Logo Сряда, 5 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ

Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се определят устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ).
Чл. 2. Центърът за учебно-тренировъчни фирми е държавно специализирано обслужващо звено за организационно и/или методическо подпомагане по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Чл. 3. Центърът за учебно-тренировъчни фирми е самостоятелно юридическо лице със седалище и адрес на управление: София, бул. Г. М. Димитров № 52А.

Чл. 4. (1) Директорът на ЦУТФ е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.
(2) Центърът за учебно-тренировъчни фирми се финансира със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), от европейски фондове и програми и от други източници.

Чл. 5. Центърът за учебно-тренировъчни фирми е с обща численост на персонала 2 щатни бройки.

Глава втора.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 6. Центърът за учебно-тренировъчни фирми се ръководи от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

Чл. 7. Директорът на Центъра за учебно-тренировъчни фирми:
1. планира, организира и контролира дейността на звеното и го представлява пред държавни органи, физически и юридически лица;
2. съставя бюджет и го представя на финансиращия орган за утвърждаване;
3. отговаря за законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично разходване на бюджетните средства;
4. отговаря за предоставените на звеното имоти - държавна собственост, да бъдат ползвани съобразно предназначението им, като полага за това грижата на добър стопанин;
5. осъществява координация на работата на звеното с МОН и други министерства и ведомства;
6. осъществява правомощия на работодател по Кодекса на труда;
7. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на работещите в звеното;
8. утвърждава вътрешни правила за работна заплата, правилник за вътрешния трудов ред и други документи, касаещи организацията на дейността на звеното;
9. контролира правилното водене и съхраняване на документацията на ЦУТФ;
10. предоставя в Министерството на образованието и науката ежемесечни касови отчети и годишен касов отчет за изпълнението на бюджета на ЦУТФ;
11. до края на месец февруари предоставя на министъра на образованието и науката годишен отчет за дейността на ЦУТФ.

Глава трета.
ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА


Чл. 8. Дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми обхваща:
1. разработване на методика и правила за прилагане на учебно-тренировъчната фирма в училищата;
2. симулиране на дейности на държавни институции; разработване на приложен софтуер, работни и информационни материали за целите на обучението в учебно-тренировъчната фирма;
3. организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти за ръководители на учебно-тренировъчна фирма и издаване на сертификат за ръководител на учебно-тренировъчна фирма;
4. организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти и ученици за работа в учебно-тренировъчна фирма и издаване на сертификат за проведеното обучение; популяризиране на модели на ефективна педагогическа практика;
5. организиране и провеждане на обучения и семинари с представители на регионалните управления по образование, общините, Министерството на образованието и науката и по заявка на юридически лица;
6. създаване и поддържане на бази данни за учебно-тренировъчните фирми и обучаваните в тях;
7. методическо подпомагане и предоставяне на консултации на ръководителите и обучаваните в учебно-тренировъчната фирма; обработка на изпратените от тях в звеното работни документи, използвани в обучението;
8. разработване на механизми за вътрешно и външно оценяване на работата на учебно-тренировъчната фирма и обучаваните в нея;
9. организиране и провеждане на национално ниво на различни инициативи и състезания за обучаваните в учебно-тренировъчни фирми;
10. координиране на връзките и комуникацията на учебно-тренировъчните фирми със Световната мрежа на учебните предприятия;
11. определяне и анализиране на показатели, характеризиращи ефикасността на прилагане на учебно-тренировъчната фирма;
12. предоставяне на Министерството на образованието и науката на резултатите и изводите от обучението в учебно-тренировъчната фирма;
13. участие в международни проекти и изследвания, свързани с дейността на ЦУТФ.

Чл. 9. Организацията на работата в ЦУТФ се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и правилника за вътрешния трудов ред.

Чл. 10. Дейността на ЦУТФ се осъществява от служители, назначени по трудово правоотношение, които изпълняват възложените им задачи в съответствие с длъжностните им характеристики и Кодекса на труда.

Чл. 11. (1) Документите, изпратени до ЦУТФ от държавни органи и институции, юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка на материалите и се образува служебна преписка.

Чл. 12. Директорът на ЦУТФ разпределя служебните преписки с резолюция до съответния служител, която съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис.

Чл. 13. Изходящите документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, като се посочва и датата.

Чл. 14. Работното време на служителите в ЦУТФ е с нормална продължителност през деня от 8 часа - от 9,00 ч. до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между 12,00 ч. и 14,00 ч.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Учебно-тренировъчна фирма" по смисъла на този правилник е дейност по създаване, организиране и функциониране на симулирано търговско предприятие чрез регистрация на предприятието в регистъра на учебно-тренировъчните фирми, осъществяване на работни процеси, документиране и отчитане на търговска дейност с други учебно-тренировъчни фирми. В процеса на търговската дейност не се разменят реални стоки и пари. Учебно-тренировъчната фирма е предназначена за обучение на ученици и се провежда под ръководство на сертифициран преподавател в оборудвано за целта училищно помещение.

Заключителни разпоредби


§ 2. Този правилник се издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Правилника за устройството и дейността на Центъра на учебно-тренировъчните фирми (от 2.02.2000 г., необнародван).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти