Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО АКАДЕМИЧНА ЕТИКА

Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.68 от 17 Август 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се определя организацията на дейността на Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката.
Чл. 2. (1) Комисията по академична етика подпомага министъра на образованието и науката при осъществявания от него контрол върху процедурите за придобиване на научни степени, както и за заемане на академични длъжности относно съответствието им с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, правилника за прилагането му и правилниците на висшите училища и научните организации.
(2) Комисията по академична етика осъществява своята дейност на основата на принципите на законност, независимост, обективност, справедливост и публичност.

Чл. 3. Членовете на Комисията по академична етика упражняват своите правомощия при спазване на професионална етика, на институционална и междуличностна лоялност и свободни убеждения на своите членове.

Раздел II.
Основни функции на Комисията по академична етика


Чл. 4. (1) Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката извършва проверки относно:
1. нарушения при провежданите процедури за присъждането на научни степени или за заемането на академични длъжности;
2. конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита по смисъла на § 1, т. 2а от допълнителните разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България;
3. наличието на плагиатство по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби от Закона за развитието на академичния състав в Република България в дисертационните трудове и представените за оценяване публикации;
4. недостоверност на представените научни данни.
(2) Комисията по академична етика осъществява дейността си чрез проверките по ал. 1 след възлагане от министъра на образованието и науката по негова инициатива или по сигнал на заинтересовано лице.

Чл. 5. (1) Комисията по академична етика ежегодно публично оповестява резултатите от дейността си.
(2) Председателят и членовете на комисията осъществяват дейността си срещу възнаграждение, определено в заповедта по чл. 6, ал. 4.
(3) В своята дейност Комисията по академична етика се подпомага от служители на Министерството на образованието и науката.

Раздел III.
Състав на Комисията по академична етика


Чл. 6. (1) Комисията по академична етика се състои от петима членове, един от които е правоспособен юрист. Председателят и трима от членовете са представители на четирите области на науката - хуманитарни, природни, обществени и технически.
(2) Председателят и членовете на комисията, представители на областите на науката по ал. 1, са хабилитирани лица, включени в регистъра по чл. 2а от Закона за развитието на академичния състав в Република България, притежаващи образователна и научна степен "доктор" и най-малко 10 години професионален опит.
(3) Предложенията за включване на членове на комисията по ал. 2 се правят до министъра на образованието и науката от висшите училища, научните организации, неправителствените организации на учените и от социалните партньори.
(4) Министърът на образованието и науката със заповед определя председател и членове на комисията въз основа на предложенията по ал. 3. При липса на предложения за представители от определена област на науката министърът на образованието и науката определя член от съответната област.

Чл. 7. (1) Положението на председател и на член на Комисията по академична етика е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместник-ректор, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт на Българската академия на науките и Селскостопанската академия.
(2) Председателят или член на Комисията по академична етика се освобождава:
1. при постъпване на негово писмено заявление;
2. при системно неизпълнение на задълженията;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява длъжността, продължила повече от 6 месеца;
4. при несъвместимост с длъжностите и изискванията по ал. 1;
5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси;
6. по решение на министъра на образованието и науката.
(3) Председателят и членовете на комисията се освобождават със заповед на министъра на образованието и науката.
(4) При предсрочно освобождаване на член на комисията в срок до един месец от освобождаването по ал. 3 се извършва попълване на състава на комисията по реда на чл. 6.

Раздел IV.
Организация на дейността на Комисията по академична етика


Чл. 8. (1) Комисията по академична етика се събира на свое заседание след възлагане на проверка по същество със заповед на министъра на образованието и науката след постъпил сигнал по чл. 4, който е допустим, или когато министърът на образованието и науката е образувал проверка по собствена инициатива.
(2) Заседанието се свиква от председателя на комисията, като дневният ред се обявява в поканата. По изключение свикването може да се извърши и по телефона.
(3) Комисията по академична етика може да бъде свикана на заседание и по инициатива на всеки от членовете и.
(4) Дневният ред на заседанието може да включва разглеждането на повече от една проверка, възложена от министъра на образованието и науката.

Чл. 9. (1) Комисията по академична етика има кворум и може да взема решения, когато е свикана редовно и присъстват председателят или упълномощено от него лице и най-малко трима от членовете.
(2) Комисията по академична етика приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 10. Комисията по академична етика води за заседанията си протокол, който трябва да съдържа дневния ред, списък на присъстващите и резултата от гласуването. Протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието.

Чл. 11. Министърът на образованието и науката чрез председателя на комисията може да изисква информация и документи от висшите училища или научните организации във връзка с контролираните процедури, включително всички представени за оценяване дисертационни трудове и публикации на участниците в процедурите, които следва да бъдат предоставени в тридневен срок.

Чл. 12. (1) На първото заседание за разглеждане на случая председателят определя един докладчик от членовете на комисията в съответствие с областта на науката, до която се отнася проверката.
(2) Във връзка с извършването на проверката Комисията по академична етика може да изисква допълнителна информация и документи от висшето училище или научната организация, както и допълнително становище на подателя на сигнала или участниците в проверяваната процедура.

Чл. 13. (1) Комисията извършва проверката при условията и по реда на чл. 30, ал. 5 - 12, чл. 32, ал. 6 и 10 от Закона за развитието на академичния състав на Република България.
(2) Информация за извършените проверки и за резултатите от тях се публикува на интернет страниците на Министерството на образованието и науката и на висшето училище, съответно научната организация. При заявен интерес комисията прави изявления, включително пред средствата за масово осведомяване.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 30а, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав на Република България.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти