Logo Неделя, 9 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 30 МАРТ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и начинът за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност на звената за вътрешен одит в публичния сектор.
Чл. 2. Целта на наредбата е да осигури:
1. единен подход при извършване на външните оценки на качеството на дейността по вътрешен одит в публичния сектор;
2. извършването на външни оценки само от лица, притежаващи необходимата квалификация и компетентност.

Чл. 3. Тази наредба се прилага от организациите по чл. 12, ал. 2, 3, 4 и 6 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Чл. 4. Външните оценки имат за цел да се изрази независимо професионално мнение за съответствие на дейността на вътрешния одит с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, както и да се идентифицират възможности за подобрение на работата и на качеството на осъществяваните от звеното за вътрешен одит дейности.

Глава втора.
ВИДОВЕ И ОБХВАТ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ


Чл. 5. (1) Видовете външни оценки за осигуряване качеството на дейността по вътрешен одит са:
1. външна оценка, извършена изцяло от външен оценител;
2. самооценка, извършена от вътрешния одит, с независимо потвърждаване от външен оценител.
(2) Оценките по ал. 1 приключват с едно от следните мнения:
1. оценка "Работи в съответствие" - когато дейността по вътрешен одит на звеното отговаря на изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит;
2. оценка "Работи в частично съответствие" - когато въпреки предприетите действия от звеното за вътрешен одит дейността му не отговаря напълно на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и/или на изискванията на отделни стандарти и не изпълнява ефективно основни изисквания;
3. оценка "Работи в несъответствие" - когато дейността по вътрешен одит на звеното има съществени слабости, които накърняват способността на вътрешния одит да изпълнява своите цели и функции.

Чл. 6. В обхвата на външните оценки на качеството се включват следните области на оценка:
1. очакванията на ръководителя на организацията и одитния комитет относно работата и приноса на звеното за вътрешен одит;
2. контролната среда на организацията и установените от ръководителя на организацията условия и среда за изпълнение на одитната дейност;
3. интегрирането на вътрешния одит в организацията и съответствието на одитните цели и планове със стратегическите цели на организацията;
4. съответствието със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс и съответния статут на звеното за вътрешен одит;
5. комплексът от знания, опит и специализация в различни области на одиторите от звеното за вътрешен одит;
6. прилаганите от звеното одитни инструменти и техники с акцент върху използването на информационните технологии.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ


Чл. 7. (1) Външните оценители са лица, външни за организацията, които отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
2. да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
3. да имат най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит;
4. да притежават сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) По своя преценка ръководителят на организацията може да възложи извършването на външна оценка на качеството на одитната дейност на екип от две или повече лица, които отговарят на изискванията по ал. 1.
(3) В случай че външната оценка се възложи на юридическо лице, служителите му, които я извършват, следва да отговарят на изискванията по ал. 1.

Чл. 8. (1) Външните оценители трябва да изпълняват външните оценки безпристрастно и обективно, не могат да имат изискуеми и непогасени задължения към организацията, чийто вътрешен одит е обект на оценка, или към нейните служители.
(2) Външни оценки не могат да се извършват от лица, които се явяват свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с длъжностни лица в проверяваната организация, както и тези, които са работили последните две години в организацията.
(3) Външни оценки не могат да се извършват от лица, които имат частен интерес по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) Външните оценки не може да се изпълняват на реципрочен принцип. Външна оценка не може да се извършва от лице, което е служител на друга организация, в която вече е извършена външна оценка от служител на оценяваната организация.
(5) Външните оценители представят писмена декларация за обстоятелствата по горните алинеи не по-късно от датата на започване на външната оценка.

Глава четвърта.
ИЗВЪРШВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ВЪНШНАТА ОЦЕНКА


Чл. 9. (1) Външните оценки се извършват поне веднъж на пет години, считано съответно от годината на създаване на звеното за вътрешен одит или от последната извършена външна оценка.
(2) Ръководителят на звеното за вътрешен одит изготвя предложение до ръководителя на организацията за извършване на външна оценка не по-късно от 6 месеца преди изтичането на петгодишния срок по ал. 1.
(3) Предложението по ал. 2 съдържа:
1. датата, на която трябва да започне оценката;
2. продължителността за извършването и;
3. начина на провеждане съгласно чл. 5, ал. 1;
4. индикативния финансов ресурс, необходим за изплащане на възнагражденията на лицата;
5. вида процедура за избор на изпълнител съобразно действащото законодателство и вътрешните правила на организацията.
(4) Външна оценка може да се инициира и от одитния комитет чрез становище до ръководителя на организацията във връзка с неговите правомощия по чл. 18, ал. 5, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор при спазване на изискванията по ал. 3.
(5) Ръководителят на организацията или упълномощено от него лице възлага външна оценка на качеството на одитната дейност на звеното за вътрешен одит във връзка с ал. 2 и 4 при спазване изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки.

Чл. 10. (1) С договора за възлагане по чл. 9, ал. 5 не може да се уговаря размер на възнаграждението за извършваната външна оценка, по-голям от 5000 лв., без включен данък върху добавената стойност.
(2) Размерът на възнаграждението за извършване на външна оценка следва да бъде определен, като се вземат предвид следните критерии:
1. размерът на бюджета на организацията и размерът на средствата по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които организацията управлява или с които се разпорежда;
2. броят на служителите в звеното за вътрешен одит;
3. броят на извършените одитни ангажименти през последните 5 години;
4. броят и числеността на структурните звена в организацията;
5. броят и числеността на организациите, чиито ръководители са разпоредители с бюджет от по-ниска степен, търговските дружества и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са в системата на съответната организация;
6. наличие на управляващ орган по оперативна програма или друга програма на Европейския съюз;
7. видът на външната оценка - самооценка, извършена от вътрешния одит, с независимо потвърждаване от външен оценител или изцяло извършена от външен оценител.

Чл. 11. Външният оценител извършва дейностите от обхвата на външната оценка в съответствие с договора за възлагане и има право да провежда интервюта с ръководството, вътрешните одитори и останалите служители на организацията, както и на свободен достъп до цялата информация и всички документи, включително електронни, свързани с дейността по вътрешен одит.

Чл. 12. (1) Външната оценка по чл. 5, ал. 1, т. 1 включва задължителни проверки, даващи основание за безпристрастно и обективно мнение, относно:
1. структурирането, статута и обхвата на дейността на звеното за вътрешен одит;
2. професионалната компетентност на ръководителя на звеното и вътрешните одитори;
3. оценката на риска и планирането на дейността по вътрешен одит;
4. изпълнението на годишните планове, в т.ч. на годишния доклад за дейността по вътрешен одит и съдържащите се в него вид и област на изпълнение на одитните ангажименти;
5. докладването на идентифицирани индикатори за измами;
6. планирането, извършването и докладването на одитните ангажименти и значимостта на дадените, приетите и изпълнените препоръки;
7. случаи на ограничаване на дейността и доклади за адекватността на ресурсите за вътрешен одит.
(2) Външният оценител представя резултатите от външната оценка чрез доклад, съдържащ обхвата на проверките, констатации и независимо професионално мнение съгласно чл. 5, ал. 2.
(3) Докладът може да съдържа и:
1. оценка на използваните добри практики;
2. препоръки, отнасящи се до подобряване на дейността на звеното за вътрешен одит.
(4) Външният оценител запознава ръководителя на вътрешния одит с резултатите от външната оценка, като му предоставя възможност да изрази становище в съгласуван между двете страни срок, но не по-дълъг от 7 работни дни, като за целта се съставя протокол за връчване на проект на доклад за резултатите от външната оценка.
(5) След изтичането на срока по ал. 4 външният оценител предоставя екземпляр от доклада с окончателните резултати от външната оценка на ръководителя на вътрешния одит, на председателя на одитния комитет и на ръководителя на организацията, като ги завежда с входящ номер в деловодната система на организацията. Към доклада се прилага становището по ал. 4, ако такова е изразено.
(6) Ръководителят на вътрешния одит изготвя и представя на председателя на одитния комитет за съгласуване проект на план за действие във връзка с приетите препоръки за подобряване дейността по вътрешен одит, ако такива са дадени.
(7) Ръководителят на организацията утвърждава съгласувания от одитния комитет план за действие.

Чл. 13. (1) Външната оценка по чл. 5, ал. 1, т. 2 представлява извършване на самооценка от оценяваната организация за съответствие на дейността по вътрешен одит със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит. Оценката по чл. 5, ал. 1, т. 2 включва проверките по чл. 12, ал. 1.
(2) Ръководителят на вътрешния одит определя вътрешен одитор или предлага на служител от организацията с опит в областта на вътрешния одит, който работи в друго звено, да извърши прегледа. Броят на извършващите прегледа зависи от големината на организацията и обхвата на самооценката.
(3) Ръководителят на вътрешния одит предоставя на външния оценител доклада от самооценката и прилежащите към него подписани документи в 5-дневен срок от неговото изготвяне.
(4) Външният оценител извършва проверките относно направената самооценка, за да прецени обективно:
1. адекватността и обективността на процеса по самооценка;
2. съответствието със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит.
(5) Външният оценител изразява писмено потвърждаване - съгласие или несъгласие, с посочената оценка по чл. 5, ал. 2, като това становище се включва в доклада за представяне на резултатите.
(6) Окончателният доклад от самооценката с потвърждаването по ал. 5 се подписва от екипа, извършил самооценката, и външния оценител и се представя от ръководителя на вътрешния одит на ръководителя на организацията и на одитния комитет.
(7) Ръководителят на вътрешния одит изготвя и представя на председателя на одитния комитет за съгласуване проект на план за действие във връзка с приетите препоръки за подобряване дейността по вътрешен одит, ако има такива.
(8) Ръководителят на организацията утвърждава съгласувания от одитния комитет план за действие.

Глава пета.
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ


Чл. 14. (1) В едномесечен срок от приключване на външната оценка ръководителят на организацията изпраща копие от доклада за външната оценка до министъра на финансите.
(2) Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерството на финансите текущо публикува информация за извършените по реда на тази наредба външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит.
(3) Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерството на финансите осъществява наблюдение и контрол при извършване на външните оценки, като може да изисква от ръководителите на организациите по чл. 3 допълнителни документи, пряко свързани с външната оценка.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Външни оценки, които са започнали преди влизането в сила на тази наредба, се приключват по досегашния ред.
(2) До три месеца след влизането в сила на наредбата ръководителят на звеното за вътрешен одит, за което е изтекъл петгодишният период, считано от годината на създаването му или от последната извършена външна оценка, изготвя предложение до ръководителя на организацията за извършване на външна оценка.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 29, ал. 4 и чл. 53а от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

§ 3. Наредба № 5 от 2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) се отменя.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти