Logo Събота, 26 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗДРАВНОИНФОРМАЦИОННИ СТАНДАРТИ, ПРИЛАГАНИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Издадена о тминистъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2016г.


Член единствен. С наредбата се утвърждават здравноинформационните стандарти, прилагани от лечебните заведения, съгласно приложението.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Здравноинформационните стандарти, утвърдени с тази наредба, могат да се прилагат и от здравните заведения по Закона за здравето и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, държавните, общинските и обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Лечебните заведения са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в 12-месечен срок от влизането и в сила.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.

§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на здравеопазването.

Приложение към член единствен

Здравноинформационни стандарти, които се прилагат от лечебните заведения

 

БДС №

БДС

Дата

Заглавие на български език

1.

БДС ISO 18308:2014

2014-07-17

Информатика в здравеопазването. Изисквания за архитектура на електронно здравно досие

2.

БДС EN 13940-1:2016

2016-03-31

Информатика в здравеопазването. Система от принципи за осигуряване на непрекъснатост на здравната помощ

3.

БДС EN ISO 13606-1:2012

2012-11-20 

Информатика в здравеопазването. Обмен на електронни здравни досиета. Част 1: Модел за справка (ISO 13606-1:2008)

4.

БДС EN 13606-2:2007

2007-11-30 

Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни досиета. Част 2: Спецификация за обмен на прототипи

5.

БДС EN 13606-3:2008

2008-10-31 

Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни досиета. Част 3: Референтни прототипи и списък на термините

6.

БДС EN 13606-4:2007

2007-10-30 

Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни досиета. Част 4: Сигурност

7.

БДС EN ISO 13606-5:2010

2010-05-21 

Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни досиета. Част 5: Спецификация за интерфейс

(ISO 13606-5:2010)

8.

БДС EN ISO 12967-1:2011

2011-07-19 

Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 1: От гледна точка на институцията (ISO 12967-1:2009)

9.

БДС EN ISO 12967-2:2011

2011-07-19 

Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 2: От гледна точка на информацията (ISO 12967-2:2009)

10.

БДС EN ISO 12967-3:2011

2011-07-19 

Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 3: От гледна точка на изчислението (ISO 12967-3:2009)

11.

СД ISO/TS 29585:2014

2014-07-17 

Информатика в здравеопазването. Използване на съхранени клинични данни

12.

СД ISO/TR 22221:2014

2014-07-17 

Информатика в здравеопазването. Добри принципи и практики за съхранение на клинични данни

Забележка. Спазва се и всяка актуална промяна в изискванията по посочените стандарти.
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти