Logo Неделя, 20 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ПО ТЮТЮНА, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ТЮТЮНА И РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ ПО ОКАЧЕСТВЯВАНЕТО НА ТЮТЮНА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА КОНТРОЛ ПРИ ОКАЧЕСТВЯВАНЕТО И ИЗКУПУВАНЕТО НА ТЮТЮНА

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна;
2. редът за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна;
3. професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна;
4. редът за упражняване на контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна.
(2) За осъществяване на дейностите по ал. 1 министърът на земеделието и храните одобрява със заповед образци на документи.

Глава втора.
ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ПО ТЮТЮНА


Чл. 2. (1) Комисиите по тютюна са постоянно действащ орган към областните дирекции "Земеделие", на територията на които се извършва производство и търговия с тютюн.
(2) Комисиите по ал. 1 се състоят най-малко от трима членове, включително председател, и се назначават със заповед на директора на съответната областна дирекция "Земеделие".

Чл. 3. Комисиите по чл. 2:
1. разглеждат заявления по образец за издаване на разрешения за изкупуване на суров тютюн и заявления за настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото разрешение за изкупуване на суров тютюн, подадени от лицата по чл. 16 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;
2. разглеждат програми за прогнозните количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени през следващата производствена година;
3. изготвят обобщени справки по сортови групи за:
а) изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн;
б) наличните количества тютюн и/или изсушен, и/или манипулиран и ферментирал тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в друга държава - членка на Европейския съюз, и в трети държави;
4. разглеждат молби, жалби и сигнали, свързани с изкупуването и окачествяването на тютюна;
5. при оспорване на окачествяване на тютюн извършват повторно окачествяване чрез експертите по окачествяване на тютюн;
6. упражняват контрол за спазването на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и на актовете по неговото прилагане при окачествяването и изкупуването на тютюна.

Чл. 4. Председателят на комисията:
1. организира и ръководи работата на комисията;
2. издава разрешения по образец за изкупуване на суров тютюн или мотивирано отказва издаването им;
3. изпраща екземпляр от всяко издадено разрешение за изкупуване на суров тютюн в Министерството на земеделието и храните за вписване в регистъра по чл. 16д, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;
4. със заповед отнема разрешението за изкупуване на суров тютюн в случаите по чл. 16в, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и изпраща екземпляр от нея в МЗХ за отразяване в регистъра след влизането и в сила;
5. определя експерти от списъка, одобрен от министъра на земеделието и храните, които да участват в споровете по окачествяване на суров тютюн.

Чл. 5. (1) За осъществяване на своята дейност комисиите по тютюна провеждат заседания по преценка и след разпореждане на председателя.
(2) Заседанията на комисията се считат за редовно проведени, когато на тях присъстват повече от половината от членовете и.
(3) Решенията на комисиите се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

Глава трета.
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ ПО ОКАЧЕСТВЯВАНЕТО НА ТЮТЮНА


Чл. 6. (1) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице одобрява със заповед списък с експерти по окачествяване на суров тютюн.
(2) Списъкът се публикува на интернет страницата на министерството и се актуализира при всяка промяна.
(3) При оспорване на окачествяването на суров тютюн в работата на съответната комисия по тютюна участват експерти по окачествяването, които се определят от списъка по ал. 1.

Чл. 7. Експертите по чл. 6, ал. 1 извършват окачествяването на тютюна при спазване и съгласно изискванията на глава трета от Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ДВ, бр. 18 от 1994 г.).

Чл. 8. (1) При спор по окачествяването на тютюна между производителя и купувача всеки от тях може да подаде писмено искане до председателя на комисията по тютюна в съответната областна дирекция "Земеделие" за извършване на окачествяване от експерт от списъка по чл. 6, ал. 1.
(2) Към искането се прилагат документи, свързани със спора по окачествяване на количеството тютюн (договор, предавателно-приемателен протокол, документ за отчетена влага, определено количество пясък и др.).
(3) Председателят на комисията по тютюна в деня на постъпване на искането със заповед определя експерт от списъка по чл. 6, ал. 1 и дата в рамките на срока по чл. 9, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, на която да се извърши окачествяването, за което се уведомяват страните по спора.
(4) Експертът по окачествяване на тютюна извършва окачествяването на определената дата по ал. 3 с участието на страните или техни представители.
(5) За извършеното окачествяване експертът съставя протокол по образец в 4 екземпляра - по един за страните, за експерта и за комисията по тютюна.

Чл. 9. (1) Всяка от страните по спора може да поиска от съответната комисия по тютюна повторно окачествяване в тридневен срок от получаване на протокола по чл. 8, ал. 5.
(2) Председателят на комисията по тютюна в деня на постъпване на искането със заповед определя двама експерти от списъка по чл. 6, ал. 1, които не са участвали в окачествяването по чл. 8, и дата в рамките на срока по чл. 9, ал. 4 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, на която да се извърши повторното окачествяване, за което се уведомяват страните по спора.
(3) Експертите по окачествяване на тютюна извършват повторно окачествяване на определената дата по ал. 2 с участието на страните или техни представители.
(4) За извършеното повторно окачествяване експертите съставят протокол по образец в 5 екземпляра - по един за страните, за всеки от експертите и за комисията по тютюна.
(5) Извършеното повторно окачествяване е окончателно.

Глава четвърта.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ТЮТЮНА


Чл. 10. (1) Експерт по окачествяване на тютюна може да бъде лице, което:
1. притежава образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност "Технология на тютюна и тютюневите изделия" или "бакалавър" или "магистър" по специалност "Агрономство";
2. има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на производството и/или промишлената обработка на тютюна;
3. не е осъждано за престъпление от общ характер.
(2) По конкретен спор за окачествяване на тютюн експерт не може да бъде лице, което е:
1. съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на някоя от страните по спора за окачествяването на тютюна;
2. в трудово или гражданско правоотношение с някоя от страните по спора или не са изминали три години от прекратяването му;
3. акционер или съдружник на някоя от страните по спора или не са изминали три години от прекратяване на акционерното участие или съдружие.

Чл. 11. (1) Подборът на експертите по окачествяване на тютюна се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) Кандидатите за експерти по окачествяване на тютюна подават до министъра на земеделието и храните заявление за вписване в списъка по чл. 6, ал. 1, към което прилагат:
1. диплома за завършено висше образование;
2. документ за професионален стаж;
3. свидетелство за съдимост;
4. декларация в свободен текст за спазване на стандартите за окачествяване на тютюна съгласно глава трета от Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
(3) В заявлението се посочват данните по лична карта, адрес и телефон за контакт.

Чл. 12. Експертите по окачествяване на тютюна:
1. са длъжни писмено да уведомяват министъра на земеделието и храните за промяна в обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 11, ал. 3 в срок до седем дни след настъпването и;
2. се заличават от списъка по чл. 6, ал. 1:
а) при подадено заявление от тяхна страна;
б) когато се установи промяна в обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3.

Чл. 13. (1) За работата си в комисиите по тютюна експертите по окачествяване на тютюна от списъка по чл. 6, ал. 1 получават възнаграждение за сметка на:
1. лицето по чл. 8, ал. 1, подало писмено искане за извършване на окачествяване;
2. съответната областна дирекция "Земеделие" при повторно окачествяване.
(2) Възнаграждението по ал. 1 се определя за всеки конкретен случай от съответната комисия по тютюна съгласувано с директора на областната дирекция "Земеделие".

Глава пета.
КОНТРОЛ ПРИ ОКАЧЕСТВЯВАНЕТО И ИЗКУПУВАНЕТО НА ТЮТЮНА


Чл. 14. (1) При упражняване на контрола по чл. 3, т. 6 председателят на комисията по тютюна или оправомощени от него длъжностни лица имат право:
1. да извършват проверка на документи и проверки на място;
2. на свободен достъп до обектите на проверките;
3. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) При упражняване на контрола лицата по ал. 1 са длъжни да:
1. се легитимират пред контролираното лице;
2. отразяват обективно и точно установените резултати от извършената проверка, установените нарушения и извършителите;
3. не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 15. Лицата, подлежащи на контрол, са длъжни да оказват съдействие и да осигурят на лицата по чл. 14, ал. 1 достъп до документите, обектите и/или съоръженията на проверките.

Чл. 16. Всички документи, свързани с осъществяването на контролни функции, включително и досиетата на проверяваните лица, се съхраняват най-малко 5 години след заличаването им от регистъра по чл. 16д, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 2а, ал. 3, чл. 2в, ал. 3 и чл. 9, ал. 5 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

§ 2. Наредбата отменя Наредба № 14 от 1995 г. за държавните експерти по тютюна (ДВ, бр. 35 от 1995 г.).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти