Logo Вторник, 26 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

В сила от 01.07.2017 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система (Стационарната КИС).
Чл. 2. Дейността на Стационарната КИС се осъществява в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), Кодекса на труда (КТ), действащото законодателство и актовете на министъра на отбраната.

Чл. 3. (1) Стационарната КИС е военно формирование за осъществяване на:
1. комуникационно-информационна поддръжка (КИП) и киберотбрана на системата за командване и управление (СКУ) на въоръжените сили (ВС);
2. комуникационно свързване на Министерството на отбраната към национални и международни мрежи и системи;
3. развитие и експлоатация на Интегрираната комуникационно-информационна система (ИКИС) за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война, в интерес на отбраната и сигурността на страната.
(2) Стационарната КИС е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. Ген. Тотлебен № 34, и е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


Чл. 4. Стационарната КИС е структурирана в Управление и подчинени военни формирования: Център за управление и киберотбрана (ЦУКО), Стационарна опорна комуникационна мрежа (СОКМ), Комуникационно-информационен център (КИЦ), Център за осигуряване на Комплексната автоматизирана система (ЦОКАС), оперативни центрове (ОЦ) и Център за инженерингова дейност и възстановяване на КИС (ЦИДВКИС).

Раздел I.
Управление на Стационарната КИС


Чл. 5. Управлението на Стационарната КИС се състои от командир, заместник-командири, главен инженер, главен юрисконсулт, финансов контрольор и осигуряващи и обслужващи структурни звена "Сигурност на информацията", "Финанси", "Личен състав", "Планиране и подготовка на Стационарната КИС", "Експлоатация и поддръжка на стационарната комуникационно-информационна система", "Логистика", "Планиране и експлоатация на инженерно-технически системи", "Планиране, програмиране и бюджет" (ППБ).

Чл. 6. (1) Стационарната КИС се ръководи и представлява от командир. Командирът на Стационарната КИС е военнослужещ и се назначава от министъра на отбраната.
(2) Командирът на Стационарната КИС е пряко подчинен на министъра на отбраната. Той е пряк ръководител на целия личен състав на Стационарната КИС.
(3) Командирът на Стационарната КИС:
1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на Стационарната КИС;
2. ръководи и контролира привеждането на военните формирования от Стационарната КИС в по-високи степени на готовност;
3. участва в планирането, изграждането и ръководи използването на военните формирования от Стационарната КИС;
4. осигурява условия за подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на личния състав на Стационарната КИС;
5. приема и освобождава от военна служба, сключва и прекратява договорите за военна служба, назначава и освобождава от длъжност и от военна служба, повишава и понижава във военно звание военнослужещите, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
7. организира управлението и контролира използването на предоставените на Стационарната КИС имоти и вещи - държавна собственост;
8. организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС и сключва договори с избраните изпълнители;
9. планира, разпределя и администрира предоставения бюджет на Стационарната КИС;
10. ръководи и контролира разработването и изпълнението на плановете за дейността на Стационарната КИС;
11. изпълнява други правомощия, определени с нормативни актове или възложени му от министъра на отбраната.
(4) В изпълнение на правомощията си по ал. 3 командирът на Стационарната КИС издава заповеди, разпореждания и указания.
(5) При осъществяване на своите правомощия командирът на Стационарната КИС се подпомага от заместник-командир, заместник-командир по експлоатация на оперативните центрове и главен инженер, които са военнослужещи.
(6) Командирът на Стационарната КИС определя функциите на заместник-командирите и със заповед им делегира правомощия.
(7) Функциите и правомощията на командира на Стационарната КИС в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова писмена заповед заместник-командир.

Чл. 7. (1) Главният инженер на Стационарната КИС е пряко подчинен на командира на Стационарната КИС.
(2) Главният инженер на Стационарната КИС:
1. организира и ръководи поддържането в постоянна работоспособност и експлоатационна готовност на техническите средства във военните формирования от Стационарната КИС за осигуряване на комуникационно-информационната поддръжка на СКУ на ВС;
2. ръководи планирането, организацията и контролира провеждането на техническата и специалната подготовка на личния състав от военните формирования на Стационарната КИС;
3. ръководи и контролира жизнения цикъл на отбранителните продукти на въоръжение в Стационарната КИС;
4. анализира потребностите от отбранителни продукти, необходими за нормалното функциониране на комуникационната и информационната техника (КИТ);
5. организира и контролира предоставянето на КИТ между военните формирования от Стационарната КИС;
6. организира и контролира ремонта на КИТ;
7. участва в планирането, ръководи изграждането и контролира състоянието на мрежовата информационна инфраструктура, поддържана от Стационарната КИС.

Чл. 8. (1) Главният юрисконсулт е на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Главният юрисконсулт:
1. организира и осъществява правната дейност и съдейства за правилното прилагане на действащото законодателство;
2. координира дейността на юрисконсултите от военните формирования на Стационарната КИС;
3. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове на командира на Стационарната КИС и по правни въпроси от компетентността на командира на Стационарната КИС;
4. осигурява в правно отношение законосъобразното осъществяване на правомощията на командира на Стационарната КИС и командирите/началниците на военни формирования;
5. изготвя искови молби, жалби, възражения и молби за отмяна на влезли в сила решения по граждански, трудови и наказателни дела;
6. осъществява процесуално представителство по дела, водени от и срещу Стационарната КИС, и предприема действия за своевременното събиране на вземанията на Стационарната КИС;
7. осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
8. подпомага командира на Стационарната КИС при упражняване правото на управление върху предоставените на Стационарната КИС имоти и вещи - държавна собственост;
9. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, уреждащи дейността на Стационарната КИС, и дава становища по проекти на нормативни актове, изготвени от други държавни органи за съгласуване;
10. изготвя проекти на договори, свързани с дейността на Стационарната КИС, и дава становища по законосъобразността на проекти на договори;
11. изготвя правни становища по сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по заявления по Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 9. (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност и други дейности, съгласно вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол;
2. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход на бюджетни средства;
3. изготвя становища относно законосъобразността на предложенията за поемане на задължения или извършване на разходи.

Чл. 10. (1) Структурното звено "Сигурност на информацията" се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Служителят по сигурността на информацията отговаря непосредствено за защитата на класифицираната информация в Стационарната КИС, като:
1. осигурява изпълнението на изискванията за защита на класифицираната информация, създавана, обработвана, съхранявана и разпространявана в Стационарната КИС съгласно Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане;
2. организира процеса на акредитация на автоматизирани информационни системи (АИС), в които се създава, обработва, съхранява и разпространява класифицирана информация;
3. организира обучението на личния състав от Стационарната КИС в областта на защитата на класифицираната информация;
4. разработва и организира изпълнението на плана за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
5. организира и осигурява процесите на разкриване и закриване на регистратури за национална и чуждестранна класифицирана информация, регистратури за криптографски материали и ключове и криптографски постове;
6. осъществява контрол по спазване на изискванията за защита по различните видове сигурност на класифицираната информация в Стационарната КИС;
7. ръководи процеса по въвеждане в експлоатация на криптографски мрежи и системи в Стационарната КИС;
8. организира и провежда дейности за предотвратяване на нерегламентиран достъп до класифицираната информация;
9. организира извършването на документално-информационно обслужване на Управлението на Стационарната КИС чрез отделни регистратури и криптографски пост;
10. организира съхранението, разпределението и отчитането на криптографските материали, средства и ключове;
11. организира и контролира пропускателния режим в Стационарната КИС.

Чл. 11. Структурното звено "Финанси" осигурява функциите на командира на Стационарната КИС по изпълнението на бюджета и отчитането на бюджетните средства съгласно годишните бюджетни указания на министъра на отбраната, като:
1. участва в процеса на планиране, програмиране и бюджетиране на финансовите средства, както и в изготвяне на проекта на бюджет за следващата бюджетна година; участва в изготвянето на средносрочна бюджетна прогноза за тригодишен период;
2. организира и извършва текущото планиране, разпределение, контрол, разходване и отчитане на финансовите средства по утвърден годишен бюджет, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на материалното осигуряване на ежедневната дейност;
3. организира и осигурява финансово-счетоводното обслужване и дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на личния състав;
4. участва в провеждането на проверки, определени в съответствие със Закона за счетоводството и актовете на министъра на отбраната;
5. организира и осигурява финансово-счетоводното обслужване при доставки или услуги, свързани с изпълнение на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
6. контролира и координира дейността на финансовите звена във военните формирования на Стационарната КИС;
7. прилага счетоводната политика в Министерството на отбраната, като организира вътрешноведомствената финансова дейност и счетоводната отчетност, съгласно действащите нормативни разпоредби, приложими за бюджетните организации.

Чл. 12. Структурното звено "Личен състав" подпомага командира на Стационарната КИС в дейностите, свързани с кариерното развитие на военнослужещите и цивилните служители в Стационарната КИС, като:
1. организира и участва в разработването на организационно-щатната структура на Стационарната КИС, изготвянето и актуализирането на длъжностните разписания на Управлението на Стационарната КИС и военните формирования от състава и;
2. организира и координира дейностите по приемане, назначаване, атестиране, повишаване във военно звание, кариерно развитие и освобождаване от военна служба на военнослужещите в Стационарната КИС;
3. планира и организира обучението, придобиването и повишаването на професионалната квалификацията и преквалификация на военнослужещите и цивилните служители от Стационарната КИС;
4. организира и координира дейностите по поддържане на Регистър на военнослужещите и цивилните служители в Стационарната КИС;
5. води отчета на личния състав на Стационарната КИС;
6. осигурява документално-техническото обслужване на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите, назначени в Стационарната КИС;
7. администрира възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения с цивилните служители в Управлението на Стационарната КИС, както и оформя, води и съхранява трудовите им досиета;
8. изготвя заповеди на командира на Стационарната КИС, свързани с приемане, назначаване, преназначаване, повишаване във военно звание и освобождаване от военна служба на военнослужещите от Стационарната КИС, които са в негови правомощия;
9. изготвя проекти на предложения на командира на Стационарната КИС до началника на отбраната или министъра на отбраната, свързани с приемане, назначаване, преназначаване, повишаване във военно звание и освобождаване от военна служба на военнослужещите;
10. води и съхранява служебните дела и азбучните служебни карти на военнослужещите от Управлението на Стационарната КИС и командирите/началниците на военни формирования с изключение на командира на Стационарната КИС;
11. издава, води на отчет и унищожава служебните карти на военнослужещите от Управлението на Стационарната КИС и командирите/началниците на военни формирования;
12. организира и координира дейностите "Връзки с обществеността" и "Мотивация и качество на живот на личния състав" в Стационарната КИС;
13. координира дейностите по адаптация на военнослужещите от Стационарната КИС при освобождаване от военна служба;
14. оказва организационна и методическа помощ на подчинените на командира на Стационарната КИС военни формирования при разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на личния състав;
15. взаимодейства със структурно звено "Финанси" при изплащане на основните и допълнителните възнаграждения на личния състав.

Чл. 13. Структурно звено "Планиране и подготовка на Стационарната КИС" подпомага командира на Стационарната КИС при планирането на мероприятията по подготовката на Стационарната КИС, като:
1. изготвя План за бойна готовност на Стационарната КИС и План за мобилизация на Стационарната КИС;
2. ръководи процеса по изготвянето и изпълнението на плановете за бойна готовност и плановете за мобилизация на военните формирования от Стационарната КИС;
3. изготвя плановете за дейността на Стационарната КИС и оказва контрол и помощ на подчинените военни формирования при изготвянето и изпълнението на техните планове за дейността;
4. планира подготовката на Управлението на Стационарната КИС и осъществява контрол и помощ при планирането и провеждането на подготовката от формированията на Стационарната КИС;
5. планира, организира и извършва контрола на подготовката и състоянието на войсковия ред и дисциплината на военните формирования от Стационарната КИС;
6. организира прилагането на националните и ратифицираните стандартизационни документи на НАТО, контролира и подпомага тяхното прилагане във формированията от Стационарната КИС.

Чл. 14. Структурното звено "Логистика" подпомага командира на Стационарната КИС при планирането, придобиването, поддържането, разпределението и отчитането на материални запаси и активи на Стационарната КИС, като:
1. планира окомплектоването с отбранителни продукти и осъществява контрол върху жизнения им цикъл;
2. планира, организира и контролира експлоатацията, ремонта и поддръжката на въоръжението, техниката и материалните средства в Стационарната КИС;
3. изготвя документацията за процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
4. определя потребностите от въоръжения, техника, военнотехнически имущества и разходни материални средства на Стационарната КИС, анализира и води отчет за състоянието им;
5. организира създаването и поддържането на запаси от материални средства;
6. планира и организира развитието и извършването на ремонтни дейности на военната инфраструктура на Стационарната КИС;
7. организира и контролира специалната и техническата подготовка на специалистите по логистично осигуряване от Стационарната КИС.

Чл. 15. Структурното звено "Експлоатация и поддръжка на стационарната комуникационно-информационна система" подпомага командира на Стационарната КИС при планирането, използването и техническата експлоатация на стационарната комуникационно-информационна система (СКИС) на ВС, като:
1. осъществява планирането и контрола при изграждането и осигуряването на телекомуникационни и информационни услуги в интерес на въоръжените сили, коалиционни партньори, държавни органи и институции;
2. организира и контролира техническата експлоатация на СКИС и нейната постоянна работоспособност и експлоатационна готовност;
3. организира и контролира специалната и техническата подготовка на комуникационните и информационните специалисти от Стационарната КИС;
4. организира и контролира изпълнението на оперативно-техническата служба в стационарните комуникационно-информационни възли от Стационарната КИС;
5. изготвя техническите документи за провеждането на учения, щабни тренировки, тактико-специални занятия и командно-щабни учения в Стационарната КИС;
6. организира използването на трафичния ресурс между различните потребителски системи;
7. планира изграждането на телекомуникационни и информационни услуги и предоставя изпълнението им на ЦУКО;
8. поддържа електронен атлас в системата за обслужване на документални потоци на СКС по проект "Странджа-2" и информационна база данни за актуалното състояние на експлоатираните системи;
9. участва в изготвянето на техническите документи за организиране на процедури за обществени поръчки за доставка на отбранителни продукти за нуждите на Стационарната КИС;
10. организира и контролира поддръжката, обслужването и ремонта на оборудването, изграждащо СКИС.

Чл. 16. Структурното звено "Планиране и експлоатация на инженерно-технически системи" подпомага командира на Стационарната КИС при организирането и ръководството на цялостната дейност по поддържането и експлоатацията на инженерно-техническите системи от Стационарната КИС в готовност за използване по предназначение, като:
1. планира и ръководи провеждането на организационно-технически мероприятия по осигуряване безопасността и защитата на оперативните центрове и експлоатацията на инженерно-техническите системи в Стационарната КИС;
2. планира, организира и контролира техническата и специалната подготовка на инженерно-техническия експлоатационен състав в Стационарната КИС;
3. контролира поддържането в изправност и готовност за експлоатация на инженерно-техническите системи в Стационарната КИС;
4. планира и участва при въвеждането в експлоатация на нови технически системи и съоръжения в Стационарната КИС;
5. организира провеждането на мероприятия по осигуряване и възстановяване работоспособността на инженерно-техническите системи в Стационарната КИС;
6. организира извършването на ремонти и развитието на инженерно-техническите системи в оперативните центрове на Стационарната КИС;
7. участва в изготвянето на техническата документация за организиране на процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
8. планира, организира и контролира дейностите по метрологичното осигуряване в Стационарната КИС;
9. планира, организира и контролира експлоатацията и поддръжката на съоръженията с повишена опасност в Стационарната КИС;
10. планира, организира и контролира дейностите по ядрена, химическа и бактериологическа защита и екология в Стационарната КИС;
11. планира, организира и контролира дейностите по опазване и възстановяване на околната среда във войсковите райони на Стационарната КИС;
12. планира, организира и контролира дейностите по противопожарна защита в Стационарната КИС.

Чл. 17. Структурното звено "Планиране, програмиране и бюджет" подпомага командира на Стационарната КИС при осъществяването на процесите на планиране, програмиране и бюджетиране, като:
1. координира процесите по планиране, програмиране, бюджетиране и отчитане на изпълнението на отбранителните програми в Стационарната КИС;
2. организира прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана в Стационарната КИС;
3. изготвя ежегодно програмен меморандум на Стационарната КИС при осъществяване процеса на планиране и програмиране на ресурсите за отбрана за шестгодишен период;
4. организира процеса за управление на риска в Стационарната КИС съгласно "Стратегията за управление на риска в отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА";
5. изготвя проект на бюджет на Стационарната КИС;
6. изготвя актуализиран и тримесечен отчет на програмния меморандум на Стационарната КИС;
7. организира изготвянето, актуализира и отчита изпълнението на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на Министерството на отбраната в частта за Стационарната КИС;
8. организира планирането на финансови средства за включването на обекти в Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на Министерството на отбраната (ЕПСОССУ);
9. подпомага процеса за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
10. обобщава и изготвя основна и допълнителна месечна заявка за лимит за плащане в СЕБРА;
11. изготвя и координира разходването и отчитането на финансовите и материалните ресурси, както и дълготрайните активи по подпрограми в съответствие с финансовата макрорамка и дадените указания от министъра на отбраната;
12. извършва експертна проверка на представените документи за доставки или услуги съгласно условията на сключените договори и инициира документи за централни плащания.

Раздел II.
Център за управление и киберотбрана


Чл. 18. (1) Центърът за управление и киберотбрана е военно формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Центърът за управление и киберотбрана осъществява:
1. мениджмънта на подсистемите и техническото оборудване на СКИС;
2. конфигурирането, изграждането и прекратяването на телекомуникационни услуги, предоставяни от СКИС;
3. трафичен анализ на СКИС и представя доклад в Структурно звено "Експлоатация и поддръжка на СКИС" на Стационарната КИС;
4. администрирането на сървърите за конфигуриране и поддържа подсистемите за защита на автоматизираната система за управление на СКИС;
5. воденето на статистика на отказите, предлага процедура в системата за обслужване на документални потоци и взима мерки по контрол възстановяването на системата;
6. подпомагането на структурно звено "Експлоатация и поддръжка на СКИС", като извършва оценка на техническата възможност за изграждане на телекомуникационни услуги;
7. менажирането на сървърните конфигурации и системата за мрежово наблюдение на СКИС;
8. наблюдението и администрирането на регионалната мрежа на Автоматизираната информационна система на МО и БА;
9. функциите на оперативен център за киберотбрана, като осигурява непрекъснат мониторинг на състоянието на киберпространството, с обобщена информация и индикация за статуса и безпроблемното функциониране на СКИС;
10. политиката за киберотбрана в МО;
11. поддържането и развиването на техническата инфраструктура за наблюдение и контрол на ресурсите на КИС;
12. поддържането на екип за бързо реагиране при компютърни инциденти;
13. участието в тренировки и учения по киберотбрана;
14. взаимодействието със съответните администратори на мрежите за координирани действия при реагиране на киберзаплахи и възстановяване на ресурсите на СКИС.

Раздел III.
Стационарна опорна комуникационна мрежа


Чл. 19. (1) Стационарната опорна комуникационна мрежа е военно формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Стационарната опорна комуникационна мрежа осигурява комуникационна поддръжка на въоръжените сили в ежедневната им дейност, при изпълнение на мисии, операции и задачи на територията на страната, като осигурява комуникационен ресурс за:
1. Върховното главно командване, Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили и бригада "Специални сили";
2. Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната;
3. полевите модули на Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили на територията на страната;
4. системата за управление и оповестяване на Българската армия;
5. националната система за радиационно наблюдение и оповестяване на Република България.
(3) Стационарната опорна комуникационна мрежа извършва обслужването и ремонта на комуникационните средства от стационарната комуникационна система по проект "Странджа-2".

Раздел IV.
Комуникационно-информационен център


Чл. 20. (1) Комуникационно-информационният център е военно формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС за предоставяне на комуникационно-информационни услуги за СКУ на ВС.
(2) Комуникационно-информационният център:
1. изгражда и поддържа АИС на МО и БА, Интернет информационната среда на БА;
2. администрира локалните мрежови инфраструктури, информационните подсистеми и достъпа до информационни ресурси на АИС на МО и БА;
3. администрира националната инфраструктура на мрежата за обмен на секретна информация на НАТО;
4. осигурява сателитни и радиокомуникации с контингентите от БА, участващи в операции и мисии извън територията на страната;
5. администрира автоматизираната мрежа за свръзка с подвижни обекти на БА;
6. менажира мрежата от цифрови телефонни централи за предоставяне на гласови услуги на МО и БА;
7. осигурява военно-пощенската свръзка на Министерството на отбраната и Българската армия с Президентството, Министерския съвет, Народното събрание и Министерството на външните работи;
8. администрира програмните и техническите средства за защита на комуникационните и информационните ресурси на АИС на МО и БА и Интернет информационната среда на БА;
9. участва в поддържането на мрежите за оповестяване и управление на ВС при привеждането им в по-високи степени на бойна готовност;
10. извършва ремонт на КИТ за нуждите на Съвместното командване на силите, командванията на СВ и ВВС;
11. поддържа и обновява разработените и внедрени от Комуникационно-информационния център софтуерни продукти.

Раздел V.
Център за осигуряване на КАС


Чл. 21. (1) Центърът за осигуряване на КАС е военно формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС за планиране и организиране процеса по управление на проекти за системно интегриране, изграждане и развитие на КАС, осъществяване на инвеститорски контрол и авторски надзор.
(2) Центърът за осигуряване на КАС:
1. изготвя задания за проектиране, проекти, технически спецификации, програми и методики за изпитвания и документи, свързани със системното интегриране, изграждане и развитие на КАС;
2. участва в изготвянето и контролира изпълнението на план-програми и графици за изпълнение на проекти за системно интегриране, изграждане и развитие на КАС;
3. контролира изпълнението на проектните решения, установява количеството, качеството и цените на извършваните строителни и монтажни работи и изготвя актове и протоколи по време на строителния процес;
4. изготвя доклади, анализи и отчети за изпълнението на проекти за системно интегриране, изграждане и развитие на КАС;
5. организира и участва в процедури по въвеждане в експлоатация и приемни изпитвания при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
6. участва в работата на експертни съвети и комисии и организира изпълнението на решенията им;
7. участва в подготовката на проекти на нормативни актове, регламентиращи изграждането и развитието на КАС;
8. организира провеждането на обучение за работа с изградените системи на КАС.

Раздел VI.
Оперативни центрове и Център за инженерингова дейност и възстановяване на КИС


Чл. 22. Оперативните центрове са военни формирования на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС за осигуряване условия за работа на органите за държавното военновременно управление, комуникационно-информационната поддръжка на оперативните групи и са част от КАС.

Чл. 23. (1) Центърът за инженерингова дейност и възстановяване на КИС е военно формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС за организиране и изпълнение на процеса по реконструкция, модернизация, строителство и монтаж на обектите от интегрираната комуникационно-информационна система.
(2) Центърът за инженерингова дейност и възстановяване на КИС:
1. извършва ремонт, поддръжка и модернизация на комуникационна и информационна техника и системи;
2. осъществява подготовката, изграждането и възстановяването на инфраструктурни обекти на Стационарната КИС;
3. изгражда и ремонтира структурно-кабелни системи, оптични и медни кабелни магистрали на Стационарната КИС;
4. изгражда системи за физическа сигурност на обектите от Стационарната КИС.

Глава трета.
ЛИЧЕН СЪСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ


Чл. 24. (1) Общата численост на персонала в Стационарната КИС е 1512 щатни бройки.
(2) Длъжностите, които се заемат от военнослужещи и цивилни служители по трудово правоотношение в Стационарната КИС, се определят в длъжностните разписания.
(3) Структурата и длъжностните разписания на Стационарната КИС се утвърждават от министъра на отбраната по предложение на командира на Стационарната КИС.

Чл. 25. (1) Статутът на военнослужещите в Стационарната КИС се урежда съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за прилагането му.
(2) Статутът на цивилните служители в Стационарната КИС се урежда съгласно Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) Командирът на Стационарната КИС определя длъжностите за военнослужещи, които да изпълняват служебните си задължения с цивилно облекло.

Чл. 26. Обучението, повишаването на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните служители в Стационарната КИС се осъществява чрез:
1. обучение във военни и граждански висши училища, академии, колежи и центрове в страната и в чужбина;
2. обучение в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация.

Чл. 27. Кариерното развитие на офицерите, професионалното развитие на сержантите (старшините) и офицерските кандидати и длъжностното развитие на войниците (матросите) в Стационарната КИС се осъществява в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.).

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СТАЦИОНАРНАТА КИС СЪС СТРУКТУРИ НА МО И БА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ


Чл. 28. (1) При изпълнение на задачите си Стационарната КИС взаимодейства с други структури на МО и БА и други органи на изпълнителната власт.
(2) Взаимодействието се осъществява на основата на:
1. действащите нормативни актове;
2. сключени договори и споразумения;
3. утвърдени от министъра на отбраната планове и програми;
4. актове на министъра на отбраната.
(3) Взаимодействието на Стационарната КИС с други организации в страната включва:
1. участие в съвместно извършване на изследвания, експерименти и изпитвания;
2. участие в изпълнение на научно-приложни разработки;
3. участие в изготвяне на експертни заключения;
4. обмен на експертна информация;
5. участие в семинари, симпозиуми, конференции, курсове и др.
(4) Формите на съвместна работа могат да се променят в зависимост от поставените задачи.

Глава пета.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАЦИОНАРНАТА КИС


Чл. 29. (1) Издръжката на Стационарната КИС се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.
(2) Приходите от собствена дейност на Стационарната КИС се набират от:
1. услуги на физически и юридически лица;
2. отдаване под наем на вещи;
3. участие в национални и международни проекти и програми;
4. дарения.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 105б, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 2. Този правилник отменя Правилника за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система (обн., ДВ, бр. 42 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2015 г.).

§ 3. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2017 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти