Logo Петък, 22 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 18 ЮЛИ 2018 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 116, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.64 от 3 Август 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. реда за издаване на удостоверение за извършване на търговска дейност с движими културни ценности (ДКЦ);
2. реда за издаване на разрешение за извършване на тръжна дейност с ДКЦ;
3. реда за издаване на разрешение на музей за участие в търг с ДКЦ;
4. реда за издаване на разрешения на национални, регионални, общински музеи и на музеи със смесено участие за извършване на правни сделки с ДКЦ от обменния им фонд;
5. условията за съхранение на ДКЦ - предмет на търговската дейност;
6. реда за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН) на лицата, извършващи търговска дейност с ДКЦ.

Раздел II.
Ред за вписване в регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН и за издаване на удостоверение за извършване на търговска дейност с ДКЦ

Чл. 2. Търговска дейност с ДКЦ могат да извършват лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, след издадено удостоверение за регистрация по чл. 116, ал. 2 от ЗКН от министъра на културата.

Чл. 3. (1) Удостоверението за регистрация по чл. 116, ал. 2 от ЗКН се издава след подаване на заявление от търговец или кооперация по образец съгласно приложение № 1. Заявлението се подава от представляващия юридическото лице или от лице, изрично упълномощено с нотариална заверка на подписа. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В заявлението се посочва единният идентификационен код (ЕИК) и се прилагат:
1. декларация по образец съгласно приложение № 2;
2. документ, удостоверяващ правото на търговеца/кооперацията да ползва съответното помещение;
3. документ, удостоверяващ осигуряването на физическата сигурност на ДКЦ в помещенията чрез физическа охрана или СОТ, и представен снимков материал, доказващ предприетите охранителни мерки (решетки, ролетки, каса или др.);
4. сертификат за съответствие на търговския обект с изискванията за пожарна безопасност съгласно чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.);
5. декларация за наличие на условия за съхраняване и опазване на ДКЦ в търговските обекти съгласно приложение № 3, която съдържа информация за:
а) поддържане на подходящ постоянен режим и стойности на температура, влажност и осветление в граници съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба;
б) осигурени витрини, съоръжения или други средства, предназначени за експониране на ДКЦ.
(2) Ако заявлението по ал. 1 не отговаря на изискванията на ал. 2, заявителят се уведомява да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Срокът за произнасяне по подаденото заявление започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

Чл. 4. (1) Министърът на културата издава удостоверение за вписване в регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН (удостоверение за регистрация) в едномесечен срок от постъпването на заявлението.
(2) Министърът на културата в срока по ал. 3 отказва да издаде удостоверение за регистрация, ако лицето не отговаря на изискванията за извършване на търговска дейност с културни ценности или подадените документи са непълни или неточни.
(3) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Задължения за регистрираните търговци/кооперации


Чл. 5. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 водят регистър на сделките, който съдържа:
1. за движими културни ценности със статут "национално богатство":
а) номера на паспорта на движимата културната ценност по чл. 103 от ЗКН;
б) регистрационен номер по чл. 102, ал. 3 от ЗКН;
в) копие на удостоверението за правото на първи купувач или отказа от правото на първи купувач съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗКН;
2. за движими културни ценности, които не притежават статут "национално богатство" - удостоверение за идентификация, издадено по реда на ЗКН;
3. трите имена на предишния и на новия собственик;
4. цена и дата на сделката.
(2) Регистърът по ал. 1 се води като книга за вписвания на хартиен и електронен носител по образец съгласно приложение № 4.
(3) Регистърът се предоставя на компетентните органи при осъществяване на техните правомощия.

Чл. 6. (1) Книгата за вписванията по чл. 5, ал. 2 се представя в 3-дневен срок след получаване на удостоверението за регистрация по чл. 116, ал. 2 от ЗКН за заверка с подпис и печат от министъра на културата или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Книгата по ал. 1 задължително се прошнурова и номерира по страници преди представянето и за заверка.
(3) При прекратяване на дейността на търговеца книгата по ал. 1 се предава за съхранение към регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН.

Чл. 7. (1) Търговската дейност с културни ценности се осъществява само в помещенията, отговарящи на условията на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.
(2) При извършване на търговската дейност не трябва да се допуска увреждане на културната ценност или друго въздействие, което да води до намаляване на нейната стойност.
(3) Движимите културни ценности, предлагани за продажба в търговските обекти, регистрирани по чл. 116, ал. 2 от ЗКН, следва да бъдат идентифицирани по реда на ЗКН.

Раздел IV.
Ред за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН


Чл. 8. (1) В Министерството на културата се създава и води регистър на лицата, извършващи търговска дейност с ДКЦ.
(2) В регистъра се вписват търговци и кооперации, получили удостоверение за регистрация по чл. 116, ал. 2 от ЗКН.

Чл. 9. (1) Регистърът се води по образец съгласно приложение № 5 и съдържа следната информация:
1. пореден номер по регистъра;
2. номер на заявлението;
3. номер на удостоверение за вписване/ заповед за отказ от вписване;
4. наименование и ЕИК на заявителя, адрес на управление, адрес за контакт;
5. представител на заявителя;
6. адрес и наименование на търговския обект;
7. уведомление за прекратяване на производството;
8. заповед за заличаване на вписването в регистъра.
(2) При промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра, лицето е длъжно писмено да уведоми министъра на културата в 14-дневен срок от настъпването на промяната.
(3) Информацията в регистъра се поддържа и съхранява на хартиен и електронен носител.
(4) Непосредствено след вписването в регистъра върху хартиен носител длъжностното лице въвежда данните и в електронния еквивалент.
(5) Допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно от длъжностното лице, определено да води регистъра. Отбелязването и заличаването се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства.

Чл. 10. Заличаването от регистъра се извършва по молба на вписаното лице или служебно при прекратяване на дейността.

Чл. 11. Регистърът съдържа документите по чл. 9, като за всеки търговец се води отделно досие.

Чл. 12. Вписванията и заличаванията в регистъра се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата.

Раздел V.
Издаване на разрешение за извършване на тръжна дейност с предмет движими културни ценности


Чл. 13. (1) Тръжна дейност чрез търг (аукцион) се извършва от търговец, вписан в регистъра на лицата по чл. 116, ал. 1 от ЗКН, след издаване на разрешение от министъра на културата за извършване на тази дейност.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава след подаване на заявление от търговеца или от изрично упълномощено от него лице.
(3) Заявление по ал. 2 се подава по образец съгласно приложение № 6 и към него се прилагат:
1. вътрешни правила за тръжна дейност;
2. списък на експертите, регистрирани по чл. 96, ал. 4 от ЗКН;
3. копия на договорите с експертите по чл. 96, ал. 4 от ЗКН.
(4) Търговецът е длъжен да уведомява Министерството на културата за всяка промяна в списъка по ал. 3, т. 2, като подава заявление по ал. 3 и прилага съответно копия на договорите с експертите по чл. 96, ал. 4 от ЗКН.

Чл. 14. (1) Разрешението по чл. 13, ал. 1 се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(2) Ако заявлението не отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 1, заявителят се уведомява да отстрани нередовностите в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
(3) Срокът за произнасяне по подаденото заявление започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.
(4) Министърът на културата в срока по ал. 1 отказва да издаде разрешение, ако заявителят не е изпълнил условията по чл. 13, ал. 1.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15. Разрешението по чл. 13, ал. 1 се издава за срок 5 години.

Чл. 16. (1) Министърът на културата с мотивирана заповед отнема разрешението по чл. 13, ал. 1 при:
1. организиране на търг в нарушение на чл. 122, ал. 1 от ЗКН;
2. неизпълнение на изискванията по чл. 120, ал. 2 или 7 от ЗКН;
3. обявяване на първоначална симулативна цена на вещите от каталога по чл. 122, ал. 1 от ЗКН.
(2) При отнемане на разрешението търговецът/кооперацията няма право да кандидатства за издаване на идентично разрешение за срок една година от датата на отнемането му.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел VI.
Провеждане на търг (аукцион)


Чл. 17. (1) Аукционистът уведомява министъра на културата за всеки търг най-малко 45 дни преди провеждането му и представя каталог с предлаганите за продажба културни ценности.
(2) Каталогът съдържа:
1. дата, място и условия за провеждане на търга;
2. изрично посочване на статут "движима културна ценност", както и на статут "национално богатство", ако вещта притежава такъв, и описание на характеристиките;
3. начална цена.
(3) С каталога се удостоверява извършена идентификация на културните ценности, като той съдържа информация, определена с наредбата по чл. 107 от ЗКН.
(4) За движими културни ценности със статут "национално богатство” извършената идентификация се удостоверява с паспорта по чл. 103 от ЗКН.

Чл. 18. (1) Търгът се провежда в помещение, което следва да отговаря на условията за опазване на ДКЦ.
(2) Търгът започва в определеното време и завършва след предлагането на последната описана вещ.

Чл. 19. Търгът се провежда съгласно вътрешни правила за тръжна дейност на търговеца по чл. 13, ал. 3, т. 1, като вещта се предава на купувача след удостоверяване на плащането на продажната цена.

Чл. 20. След приключване на търга и извършване на плащането аукционистът извършва незабавно вписвания на продадените ДКЦ в регистъра по чл. 5.

Чл. 21. (1) Държавата има право да придобие чрез министъра на културата като първи купувач културна ценност със статут "национално богатство", предложена за продажба на търг, по първоначално обявената цена.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява в едномесечен срок от представянето на каталога по чл. 17 в Министерството на културата.

Чл. 22. При провеждане на търг могат да присъстват оправомощени от министъра на културата длъжностни лица, които да следят за спазване на реда на провеждане на търга.

Раздел VII.
Ред за издаване на разрешение за извършване на правни сделки с културни ценности от обменния фонд на музеи


Чл. 23. Националните, регионалните, общинските музеи и музеите със смесено участие могат да извършват правни сделки с културни ценности само от обменния си фонд след разрешение на министъра на културата или от ръководителя на ведомството, към което са създадени, съответно от кмета на общината.

Чл. 24. Частните музеи могат да извършват правни сделки с културни ценности от основния и обменния си фонд по реда на чл. 113, ал. 2 от ЗКН.

Чл. 25. Разрешенията по чл. 23 се издават от:
1. министъра на културата - за правни сделки с културни ценности от обменния фонд за държавните музеи, създадени към министъра на културата;
2. от ръководителя на ведомството - за държавните музеи, създадени към ведомства;
3. от кмета на общината - за регионални и общински музеи;
4. от учредителите - за музеи със смесено участие.

Чл. 26. (1) Искането за разрешение по чл. 23 се подава до компетентния орган и съдържа:
1. данни за ДКЦ - предмет на сделката;
2. три имена и постоянен адрес или наименование и ЕИК на купувача;
3. цена на сделката;
4. мотиви за осъществяване на предлаганата сделка.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие на удостоверението за идентификация на ДКЦ/паспорт;
2. проект на договор за сключване на сделка;
3. копие на документи за самоличност или ЕИК - за търговец или кооперация, който се предлага да бъде страна по сделката.

Чл. 27. В двуседмичен срок от постъпването на заявлението компетентният орган по чл. 25 издава разрешение за извършване на правна сделка или отказва издаването на разрешението.

Чл. 28. Музеите уведомяват Министерството на културата ежегодно до 31 януари за всички сделки, реализирани през предходната календарна година.

Раздел VIII.
Ред за издаване на разрешение на музей за участие на търг


Чл. 29. (1) Разрешение за участие на търг на музеи се издава от министъра на културата за културни ценности, предлагани от музея на търга.
(2) Заявление за издаване на разрешението по ал. 1 се подава не по-късно от 2 месеца преди провеждането на търга. Към заявлението се прилага:
1. списък на движимите културните ценности с данни за ДКЦ - предмет на сделката, по инвентарна книга с изрично посочване на статута "национално богатство";
2. начална цена;
3. мотиви за осъществяване на сделката;
4. съгласие на ръководителя на ведомството, на чието подчинение е музеят, на кмета на общината или на собственика на музея.

Чл. 30. (1) Разрешението по чл. 29, ал. 1 или отказ за участие се издава в 14-дневен срок от датата на подаване на искането.
(2) Отказ за издаване на разрешение за участие в търг се прави, когато искането не отговоря на изискванията на чл. 29, ал. 2.
(3) При непълнота на заявлението или при непредставяне на документите по чл. 29, ал. 2 се дават указания в 7-дневен срок от постъпване на заявлението за отстраняване на непълнотите по заявлението в 3-дневен срок.

Чл. 31. Участието на музей на търг след издадено разрешение по чл. 29, ал. 1 може да бъде реализирано за срок до 5 години.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Условия за съхраняване на ДКЦ в търговските обекти са:
а) "осветеност на ДКЦ" - до 300 лукса, без достъп на пряка слънчева светлина върху изложените ДКЦ, където един лукс осветеност се създава от светлинен поток един лумен, падащ върху повърхност един квадратен метър, т.е.: 1 lx = 1 lm/m2;
б) "оптимална температура за съхранение" - от 16 до 25 °С;
в) "относителна влажност на въздуха в помещение" - 50 - 65 % влажност.
2. "Симулативна цена" е привидна цена, неотговаряща на действителната стойност на културната ценност.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В срок до шест месеца от влизане в сила на наредбата всички търговци представят в Министерството на културата книга по образец съгласно чл. 5, ал. 2 за заверка с подпис и печат от министъра на културата или от оправомощеното от него длъжностно лице.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 127 от Закона за културното наследство.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

ДО

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от …………………………………………………………………………………………….…...……....…..,

(наименование на търговец/кооперация, ЕИК, трите имена на представляващия)

 …………………………………………………………………………………………….……...…....……..,

(адрес на управление, адрес за контакт)

......................................................................., телефон …………………………………………….....……..,

ел. поща ……………………………………………………………………………………………..…....…..

 

Относно: Вписване в регистъра при министъра на културата по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство и издаване на удостоверение за извършване на търговска дейност с движими културни ценности.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Заявявам, че желая да бъда вписан/а в регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН и да ми бъде издадено удостоверение за регистрация на представляваното/ата от мен търговско дружество/кооперация

……………………………………………………………………………………………………....………..,

ЕИК ……………………………………………………………………………………………….....………,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................................... (по документа за вписване), като търговец, извършващ сделки с движими културни ценности.

Дейността ще бъде осъществявана в .............................................................................................................

......................................................................., телефон ……………………………………………......……..

(указват се точно видът и наименованието, ако има такова, на обекта - магазин, галерия, ателие и др.)

с адрес ......................................................./наименование на обекта ………………………. и тел…....... .

Давам съгласието си да бъда информиран/а за действията по административния процес по телефон и/или електронна поща, като същите ще считам за официални.

 

Прилагам следните документи:

1. Документи, удостоверяващи наличието на подходящи условия за съхранение на културните ценности - предмет на търговската дейност.

2. Декларация по образец, утвърден от министъра на културата, че лицето не упражнява професия, свързана с опазването на културните ценности.

3. Декларация по чл. 118 от ЗКН.

4. Други.

 

С уважение,

 

Дата: ......................... г.                                                                                        Подпис: .............................

 Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 1


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116, ал. 2, т. 3 от Закона за културното наследство

 

Долуподписаният/ата…………………………………………………….……………………....…………

………………………………………………………………………………………………………..……..,

(трите имена на лицето, управляващо и представляващо търговеца/кооперацията)

ЕГН ......................................................................., лична карта № ……………………………….….…..,

издадена на ……………………….……… г., постоянен адрес: …………………………………..…….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……

(гр./с., ул./ж. к., №/бл., вх., ет., ап.)

 

Декларирам, че не упражнявам професия, свързана с опазването на културни ценности.

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ……………………… г.                                                         Подпис: ……………...………….

 Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 118 от Закона за културното наследство

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………....………………

……………………………………………………………………………………………....………………,

(трите имена на лицето, управляващо и представляващо лицата по чл. 115 от ЗКН)

постоянен адрес: …………………………………………………………………………….……….…….

…………………………………………………………………………………………………...…………..

(гр./с., ул./ж. к., №/бл., вх., ет., ап., тел.)

 

На основание чл. 118 от Закона за културното наследство

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

за управлявания от мен обект - ……………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………..……..,

са изпълнени изискванията на чл. 118 от Закона за културното наследство, а именно: Съхранението на културни ценности и извършването на търговска дейност с тях не се осъществяват в едни и същи помещения заедно с други вещи, с които се търгува, освен в случаите, в които вещите имат сходен характер, и те са:

…………………………………………………………………………………………………...…………..

…………………………………………………………………………………………………...…………..

……………………………………………………………………………………………………...………..

В помещенията, в които се съхраняват културни ценности, са осигурени необходимите условия за поддържане на подходящ постоянен режим и стойности на температура, влажност и осветление, както и витрини, съоръжения или други средства, предназначени за експониране на движими културни ценности.

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ……………………… г.                                                       Подпис: ………………….....…….

 Приложение № 4 към чл. 5, ал. 2

Регистър на сделките с движими културни ценности

 

Дата на сделката

Цена на сделката

Наименование на културната ценност

Кратко описание по вид, авторство, техника, материал, датировка

№ на паспорт по чл. 103 от ЗКН

или № на удостоверението за културна ценност по чл. 98, ал. 3 от ЗКН

Регистрационен номер по чл. 102, ал. 3 от ЗКН - само за ДКЦ със статут "национално богатство"

№ на удостоверение за право на първи купувач по чл. 117, ал. 1, т. 4 от ЗКН

Предишен собственик

(три имена и ЕГН или наименование на ЮЛ, ЕИК, адрес на управление)

Нов

собственик

(три имена, ЕГН и адрес или наименование на ЮЛ, ЕИК, адрес на управление)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1


Регистър на лицата, извършващи търговска дейност с движими културни ценности по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗКН

№ на заявлението

№ на удостоверение за вписване/заповед за отказ от вписване

Наименование на ЮЛ, ЕТ, кооперация, адрес на управление и ЕИК

Представител на ЮЛ, ЕТ, кооперация:

(три имена)

Адрес и наименование на търговския обект

Уведомление за прекратяване на производството

Заличаване на вписването

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 6 към чл. 13, ал. 3

ДО

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

……………………………………………………………………………………….…….….......…………..,

(име, презиме, фамилия)

представител на ………………………………………………………………………….……....…………,

(адрес на управление, адрес за контакт)

телефон ........................................................, ел. поща ……………………………………..…....…………,

притежаващ удостоверение по чл. 116, ал. 1 от ЗКН

 

Относно: Издаване на разрешение за извършване на тръжна дейност с културни ценности чрез търг (аукцион) от министъра на културата по чл. 120 от Закона за културното наследство.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

С настоящото съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН) заявявам желанието си да получа разрешение за извършване на тръжна дейност с културни ценности чрез търг (аукцион) в съответствие с чл. 120 от Закона за културното наследство.

 

Давам съгласието си да бъда информиран/а за действията по административния процес по телефон и/или електронна поща, като същите ще считам за официални.

 

Прилагам:

1. Вътрешни правила за тръжна дейност.

2. Списък на експертите, регистрирани по чл. 96, ал. 4 от ЗКН.

3. Копия на договорите с експертите по чл. 96, ал. 4 от ЗКН.

                                                                            

                                                                              С уважение,

Дата: ......................... г.                                                                        Подпис: ......................................

 
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти