуванията и технология на обслужване по време на пътуване

• Управлява технологията и организацията на пътуванията

• Управлява технологията на обслужване по време на пътуване

Резултат от учене

-

32.2 РУ Познава видовете туристически транспорт и пътнически тарифи

48.2 РУ Познава организацията и технологията на турагентската дейност

Знания

-

• Знае технологията на туроператорската дейност

• Познава различията между туроператорска и агентска дейност

• Познава организацията на пътуванията

• Познава особеностите на туристическия транспорт

• Познава технологията на обслужване по време на пътуване

• Познава основните видове цени при организиране на пътуванията

• Познава подходящата технология за организиране на пътуванията

• Познава правилната технология на обслужване по време на пътуване

• Познава моделите на ценообразуване

• Обяснява технологията на туроператорската дейност

• Обяснява различията между туроператорска и агентска дейност

• Контролира организацията на пътуванията

• Обяснява особеностите на туристическия транспорт

• Контролира спазването на технологията на обслужване по време на пътуване

• Прилага основните видове цени при организиране на пътуванията

• Обяснява технологията за организация на пътуването до туристическия обект

• Обяснява моделите на ценообразуване според вида на туристите, вида на използвания транспорт, вида на туристическия обект и включените туристически услуги

Умения

-

• Избира подходяща технология за организиране на пътуванията

• Избира правилната технология на обслужване по време на пътуване

• Прилага правилния модел на ценообразуване

• Изготвя правилен модел на ценообразуване според вида на туристите, вида на използвания транспорт, вида на туристическия обект и включените туристически услуги

• Прилага технологията за организация на пътуването до туристическия обект и включените туристически услуги

Компетентности

-

-

-

Резултат от учене

-

-

48.3 РУ Познава видовете туристически транспорт и пътнически тарифи

Знания

-

-

• Познава различните турагентски дейности

• Познава организацията и технологията на турагентската дейност

Умения

-

-

• Избира подходяща организация и технология на турагентската дейност

Компетентности

-

-

• Въвежда и контролира организацията и технологията на турагентската дейност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на транспорта и туристическата агентска дейност

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания от областта на транспорта и туристическата агентска дейност

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

• Демонстрира умения от областта на транспорта и туристическата агентска дейност


ЕРУ 49

Наименование на единицата:

Иновации и оценка на риска в хотелиерството

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация и управление на хотелиерството

СПК:

Четвърта

Резултат от учене

49.1 РУ Представя типологията на иновациите в туризма

Знания

• Обяснява видовете иновации

• Обяснява типологията на иновациите в туризма

• Обяснява етапите на иновационния процес

Умения

• Прилага видовете иновации

• Обяснява типологията на иновациите в туризма

• Прилага етапите на иновационния процес

Компетентности

• Оценява значението на иновациите

Резултат от учене

49.2 РУ Планира иновации в туризма

Знания

• Обяснява иновационните стратегии

• Обяснява подходите за планиране и организация на иновационните дейности в туризма

• Обяснява правилата при разработване на иновационни проекти

Умения

• Прилага иновационните стратегии

• Прилага подходящи подходи за планиране и организация на иновационните дейности в туризма

• Разработва иновационни проекти

Компетентности

• Самостоятелно изготвя иновационни планове

Резултат от учене

49.3 РУ Генерира и управлява избора на иновационни идеи

Знания

• Обяснява пътя за формиране на иновационно творческо мислене

• Обяснява техники за генериране на иновационни идеи

• Обяснява избора на иновационни идеи

Умения

• Посочва пътя за формиране на иновационно творческо мислене

• Прилага техники за генериране на иновационни идеи

• Избира подходящи иновационни идеи

Компетентности

• Анализира иновационните идеи и техниките за прилагането им

Резултат от учене

49.4 РУ Анализира риска в иновационните процеси в туризма

Знания

• Обяснява развитието на теорията за риска

• Обяснява видовете иновационен риск

• Обяснява етапите и сценариите на проявление

• Обяснява оценката на иновационния риск

• Обяснява управлението на иновационния риск

• Обяснява разработването и реализацията на иновационни проекти в хотелиерството

Умения

• Прилага теорията за риска

• Осигурява подбора на видовете иновационен риск

• Прилага етапите и сценариите на проявление

• Извършва оценка на иновационния риск

• Управлява иновационния риск

• Разработва иновационни проекти в хотелиерството

Компетентности

• Самостоятелно намалява възникнали рискове при въвеждане на иновационни идеи

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на иновациите и оценката на риска в хотелиерството

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания от областта на иновациите и оценката на риска в хотелиерството

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

• Демонстрира умения от областта на иновациите и оценката на риска в хотелиерството


ЕРУ 50

Наименование на единицата:

Управление на туристическо предприятие

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Хотелиер

Ниво по НКР:

3 - 5

Ниво по ЕКР:

3 - 5

Специалност:

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Четвърта

Резултат от учене

50.1 РУ Управлява работата на персонала

Знания

• Обяснява различните видове и категории персонал

• Обяснява основните задължения на различните видове персонал

• Обяснява изискванията към персонала

Умения

• Изработва длъжностни характеристики и правила за работа на видовете персонал

• Управлява дейността на персонала

• Изготвя правила за подбор на персонала

Компетентности

• Оценява професионалната квалификация на персонала

Резултат от учене

50.2 РУ Анализира основните икономически показатели на туристическото предприятие

Знания

• Обяснява предмета на икономическия анализ

• Анализира тенденциите

• Описва методите, използвани при икономическия анализ

• Описва методиката на икономическия анализ

Умения

• Прилага анализ на тенденциите

• Прилага различни методи за икономически анализ

• Изгражда методически апарат за икономическия анализ

Компетентности

• Извършва в екип икономически анализ

Резултат от учене

50.3 РУ Оценява състоянието на туристическото предприятие

Знания

• Обяснява измерването на резултатите от дейността

• Обяснява оценката на развитието

• Обяснява начините за създаване и попълване на бази данни

• Обяснява необходимостта от одит на дейността

Умения

• Контролира измерването на резултатите от дейността

• Изготвя оценка на развитието

• Управлява създаването и попълването на база данни

• Организира одит на дейността

Компетентности

• Самостоятелно изготвя анализ на състоянието на туристическото предприятие

Резултат от учене

50.4 РУ Планира и прогнозира развитието на туристическото предприятие

Знания

• Обяснява планирането и прогнозирането в туризма

• Обяснява задачите и системите на планирането

• Обяснява принципите, подходите и методите при планирането

• Обяснява същността, етапите и принципите на прогнозирането

• Обяснява видовете прогнози и подходите в прогнозирането

• Обяснява методите на прогнозирането

Умения

• Разработва изисквания при планирането и прогнозирането в туризма

• Разработва задачи и системи на планирането

• Прилага принципите, подходите и методите при планирането

• Спазва етапите и принципите на прогнозирането

Компетентности

• Спазва функциите на управлението на туристическото предприятие при планирането на дейността

• Въвежда използване на техники за разработване на алтернативни решения

• Разработва техники за вземане на решения

Резултат от учене

50.5 РУ Управлява финансовите ресурси на туристическото предприятие

Знания

• Обяснява същността и обхвата на финансовото планиране и финансовото управление

• Обяснява предмета, обектите и субектите на финансовото управление

• Обяснява функциите на финансовото управление

• Обяснява финансовите ресурси на туристическото предприятие

• Обяснява източниците за финансиране на хотелиерската дейност

Умения

• Прилага същността и обхвата на финансовото планиране и финансовото управление

• Следи за предмета, обектите и субектите на финансовото управление

• Спазва функциите на финансовото управление

• Следи за финансовите ресурси на туристическото предприятие

• Осигурява източници за финансиране на хотелиерската дейност

• Разработва план на финансовите ресурси

Компетентности

• Самостоятелно разработва планове за управление на финансовите ресурси на туристическото предприятие

Резултат от учене

50.6 РУ Разработва цени и модел на ценообразуване в туристическото предприятие

Знания

• Обяснява същността и ролята на ценообразуването в туризма

• Обяснява функциите на ценообразуването в пазарната икономика

• Обяснява видовете и структурата на цените

• Обяснява икономическата ефективност, показателите за измерване, пътищата за повишаване на икономическата ефективност

• Обяснява възможностите за повишаване на икономическата ефективност в туризма

• Обяснява диференцирането и специализирането на икономическия и финансов анализ

• Обяснява методите на ценообразуването

Умения

• Следи за цените на услугите в туризма

• Прилага функциите на цената в пазарната икономика

• Използва видовете цени и структура

• Прилага изискванията за икономическа ефективност, показателите за измерване, пътищата за повишаването и

• Следи за възможностите за повишаване на икономическата ефективност в туризма

• Извършва диференциран и специализиран икономически и финансов анализ

• Прилага различни методи на ценообразуването

Компетентности

• Разработва в екип модели на ценообразуване в туристическото предприятие и определя цените

Резултат от учене

50.7 РУ Контролира договорните отношения и разчетните операции в туристическото предприятие

Знания

• Обяснява особеностите и характеристиката на договорите в туризма

• Обяснява европейските стандарти и регулации в туризма

• Обяснява правната уредба на преддоговорната фаза

• Обяснява правната уредба за сключване на договор

• Обяснява управляването на договори

Умения

• Прилага особеностите и характеристиката на договорите в туризма

• Прилага европейски стандарти и регулации в туризма

• Контролира спазването на правната уредба в преддоговорната фаза

• Контролира спазването на правната уредба при сключване на договор

• Следи за изпълнението на сключените договори

Компетентности

• Самостоятелно провежда политика на договорните отношения

Резултат от учене

50.8 РУ Управлява дейността на туристическото предприятие

Знания

• Обяснява същността и ролята на системния подход в управлението

• Обяснява същността и ролята на функционалния подход в управлението

• Познава спецификите на оперативното и стратегическо управление на туристическото предприятие

• Познава основните и допълнителни дейности и процеси в туристическото предприятие

• Познава характеристиките на "добрия мениджър" в туристическото предприятие

Умения

• Прилага принципите на системния подход в управлението на туристическото предприятие

• Прилага принципите на функционалния подход в управлението на туристическото предприятие

• Използва в управлението на туристическото предприятие различни стратегии и тактики за повишаване на ефективността

• Управлява основни и допълнителни дейности и процеси в туристическото предприятие

• Прилага принципите на доброто управление

Компетентности

• Провежда политики за устойчиво развитие на туристическото предприятие

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на управлението на туристическо предприятие

Средство 2: