Logo Събота, 7 Декември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издаден от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи (ИП - МВР).
Чл. 2. Институтът по психология на МВР е основна структура на МВР, осъществяваща научноизследователска и научно-приложна, експертно-психологична и организационно-методическа дейност.

Чл. 3. Дейността на ИП - МВР, се осъществява в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), Закона за държавния служител (ЗДСл), подзаконовите нормативни актове, заповедите и указанията на ръководството на МВР.

Раздел II.
Основни дейности


Чл. 4. Институтът по психология на МВР:
1. изготвя личностен и поведенчески анализ на оперативно-интересни лица и провежда криминално-психологични изследвания за подпомагане на органите на досъдебното производство и на органите на МВР, извършващи оперативно-издирвателна дейност;
2. изготвя психологични и съдебно-психологични експертизи;
3. осъществява медиация и психологични интервенции при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
4. извършва психологична профилактика, индивидуално и семейно консултиране;
5. извършва дейности по управление на стреса след критични инциденти;
6. осъществява специализирана психологична подготовка;
7. извършва организационна диагностика и консултиране и емпирични психологични изследвания;
8. провежда индивидуални психодиагностични изследвания;
9. създава, адаптира и въвежда нови методики, критерии и стандарти за индивидуална и организационна психодиагностика;
10. поддържа специализирана библиотека и системно попълва нейния фонд;
11. поддържа база данни и регистри, свързани с реализацията на основните дейности по психодиагностика, профилактика и криминално-психологични изследвания;
12. поддържа сътрудничество с научни институти и висши училища, взаимодейства с други структури извън системата на МВР по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
13. развива и популяризира добри психологични практики чрез разработване на аналитични, методични и дидактични материали; участва в конференции, семинари и други научни форуми; провежда стажантски програми за студенти от висшите учебни заведения; осъществява проектна дейност по програми, финансирани от ЕС и други източници.

Раздел III.
Структура и функции


Чл. 5. (1) Структурата на ИП - МВР, включва отдели и сектори.
(2) Отделите са:
1. отдел "Оперативна психология";
2. отдел "Психологично осигуряване на структури на МВР";
3. отдел "Професионална психодиагностика";
4. отдел "Административен".
(3) Секторите към отдел "Оперативна психология" са:
1. сектор "Криминална психология";
2. сектор "Лаборатория - Благоевград";
3. сектор "Лаборатория - гр. Бургас";
4. сектор "Лаборатория - гр. Варна";
5. сектор "Лаборатория - гр. Монтана";
6. сектор "Лаборатория - гр. Плевен";
7. сектор "Лаборатория - гр. Пловдив".
(4) Секторите към отдел "Психологично осигуряване на структури на МВР" са:
1. сектор "Консултативна психология и специализирана психологична подготовка";
2. сектор "Психологично осигуряване на структури в гр. София".
(5) Секторите към отдел "Професионална психодиагностика" са:
1. сектор "Психодиагностични изследвания";
2. сектор "Методи за психодиагностика".

Чл. 6. Сектор "Криминална психология" извършва:
1. полиграфско изследване на лица, обвинени в извършване на престъпления, на свидетели на престъпления и на оперативно-интересни лица;
2. психологично профилиране на неизвестни извършители на тежки престъпления;
3. личностен и поведенчески анализ на оперативно-интересни лица;
4. психологичен анализ на писмени, аудио- и видеоизточници при заплаха за националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
5. разработване на стратегии за психологично въздействие върху лица и групи, представляващи оперативен интерес;
6. медиация и психологични интервенции при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
7. методическа помощ по дейностите по т. 1 - 6 на останалите структури в ИП - МВР;
8. психологични експертизи, назначени от органите на досъдебното производство и съда в наказателния процес;
9. специализирана психологична подготовка за нуждите на МВР.

Чл. 7. Секторите по чл. 5, ал. 3, т. 2 - 7 извършват:
1. индивидуални психодиагностични изследвания за нуждите на МВР;
2. индивидуални и групови кризисни интервенции при критични произшествия със служители на МВР;
3. антикризисна психологична работа при природни бедствия, аварии и катаклизми;
4. психологично консултиране на служители, стажанти, курсанти и членове на техните семейства;
5. консултативна работа със служители с проблеми в професионалните адаптация и развитие;
6. организационна диагностика и консултиране;
7. личностен и поведенчески анализ на оперативно-интересни лица;
8. психологични интервенции и медиация при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
9. психологични експертизи, назначени от органите на досъдебното производство и съда в наказателния процес;
10. специализирана психологична подготовка за нуждите на МВР;
11. специализирана психологична подготовка на лица и екипи от други ведомства и организации при наличие на основания за това.

Чл. 8. Сектор "Консултативна психология и специализирана психологична подготовка" извършва:
1. адаптиране и прилагане на специфични психологични методи и подходи за превенция и консултиране на психични травми и дезадаптивно поведение;
2. индивидуални и групови кризисни интервенции при критични произшествия със служители на МВР;
3. антикризисна психологична работа при природни бедствия, аварии и катаклизми;
4. медиация и психологични интервенции при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
5. психологично консултиране на служители, стажанти, курсанти и членове на техните семейства;
6. консултативна работа със служители с проблеми в професионалните адаптация и развитие;
7. организационна диагностика и консултиране;
8. разработване на учебни планове, програми и други материали, свързани със специализираната психологична подготовка;
9. специализирана психологична подготовка за нуждите на МВР;
10. специализирана психологична подготовка на лица и екипи от други ведомства и организации при наличие на основания за това;
11. методическа помощ по дейностите по т. 1 - 10 на останалите структури в ИП - МВР;
12. психологични експертизи, назначени от органите на досъдебното производство и съда в наказателния процес.

Чл. 9. Сектор "Психологично осигуряване на структури в гр. София" извършва:
1. индивидуални психодиагностични изследвания за нуждите на МВР;
2. индивидуални и групови кризисни интервенции при критични произшествия със служители на МВР;
3. антикризисна психологична работа при природни бедствия, аварии и катаклизми;
4. психологично консултиране на служители, стажанти, курсанти и членове на техните семейства;
5. консултативна работа със служители с проблеми в професионалните адаптация и развитие;
6. организационна диагностика и консултиране;
7. медиация и психологични интервенции при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
8. психологични експертизи, назначени от органите на досъдебното производство и съда в наказателния процес;
9. специализирана психологична подготовка за нуждите на МВР.

Чл. 10. Сектор "Психодиагностични изследвания" извършва:
1. индивидуални психодиагностични изследвания за нуждите на МВР;
2. индивидуални психодиагностични изследвания по заявки на структури извън системата на МВР при наличие на основания за това;
3. методическа помощ по дейностите по т. 1 и 2 на останалите структури в ИП - МВР;
4. психологични експертизи, назначени от органите на досъдебното производство и съда в наказателния процес;
5. специализирана психологична подготовка за нуждите на МВР;
6. специализирана психологична подготовка на лица и екипи от други ведомства и организации при наличие на основания за това.

Чл. 11. Сектор "Методи за психодиагностика" извършва:
1. разработване, адаптиране, стандартизиране и въвеждане в практиката на психологични методики за целите на индивидуалната и организационната психодиагностика;
2. разработване на методи, критерии и стандарти за психологично оценяване;
3. обучение за работа с психодиагностични методики и за практическо прилагане на критерии и стандарти за провеждане на индивидуални и организационни психодиагностични изследвания;
4. упражняване на контрол по прилагането на методиките, критериите и стандартите за индивидуална и организационна психодиагностика;
5. изготвяне на статистически анализи и доклади;
6. индивидуални и организационни психодиагностични изследвания;
7. емпирични психологични изследвания;
8. психологични експертизи, назначени от органите на досъдебното производство и съда в наказателния процес;
9. специализирана психологична подготовка за нуждите на МВР;
10. специализирана психологична подготовка на лица и екипи от други ведомства и организации при наличие на основания за това;
11. методическа помощ по дейностите по т. 1 - 10 на останалите структури в ИП - МВР.

Чл. 12. Отдел "Административен":
1. изготвя аналитични и статистически документи, свързани с дейността на ИП - МВР;
2. организира мероприятията по ОМП;
3. извършва специализирана подготовка на служителите от ИП - МВР;
4. осъществява експлоатация, ремонт и съхраняване на техника, въоръжение и друго имущество;
5. поддържа деловодство и регистратура за класифицирана информация;
6. подпомага и контролира дейността на регистратурите за класифицирана информация в сектори "Лаборатория";
7. осъществява наблюдение и контрол върху работата на компютърната техника (сървъри, персонални компютри, принтери, скенери и др.), мрежите на локално ниво и комуникационните средства;
8. извършва инсталиране и конфигуриране на компютърна техника;
9. администрира база данни и регистри (АИС), свързани с реализацията на основните дейности по психодиагностика, профилактика и криминално-психологични изследвания;
10. извършва дейности по Закона за защита на класифицираната информация;
11. поддържа специализирана библиотека и системно попълва нейния фонд;
12. планира и отчита ресурсите за материално-техническо осигуряване.

Раздел IV.
Управление


Чл. 13. Директорът на ИП - МВР, се назначава и освобождава от длъжност от министъра на вътрешните работи.

Чл. 14. (1) Директорът на ИП - МВР:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на Института по психология на МВР;
2. организира изпълнението на поставените заповеди;
3. заявява изграждането и развитието на автоматизираните информационни фондове по ред, определен от министъра на вътрешните работи, управлява и организира ползването на автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове съобразно функционалната компетентност на института;
4. отговаря за стопанисването на предоставените на Института по психология на МВР имоти и вещи - държавна собственост;
5. управлява човешките ресурси и отговаря за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на кадрите;
6. осъществява взаимодействието с други структури на МВР и с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
7. отговаря за научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност в ИП - МВР;
8. организира и ръководи участието на Института по психология на МВР в научния обмен чрез издаване на научна литература, научни бюлетини и рекламно-информационни материали за дейността на института, публикуване на научни трудове и презентации в печатни и електронни издания и участие на служителите в научни конференции, симпозиуми, семинари и други форуми в страната и в чужбина.
(2) При изпълнение на функциите си директорът се подпомага от заместник-директор и дирекционен съвет.
(3) Заместник-директорът изпълнява функции по управление, възложени му със заповед на директора.
(4) В изпълнение на функциите си директорът и заместник-директорът издават заповеди.

Чл. 15. (1) Дирекционният съвет се състои от директора, заместник-директора и началниците на отдели и сектори.
(2) Дирекционният съвет е колективен съвещателен орган, който:
1. обсъжда и взема решения за приоритетите и перспективите на експертната и научно-приложната дейност на Института по психология на МВР;
2. обсъжда и приема документи, свързани с предмета на дейност на Института по психология на МВР;
3. обсъжда изпълнението на плана на института и предлага корекции при необходимост;
4. обсъжда и решава въпроси, свързани с развитието на човешките ресурси;
5. обсъжда и решава други въпроси, свързани с дейността на ИП - МВР.
(3) При необходимост в заседанията на дирекционния съвет могат да се включват и други служители.
(4) Заседанията на дирекционния съвет се протоколират.

Чл. 16. Началниците на отдели и сектори:
1. организират, ръководят, контролират и отговарят за цялостната дейност на подчинените им структурни звена;
2. следят за спазването и прилагането на професионалните стандарти при изпълнение на служебните задачи;
3. оказват научна, методическа и практическа помощ на служителите от подчинените им структурни звена;
4. правят предложения за кариерно развитие, награди и наказания на служителите;
5. предлагат на ръководството на ИП - МВР, решения по възложените им преписки;
6. ръководят работните заседания на подчинените им структурни звена;
7. осъществяват координация на служебните взаимодействия между структурните звена на института.

Чл. 17. (1) За изпълнение на срочни задачи може да се създават работни и изследователски екипи от служители на различни структурни звена на ИП - МВР, със заповед на директора.
(2) Определените ръководители на екипите по ал. 1 отчитат работата по конкретната задача пред директора или оправомощено от него лице.

Чл. 18. (1) Комисията по супервизия е колективен експертен орган на ИП - МВР, който се назначава със заповед на директора.
(2) Комисията по супервизия контролира спазването на нормативните изисквания и прилагането на професионалните стандарти при извършването на индивидуални психодиагностични изследвания.
(3) Дейността на Комисията по супервизия се регламентира с правила, утвърдени от директора на ИП - МВР.

Раздел V.
Планиране, организиране, контрол и отчитане на научно-приложната и учебната дейност


Чл. 19. (1) В ИП - МВР, се изготвя двугодишен план за дейността, който се утвърждава от ресорния заместник-министър на вътрешните работи.
(2) Планът за дейността на ИП - МВР, се изготвя въз основа на:
1. приоритетите на МВР;
2. заявки от структурите на МВР;
3. задачи, произтичащи от ЗМВР, подзаконовите нормативни актове, указанията и заповедите на ръководството на МВР.
(3) Тематични промени и промени в сроковете в плана за дейността на ИП - МВР, могат да се правят след утвърждаване от ресорния заместник-министър на вътрешните работи по предложение на директора на ИП - МВР.

Чл. 20. (1) Секторите изготвят годишни планове със задачи и срокове по съответното направление на дейност, които се утвърждават от директора на ИП - МВР.
(2) Промени в плановете по ал. 1 се утвърждават от директора след писмено предложение на заместник-директора на ИП - МВР.

Чл. 21. Началниците на сектори изготвят шестмесечни и годишни отчети за изпълнението на задачите по съответните направления на дейност.

Чл. 22. (1) Допълнителното обучение на държавните служители в МВР на психологична тематика се организира и провежда по каталог на курсовете за професионално обучение, график за професионалната подготовка и учебнопланова документация, състояща се от:
1. учебен план;
2. тематични планове на съответните курсове, включени в учебния план;
3. учебни разписания (времево разпределение на активностите).
(2) Учебните планове, по които се провежда допълнителното обучение, се изготвят от структурните звена на ИП - МВР, провеждащи обучението, и се утвърждават от директора след съгласуване със съответните структури на МВР по чл. 37 ЗМВР.
(3) Учебните планове са основни документи, които съдържат: вида на курса, целите и задачите, формата и продължителността на обучението, наименованието на темите и хорариума им, формата на контрол и разпределението на учебното време.
(4) За всеки курс се разработва тематичен план, който се утвърждава от началника на структурното звено на ИП - МВР, провеждащо обучението, като срещу всяка тема се посочва времетраенето му.
(5) Разписанието на учебните занятия (програма, съдържаща времево разпределение на активностите) се изготвя за всеки курс и се утвърждава от началника на структурното звено на ИП - МВР, провеждащо обучението.

Чл. 23. (1) Допълнителното обучение се осъществява чрез интерактивни форми, предвидени в учебните планове.
(2) Допълнителното обучение завършва без поставяне на оценка, като обучаемите попълват формуляр за обратна връзка, с който оценяват различни параметри на курса (организация, съдържание, начин на провеждане и др.), работата на обучителите, степента на удовлетвореност и правят препоръки.

Чл. 24. (1) Завършилите курс за допълнително обучение получават документ за професионална квалификация - сертификат.
(2) Издадените сертификати се вписват в регистър и се съхраняват в деловодството на ИП - МВР, в съответствие със Закона за националния архивен фонд и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Чл. 25. (1) Обучаемите, отсъствали по уважителни причини повече от 25 на сто от учебното време, се отписват със заповед на директора.
(2) Обучаемите, които са допуснали повече от три отсъствия без уважителна причина или са извършили дисциплинарни нарушения, които са основание за отстраняване от курса, се отстраняват със заповед на директора.
(3) За всички отписани и отстранени обучаеми се уведомява дирекция "Човешки ресурси" - МВР.

Раздел VI.
Квалификация и оценяване на служителите


Чл. 26. (1) Новоназначените служители в ИП - МВР, извършващи експертнопсихологична дейност, задължително преминават специализирано въвеждащо обучение извън въвеждането в работа по чл. 161, ал. 6 ЗМВР.
(2) Специализираното въвеждащо обучение по ал. 1 се извършва по утвърден от директора план.
(3) След приключване на въвеждащото обучение по ал. 1 се провежда изпит от комисия, назначена със заповед на директора.
(4) Право да работят самостоятелно експертнопсихологически дейности придобиват само служители, преминали въвеждащо обучение и положили успешно изпит.

Чл. 27. Оценяването на служителите от ИП - МВР, се извършва съгласно действащите нормативни актове в МВР.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 51, ал. 2 ЗМВР и отменя Правилника за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 44 от 2016 г.).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти