Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Издаден от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Обн. ДВ. бр.16 от 17 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат статутът и функциите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, наричана по-нататък "комисията".
Чл. 2. (1) Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на лицата по чл. 12, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 25.01.2019 г.) При осъществяване на дейността си по Закона за независимия финансов одит и по Регламент (ЕС) № 537/2014 комисията е независима и не може да приема указания от други органи, институции и лица.

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Комисията осъществява публичен надзор над дейността на регистрираните одитори и на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Комисията осъществява постоянно наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги съгласно изискванията на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Чл. 4. Комисията осъществява сътрудничеството и обмен на информация с Европейския съюз, с надзорните органи на държавите - членки на Европейския съюз, или на трети държави, имащи правомощията в областта на публичния надзор над регистрираните одитори.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

Раздел I.
Състав и правомощия на комисията


Чл. 5. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и от 4 членове. При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от член на комисията, определен от председателя за всеки конкретен случай.
(2) Председателят и членовете на комисията се избират от Народното събрание.
(3) Мандатът на комисията е 4 години. Председателят и членовете на комисията не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
(4) Членовете на комисията, без председателя и, не са в трудово или служебно правоотношение с комисията.
(5) Дейността на комисията се подпомага от администрация.
(6) За изпълнение на своите функции комисията може да привлича външни експерти и извънщатни инспектори.

Чл. 6. (1) Комисията носи крайната отговорност за надзора върху:
1. придобиването на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одиторите, включително на одиторите от други държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави и временното лишаване от право да се упражнява дейност като регистриран одитор;
2. приемането на стандарти за професионална етика, за вътрешния контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и за извършването на задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги;
3. продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори;
4. системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;
5. прилагането на принудителни административни мерки и налагането на административни наказания.
(2) Комисията осъществява надзор чрез:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) извършване на инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) извършване на разследвания по жалби и сигнали, както и по своя преценка, за нарушения на Регламент (ЕС) № 537/2014 и на ЗНФО;
3. прилагане на принудителни административни и други мерки по чл. 89, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), наричани по нататък "надзорни мерки";
4. даване ход на производства за търсене на административнонаказателна отговорност;
5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) извършване на проверки за спазване на нормативните изисквания при упражняваните от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и по чл. 85, ал. 3 ЗНФО.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Комисията организира и поддържа Регистър на регистрираните одитори. Условията и редът за съставяне и поддържане на регистъра се определят с наредба, приета от комисията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Комисията организира създаването и поддържа Регистър на одитните комитети в предприятията от обществен интерес за целите на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 3 ЗНФО. Условията и редът за съставяне и поддържане на регистъра се определят с наредба, приета от комисията.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Комисията:
1. приема правилник за дейността си, който се обнародва в "Държавен вестник";
2. приема правила за извършване на инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;
3. приема правилата по чл. 31, ал. 1, т. 12 и по чл. 63;
4. приема правила и методически указания за условията и реда за упражняваните от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и по чл. 85, ал. 3;
5. приема други правила и насоки по прилагането на публичния надзор;
6. приема наредби, когато това е предвидено в ЗНФО, и издава инструкции и указания по прилагане на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 2 и 3;
7. приема правила за извършване на разследвания за нарушения на Регламент (ЕС) № 537/2014 и на ЗНФО, като правилата включват най-малко следното:
а) процедури за приемането на жалби и сигнали за нарушения и за предприемане на действия по тях;
б) защита на личните данни на лицата, които предоставят информация за предполагаеми или действителни нарушения, както и на лицата, за които се предполага, че извършват или е възможно да са извършили нарушение;
в) процедури, гарантиращи правото на защита на предполагаемия нарушител, правото му да бъде изслушан преди приемането на решение, което се отнася до него, и правото на ефективни правни средства за защита пред съд срещу всяко решение или мярка, отнасящи се до него;
8. разработва, разпространява и актуализира методически насоки в областта на дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес в съответствие с изискванията на ЗНФО, приложимите актове на Европейския съюз и добрите практики; комисията може да дава препоръки за подобряване дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.

Чл. 8. (1) В изпълнение на своите функции комисията:
1. упражнява надзорните правомощия по чл. 71, ал. 2, т. 1 - 3 ЗНФО, като може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) упражнява надзор за законосъобразното и ефективното изпълнение на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 ЗНФО, за изпълнението на правилата и методическите указания по чл. 71, ал. 3, т. 2 и 4 ЗНФО, както и за спазване на изискванията за независимост и липса на конфликт на интереси по чл. 54 ЗНФО;
3. връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които качеството на извършените инспекции за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистриран одитор е незадоволително;
4. определя член или членове, които да участват в инспекциите за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистриран одитор при повтарящо се неспазване на определени срокове за приключване или при незадоволително качество на инспекциите;
5. извършва разследвания по своя преценка или при получени сигнали и предложения за предполагаеми нарушения при извършването на задължителен финансов одит и/или предоставянето на свързани с одита услуги; в тези случаи комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС; при получаването на сигнали за нарушения при предоставянето на услуги, различни от задължителен финансов одит и/или свързани с одита услуги, комисията може да възложи на ИДЕС извършването на проверки по тях;
6. извършва постоянно наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги във връзка със задължителния одит на финансови отчети на предприятие от обществен интерес, като по-специално оценява:
а) рисковете, произтичащи от наличието на пропуски, свързани с качеството на дейността на регистрираните одитори, включително систематични пропуски в рамките на одиторска мрежа, които могат да доведат до преустановяване на дейността на всяко одиторско дружество, затрудненията в предоставянето на услуги по задължителен одит в конкретен сектор или за различни сектори, концентрирането на риск от одиторски пропуски и въздействието върху цялостната стабилност на финансовия сектор;
б) нивата на концентрация на пазара, включително в конкретни сектори;
в) резултатите от дейността на одитните комитети;
г) необходимост от приемане на мерки за смекчаване на рисковете, посочени в буква "а";
7. уведомява органите на прокуратурата при установяване на данни за извършени престъпления;
7а. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) при констатирани несъответствия и нарушения при изпълнение на одита уведомява съответните органи с регулативни и надзорни правомощия по отношение на дейността на одитираното предприятие;
8. осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, или на трети държави, отговарящи за задължителния финансов одит;
9. може да изисква от регистрираните одитори, ИДЕС, одитираните предприятия, одитните комитети и други свързани с тях лица предоставянето в определени от нея срокове на заверени копия на документи, справки и друга информация;
10. упражнява други правомощия, свързани с отговорностите и функциите по чл. 71.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) При осъществяване на надзора над дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители комисията извършва проверки, включително и на място. Комисията извършва проверки на дейността на ИДЕС за законосъобразното и ефективното упражняване на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и чл. 85, ал. 3 ЗНФО.
(3) При извършване на проверките определените длъжностни лица от комисията с оглед на възложените им задачи имат право да изискват в определени от тях срокове писмени обяснения, документи, включително заверени копия от документи, данни, сведения и друга информация.
(4) При проверките по чл. 91 ЗНФО в проверяващия екип не участват контрольори от ИДЕС, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 88 ЗНФО.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) Проверките по чл. 8, ал. 2 се осъществяват от инспектори от дирекция "Инспекции и разследвания", определени със заповед на председателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) Инспекторите от дирекция "Инспекции и разследвания" при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта и представят решение на комисията или заповед на председателя за извършване на проверката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители оказва съдействие на комисията и инспекторите, като:
1. предоставя помещение за извършване на проверката;
2. определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;
3. предоставя всички документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;
4. при поискване предоставя заверени копия от документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за проверката;
5. дава писмени обяснения по въпроси, свързани с проверката, при поискване от длъжностното лице, извършващо проверката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) За всяка извършена проверка се съставя доклад за резултатите в два екземпляра, който се подписва от инспекторите на комисията, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на представител на ИДЕС. Представителят на ИДЕС има право в срок до 5 работни дни да даде становище по доклада за резултатите.

Чл. 10. (1) При констатиране на допуснати от ИДЕС нарушения на законовите изисквания при упражняване на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 5 и чл. 85, ал. 3 ЗНФО комисията може да:
1. разпореди писмено на председателя на ИДЕС да предприеме действия за преустановяване и за отстраняване на нарушенията;
2. оповести публично чрез интернет страницата си или по друг подходящ начин нарушенията;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) отправи писмено предупреждение за временно отнемане на функция или функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и чл. 85, ал. 3 ЗНФО;
4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) отнеме временно функция или функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и чл. 85, ал. 3 ЗНФО;
5. (нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) отнеме окончателно функцията по чл. 85, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Мярката по ал. 1, т. 4 се прилага с решение на комисията, след като преди това са били приложени мерките по ал. 1, т. 1 - 3 и нарушенията не са били отстранени или преустановени в определения по ал. 1, т. 1 срок. В този случай комисията осъществява отнетите функции за срок до три месеца с възможност за еднократно удължаване с още три месеца.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Мярката по ал. 1, т. 5 се прилага с решение на комисията, след като преди това е била приложена мярката по ал. 1, т. 4 и нарушенията не са били отстранени или преустановени през периода, в който функцията е била временно отнета.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) Комисията финансира от своя бюджет участието на инспекторите в инспекциите за контрол на качеството.
(2) Членовете на комисията:
1. получават възнаграждение за участие във всяко заседание, инспекция за гарантиране на качеството и международна проява на комисията в размер 500 лв.; месечното възнаграждение на член на комисията не може да превишава 50 % от основното месечно възнаграждение на председателя;
2. (зал. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.)
3. (нова - ДВ, бр. 20 от 2019 г.) имат право на възстановяване на разходите за транспорт, направени във връзка с участието им в заседанията на комисията.

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Комисията прилага надзорни мерки и налага административни наказания в определените от ЗНФО случаи. До издаване на наказателно постановление, но не по-късно от 30 дни от предявяване на акта за установяване на административно нарушение, между административнонаказващия орган и нарушителя може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство за нарушения по чл. 110, ал. 1 и 2 ЗНФО, освен в случаите на повторност или когато деянието съставлява престъпление.

Чл. 13. (Зал. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.)

Чл. 14. Комисията публикува на интернет страницата си:
1. приетите решения;
2. годишен отчет за дейността по чл. 77, ал. 2 ЗНФО;
3. годишен план за инспекционната дейност;
4. всички наложени и влезли в сила административни наказания и надзорни мерки, като се посочва информация за вида и естеството на нарушението и за самоличността на физическото или юридическото лице, по отношение на което същите са наложени.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) В срок до 31 юли на текущата година комисията внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната календарна година. Отчетът съдържа информация задължително за:
1. дейността на комисията по отношение на отговорностите и функциите по чл. 71 ЗНФО;
2. общите резултати на системата за гарантиране на качеството;
3. обобщена информация за констатациите и заключенията от инспекциите и разследванията.

Чл. 16. (1) Председателят на комисията ръководи дейността и и я представлява.
(2) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) Председателят на комисията:
1. представлява комисията в страната и в чужбина;
2. свиква и ръководи заседанията на комисията;
3. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в ЗНФО;
4. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията на комисията;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) утвърждава длъжностно разписание и поименно разписание на длъжностите на администрацията на комисията и утвърждава длъжностната характеристика на главния секретар и на служителите, които са непосредствено подчинени на председателя;
6. сключва, изменя и прекратява служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията на комисията;
7. определя възнагражденията на служителите от администрацията и реда за тяхното изплащане;
8. сключва граждански договори;
9. сключва договори във връзка с дейността на комисията и нейната администрация;
10. командирова членовете на комисията и служителите от администрацията в страната и в чужбина;
11. издава заповеди и указания, свързани с дейността на администрацията на комисията.
(4) Редът за командироване и отчитане на председателя се определя с решение на комисията.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) За изпълнение на своите функции комисията може да създава на свое подчинение експертни съвети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Експертен съвет се създава с решение на комисията, в което се определят неговия статут, съставът и ръководството му.

Раздел II.
Организация на работата на комисията


Чл. 18. (1) Комисията е постоянно действащ орган.
(2) Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания.
(3) Заседанията на комисията са редовни и извънредни, като:
1. комисията заседава редовно най-малко два пъти в месеца по предварително оповестен дневен ред; материалите по дневния ред се раздават на членовете най-късно два дни преди заседанието;
2. комисията се свиква на извънредно заседание от председателя или по предложение на най-малко двама от членовете;
3. на заседанията могат да се обсъждат и въпроси, които не са включени в дневния ред, ако никой от присъстващите членове не възрази;
4. председателят на комисията определя кои служители от администрацията да присъстват на заседанията при разглеждането на определени въпроси.

Чл. 19. (1) Когато поради обективна невъзможност член на комисията не може да присъства на заседание, същият може да поиска да участва в заседанието дистанционно. Дистанционното участие в заседание се провежда чрез видеоконференция, базирана на интернет технология.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Членът на комисията, който не може да присъства на заседанието, предварително уведомява за това председателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Администрацията на комисията осигурява на председателя и на членове на комисията, които присъстват на заседанието, техническите условия за провеждане на видеоконферентната връзка.
(4) (Зал. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.)
(5) (Зал. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.)
(6) При дистанционно участие в заседание председателят и членовете на комисията имат същите права и задължения, както и при присъствено участие в заседание.

Чл. 20. (1) Заседанията на комисията се провеждат, ако на тях присъстват председателят и най-малко двама от членовете и. Председателят може да оправомощи член на комисията да председателства заседание в случай на негово отсъствие.
(2) Отсъствие на член на комисията от заседание е допустимо само ако е:
1. в служебна командировка;
2. в отпуск, разрешен по съответния ред;
3. в отпуск по болест;
4. налице обективна невъзможност да присъства.
(3) При неучастие без основателни причини в три и повече заседания на комисията за период от една година председателят на комисията внася в Народното събрание предложение за предсрочно прекратяване мандата на съответния член на комисията.
(4) Комисията приема решения с явно гласуване и с мнозинство от три гласа. Председателят и членовете на комисията не могат да се въздържат от гласуване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Решенията за временно лишаване от правото за извършване на финансов одит и за отнемане на функция или на функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и чл. 85, ал. 3 ЗНФО се приемат с мнозинство от 4 гласа.
(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Решенията по ал. 5 се оповестяват на интернет страницата на комисията, както следва:
1. до влизането им в сила се оповестява информация на анонимна основа;
2. след влизането им в сила се оповестяват пълното решение, както и начинът и мотивите за гласуване на всеки гласувал.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) На всяко заседание на комисията се води протокол от определен служител от администрацията. Протоколът съдържа информация за участниците в заседанието, обсъжданите въпроси и взетите решения. В случаите, когато в заседание председателят или някой от членовете са участвали дистанционно чрез видеоконференция, това се записва изрично в протокола. Протоколът се подписва от председателя/председателстващия, от участвалите на заседанието членове и от водещия протокола.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) За всяко заседание се води пълен аудио- и видеозапис. Аудио- и видеозаписите се съхраняват 5 години от съответната дата на провеждане, след което се унищожават.
(3) Решенията на комисията се съобщават писмено на заинтересованите лица в 7-дневен срок.

Раздел III.
Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори


Чл. 22. (1) Публичният надзор над регистрираните одитори се осъществява от комисията.
(2) Надзорът по ал. 1 се осъществява съгласно изискванията на ЗНФО и на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията (OB, L 158/77 от 27 май 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 537/2014", върху:
1. професионалната дейност на регистрираните одитори;
2. дейността на ИДЕС в случаите, посочени в ЗНФО;
3. дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.
(3) Комисията е компетентният орган за регулирането и надзора над регистрираните одитори в Република България.
(4) Всички регистрирани одитори и одиторски дружества, които са членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, както и регистрираните одитори и одиторските дружества от държавите - членки на Европейския съюз, или от трети държави, са обект на контрол на качеството на дейността им.
(5) Инспекциите и разследванията се извършват от инспектори, оправомощени от председателя на комисията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Комисията извършва разследвания по жалби и сигнали, както и по своя преценка, за нарушения на Регламент (ЕС) № 537/2014 и на ЗНФО.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) При извършване на инспекциите и разследванията се прилагат и изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.

Чл. 23. (1) При извършване на инспекция или разследване председателят, членовете и инспекторите на комисията имат право да изискват в определени от тях срокове от:
1. инспектирания или разследвания регистриран одитор:
а) документи, заверени копия на документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за извършване на инспекцията или разследването;
б) писмени обяснения по въпроси, свързани с инспекцията или разследването;
в) (нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) достъп до политиките, правилата и процедурите, регламентиращи системата за вътрешен контрол на качеството на регистрирания одитор, както и до пълната документация от одиторските досиета на включените за проверка ангажименти;
2. физически и юридически лица, различни от тези по т. 1 - предоставянето на заверени копия на документи, сведения и справки, свързани с инспекцията или разследването;
3. ИДЕС - представянето на документи, сведения, справки и друга информация, свързана с правомощията на комисията;
4. одитните комитети по чл. 107 - представянето на заверени копия на документи, справки и друга информация, свързана с правомощията на комисията.
(2) Инспектираните или разследваните регистрирани одитори са длъжни да оказват съдействие на органите на комисията и не могат да се позовават на изискванията за професионална, банкова или друга защитена от закон тайна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Комисията има право, когато е необходимо за целите на инспекция или разследване, да наема външни експерти за извършване на конкретни задачи. В тези случаи експертите не вземат участие във вземането на решения от инспекционните/разследващите екипи и от комисията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Експертите, участващи в извършването на инспекции, трябва да имат подходящо професионално образование, съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане, да са преминали обучение за контрол на качеството и да нямат конфликт на интереси с инспектираните регистрирани одитори.
(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Експертите, участващи в извършването на разследвания, трябва да имат подходящо професионално образование, съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане и да нямат конфликт на интереси с разследваните регистрирани одитори.
(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Информацията, която експертите създават и получават при или по повод участието си в извършването на инспекции или разследвания, е професионална тайна. Експертите са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след приключване на съответните инспекции или разследвания, във връзка с които са наети.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) При извършване на инспекция или разследване членовете и инспекторите на комисията се легитимират със служебна карта.

Чл. 24. (1) Системата за гарантиране на качеството се изгражда при спазване на следните принципи:
1. инспекциите се извършват от лица, които са независими от съответните инспектирани регистрирани одитори;
2. финансирането на системата за гарантиране на качеството е адекватно, достатъчно и независимо от регистрирани одитори;
3. осигурени са достатъчни ресурси за извършване на необходимите дейности;
4. лицата, които извършват инспекции, имат подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане и са преминали обучение за контрол на качеството;
5. липса на конфликт на интереси между лицата, които извършват инспекции, и регистрирани одитори;
6. инспекциите са целесъобразни и пропорционални на мащаба и сложността на дейността на инспектирания регистриран одитор.
(2) Принципите по ал. 1 се прилагат и при извършване на разследвания.
(3) Конфликт на интереси по ал. 1, т. 5 е налице, когато лицата, които извършват инспекция или разследване:
1. и инспектираният или разследваният регистриран одитор са били съдружници в предприятие, чийто предмет на дейност е финансов одит;
2. са извършвали финансови одити на предприятия, чиито финансови отчети са одитирани от инспектирания или разследвания регистриран одитор през предходните три години;
3. и инспектираният или разследваният регистриран одитор са свързани лица.

Чл. 25. (1) Системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори включва извършването на инспекции за:
1. спазване изискванията на приложимите одиторски стандарти при извършването на задължителен финансов одит;
2. съответствие на одиторската документация при извършването на задължителен финансов одит спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти;
3. спазване на етичните норми и изискванията за независимост на регистрирания одитор при извършването на задължителен финансов одит;
4. адекватност на времевите и човешките ресурси, използвани за извършване на задължителен финансов одит съобразно обхвата и сложността на поетия ангажимент;
5. адекватност на одиторските възнаграждения, получени за извършването на задължителен финансов одит;
6. адекватност на вътрешната система за контрол на качеството, прилагана от регистрирания одитор;
7. спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 573/2014 от регистрирани одитори, извършващи задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес;
8. изпълнение на предписанията по чл. 89, ал. 2, т. 2 ЗНФО.
(2) Условията и редът за извършването на инспекции се определят с приети от комисията правила.

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Пълни инспекции се извършват най-малко веднъж на три години въз основа на оценка на риска. Тематични инспекции се извършват по решение на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Инспекциите и разследванията се извършват от екипи, в които участват инспектори от комисията.
(3) При инспекция на одиторско дружество се проверяват одиторски ангажименти по задължителен финансов одит, извършени от всеки един регистриран одитор, осъществявал дейност от името на дружеството.
(4) При инспекциите и разследванията може да се проверяват и други предоставяни от регистрираните одитори услуги, свързани с одита.
(5) За извършените инспекции/разследвания се съставя доклад, който се връчва на проверяваните лица, които имат право в 14-дневен срок от връчването да представят възражения. По представените възражения инспекционният екип се произнася със становище.
(6) При извършването на инспекции се спазват изискванията и на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Комисията разглежда всеки доклад на заседание в разумен срок от предаването му на председателя заедно със събраните доказателства, с представените възражения и със становището на проверяващия екип по възраженията. Комисията дава оценка на качеството на професионалната дейност на регистрирания одитор въз основа на резултатите от извършената инспекция съгласно доклада на инспекционния екип.

Чл. 27. (1) Регистрираните одитори, които не извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес, подлежат на инспекции за гарантиране на качеството поне веднъж на 6 години въз основа на оценка на риска.
(2) Инспекциите и разследванията по този раздел се извършват по реда на чл. 87 и 88, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 87, ал. 3 - 5 и чл. 89, ал. 1 ЗНФО.
(3) Лицата, извършващи инспекции съгласно ал. 1, отговарят на изискванията на чл. 86 ЗНФО.
(4) Комисията може да извършва разследвания за спазване на изискванията по чл. 85, ал. 1 ЗНФО.
(5) На регистрираните одитори, които не извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес, се прилагат съответно мерките по чл. 89, ал. 2 ЗНФО.

Раздел IV.
Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и с компетентните органи на други държави - членки на Европейския съюз, и на трети държави


Чл. 28. (1) Комисията си сътрудничи с органите на Европейския съюз и със съответните компетентни органи на другите държави - членки на Европейския съюз, с цел осъществяване на правомощията им в областта на публичния надзор над регистрираните одитори.
(2) Комисията е компетентният орган за сътрудничество и за получаване и предоставяне на информация на КЕОНО съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014.
(3) При постъпили искания от страна на компетентните органи на други държави комисията незабавно предприема необходимите действия за събиране на исканата информация. При изпълнението на тази дейност комисията се подпомага от ИДЕС.
(4) Изискването за професионална тайна не възпрепятства обмена на поверителна информация между комисията и компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз.

Чл. 29. (1) Когато комисията има основателни съмнения, че на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, се извършват действия в нарушение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета, наричана по-нататък "Директива 2006/43/ЕО", на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (OB, L 158/196 от 27 май 2014 г.), наричана по-нататък "Директива 2014/56/ЕО", или на Регламент (ЕС) № 537/2014, тя предоставя подробна информация за това на компетентния орган на съответната държава членка.
(2) Когато комисията е уведомена от компетентния орган на друга държава - членка на Европейския съюз, за нарушение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО, Директива 2014/56/ЕО или на Регламент (ЕС) № 537/2014 на територията на Република България, тя предприема необходимите мерки и уведомява компетентния орган на съответната държава членка за резултатите от тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Комисията ежегодно предоставя на КЕОНО обобщена информация за приложените надзорни мерки и наложените административни наказания.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Комисията незабавно информира КЕОНО за приложените надзорни мерки по чл. 89, ал. 2, т. 5 - 7 ЗНФО.

Чл. 30. (1) Комисията извършва разследване по искане на съответния компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз. В тези случаи комисията може да разреши представители на компетентния орган на държавата членка да участват като наблюдатели в разследването, когато е направено такова искане.
(2) Комисията може да поиска да се извърши разследване от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на нейна територия, както и нейни членове да участват като наблюдатели в това разследване.

Чл. 31. (1) Комисията може да откаже да изпълни искане за информация по чл. 100 или извършване на разследване, или участие на наблюдатели по чл. 101 ЗНФО, когато:
1. извършването на разследване или предоставянето на информация може да засегне суверенитета, националната сигурност или обществения ред на Република България;
2. е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и срещу същите регистрирани одитори, във връзка с които е поискано съдействие;
3. е налице влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на същите действия и същите регистрирани одитори, във връзка с които е поискано съдействие.
(2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява органа, поискал съдействието.

Чл. 32. (1) Комисията може да разреши предоставянето на работни документи, свързани с извършването на финансов одит, или на други документи, държани от регистрираните одитори, на компетентните органи на трета държава.
(2) Комисията може да не приложи чл. 104, ал. 1 ЗНФО и да разреши регистрираните одитори да предоставят работни документи, свързани с извършването на задължителен финансов одит, или други документи, държани от тях, пряко на компетентните органи на трета държава.
(3) Работните документи се предоставят при спазване изискванията на глава шеста от Закона за защита на личните данни.
(4) Искането на компетентните органи на третата държава може да бъде отказано при условията на чл. 104, ал. 2, т. 4 ЗНФО.

Глава трета.
АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) Комисията при осъществяване на своите функции и правомощия се подпомага от специализирана и обща администрация, която е организирана в две дирекции, и от служители, пряко подчинени на председателя и на главния секретар.
(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За работещите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото не противоречи на ЗНФО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г.) Общата численост на администрацията е 30 щатни бройки, разпределени по структурни звена и длъжности съгласно приложението.
(4) Председателят и служителите на комисията имат право на:
1. допълнителен платен годишен отпуск за изпълнение на задълженията извън работно време; конкретният размер на отпуска на председателя се определя с решение на комисията, а на служителите - със заповед на председателя;
2. повишаване на професионалната квалификация и преквалификация за сметка на бюджета на комисията при спазване разпоредбите на чл. 35 от Закона за държавния служител;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) представително облекло съгласно Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с ПМС № 34 от 2000 г., като конкретният размер на средствата се определя от председателя на комисията за всяка календарна година.
(5) За осъществяване на своята дейност и при необходимост комисията може да привлича външни сътрудници и експерти. Статутът им се определя с решение на комисията.

Чл. 34. (Зал. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.)

Чл. 35. Ръководството на администрацията, свързано с непосредственото изпълнение на решенията на комисията, както и информационното, техническото и административното осигуряване на дейността и се осъществяват от главен секретар, който се назначава от председателя на комисията.

Раздел II.
Структура и функции на администрацията


Чл. 36. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията, като:
1. координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове, изпълнение решенията на комисията и разпорежданията на председателя;
2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
3. организира и контролира съставянето на проекта на бюджета и годишния финансов отчет;
4. представлява администрацията на комисията пред юридически и физически лица в страната и в чужбина съобразно пълномощията, предоставени му от председателя на комисията;
5. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.)
6. ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на служителите;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите от администрацията с изключение на тези по чл. 16, ал. 3, т. 5;
8. организира обучението, повишаването на квалификацията и преквалификацията на служителите от администрацията;
9. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) координира и контролира дейностите във връзка с осъществяването на международната дейност и сътрудничество;
10. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) координира и контролира дейностите по анализ и оценка на риска и създаването и поддържането на интегрирана база данни за дейността на регистрираните одитори, извършващи одит на предприятия от обществен интерес, за предприятията от обществен интерес и техните одитни комитети;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от председателя на комисията.
(2) Главният секретар участва в заседанията на комисията с право на съвещателен глас.
(3) При отсъствие на главния секретар той се замества от лице, определено със заповед на председателя на комисията.

Чл. 37. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Инспекции и разследвания".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) Дирекция "Инспекции и разследвания":
1. изготвя проект на годишната програма за инспекционната дейност;
2. извършва планираните и допълнително възложените инспекции за гарантиране на качеството на дейността на регистрираните одитори;
3. извършва разследвания по преценка на комисията или по получени сигнали и предложения до комисията;
3а. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) извършва проверки за спазване на нормативните изисквания при упражняваните от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 5 и по чл. 85, ал. 3 ЗНФО;
4. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) представя пред комисията доклади за резултатите от извършени инспекции, проверки и разследвания, като предлага предприемане на съответните действия и/или налагане на наказания и надзорни мерки;
5. участва в съвместните проверки/разследвания с представители на надзорните органи на трети страни;
6. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.)
7. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.)
8. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.)
9. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.)
10. осъществява действия, свързани с обучението и повишаване квалификацията на служителите от специализираната администрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) Директорът на дирекция "Инспекции и разследвания" е на пряко подчинение на председателя и осъществява следните дейности:
1. ръководи дирекцията в съответствие с определените в правилника функции; осъществява контрол относно спазване на вътрешнонормативните актове и заповедите на председателя на комисията; разпределя между служителите в дирекцията поставените задачи, контролира и отговаря за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. участва в заседания на комисията, когато в дневния ред са включени въпроси от компетентността на дирекцията, включително като дава становища;
3. предлага за повишение, стимулиране, преместване или наказание служителите от дирекцията;
4. предлага за командироване в страната и в чужбина служителите от дирекцията;
5. осъществява контрол върху инспекторите по отношение спазването на правилата и процедурите при извършването на инспекции за гарантиране на качеството на дейността на регистрираните одитори;
6. изготвя становища по предложените за приемане от комисията актове;
7. изготвя становища във връзка с постъпили възражения от регистрирани одитори срещу констатации и заключения в докладите за резултати от извършени инспекции и разследвания на дейността им;
8. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя и главния секретар на комисията.
(5) При отсъствие на директора на дирекцията той се замества от лице, определено със заповед на председателя.

Чл. 38. (1) Общата администрация подпомага технически и организационно дейността на комисията и е организирана в дирекция "Обща администрация".
(2) Дирекция "Обща администрация":
1. осъществява административно-техническата подготовка на заседанията на комисията; изготвя протоколите от заседанията и препис-извлечения от решенията на комисията; уведомява съответните органи и лица за решенията на комисията в 7-дневен срок от приемането им;
2. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.)
3. осъществява цялостното финансово-счетоводно обслужване и материално-техническото снабдяване на комисията, вкл. изпълнява действията по съставянето на проекта на бюджета и изготвянето на годишния финансов отчет;
4. организира и осъществява деловодната дейност;
5. осъществява действията, свързани с управление на човешките ресурси, вкл. изготвя актовете и съхранява документите по възникване, изпълнение, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
6. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.)
7. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.)
8. осигурява адекватно информационно и техническо обслужване на дейността на комисията;
9. осигурява охраната, противопожарната безопасност, реда и чистотата в работните помещения на комисията;
10. осигурява поддържането и ремонта на помещенията и оборудването.
(3) Директорът на дирекция "Обща администрация":
1. ръководи дирекцията в съответствие с определените в правилника функции; осъществява контрол относно спазване на вътрешнонормативните актове и заповедите на председателя на комисията; разпределя между служителите в дирекцията поставените задачи, контролира и отговаря за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. участва в заседания на комисията, когато в дневния ред са включени въпроси от компетентността на дирекцията, включително като дава становища;
3. предлага за повишение, стимулиране, преместване или наказание служителите от дирекцията;
4. предлага за командироване в страната и в чужбина служителите от дирекцията;
5. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя и главния секретар на комисията.
(4) При отсъствие на директора на дирекцията той се замества от лице, определено със заповед на председателя.

Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) Държавният експерт "Методология и вътрешен контрол на качество" е на пряко подчинение на председателя и осъществява следните дейности:
1. участва в разработването на методически указания, инструкции, наръчници и други вътрешни актове на комисията във връзка с осъществявания надзор над регистрираните одитори;
2. осъществява последващ контрол по качеството на дейността на инспекторите в комисията;
3. изготвя материали и участва в обучението за повишаване на квалификацията на служителите от администрацията, когато се касае за въпроси от неговата компетентност;
4. изготвя становища във връзка с методологията на инспекционната дейност на комисията;
5. изготвя становища по предложените за утвърждаване от комисията материали на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
6. изготвя материали за заседания на комисията и участва в тях, включително като дава становища;
7. изработва проекти на нормативни и вътрешни актове по отношение на инспекционната дейност;
8. оказва методологична помощ на инспекторите при осъществяване на тяхната дейност.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) Експертите "Анализ и оценка на риска" са на пряко подчинение на главния секретар и изпълняват следните дейности:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) планиране и въвеждане на методологичната рамка на цялостния процес по управление на рисковете при извършването на инспекции за гарантиране на качеството на дейността на регистрираните одитори;
2. процеси по идентифициране, анализ, оценка и определяне на реакция спрямо установените рискове, които могат да повлияят при извършването на проверки за контрол върху качеството на дейността на регистрираните одитори;
3. участие в разработването и поддържането на риск-регистър, включващ установените рискове, свързани с проверки за контрол върху качеството на дейността на регистрираните одитори, както и резултатите от техния анализ и оценка;
4. наблюдение и анализ на пазара на одитни услуги по отношение на системния риск, произтичащ от високата концентрация;
5. прилагане на иконометрични и статистически модели в практически изследвания, както и използването на софтуерни продукти за иконометричен и статистически анализ;
6. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) създаване и поддържане на интегрирана база данни за дейността на регистрираните одитори, извършващи одит на предприятия от обществен интерес, за предприятията от обществен интерес и техните одитни комитети;
7. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) поддържане на връзки със системите по надзора над независимия финансов одит в страните - членки на Европейския съюз, и съответните органи към Европейската комисия;
8. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) обмени на информация с компетентните органи за публичен надзор над одиторите и одиторските дружества в другите държави - членки на Европейския съюз, и трети държави;
9. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) проучване и популяризиране на добрата наша и международна практика в надзорната дейност;
10. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) подготовка и координиране изпълнението на международни проекти;
11. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г.) създаване и поддържане на регистри във връзка с изпълнение на изискванията на европейското и националното законодателство в областта на одита.


Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Юрисконсултите са на пряко подчинение на главния секретар и изпълняват следните дейности:
1. осигуряват правнонормативното обслужване и процесуалното представителство на КПНРО;
2. дават становища за законосъобразност на проекти на решения, заповеди, вътрешни актове, документи и договори, по които КПНРО е страна;
3. анализират съдебната практика по обжалвани актове на КПНРО и предлагат усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба;
4. участват в разработването на вътрешни нормативни актове в КПНРО;
5. изготвят правни становища във връзка с прилагането на закони и други нормативни актове, които имат отношение към правомощията;
6. участват в изготвянето на договори, по които КПНРО е страна, както и проследяват тяхното изпълнение;
7. водят регистри на действащите и приключилите договори, по които КПНРО е страна;
8. организират защитата на интересите на КПНРО при пълно и частично неизпълнение на сключени договори;
9. дават становища за законосъобразност на извършените действия пред контролни органи и предлагат за привличане към отговорност служители, допуснали нарушение при служебните и трудовите правоотношения;
10. дават становища при съставянето на актове относно възникването, изменението и прекратяването на трудови и служебни правоотношения, както и при налагането на дисциплинарни наказания;
11. изготвят наказателни постановления по образувани административно-наказателни производства и проектите на решения за прилагане на надзорни мерки и осигуряват процесуалното представителство на КПНРО при обжалването им;
12. осъществяват предварителен контрол за законосъобразност в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Чл. 41. (1) С решение на комисията председателят и членовете могат да бъдат награждавани с отличия и награди.
(2) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори могат да бъдат награждавани с отличия със заповед на председателя.

Чл. 42. (1) Председателят и членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна, включително и след напускане на комисията или на нейната администрация.
(2) Информацията, представляваща професионална тайна, може да бъде използвана от комисията само при изпълнение на нейните функции.
(3) Информацията, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само на органите, предвидени в ЗНФО.
(4) Информацията за резултатите от инспекции, разследвания и проверки, представляваща професионална тайна, може да бъде обменяна и между комисията и органите на ИДЕС.

Чл. 43. При упражняването на надзорните си правомощия органите на комисията спазват и изискванията на чл. 26, параграф 5, букви "б", "в" и "г" от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Чл. 44. Комисията и нейните служители при упражняване на надзорните си правомощия не носят отговорност за вреди, освен ако са действали умишлено.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г.) Правилникът е приет на основание чл. 71, ал. 3, т. 1 от Закона за независимия финансов одит с Решение № 16 от 31.01.2017 г. на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и е изменен с Решение № 146 на КПНРО от 24.10.2017 г., с Решение № 14 на КПНРО от заседание, проведено на 6.02.2018 г., с Решение № 3 на КПНРО от заседание, проведено на 8.01.2019 г., с Решение № 26 на КПНРО от заседание, проведено на 26.02.2019 г., и с Решение № 158 на КПНРО от заседание, проведено на 6.10.2020 г.

§ 2. Правилникът отменя Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; посл. изм. и доп., бр. 98 от 2015 г.).


Приложение към чл. 33

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г.)

Численост на администрацията - 30 щатни бройки, в т.ч.:
1. председател на комисията;
2. главен секретар - 1;
3. дирекция "Инспекции и разследвания" - 17, в т.ч. директор на дирекция;
4. дирекция "Обща администрация" - 5, в т.ч. директор на дирекция;
5. държавен експерт "Методология и вътрешен контрол на качеството" - 1;
6. експерти "Анализ и оценка на риска" - 3;
7. юрисконсулти - 2.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти