Logo Понеделник, 24 Февруари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА ЕКСПЕРТИТЕ

В сила от 01.01.2017 г.
Издаден от Инспектората към висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 30 Април 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет, наричан по-нататък "Инспектората", на неговата администрация и на експертите.

Чл. 2. (1) Инспекторатът е юридическо лице със седалище София.
(2) Бюджетът на Инспектората е част от бюджета на съдебната власт, който се приема от Народното събрание.

Чл. 3. (1) Инспекторатът организира и осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България (КРБ), Закона за съдебната власт (ЗСВ), този правилник и действащото законодателство.
(2) Дейността на Инспектората се основава на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.

Чл. 4. (1) При изпълнение на функциите си Инспекторатът си взаимодейства с другите органи на съдебната, изпълнителната и законодателната власт, с юридически лица и с граждани.
(2) Административните ръководители на органите на съдебната власт са длъжни да оказват съдействие на инспекторите и експертите, които ги подпомагат при изпълнение на правомощията им, като им осигуряват достъп до всички необходими материали.
(3) Административните ръководители по ал. 2 са длъжни да предоставят информация на главния инспектор и инспекторите за действията, които са предприели по всеки сигнал или предложение, изпратен до тях от Инспектората.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ИНСПЕКТОРАТА


Чл. 5. (1) Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции.
(2) Инспекторатът извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Инспекторатът осъществява надзор и осигурява спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679", на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на нормативните актове в областта на защитата на личните данни при обработването на лични данни от:
1. съда при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт, и
2. прокуратурата и следствените органи при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) При осъществяване на своите правомощия главният инспектор и инспекторите са независими и се подчиняват само на закона.

Чл. 6. Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи.

Чл. 7. Инспекторатът:
1. проверява организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи;
2. проверява организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;
3. извършва проверка по заявления на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт по приключени производства, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
4. анализира и обобщава делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;
5. при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на дейността по т. 4, сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;
6. при нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1 - 4 и 17, сигнализира административния ръководител на съответния орган на съдебната власт и съответната колегия на Висшия съдебен съвет;
7. извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
7а. (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) осъществява надзор при обработването на лични данни в случаите по чл. 17 ЗЗЛД;
8. приема вътрешни правила за провеждане на проверките за почтеност на експертите от специализираната администрация и организира тяхното провеждане;
9. приема вътрешни правила за извършване на проверките по т. 1, 2 и 4 в органите на съдебната власт, както и за проверките по т. 3 и 7;
10. прави предложения за образуване на дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители на органите на съдебната власт;
11. прави предложения за поощрение до съответния административен ръководител на съдии, прокурори и следователи за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения;
12. отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт;
13. изготвя годишна програма за планови проверки и годишен доклад за дейността си, който представя на пленума на Висшия съдебен съвет;
14. обсъжда предложения от министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджета на Инспектората и го представя на Висшия съдебен съвет;
15. ежегодно предоставя публично информация за своята дейност и публикува годишния доклад за дейността си на интернет страницата си;
16. обжалва пред Върховния административен съд решенията на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по дисциплинарните производства по реда и условията на чл. 323 ЗСВ;
17. изисква и обработва информационни данни от съдебни, прокурорски и следствени дела, като извършва наблюдението им съобразно критерии, приети с решение на Инспектората.

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Инспекторатът осъществява дейността си чрез предварителни консултации, проверки, проучвания и анализи.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Въз основа на действията на Инспектората по ал. 1 и в съответствие с констатациите и изводите се изготвя съответно акт за резултатите от проверката, констативен протокол, становище, сигнал, предложение, решение, наказателно постановление или доклад.

Чл. 9. (1) Инспекторатът има кръгъл печат с изображение на герба на Република България и с изписани думите "Република България. Инспекторат към ВСС".
(2) Печатът се полага върху оригиналите на актовете на Инспектората.

Глава трета.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ИНСПЕКТОРАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 10. Инспекторатът се състои от главен инспектор и десет инспектори.

Чл. 11. За главен инспектор и инспектори се избират юристи с високи професионални и нравствени качества.

Чл. 12. Главният инспектор и инспекторите се избират и освобождават при условия и по ред, определени с КРБ и ЗСВ.

Чл. 13. Главен инспектор или инспектор не може да бъде лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 ЗСВ.

Чл. 14. (1) Възнаграждението на главния инспектор е равно на възнаграждението на член на Висшия съдебен съвет.
(2) Възнаграждението на инспекторите е равно на 90 на сто от възнаграждението на главния инспектор.

Чл. 15. (1) За всяка година на главния инспектор и инспекторите се изплащат средства за облекло в размера, определен в чл. 221 ЗСВ.
(2) Задължителното обществено и здравно осигуряване на главния инспектор и инспекторите се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
(3) Главният инспектор и инспекторите задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чл. 16. (1) Главният инспектор и инспекторите имат право на отпуск 30 работни дни и допълнителен отпуск по един работен ден за всеки две години юридически стаж, като общият размер на отпуска не може да надвишава 60 календарни дни.
(2) Главният инспектор и инспекторите имат право на неплатен годишен отпуск до 30 работни дни в календарна година, който се зачита за юридически стаж.

Чл. 17. Времето, прослужено като главен инспектор или инспектор в Инспектората, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 7 и по чл. 225, ал. 1 ЗСВ.

Чл. 18. (1) Инспекторите могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните задължения.
(2) Видът на наградата се определя в заповедта на главния инспектор, с която се награждава инспекторът.

Чл. 19. Главният инспектор и инспекторите ползват материалната база на органите на съдебната власт.

Раздел II.
Главен инспектор


Чл. 20. (1) Главният инспектор осъществява общо организационно и методическо ръководство на дейността на Инспектората, като:
1. представлява Инспектората и определя кой от инспекторите го замества при негово отсъствие;
2. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред, вътрешни правила за документооборота, вътрешни правила за прилагане на принципа за случайния подбор чрез електронно разпределение и други актове в случаите, предвидени в закон;
3. се разпорежда със средствата по бюджета на Инспектората;
4. осъществява контрол върху дейността на инспекторите;
5. се произнася с мотивирано решение по възражения срещу актове от извършени проверки по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 3 ЗСВ на органите на съдебната власт или на отделни съдии, прокурори и следователи;
6. организира издаването на бюлетин за резултатите от проверките, който се публикува на интернет страницата на Инспектората;
7. сключва и прекратява трудовите договори със съдебните служители;
8. организира повишаване квалификацията на инспекторите и съдебните служители;
9. налага дисциплинарни наказания по реда на Кодекса на труда на съдебните служители;
10. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) издава наказателните постановления по чл. 408д, ал. 2 ЗСВ и по чл. 87, ал. 3 ЗЗЛД;
11. осъществява и други правомощия, възложени му със закон.
(2) В изпълнение на правомощията си по общо организационно ръководство главният инспектор издава заповеди.
(3) Главният инспектор може да присъства на заседанията на пленума на Висшия съдебен съвет и на заседанията на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като не участва в гласуването.

Раздел III.
Инспектори


Чл. 21. Всеки инспектор:
1. извършва проверки, предвидени в годишната програма на Инспектората;
2. извършва проверки по сигнали;
3. извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и проверки за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
4. разглежда в екип с двама експерти заявления на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
4а. (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) разглежда искания за предварителни консултации по чл. 17б и 65 ЗЗЛД, както и жалби на субектите на данни за нарушаване на правата им по Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
4б. (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) изготвя предложения за прилагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в ЗЗЛД и този правилник;
5. изпълнява всички дейности, свързани с упражняване на правомощията на Инспектората, определени от закона и възложени от главния инспектор;
6. участва с право на глас в заседанията на Инспектората;
7. представлява Инспектората и поддържа внесените от него предложения за образуване на дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания пред дисциплинарните състави и комисия "Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС" към съответната колегия на Висшия съдебен съвет, когато е определен за това от главния инспектор;
8. участва в междуведомствени работни групи за изготвянето на проекти за нормативни актове и за мониторинг по прилагането на действащото законодателство.

Чл. 22. При изпълнение на служебните си задължения главният инспектор и инспекторите се легитимират със служебна карта по образец, утвърден от главния инспектор по предложение на главния секретар.

Раздел IV.
Заседания на Инспектората


Чл. 23. (1) В заседанията на Инспектората участват с право на глас главният инспектор и всички инспектори.
(2) Заседанията се провеждат в сградата на Инспектората, освен ако се налага провеждането им на друго място.
(3) Заседанията се свикват от главния инспектор или по инициатива на най-малко една втора от инспекторите.

Чл. 24. (1) Заседанията на Инспектората не са публични.
(2) По решение на инспекторите на заседанията могат да присъстват и външни лица.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Заседанията на Инспектората се председателстват от главния инспектор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) За заседанията се води протокол, който се подписва от главния инспектор, както и от лицето, което го е изготвило.
(3) Протоколите по ал. 2 се съхраняват от определен от главния инспектор служител.

Чл. 26. (1) Главният инспектор открива заседанието на Инспектората, ако присъстват повече от половината от инспекторите.
(2) Проверката за кворум се извършва поименно преди откриване на заседанието.
(3) При липса на кворум главният инспектор обявява датата и часа на следващото заседание.

Чл. 27. (1) Дневният ред за заседанията на Инспектората се обявява с поканата за свикването му не по-късно от три дни преди провеждане на заседанието.
(2) При неотложна необходимост заседанията на Инспектората могат да бъдат свикани и без спазване на срока по ал. 1.
(3) При провеждане на заседанията по ал. 1, по предложение на главния инспектор или инспектор, към предварително обявения дневен ред могат да бъдат включени допълнителни точки, когато поставените по тях въпроси не търпят отлагане.

Чл. 28. Инспекторатът приема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.

Глава четвърта.
СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В ИНСПЕКТОРАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 29. (1) При осъществяване на дейността си Инспекторатът се подпомага от администрация.
(2) Служителите в администрацията на Инспектората са съдебни служители.

Чл. 30. (1) Съдебните служители са организирани в обща и специализирана администрация.
(2) Съдебни служители на пряко подчинение на главния инспектор са финансовият контрольор и служителят по сигурност на информацията.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 31. Администрацията на Инспектората се ръководи от главен секретар.

Чл. 32. (1) За главен секретар в Инспектората може да се назначи лице, което отговаря на изискванията по чл. 164, ал. 2 ЗСВ.
(2) Главният секретар се назначава със заповед на главния инспектор след провеждане на конкурс.
(3) Главният секретар е пряко подчинен на главния инспектор на Инспектората и се отчита за дейността си пред него.
(4) Докато упражнява длъжността си, главният секретар не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност.
(5) Главният секретар получава основно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на съдия във Върховния касационен съд.
(6) Времето, прослужено като главен секретар на Инспектората, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 7 ЗСВ.

Чл. 33. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на Инспектората, като:
1. осигурява организационната връзка между главния инспектор и съдебните служители;
2. подпомага главния инспектор при планиране и организиране работата на експертите;
3. организира разпределението на задачите между административните звена на общата администрация и между съдебните служители в тези звена и осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. ръководи планирането на дейността на административните звена на общата администрация;
5. отчита изпълнението на ежегодните цели на общата администрация;
6. създава условия за законосъобразна и ефективна работа на съдебните служители;
7. отговаря за управлението на административната дейност и осъществява общо ръководство по отношение на човешките ресурси;
8. предлага за назначаване и освобождаване съдебните служители;
9. следи за спазване от съдебните служители на длъжностните им характеристики, на вътрешнослужебните актове и на етичните правила за поведение съгласно Етичния кодекс на съдебния служител;
10. организира и контролира мерките за контрол на достъпа и отчитане на работното време на съдебните служители;
11. представлява Инспектората в случаите, когато е определен изрично от главния инспектор;
12. осъществява общ контрол за спазването на реда за документооборота, деловодната и архивната дейност;
13. осигурява прозрачност и публичност на дейността на администрацията и организира процеса по осигуряване достъпа до информация, когато такъв е разрешен;
14. изготвя предложения за подобряване на структурата, състава и организацията на дейността на общата администрация и за подобряване на административното осигуряване на Инспектората, като в това число предлага мерки за развитие и за повишаване на ефективността на работата на администрацията;
15. предлага на главния инспектор за одобряване организационната структура, щатните разписания и длъжностните характеристики на съдебните служители;
16. прави предложения пред главния инспектор за поощрения и налагане на дисциплинарни наказания по отношение на съдебните служители;
17. осъществява общо ръководство и контрол по отношение на информационните технологии и системи в Инспектората;
18. изпълнява и други задачи, възложени му от главния инспектор.
(2) При отсъствие на главния секретар главният инспектор със заповед определя негов заместник от съдебните служители.
(3) В изпълнението на правомощията си главният секретар издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.
(4) Всеки съдебен служител може да подаде възражение срещу разпореждането на главния секретар до главния инспектор, който се произнася с окончателно решение.

Раздел III.
Финансов контрольор. Служител по сигурността на информацията


Чл. 34. Финансовият контрольор:
1. прилага и спазва Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
2. разработва проекти на приложимите към системата за финансово управление и контрол стратегически планове, планове за действие и програми за достигане на поставените цели, като след приемането им ги прилага;
3. отговаря за изграждането и прилагането на контролни дейности;
4. отговаря за разработването и прилагането на системи, които осигуряват идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на надлежна и достоверна информация, която да позволява на всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност;
5. в резултат на извършения предварителен контрол се произнася по законосъобразността на поемане на задължението или извършване на разхода.

Чл. 35. (1) Служителят по сигурност на информацията осъществява дейност "Сигурност на информацията" в Инспектората, като:
1. осигурява спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и актовете по прилагането му, поддържане на регистратура за класифицирана информация, организация по надлежното създаване и получаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация;
2. разработва мерки за охрана чрез физически и технически средства и контролира изпълнението им, като съгласува мерките със специализираното звено за охрана на съдебната власт;
3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
4. разработва план за защита на класифицираната информация при военно или друго извънредно положение;
5. изпълнява други задачи, произтичащи от нормативни актове, които регламентират защитата на класифицираната информация, както и такива, възложени от главния инспектор.
(2) Длъжността служител по сигурност на информацията временно може да бъде съвместявана с друга длъжност съобразно разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по прилагането му.

Раздел IV.
Обща администрация


Чл. 36. (1) Общата администрация на Инспектората се състои от:
1. дирекция "Административна дейност";
2. дирекция "Правно обслужване, връзки с обществеността и човешки ресурси";
3. дирекция "Бюджет и финанси";
4. отдел "Компютърно-информационна сигурност".
(2) В дирекциите могат да се създават отдели, а в отделите - сектори.
(3) Ръководителите на звената на общата администрация осъществяват действията по прогнозиране, планиране, ръководство, организация и контрол по отношение дейността на съответното звено.

Чл. 37. Дирекция "Административна дейност":
1. осигурява административно-деловодното обслужване на Инспектората, като:
а) организира, осъществява и контролира движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция;
б) осигурява деловодното обработване на постъпилите в Инспектората документи;
в) експедира входящата и изходящата кореспонденция;
г) осигурява информация за входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция, както и за възложените и изпълнените задачи;
д) осигурява организационно заседанията на Инспектората;
е) води и изготвя протоколи от заседанията на Инспектората, както и протоколи от изслушвания при извършване на проверка по глава девета, раздел І "б" ЗСВ;
ж) съхранява актовете на Инспектората и материалите към тях;
з) систематизира и съхранява документите от текущия архив;
и) комплектува, съхранява, обработва и организира използването на архивния фонд на Инспектората;
к) (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) поддържа регистър на уведомленията за нарушения на сигурността на личните данни по чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 67 ЗЗЛД;
2. организира материално-техническото осигуряване на Инспектората, като:
а) осигурява снабдяването на Инспектората с техника, консумативи и обзавеждане;
б) осъществява транспортното обслужване, поддръжката и ремонта на транспортните средства;
в) отговаря за строителните и ремонтните работи в сградите на Инспектората;
г) отговаря за техническата поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния фонд;
д) осигурява хигиената в сградите на Инспектората.

Чл. 38. Дирекция "Правно обслужване, връзки с обществеността и човешки ресурси":
1. осъществява дейностите по правно обслужване на административната дейност на Инспектората, като:
а) организира и осъществява разработването на проекти на вътрешни правила на Инспектората, инструкции, заповеди и др.;
б) изготвя проекти на документации за провеждане на обществени поръчки;
в) изготвя и съгласува проекти на договори;
г) изготвя правни становища, както и проекти на решения за предоставяне или отказ на достъп до обществена информация;
2. осигурява процесуалното представителство на Инспектората пред съдебните органи, като:
а) представлява Инспектората пред съдилищата в страната след изрично писмено упълномощаване от главния инспектор;
б) при участие в процеса изготвя писмени молби, жалби, писмени защити и др.;
в) води регистър на дисциплинарните производства, образувани по предложение на Инспектората;
г) следи и анализира дисциплинарната практика на колегиите на Висшия съдебен съвет и на Върховния административен съд, като на всяко шестмесечие изготвя аналитичен доклад;
3. осигурява връзките на Инспектората с обществеността и протоколната дейност, като:
а) осигурява провеждането на информационната политика на Инспектората и координацията по нейното реализиране;
б) разработва и осъществява медийната стратегия на Инспектората;
в) следи публикациите в средствата за масово осведомяване, свързани с дейността на Инспектората и органите на съдебната власт;
г) поддържа архив на отразяването на работата на Инспектората в средствата за масово осведомяване;
д) предоставя периодична информация на средствата за масово осведомяване за дейността на Инспектората;
е) подпомага главния инспектор при осъществяването на контактите му със средствата за масово осведомяване;
ж) осигурява публикуването на годишния доклад за дейността на Инспектората на интернет страницата му и го изпраща на Висшия съдебен съвет;
з) организира протоколните дейности на Инспектората;
и) организира командировките извън страната;
к) изготвя паметна записка за протоколните дейности на Инспектората;
4. осъществява непосредствено управлението на човешките ресурси, като:
а) изготвя и актуализира проектите на организационната структура, длъжностното разписание и длъжностните характеристики на съдебните служители;
б) събира, обработва и съхранява служебна информация в трудовите досиета;
в) изготвя проекти на заповеди, споразумения, договори и удостоверителни документи, свързани с трудовите правоотношения на главния инспектор, инспекторите и съдебните служители;
г) организира процедурите за назначаване на съдебните служители, процедурите по атестиране и повишаване в ранг и налагане на дисциплинарни наказания.

Чл. 39. Дирекция "Бюджет и финанси":
1. организира процеса по разработване, съставяне и изпълнение на бюджета на Инспектората, като:
а) разработва средносрочни и дългосрочни прогнози за бюджета;
б) съставя проект на бюджета за съответната календарна година;
в) представя на главния инспектор и инспекторите становище за проект на годишния бюджет на Инспектората и бюджетни прогнози;
г) представя на главния инспектор и инспекторите мотивирано становище по предложения от министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджета на Инспектората;
д) изготвя ежемесечно информация за изпълнението на бюджета;
е) изготвя финансови обосновки;
2. осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност при спазване на Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за публичните финанси и указанията на Министерството на финансите, като:
а) обработва и съхранява счетоводната документация и информация за дейността на Инспектората, включително счетоводните документи по обществените поръчки;
б) следи за правилното оформяне на първичните и вторичните счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри;
в) извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на Инспектората по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана на органите на съдебна власт и параграфите от Единната бюджетна класификация;
г) осигурява дейностите по набиране и разходване на парични средства, включително изплащане на възнагражденията и разплащанията по договорите;
д) организира дейностите, свързани със задълженията за подаване на декларации в НАП и НОИ в предвидените срокове и заплащането на задължения за данъци, такси, застраховки и др.;
е) прилага системата за двоен подпис по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи;
ж) анализира ежемесечно разходите по бюджета на Инспектората и предлага мерки, свързани с финансовата дисциплина и отчетност;
з) организира начина и реда на заприходяване, съхранение и отпускане на материали и дълготрайни материални и нематериални активи;
и) следи за наличността на компютърната техника, периферни устройства, мрежово оборудване и лицензиран софтуер;
к) съхранява счетоводния архив съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
л) организира и извършва инвентаризации на активите и пасивите на Инспектората съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
3. организира процеса по изготвяне и представяне на отчетите за касово изпълнение на бюджета на Инспектората, като изготвя месечни, тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и годишни финансови отчети, Баланс и Отчет за приходите и разходите на Инспектората;
4. участва в процеса на управление на публичните средства на Инспектората в съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност, като:
а) следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;
б) поддържа регистри по основните показатели на Единната бюджетна класификация за управленски и статистически цели.

Чл. 40. Отдел "Компютърно-информационна сигурност":
1. планира, предлага, организира и прилага мерки за защита на мрежите и информационните системи, използвани в Инспектората срещу човешки грешки, природни бедствия, технически неизправности или злонамерени атаки, включително мерки за:
а) предотвратяване на загуба на компютърни данни при критични ситуации - природни бедствия, повреда на компютри/сървъри, кражба или всеки друг случай, когато има риск от загуба на компютърна информация;
б) дублиране на информацията и съхраняване на резервни копия;
в) превенция и елиминиране на последици от очаквани, респективно реализирани, заплахи за сигурността на компютърната информация - софтуерни атаки, кражба на самоличност, кражба на устройство или информация, саботаж и манипулиране на информацията;
2. администрира и поддържа мрежите и информационните системи, включително:
а) устройства, мрежи и услуги;
б) наличните софтуерни продукти;
в) интернет страницата и електронната поща на Инспектората;
г) системите за контрол на достъп, видеонаблюдение, както и телефонни централи;
3. организира и осигурява софтуерната и хардуерната поддръжка на компютърната техника в Инспектората, като:
а) води оперативен отчет на наличната компютърна техника, периферни устройства, мрежово оборудване и лицензиран софтуер;
б) планира необходимостта и осигурява компютърно, мрежово и с информационни технологии дейността на Инспектората;
в) следи за изправността и организацията за поддръжка и ремонт на компютърната, периферната техника и подмяната на дефектирали устройства;
4. планира дейностите по разработването на мрежи и нови софтуерни продукти;
5. планира, предлага, проектира и осигурява внедряване на автоматизирани информационни системи в Инспектората;
6. участва в дейностите по интегриране на софтуерните продукти;
7. изработва технически проекти за създаване или усъвършенстване на информационни системи въз основа на функционални задания и осигуряване техническото изпълнение на нови функционалности на информационните системи;
8. организира и провежда обучения на инспекторите и съдебните служители за работа със софтуерни продукти.

Раздел V.
Специализирана администрация


Чл. 41. (1) Специализираната администрация се състои от експерти, които подпомагат главния инспектор и инспекторите при осъществяване на правомощията на Инспектората.
(2) Експертите следва да отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1 ЗСВ и преминават периодична проверка за почтеност.

Чл. 42. (1) За експерти се назначават:
1. лица с висше юридическо образование с не по-малко от 5 години юридически стаж - за извършване на проверките по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ и по глава трета "а" ЗСВ;
2. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) лица с висше икономическо или друго подходящо образование с не по-малко от 5 години стаж по съответната специалност - за извършване на проверките по чл. 54, ал. 1, т. 15 и по глава девета, раздел І "а" и І "б" ЗСВ.
(2) Експертите се назначават и освобождават от главния инспектор.

Чл. 43. (1) Експертите се назначават чрез конкурс, който се провежда по правила и методика, одобрени от главния инспектор, като се извършва и проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за кандидатите, родени преди 16 юли 1973 г.
(2) Преди назначаването си експертите преминават проверка за почтеност и декларират съгласие по време на заемане на длъжността си да бъдат подлагани периодично на такива проверки.

Чл. 44. (1) Възнаграждението на експертите в Инспектората е не по-малко от възнаграждението на съдия в районен съд и не по-голямо от възнаграждението на съдия в окръжен съд.
(2) Времето, прослужено като експерт с юридическо образование в Инспектората, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 7 ЗСВ.

Чл. 45. (1) Експертите се разпределят във:
1. звено за проверки по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ;
2. звено за проверки по глава девета, раздел І "а" ЗСВ;
3. звено за проверки по глава девета, раздел І "б" ЗСВ;
4. звено за проверки по глава трета "а" ЗСВ;
5. звено "Аналитично".
(2) При необходимост главният инспектор може временно да възложи със заповед задачи на експерт от друг екип или от друго звено.

Чл. 46. Експертите от звеното по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ:
1. участват в проверки по организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи;
1а. (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) участват в проверки по чл. 18 ЗЗЛД;
2. участват в проверки относно организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;
3. участват в изготвяне на анализи и обобщаване на дела, приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и на приключени преписки и дела на прокурорите и следователите;
4. участват в изработване на предложения до компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на дейността по т. 3;
5. участват в изготвяне на сигнали и предложения до административните ръководители на органите на съдебната власт и до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в случаите на констатирани нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1 - 3;
5а. (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) участват в изготвяне на становища, актове и решения по ЗЗЛД, както и в поддържането на регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗЗЛД;
6. участват в изготвяне на предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и на административни ръководители на органите на съдебната власт;
7. участват в изготвяне на сигнали, предложения и доклади до други държавни органи във връзка с констатации при осъществяване на дейностите по т. 1 - 3;
8. участват в изготвяне на проект на годишна програма за извършване на планови проверки от Инспектората;
9. на всеки шест месеца изготвят проект на доклад за резултатите от извършени проверки, направени по постъпили сигнали от граждани и юридически лица;
10. участват в изготвяне на становища по въпроси, възложени от главния инспектор и инспекторите, свързани с упражняване на правомощията им.

Чл. 47. (1) Експертите от звеното по глава девета, раздел І "а" ЗСВ:
1. участват в извършването на проверки на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите;
2. участват във воденето и поддържането на електронните публични регистри за декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ и за влезлите в сила наказателни постановления, издавани от главния инспектор по реда на чл. 408д, ал. 2 ЗСВ;
3. при необходимост изискват информация от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции при извършване на проверките по т. 1.
(2) Съобразно специализацията и правомощията си по ал. 1 експертите от звеното за извършване на проверките по глава девета, раздел І "а" ЗСВ участват и при изпълнение на дейности по чл. 46, т. 6, 7 и 10.

Чл. 48. (1) Експертите от звеното по глава девета, раздел І "б" ЗСВ:
1. участват в извършването на проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдиите, прокурорите и следователите, проверки за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
2. участват във воденето и поддържането на електронния публичен регистър за влезлите в сила наказателни постановления, издавани от главния инспектор по реда на чл. 408д, ал. 2 ЗСВ;
3. при необходимост изискват информация от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции при извършване на проверките по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Съобразно специализацията и правомощията си по ал. 1 експертите от звеното за извършване на проверките по глава девета, раздел І "б" ЗСВ участват и при изпълнение на дейности по чл. 46, т. 1а, 5а, 6, 7 и 10.

Чл. 49. (1) Експертите от специализираното звено по глава трета "а" ЗСВ:
1. участват в проверки на заявления на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
2. при необходимост изискват информация от Министерството на правосъдието при извършване на проверките по т. 1;
3. участват в изготвяне на всеки три месеца на проект на доклад до Висшия съдебен съвет по чл. 60м, ал. 1 ЗСВ за нарушенията, установени при проверките по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Съобразно специализацията и правомощията си по ал. 1 експертите от звеното по глава трета "а" ЗСВ участват и при изпълнение на дейности по чл. 46, т. 1а, 4 - 7 и 10.

Чл. 50. (1) Експертите от звено "Аналитично":
1. обработват и анализират:
а) информацията от извършените проверки в органите на съдебната власт от всички екипи на Инспектората;
б) информацията от извършените проверки по реда на глава девета, раздели І "а" и І "б" ЗСВ;
в) информацията от извършените проверки по реда на глава трета "а" ЗСВ;
г) информацията, получавана в края на всяко шестмесечие от председателите на съдилищата и главния прокурор за образуването, движението и приключването на делата, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции;
д) информацията от годишните отчетни доклади на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор, на апелативните и окръжните съдилища и прокуратури, както и на административните съдилища;
2. проучват и анализират относимите към дейността на Инспектората решения на Европейския съд по правата на човека, страна по които е Република България, както и решения на Съда на Европейския съюз;
3. анализират действащото законодателство за установяване наличието на слабости в нормативната база във връзка с контролната дейност на Инспектората;
4. изготвят проекти на вътрешни актове, свързани с изпълнението на правомощията на Инспектората, на становища по тълкувателни дела, на становища по законопроекти, както и проекти на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове;
5. подпомагат изготвянето на методики и стандарти за извършване на проверки в органите на съдебната власт;
6. изискват и обработват информационни данни от съдебни, прокурорски и следствени дела, наблюдавани от Инспектората, като при констатирани пропуски по движението и приключването в срок на наблюдаваните производства уведомяват главния инспектор;
7. участват при изготвяне на проект на годишен отчет за дейността на Инспектората;
8. при възлагане от страна на главния инспектор или негов заместник изпълняват и други задачи.
(2) Въз основа на информацията от дейностите по ал. 1, т. 1 - 3 и 6 експертите от звено "Аналитично" изготвят доклади, проекти за сигнали и предложения, които представят на главния инспектор.
(3) Звено "Аналитично" се ръководи от главния инспектор или от определен от него инспектор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Съобразно специализацията и правомощията си по ал. 1 експертите от звено "Аналитично" участват и при изпълнение на дейности по чл. 46, т. 1а, 4, 5а - 8 и 10.

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 51. След встъпване в длъжност на инспекторите на заседание на Инспектората те се разпределят според специализацията им по правна материя и в съответствие с чл. 42, ал. 3 ЗСВ.

Чл. 52. (1) След разпределянето на инспекторите се провежда жребий за определяне на екипите от инспектор и експерти за извършване на проверките по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ, по глава девета, раздели І "а" и І "б" ЗСВ и по глава трета "а" ЗСВ.
(2) Жребият и определянето на екипите по ал. 1 се провеждат еднократно в рамките на мандата на инспекторите. При необходимост след съгласуване с инспекторите главният инспектор може със заповед да извършва промени в първоначално определените екипи.

Раздел II.
Организация и ред за извършването на планови проверки


Чл. 53. (1) Инспекторатът ежегодно, не по-късно от края на месец март на текущата година, приема програма за плановите проверки.
(2) Годишната програма за плановите проверки съдържа:
1. апелативните райони и органите на съдебната власт, в които ще бъде извършена комплексна проверка;
2. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) органите на съдебната власт, в които ще бъдат направени тематични и контролни проверки, както и проверки по чл. 18 ЗЗЛД;
3. примерен график за извършване на проверките.
(3) Годишната програма може да бъде допълвана и изменяна с решение на Инспектората.
(4) Годишната програма се обявява на интернет страницата на Инспектората.

Чл. 54. (1) Плановите проверки могат да бъдат комплексни, тематични и контролни.
(2) Комплексните проверки се отнасят до цялостната дейност на органа на съдебната власт.
(3) Тематичните проверки се извършват по конкретна тема относно приложението на закона от орган на съдебната власт през проверявания период, съдия, прокурор или следовател.
(4) Контролните проверки се извършват след комплексна или тематична проверка, при които са дадени препоръки за преодоляване на констатирани негативни практики.

Чл. 55. (1) Непосредствено след приемането на годишната програма чрез жребий, гарантиращ случайното разпределение, главният инспектор в присъствието на всички инспектори определя конкретния орган на съдебната власт, който ще бъде проверяван, както и екипите, които ще извършват проверката.
(2) Проверките могат да се извършват и от повече от един екип.

Чл. 56. След определяне на екипите главният инспектор възлага извършването на проверката със заповед, която съдържа:
1. органа на съдебната власт, съдията, прокурора или следователя, който ще бъде проверяван, вида, задачите и срока за извършване на проверката;
2. името на проверяващия по чл. 56, ал. 2 ЗСВ;
3. поименния състав на експертите, които го подпомагат;
4. срока за съставяне на акта за резултатите от проверката.

Чл. 57. (1) След като проверката бъде извършена, екипът изготвя акт за резултатите от проверката, който се подписва от инспектора.
(2) В акта се посочват заповедта за възлагане на проверката, органът на съдебната власт, съдията, прокурорът или следователят, който е проверяван, видът, задачите, периодът и обхватът на проверката, името на проверяващия инспектор и експертите, които го подпомагат, констатациите от извършената проверка, изводи, и при необходимост - препоръки и срок за изпълнението им.
(3) Към акта за резултатите от проверката се прилагат документите, изискани и предоставени за проучване, както и такива, съставени в хода на проверката.

Чл. 58. (1) Актът за резултатите от проверката се предоставя в 7-дневен срок от подписването му на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт на хартиен, а по необходимост - и на електронен носител.
(2) Актът за резултатите от проверката се връчва на съдия, прокурор, следовател или заместник на административния ръководител от проверявания орган на съдебната власт, когато съдържа констатации за неговата работа.
(3) Получаването на акта се удостоверява с писмен документ от съответния орган на съдебната власт. В документа се посочват датата на получаване и имената на получателя на акта, като от тази дата актът се счита за връчен на административния ръководител.
(4) Административният ръководител на съответния орган на съдебната власт уведомява Инспектората за начина и датата на връчване на акта на всеки съдия, прокурор или следовател, което удостоверява със съответен документ.
(5) Административният ръководител, заместникът на административния ръководител, съдията, прокурорът или следователят могат в 7-дневен срок от датата на връчването на акта да направят възражение пред главния инспектор.
(6) Актът или изготвеният въз основа на констатациите в него сигнал или предложение се изпращат на горестоящия административен ръководител, на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, на други държавни органи, включително и органи на съдебната власт, след изтичането на срока по ал. 5 и произнасянето на главния инспектор по постъпилите възражения.
(7) Административният ръководител уведомява главния инспектор за изпълнението на препоръките, ако има такива, в срока, определен в акта за резултатите от проверката.

Чл. 59. По възраженията, касаещи констатации или дадени препоръки в акта, главният инспектор се произнася с мотивирано решение в разумен срок.

Чл. 60. (1) Ако възражението на лицата по чл. 58, ал. 1 и 2 във връзка с констатациите за допуснати дисциплинарни нарушения не бъде уважено, предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание се изпраща:
1. до административния ръководител на съответния орган на съдебната власт, когато се предлага образуване на дисциплинарно производство по реда на чл. 311, т. 1 във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ;
2. до съответната колегия на Висшия съдебен съвет, когато се предлага образуване на дисциплинарно производство по реда на чл. 311, т. 2 във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 2 - 6 ЗСВ.
(2) Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание се приема с решение на Инспектората и се изпраща на компетентния орган по чл. 311 ЗСВ с придружително писмо, подписано от главния инспектор. За предложението се уведомява и горестоящият административен ръководител.
(3) Главният инспектор или определен от него инспектор може да участва в производството пред дисциплинарния състав на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

Чл. 61. Инспекторатът може да обжалва решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет при условията на чл. 323 ЗСВ.

Раздел III.
Организация и ред за извършването на проверки по сигнали по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 3 ЗСВ


Чл. 62. (1) Проверките по сигнали по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 3 ЗСВ могат да бъдат извършвани по инициатива на граждани, юридически лица, държавни органи, включително съдии, прокурори и следователи.
(2) Сигналите трябва да са подадени в писмен вид, на български език, да съдържат данни за подателя и адреса му и да са подписани от него.
(3) При постъпване по електронната поща на сигнал, неподписан с квалифициран електронен подпис, до подателя се изпраща съобщение с указания за отстраняване на недостатъка.
(4) Проверки по анонимни сигнали не се извършват.
(5) При липса на посочени адрес за кореспонденция и други данни за връзка с подателя на сигнала всички съобщения и книжа до него се прилагат към преписката.

Чл. 63. Проверки могат да бъдат инициирани и служебно, включително по информация, разпространена чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) След постъпване на сигнала същият се разпределя от главния инспектор по реда на постъпването му на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.
(2) Условията и редът за разпределяне на сигналите на принципа на случайния подбор се определят с правила, утвърдени със заповед на главния инспектор.

Чл. 65. (1) Работата по сигнала може да протича в две фази:
1. предварително проучване;
2. проверка по реда на чл. 56 - 58 ЗСВ, ако се установи необходимост от нейното извършване.
(2) При предварителното проучване се преценява компетентността на Инспектората да разгледа всяко от оплакванията в сигнала. При необходимост се събират допълнителни материали с оглед изясняване на фактическата обстановка, свързана с изложението в сигнала.
(3) Когато при предварителното проучване се установи по безспорен начин, че сигналът не е от компетентността на Инспектората или е неоснователен, се изготвя мотивирано становище, което се изпраща на подателя.
(4) Когато при предварителното проучване се констатира, че сигналът, с който е сезиран Инспекторатът, е от компетентността на друг орган, преписката се препраща по компетентност, като за това се известява подателят.
(5) Когато сигналът е от компетентността на Инспектората и са налице данни за допуснати нарушения, се извършва проверка по реда на чл. 56 - 58 ЗСВ.

Чл. 66. (1) Проверката по сигнали се извършва в разумен срок.
(2) Произнасянето по чл. 65, ал. 3 и 4 е в срок един месец от приключване на предварителното проучване.

Чл. 67. (1) Проверката се извършва от главния инспектор или инспектор и двама експерти, като екипът се избира между тези, определени по реда на чл. 52, ал. 1.
(2) Главният инспектор определя със заповед реда за извършване на проверките.

Чл. 68. (1) За резултатите от проверката се изготвя акт, който отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2. Подателят на сигнала се уведомява за изготвянето на акта.
(2) По отношение на условията и реда за връчване на акта за резултатите от проверката, за подаване на възражението от страна на проверяваното лице, задължението на административния ръководител да уведоми главния инспектор за изпълнението на препоръките, изготвянето и внасянето на предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание, участието на Инспектората в производствата пред дисциплинарния състав на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и пред Върховния административен съд се прилагат правилата по чл. 58 ЗСВ.

Раздел IV.
Организация и ред за извършване на проверките по глава девета, раздел І "а" ЗСВ


Чл. 69. (1) Предмет на проверките по глава девета, раздел I "а" ЗСВ е съответствието на обстоятелствата в декларациите за имущество и интереси в страната и в чужбина, подавани от съдиите, прокурорите и следователите, с получената информация от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
(2) Съдиите, прокурорите и следователите подават декларации по образец, утвърден от главния инспектор.
(3) Образецът на декларация съдържа информацията по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Едновременно с декларацията за имущество и интереси съдиите, прокурорите и следователите могат да подадат и отделна декларация за съгласие за разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции по образец, утвърден от главния инспектор.

Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Декларациите по чл. 69, ал. 2 се подават на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис в съответствие с чл. 175а, ал. 3, т. 2 ЗСВ.
(2) Декларациите се въвеждат в електронен публичен регистър, който съдържа входящия номер, датата на декларацията и информацията по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Всяко лице има право на достъп до данните от публичния регистър. Достъпът се осигурява чрез интернет страницата на Инспектората при спазване на изискванията за защита на личните данни.
(4) Декларациите се съхраняват за срок 10 години, след изтичането на който се унищожават от комисия, назначена със заповед на главния инспектор.

Чл. 71. (1) При годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.
(2) При деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, ако то е придобито по време на заемане на длъжността съдия, прокурор или следовател, се посочват също правните основания и произходът на средствата, с които е станало придобиването му.
(3) Съдиите, прокурорите и следователите декларират имуществото и доходите на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.
(4) Съдиите, прокурорите и следователите могат да подадат декларация, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и относно имуществото и доходите на това лице.
(5) Съдиите, прокурорите и следователите не декларират имуществото и доходите на своите съпрузи при фактическа раздяла и на ненавършилите пълнолетие деца, когато не упражняват родителски права. За тези обстоятелства задълженото лице подава декларация.

Чл. 72. (1) Декларациите по чл. 69, ал. 2 се подават в сроковете, предвидени в чл. 175в, ал. 1 и 2 ЗСВ.
(2) В срок до един месец от подаването на декларация за имущество и интереси съответното лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства.
(3) В едномесечен срок от изтичане на сроковете по ал. 1 и 2 Инспекторатът публикува на интернет страницата си декларациите на съдиите, прокурорите и следователите и списък на лицата, които не са подали декларации в срок.

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) В шестмесечен срок след изтичането на срока за подаване на декларацията Инспекторатът извършва проверка за достоверността на декларираните факти чрез съпоставянето им с получената информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) За събиране на необходимата за извършване на проверката информация Инспекторатът има правата по чл. 175д, ал. 2 - 7 ЗСВ.

Чл. 74. (1) Всяка проверка приключва с изготвяне на доклад за съответствие или с доклад за несъответствие, подписан от инспектора.
(2) Доклад за съответствие се изготвя, когато не е установена разлика между декларираните факти и получената информация. В доклада се описват извършените дейности и получена информация, на база на която е направено заключението. Докладът се подписва от инспектора.
(3) Извън случаите по ал. 2 проверката приключва с доклад за несъответствие, в който подробно се описва установеното разминаване с декларираните или недекларираните данни, и се прилагат доказателства, установяващи различията.
(4) При установено несъответствие Инспекторатът уведомява съответното лице и му дава 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Отстраняването на непълнотите и грешките се извършва с подаването на нова декларация.
(5) Инспекторатът публикува на интернет страницата си списък на лицата, при които е установено несъответствие в декларациите, което не е отстранено в срока по ал. 4.

Чл. 75. (1) При несъответствие в размер не по-малко от 20 000 лв. между декларираните и установените след изтичане на срока по чл. 74, ал. 4 факти Инспекторатът изпраща доклада на компетентните органи за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето.
(2) Съответният орган уведомява главния инспектор за резултатите от проверката в 14-дневен срок от приключването и.

Чл. 76. (1) Инспекторатът извършва допълнителни проверки:
1. при установяване на несъответствие в размер от 5000 лв. до 20 000 лв. или при данни за конфликт на интереси;
2. при атестиране на съдия, прокурор или следовател за придобиване на несменяемост;
3. при подаване на сигнал, отговарящ на условията по чл. 175л, ал. 5 ЗСВ, в който се съдържат данни за несъответствие в размер над 5000 лв. между имотното състояние на съдия, прокурор или следовател и посоченото от него в съответната декларация.
(2) При извършването на допълнителна проверка съответното лице декларира информацията по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, както и всяка друга информация, необходима за извършване на проверката.
(3) При проверката на декларираните факти се изискват:
1. данни за наличностите и движенията на средства по банковите сметки на съответното лице;
2. данни за притежаваните от лицето финансови инструменти и реализираните сделки с финансови инструменти от регистрите на Централния депозитар;
3. информация от информационните системи на Министерството на вътрешните работи.
(4) На проверявания съдия, прокурор или следовател се предоставя възможност да даде писмени обяснения и да представи доказателства.
(5) Допълнителната проверка приключва с мотивиран доклад на проверяващия екип за наличието или липсата на несъответствие.
(6) Доклад за съответствие се изготвя при условията и по реда на чл. 74, ал. 2.
(7) Доклад за несъответствие се съставя, когато и след допълнителното събиране на информация е налице разлика между декларираните факти и получената информация, чиято имуществена стойност надхвърля 5000 лв.
(8) При съставяне на доклад за несъответствие по ал. 7 се уведомяват и компетентните органи за предприемане на съответните действия.

Чл. 77. Условията и редът за определяне на екипите за извършване на проверките по този раздел се определят с вътрешни правила, приети от Инспектората.

Раздел V.
Организация и ред за извършване на проверките по глава девета, раздел І "б" ЗСВ


Чл. 78. При проверките по глава девета, раздел І "б" ЗСВ се събира и преценява информация за:
1. липса или наличие на конфликт на интереси на съдия, прокурор или следовател при изпълнение на конкретните му служебни функции;
2. действия или бездействия, които противоречат на принципите за почтеност на съдиите, прокурорите и следователите;
3. действия или бездействия, които нарушават независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
4. действия или бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт.

Чл. 79. (1) Проверките по чл. 78 се извършват:
1. по сигнал, който отговаря на условията по чл. 175л, ал. 5 ЗСВ;
2. по искане на съдия, прокурор или следовател, когато проверката се отнася за него;
3. по служебна инициатива на Инспектората, когато при извършване на проверките по чл. 56, ал. 1 ЗСВ констатира данни за допуснати нарушения;
4. при получаване на съдебен акт по чл. 175и, ал. 6 ЗСВ;
5. при възлагане от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 30, ал. 5, т. 10 ЗСВ.
(2) За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по чл. 175л, ал. 5, т. 2 - 4 ЗСВ.
(3) Проверки по анонимни сигнали не се извършват.

Чл. 80. Главният инспектор утвърждава образец на сигнал, който е достъпен на интернет страницата на Инспектората, както и на място.

Чл. 81. (1) Когато сигналът не е подписан и при съмнение дали той изхожда от посочения в него гражданин или организация, проверяващият изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.
(2) Ако сигналът не отговаря на останалите изисквания на чл. 175л, ал. 5 ЗСВ, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
(3) Срокът за извършване на проверката започва да тече от датата на отстраняване на нередовността.

Чл. 82. (1) Когато се установи, че сигналът не е от компетентността на Инспектората, се изготвя мотивирано становище, което се изпраща на подателя.
(2) Когато се установи, че сигналът е от компетентността на друг орган, незабавно се препраща по компетентност, като подателят на сигнала се уведомява писмено.
(3) Когато сигналът отговаря на условията по чл. 175л, ал. 5 ЗСВ и е от компетентността на Инспектората, се извършва проверка.

Чл. 83. (1) Проверките по чл. 78 започват по заповед на главния инспектор.
(2) Заповедта на главния инспектор за възлагане на проверка съдържа:
1. основанието за започване на проверката;
2. данни за органа на съдебната власт, в който е назначен съдията, прокурорът или следователят, който ще бъде проверяван;
3. задачите на проверката и срока на извършването и;
4. имената на проверяващия инспектор и подпомагащите го експерти;
5. място на извършване на проверката;
6. срок за приключване на проверката и представяне на мотивирания доклад по чл. 175о, ал. 1 ЗСВ.
(3) Препис от заповедта се изпраща на проверявания.
(4) Срокът за извършване на проверка е 2-месечен, като може да бъде продължен еднократно за срок от един месец със заповед на главния инспектор.

Чл. 84. (1) В хода на проверките се събират необходимите данни и се изслушва проверяваното лице.
(2) При извършване на проверките по ал. 1 Инспекторатът има правата по чл. 175д, ал. 2 - 7 ЗСВ.

Чл. 85. (1) За резултатите от проверката се изготвя мотивиран доклад, който съдържа данни за:
1. дата и място на съставянето му;
2. име на проверяващия инспектор и подпомагащите го експерти;
3. основанието за започване на проверката;
4. данни за заповедта на главния инспектор;
5. име на съдията, прокурора или следователя, който е проверен;
6. извършените действия в хода на проверката;
7. приетите за установени факти и обстоятелства и доказателствата, които ги подкрепят;
8. постъпило становище по събраните доказателства от проверяваното лице, какви са неговите възражения и дали проверяващият ги приема за основателни;
9. становище относно липсата или наличието на достатъчно данни за конфликт на интереси, съответно за действия или бездействия, които противоречат на принципите за почтеност, накърняват престижа на съдебната власт или са свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
10. какво е предложението на проверяващия;
11. подпис на инспектора, извършил проверката.
(2) Докладът се внася за обсъждане на заседание на Инспектората, който:
1. прекратява проверката при липса на достатъчно данни за извършено нарушение;
2. отправя предложение до съответната колегия на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание, когато е установено извършено нарушение по чл. 175к, ал. 1 - 4 ЗСВ;
3. отправя предложение до съответната колегия за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси заедно с предложението за налагане на дисциплинарно наказание, когато извършеното нарушение е по чл. 175и, ал. 1 - 6 и по чл. 175к, ал. 1 ЗСВ.
(3) При установяване на данни за нарушаване на независимостта на съдия, прокурор или следовател от лице, което не притежава това качество, се уведомява и ръководителят на това лице.
(4) Проверяваното лице се уведомява писмено за резултатите от проверката и за решението на Инспектората по доклада.

Чл. 86. (1) На проверяваното лице се осигурява възможност да:
1. преглежда документите по преписката, както и да си прави бележки и извадки;
2. да бъде изслушано или да изрази писмено становище по събраните доказателства в определен срок;
3. да прави писмени искания и възражения.
(2) Проверяваното лице има право на адвокатска защита при провеждане на проверките от Инспектората.

Чл. 87. (1) Лице, което е подало сигнал, не може да търпи неблагоприятни последствия само на това основание.
(2) Членовете на екипа, на който е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да:
1. не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2. не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.
(3) Информацията по ал. 2 е служебна тайна.
(4) Екипът по ал. 2 предлага на съответните ръководители предприемането на конкретни мерки за опазване на самоличността на подалия сигнала, включително мерки, предотвратяващи действия, чрез които му се оказва психически или физически натиск.
(5) В особени случаи главният инспектор може да потърси съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи за вземане на допълнителни мерки за защита на лицето, подало сигнал.
(6) Главният инспектор утвърждава правила, които осигуряват мерките за опазване на самоличността на подалия сигнала.
(7) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

Чл. 88. Условията и редът за извършване на проверките по този раздел, както и показателите за проверка се уреждат с вътрешни правила.

Чл. 89. За неуредените въпроси за извършване на проверките по този раздел се прилага Административнопроцесуалният кодекс.

Раздел VI.
Организация и ред за извършването на проверки на заявленията по чл. 60а, ал. 1 ЗСВ


Чл. 90. Проверките за нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок се извършват от звеното по глава трета "а" ЗСВ въз основа на преписки, образувани по заявления на граждани и юридически лица, които са:
1. страни по приключени граждански, административни и наказателни производства;
2. обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Чл. 91. (1) Проверката по всяка новообразувана преписка се извършва от екип от инспектор и двама експерти, като екипът се определя от главния инспектор на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Единият от експертите се определя за докладчик.
(2) Екипите по ал. 1 се разделят по правна материя.
(3) Условията и редът за разпределяне на преписките на принципа на случайния подбор се определят с правила, утвърдени със заповед на главния инспектор.

Чл. 92. (1) Проверката на всяко заявление включва предварителен етап за преценка относно:
1. отговаря ли заявлението на изискванията на чл. 60б ЗСВ;
2. компетентен ли е Инспекторатът да разгледа заявлението.
(2) Когато се установи, че Инспекторатът не е компетентен да разгледа заявлението или че оплакването попада в компетентността на друг орган, се изготвя мотивирано становище и заявлението заедно с приложенията се изпраща на министъра на правосъдието.
(3) Когато се установи, че заявлението не отговаря на някое от изискванията на чл. 60б ЗСВ, на заявителя се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Ако в този срок заявителят не отстрани нередовностите, се изготвя мотивирано становище и заявлението заедно с приложенията се изпраща на министъра на правосъдието за връщане на заявителя.

Чл. 93. (1) Когато се установи, че заявлението отговаря на изискванията на чл. 60б ЗСВ, то се разглежда по същество, като по него се извършва проверка.
(2) За резултатите от проверката по ал. 1 се съставя констативен протокол.
(3) Протоколът се подписва от членовете на проверяващия състав и съдържа данни за:
1. времето и мястото на съставянето му;
2. заявителя;
3. проверяващия състав;
4. делото, по което се съставя;
5. спазен ли е шестмесечният срок по чл. 60а, ал. 4 ЗСВ;
6. общия период на производството;
7. периода на забавяне, за което отговорност носи компетентният орган;
8. периода на забавяне, което се дължи на действия или бездействия на заявителя или на негов законен или процесуален представител.

Чл. 94. Констативните протоколи се изготвят в срок:
1. четири месеца от постъпване на заявлението, съответно от отстраняване на нередовностите по него;
2. осемнадесет месеца от постъпване на заявлението в случаите, когато заявителите са уведомени от регистратурата на Европейския съд по правата на човека за това, че жалбите им пред Европейския съд по правата на човека са отхвърлени поради неизчерпване на новосъздадените вътрешноправни средства за защита и производствата по тях са приключили пред националните инстанции.

Раздел VI "а".
Организация и ред за осъществяване на надзор при обработването на лични данни в случаите по чл. 17 ЗЗЛД (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.)


Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) При осъществяване на надзор при обработването на лични данни в случаите по чл. 17 ЗЗЛД Инспекторатът:
1. извършва по искане на съда, прокуратурата или следствените органи предварителни консултации съгласно чл. 17б и 65 ЗЗЛД;
2. извършва проверки, включени в годишната му програма или по сигнали, във връзка със спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД;
3. разглежда жалби на субектите на данни за нарушаване на правата им по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД;
4. прилага принудителни административни мерки по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД;
5. в предвидените от закона случаи изразява становища по проекти на нормативни актове, на административни мерки или по други въпроси, свързани със защитата на личните данни;
6. оказва съдействие на субектите на данни при упражняване на правата им по чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 ЗЗЛД;
7. осъществява сътрудничество с други надзорни органи, в т.ч. и съответните надзорни органи на другите държави - членки на Европейския съюз, с оглед спазване на правилата за защита на личните данни.
(2) При осъществяване на надзора по чл. 17 ЗЗЛД Инспекторатът може да разглежда и други производства по свое решение или когато това е предвидено в закон.
(3) За производствата по ал. 1 и 2 не се събират държавни такси.

Чл. 94б. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) Инспекторатът разглежда искания за предварителни консултации, подадени от съда при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт, и се произнася с писмено становище в срок до осем седмици.
(2) В искането задължително следва да се посочи:
1. информация за задълженията на администратора, съвместните администратори и обработващите лични данни, които се занимават с обработването;
2. целите на планираното обработване и средствата за него;
3. предвидените мерки и гаранции за защита на правата и свободите на субектите на данни по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД;
4. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;
5. оценката на въздействието върху защитата на данните по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2016/679 или по чл. 64 ЗЗЛД.
(3) Искането се разглежда от инспектор, определен на принципа на случайния подбор от главния инспектор.
(4) В двуседмичен срок от постъпването на искането инспекторът извършва предварително проучване, което приключва с докладна записка до главния инспектор.
(5) Докладната записка съдържа:
1. искане за удължаване на срока за извършване на предварителната консултация, когато сложността на планираното обработване налага това;
2. описание на събраната до момента информация, както и допълнителната информация, която ще е необходима за извършване на предварителната консултация, включително информация от администратора или обработващия лични данни;
3. предложение за прилагане на мерките по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД и/или за налагане на административно наказание по глава девета от ЗЗЛД;
4. предложение за произнасяне по искане за предварително разрешение във връзка с обработването на лични данни, когато това се налага за изпълнение на задача в обществен интерес.
(6) Когато с докладната записка се прави предложение за прилагане на мерките по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД или за произнасяне по искане за предварително разрешение във връзка с обработването на лични данни, инспекторът, който разглежда искането за предварителна консултация, изготвя съответното предложение и го внася за обсъждане на заседание на Инспектората.
(7) Главният инспектор със заповед удължава срока за извършване на предварителната консултация с още до шест седмици. Съответният инспектор следва да уведоми администратора или обработващия лични данни за удължаването на срока за извършване на предварителната консултация и причините за това в едномесечен срок от получаването на искането.
(8) Сроковете по ал. 1 и ал. 7, изр. първо не текат, докато Инспекторатът получи допълнително поисканата информация.
(9) Когато искането за предварителна консултация е направено от прокуратурата или следствените органи при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, становището се изготвя в срок до шест седмици, който може да бъде удължен с още един месец. Тези срокове не спират да текат.

Чл. 94в. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) Становището по предварителната консултация се внася на заседание на Инспектората в срок не по-късно от две седмици преди изтичане на срока за произнасяне по консултацията.
(2) Със становището може да се направи и предложение за прилагане на мерките по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД и/или за налагане на административно наказание по глава девета от ЗЗЛД.

Чл. 94г. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) При условията и по реда на чл. 94б и 94в Инспекторатът разглежда и искания на органите на съдебната власт за изразяване на становища по принципни въпроси, свързани със защитата на личните данни.
(2) Становището по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Инспектората в 7-дневен срок след заседанието.

Чл. 94д. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) Проверките за спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД се извършват от Инспектората съобразно годишната му програма или въз основа на сигнали за допуснати нарушения.
(2) Плановите проверки се извършват по реда на чл. 54 - 56.
(3) Проверката приключва с акт за резултати, който се подписва от инспектора и съдържа номер на заповедта за възлагане на проверката, органа на съдебната власт, който е проверяван, вида, задачите, периода и обхвата на проверката, името на проверяващия инспектор и експертите, които го подпомагат, констатациите от извършената проверка, изводи и предложения.
(4) Когато при проверката бъде установено нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 или на ЗЗЛД, в зависимост от характера и степента на нарушението се прилагат мерките по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД и/или се налага административно наказание по глава девета от ЗЗЛД.

Чл. 94е. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) Сигнал е всяко искане, различно от жалба на субект на данни, отправено до Инспектората във връзка с нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и/или на ЗЗЛД. За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 4, т. 2 и 3.
(2) Всеки сигнал се регистрира в Инспектората незабавно след постъпването му.
(3) Сигнали, които не са от компетентността на Инспектората, незабавно се препращат по компетентност на съответния орган.
(4) Всеки сигнал трябва да съдържа:
1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя;
2. данни за администратора или когато това е приложимо, за обработващия лични данни;
3. описание на твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване, характер на използваните данни и операции, както и всякакви други обстоятелства, при които е било извършено;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис на подателя.
(5) Към сигнала може да се приложат всякакви писмени доказателства, с които подателят разполага по случая.
(6) Главният инспектор утвърждава образец на сигнал, който е достъпен на интернет страницата на Инспектората, както и на място.

Чл. 94ж. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) Сигналът се разпределя от главния инспектор по реда на чл. 64. Работата по сигнала може да протича в две фази:
1. предварително проучване;
2. проверка по реда на чл. 94д, ако се установи необходимост от нейното извършване.
(2) При предварителното проучване се преценява редовността и допустимостта на сигнала. При необходимост се събират допълнителни материали с оглед изясняване на изложеното в сигнала.
(3) Ако сигналът не отговаря на някое от изискванията на чл. 94е, ал. 4, на подателя се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Ако в този срок нередовностите не бъдат отстранени, сигналът не се разглежда.
(4) Когато при предварителното проучване се установи, че сигналът е неоснователен, се изготвя мотивирано становище, което се изпраща на подателя.

Чл. 94з. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Когато сигналът е от компетентността на Инспектората и са налице данни за допуснати нарушения, се извършва проверка по реда на чл. 94д.

Чл. 94и. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) Субект на данни има право да подаде жалба до Инспектората за нарушаване на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД при условията и по реда на чл. 38б ЗЗЛД. Главният инспектор утвърждава образец на жалбата, който е достъпен на интернет страницата на Инспектората и на място.
(2) Жалбата може да се подаде с писмо, по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Не се разглеждат анонимни жалби, както и жалби, които не са подписани от подателя или от негов представител.
(3) Жалбата се разглежда от инспектор по реда на чл. 38в ЗЗЛД.
(4) Когато при разглеждането на жалбата бъде установено нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 или на ЗЗЛД, в зависимост от характера и степента на нарушението се прилагат мерките по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД и/или се налага административно наказание по глава девета от ЗЗЛД.

Чл. 94к. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) В случаите по чл. 39 ЗЗЛД субект на данни има право да обжалва действия и актове на администратор или на обработващ лични данни направо пред съда.
(2) Субектът на данни може да поиска от Инспектората издаването на удостоверение за липса на висящо пред него производство във връзка със същия спор. Удостоверение се издава и по искане на съда.
(3) Искането за удостоверение се разпределя от главния инспектор на изрично определени от него служители, които извършват справка дали същият субект на данни е подавал в Инспектората жалба със същия предмет.
(4) Служителите по ал. 3 изготвят удостоверението в срок до седем дни от постъпване на искането.
(5) Удостоверението се подписва от главния инспектор или оправомощен от него инспектор.

Чл. 94л. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) Инспекторатът води и поддържа регистри по чл. 21, ал. 1 ЗЗЛД, които не са публични.
(2) Регистърът по чл. 21, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД съдържа:
1. данни за администратора, подал уведомлението;
2. описание на нарушението на сигурността на личните данни, включително категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителния брой на засегнатите записи на лични данни;
3. името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на друго звено за контакт, от което може да се получи повече информация;
4. описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
5. описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително предприетите по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици;
6. всяка друга необходима информация.

Чл. 94м. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) При отказ по чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 ЗЗЛД субектът на данните има възможност да подаде писмено заявление за упражняване на правата си до Инспектората в 14-дневен срок от уведомяването му от администратора.
(2) Заявлението може да се подаде с писмо, по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и трябва да съдържа:
1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;
2. данни за администратора;
3. описание на искането;
4. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 ЗЗЛД;
5. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
(3) При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.
(4) Ако заявлението не отговаря на някое от изискванията по ал. 2 или 3, на подателя се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Не се разглеждат анонимни заявления и заявления, по които нередовностите не са отстранени.

Чл. 94н. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) Заявлението се разглежда от инспектор, определен на принципа на случайния подбор от главния инспектор.
(2) При разглеждането на заявлението се събират всички данни, относими към постановения отказ, и се изисква информацията по чл. 55, ал. 5 ЗЗЛД от администратора или обработващия лични данни.
(3) Когато се установи, че постановеният отказ по чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 ЗЗЛД е законосъобразен, на субекта на данни се изпраща уведомление за това, че са извършени всички необходими проверки или справки, както и за неговото право да потърси защита срещу действията на администратора по съдебен ред.
(4) Когато се установи, че отказът е незаконосъобразен, се извършва проверка по реда на чл. 94д, при която, ако бъде установено нарушение на ЗЗЛД, в зависимост от характера и степента на нарушението се прилагат мерките по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД и/или се налага административно наказание по глава девета от ЗЗЛД. Субектът на данни се уведомява за резултата от проверката, както и за правото му да потърси защита по съдебен ред.
(5) Уведомяването по ал. 3 и 4 се извършва в тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 94м в Инспектората. На субекта на данни може да бъде предоставена всяка друга информация, свързана с упражняване на правата му по случая, ако нейното предоставяне не би възпрепятствало постигането на някоя от целите по чл. 54, ал. 3 ЗЗЛД.

Чл. 94о. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) Инспекторатът сътрудничи със съответните надзорни органи на другите държави - членки на Европейския съюз, чрез:
1. разработване на програми и планове за съвместни мероприятия, обмяна на опит и информация;
2. участие в международни симпозиуми и научни конференции;
3. привличане на изтъкнати чуждестранни специалисти като преподаватели или под друга форма;
4. изпращане на служители на краткосрочни или дългосрочни специализации;
5. участие в международните проекти на Европейския комитет, съвместни разработки и изследвания;
6. всякакви други подходящи форми.
(2) Инспекторатът отправя и изпълнява искания за консултации и проверки.
(3) Исканията следва да съдържат цялата необходима информация, включително целта и основанията на искането.
(4) Инспекторатът предприема мерки, за да се отговори на искането на друг надзорен орган своевременно и не по-късно от един месец след получаване на искането.
(5) Инспекторатът може да откаже да изпълни искане по ал. 2, като мотивира отказа си, когато:
1. не е компетентен относно предмета на искането или мерките, които се изисква да изпълни;
2. изпълнението на искането би нарушило законодателството на Република България или правото на Европейския съюз.
(6) Инспекторатът информира искащия надзорен орган за резултатите или за напредъка на предприетите мерки в отговор на искането. Обменената информация се използва единствено за целите, за които е поискана.

Раздел VII.
Сигнали, предложения, доклади


Чл. 95. (1) Инспекторатът изпраща сигнали до държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт:
1. до компетентните органи - когато констатира, че има данни за нарушения, мерките за чието отстраняване не са в неговите правомощия;
2. до административните ръководители на съответните органи на съдебната власт и до съответната колегия на Висшия съдебен съвет - когато при проверки по раздели ІІ - ІV от тази глава се установят нарушения, допуснати при осъществяване на дейностите по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 3 ЗСВ;
3. до други органи - когато възникне необходимост от това.
(2) При противоречива съдебна практика, установена при анализиране и обобщаване на делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите, Инспекторатът сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления.

Чл. 96. Инспекторатът изпраща предложения до организации и държавни органи в случаите, когато констатира необходимост от предприемане на действия от организацията или органа, до който са отправени.

Чл. 97. В предвидените случаи Инспекторатът изготвя доклади, съдържащи данни за резултати от дейността му.

Раздел VIII.
Принудителни административни мерки и административни наказания (Загл. изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.)

Раздел VIII.
Дейност по административно наказване


Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) В случаите, предвидени в ЗЗЛД и този правилник, Инспекторатът прилага принудителни административни мерки по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД.
(2) Мерките по ал. 1 се прилагат с решение на Инспектората по предложение на инспектора, извършил предварителна консултация или проверка по ЗЗЛД или разгледал жалба на субект на данни във връзка с нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 или на ЗЗЛД.

Чл. 98. (1) Главният инспектор или изрично оправомощен от него инспектор издава наказателни постановления в предвидените от закона случаи.
(2) За влезлите в сила наказателни постановления за нарушения по чл. 408а - чл. 408г ЗСВ се води и поддържа електронен публичен регистър.
(3) Регистърът съдържа:
1. номер, дата на наказателното постановление и неговия издател;
2. име на наказаното лице;
3. вид на нарушението;
4. размер на наложеното наказание;
5. дата на влизане в сила.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Всяко лице има право на достъп до данните от публичния регистър. Достъпът се осигурява чрез интернет страницата на Инспектората при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) Главният инспектор със заповед оправомощава определени служители да съставят актовете за установяване на административни нарушения по ЗСВ и ЗЗЛД, както и да водят регистрите по чл. 98, ал. 2 и чл. 98б, ал. 1, като при необходимост могат да поискат информация за попълване на регистъра от всички звена в Инспектората.

Чл. 98б. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 02.05.2019 г.) (1) За нарушенията на Регламент (ЕС) 2016/679 или на ЗЗЛД, за приложените принудителни административни мерки и за наложените административни наказания по глава девета от ЗЗЛД се води електронен регистър, който не е публичен.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер по ред на записа;
2. данни за администратора или обработващия лични данни, извършил нарушението;
3. номер на съответната преписка в Инспектората;
4. описание на констатираното нарушение;
5. приложена принудителна административна мярка или наложено административно наказание;
6. обжалване на решението за прилагане на принудителна административна мярка или на наказателното постановление;
7. резултат от инстанционния контрол.

Глава шеста.
СТАТУТ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Раздел I.
Общи правила за назначаване и освобождаване на служителите


Чл. 99. (1) Съдебните служители в Инспектората се назначават на длъжност при спазване разпоредбите на ЗСВ, Кодекса на труда и този правилник.
(2) Длъжностите на съдебните служители се определят в длъжностното разписание на администрацията в съответствие с одобрения класификатор по чл. 341, ал. 3 ЗСВ.
(3) Със съдебните служители се сключват трудови договори съобразно тяхната длъжност.

Чл. 100. (1) Не може да бъде сключен трудов договор за работа като служител в общата администрация на Инспектората с лице, което:
1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
3. е народен представител;
4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях.
(2) Не може да бъде сключен трудов договор за работа като експерт в специализираната администрация на Инспектората с лице, което не е преминало проверка за почтеност.

Чл. 101. След сключването на трудов договор на съответния съдебен служител се връчва индивидуална длъжностна характеристика, съобразена с утвърдените типови длъжностни характеристики на съдебните служители.

Чл. 102. Освобождаването на съдебните служители и закрилата при уволнение се извършва при условията и по реда на глава шестнадесета, раздел I от Кодекса на труда.

Раздел II.
Права на съдебните служители


Чл. 103. (1) Съдебните служители имат право да получават по установения за това ред трудово възнаграждение, определено за заеманата длъжност.
(2) На съдебните служители следва да се осигурят необходимите условия за изпълнение на служебните им задължения, както и такива за повишаване на тяхната квалификация или за преквалификация.

Чл. 104. Съдебните служители имат право на платен годишен отпуск и на допълнителен платен годишен отпуск за работа в извънработно време и за изпълнение на допълнителни задължения в размери, определени от Висшия съдебен съвет.

Чл. 105. На съдебните служители се изплаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера.

Чл. 106. Съдебен служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при освобождаване от длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от десет брутни месечни възнаграждения.

Чл. 107. (1) Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдебния служител се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
(2) Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чл. 108. Съдебните служители ползват материалната база на органите на съдебната власт.

Чл. 109. При изпълнение на служебните си задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец, утвърден от главния инспектор по предложение на главния секретар.

Чл. 110. По предложение на главния секретар съдебните служители в Инспектората могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните задължения.

Раздел III.
Задължения на съдебните служители


Чл. 111. (1) Съдебният служител е длъжен да изпълнява задълженията си добросъвестно и точно съобразно длъжностната му характеристика и професионалната етика на съдебните служители.
(2) Съдебните служители са длъжни да спазват установеното работно време и да го използват за изпълнение на възложените им задачи.
(3) Допълнителни задължения могат да се възлагат на съдебния служител временно - до 45 работни дни в годината, при служебна необходимост.
(4) При необходимост съдебният служител е длъжен да изпълнява служебните си задължения и в извънработното време.

Чл. 112. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, на юридическите лица и на държавата.
(2) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните служители трябва да имат поведение, което да не уронва престижа на съдебната власт.

Раздел IV.
Атестиране, рангове и повишаване в ранг


Чл. 113. Атестирането на съдебните служители има за цел:
1. установяване на професионалната квалификация на съдебните служители, както и степента на изпълнение на служебните им задължения в съответствие с изискванията на длъжностната характеристика;
2. стимулиране на креативност, инициативност и аналитичност при упражняване на задълженията;
3. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
4. справедливо възнаграждение на съдебните служители;
5. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.

Чл. 114. Ранговете, в които съдебните служители могат да бъдат повишавани при работата си в Инспектората, са от пета до първа степен във възходящ ред.

Чл. 115. При повишаване в ранг съдебният служител получава и по-високо възнаграждение за ранг в размер, определен от Висшия съдебен съвет.

Чл. 116. (1) Атестирането на съдебните служители се извършва ежегодно.
(2) Оценяването обхваща периода от 1 декември на предходната година до 30 ноември на следващата година.
(3) При преназначаване на друга длъжност в Инспектората съдебният служител се атестира и оценява на тази длъжност, която е заемал по-дълго време в периода на оценяване.
(4) При преминаване на длъжност от или в друг орган на съдебната власт през текущата година съдебният служител се атестира и оценява, след като бъде изискана справка от последния работодател.

Чл. 117. (1) Атестирането включва:
1. изготвяне на работен план: от 1 декември до 31 декември;
2. изготвяне на оценка и вписване на резултатите в атестационен формуляр: от 1 ноември до 30 ноември.
(2) При необходимост атестационната комисия провежда междинни срещи със съответния съдебен служител.
(3) Ако съдебният служител е отсъствал повече от половината на периода за атестиране, същият подлежи на атестиране през следващия период.
(4) Служителите, постъпили на длъжност в Инспектората след 1 декември, се атестират през следващия атестационен период.

Чл. 118. (1) При атестирането на всеки съдебен служител се вземат предвид изпълнението на индивидуалния работен план, реализираните изисквания при изпълнение на конкретните служебни задължения, професионалните му умения и спазване на принципите на професионална етика.
(2) Съдържанието на индивидуалния работен план, процедурата по изготвянето, съгласуването и одобряването му се определят във вътрешните правила за управление на човешките ресурси.

Чл. 119. (1) Атестирането на главния секретар, финансовия контрольор и служителя по сигурност на информацията, когато последната длъжност не се съвместява, се извършва от главния инспектор или от определен от него инспектор.
(2) Атестирането на експертите от специализираната администрация се извършва от комисия от трима инспектори, назначена от главния инспектор.
(3) Атестирането на ръководителите на административните звена се извършва от комисия от трима членове, назначена от главния инспектор, в която задължително се включват поне двама инспектори.
(4) Атестирането на служителите от общата администрация се извършва от комисия от трима членове, назначена от главния инспектор, в която участват инспектор, главният секретар и ръководителят на административното звено, в което попада заеманата от атестирания служител длъжност.

Чл. 120. (1) Съдебните служители се оценяват по конкретни показатели, съобразени със спецификите на конкретната длъжност, която изпълняват.
(2) Показателите за атестиране на съдебните служители в Инспектората се разработват във вътрешните правила за управление на човешките ресурси.
(3) При атестирането се вземат предвид и сигнали, жалби и предложения, получени относно съдебния служител, които могат да бъдат основание за определяне на по-ниска оценка.

Чл. 121. Въз основа на оценките, получени по отделните показатели, атестиращият определя обща оценка, както следва:
1. оценка 1 "Отлично изпълнение" при получени от 31 до 35 точки - атестираният изпълнява работата си значително над изискванията за длъжността;
2. оценка 2 "Много добро изпълнение" при получени от 26 до 30 точки - атестираният редовно изпълнява работата си над изискванията за длъжността;
3. оценка 3 "Добро изпълнение" при получени от 21 до 25 точки - атестираният като цяло изпълнява работата на нивото на изискванията за длъжността, но не ги надминава;
4. оценка 4 "Задоволително изпълнение" при получени от 16 до 20 точки - атестираният изпълнява работата под нивото на изискванията за длъжността;
5. оценка 5 "Незадоволително изпълнение" при получени от 10 до 15 точки - оценяваният системно изпълнява работата си под нивото на изискванията за длъжността.

Чл. 122. (1) Атестиращият орган вписва точките по отделните показатели и общата оценка в атестационния формуляр, подписва го и запознава атестирания със съдържанието му, като атестираният също го подписва. Общата оценка по всеки показател е средноаритметичната от оценките, дадени от всеки член на атестационната комисия.
(2) Резултатите от атестирането, отразени в атестационните формуляри, се представят на главния инспектор.

Чл. 123. (1) Съдебните служители, които не са съгласни с дадената им обща оценка, могат да подадат писмено мотивирано възражение до главния инспектор в 7-дневен срок от датата на запознаване със съдържанието на протокола.
(2) Главният инспектор се произнася в 7-дневен срок по възражението с мотивирано решение.

Чл. 124. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки не по-ниски от оценка 2 "Много добро изпълнение".
(2) Предсрочно повишаване в ранг може да се извърши извън установения срок при оценка 1 "Отлично изпълнение". Тази възможност се допуска еднократно.
(3) Повишаването в ранг се извършва със заповед на главния инспектор.

Чл. 125. (1) При първоначално назначаване в Инспектората съдебният служител получава минималния ранг за съответната длъжност, който е определен в класификатора по чл. 341, ал. 3 ЗСВ.
(2) При преназначаване на съдебен служител на друга длъжност се запазва придобитият ранг, освен ако не е по-нисък от определения за новата длъжност минимален ранг.
(3) При преминаване от Инспектората в орган на съдебната власт съдебният служител запазва придобития ранг, освен ако не е по-нисък от минималния ранг, определен за новата длъжност.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Промяна в първоначално определената специализация по правна материя на заварените инспектори при необходимост се извършва на заседание на Инспектората по предложение на главния инспектор или на всеки от инспекторите.
(2) Заварените проверки, конкурсни процедури и процедури по атестиране и повишаване в ранг на съдебните служители в Инспектората към Висшия съдебен съвет се довършват по досегашния ред, в това число и с изготвяне на окончателните актове.
(3) Вътрешните актове, издадени от главния инспектор на основание отменения Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, продължават действието си до приемането на нови такива, доколкото не противоречат на разпоредбите на ЗСВ и на този правилник.

§ 2. Този правилник е приет от Инспектората на основание чл. 55, ал. 8 от Закона за съдебната власт и отменя Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (ДВ, бр. 66 от 2015 г.).

§ 3. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА ЕКСПЕРТИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 02.05.2019 Г.)

§ 23. Този правилник влиза в сила от 2 май 2019 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти