Logo Петък, 29 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ И ОДОБРЕНИЯ, ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.32 от 13 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г.

Глава първа.
ПРЕДМЕТ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за лицензиране на платежна институция;
2. условията и редът за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка;
3. условията и редът за лицензиране на дружество за електронни пари;
4. условията и редът за лицензиране и осъществяване на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента;
5. извършването на сетълмент в Българската народна банка (по-нататък "БНБ").

Глава втора.
ПЛАТЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ

Раздел I.
Издаване на лиценз за платежна институция


Заявление за издаване на лиценз

Чл. 2. (1) Заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция се подава писмено до БНБ.
(2) Заявлението съдържа наименование, седалище и адрес на управление на заявителя, изчерпателно изброяване на платежните услуги, които възнамерява да извършва, електронна поща и интернет страницата на заявителя, ако има такива, както и данни за лице за контакт по отношение на предоставените документи.

Необходими документи и информация

Чл. 3. (1) Към заявлението по чл. 2 се прилагат следните документи и информация относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор, а за дружество в процес на учредяване се представя и заверен препис от решението на учредителното събрание за създаване на дружеството и от протокола от заседанието за избор на управителни органи;
2. документи, удостоверяващи, че е внесен изискуемият капитал, съгласно чл. 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи, съответстващ на видовете платежни услуги, които заявителят възнамерява да извършва; за дружество в процес на учредяване се прилага удостоверение от банка, че паричните вноски са внесени по набирателна сметка, а за непарични вноски се прилагат документи по чл. 72 и 73 от Търговския закон;
3. декларация и документи от акционерите/съдружниците за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити;
4. единен идентификационен код;
5. информация за това, дали заявителят е бил регулиран, или в момента се регулира от компетентен орган в сектора на финансовите услуги;
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) декларация за наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 6 или чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) изчерпателно описание на дейността на заявителя за последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) програма за извършване на дейността, която включва най-малко:
а) изчерпателно описание на всички дейности, които заявителят възнамерява да извършва, съдържащо информация за всяка една от предвидените платежни услуги относно:
аа) схема на потока на средствата, освен ако заявителят не възнамерява да предоставя само платежни услуги по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
бб) описание на процеса на сетълмент на средствата, освен ако заявителят не възнамерява да предоставя само платежни услуги по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
вв) проекти на договори между всички страни, участващи в предоставянето на платежни услуги, включително такива с платежни картови схеми, ако е приложимо;
гг) срокове за изпълнение на платежните операции в съответствие със сроковете, предвидени в чл. 87 и 88 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
дд) правила и процедури за извършване на дейността, обхващащи заявителя, неговите клонове и представители;
б) копие от проект на рамков договор по смисъла на чл. 59, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
в) предвиден брой на помещенията, в които заявителят възнамерява да предоставя платежните услуги и/или да извършва дейности, свързани с предоставянето на платежните услуги, включително чрез клонове или представители, и техните адреси, ако е приложимо;
г) описание на спомагателните услуги към предвидените платежни услуги, включително на дейностите по смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи, ако е приложимо;
д) декларация за това, дали заявителят възнамерява да отпуска кредити съгласно чл. 21 от Закона за платежните услуги и платежните системи и в какви размери;
е) декларация за това, дали заявителят ще придобива фактическа власт върху средствата;
ж) декларация за това, дали заявителят планира да предоставя платежни услуги в други държави членки или в трети държави;
з) информация за това, дали заявителят възнамерява през следващите три години да извършва или вече извършва допълнителни дейности по смисъла на чл. 20 от Закона за платежните услуги и платежните системи, различни от дейностите по буква "г", включително описание на вида и очаквания обем на дейностите;
и) информацията, посочена в Насоките на ЕБО (EBA/GL/2017/08) относно критериите за определяне на минималната парична стойност на застраховката "Професионална отговорност" или друга сравнима гаранция съгласно чл. 5, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 (Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/08), в случай че заявителят възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността, които включват най-малко:
а) план за развитие и икономическа обосновка на дейността, които съдържат:
аа) етапите на изпълнение на плана за развитие на дружеството във връзка със заявените платежни услуги и предвиждания график за изпълнение на плана за развитие с конкретни периоди за всеки етап;
бб) изчерпателен анализ на съответния сегмент на пазара на платежни услуги, включително на конкуренцията и конкретните конкурентни предимства на дружеството;
вв) описание на ползвателите, към които са насочени предвидените платежни услуги, маркетинговите материали и каналите за разпространение;
б) одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството, или обобщение на финансовото състояние за онези дружества, които все още не са изготвили годишни финансови отчети, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
в) прогнозен бюджет за първите три години от дейността, основан на реалистични разчети, който показва, че заявителят е в състояние да използва подходящи и пропорционални системи, ресурси и процедури, позволяващи надеждното извършване на неговата дейност, в съответствие с насока 4.1, буква "в" от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО (EBA/GL/2017/09) относно информацията, която се предоставя за лицензирането на платежни институции и дружества за електронни пари и за регистрацията на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка съгласно чл. 5, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366 (Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09), който съдържа:
аа) прогнозни отчет за доходите и баланс, включително целеви и кризисни сценарии, както и техните базови допускания, свързани с обем и стойност на операциите, брой на клиентите, начин на ценообразуване, среден размер на операция, очаквано увеличение на прага на рентабилност;
бб) пояснения за основните източници на приходи и разходи, финансовите задължения и капиталовите активи;
вв) схема и подробна разбивка на прогнозните парични потоци за следващите три години;
г) информация за собствения капитал, включително размера и подробно описание на елементите на началния капитал, както е посочено в чл. 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
д) информация за минималния размер на необходимия собствен капитал в съответствие с чл. 9 от Закона за платежните услуги и платежните системи, освен ако заявителят не възнамерява да предоставя само платежни услуги по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи, която включва годишна прогноза за неговия размер и разбивка по елементи на собствения капитал за три години;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) правила и процедури за управление на дейността като платежна институция, обхващащи дейността на заявителя, неговите клонове и представители, които включват:
а) описание на организационната структура в съответствие с насока 5 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително описание на взаимодействието на заявителя с други доставчици на платежни услуги и/или платежни системи;
б) управленска рамка и механизми за вътрешен контрол в съответствие с насока 8 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури;
в) механизми за вътрешен контрол, използвани срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с насока 14 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
г) проект на вътрешни правила за мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
д) процедура за наблюдение, обработване и проследяване на инциденти, свързани със сигурността и жалби на клиенти във връзка със сигурността в съответствие с насока 9 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
е) процедура за записване, наблюдение, проследяване и ограничаване на достъпа до чувствителни данни за плащанията в съответствие с насока 10 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
ж) мерки за осигуряване на непрекъсваемост на дейността в съответствие с насока 11 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително ясно описание на най-важните процеси, ефективните планове за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на адекватността и ефективността на тези планове;
з) принципите, прилагани при събирането на статистически данни за резултатите от работата, операциите и измамите в съответствие с насока 12 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
и) правила за сигурност в съответствие с насока 13 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) мерки за защита на средствата на ползвателите на платежни услуги, както и на използваните платежни инструменти в съответствие с насока 7.1 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, ако заявителят възнамерява да предоставя някоя от платежните услуги по чл. 4, т. 1 - 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, управляващи и представляващи заявителя, и на членовете на неговите органи за управление и надзор;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък с акционерите/съдружниците и притежаваните от тях акции/дялове от капитала, съдържащ техния единен идентификационен код или лични данни по документ за самоличност;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) схема, показваща структурата на заявителя, която включва наименованието и процентното съотношение на участието (в капитала/правото на глас) на всяко лице, което притежава или ще притежава пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на заявителя, като се посочват лицата, които се считат за притежатели на квалифицирано участие;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на заявителя, съдържащ посочване за всяко от лицата на брой и вид на акциите или други дялови участия, които са записани или ще бъдат записани, и номиналната стойност на тези акции или други дялови участия;
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, притежаващи три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в капитала на заявителя, съдържащ посочване за всяко от лицата на брой и вид на акциите или други дялови участия, които са записани или ще бъдат записани, и номиналната стойност на тези акции или други дялови участия;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) описание на групата, към която принадлежи заявителят, и информация за предприятието майка, ако е приложимо;
18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, с които заявителят се намира в тесни връзки по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013, съдържащ посочване на естеството на тесните връзки по отношение на всяко едно от лицата;
19. (предишна т. 17, изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 5 за управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор;
20. (предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 6 за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие;
21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 7а за лицата, притежаващи три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове;
22. (предишна т. 19, изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 15 за представителите и клоновете, които ще бъдат използвани от заявителя, ако той предвижда да има такива;
23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация в съответствие с Насоки на ЕБО (EBA/GL/2019/02) за възлагане на дейности на външни изпълнители (Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02), в случай че заявителят възнамерява да възложи на подизпълнител осъществяването на оперативни функции;
24. (предишна т. 20, изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) идентификационни данни за определеното съгласно чл. 10, ал. 4, т. 14 от Закона за платежните услуги и платежните системи одиторско дружество, регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит, които да включват наименование, седалище и адрес на управление и данни за контакт;
25. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) застрахователен договор или друг еквивалентен документ, потвърждаващ наличието на застраховка "Професионална отговорност" или друга сравнима гаранция, с размер на покритието, който е в съответствие с Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/08, посочващ покритието на съответните задължения, в случай че заявителят възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
26. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документ относно начина, по който заявителят е изчислил минималната стойност на застраховката "Професионална отговорност" или друга сравнима гаранция в съответствие с изискванията на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/08, включващ всички приложими компоненти от посочената в чл. 14 формула, в случай че заявителят възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
27. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) декларация, че подадената със заявлението информация и приложените към заявлението документи са актуални, пълни и достоверни;
28. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документ за платена такса съгласно чл. 70.
(2) Заявлението за лиценз се подписва от лицата, управляващи и представляващи заявителя.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Приложените към заявлението документи и информация се представят на български език. Всички документи на чужд език се представят в оригинал и се придружават с превод на български език, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
(4) Приложените към заявлението документи се предоставят в оригинал или в заверен от заявителя препис, като при поискване заявителят е длъжен да представи оригинала на документа.
(5) Приложените към заявлението документи и информация се предоставят на хартиен и електронен носител.
(6) Документ по ал. 1 може да бъде заменен с нотариално заверена декларация в случаите, когато правната система на чуждата държава не предвижда издаването на такъв, което се удостоверява с издаден от съответните компетентни органи на тази държава официален документ.
(7) Българската народна банка може да изисква представянето на допълнителни документи и информация с цел да бъдат установени обстоятелствата, необходими за извършване на преценка налице ли са условията за издаване на лиценз.
(8) Заявителят е длъжен незабавно писмено да информира БНБ при настъпване на промени в информацията, съдържаща се в заявлението и в приложените към него документи и информация, настъпили след подаване на заявлението.
(9) В тримесечен срок след получаване на лиценз платежната институция предоставя на БНБ приети от управителния орган правила и общи условия, които прилага при извършване на дейността си.

Изисквания за квалификация, професионален опит и добра репутация

Чл. 4. (1) Управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор могат да бъдат физически лица, които:
1. имат висше образование;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) имат поне 5-годишен професионален опит, от които три години управленски опит в предприятие от банковия или финансовия сектор, в сравними с банка институции или сравними с банка дружества по смисъла на § 1, т. 2 - 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 на БНБ от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции или отговарят на едно от условията по чл. 3, т. 3 и 4 от посочената наредба;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
4. не са били през последните две години член на орган за управление и надзор или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
6. не са включени в списъка по чл. 4б, т. 3 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма; и
7. не дават основание за съмнение относно тяхната добра репутация въз основа на събраните за тях данни от въпросника-декларация по чл. 5, ал. 1, т. 2 и други документи.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 3 - 7 се прилагат и за физическите лица, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, както и за лицата, които по закон представляват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 - 7 се прилагат и за лицата, управляващи и представляващи клонове и представители на заявителя.
(4) При промяна в лицата по ал. 1, 2 и 3 следва да бъдат спазени всички изисквания на този член, като платежната институция уведомява БНБ и прилага съответните документи и информация за лицата по ал. 1 и 2 преди извършване на промяната, а за лицата по ал. 3 най-късно в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Данни за управляващите и представляващите заявителя и за членовете на неговите органи за управление и надзор

Чл. 5. (1) За лицата, управляващи и представляващи заявителя, за членовете на неговите органи за управление и надзор се представят следните документи и информация:
1. имена и лични данни по документ за самоличност, гражданство (настоящо и предишно), постоянен и настоящ адрес;
2. попълнен въпросник-декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация съгласно приложението;
3. информация за заеманата позиция, включително информация за това, дали позицията в ръководния орган е със или без изпълнителни функции; описание на основните задължения и отговорности на лицето; посочване на началната дата и продължителност на мандата;
4. документи, удостоверяващи предоставената в т. 3 информация;
5. когато лицето не е български гражданин, свидетелство за съдимост, издадено преди не повече от три месеца считано от датата на подаване на заявлението, или друг аналогичен документ;
6. заверен препис от диплома за завършено образование;
7. декларация, удостоверяваща спазването на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 6, както и че лицето не е било осъждано за умишлено престъпление в държава, на която не е гражданин;
8. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
9. когато е представител на юридическо лице - заверен препис-извлечение от решението на компетентния орган за определянето му за участие в управителен или надзорен орган на платежната институция;
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) когато е представител на юридическо лице - декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6 по отношение на това юридическо лице.
(2) Заявителят не представя документите и информацията по ал. 1, когато лицата, управляващи и представляващи заявителя или членовете на неговите органи за управление и надзор, са членове на управителния съвет (съвета на директорите) или надзорния съвет на лицензирана от БНБ банка или са членове на Управителния съвет на БНБ. В този случай Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за удостоверяване спазването на съответните изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.
(3) Обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 3 за българските граждани се установяват служебно от БНБ по реда на Наредба № 8 на министъра на правосъдието от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г).

Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие

Чл. 6. (1) За всяко физическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на дружеството-заявител, се представят:
1. документи и информация по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8;
2. декларация и документи за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити, които съдържат описание на конкретните източници за финансиране на участието на лицето в капитала на заявителя, включително:
а) информация за използването на частни финансови ресурси, техния размер и източник;
б) информация за достъпа до финансови пазари, включително данни за финансовите инструменти, които се предвижда да бъдат емитирани;
в) информация за използване на заети средства с посочване на имената/наименованията на кредиторите и подробности за предоставените кредитни линии, включително падежи, срокове, обезпечения и гаранции, както и информация за източника на приходи, който ще бъде използван за погасяването на тези заеми; в случай че кредиторът не е кредитна институция или финансова институция, предоставяща кредити, заявителят следва да предостави информация за произхода на заетите средства;
г) информация за финансови споразумения с други лица, които са съдружници или акционери в дружеството-заявител;
3. декларация за:
а) финансовото му състояние, притежаваното имущество, вида и размера на доходите му за последните 3 години и техните източници;
б) вида и размера на поетите от него задължения, учредени залози и ипотеки в полза на трети лица, издадени гаранции и други подобни задължения;
4. информация по насока 15.4 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
5. информация за връзки с видни политически личности по смисъла на чл. 3, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849.
(2) За всяко юридическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на дружеството-заявител, се представят следните документи и информация:
1. наименование, седалище и адрес на управление, данни за контакт;
2. единен идентификационен код; за чуждестранно лице се представя аналогичен идентификационен номер, данни за контакт;
3. заверен препис от устава/дружествения договор и други документи по учредяването на дружеството;
4. изчерпателно описание на дейността на юридическото лице и одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуването му или обобщение на финансовото състояние за онези дружества, които все още не са изготвили годишни финансови отчети, освен ако не е новоучредяващо се дружество;
5. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
6. декларация и документи по ал. 1, т. 2 за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити;
7. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6 по отношение на юридическото лице;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 за лицата, управляващи и представляващи юридическото лице;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) декларация от управляващите и представляващите юридическото лице за обстоятелствата по ал. 1, т. 3 спрямо тях като физически лица;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) заверен препис от решението на компетентния орган съгласно закона, устава или учредителния договор за придобиването на акции (дялове) в капитала на дружеството-заявител;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) описание на организационната структура, съдържащо списък с акционерите (съдружниците) на юридическото лице до действителен собственик; структура и разпределение на капитала му между акционери (съдружници), с посочване на имена и лични данни по документ за самоличност, гражданство, постоянен и настоящ адрес, и съответния дял от капитала и правата на глас на преките или непреки акционери или членове и действителни собственици по смисъла на чл. 3, параграф 6 от Директива (ЕС) 2015/849;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) информация по насока 15.4 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) описание на регулираната финансова група, от която заявителят е част или може да стане част, с посочване на предприятието майка, кредитните, застрахователните и осигурителните дружества в групата, както и на техните компетентни органи (на индивидуална или консолидирана основа);
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) в случай че централното управление на юридическото лице е в трета държава, предоставяне на обща информация за регулаторния режим на тази трета държава, приложим за юридическото лице, включително информация за степента, до която нормативната уредба за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на третата държава съответства на препоръките на Специалната група за финансови действия;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) информация за връзки с видни политически личности по смисъла на чл. 3, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849.
(3) Заявителят не представя документи и информация по ал. 2, когато юридическото лице, което притежава или е записало квалифицирано дялово участие, е БНБ или лицензиран от БНБ доставчик на платежни услуги. В този случай Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за удостоверяване спазването на съответните изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

Одобрение за придобиване на контрол върху участието в капитала

Чл. 7. (1) Физическо или юридическо лице, което желае да получи от БНБ предварително одобрение по смисъла на чл. 14 от Закона за платежните услуги и платежните системи да придобие или да увеличи, пряко или косвено, акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в платежна институция, лицензирана от БНБ, ако в резултат на придобиването участието му става квалифицирано по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или ако това участие достига или надхвърля праговете от 20, 30 или 50 на сто от акциите/дружествените дялове или права на глас по акциите/дружествените дялове, както и когато платежната институция става дъщерно дружество, следва да подаде до БНБ писмено заявление за решението си за придобиване, в което посочва дали планираното придобиване е:
1. първоначално или води до увеличаване на акционерния/дружествен дял, съответно кой от праговете се достига и/или надхвърля;
2. пряко или косвено;
3. самостоятелно или с други лица при съгласувани действия.
(2) Към информацията по ал. 1, т. 1 се включват:
1. данни за вече притежаваните акции/дружествени дялове от капитала на платежната институция, за броя на планираните за придобиване акции/дружествени дялове и спрямо какъв размер на капитала е изчислен прагът;
2. данни за целите на придобиването, за общия брой на акциите/дружествените дялове след придобиването и делът им в капитала.
(3) В случай на косвено придобиване към информацията по ал. 1 се включват данни относно начина, по който ще се осъществи това придобиване, както следва:
1. чрез придобиване на квалифицирано участие или увеличаването му в капитала на акционер/съдружник, който упражнява контрол върху платежната институция, или
2. чрез придобиване на контрол върху акционер/съдружник, който притежава квалифицирано участие в платежната институция.
(4) Когато придобиването или част от него се осъществява при съгласувани действия с други лица, заявлението съдържа подробна информация за правните и фактическите основания на съгласуваните действия и се подава от:
1. всяко лице, което пряко ще придобие квалифицирано или по-голямо участие;
2. лицето с най-голям дял, ако никое от действащите съгласувано лица няма да придобие квалифицирано или по-голямо участие;
3. което и да е от лицата извън случаите по т. 1, ако дяловете им са равни.
(5) Към заявлението се прилагат документите и информацията по чл. 6, ал. 1 и 2 за заявителя, както и документ за платена такса съгласно чл. 70.

Уведомяване при придобиване на три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) (1) Всяко лице, което придобие три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в платежна институция, лицензирана от БНБ, подава писмено уведомление до БНБ, към което прилага:
1. за физическо лице - документи и информация по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 6, ал. 1, т. 2;
2. за юридическо лице - документи и информация по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 6 и 10, както и документи и информация по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 за лицата, управляващи и представляващи юридическото лице.
(2) Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за удостоверяване спазването на съответните изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

Раздел II.
Капитал на платежна институция и защитни мерки (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.)

Раздел II.
Капитал на платежна институция


Начален капитал

Чл. 8. (1) В началния капитал по чл. 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи, с който платежната институция трябва да разполага към момента на получаване на лиценз, се включват един или повече от следните елементи:
1. капиталови инструменти, при условие че са спазени условията по чл. 28 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или ако е приложимо - условията по чл. 29 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. премийни резерви от емисии, свързани с посочените в т. 1 инструменти;
3. неразпределена печалба по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 123 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
4. натрупан друг всеобхватен доход по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 100 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
5. други резерви.
(2) Елементите, посочени в ал. 1, т. 3 - 5, се признават само ако са на разположение за неограничено и незабавно ползване за покриване на рискове или загуби веднага след възникването им.
(3) Неразпределената печалба по ал. 1, т. 3 може да се включи в капитала, след като годишният финансов отчет е приет от общото събрание на дружеството и са приспаднати сумите за изплащане на дивиденти и другите отчисления. Веднъж включена като елемент на капитала, неразпределената печалба може да се използва за дивиденти само с одобрение на БНБ.

Собствен капитал

Чл. 9. (1) По всяко време на извършване на дейността платежната институция е длъжна да разполага със собствен капитал в размери, които не могат да спадат под по-голямата от стойностите по чл. 8 или по чл. 9 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(2) Когато платежна институция принадлежи към същата група, към която принадлежи и друга платежна институция, кредитна институция, инвестиционен посредник, дружество за управление на активи или застрахователно дружество, елементите, изпълняващи условията за собствен капитал, не могат да бъдат използвани повече от веднъж при изчисляването му. Това изискване се прилага и когато платежната институция осъществява допълнителни дейности по чл. 20 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Платежната институция незабавно уведомява БНБ, когато платежоспособността и е застрашена или собственият и капитал е спаднал под по-голямата от стойностите по чл. 8 или по чл. 9 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

Отчети за собствения капитал

Чл. 10. (1) Платежната институция съставя отчет за собствения капитал въз основа на баланса към последната дата на всяко тримесечие. Отчетът се предоставя в управление "Банково" на БНБ до 15-о число на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Българската народна банка може да изиска от платежна институция да предостави отчета за собствения капитал по ал. 1 с друга периодичност и краен срок за представяне на отчета.
(3) Българската народна банка може да изиска от платежна институция да предостави информация за собствения капитал на консолидирана основа за определен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указания формата и съдържанието на отчета по ал. 1.

Допълнителни сведения

Чл. 11. Платежната институция е длъжна да уведоми БНБ за дейностите, свързани с предоставянето на платежни услуги по чл. 20 и 21 от Закона за платежните услуги и платежните системи, които възнамерява да извършва, в едномесечен срок преди да започне извършването им.

Задължения за предоставяне на информация от платежна институция

Чл. 12. (1) Дружество, лицензирано да извършва дейност като платежна институция, предоставя на БНБ годишни финансови отчети, заверени от одиторско дружество, което е регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит и което отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи, в срок до 7 дни от получаването на одиторския доклад, но не по-късно от 15 юли на календарната година, следваща годината, за която отчетът се отнася.
(2) Българската народна банка може да изиска от дружество, лицензирано да извършва дейност като платежна институция, да предостави на БНБ междинни финансови отчети.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.)

Предоставяне на информация за защитени сметки

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) (1) Платежната институция уведомява БНБ за всяка открита след издаването на лиценза защитна сметка в 7-дневен срок от нейното откриване, като предоставя на БНБ копия на сключения договор с банка за откриване на сметката и приложимите към него общи условия.
(2) Платежната институция предоставя на БНБ информация за откритите защитни сметки, за валутата, наличността и движението по всяка от тях за всяко тримесечие на календарната година в срок до края на календарния месец, следващ съответния тримесечен период.

Раздел III.
Застраховка "Професионална отговорност" или друга сравнима гаранция


Критерии и показатели за определяне на минималната парична стойност на застраховката "Професионална отговорност" или на друга сравнима гаранция

Чл. 13. При определяне на минималната парична стойност на застраховката "Професионална отговорност" или на друга сравнима гаранция по чл. 10, ал. 6 и чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи се използват следните критерии и техните показатели:
1. критерий рисков профил, който включва:
а) стойността на исканията за възстановяване на средства, за покриване на задълженията по чл. 79, 91, 92, чл. 93, ал. 1, чл. 94 и 95 от Закона за платежните услуги и платежните системи, получени от дружеството;
б) броя на инициираните платежни операции от дружество, което предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
в) броя на платежните сметки, до които има достъп дружество, което предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
2. критерий вид дейност, определен в зависимост от това, дали:
а) дружеството предоставя единствено платежни услуги по чл. 4, т. 7 или платежни услуги по чл. 4, т. 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи, или и двете;
б) дружеството предоставя други платежни услуги, посочени в чл. 4, т. 1 - 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
в) дружеството извършва дейност, различна от предоставяне на платежни услуги;
3. критерий обем на дейността, който включва:
а) стойността на инициираните операции за дружество, което предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
б) броя на клиентите, които използват услуги по предоставяне на информация за сметка за дружество, което предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
4. критерий сравнима гаранция, който включва:
а) конкретните характеристики на сравнимата гаранция;
б) задействане на сравнимата гаранция.

Изчисляване на минималната парична стойност на застраховката "Професионална отговорност" или на друга сравнима гаранция

Чл. 14. (1) Минималната парична стойност на застраховката "Професионална отговорност" или на друга сравнима гаранция е равна на сбора от сумите, които отразяват съответно критериите рисков профил, вид дейност и обем на дейността.
(2) Изчисляването на сумите по ал. 1 се извършва, като се съберат стойностите на съответните показатели за всеки критерий, попълнени съгласно насоки 5 - 7 от Насоки на ЕБО относно критериите за определяне на минималната парична стойност на застраховката "Професионална отговорност" или друга сравнима гаранция (EBA/GL/2017/08).
(3) Минималната парична стойност на застраховката "Професионална отговорност" или на сравнимата гаранция по ал. 1, изчислена от заявителя, следва да бъде посочена като число за година.
(4) Прегледът и преизчисляването на минималната парична стойност по ал. 1 се извършват веднъж годишно, за което се уведомява БНБ в едномесечен срок.

Раздел IV.
Представители, клонове и подизпълнители на платежна институция (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.)

Раздел IV.
Представители и клонове на платежна институция


Вписване на представител и клон

Чл. 15. (1) Когато лицензирана от БНБ платежна институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез представител на територията на Република България, представя в БНБ следните документи и информация:
1. наименование, седалище и адрес на управление на представителя;
2. единен идентификационен код на представителя;
3. описание на платежните услуги, които платежната институция ще извършва чрез представителя;
4. списък на лицата, управляващи и представляващи представителя, и документи и информация по чл. 5, ал. 1 за тези лица, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 3 - 7;
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) декларация, че механизмите за вътрешен контрол по чл. 3, ал. 1, т. 10, буква "в" обхващат и представителя, който платежната институция желае да регистрира;
6. данни за контакт с представителя;
7. документ за платена такса съгласно чл. 70.
(2) Когато представителят е лицензирано или регистрирано от БНБ дружество, платежната институция може да представи на БНБ само информация за датата и номера на вече представена в БНБ информация съгласно изискванията на друг нормативен акт, която отговаря на съдържанието и обема на изискваната по ал. 1 информация.
(3) Когато лицензирана от БНБ платежна институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез представител на територията на друга държава членка, представя в БНБ следните документи и информация:
1. документи и информация по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6 и 7;
2. идентификационен или данъчен номер на представителя, издаден от съответния орган в държавата членка, в която е установен;
3. описание на организационната структура на представителя, включително броя на офисите и служителите и начина на отчитане към платежната институция;
4. описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще бъдат използвани от представителя срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с насока 14.1 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
5. описание на процедурите за контрол над представителя относно спазването на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
6. условия за възлагане на дейност на подизпълнители в приемащата държава членка, ако такова се предвижда.
(4) Когато лицензирана от БНБ платежна институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез клон на територията на друга държава членка, представя в БНБ документите и информацията по ал. 3, както и:
1. бизнес план и прогнозен бюджет по отношение на дейността на клона, съдържащ основните цели и бизнес стратегия на клона, включително свързани с дейността на платежната институция, и когато е приложимо - на групата, както и прогнозен бюджет за първите три години от дейността;
2. описание на управленската рамка и механизмите за вътрешен контрол по отношение дейността на клона, включително административните и счетоводните процедури и процедурите за управление на риска, съдържащо:
а) описание на управленската структура на клона, включително функционални връзки, както и мястото и ролята на клона в корпоративната структура на платежната институция, и когато е приложимо - на групата;
б) описание на механизмите за вътрешен контрол на клона, включително процедурите на клона за вътрешен контрол на риска, връзката с процедурата на платежната институция за контрол на вътрешния риск и когато е приложимо - на групата, както и правилата за вътрешен контрол на клона.
(5) В 7-дневен срок от съобщаване на платежната институция на решението на БНБ за вписване на представителя или клона по чл. 32, ал. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи платежната институция уведомява БНБ за датата, от която ще започне да извършва дейност чрез представител или клон на територията на друга държава членка.
(6) Вписването, отказът за вписване и заличаването на клон или представител на платежна институция от БНБ във водения от нея регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи се извършват със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково", на основанията, предвидени в чл. 29 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(7) В регистъра при БНБ се вписват и платежните институции, които ще извършват дейност чрез клон, представител или директно на територията на друга държава членка след изпълнение на изискванията на чл. 32 от Закона за платежните услуги и платежните системи и на тази наредба.
(8) Представител на платежна институция не може да предоставя платежни услуги чрез трети лица.
(9) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Документите и информацията по ал. 1, 3 и 4 се представят на български език. Всички документи на чужд език се представят в оригинал и се придружават с превод на български език, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
(10) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Документ по ал. 1, 3 и 4 може да бъде заменен с нотариално заверена декларация в случаите, когато правната система на чуждата държава не предвижда издаването на такъв, което се удостоверява с издаден от съответните компетентни органи на тази държава официален документ.
(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) При промяна в данните по ал. 1, 3 и 4 платежната институция предоставя съответните документи и информация в БНБ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Централно звено за контакт

Чл. 16. (1) Платежна институция, лицензирана в друга държава членка, която предоставя платежни услуги на територията на Република България чрез представители, следва да установи централно звено за контакт в Република България, в случай че:
1. броят на представителите, чрез които платежната институция извършва дейност на територията на Република България съгласно правото на установяване, е най-малко десет;
2. стойността на извършените платежни операции на територията на Република България чрез представители съгласно правото на установяване или свободно предоставяне на услуги за предходната календарна година, включително на платежните операции, инициирани при предоставяне на услугата по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи, надвишава 6 млн. лв. или тяхната равностойност в друга валута и платежната институция извършва дейност на територията на Република България съгласно правото на установяване чрез най-малко двама представители; или
3. общият брой на платежните операции, извършени на територията на Република България чрез представители съгласно правото на установяване или свободно предоставяне на услуги за предходната календарна година, включително броят на платежните операции по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи, надвишава 100 000 операции и платежната институция извършва дейност на територията на Република България съгласно правото на установяване чрез най-малко двама представители.
(2) Платежната институция възлага на централното звено за контакт комуникацията със и докладването на информация на БНБ относно дейността на представителите на платежната институция на територията на Република България, включително и предоставяне на статистически данни относно извършените платежни услуги на територията на Република България, както и представянето на БНБ на отчета по чл. 51, ал. 1 от Наредба № 3 на БНБ от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Централното звено за контакт улеснява компетентните органи на изпращащата държава членка или БНБ при извършване на надзорни проверки на представителите и изпълнението на наложени от компетентните органи надзорни мерки.
(3) Платежната институция предоставя на БНБ следните документи и информация във връзка с установяването на централно звено за контакт:
1. наименование, седалище и адрес на управление на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт;
4. данни за контакт с централното звено за контакт.
(4) При промяна в данните по ал. 3 платежната институция предоставя съответните документи и информация в БНБ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(5) Платежната институция предоставя на БНБ документите и информацията по ал. 3 до 31 януари на годината, следваща календарната година, през която е настъпило някое от обстоятелствата по ал. 1.

Възлагане на дейности на подизпълнители

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) (1) Платежна институция, която е възложила на подизпълнител осъществяването на оперативни функции, изготвя, редовно преразглежда и актуализира писмена политика за възлагане на дейности на подизпълнители в съответствие с насока 7 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02.
(2) Когато платежна институция възнамерява да възложи на подизпълнител осъществяването на оперативни функции, с уведомлението по реда на чл. 31 от Закона за платежните услуги и платежните системи предоставя на БНБ план за непрекъснатост на дейността по отношение на възложените функции в съответствие с насока 9 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02, както и стратегия за изход в съответствие с насока 15 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02.
(3) Платежните институции сключват споразумения за възлагане на дейности на подизпълнители при условията на насоки 12 и 13 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02.
(4) Платежните институции поддържат актуален регистър на информацията относно всички споразумения за възлагане на дейности на подизпълнители в съответствие с насока 11 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02.
(5) Платежните институции предоставят на разположение на БНБ при поискване пълния регистър по ал. 4 или част от него, копия на сключените споразумения по ал. 3, както и политиката по ал. 1.
(6) Платежните институции уведомяват БНБ за съществени промени, свързани със сключените от тях споразумения за възлагане на дейности на подизпълнители, които биха могли да имат съществено въздействие върху непрекъснатото изпълнение на дейността на платежните институции, в 7-дневен срок от тяхното настъпване.

Глава трета.
ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТКА


Заявление за регистриране

Чл. 17. (1) Заявлението за регистриране на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи се подава писмено до БНБ.
(2) Заявлението съдържа наименование, седалище и адрес на управление на заявителя, посочване на платежната услуга по предоставяне на информация за сметка, която възнамерява да извършва, електронна поща и интернет страницата на заявителя, ако има такива, както и данни за лице за контакт по отношение на предоставените документи.

Необходими документи и информация

Чл. 18. (1) Към заявлението по чл. 17 се прилагат следните документи и информация относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор, а за дружество в процес на учредяване се представя и заверен препис от решението на учредителното събрание за създаване на дружеството и от протокола от заседанието за избор на управителни органи;
2. декларация и документи от акционерите/съдружниците за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити;
3. единен идентификационен код;
4. информация за това, дали заявителят е бил регулиран или в момента се регулира от компетентен орган в сектора на финансовите услуги;
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) изчерпателно описание на дейността на заявителя за последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) програма за извършване на дейността, която включва най-малко:
а) изчерпателно описание на услугата по предоставяне на информация за сметка, която заявителят възнамерява да извършва, съдържащо:
аа) проекти на договори между всички страни, участващи в предоставянето на платежната услуга, ако е приложимо;
бб) общи условия за предоставянето на услугата по предоставяне на информация за сметка;
вв) срокове за изпълнение на услугата по предоставяне на информация за сметка;
б) предвиден брой на помещенията, в които заявителят възнамерява да предоставя услугата по предоставяне на информация за сметка, и техните адреси, ако е приложимо;
в) описание на спомагателните услуги към услугата по предоставяне на информация за сметка, включително на дейностите по смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи, ако е приложимо;
г) декларация за това, че заявителят в нито един момент няма да придобие фактическа власт върху средствата;
д) декларация за това, дали заявителят планира да предоставя услуги по предоставяне на информация за сметка и в други държави членки или в трети държави;
е) информация за това, дали заявителят възнамерява през следващите три години да предоставя или вече предоставя други допълнителни дейности по смисъла на чл. 20 от Закона за платежните услуги и платежните системи, различни от дейностите по буква "в", включително описание на вида и очаквания обем на дейностите;
ж) информацията, посочена в Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/08;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността, които включват най-малко:
а) план за развитие и икономическа обосновка на дейността, който включва:
аа) етапите на изпълнение на плана за развитие на дружеството във връзка със заявената услуга по предоставяне на информация за сметка и предвиждания график за изпълнение на плана за развитие с конкретни периоди за всеки етап;
бб) изчерпателен анализ на съответния сегмент на пазара на платежни услуги, включително на конкуренцията и конкретните конкурентни предимства на дружеството;
вв) описание на ползвателите, към които са насочени предвидените услуги по предоставяне на информация за сметка, маркетинговите материали и каналите за разпространение;
б) одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството или обобщение на финансовото състояние за онези дружества, които все още не са изготвили годишни финансови отчети, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
в) прогнозен бюджет за първите три години от дейността, основан на реалистични разчети, който показва, че заявителят е в състояние да използва подходящи и пропорционални системи, ресурси и процедури, позволяващи надеждното извършване на неговата дейност, в съответствие с насока 4.1, буква "в" от група насоки 4.2 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, който съдържа:
аа) прогнозни отчет за доходите и баланс, включително целеви и кризисни сценарии, както и техните базови допускания, свързани с обем и стойност на операциите, брой на клиентите, начин на ценообразуване, среден размер на операция, очаквано увеличение на прага на рентабилност;
бб) пояснения за основните източници на приходи и разходи, финансовите задължения и капиталовите активи;
вв) схема и подробна разбивка на прогнозните парични потоци за следващите три години;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) правила и процедури за управление на дейността като доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, обхващащи дейността на заявителя, неговите клонове и представители, които включват:
а) описание на организационната структура в съответствие с насока 5 от група насоки 4.2 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително описание на взаимодействието на заявителя с други доставчици на платежни услуги и/или платежни системи;
б) управленска рамка и механизми за вътрешен контрол в съответствие с насока 6 от група насоки 4.2 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури;
в) процедура за наблюдение, обработване и проследяване на инциденти, свързани със сигурността и жалби на клиенти във връзка със сигурността в съответствие с насока 7 от група насоки 4.2 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
г) процедура за записване, наблюдение, проследяване и ограничаване на достъпа до чувствителни данни за плащанията в съответствие с насока 8 от група насоки 4.2 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
д) мерки за осигуряване на непрекъсваемост на дейността в съответствие с насока 9 от група насоки 4.2 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително ясно описание на най-важните процеси, ефективните планове за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на адекватността и ефективността на тези планове;
е) правила за сигурност в съответствие с насока 10 от група насоки 4.2 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, управляващи и представляващи заявителя, и на членовете на неговите органи за управление и надзор;
11. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 20 за управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) застрахователен договор или друг еквивалентен документ, потвърждаващ наличието на застраховка "Професионална отговорност" или друга сравнима гаранция, с размер на покритието, който е в съответствие с Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/08, посочващ покритието на съответните задължения;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документ относно начина, по който заявителят е изчислил минималната стойност на застраховката "Професионална отговорност" или друга сравнима гаранция в съответствие с изискванията на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/08, включващ всички приложими компоненти от посочената в чл. 14 формула;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) декларация, че подадената със заявлението информация и приложените към заявлението документи са актуални, пълни и достоверни;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документ за платена такса съгласно чл. 70.
(2) За заявлението и приложените към него документи и информация се прилагат съответно разпоредбите на чл. 3, ал. 2 - 9.
(3) След регистрирането му доставчикът на услуги по предоставяне на информация за сметка уведомява незабавно БНБ за всяка промяна в документите и информацията, предоставени във връзка с регистрацията.

Изисквания за квалификация, професионален опит и добра репутация

Чл. 19. За лицата, управляващи и представляващи заявителя и за членовете на неговите органи за управление и надзор, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и 4.

Данни за управляващите и представляващите заявителя и за членовете на неговите органи за управление и надзор

Чл. 20. За лицата, управляващи и представляващи заявителя и за членовете на неговите органи за управление и надзор, се представят документите и информацията по чл. 5.

Представители и клонове на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка

Чл. 21. (1) За лицата, управляващи и представляващи клонове и представители на заявителя, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 4, ал. 3 и 4.
(2) Когато регистриран от БНБ доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка възнамерява да извършва услуги по предоставяне на информация за сметка на територията на друга държава членка чрез клон или представител, представя документите и информацията съответно по чл. 15, ал. 3 и 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) За клоновете и представителите на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка се прилагат съответно разпоредбите на чл. 15, ал. 5 - 11.

Глава четвърта.
ДРУЖЕСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

Раздел I.
Издаване на лиценз за дружество за електронни пари


Заявление за издаване на лиценз

Чл. 22. (1) Заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари се подава писмено до БНБ.
(2) Заявлението съдържа наименование, седалище и адрес на управление на заявителя, изчерпателно описание на дейността по издаване на електронни пари, която заявителят възнамерява да извършва, електронна поща и интернет страницата на заявителя, ако има такива, както и данни за лице за контакт по отношение на предоставените документи.

Необходими документи и информация

Чл. 23. (1) Към заявлението по чл. 22 се прилагат следните документи и информация относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор, а за дружество в процес на учредяване се представя и заверен препис от решението на учредителното събрание за създаване на дружеството и от протокола от заседанието за избор на управителни органи;
2. документи, удостоверяващи, че е внесен изискуемият капитал съгласно чл. 38 от Закона за платежните услуги и платежните системи; за дружество в процес на учредяване се прилага удостоверение от банка, че паричните вноски са внесени по набирателна сметка, а за непарични вноски се прилагат документи по чл. 72 и 73 от Търговския закон;
3. декларация и документи от акционерите/съдружниците за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити;
4. единен идентификационен код;
5. информация за това, дали заявителят е бил регулиран, или в момента се регулира от компетентен орган в сектора на финансовите услуги;
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) изчерпателно описание на дейността на заявителя за последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) програма за извършване на дейността, която включва най-малко:
а) изчерпателно описание на дейностите по издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари и предоставяне на платежни услуги, които заявителят възнамерява да извършва, съдържащо посочване по отношение на всяка от предвидените услуги на:
аа) схема на потока на средствата;
бб) описание на процеса на сетълмент на средствата;
вв) проекти на договори между всички страни, участващи в предоставянето на платежни услуги, включително такива с платежни картови схеми, ако е приложимо;
гг) срокове за изпълнение на услугите, свързани с дейността по издаване на електронни пари, и ако е приложимо, сроковете за изпълнение на платежните операции в съответствие с чл. 87 и 88 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
б) копие от проект на договор между издателя и държателя на електронни пари и проект на рамков договор по смисъла на чл. 59, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи за предоставяне на платежни услуги, ако заявителят предвижда да предоставя такива;
в) предвиден брой на помещенията, в които заявителят възнамерява да издава, разпространява и изкупува обратно електронни пари или предоставя платежните услуги, включително чрез клонове или представители, и техните адреси, ако е приложимо;
г) описание на спомагателните дейности към издаването на електронни пари или предоставянето на платежните услуги, включително на дейностите по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи, ако е приложимо;
д) декларация за това, дали заявителят възнамерява да отпуска кредити съгласно чл. 21 от Закона за платежните услуги и платежните системи и в какви размери, ако предвижда да предоставя платежни услуги в допълнение към дейността по издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари;
е) декларация за това, дали заявителят ще придобива фактическа власт върху средствата;
ж) декларация за това, дали заявителят планира да издава, разпространява и изкупува обратно електронни пари или предоставя платежни услуги в други държави членки или в трети държави;
з) информация за това, дали заявителят възнамерява през следващите три години да извършва или вече извършва допълнителни дейности по смисъла на чл. 42 от Закона за платежните услуги и платежните системи, различни от дейностите по буква "г", включително описание на вида и очаквания обем на дейностите;
и) информацията, посочена в Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/08, в случай че заявителят възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността, които включват най-малко:
а) план за развитие и икономическа обосновка на дейността, който включва:
аа) етапите на изпълнение на плана за развитие на дружеството във връзка с издаването, разпространението и обратното изкупуване на електронни пари или с предоставянето на заявените платежни услуги и предвиждания график за изпълнение на плана за развитие с конкретни периоди за всеки етап;
бб) изчерпателен анализ на пазара на електронни пари и ако заявителят предвижда да предоставя платежни услуги - на съответния сегмент на пазара на платежни услуги, включително на конкуренцията и конкретните конкурентни предимства на дружеството;
вв) описание на държателите на електронни пари и на ползвателите на платежни услуги, към които са насочени предвидените услуги, ако заявителят предвижда да предоставя платежни услуги, маркетинговите материали и каналите за разпространение;
б) одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството или обобщение на финансовото състояние за онези дружества, които все още не са изготвили годишни финансови отчети, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
в) прогнозен бюджет за първите три години от дейността, основан на реалистични разчети, който показва, че заявителят е в състояние да използва подходящи и пропорционални системи, ресурси и процедури, позволяващи надеждното извършване на неговата дейност, в съответствие с насока 4.1, буква "в" от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, който съдържа:
аа) прогнозни отчет за доходите и баланс, включително целеви и кризисни сценарии, както и техните базови допускания, свързани с обем и стойност на операциите, брой на клиентите, начин на ценообразуване, среден размер на операция, очаквано увеличение на прага на рентабилност;
бб) пояснения за основните източници на приходи и разходи, финансовите задължения и капиталовите активи;
вв) схема и подробна разбивка на прогнозните парични потоци за следващите три години;
г) информация за собствения капитал, включително размера и подробно описание на елементите на началния капитал, както е посочено в чл. 38 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
д) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г.) информация за минималния размер на необходимия собствен капитал в съответствие с чл. 39, ал. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи, ако дружеството възнамерява да предоставя само услуги по издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари, и в съответствие с чл. 9, ал. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи по отношение на платежните услуги, които не са свързани с издаването на електронни пари, ако дружеството предвижда да предоставя такива, която включва годишна прогноза за неговия размер и разбивка по елементи на собствения капитал за три години;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) правила и процедури за управление на дейността като дружество за електронни пари, обхващащи дейността на заявителя, неговите клонове и представители, които включват:
а) описание на организационната структура в съответствие с насока 5 от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително описание на взаимодействието на заявителя с други доставчици на платежни услуги и/или платежни системи;
б) управленска рамка и механизми за вътрешен контрол в съответствие с насока 8 от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури;
в) механизми за вътрешен контрол, използвани срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с насока 14 от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
г) проект на вътрешни правила за мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
д) процедура за наблюдение, обработване и проследяване на инциденти, свързани със сигурността и жалби на клиенти във връзка със сигурността в съответствие с насока 9 от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
е) процедура за записване, наблюдение, проследяване и ограничаване на достъпа до чувствителни данни за плащанията в съответствие с насока 10 от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
ж) мерки за осигуряване на непрекъсваемост на дейността в съответствие с насока 11 от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително ясно описание на най-важните процеси, ефективните планове за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на адекватността и ефективността на тези планове;
з) принципите, прилагани при събирането на статистически данни за резултатите от работата, операциите и измамите в съответствие с насока 12 от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
и) правила за сигурност в съответствие с насока 13 от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) мерки за защита на средствата на държателите на електронни пари и/или на ползвателите на платежни услуги, както и на използваните платежни инструменти в съответствие с насока 7.1 от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, управляващи и представляващи заявителя, и на членовете на неговите органи за управление и надзор;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък с акционерите/съдружниците и притежаваните от тях акции/дялове от капитала, съдържащ техния единен идентификационен код или лични данни по документ за самоличност;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) схема, показваща структурата на заявителя, която включва наименованието и процентното съотношение на участието (в капитала/правото на глас) на всяко лице, което притежава или ще притежава пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на заявителя, като се посочват лицата, които се считат за притежатели на квалифицирано участие;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на заявителя, съдържащ посочване за всяко от лицата на брой и вид на акциите или други дялови участия, които са записани или ще бъдат записани, и номиналната стойност на тези акции или други дялови участия;
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, притежаващи три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в капитала на заявителя, съдържащ посочване за всяко от лицата на брой и вид на акциите или други дялови участия, които са записани или ще бъдат записани, и номиналната стойност на тези акции или други дялови участия;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) описание на групата, към която принадлежи заявителят, и информация за предприятието майка, ако е приложимо;
18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, с които заявителят се намира в тесни връзки по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013, съдържащ посочване на естеството на тесните връзки по отношение на всяко едно от лицата;
19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 25 за управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор;
20. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 26 за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие;
21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 27а за лицата, притежаващи три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове;
22. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 32 за представителите и клоновете, които ще бъдат използвани от заявителя, ако той предвижда да има такива;
23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация в съответствие с Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02, в случай че заявителят възнамерява да възложи на подизпълнител осъществяването на оперативни функции;
24. (предишна т. 20, изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) идентификационни данни за определеното съгласно чл. 10, ал. 4, т. 14 от Закона за платежните услуги и платежните системи одиторско дружество, регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит, които да включват наименование, седалище и адрес на управление и данни за контакт;
25. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) застрахователен договор или друг еквивалентен документ, потвърждаващ наличието на застраховка "Професионална отговорност" или друга сравнима гаранция, с размер на покритието, който е в съответствие с Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/08, посочващ покритието на съответните задължения, в случай че заявителят възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
26. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документ относно начина, по който заявителят е изчислил минималната стойност на застраховката "Професионална отговорност", или друга сравнима гаранция в съответствие с изискванията на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/08, включващ всички приложими компоненти от посочената в чл. 14 формула, в случай че заявителят възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
27. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) декларация, че подадената със заявлението информация и приложените към заявлението документи са актуални, пълни и достоверни;
28. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документ за платена такса съгласно чл. 70.
(2) За заявлението и приложените към него документи и информация се прилагат разпоредбите на чл. 3, ал. 2 - 9.

Изисквания за квалификация, професионален опит и добра репутация

Чл. 24. За лицата, управляващи и представляващи заявителя, за членовете на неговите органи за управление и надзор, както и за физическите лица, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, и за лицата, които по закон представляват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 4, ал. 1, 2 и 4.

Данни за управляващите и представляващите заявителя и за членовете на неговите органи за управление и надзор

Чл. 25. За лицата, управляващи и представляващи заявителя и за членовете на неговите органи за управление и надзор, се представят документите и информацията по чл. 5.

Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие

Чл. 26. (1) За всяко физическо или юридическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на дружеството заявител, се представят документите и информацията по чл. 6, ал. 1 и 2.
(2) Заявителят не представя документи и информация по чл. 6, ал. 2, когато юридическото лице, което притежава или е записало квалифицирано дялово участие, е БНБ или лицензиран от БНБ доставчик на платежни услуги. В този случай Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за удостоверяване спазването на съответните изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

Одобрение за придобиване на контрол върху участието в капитала

Чл. 27. Физическо или юридическо лице, което желае да получи от БНБ предварително одобрение по смисъла на чл. 14 от Закона за платежните услуги и платежните системи да придобие или да увеличи, пряко или косвено, акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в дружеството за електронни пари, лицензирано от БНБ, ако в резултат на придобиването участието му става квалифицирано по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или ако това участие достига или надхвърля праговете от 20, 30 или 50 на сто от акциите/дружествените дялове или права на глас по акциите/дружествените дялове, както и когато дружеството за електронни пари става дъщерно дружество, следва да подаде до БНБ писмено заявление за решението си за придобиване, към което се прилагат документите и информацията по чл. 7.

Уведомяване при придобиване на три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Лице, което придобие три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в дружество за електронни пари, лицензирано от БНБ, подава писмено уведомление до БНБ, към което прилага документите и информацията по чл. 7а.

Раздел II.
Капитал на дружество за електронни пари и защитни мерки (Загл. доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.)

Раздел II.
Капитал на дружество за електронни пари


Общи положения

Чл. 28. (1) В началния капитал по чл. 38 от Закона за платежните услуги и платежните системи, с който дружеството за електрони пари трябва да разполага към момента на получаване на лиценз, се включват един или повече от елементите по чл. 8, ал. 1, т. 1 - 5.
(2) За началния капитал на дружеството за електронни пари се прилагат съответно разпоредбите на чл. 8, ал. 2 и 3.
(3) По всяко време на извършване на дейността дружеството за електронни пари е длъжно да разполага със собствен капитал в размер, който не може да спада под по-голямата от стойностите по чл. 38 или по чл. 39, ал. 2 - 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(4) Когато дружеството за електронни пари принадлежи към същата група, към която принадлежи и друго дружество за електронни пари, кредитна институция, платежна институция, инвестиционен посредник, дружество за управление на активи или застрахователно или презастрахователно дружество, елементите, изпълняващи условията за собствен капитал, не могат да бъдат използвани повече от веднъж при изчисляването му. Това изискване се прилага и когато дружеството за електронни пари осъществява допълнителни дейности по чл. 42 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(5) Когато дружеството за електронни пари извършва някоя от допълнителните дейности по чл. 42 от Закона за платежните услуги и платежните системи и стойността на електронните пари в обращение не е предварително известна, дружеството за електронни пари може да изчисли размера на собствения капитал въз основа на представителен дял, за който се предполага, че ще се използва за издаване на електронни пари, ако такъв представителен дял може да бъде разумно оценен въз основа на исторически данни и по задоволителен начин.
(6) Когато дружеството за електронни пари не е извършвало стопанска дейност в достатъчно дълъг срок, изискванията за размер на собствения капитал се изчисляват въз основа на прогнозни данни за електронните пари в обращение, подкрепени от представения бизнес план, които подлежат на корекции в този бизнес план.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Дружество за електронни пари незабавно уведомява БНБ, когато платежоспособността му е застрашена или собственият капитал на дружеството за електронни пари е спаднал под по-голямата от стойностите по чл. 38 или по чл. 39, ал. 2 - 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

Отчети за собствения капитал

Чл. 29. (1) Дружеството за електронни пари съставя отчет за собствения капитал въз основа на баланса към последната дата на всяко тримесечие. Отчетът се предоставя в управление "Банково" на БНБ до 15-о число на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Българската народна банка може да изиска от дружеството за електронни пари да предостави отчета за собствения капитал по ал. 1 с друга периодичност и краен срок за представяне на отчета.
(3) Българската народна банка може да изиска от дружеството за електронни пари да предостави информация за собствения капитал на консолидирана основа за определен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указания формата и съдържанието на отчета по ал. 1.

Допълнителни сведения

Чл. 30. Дружеството за електронни пари е длъжно да уведоми БНБ за допълнителните дейности по чл. 42 от Закона за платежните услуги и платежните системи, които възнамерява да извършва, в едномесечен срок преди да започне извършването им.

Задължения за предоставяне на информация от дружеството за електронни пари

Чл. 31. (1) Дружество, лицензирано да извършва дейност като дружество за електронни пари, предоставя на БНБ годишни финансови отчети и междинни финансови отчети съгласно разпоредбите съответно на чл. 12, ал. 1 и 2.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.)

Предоставяне на информация за защитни сметки

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Дружество, лицензирано да извършва дейност като дружество за електронни пари, предоставя на БНБ информация за откритите защитни сметки по реда на чл. 12а.

Раздел III.
Представители, клонове и подизпълнители на дружество за електронни пари (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.)

Раздел III.
Представители и клонове на дружество за електронни пари


Вписване на представител и клон

Чл. 32. (1) Дружество за електронни пари не може да издава електронни пари чрез представители.
(2) Дружество за електронни пари може да разпространява и изкупува обратно електронни пари и да предоставя платежни услуги чрез представители.
(3) Когато лицензирано от БНБ дружество за електронни пари възнамерява да извършва на територията на Република България чрез представител посочените в ал. 2 дейности, представя в БНБ следните документи и информация:
1. описание на услугите, които дружеството за електронни пари ще извършва чрез представителя;
2. документите и информацията по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7.
(4) Когато представителят е лицензирано или регистрирано от БНБ дружество, дружеството за електронни пари може да представи на БНБ само информация за датата и номера на вече представена в БНБ информация съгласно изискванията на друг нормативен акт, която отговаря на съдържанието и обема на изискваната по ал. 3 информация.
(5) Когато лицензирано от БНБ дружество за електронни пари възнамерява да извършва посочените в ал. 2 дейности чрез представител на територията на друга държава членка, представя в БНБ описание на услугите, които дружеството за електронни пари ще извършва чрез представителя, както и документи и информация по чл. 15, ал. 3.
(6) Когато лицензирано от БНБ дружество за електронни пари възнамерява да извършва дейност чрез клон на територията на друга държава членка, представя в БНБ описание на услугите, които дружеството за електронни пари ще извършва чрез клона, както и документи и информация по чл. 15, ал. 4.
(7) В 7-дневен срок от съобщаване на дружеството за електронни пари на решението на БНБ за вписване на представителя или клона по чл. 32, ал. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи дружеството за електронни пари уведомява БНБ за датата, от която ще започне да извършва дейност чрез представител или клон на територията на друга държава членка.
(8) Вписването, отказът за вписване и заличаването на представител или клон на дружество за електронни пари от БНБ във водения от нея регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи се извършва със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково", на основанията, предвидени в чл. 43 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(9) В регистъра при БНБ се вписват и дружествата за електронни пари, лицензирани в Република България, които извършват дейност директно или чрез клон или извършват посочените в ал. 2 дейности чрез представител на територията на друга държава членка след изпълнение на изискванията по чл. 43 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(10) Представител на дружество за електронни пари не може да извършва дейностите по ал. 2 чрез трети лица.
(11) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Документите и информацията по ал. 3, 5 и 6 се представят на български език. Всички документи на чужд език се представят в оригинал и се придружават с превод на български език, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
(12) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Документ по ал. 3, 5 и 6 може да бъде заменен с нотариално заверена декларация в случаите, когато правната система на чуждата държава не предвижда издаването на такъв, което се удостоверява с издаден от съответните компетентни органи на тази държава официален документ.
(13) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) При промяна в данните по ал. 3, 5 и 6 дружеството за електронни пари предоставя съответните документи и информация в БНБ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Централно звено за контакт

Чл. 33. (1) Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, което извършва на територията на Република България дейностите по чл. 32, ал. 2 чрез представители, следва да установи централно звено за контакт в Република България, в случай че:
1. броят на представителите, чрез които дружеството за електронни пари извършва дейност на територията на Република България съгласно правото на установяване, е най-малко десет;
2. стойността на извършените платежни операции и/или разпространените електронни пари на територията на Република България чрез представители съгласно правото на установяване или свободно предоставяне на услуги за предходната календарна година, включително на платежните операции, инициирани при предоставяне на услугата по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи, надвишава 6 млн. лв. или тяхната равностойност в друга валута и дружеството за електронни пари извършва дейност на територията на Република България съгласно правото на установяване чрез най-малко двама представители; или
3. общият брой на платежните операции и/или разпространените електронни пари на територията на Република България чрез представители съгласно правото на установяване или свободно предоставяне на услуги за предходната календарна година, включително броят на платежните операции по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи, надвишава 100 000 операции и дружеството за електронни пари извършва дейност на територията на Република България съгласно правото на установяване чрез най-малко двама представители.
(2) Дружеството за електронни пари възлага на централното звено за контакт комуникацията със и докладването на информация на БНБ относно дейността на представителите на дружеството за електронни пари на територията на Република България, включително и предоставяне на статистически данни относно извършените платежни услуги и разпространените електронни пари на територията на Република България, както и представянето на БНБ на отчета по чл. 51, ал. 2 и ако е приложимо, по чл. 51, ал. 1 от Наредба № 3 на БНБ от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Централното звено за контакт улеснява компетентните органи на изпращащата държава членка или БНБ при извършване на надзорни проверки на представителите и изпълнението на наложени от компетентните органи надзорни мерки.
(3) Дружеството за електронни пари предоставя на БНБ документите и информацията по чл. 16, ал. 3 във връзка с установяването на централно звено за контакт.
(4) При промяна в данните по ал. 3 дружеството за електронни пари предоставя съответните документи и информация в БНБ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(5) Дружеството за електронни пари предоставя на БНБ документите и информацията по ал. 3 до 31 януари на годината, следваща календарната година, през която е настъпило някое от обстоятелствата по ал. 1.

Възлагане на дейности на подизпълнители

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Дружество за електронни пари възлага на подизпълнител осъществяването на оперативни функции по реда на чл. 16а.

Глава пета.
ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ

Раздел I.
Издаване на лиценз за опериране на платежна система с окончателност на сетълмента


Заявление за издаване на лиценз

Чл. 34. (1) Заявлението за издаване на лиценз за оператор на платежна система с окончателност на сетълмента се подава писмено до БНБ.
(2) Заявлението съдържа наименование на платежната система, наименование, седалище и адрес на управление на заявителя, изчерпателно описание на дейността, която заявителят възнамерява да извършва, наименование, седалище и адрес на управление на участниците в системата, електронна поща и интернет страницата на заявителя, ако има такива, както и данни за лице за контакт по отношение на предоставените документи.

Необходими документи и информация

Чл. 35. (1) Към заявлението се прилагат следните документи и информация относно заявителя:
1. заверен препис от устава, а за дружество в процес на учредяване се представя и заверен препис от решението на учредителното събрание за създаване на дружеството и от протокола от заседанието за избор на управителни органи;
2. документи, удостоверяващи, че изискуемият капитал съгласно чл. 136, ал. 1, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи е изцяло внесен; за дружество в процес на учредяване се прилага удостоверение от банка, че паричните вноски са внесени по набирателна сметка, а за непарични вноски - документи по чл. 72 и 73 от Търговския закон;
3. декларация и документи за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции или с които същите са придобити;
4. единен идентификационен код;
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) изчерпателно описание на дейността на заявителя и одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството, освен ако заявителят не е новоучредяващо се дружество;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) правила за управление на дейността по опериране на платежната система, които включват:
а) описание на организационната структура и нивата на отговорност и правила за определяне и контрол на отговорностите;
б) правила за управление на системата, осигуряващи нейното сигурно и нормално функциониране, които съдържат информацията по чл. 43, ал. 2;
в) правила за управление на рисковете, които съдържат информацията по чл. 44, ал. 1, както и план по чл. 44, ал. 5;
г) правила за установяване, управление, контрол и докладване на всеки отделен вид риск, на който е изложен или може да бъде изложен операторът на платежната система и/или участниците в нея, съгласно чл. 45, 47, 50 и 51;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) изчерпателно описание на техническите, организационните и функционалните мерки във връзка с дейността на системата, които включват:
а) описание на принципа на опериране на платежната система и метода на сетълмент на насрещни вземания и задължения на участниците, гарантиращи възможността за извършване на сетълмента на приетите платежни нареждания, съгласно чл. 136, ал. 1 т. 11 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
б) мерки за осигуряване на непрекъсваемост и надеждност във връзка с оперирането на платежната система съгласно изискванията на чл. 52 и 53;
в) описание на организацията и управлението на информационната система, включително начина за записване, наблюдение, проследяване и ограничаване на достъпа до информацията и данните на клиентите, обхващащи заявителя и участниците в платежната система;
г) правила и процедури при неизпълнение от страна на участник, които съдържат информацията по чл. 49, ал. 1;
д) изчерпателно описание на условията за възлагане на дейности на външни изпълнители, които съдържат данни за изпълнителя, описание на възлаганите дейности, проекти на договори за възлагането;
е) правила за уведомяване за обстоятелствата по чл. 61 и за статистическата отчетност по тази наредба;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) стратегия и бизнес план на заявителя за дейността във връзка с опериране на платежната система за период не по-малко от три години от функционирането и, които съдържат:
а) план за развитие, икономическа обосновка на дейността и прогнозен бюджет за първите три години от дейността, основани на реалистични разчети и демонстриращи възможностите на заявителя да използва финансови и технически ресурси, системи и процедури, осигуряващи надлежно извършване на дейността, за която желае да бъде лицензиран;
б) описание на техническата и ресурсната обезпеченост за дейностите на системата, включително осигуряване на подходяща компютърна, информационна, счетоводна и деловодна система, съгласно изискванията на чл. 40 и 41;
в) описание на организационните предпоставки за осъществяване дейностите на системата, включващи организационна схема и щатна структура на дружеството, както и списък с лица за контакт, които ще получават известия, подавани от БНБ;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) правила на платежната система, които да съдържат най-малко информацията по чл. 127, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи, както и проект на писмено споразумение, съдържащо общи правила и стандартни процедури за извършване на преводи, което ще бъде сключено между всички участници в платежната система, или проект на двустранно споразумение, което ще се сключи между оператора на платежната система и всеки един от участниците в системата, за които са изпълнени изискванията на чл. 42;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък с акционерите и притежаваните от тях акции от капитала, съдържащ техния единен идентификационен код или лични данни по документ за самоличност;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на заявителя, съдържащ посочване за всяко от лицата на брой и вид на акциите, които са записани или ще бъдат записани, и номиналната стойност на тези акции;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, с които заявителят се намира в тесни връзки по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013, съдържащ посочване на естеството на тесните връзки по отношение на всяко едно от лицата;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) списък на лицата, управляващи и представляващи заявителя, и членовете на неговите органи за управление и надзор;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документи и информация по чл. 37 и 38 за управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор, както и за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) документ за платена такса съгласно чл. 70.
(2) Ако операторът на платежна система с окончателност на сетълмента възнамерява освен оперирането на платежната система да извършва и други дейности, към заявлението за издаване на лиценз се прилага информация за съответните дейности и свързаните с тях услуги, както и за начина на извършването им.
(3) Когато дейностите по ал. 2 представляват предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги, към заявлението за издаване на лиценз се прилагат документи и информация, удостоверяващи изпълнението на изискванията на чл. 136, ал. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(4) За заявлението и приложените към него документи и информация се прилага чл. 3, ал. 2 - 9.

Изисквания за квалификация, професионален опит и добра репутация

Чл. 36. За лицата, управляващи и представляващи заявителя, за членовете на неговите органи за управление и надзор, за физическите лица, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, както и за лицата, които по закон представляват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, както и за промяна в тези лица, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 4, ал. 1, 2 и 4.

Данни за управляващите и представляващите заявителя и за членовете на неговите органи за управление и надзор

Чл. 37. (1) За лицата, управляващи и представляващи заявителя, и за членовете на неговите органи за управление и надзор се представят документите и информацията по чл. 5.
(2) Заявителят не представя документите и информацията по ал. 1, когато лицата, управляващи и представляващи заявителя, или членовете на неговите органи за управление и надзор са членове на управителния съвет (съвета на директорите) или надзорния съвет на лицензирана от БНБ банка или са членове на Управителния съвет на БНБ. В този случай Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за удостоверяване спазването на съответните изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие

Чл. 38. (1) За всяко физическо или юридическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на член 4, параграф 1, точка 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на дружеството-заявител, се представят документите и информацията по чл. 6, ал. 1 и 2.
(2) При прехвърляне на акции в капитала на оператора на платежна система ал. 1 се прилага съответно, като документите и информацията се представят преди извършване на прехвърлянето.
(3) Заявителят не представя документи и информация по ал. 1, когато юридическото лице, което притежава или е записало квалифицирано дялово участие, е БНБ или лицензирана от БНБ банка. В този случай Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за удостоверяване спазването на съответните изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

Раздел II.
Изисквания към дейността на оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, лицензиран от БНБ


Съобразяване с изискванията

Чл. 39. С цел осигуряване на безпроблемно предоставяне на услуги от платежна система с окончателност на сетълмента по всяко време на извършване на дейността си операторът на платежната система изпълнява изискванията, посочени в този раздел, по отношение на всяка оперирана от него платежна система с окончателност на сетълмента.

Техническа обезпеченост

Чл. 40. Операторът на платежна система трябва да осигури подходящи техническа база и помещения, които да позволяват постоянна, надеждна и стабилна поддръжка на бизнес процесите по предоставяне услугите на платежната система.

Оперативни процедури

Чл. 41. (1) Операторът на платежна система определя и прилага оперативни процедури, които се извършват в отделните фази на приемане и обработка на нареждания, сетълмент на вземания и задължения, изпращане на информация до участниците в платежната система и до агента по сетълмент.
(2) Ангажираните с изпълнение на оперативните процедури служители се уведомяват за тях и обучават с оглед надлежното им изпълнение.

Правна сигурност

Чл. 42. (1) Операторът на платежна система осигурява, че правилата, процедурите и договорните отношения във връзка с функционирането на системата са ясни и съобразени с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи и на подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Операторът на платежната система регламентира по ясен и разбираем начин приложимите спрямо участниците в системата правила, процедури и договорни отношения във връзка с функционирането на системата, както и че българското законодателство урежда споразумението за системата.
(3) В случай че правилата на системата позволяват участници в системата да бъдат лица, установени извън Република България, както и в случай на оперативно съвместима система, операторът на системата удостоверява, че правилата, процедурите и договорните отношения във връзка с функционирането на системата са валидни във всички съответни правни системи и че действията, които операторът предприема съгласно тези правила, процедури и договорни отношения, няма да бъдат обявени за нищожни, унищожаеми, отменени или изпълнението им няма да бъде спирано. Операторът определя и прилага подходящи мерки за установяване и ограничаване на рисковете, които произтичат от всяко потенциално несъответствие между съответните правни системи и българското законодателство.

Управление

Чл. 43. (1) Операторът на платежна система прилага надеждни и прозрачни правила за управление на системата, осигуряващи нейното сигурно и нормално функциониране.
(2) Правилата по ал. 1 следва ясно да определят ролите и отговорностите на органите за управление и надзор на оператора, които включват определяне на:
1. ясни стратегически цели за развитие на платежната система;
2. ефективни процедури за функциониране на органите за управление и надзор на оператора, включващи процедури за идентифициране и управление на конфликти на интереси по отношение на членовете им;
3. процедури за осигуряване на ефективен подбор, наблюдение и когато е приложимо, отстраняване на членове на органите за управление на оператора;
4. механизми за вътрешен контрол и свързаните с тях процедури, осъществяването на надзор за тяхното изпълнение, както и осигуряване на редовен преглед и извършване на тестове на тези механизми и свързаните с тях процедури от добре обучени и достатъчно на брой служители, отговарящи за управлението на риска и вътрешния контрол;
5. правила за управление на рисковете и осъществяване на надзор за спазването им, както и активно участие в цялостния процес по управление и контрол на рисковете.
(3) Органите за управление и надзор на оператор на платежна система осигуряват, че дейностите по извършване на операции, управление на риска и вътрешен контрол са отделени една от друга.
(4) Органите за управление и надзор на оператор на платежна система осигуряват, че дейностите по ал. 3 се изпълняват от служители, на които са осигурени достатъчно правомощия, независимост, средства за изпълнението им, както и възможност за докладване пред управителните и надзорните органи.
(5) Органите за управление и надзор на оператор на платежна система преглеждат цялостната си работа най-малко веднъж годишно, включително и на работата на отделните членове.

Правила за управление на рисковете

Чл. 44. (1) Операторът на платежна система определя и прилага правила за управление на рисковете, които обхващат и участниците в системата и включват:
1. политиката за риск толеранс на оператора на платежната система, както и мерките за управление на риска;
2. отговорностите и начина на докладване на органите за управление и надзор на оператора при вземане на решения, свързани с рисковете;
3. отговорностите и начина на вземане на решения при извънредни ситуации;
4. функциите по вътрешен контрол.
(2) Операторът на платежна система преглежда правилата по ал. 1 най-малко веднъж годишно.
(3) Операторът на платежна система насърчава участниците да управляват и ограничават рисковете, които носят за системата, като определя ефективни механизми за обезщетение и/или за разпределяне на загубите.
(4) Операторът на платежна система преглежда рискове, на които е изложена или може да бъде изложена платежната система, най-малко веднъж годишно. Операторът на платежната система разработва мерки за управление на риска, които са пропорционални на установеното равнище на риск.
(5) Операторът преглежда и оценява системно важните операции и услуги на платежната система най-малко веднъж годишно. Въз основа на тази оценка операторът изготвя план за възстановяване на дейността или за организирано поетапно прекратяване на дейността на платежната система. Планът трябва да съдържа мерките за възстановяване на платежната система или за организирано поетапно прекратяване на дейността на платежната система, както и процедурите за прилагане на тези мерки.
(6) Системно важни операции и услуги по ал. 5 са всички операции и услуги, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система по отношение на нейната сигурност, наличност и навременно приключване на изпълнението на задълженията по извършените чрез системата платежни операции.

Управление на финансовите рискове

Чл. 45. (1) Кредитен риск е рискът, че участник в платежна система няма да бъде в състояние да изпълни изцяло свое задължение нито когато то стане изискуемо, нито в по-късен момент.
(2) Ликвиден риск е рискът, че участник в платежна система няма да може да изпълни свое задължение изцяло и в срок, без да бъде неплатежоспособен, тъй като той може да изпълни задължението в по-късен момент.
(3) Операторът на платежна система определя всички източници на кредитен и ликвиден риск, присъщи на системата, като съставя и прилага правила за ежедневно наблюдение и измерване на задълженията на участниците както в нормални, така и в извънредни ситуации, произтичащи от клиринга и сетълмента на извършените чрез системата платежни операции.
(4) При платежна система за отложен нетен сетълмент, която гарантира извършването на сетълмент, операторът формира кредитна експозиция спрямо участниците си в рамките на операциите на системата. Операторът на платежна система за отложен нетен сетълмент, която гарантира извършването на сетълмент, и участниците в нея създават гаранционни механизми или уговарят предоставянето на обезпечение за осигуряване сетълмента на плащанията на участниците в системата, съответстващи на нейните характеристики и на обема на извършените през нея плащания.
(5) Размерът на средствата към гаранционните механизми по ал. 4 за всяка платежна система следва да осигури по всяко време възможност за изпълнението най-малко на задълженията на двамата участници с най-големи нетни дебитни позиции в съответната система.
(6) Операторът на платежна система по ал. 4 определя и прилага правила и процедури за покриване на загубите, които произтичат пряко от неизпълнение на задълженията на един или повече участници във връзка с клиринга и сетълмента на извършените чрез системата платежни операции. Правилата и процедурите определят начина на разпределение на евентуални загуби, както и начина на възстановяване на средствата към гаранционните механизми по ал. 4.
(7) Алинеи 4 и 5 се прилагат съответно и за оператор на платежна система за отложен нетен сетълмент, без гаранция по сетълмента, но в която за участниците възникват кредитни експозиции, произтичащи от процесите на плащане, клиринг и сетълмент в системата. Операторът определя и прилага правила и процедури, които определят начина на възстановяване на средствата към гаранционните механизми.

Гаранционен механизъм на система, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в РИНГС

Чл. 46. (1) Оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в РИНГС, създава гаранционен механизъм за сетълмент на плащанията на участниците в системата. Участието в гаранционния механизъм е задължително за всички банки, участници в системата.
(2) Средствата към гаранционния механизъм по ал. 1 се съхраняват по сметка при БНБ и са собственост на участниците в съответствие с размера на участието им.
(3) Участието в гаранционния механизъм по ал. 1 се включва в размера на резервните активи на съответния участник при отчитане изпълнението на задължението за поддържане на задължителни минимални резерви при БНБ.
(4) Общият размер на средствата към гаранционния механизъм по ал. 1 и съответният размер на участие на всяка банка участник се изчисляват от оператора на системата до 10-о число след изтичане на всяко календарно тримесечие, като операторът уведомява БНБ и всяка банка участник за размера на определените суми:
1. размерът на участие на всяка банка участник се определя, като стойността на максималната му нетна дебитна позиция в системата за предходните 12 месеца се умножи по коефициент 2.2 (две цяло и две десети);
2. в случай че банка участник няма нетна дебитна позиция през предходните 12 месеца, размерът на участието му е равен на последната събрана от него сума за участие в гаранционния механизъм; при включване на банка участник в системата по ал. 1 първоначалният размер на участието му е 50 000 лв.
(5) На основание полученото уведомление по ал. 4 на 12-о число БНБ събира служебно от сметките за сетълмент на участниците в системата по ал. 1 средствата, необходими за участието им в гаранционния механизъм по ал. 1, респективно възстановява по сметките им за сетълмент сумите, надвишаващи необходимия размер на участие.
(6) В случай че в края на системния ден наличността по сметката за сетълмент на участник в системата по ал. 1 не е достатъчна за покриване на нетната му дебитна позиция в заявка за сетълмент, подадена от системния оператор, системният оператор изпраща до БНБ искане за ползване на средства от гаранционния механизъм. На основание полученото искане БНБ задължава служебно сметката по ал. 2 с необходимата сума до размера на участие на съответния участник и заверява сметката му за сетълмент за изпълнение на заявката за сетълмент.
(7) В случай на ползване на средства от гаранционния механизъм по реда на ал. 6 до постъпване в РИНГС на първата заявка за сетълмент за следващия системен ден БНБ събира служебно от сметката за сетълмент на участника в системата по ал. 1 сумата на ползваните средства и заверява със същата сума сметката на гаранционния механизъм по ал. 1.

Обезпечение

Чл. 47. (1) За осигуряване сетълмента на плащанията на участниците в платежна система операторът на системата и участниците могат да уговорят представянето на обезпечение от участниците в системата.
(2) Операторът на платежна система приема като обезпечение само активи с нисък кредитен, ликвиден и пазарен риск, за които са изпълнени следните условия:
1. емитирани са от емитент с нисък кредитен риск;
2. прехвърлими са свободно, без правни ограничения или претенции от трети лица;
3. има надеждни данни за цените им, които се публикуват редовно;
4. не са емитирани от участника, който предоставя обезпечението, или от лице, което е част от същата група като участника, освен в случай на обезпечени облигации, когато активите от пула от обезпечения отговарят на условията по т. 1 - 3.
(3) Операторът на платежна система определя и прилага процедури за оценяване изпълнението на условията по ал. 2.
(4) Операторът на платежна система ежедневно извършва пазарна преоценка на обезпечението.

Окончателност на сетълмента

Чл. 48. (1) Операторът на платежна система определя и прилага правила и процедури, които осигуряват извършването на окончателен сетълмент не по-късно от края на предвидената дата за сетълмент в съответствие с чл. 87 - 89 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(2) Предвидената дата за сетълмент е датата, която е записана в платежната система като дата на сетълмента, съгласно подаденото от участника нареждане за превод.

Правила и процедури при неизпълнение от страна на участник

Чл. 49. (1) Операторът на платежна система определя и прилага правила и процедури при неизпълнение, които осигуряват възможност на оператора на системата да продължи да изпълнява задълженията си в случай на неизпълнение от страна на участник. Правилата и процедурите включват най-малко:
1. определяне на случаите на неизпълнение от страна на участник, които включват най-малко невъзможността на участник в системата да посрещне финансовите си задължения, когато те станат дължими, в резултат на финансови или операционни причини;
2. действията, които операторът на платежната система може да предприеме при настъпване на неизпълнение от страна на участник, както и дали предприемането на тези действия е автоматично, или по преценка, както и начина за извършване на преценката;
3. потенциалните промени в практиките за сетълмент на оператора на платежната система за осигуряване на навременен сетълмент;
4. задълженията и отговорностите на съответните страни, включително на участниците в платежната система, които не са в неизпълнение;
5. други механизми, които могат да бъдат използвани за ограничаване въздействието от неизпълнението.
(2) Операторът на платежна система оповестява публично основните аспекти от правилата и процедурите по ал. 1, включително най-малко следното:
1. обстоятелствата, при които следва да бъдат предприети действия, и обхвата на тези действия;
2. лицето, което предприема тези действия;
3. механизмите за изпълнение на задълженията на оператора на платежната система към участниците, които не са в неизпълнение.
(3) Операторът на платежна система съвместно с участниците в системата извършва тестове и преглежда правилата и процедурите по ал. 1 най-малко веднъж годишно или след настъпването на съществени промени в платежната система, засягащи тези правила и процедури.

Общ бизнес риск

Чл. 50. (1) Общият бизнес риск е рискът от влошаване на финансовото състояние на оператора на платежна система като търговско предприятие в резултат от спад в приходите или увеличение на разходите, така че разходите надвишават приходите и водят до загуба.
(2) Операторът на платежна система осигурява системи за управление и контрол за идентифициране, наблюдение и управление на общия бизнес риск.
(3) Операторът на платежна система държи ликвидни нетни активи, финансирани със собствени средства, така че да може да продължи да функционира и да предоставя услуги като действащо предприятие, в случай че претърпи общи бизнес загуби. Размерът на тези активи е не по-малък от размера на текущите оперативни разходи на оператора във връзка с дейността му по опериране на всяка платежна система за шест месеца.
(4) Активите по ал. 3 следва да бъдат достатъчно ликвидни и с високо качество, така че да са на разположение своевременно. Операторът на платежна система трябва да е в състояние да осребри тези активи с малък или никакъв отрицателен ценови ефект.
(5) Активите по ал. 3 са в допълнение към средствата, които операторът на платежна система може да държи за покриване на други рискове, различни от общия бизнес риск, както и за покриване на загуби от други дейности, различни от оперирането на платежна система.
(6) Операторът на платежна система изготвя план за набирането на допълнителни собствени средства, в случай че те спаднат под размера по ал. 3. Планът се актуализира най-малко веднъж годишно.
(7) За определяне на размера на текущите оперативни разходи по ал. 3 операторът на платежната система прилага счетоводни процедури, които позволяват отделно отчитане на приходите и разходите по оперирането на всяка платежна система от другите дейности, които операторът извършва. Счетоводните процедури следва да определят базата за разпределение и мотивите за това по отношение на всеки приход или разход.
(8) Операторът на платежна система представя на БНБ междинен финансов отчет, информация за оперативните разходи по ал. 3 за всяко шестмесечие на календарната година, както и информация за размера на активите по ал. 3 към края на съответното шестмесечие в срок до края на календарния месец, следващ отчетния шестмесечен период.

Попечителски и инвестиционен риск

Чл. 51. (1) Попечителският риск е рискът от понасянето на загуба по отношение на съхранявани активи в случай на несъстоятелност, небрежност, измама, лошо управление или неподходящо водене на регистри от страна на лицето, при което се държат тези активи (попечител).
(2) Инвестиционният риск е рискът от загуба за оператора на платежна система или участник, когато операторът инвестира собствените си средства или тези на участниците в системата.
(3) Операторът на платежна система държи собствените си активи и когато е приложимо, тези на участниците в нея, при лица, подлежащи на регулация и надзор, които имат счетоводни практики, процедури за съхранение и вътрешен контрол, осигуряващи пълна защита на тези активи срещу риска от загуба в случай на несъстоятелност, небрежност, измама, лошо управление или неподходящо водене на регистри от страна на попечител или подпопечител.
(4) Операторът на платежна система установява инвестиционна стратегия, която е в съответствие с цялостната му стратегия за управление на риска и се оповестява изцяло на участниците. Операторът прави преглед на инвестиционната си стратегия най-малко веднъж годишно.
(5) Инвестиционната стратегия по ал. 4 осигурява, че инвестициите на оператора на платежна система са в инструменти с минимален кредитен, ликвиден и пазарен риск. Инвестициите са обезпечени от нискорискови длъжници или се състоят от вземания от такива длъжници. Операторът на платежната система определя критериите за това, кои длъжници счита за нискорискови.

Операционен риск

Чл. 52. (1) Операционният риск е рискът, че недостатъци в информационните системи или вътрешните процеси, човешка грешка, грешки в управлението или нарушения, предизвикани от външни събития или външни услуги, ще доведат до намаляване, влошаване или прекъсване на услугите, предоставяни от оператора на платежна система.
(2) Операторът на платежна система осигурява подходящи системи, политики, процедури и механизми за контрол, за идентифициране, наблюдение и управление на операционния риск.
(3) Операторът на платежна система определя цели за ниво на обслужване и оперативна надеждност на системата и политики за постигането на тези цели. Операторът извършва преглед на целите и политиките най-малко веднъж годишно.
(4) Операторът на платежна система осигурява във всеки един момент достатъчен капацитет на системата, за да може тя да обработи увеличен обем на плащанията, в резултат на стресови събития, и да може да постигне целите си за ниво на обслужване по ал. 3.
(5) Операторът на платежната система определя политики за физическа сигурност и сигурност на информацията, които идентифицират, оценяват и управляват по подходящ начин всички възможни слабости и заплахи и са съобразени с ефективните стандарти в съответната област. Операторът извършва преглед на политиките по предходното изречение най-малко веднъж годишно.
(6) Операторът на платежната система създава ефективна рамка за киберустойчивост, съдържаща подходящи мерки за управление на киберриска. Операторът на платежната система въвежда подходящи мерки за защита от кибератаки на системно важните операции и услуги по чл. 44, ал. 5 и допълнителните активи. Мерките включват и действията за разкриване на потенциални кибератаки, реакция и възстановяване след тях.
(7) Операторът на платежна система извършва тестове и преглежда мерките за управление на киберриска по ал. 6 най-малко веднъж годишно. Операторът на платежната система активно следи технологичното развитие и осигурява непрекъснато обучение на служителите си, за да може своевременно да адаптира рамката си за киберустойчивост съобразно киберрисковете, на които е изложена или може да бъде изложена платежната система.

Непрекъсваемост на дейността

Чл. 53. (1) Операторът на платежна система разработва и прилага план за непрекъсваемост на дейността, който включва сценарии за действие, ако при оперирането на платежната система се появят операционни проблеми, и осигурява, че платежната система може да възобнови дейността си в рамките на два часа от появата на операционните проблеми. Операторът извършва тестове по разработените сценарии и преглежда плана най-малко веднъж годишно или след настъпването на съществени промени в платежната система.
(2) Операторът на платежна система осигурява адекватни резервни технически способи, включително поддържане на резервен център, за навременно приключване на дневната обработка дори при повреда в основно оборудване. Резервният център е разположен на място, различно от основното местоположение за опериране на платежната система.
(3) Операторът на платежната система осигурява, че платежната система може да обработи всички приети от системата плащания до края на работния ден, в който настъпва операционен проблем.
(4) Операторът на платежна система определя системно важните участници на база на броя и стойността на подаваните от тях нареждания за превод и на потенциалното им въздействие върху други участници и върху платежната система като цяло в случай на съществен операционен проблем, който може да възникне при тези участници. Операторът на платежна система може да определи допълнителни изисквания за непрекъсваемост на дейността по отношение на системно важните участници.
(5) Операторът на платежната система идентифицира, наблюдава и управлява рисковете, които системно важните участници, други инфраструктури на финансовите пазари и доставчици на комунални и други услуги, които операторът използва, биха могли да породят за нормалното функциониране на системата.

Правила за достъп и условия за участие

Чл. 54. (1) Операторът на платежна система определя и оповестява публично недискриминационни правила за достъп и условия за участие в платежната система, включително по отношение на непреките участници и други инфраструктури на финансовите пазари, в съответствие с чл. 130 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(2) В случай на отказ за достъп или участие в платежна система операторът на системата предоставя мотивирано становище за отказа.
(3) Операторът на платежна система определя и оповестява публично процедури за временното преустановяване и прекратяване на правото на участие на участник, в случай че участникът не изпълнява правила за достъп и не отговаря на условия за участие в платежната система.
(4) Операторът на платежната система преглежда правилата по ал. 1 и процедурите по ал. 3 най-малко веднъж годишно.

Непряко участие в платежна система с окончателност на сетълмента

Чл. 55. (1) В случай че правилата на платежна система с окончателност на сетълмента позволяват непряко участие в системата, операторът на системата осигурява, че правилата и процедурите на системата му позволяват да събира информация за непреките участници за идентифициране, наблюдение и управление на рисковете за системата във връзка с това участие.
(2) Информацията по ал. 1 включва най-малко:
1. частта от дейността, която участник осъществява от името на непряк участник;
2. броя на непреките участници;
3. броя и стойността на плащанията, инициирани от всеки непряк участник, включително съотнесени към тези на участник, чрез който непрекият участник осъществява достъп до платежната система.
(3) Операторът определя непреките участници, които пораждат съществени рискове за платежната система, и участниците, чрез които те осъществяват достъп до системата.
(4) Операторът на платежна система преглежда рисковете, произтичащи от непрякото участие в системата, най-малко веднъж годишно.

Оповестяване на правилата и процедурите на системата

Чл. 56. (1) Операторът на платежна система осигурява, че правилата и процедурите на системата се оповестяват на участниците и съдържат ясно описание на структурата и функционирането на системата, както и на правата и задълженията на оператора и участниците в системата, така че участниците да могат да преценят рисковете във връзка с участието си в системата.
(2) Операторът на платежна система оповестява публично таксите на системата за отделните услуги, които тя предлага, както и основна информация за броя и стойността на обработените плащания.
(3) Операторът на платежна система попълва, където е приложимо, и оповестява публично отговорите на рамката за оповестяване за инфраструктурите на финансовите пазари на Комитета по платежни и сетълмент системи на Банката за международни разплащания и Техническия комитет на Международната организация на комисиите за ценни книжа. Операторът актуализира отговорите на рамката за оповестяване най-малко веднъж на две години или при настъпване на съществени промени в системата.

Технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги

Чл. 57. В случай че оператор на платежна система с окончателност на сетълмента предоставя технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги, операторът прилага за тези услуги изискванията на чл. 40, чл. 43, ал. 3 и 4, чл. 44, 52 и 53.

Одиторски доклад

Чл. 58. (1) Одиторският доклад за извършване одит на оператор на платежна система се изготвя от одиторско дружество, отговарящо на изискванията на чл. 25 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(2) Операторът на платежна система предоставя на БНБ одитирания си годишен финансов отчет и одиторския доклад с приложенията по ал. 3 - 10 към него в срок до 7 дни от получаване на одиторския доклад, но не по-късно от 15 юли на календарната година, следваща годината, за която отчетът се отнася.
(3) Като приложение към одиторския доклад се включва доклад за спазване на правилата за управление на рисковете съгласно чл. 44 и съдържа най-малко:
1. определяне на отделните видове риск, на които е изложен операторът на платежна система поради естеството на неговата дейност;
2. мнението на одитора по управлението на всеки вид риск, което включва преценка дали операторът на платежна система е въвел политика по управление на риска, вътрешни процедури за идентифициране, управление, контрол и докладване на рисковете, както и дали компетентностите относно операциите, свързани с отделните рискове, са регламентирани в подходящи вътрешни актове;
3. мнението на одитора за изпълнението на изискванията по чл. 50, ал. 3 и 7;
4. констатирани недостатъци по отделните видове рискове и мнение на одитора относно адекватността на системата за вътрешен контрол;
5. обяснения относно изпълнението на одиторските препоръки от предходната година, ако е имало такива;
6. препоръки на одитора за подобрение на процедурите и политиката по управление на отделните видове рискове.
(4) В приложение към одиторския доклад се включва доклад за разделението и функционирането на структурните единици, извършващи дейности по извършване на операции, управление на риска и вътрешен контрол на оператора на платежна система. Докладът съдържа кратко описание на функциите на структурните единици с мнението на одитора относно адекватността на функциониране, квалификацията на персонала, въведените системи и механизми за вътрешен контрол, наличието на достатъчно правомощия, независимост, средства и възможност за докладване пред органите за управление и надзор, идентифициране на недостатъци, както и препоръки за подобрение на дейността им.
(5) Докладът по ал. 4 включва обяснителни бележки, разглеждащи съобразяването с препоръките на одитора от предходни години за подобряване на дейността на структурните единици по ал. 4, ако е имало такива.
(6) В приложение към одиторския доклад се съдържа доклад за качеството на информационната система, обслужваща дейността на платежната система, за чието опериране е лицензиран операторът. Преценката на одитора се допълва с констатации и препоръки относно:
1. възможността информационната система да извършва сетълмента на нарежданията, приемани от платежната система;
2. съответствие между дейността на информационната система и формулираните стратегическите цели за развитие на платежна система;
3. политиката и организацията на сигурността и защитата на информационната система и базата данни, включително преглед на рамката за киберустойчивост;
4. адекватността на общия, системния и други видове контрол;
5. технологичната инфраструктура, включително резервираност на системата, комуникациите и енергийното захранване на работните и сървърните помещения, както в основния, така и в резервния център на оператора на платежна система;
6. плана за работа при извънредни ситуации, неговото тестване и готовността на персонала за действие при реална ситуация.
(7) В приложение към одиторския доклад се съдържа доклад за изпълнението на изискванията на чл. 57 по отношение на предоставяните от оператора технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги.
(8) В приложение към одиторския доклад се включва мнението на одитора относно точността на подаваните в БНБ отчети съгласно тази наредба.
(9) В приложение към одиторския доклад се включва мнението на одитора относно изпълнение на задължението на оператора на платежна система по чл. 140, ал. 4 от Закона за платежните системи и платежните услуги през одитирания период.
(10) В приложение към одиторския доклад се съдържат обяснителни бележки във връзка с всички съществени бизнес събития, настъпили след датата на изготвяне на баланса.

Задължение на операторите на платежни системи за незабавно уведомяване

Чл. 59. (1) (Предишен текст на чл. 59 - ДВ, бр. 21 от 2019 г.) Оператор на платежна система с окончателност на сетълмента незабавно уведомява БНБ:
1. ако платежоспособността му е застрашена;
2. ако е предприел съществен преглед и/или осъвременяване на информационните системи или ако са започнали разработването на нов пакет услуги, които в значителна степен засягат състоянието на информационната технология, при промени, свързани с функционалността на платежната система, както и при промени, свързани с наличността и сигурността на извършваните от него допълнителни дейности по предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги;
3. за извършени тестове на оборудването;
4. за резултатите от анализи, извършени във връзка с присъщите на системата рискове;
5. при неплатежоспособност или прекратяване на участници в системата;
6. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г.) при възникване на значим операционен или свързан със сигурността инцидент във връзка с функционирането на платежната система или с извършваните от него допълнителни дейности освен оперирането на платежна система с окончателност на сетълмента, за която е лицензиран, когато тези дейности представляват предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги;
7. при всякакви други събития, които могат да имат отношение към оперирането на платежната система или към наличността и сигурността на извършваните допълнителни дейности по предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги.
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г.) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указание критериите за класифициране на инцидент като значим по ал. 1, т. 6 и реда за уведомяване на БНБ за възникването на такъв инцидент.

Отчетност на операторите на платежни системи

Чл. 60. (1) Операторите на платежни системи предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет за операциите на всяка оперирана от тях платежна система с окончателност на сетълмента за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се предоставя в управление "Банково" на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Операторите на платежни системи предоставят на БНБ на годишна база отчет за дейността на всяка оперирана от тях платежна система с окончателност на сетълмента във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията. Отчетът се предоставя в управление "Банково" на БНБ до края на втория календарен месец, следващ отчетния годишен период.
(3) Операторите на платежни системи предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор за всяко тримесечие на календарната година отчет за извършените от тях допълнителни дейности освен оперирането на платежните системи с окончателност на сетълмента, за които са лицензирани, когато тези дейности представляват предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги. Отчетът се предоставя в управление "Банково" на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указания формата и съдържанието на отчетите по ал. 1 - 3.

Отчетност на участниците в платежните системи

Чл. 61. (1) Участниците в платежните системи с окончателност на сетълмента предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет за изпълнените нареждания за превод към платежните системи за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се предоставя в управление "Банково" на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указание формата и съдържанието на отчета по ал. 1.

Глава шеста.
СЕТЪЛМЕНТ В БНБ


Система за брутен сетълмент в реално време - РИНГС

Чл. 62. (1) Българската народна банка изгражда и оперира платежна система за брутен сетълмент в реално време в левове, наречена РИНГС (Real-time Interbank Gross Settlement System).
(2) РИНГС е платежна система с окончателност на сетълмента, чрез която се извършва прехвърляне на парични средства в левове между сметките за сетълмент на участниците в нея окончателно, индивидуално (трансакция по трансакция) и в реално време след получаване от системата на нареждането за превод от страна на участниците.

Участници в РИНГС

Чл. 63. (1) Участници в РИНГС са:
1. Българската народна банка;
2. банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност;
3. клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона за кредитните институции;
4. клон на банка от държава членка, извършващ дейност на територията на Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции.
(2) Всеки участник в РИНГС е длъжен да притежава бизнес идентификационен код (BIC) и да открие и поддържа сметка за сетълмент в БНБ.
(3) Българската народна банка обслужва сметките за сетълмент на участниците в РИНГС.
(4) След съгласие на БНБ за съответствие с техническите, организационните и финансовите условия за участие в РИНГС банките по ал. 1 стават участници в РИНГС въз основа на сключен с БНБ договор, определящ правата и задълженията им съобразно правилата и процедурите на системата.
(5) В правилата и процедурите на РИНГС БНБ може да определя допълнителни изисквания към участниците в системата.

Агент по сетълмента

Чл. 64. (1) Българската народна банка осигурява извършването на сетълмента при наличие на достатъчно средства по сметката за сетълмент на банката платец.
(2) Сетълментът на плащания се извършва по сметките за сетълмент в БНБ, както следва:
1. за плащания, инициирани чрез заявки за нетен сетълмент от системни оператори - към определен момент по утвърден от БНБ график;
2. за всички останали плащания - незабавно.
(3) Сетълментът в БНБ е окончателен след момента на неотменимост, определен в правилата и процедурите на РИНГС.

Извършване на операции в РИНГС

Чл. 65. (1) При плащания на клиенти на банки чрез РИНГС банката на платеца изпраща нареждането за превод към РИНГС съобразно графика на РИНГС не по-късно от един час след получаване на платежното нареждане.
(2) При плащания на клиенти на банки чрез РИНГС банката на получателя заверява сметката на получателя незабавно след получаване на средствата по нейната сметка за сетълмент в БНБ.
(3) В случай на невъзможност да изпълни нареждане за превод в сроковете по ал. 1 и 2 банката е длъжна незабавно писмено да уведоми титуляря на сметката, от която плащането е трябвало да бъде извършено.
(4) Условията, редът, формата на обмен и структурата на електронни съобщения между РИНГС и платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа по чл. 149, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи се определят от БНБ.

Служебни операции

Чл. 66. (1) Въз основа на предварително съгласие, дадено в договора за участие в РИНГС, БНБ събира служебно от сметките за сетълмент на банките таксите за предоставените им услуги по тарифа, утвърдена от Управителния съвет на БНБ.
(2) Българската народна банка събира служебно от сметките за сетълмент на банките средствата, необходими за участието им в гаранционния механизъм по чл. 46, сумите, които банките дължат по повод на прилагане на нормативни актове, регулиращи банковата дейност и паричното обращение и таксите за предоставените им от БНБ услуги.
(3) Българската народна банка извършва служебно операциите по сметките за сетълмент на участниците в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) във връзка със сделки с държавни ценни книжа.

Отхвърляне на нареждания за превод

Чл. 67. (1) Отправени към РИНГС нареждания за превод, за които поради липса на достатъчно средства по сметката за сетълмент на банката не е извършен сетълмент до края на системния ден, се отхвърлят от РИНГС, като информацията за тях се запазва.
(2) Банка, чието нареждане за превод е отхвърлено от системата РИНГС по реда на ал. 1, е длъжна в началото на следващия системен ден да отправи с текущ вальор до РИНГС същото нареждане, носещо съответния му уникален регистрационен номер.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага в случаите, когато платежното нареждане е оттеглено с писмено изявление на ползвателя на платежни услуги, който го е подал. В такъв случай банката писмено и незабавно уведомява БНБ за причините да не нареди отново отхвърленото нареждане за превод, като прилага удостоверяващи документи.

Отхвърляне на заявка за нетен сетълмент

Чл. 68. (1) Заявка за нетен сетълмент, подадена съгласно графика на системния ден от оператор на платежна система или система за сетълмент на ценни книжа, която не може да бъде изпълнена един час след момента на приемането и поради недостатъчна наличност по сметка за сетълмент на участник, се отхвърля от РИНГС.
(2) Системният оператор преизчислява нетните позиции на участниците, без да включва плащанията от/към участника с недостатъчна наличност, и подава към РИНГС без неоснователно забавяне преизчислената заявка за сетълмент.
(3) Системният оператор изпраща за сетълмент в РИНГС плащанията от/към участника с недостатъчна наличност в рамките на системния ден, без да възпрепятства изпълнението на плащанията на останалите участници в съответната система.
(4) Заявка за сетълмент, за която поради липса на достатъчно средства по сметката за сетълмент на участник не е извършен сетълмент до края на системния ден, се отхвърля от РИНГС.

Правомощия на БНБ като агент по сетълмента

Чл. 69. (1) За осигуряване на сетълмента БНБ може да:
1. определя и задава минимална наличност по сметките за сетълмент на участниците и резервира ликвидност по сметките за сетълмент на участниците, включително и за изпълнение на заявки за сетълмент, подадени от системни оператори;
2. определя видовете приоритети при плащанията;
3. прилага или участва в прилагането на гаранционни механизми по чл. 152, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи за осигуряване на достатъчна наличност по сметките за сетълмент с оглед финализиране на плащанията, инициирани от системните оператори;
4. изключва или временно ограничава правата на участник в РИНГС по ред и условия, определени в правилата на системата РИНГС.
(2) В случаите по ал. 1, т. 4 БНБ уведомява останалите участници в системата и системните оператори, които незабавно предприемат предвидените в правилата им мерки спрямо участника.

Глава седма.
ТАКСИ


Чл. 70. За административните разходи, свързани с разглеждането на заявленията и документите за издаване на лицензи, вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и издаване на одобрения, БНБ събира такси, както следва:
1. за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за опериране на платежна система с окончателност на сетълмента - 50 000 лв.;
2. за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари - 10 000 лв.;
3. за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция - 8000 лв.;
4. за разглеждане на заявления за регистриране на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка - 5000 лв.;
5. за разглеждане на заявление за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи на клонове на платежни институции и дружества за електронни пари - 2000 лв. за всеки клон;
6. за разглеждане на заявление за издаване на одобрение за придобиване или увеличение на участието в капитала по чл. 14 и 44 от Закона за платежните услуги и платежните системи - 2000 лв.;
7. за разглеждане на заявление за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи на представители на платежни институции и дружества за електронни пари - 100 лв. за представител;
8. (нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г.) за разглеждане на заявление за допълване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция - 5000 лв.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Заявка за сетълмент" е нареждане към РИНГС от системен оператор в предварително определен формат, чрез което се заверяват или задължават сметките за сетълмент.
2. "Системен ден" е предварително определен интервал от време, през който се приемат и обработват нареждания за превод и заявки за сетълмент и се извършва сетълмент в РИНГС.
3. "Системен оператор" е субект или субекти, които носят юридическа отговорност за функционирането на платежна система или система за сетълмент на ценни книжа, която извършва сетълмент в РИНГС.

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Платежните институции, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и дружествата за електронни пари прилагат Насоките на ЕБО (EBA/GL/2017/08) относно критериите за определяне на минималната парична стойност на застраховката "Професионална отговорност" или друга сравнима гаранция, Насоките на ЕБО (EBA/GL/2017/09) относно информацията, която се предоставя за лицензирането на платежни институции и дружества за електронни пари и за регистрацията на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, съгласно чл. 5, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366, насоките, препоръките и другите мерки, приети от ЕБО, които се отнасят до тях и за които БНБ е оповестила, че спазва съгласно чл. 16, параграф 3 от Регламент № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган). Платежните институции и дружествата за електронни пари прилагат Насоките на ЕБО (EBA/GL/2019/02) за възлагане на дейности на външни изпълнители.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 7, чл. 10, ал. 2, чл. 10, ал. 4, т. 9, чл. 14, ал. 2, ал. 5, т. 2, чл. 19, ал. 6, чл. 24, ал. 2, чл. 28, ал. 6, чл. 32, ал. 3, чл. 33, ал. 7, чл. 37, ал. 5, чл. 39, ал. 7, чл. 135, ал. 2, чл. 136, ал. 1, т. 8, чл. 141, ал. 3, чл. 145, ал. 5 и чл. 155 от Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 76 от 29.03.2018 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

§ 4. До предоставяне на БНБ на достъп до електронни справки за съдимост по реда на Наредба № 8 на министъра на правосъдието от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 3 заявителите предоставят свидетелство за съдимост.

§ 5. До създаване на регистъра на ЕБО по чл. 15 от Директива (ЕС) 2015/2366 Българската народна банка поддържа списък на платежните институции, лицензирани в други държави членки, и на доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, регистрирани в други държави членки, които извършват дейност на територията на Република България чрез клон, представител или директно и за които са изпълнени изискванията на чл. 33 от Закона за платежните услуги и платежните системи, както и на дружествата за електронни пари, лицензирани в други държави членки, които извършват дейност директно или чрез клон или извършват посочените в чл. 32, ал. 2 дейности чрез представител на територията на Република България, за които са изпълнени изискванията по чл. 43 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

§ 6. Отчетите за собствен капитал по чл. 10 и 29 за първото тримесечие на 2018 г. се предоставят в управление "Банково" на БНБ в срок до 15 април 2018 г.

§ 7. Отчетите по чл. 60, ал. 1 и 3, чл. 61, ал. 1 за 2018 г. и 2019 г. се предоставят в управление "Банково" на БНБ на шестмесечна база до края на месеца, следващ отчетния шестмесечен период. Отчети по чл. 60, ал. 1 и 3, чл. 61, ал. 1 за първите шест месеца на 2018 г. се предоставят в срок до 31 юли 2018 г.

§ 8. Отчетите по чл. 60, ал. 2 за 2018 г. се предоставят в управление "Банково" на БНБ в срок до 28 февруари 2019 г.

§ 9. В Наредба № 3 на БНБ от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011 г., бр. 57 от 2012 г., бр. 69 от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) глава пета се отменя.

§ 10. Гаранционни механизми, създадени на основание чл. 42 от Наредба № 3 на БНБ от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), запазват действието си като гаранционни механизми по чл. 46.

§ 11. Тази наредба отменя Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (ДВ, бр. 62 от 2009 г.).

§ 12. Издадените от подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банково", указания по прилагането на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи запазват действието си, доколкото не противоречат на тази наредба и на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2018 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ И ОДОБРЕНИЯ, ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА


(ОБН. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.)

§ 27. В срок до 31 декември 2021 г. платежните институции и дружествата за електронни пари привеждат в съответствие с Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02 съществуващите споразумения за възлагане на дейности на подизпълнители.

§ 28. Платежните институции и дружествата за електронни пари предоставят информацията по чл. 12а, ал. 2 за първото тримесечие на 2020 г. в срок до 15 май 2020 г.

§ 29. Отчетите по чл. 60, ал. 1 и 3, чл. 61, ал. 1 за първото полугодие на 2020 г. се предоставят в управление "Банково" на БНБ на шестмесечна база в срок до 31 август 2020 г.

Приложение към чл. 5, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.)

ВЪПРОСНИК-ДЕКЛАРАЦИЯ

за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ

1. Общи данни

1.1. Наименование и ЕИК на дружеството, което желае да получи лиценз:

_________________________________________________________________________________________

1.2. Наименование и ЕИК на клона/представителя на лицето по т. 1.1 или на лицензирана платежна институция или дружество за електронни пари, съответно наименование и ЕИК на лицензираната платежна институция или дружество за електронни пари:

____________________________________________________________________________

(в случай че се попълва от лицата, управляващи и представляващи клонове или представители на дружеството по т. 1.1, или на лицензирана платежна институция или дружество за електронни пари)

1.3. Длъжност на лицето, което управлява и представлява дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя на лицето по т. 1.2):

___________________________________________________________________________

1.4. Дата, от която се заема тази длъжност:

___________________________________________________________________________

1.5. Отговорности, задължения и правомощия, свързани с позицията:

________________________________________________________________________________________

2. Лични данни на лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лични данни на лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2)

2.1. Име, презиме и фамилия: __________________________________________________________

2.2. Дата и място на раждане: __________________________________________________________

2.3. ЕГН/ЕНЧ: __________________________________________________________________________

2.4. Гражданство: ______________________________________________________________________

2.5. Пол: _______________________________________________________________________________

2.6. Постоянен адрес: __________________________________________________________________

2.7. Настоящ адрес, в случай че е различен от постоянния:       

2.8. Телефонен номер: _________________________________________________________________

2.9. E-mail адрес: _______________________________________________________________________

2.10. Променяно ли е името Ви?

  

Да

Не

 

 

 

 (Ако "да" - попълнете информацията в т. 2.10.1 - 2.10.3)

2.10.1. Предишно име: __________________________________________________________________

2.10.2. Дата на промяна (дд/мм/гггг): ____________________________________________________

2.10.3. Причина за промяната: __________________________________________________________

3. Образование и професионална квалификация

3.1. Образование:

3.1.1. Вид образование (посочете придобитите образователно-квалификационни степени и специалностите, за които те са придобити):

________________________________________________________________________________________

3.1.2. Учебно заведение, година на придобитата образователно-квалификационна степен:

________________________________________________________________________________________

3.2. Владеене на чужди езици:

  

Език

Степен на владеене (Степен на владеене на чужд език съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците)

 

 

 

 

 

 (При владеене на повече от 2 чужди езика добавете допълнителни полета.)

3.3. Професионална квалификация:

3.3.1. Придобита квалификация, дата на придобиване, организация, издала сертификата за квалификация:

__________________________________________________________________________________________

3.3.2. Придобита квалификация, дата на придобиване, организация, издала сертификата за квалификация: __________________________________________________________________           

(за допълнителна информация продължете списъка)

4. Професионален опит

4.1. Месторабота: _____________________________________________________________________

4.1.1. Заемана длъжност: ______________________________________________________________

4.1.2. Период (дд/мм/гггг)

  

От

До

 

 

 

 4.1.3. Адрес на местоработата, тел. номер и електронен адрес:

4.2. Месторабота: _____________________________________________________________________

4.2.1. Заемана длъжност: ______________________________________________________________

4.2.2. Период (дд/мм/гггг)

  

От

До

 

 

 

 4.2.3. Адрес на местоработата, тел. номер и електронен адрес:           

5. Информация за дружествата, в които лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2), притежава/е притежавало през последните 5 години квалифицирано дялово участие в капитала

5.1.1. Наименование и ЕИК на дружеството, седалище и адрес на управление:

____________________________________________________________________________

5.1.2. Процент на участие в капитала, брой акции/дялове и обща номинална сума в левове:

  

Дял (%)

Брой акции/

дялове

Обща номинална сума (лв.)

 

 

 

 

 5.1.3. Дата на придобиване на участието (дд/мм/гггг):  

5.1.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): ______________________________________________

5.1.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

____________________________________________________________________________

5.1.6. На дружеството били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете какви и за какви задължения.)

_____________________________________________________________________________

5.1.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)

____________________________________________________________________________

5.2.1. Наименование и ЕИК на дружеството, седалище и адрес на управление:

_____________________________________________________________________________

5.2.2. Процент на участие в капитала, брой акции/дялове и обща номинална сума в левове:

  

Дял (%)

Брой акции/

дялове

Обща номинална сума (лв.)

 

 

 

 

 5.2.3. Дата на придобиване на участието (дд/мм/гггг):  

5.2.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): ______________________________________________

5.2.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

_____________________________________________________________________________

5.2.6. На дружеството били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете какви и за какви задължения.)

_____________________________________________________________________________

5.2.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете номер и дата на приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)

_____________________________________________________________________________

6. Информация за дружества, върху които лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2), упражнява/или е упражнявало контрол през последните 5 години

6.1. Наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, ЕИК:

_____________________________________________________________________________

6.2. Начин на упражняване на контрол върху дружеството:

_____________________________________________________________________________

6.3. Начална дата, от която упражнявате контрол (дд/мм/гггг):           

6.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): ________________________________________________

6.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

  

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

______________________________________________________________________________

6.6. На дружеството били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?

 

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете какви и за какви задължения.)

_________________________________________________________________________________________

6.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

 

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)

_________________________________________________________________________________________

7. Информация за финансовата дисциплина/коректност на лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2)

7.1. Имате ли/имали ли сте просрочени задължения?

 

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на тези задължения, както и към кого са тези задължения - държава, община, банка, трети лица.)

___________________________________________________________________________________________

7.2. По какъв начин са погасени задълженията Ви по т. 7.1?

__________________________________________________________________________________________

7.3. Срещу Вас водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

 

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

_________________________________________________________________________________________

7.4. Налагани ли са Ви административни наказания за нарушения на данъчното законодателство?

 

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете основанието за налагане на административно наказание, както и вида на наложеното наказание.)

_________________________________________________________________________________________

7.5. Към настоящия момент има ли започнато административнонаказателно производство срещу Вас за нарушения на данъчното законодателство?

  

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете нарушението, за което е образувано административнонаказателното производство, както и на какъв етап се намира то.)

_________________________________________________________________________________________

7.6. Посочете размера на платените от Вас данъци за облагане на доходите на физичеки лица през последните 2 години:

  

Година

Размер (хил. лв.)

 

 

 

 8. Информация за финансовата дисциплина/коректност на дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя по т. 1.2)

8.1. Има ли/имало ли е дружеството просрочени задължения?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете вида и размера на тези задължения, както и към кого са тези задължения - държава, община, банка, трети лица.)

_________________________________________________________________________________________

8.2. По какъв начин са погасени задълженията на дружеството по т. 8.1?

_________________________________________________________________________________________

8.3. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

  

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

_________________________________________________________________________________________

8.4. Налагани ли са на дружеството административни наказания за нарушения на данъчното законодателство?

 

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете основанието за налагане на административно наказание, както и вида на наложеното наказание)

_________________________________________________________________________________________

8.5. Към настоящия момент има ли образувано административнонаказателно производство срещу дружеството за нарушения на данъчното законодателство?

 

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете нарушението, за което е образувано административнонаказателното производство, и на какъв етап се намира то.)

__________________________________________________________________________________________

9. Взаимоотношения с компетентни органи

9.1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) Налагани ли са административни наказания или принудителни административни мерки за нарушение на законови и подзаконови нормативни актове, приложими за дейността на предприятия от банковия или финансовия сектор, сравними с банка институции или сравними с банка дружества, на Вас или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции ("Длъжности с ръководни функции" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изискванията във връзка с изпълнение на техните функции.); 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби, които са били нарушени, дата и номер на акта за налагане на наказанието или мярката и органа, който го е издал.)

_________________________________________________________________________________________

9.2. Знаете ли за висящо производство за налагане на административни наказания или принудителни административни мерки по т. 9.1?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби, които са били нарушени, дата на образуване на производството; органът, който го е образувал.)

_________________________________________________________________________________________

9.3. Били ли сте освобождаван въз основа на приложена принудителна административна мярка от длъжност с ръководни функции на предприятие от банковия или финансовия сектор, сравнима с банка институция или сравнимо с банка дружество?

 

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството, заемана длъжност, основание за освобождаване от длъжност, дата и номер на акта за освобождаване от длъжност и органа, който го е издал.)

_________________________________________________________________________________________

9.4. Отказвано ли е издаването на лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава, на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете предмет на лиценза; компетентния орган, отказал да издаде лиценз; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, основание за отказа; номер и дата на акта, с който е отказан лицензът.)

_________________________________________________________________________________________

9.5. Отнеман ли е лиценз или образувано ли е производство за отнемане на лиценз на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

 

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете предмет на лиценза; компетентния орган, отнел лиценза; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; основание за отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с който е отнет лицензът.)

_________________________________________________________________________________________

9.6. Отказвано ли е или заличавано ли е вписване в регистър на дружество, извършващо дейност, подлежаща на регистрационен режим от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава, на Вас като физическо лице или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, отказал или заличил регистрацията, основание за отказа или заличаването, съответно номер и дата на акта; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.)

_________________________________________________________________________________________

9.7. Отказвана ли е регистрация, членство или издаване на разрешение или лиценз за извършване на търговска дейност, стопанска дейност или упражняване на професия, на Вас като физическо лице или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

 

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете предмет на регистрацията, разрешението, членството, лиценза, компетентния орган, отказал регистрацията, разрешението, членството или лиценза, основание за отказа, съответно номер и дата на акта; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.)

_________________________________________________________________________________________

9.8. Отнеман ли е лиценз или прекратявана ли е регистрация, разрешение или членство за извършване на търговска дейност, стопанска дейност или упражняване на професия, на Вас като физическо лице или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

 

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете предмет на регистрацията, разрешението, членството, лиценза, компетентния орган, отнел лиценза, прекратил регистрацията, разрешението, членството или лиценза, основание за отнемане на лиценза, прекратяване на регистрацията, разрешението, членството, съответно номер и дата на акта; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.)

_________________________________________________________________________________________

9.9. Били ли сте изключван от орган или субект от публичния сектор в сектора на финансовите услуги или от професионален орган или асоциация?

 

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност; номер и дата на решението, с което сте изключен от орган или субект от публичния сектор в сектора на финансовите услуги или от професионален орган или асоциация.)

_________________________________________________________________________________________

9.10. Били ли сте на длъжност с ръководни функции или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество или в дружество, което към настоящия момент се намира в производство по несъстоятелност?

 

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност; номер и дата на решението, с което е обявена несъстоятелността, съответния номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)

_________________________________________________________________________________________

9.11. Било ли е прекратено по решение на съда дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали квалифицирано дялово участие?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност; номер и дата на решението, с което е прекратена дейността на дружеството.)

__________________________________________________________________________________________

9.12. Оценявана ли е Вашата квалификация, професионален опит и добра репутация (надеждност и пригодност) от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или друг компетентен орган от финансовия и нефинансовия сектор, както и от съответен компетентен орган в друга държава за заемане на длъжност с ръководни функции или за придобиване на дялово участие?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете органа, извършил оценката, датата на извършване на оценката, основанието за нейното извършване и резултата от нея.)

_________________________________________________________________________________________

9.13. Отказвано ли Ви е заемането на длъжност с ръководни функции или придобиване на дялово участие от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава?

  

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете органа, постановил отказа, и основанието за него.)

__________________________________________________________________________________________

10. Допълнителна информация

10.1. Имате ли финансови задължения към дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя по т. 1.2)?

 

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на тези задължения.)

_________________________________________________________________________________________

10.2. Налагани ли са Ви дисциплинарни наказания за нарушение на трудовото законодателство?

 

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете наименование на работодателя, основанието за налагане на дисциплинарното наказание, както и вида му.)

_________________________________________________________________________________________

10.3. Извън случаите по т. 10.2 освобождаван ли сте от длъжност с ръководни функции?

  

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете причините за освобождаването.)

_________________________________________________________________________________________

10.4. Знаете ли за образувано срещу вас висящо наказателно производство за престъпление от общ характер?

 

Да

Не

 

 

 

(При отговор "да" - посочете правна квалификация на престъплението, дата и място на образуване на производството.)

_________________________________________________________________________________________

10.5. Получавали ли сте модифицирано одиторско мнение (съответно заверка с резерви или отказ от заверка) при извършен одит на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали квалифицирано дялово участие?

  

Да

Не

 

 

 

 (При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството, заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, причините за модифицираното одиторско мнение.)

10.6. Посочете друга допълнителна информация, която смятате за съществена: ________________________________________________________      

 

С настоящото декларирам, че:

1. Давам изричното си съгласие за обработване от БНБ на данните и информацията, съдържащи се в настоящия въпросник-декларация.

2. Направените изявления и посочената информация в настоящия въпросник-декларация са верни и точни и не ми е известно да съществува друга информация, представянето на която би повлияло върху декларираните обстоятелства.

3. Задължавам се при промяна в декларираните обстоятелства да уведомя БНБ съгласно чл. 3, ал. 8 от Наредба № 16 от 2018 г. на БНБ за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

4. Декларирам, че ми е известна отговорността за представяне на неверни данни.

Българската народна банка е администратор на лични данни. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и за целите на Наредба № 16 на БНБ от 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

 

Дата (дд/мм/гггг): ________                                                             Подпис: _____________

   |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти