Logo Сряда, 3 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР НА СПОРТНИ ПРОЯВИ И ПЪРВЕНСТВА"

В сила от 02.10.2018 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.81 от 2 Октомври 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 813080 "Организатор на спортни прояви и първенства" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 813 "Спорт" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 813080 "Организатор на спортни прояви и първенства" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 8130801 "Организация на спортни прояви и първенства".

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавния образователен стандарт


Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 813080 "Организатор на спортни прояви и първенства" включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците, които през тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 53 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства" (ДВ, бр. 19 от 2012 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства"

Професионално направление:

 

813

Спорт

 

Наименование на професията:

 

813080

Организатор на спортни прояви и първенства

 

Специалности:

Степен на професионална квалификация

 

8130801

Организация на спортни прояви и първенства

Трета

 

Ниво на квалификация според Европейската квалификационна рамка (ЕКР) - 4

Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) - 4


1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед № РД- 09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
• за ученици - завършено основно образование;
• за лица, навършили 16 години - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.
Изискването за минимално входящо квалификационно равнище при продължаващо професонално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование "Услуги за личността".
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионални знания, умения и компететнтости
Придобиването на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства" или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Организаторът на спортни прояви и първенства изпълнява основно материално-технически, логистични, информационни, комуникационни и маркетингови дейности, свързани с планирането, организирането и провеждането на спортни прояви и първенства.
При изпълнение на трудовите дейности организаторът на спортни прояви и първенства:
- разработва организационни планове за провеждане на спортни прояви и първенства;
- в зависимост от вида и спецификата на спортните прояви и първенства планира необходимите човешки, финансови, материално-технически и информационни ресурси за провеждането им;
- осъществява контакти с външни институции и партньори;
- осъществява специализиран маркетинг на спортни прояви и първенства;
- съдейства за реализиране на плановете за логистично обслужване на спортните прояви и първенства (посрещане, настаняване, транспорт, доставка на продукти и услуги, церемонии и др.);
- осигурява необходимите съоръжения (основни и спомагателни) и други ресурси за провеждане на спортни прояви;
- участва в организационни структури за управление на спортните прояви (организационни комитети и други помощни оперативни звена, функционални направления и дейности по отделните аспекти от организацията, координацията и управлението на спортното събитие);
- осигурява медицинското обслужване и сигурността (охрана, противопожарна безопасност, застраховане) при провеждане на спортни прояви и първенства;
- осъществява подбор, подготовка и повишаване на квалификацията на доброволци и подчинени служители (щатни и хонорувани специалисти);
- оценява и контролира работата на подчинените служители и доброволците;
- участва в разработване на проектобюджет на спортното събитие;
- разработва проектодоговори с физически и юридически лица;
- разработва, прилага и спазва установените стандарти и нормативни документи, свързани с организацията на спортни прояви и първенства;
- проучва и анализира резултатите от реализацията на проведените спортни прояви и първенства, включително удовлетвореността на участници, зрители, гости, медии, партньори и др.;
- изготвя и представя отчети и доклади за проведените спортни прояви и първенства;
- осъществява разплащанията към трети страни - технически лица (съдии, секретари и др.), доставчици на продукти и услуги, партньори (физически и юридически лица).
Организаторът на спортни прояви и първенства е отговорен за сигурността на други хора (участници, зрители, гости), за спазването на сроковете и поетите договорни ангажименти към физически и юридически лица, за качеството и начина на провеждане на спортните прояви, за спазването на изискванията и удовлетворението на потребителите и партньорите, за опазването на материалната база и спортните съоръжения. При работа с лични и институционални данни е отговорен за поверителността на информацията, до която има достъп.
Организаторът на спортни прояви и първенства трябва да умее да осъществява ефективна комуникация, да бъде отговорен, дипломатичен, да проявява дружелюбно отношение, учтивост, да бъде адаптивен, гъвкав и комбинативен, да проявява дискретност, разбиране, отзивчивост и съпричастност към предпочитанията, желанията и изискванията на участниците в спортните прояви. Способността за работа под напрежение и стрес, спазването на срокове, работата в екип са от съществено значение за качественото упражняване на професията. Предвид спецификата на дейностите, особено при организиране и провеждане на спортни прояви с международно участие, организаторът трябва да владее на необходимото професионално ниво чужд език.
Организаторът на спортни прояви и първенства работи в офис, както и на местата, в които се провеждат спортните мероприятия. Работното време често е ненормирано, като се налага да работи в почивните и в празничните дни. За упражняване на професионалната си дейност използва офис оборудване и технически средства: телефон, факс, компютър, времеизмервателни технологии, интернет, комуникационна техника, програмни продукти и др.
При изпълнение на трудовите си задължения се отчита пред управителя/управителния съвет на спортната организация.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства", могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление "Спорт".
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Съгласно НКПД - 2011 придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства" може да заема следните длъжности от НКПД:
• 1431-3016 Управител, спортни дейности
• 3339-3010 Агент, спорт
• 3422-3008 Служител, спортна организация
• 3422-3009 Организатор, спортни прояви и първенства, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ за специалност "Организация на спортни прояви и първенства" - трета степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
• ЕРУ 2. Предприемачество
РУ 2.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 2.3. Участва в разработването на бизнес план
• ЕРУ 3. Икономика
РУ 3.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 3.2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
• ЕРУ 4. Организация на труда
РУ 4.1. Организира работния процес
РУ 4.2. Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
• ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията
• ЕРУ 6. Информационни и комуникационни технологии
РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 6.2. Комуникира с ИКТ
РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
РУ 6.4. Осигурява сигурност при работата с ИКТ
РУ 6.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
• ЕРУ 7. Спорт
РУ 7.1. Познава същността на спорта и ползите от него
РУ 7.2. Познава организационната система на спорта
Специфична професионална подготовка
• ЕРУ 8. Планиране на спортни прояви и първенства
РУ 8.1. Оформя идея за спортно събитие
РУ 8.2. Съставя финансов план на спортно събитие
РУ 8.3. Съставя оперативен план на спортно събитие
РУ 8.4. Съставя маркетингов план на спортно събитие
• ЕРУ 9. Организиране на спортни прояви и първенства
РУ 9.1. Осигурява финансови ресурси за спортно събитие
РУ 9.2. Осигурява човешки ресурси за спортно събитие
РУ 9.3. Осигурява материално-технически ресурси за спортно събитие
РУ 9.4. Осигурява медицинско обслужване и сигурност при провеждането на спортно събитие
РУ 9.5. Осигурява логистично обслужване за спортно събитие
РУ 9.6. Осигурява информираност и публичност за спортно събитие
• ЕРУ 10. Провеждане на спортни прояви и първенства
РУ 10.1. Координира провеждането на ПР дейности за спортно събитие
РУ 10.2. Координира дейностите по откриване и провеждане на спортно събитие
РУ 10.3. Координира провеждането на церемония по награждаване и закриване на спортно събитие
РУ 10.4. Анализира и оценява социалния и икономическия ефект от проведено спортно събитие
3.2. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1

Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

·         Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

·         Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

·         Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности

·         Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

·         Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

·         Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·         Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

·         Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

·         Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

·         Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

·         Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

·         Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

·         Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

·         Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

·         Познава разпоредбите за опазване на околната среда

·         Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

·         Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

·         Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

·         Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

·         Описва основните рискови и аварийни ситуации

·         Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

·         Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

·         Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

·         Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

·         Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

·         Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

·         Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

·         Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

·         Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

·         Оказва първа помощ на пострадали при авария

·         Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

·         Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

·         Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

·         Решаване на тест

Средство 2:

·         Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·         Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

 

За средство 1:

Владее теоретичните знания за:

·         хигиенните норми;

·         здравословните и безопасни условия на труд на работното място;

·         превантивната дейност за опазване на околната среда;

·         овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.

За средство 2:

·         Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация

·         Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

 
ЕРУ 2

Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

·         Знае същността на предприемачеството

·         Знае видовете предприемачески умения

Умения

·         Анализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена фирма или организация

Компетентности

·         Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

·         Познава характеристиките на предприемаческото поведение

·         Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

·         Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

·         Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

·         Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

·         Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

·         Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или организация

Компетентности

·         Разработва проект на бизнес план в екип

Средства за оценяване:

Средство 1:

·         Решаване на тест

Средство 2:

·         Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·         Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·         Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството

За средство 2:

·         Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

 
ЕРУ 3

Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

·         Познава общата теория на пазарната икономика

·         Запознат е икономическите проблеми - оскъдност, ресурси, избор и др.

·         Знае ролята на държавата в пазарната икономика

·         Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

·         Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности

·         Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристики на производствената дейност в предприятие

Знания

 

·         Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

·         Дефинира икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност и други

Умения

·         Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено предприятие

Компетентности

·         Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие

Средства за оценяване:

Средство 1:

·         Писмен изпит/тест

Средство 2:

·         Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·         Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·         Владее основните теоретични знания в областта на икономиката

За средство 2:

·         Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

 
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4

Наименование на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

·         Познава структурата на спортните организации

·         Познава структурата на стопанските организации

·         Познава нормирането на работния процес

·         Познава нормативните документи, свързани с упражняването на професията

·         Познава начините за планиране на ресурси, свързани с работния процес

Умения

·         Планира работния процес в съответствие с изискванията

·         Съставя график за срочното изпълнение на работните задачи

·         Спазва изискванията на основните нормативни актове, свързани с упражняването на професията

Компетентности

·         Ефективно организира работния процес

·         Мотивира необходимостта от промени в работата и прави предложения за въвеждането им

Резултат от учене 4.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

·         Познава видовете дейности в работния процес

·         Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности

·         Познава начините за организация на дейностите

Умения

·         Организира дейностите в работния процес

·         Спазва етичните норми на поведение

·         Участва в изграждането на етична и конструктивна работната среда

Компетентности

·         Ефективно разпределя дейностите в работния процес

·         Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда и конструктивни работни взаимотношения

Средства за оценяване:

Средство 1:

·         Решаване на тест

Средство 2:

·         Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·         Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Дефинира основни теоретични понятия в областта на:

·         организацията на работния процес

За средство 2:

Дефинира основни теоретични понятия в областта на:

·         разпределението на дейностите в работния процес

 
ЕРУ 5

Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

·         Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки

·         Познава различните видове работни екипи и начините за координация

Умения

·         Осъществява устна комуникация с екипа и персонала на спортната организация и структурата за управление на спортно събитие (организационния комитет)

·         Осъществява писмена делова кореспонденция със структурите, с които организира спортното събитие

Компетентности

·         Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

·         Поема отговорности за ефективна работа в екипа

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·         Познава етичните норми на бизнес комуникацията

·         Познава правилата за вербална и невербална комуникация

·         Познава начините на поведение при възникване на конфликти

·         Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция

·         Познава начините за водене на делова комуникация

Умения

·         Разпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията

·         Участва в разрешаването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията

·         Води делова комуникация - писмена и устна

·         Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

·         Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно индивидуалните им особености

·         Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава интересите на организацията

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

·         Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

·         Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език

·         Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

·         Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

·         Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми, както и да изпълнява служебните си задължения

Средства за оценяване:

 

Средство 1:

·         Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·         Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·         Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

 
ЕРУ 6

Наименование на единицата:

Информационни и комуникационни технологии

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

·         Изброява интернет търсачки

·         Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

·         Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надежността и

·         Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

·         Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

·         Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

·         Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

·         Знае за съществуването на облачни услуги

Умения

·         Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

·         Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии

·         Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

·         Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

·         Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

·         Изброява доставчици на услугата електронна поща

·         Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

·         Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

·         Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане

·         Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Умения

·         Използва електронна поща

·         Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

·         Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

·         Използва електронни услуги за онлайн пазаруване

·         Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

·         Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

·         Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Умения

·         Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

·         Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране

Компетентности

·         Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 6.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

·         Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

·         Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения

·         Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

·         Активира филтри на електронна поща против спам

·         Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

·         Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

·         Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 6.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

·         Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

·         Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

·         Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи
(например антивирусни програми и пароли)

Компетентности

·         Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
(например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)

Средства за оценяване:

Средство 1:

·         Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане

Средство 2:

·         Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща

Средство 3:

·         Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание

Средство 4:

·         Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение

Средство 5:

·         Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оценяването:

·         Учебен/компютърен кабинет

·         Персонален компютър или лаптоп

·         Достъп до интернет

Критерии за оценяване:

·         Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

 
ЕРУ 7

Наименование на единицата:

Спорт

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Познава същността на спорта и ползите от него

Знания

·         Познава образователните, здравните, социалните, културните и възстановителните функции на спорта

·         Познава основните принципи, ценности, правила и норми на спорта

·         Познава процеса на създаване и активиране на социални ползи от участие в спортни дейности и състезания

·         Познава вредите и последиците от употребата на допингиращи субстанции

·         Познава методите за повишаване на информираността и образоваността на спортистите по отношение превенцията на използването на допингиращи субстанции

Умения

·         Разработва програма за планиране, създаване, управление и практическа активация на социални ползи от участие в спортни дейности и състезания

Компетентности

·         Популяризира сред населението ползите за здравословния начин на живот от редовните занимания със спорт

Резултат от учене 7.2:

Познава организационната система на спорта

Знания

·         Познава организацията на спорта на национално, европейско и световно ниво и функциите на различните институции - общини, министерства, спортни клубове, спортни федерации, олимпийски комитети

·         Познава нормативната уредба, свързана с физическото възпитание и спорта - закони, наредби и др.

·         Познава особеностите на физическата активност и спортните дейности през свободното време

·         Познава особеностите на организирания аматьорски спорт (спорт за учащи, ведомствен спорт, физическа активност и спорт за лица с увреждания)

·         Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески спорт, елитен спорт)

Умения

·         Идентифицира мястото на своята спортна организация в системата на спорта и възможните източници на финансиране

Компетентности

·         Консултира заинтересованите относно възможностите за практикуване на спорт съобразно техните нужди, желания и възможности

Средства за оценяване:

 

Средство 1:

·         Теория: решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спорта

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·         Теория: учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·         Демонстрирани професионални знания от областта на спорта

 
Специфична професионална подготовка
ЕРУ 8

Наименование на единицата:

Планиране на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Оформя идея за спортно събитие

Знания

·         Познава значението и функциите на спортните събития за развитието на спорта - социални, спортни, икономически, ресурсни, медийни и политически въздействия

·         Познава особеностите (характеристиките) на спортните събития като вид социални събития

·         Познава класификацията на спортните състезания и прояви и различните класификационни признаци

·         Разбира мястото на състезанията в отделните етапи и цикли от спортната подготовка

·         Разбира ролята на спортните събития като средство за стратегическо развитие на спортните организации и увеличаване на социално-икономическата значимост на спорта

·         Познава структурата и съдържанието на основните документи за планиране и провеждане на спортни състезания и прояви - спортния календар и наредбата за спортни състезания

·         Познава техническите, логистичните, организационните, административните, маркетинговите, финансовите изисквания на националната и/или международната федерация за съответния вид спортно събитие

Умения

·         Формулира целите и планира ефектите от спортното събитие

·         Определя вида на спортното събитие и неговия териториален обхват, спортологичното съдържание, квалификацията и пола на участниците, системата на провеждане и класиране и финансовите условия за участие

·         Изготвя и съгласува проект на наредба за провеждане на спортното състезание или друг вид спортна проява

Компетентности

·         Предлага идея за спортно състезание или проява, като проявява творчество и съобразителност

Резултат от учене 8.2:

Съставя финансов план на спортно събитие

Знания

·         Познава структурата и съдържанието на финансовия план

·         Познава възможните източници на разходи (различните видове ресурси и услуги, необходими за организацията и провеждането на спортно събитие)

·         Познава източниците за финансиране на физическото възпитание и спорта

Умения

·         Определя размера на разходите за различните ресурси и услуги и го съгласува с ръководството на спортната организация

·         Идентифицира вида на разходите, които могат да бъдат осигурени от собствения бюджет на спортната организация

·         Определя сроковете за плащане на различните ресурси и услуги и ги съгласува с ръководството на спортната организация

·         Изготвя бюджет на спортно състезание или проява и го съгласува с ръководството на спортната организация

Компетентности

·         Участва в съставянето на финансов план на спортно събитие

Резултат от учене 8.3:

Съставя оперативен план на спортно събитие

Знания

·         Познава същността на управлението

·         Познава различни стилове и методи на организиране

·         Знае управленските функции и мястото им в цикъла на управленските процеси

·         Познава методите за мрежово планиране (Гантови графици) и тяхното приложение при спортни събития

·         Познава критерии за ефективност и ефикасност на управленските дейности

·         Познава основните типове дейности и субекти при организацията на спортни събития, свързани с финансовото осигуряване, човешките ресурси, материално-техническото осигуряване, медицинското обслужване, сигурността, логистичното обслужване, информираността и публичността

Умения

·         Определя задачите (осигуряване на различни стоки и услуги), които трябва да бъдат изпълнени, както и срока за изпълнението им

·         Изготвя оперативен план за конкретната спортна проява

·         Създава организационна структура/организационен комитет

·         Разпределя отговорностите и задачите на различните членове на организационния комитет

Компетентности

·         Самостоятелно съставя оперативен план на спортно събитие/проява

Резултат от учене 8.4:

Съставя маркетингов план на спортно събитие

Знания

·         Познава пазара на спортни събития

·         Знае основните закони на икономиката - закона за търсенето и закона за предлагането

·         Знае значението на маркетинга в спорта, неговите цели, функции и принципи

·         Знае специфичните особености на спортния маркетинг, компонентите на външната и вътрешната маркетингова среда

·         Познава характеристиката на спортните събития като специфичен маркетингов продукт

·         Знае основните дейности при маркетинговото осигуряване на спортни събития

·         Познава същността и елементите на маркетинговия микс - продукт, цена, дистрибуция, промоция

·         Познава същността на елементите на промоционалния/комуникационния микс - публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите, връзки с обществеността

·         Знае основни концепции и подходи на приложение на маркетинга в спорта

·         Знае маркетингови стратегии в спорта

·         Знае принципите за разработване на средства за визуална идентификация и брандиране на събитието (лого, мото, форми, цветове, промоционални и комуникационни материали и др.)

·         Познава етапите и дейностите в разработването и провеждането на маркетингово проучване/изследване

Умения

·         Провежда и анализира резултатите от маркетингови проучвания

·         Идентифицира целевите групи потребители (зрители) на спортно събитие

·         Идентифицира други конкурентни събития

·         Определя потенциалните рекламодатели и спонсори

·         Определя категориите билети и тяхната цена

·         Определя начините за продажби на билети

·         Определя каналите за реклама на спортното събитие

·         Определя каналите за връзка с обществеността

·         Избира дизайна и вида на сувенирите, които да се предлагат

Компетентности

·         Способен е самостоятелно да състави маркетингов план на спортно събитие, като проявява творчество и съобразителност

Средства за оценяване:

Средство 1 (РУ 1):

·         Изготвя наредба за състезание по вид спорт

Средство 2 (РУ 1, РУ 2 и РУ 3):

·         Изготвя финансов, оперативен и маркетингов план за спортно събитие по зададени идея, програма на провеждане и специфични особености

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·         Учебен/компютърен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1 (РУ 1):

·         Изготвена е наредба за провеждане на състезание, която е пълна и включва: цел и задачи, място и време, ръководство, условия за участие, система за провеждане и класиране, програма, финансови изисквания, награди, заявки за участие, заключителни/общи разпоредби

За средство 2 (РУ 1, РУ 2 и РУ 3):

·         Изготвени са финансов, оперативен и маркетингов план. Те са:

-   изчерпателни, съобразени с вида на спортното събитие и неговия мащаб, с квалификацията и пола на участниците, системата на провеждане и класиране

- за всяка дейност е посочен срокът на изпълнение, броят на заетите с изпълнението лица и необходимите ресурси

 
ЕРУ 9

Наименование на единицата:

Организиране на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Осигурява финансови ресурси за спортно събитие

Знания

·         Познава потенциалните източници за финансиране на спортни събития

·         Проучва потенциални спонсори и техните възможности (финансови средства, доставка на стоки или услуги)

·         Знае механизмите и факторите за осигуряване на спонсори и рекламодатели на спортни събития

Умения

·         Определя размера на необходимия ресурс за спортното събитие съобразно финансовия план

·         Подготвя проектно предложение за съфинансиране на спортното събитие чрез различни местни, национални и европейски програми за финансово подпомагане на спорта

·         Разработва спонсорски пакети и изготвя спонсорски оферти

·         Установява връзки и води преговори с потенциални спонсори

·         Изготвя договори за спонсорство

·         Измерва ефектите от реализирано спонсорство

·         Определя категориите билети, тяхната цена и начините за продажба

Компетентности

·         Способен е да изготви своевременно необходимите документи за осигуряване на финансовите ресурси за спортно събитие/проява

Резултат от учене 9.2:

Осигурява човешки ресурси за спортно събитие

Знания

·         Познава кадровото осигуряване за конкретното спортно събитие или друга проява - видове спортни и други специалисти

·         Познава ролята и значението на доброволчеството при реализирането на спортни събития

·         Познава особеностите на работата с доброволци

·         Познава методите за набиране, подбор, обучение, мотивиране и запазване на доброволчески персонал

·         Познава трудовото законодателство и особеностите на различните видове договори

Умения

·         Прилага различни методи за проучване на средата, вземане на управленски решения и тяхното подпомагане

·         Изготвя обява за свободна работна/доброволческа позиция и определя критерии за подбор

·         Провежда интервюта с кандидат-доброволците и доброволците за работа

·         Запознава новоназначените служители и доброволците с техните задължения и отговорности

Компетентности

·         Способен е да осигури необходимите човешки ресурси за провеждане на спортното събитие

Резултат от учене 9.3:

Осигурява материално-технически ресурси за спортно събитие

Знания

·         Познава различни методи за вземане на управленски решения и тяхното подпомагане

·         Познава видовете спортни обекти и съоръжения - стадиони, спортни зали, мотописти, ски писти, басейни, спортни площадки и др.

·         Познава видовете собственост и форми на управление на спортните съоръжения

·         Познава регистрите на спортните обекти

·         Познава използваните във вида спорт спортни пособия, уреди, техника и др.

Умения

·         Прилага различни методи за проучване на средата, вземане на управленски решения и тяхното подпомагане

·         Посочва материално-техническите и спортно-инфраструктурните ресурси, необходими за реализация на спортното събитие, в зависимост от вида спорт

·         Изготвя проектоплан за осигуряване с необходимите материално-технически ресурси на спортното събитие и го съгласува с ръководството на спортната организация

·         Изготвя график за доставка на планираните материално-технически ресурси

·         Съвместно с компетентно лице проверява техническата изправност на спортните уреди и съоръжения и предприема дейности по отстраняването на установена техническа неизправност

Компетентности

·         Способен е самостоятелно или в екип да осигури материално-технически ресурси за спортно събитие

Резултат от учене 9.4:

Осигурява медицинско обслужване и сигурност при провеждането на спортно събитие

Знания

·         Знае различни методи за вземане на управленски решения и тяхното подпомагане

·         Познава нормативната уредба, свързана с медицинското обслужване и сигурността на масови спортни събития

Умения

·         Прилага различни методи за проучване на средата, вземане на управленски решения и тяхното подпомагане

·         Осъществява и поддържа контакти с медицински екипи, охранителни фирми, органи на местната власт, органи на реда и договаря условията за предоставяне на медицинско обслужване и услуги по сигурността

·         Предприема организационни и други мерки за навременна намеса в случай на агресивно поведение и насилие от страна на зрителите

·         Осигурява постоянно присъствие на лица, притежаващи квалификация за обслужването на техническите и строителните съоръжения, които при необходимост да предприемат незабавно необходимите мерки за осигуряване сигурността и безопасността на спортния обект

·         Осигурява контрол на достъпа до спортната зона и следи да не бъде превишен допустимият капацитет

·         Проверява достъпа до аварийните изходи

Компетентности

·         Способен е да осигури необходимото медицинско обслужване и сигурността при провеждане на спортно събитие

Резултат от учене 9.5:

Осигурява логистично обслужване за спортно събитие

Знания

·         Знае различни методи за вземане на управленски решения и тяхното подпомагане

·         Познава допълнителните/съпътстващите услуги, имащи отношение към реализирането на спортно събитие

Умения

·         Прилага различни методи за проучване на средата, вземане на управленски решения и тяхното подпомагане

·         Извършва резервации в хотели и места за настаняване, договаря преференциални цени

·         Осигурява транспорт за участниците в спортното събитие от местата за настаняване до мястото на неговото провеждане

·         Осигурява изработката и доставката на рекламни сувенири, рекламни пана, знамена, купи, медали и др.

·         Осигурява доставката на спортни пособия и съоръжения

·         При необходимост договаря с местните власти удължено работно време на градския транспорт в полза на зрителите

·         Осигурява изхранването на състезатели, спортно-технически лица, официални гости, доброволци и членове на организационния екип по време на спортното събитие

·         Изготвя брошура с техническа информация и практически съвети за участниците в събитието (състезатели, треньори, спортно-технически лица, официални гости и др.)

Компетентности

·         Способен е да осигури логистично обслужване на спортно събитие

Резултат от учене 9.6:

Осигурява информираност и публичност на спортно събитие

Знания

·         Знае различни методи за вземане на управленски решения и тяхното подпомагане

·         Познава основните организации, институции и структури, които имат отношение към управлението на физическото възпитание и спорта

·         Познава добрите практики при осъществяване на връзките с обществеността

·         Знае принципите за разработване на средства за визуална идентификация и брандиране на събитието (лого, мото, форми, цветове и др.)

Умения

·         Прилага различни методи за проучване на средата, вземане на управленски решения и тяхното подпомагане

·         Изготвя различни рекламни послания (аудио, аудио-видео, печатни) според планираните канали за информираност и публичност

·         Установява връзки с медии и предизвиква техния интерес

·         Осъществява връзки с обществеността

·         Подготвя прессъобщения

·         Организира пресконференции и други събития за популяризиране на провежданите спортни прояви и първенства

·         Информира, консултира и мотивира различни групи потребители за възможностите за участие в (или наблюдението на) спортното събитие

·         Изготвя презентации с информация за характеристиките и ползите от участието в (или наблюдението на) спортно събитие

·         Изготвя медиен план при организацията и реализацията на спортни събития

Компетентности

·         Способен е да осигури информираност и публичност на спортно събитие

Средства за оценяване:

Средство 1 (РУ 1):

·         Изготвяне на спонсорска оферта до потенциален спонсор

Средство 2 (РУ 2):

·         Изготвяне на обява за свободна работна позиция, свързана с дейности по организацията и провеждането на спортно събитие по вид спорт, и определяне на критерии за подбор

Средство 3 (РУ 3):

·         Решаване на тест с въпроси от нормативната уредба, свързана със спортните обекти и съоръжения, формата им на управление и вида собственост

Средство 4 (РУ 4):

·         Решаване на тест с въпроси от нормативната уредба, свързана с медицинското обслужване и сигурността на масови спортни събития

Средство 5 (РУ 5):

·         Изготвяне на брошура с техническа информация и практически съвети за участ-
ниците (състезатели, треньори, спортно-технически лица, официални гости и др.)

Средство 6 (РУ 6):

·         Изготвяне на прессъобщение по повод предстоящо спортно събитие по вид спорт

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2, 3, 4, 5 и 6:

·         Учебен/компютърен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1 (РУ 1):

·         Изготвена е спонсорска оферта, която:

-          предлага различни спонсорски пакети, включващи разнообразни рекламни услуги

-          съобразена е с възможностите и дейността на потенциалния спонсор и дава възможност да подкрепи събитието не само с финансови средства, но и с предоставянето на различни стоки и услуги

-          по привлекателен начин представя ползите за спонсора и предоставените възможности

-          идентифицира сходствата между профила на зрителите (потребителите на спортното събитие) с този на потребителите на стоките и услугите на спонсора (неговата целева група)

-          съдържа обръщение, дата и място на провеждане на събитието и на пресконференциите, имената на по-известни участници (спортисти, ВИП гости), приблизителния брой очаквани зрители и информация за техния социално-демографски, възрастов, образователен и икономически профил, очакваното и осигурено медийно отразяване, възможност за директна продажба на билети и разполагане на промоционален щанд на мястото на събитието

За средство 2 (РУ 2):

·         Изготвена е обява за свободна работна позиция, която:

-          е пълна и целесъобразна - включва изисквания за заемане на длъжността, за необходимите знания, умения и личностни качества, работното време, трудовото възнаграждение, начините за кандидатстване, изброени са задълженията и отговорностите

-          по атрактивен начин представя възможността на кандидатите да бъдат част от организацията на спортното събитие

-          определя критериите за подбор, съобразени с мащаба на състезанието/събитието и вида спорт

За средство 3 (РУ 3):

·         Демонстрирани са знания по отношение на нормативната уредба, отнасяща се до спортните обекти и съоръжения, формата им на управление и вида собственост

За средство 4 (РУ 4):

·         Демонстрирани са знания по отношение на нормативната уредба, отнасяща се до медицинското обслужване и сигурността на масовите спортни събития

За средство 5 (РУ 5):

·         Изготвена е брошура с техническа информация и практически съвети за участ-
ниците (състезатели, треньори, спортно-технически лица, официални лица и други), която включва:

-          възможните средства за транспорт от летища, жп гари и автогари до хотела и обратно и цената на пътуването

-          програмата на събитието

-          практическа информация за дестинацията, като: валута, климат, електрическа мрежа, местни забележителности, говорими езици от обслужващия туристически персонал и др.

За средство 6 (РУ 6):

·         Подготвено е прессъобщение, което:

-          е атрактивно и с подходящ обем

-          дава подробна информация за предстоящото събитие

-          изтъква ползите от участието в (или наблюдението на) спортното събитие

 
ЕРУ 10

Наименование на единицата:

Провеждане на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор на спортни прояви и първенства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Координира провеждането на PR дейности за спортно събитие

Знания

·         Познава добрите практики при провеждане на пресконференции и целеви PR кампании

·         Познава особеностите на вида спорт и традициите при провеждането на пресконференции

Умения

·         Информира медиите за времето и мястото на провеждане на пресконференцията и участниците в нея

·         Проверява изправността на аудио-визуалната техника (озвучителна система, видеоекрани и др.)

·         Осигурява видимостта на рекламните пана зад и пред панелната маса

·         Подрежда по подходящ начин местата за сядане в залата според нейния капацитет и очаквания брой журналисти

·         Съдейства за доброто разположение на TV камерите, тяхната видимост и разположението на микрофони

·         Съобщава техническа информация за предстоящото спортно събитие - време, място, официални гости, очаквания и особености

·         Разпространява сред медиите предварително подготвено прессъобщение

Компетентности

·         Самостоятелно координира провеждането на пресконференция за спортно
събитие

·         Следи за продължителността на отделните изказвания и спазването на добрия тон

Резултат от учене 10.2:

Координира дейностите по откриване и провеждане на спортно събитие

Знания

·         Познава атрактивни практики (шоу изпълнения), подходящи за откриването и за по време на техническите паузи на спортните събития

·         Познава традициите при откриването на състезания по вида спорт

·         Знае възможните непредвидени ситуации, които могат да възникнат по време на спортно събитие, и начините за справяне с тях

·         Знае особеностите на вида спорт и основните правила в конкретната дисциплина

Умения

·         Проверява присъствието на членовете на организационния екип, ангажирани с провеждането на спортното събитие

·         Осигурява видимостта на рекламните пана

·         Съдейства за доброто разположение на TV камерите и тяхната видимост

·         Съдейства за настаняването на официалните гости

·         Проверява изправността на аудио-визуалната техника (озвучителна система, видеоекрани и др.)

·         Информира членовете на екипа за възникнала необходимост от съдии, треньори, състезатели и различни спортно-технически лица, свързани с провеждането на спортното събитие, и осигурява тяхното присъствие

·         Идентифицира факторите, които могат да променят планираните графици при провеждане на спортните прояви и първенства

·         Информира водещия на събитието относно промени в графика, присъствието на официални лица и друга информацията, която да бъде съобщена на зрителите

·         Наблюдава и координира действията на останалите членове на организационния екип

Компетентности

·         Самостоятелно координира дейностите по откриване и провеждане на спортно събитие

·         Следи за технологичната последователност и планираната продължителност при провеждането на спортното събитие

·         Предприема адекватни мерки за промени в графиците на спортните прояви и първенства при възникване на обстоятелства, които възпрепятстват спазването на плана

Резултат от учене 10.3:

Координира провеждането на церемония по награждаване и по закриване на спортно събитие

Знания

·         Познава атрактивни практики (шоу изпълнения), подходящи за закриване на спортни събития

·         Познава традициите при награждаването и закриването на състезания по вида спорт

Умения

·         Проверява изправността на аудио-визуалната техника (озвучителна система, видеоекрани и др.)

·         Подрежда по подходящ начин купите, медалите и другите награди в близост до сцената/мястото на връчване

·         Осигурява видимостта на рекламните пана

·         Съдейства за доброто разположение на TV камерите и тяхната видимост

·         Осигурява достъп на журналистите до спортните отбори (състезатели, треньори и др.) за провеждане на интервюта

·         Проверява благосъстоянието на членовете на организационния екип, ангажирани с провеждането на спортното събитие

Компетентности

·         Самостоятелно координира провеждането на церемония по награждаване и по закриване на спортно събитие

Резултат от учене 10.4:

Анализира и оценява социалния и икономическия ефект от проведено спортно събитие

Знания

·         Познава критериите и методите за определяне и измерване на социалните ефекти от спортни събития

·         Познава методите за определяне на икономическата възвръщаемост

·         Познава основните финансови документи при подготовката и отчитането на спортни събития

·         Знае начините за извършване на плащанията

·         Знае факторите, определящи социално-икономическата значимост на спортните събития

Умения

·         Пресмята финансовите приходи и разходи

·         Пресмята финансовите печалби

·         Изготвя отчети за извършената работа и направените разходи

·         Определя икономическата възвръщаемост

·         Съхранява касови бележки, фактури и други платежни документи

·         Оценява оставеното материално наследство

·         Идентифицира оставеното социално наследство

·         Оценява качеството на създадената организация за провеждане на спортната проява

·         Обобщава информация и я вписва прецизно в отчетните документи

Компетентности

·         Самостоятелно анализира и оценява социалния и икономическия ефект от проведено спортно събитие

·         Анализира резултатите от дейността си, предлага решения за повишаване на ефективността и подобряване качеството на организацията и провеждането на спортни прояви и първенства

Критерии за оценяване:

Средство 1:

·         Изготвяне на доклад относно организацията и провеждането на наблюдавано на живо спортно събитие

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·         Осигурен достъп и присъствие на изпитваното лице до спортно събитие в ролята на зрител

·         Учебен/компютърен кабинет

Начини и средства за оценяване:

За средство 1:

·         Изготвен е доклад относно наблюдавано на живо спортно събитие, представени са проучвания, които анализират неговата организация и провеждане. В доклада:

-    са отбелязани както реализираните добри практики, така и допуснатите грешки и пропуски, възникналите непредвидени затруднения и др.

-    е отчетена удовлетвореността на зрителите, участието на спонсори и рекламодатели, медии и официални лица

-    е оценена социално-икономическата значимост на спортното събитие, като са взети предвид всички фактори за нея

 
4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - както в зали на обучаващата институция, така и в офиси на спортни организации (федерации, асоциации, съюзи, клубове) и общински звена (дирекции, отдели, центрове за младежки и спортни дейности).
4.1. Учебен кабинет
Учебните кабинети трябва да разполагат със: образци на табла, информационни материали, мултимедийни материали за онагледяване.
Обзавеждането и оборудването на учебния кабинет включва: работно място на обучаващия (работна маса и стол), работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска, мебели, гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, екран, компютър, мултимедия, демонстрационни макети и модели; онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти и др.
4.2. Компютърен кабинет
Необходимо е обучаващата институция да разполага с учебен кабинет за компютърно обучение с учебна дъска, аудио-визуална техника (шрайбпроектор, мултимедия), работно място за преподавателя и работно място за всеки обучаван. Работното място включва стол, работна маса и компютър с инсталиран софтуер за текст, таблица, графика, чертеж.
4.3. Спортни обекти и съоръжения
За целите на обучението по практика се използват специализирани спортни обекти и съоръжения - стадиони, спортни зали, басейни, писти и др., в зависимост от вида спорт.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица със завършено висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация "учител", ако са придобили съответната професионална квалификация при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти