Logo Неделя, 9 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 30 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2019 Г.)

В сила от 20.09.2016 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за приемане и преместване на ученици в спортните училища;
2. условията и редът за проверка на способностите на учениците, които се приемат по държавен план-прием в спортните училища;
3. организацията на обучението по учебните предмети от специализираната подготовка на учениците;
4. взаимоотношенията на спортните училища с лицензираните спортни федерации и техните членове;
5. критериите за определяне на резерв за спорта за високи постижения;
6. критериите, на които отговарят учениците в спортните училища, за които се организира комбинираната форма на обучение.
(2) Наредбата се прилага за държавните и общинските спортни училища.

Раздел II.
Приемане на учениците

Чл. 2. (1) Приемането на ученици в спортните училища се извършва по държавен план-прием, утвърден за всяка учебна година със заповед на министъра на младежта и спорта.
(2) С държавния план-прием по ал. 1 се определя броят на местата, на които се приемат учениците за обучение по видове спорт в спортните училища.
(3) С държавния план-прием за VIII клас освен броят на местата, на които се приемат учениците за обучение по видове спорт, се определя и броят на местата по професии и специалностите от професионално направление "Спорт", включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, по които ще се обучават учениците.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Спортните клубове в срок до 20 януари изготвят и подават до директора на съответното спортно училище мотивирани писмени заявки за прием на ученици за следващата учебна година.
(5) Директорите на спортните училища изготвят предложенията за държавния план-прием въз основа на получените писмени заявки по ал. 4 съобразно създадените условия за обучение и след решение на педагогическия съвет.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Предложенията за държавен план-прием, изготвени съгласно образец (приложение № 2), се представят в Министерството на младежта и спорта в срок до 1 март.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) С предложението за държавен план-прием директорите на спортните училища представят и информация за избраните от учениците в VII клас професии, по които ще се осъществява обучението им от VIII клас, както и за броя на учениците.
(8) Директорите на спортните училища писмено мотивират предложенията си за държавен план-прием в случаите, когато:
1. ще осъществяват обучение по един или повече видове спорт за първи път; предложението съдържа информация за развитието на съответния спорт (спортове) на територията на областта, дейността на спортен клуб/спортни клубове, член/членове на лицензирана спортна федерация по съответния вид спорт, наличие на подходящи спортни обекти и съоръжения и квалифицирани спортно-педагогически кадри;
2. предлагат по-малко от 3 ученици в индивидуален спорт и по-малко от 5 ученици в колективен спорт по отношение наличието на сформирани групи в училището по съответния спорт, възрастова група и пол.
(9) Към предложението по ал. 8, т. 1 се прилага декларация от спортния клуб/спортните клубове, подали заявка по ал. 4, за поемане на задължение за безвъзмездно предоставяне на спортната база и материално-техническо оборудване (движимо и недвижимо), необходими за провеждане на учебно-тренировъчния процес на учениците.
(10) Министърът на младежта и спорта назначава експертна комисия, която разглежда предложенията за държавен план-прием. За извършената работа комисията изготвя протокол.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Комисията предлага на министъра на младежта и спорта броя на местата по видове спорт, по класове и паралелки, както и по професии и специалности в VIII клас.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В срок до 30 април министърът на младежта и спорта утвърждава със заповед държавния план-прием за предстоящата учебна година.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Утвърденият държавен план-прием се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и в съответното регионално управление на образованието в срок до 3 май.
(14) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Утвърденият план-прием се обявява в училището и на интернет страницата му.

Чл. 3. (1) В спортните училища се приемат ученици в V, в VI, в VII или в VIII клас.
(2) Учениците се приемат след проверка на способностите им по съответния вид спорт.
(3) Приемането на ученици в VIII клас се извършва по професии от професионално направление "Спорт" след проверка на способностите им по избрания вид спорт.
(4) Ученици, завършили VII клас в спортно училище, които продължават обучението си в VIII клас по същия вид спорт, не полагат изпит за проверка на способностите.
(5) Проверката на способностите се осъществява чрез приемен изпит, който включва тестове за прием на ученици в спортните училища.
(6) Кандидатите имат право да положат приемен изпит по един или два вида спорт.
(7) Тестовете по ал. 5 се утвърждават от министъра на младежта и спорта.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Училището предоставя информация за съдържанието на тестовете по ал. 5, включително на интернет страницата си, за всички видове спорт, по които осъществява прием на ученици.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Приемният изпит се организира от училището по график, утвърден от директора на училището. Графикът включва датите за приемните изпити по отделните видове спорт в периодите по ал. 4 и по чл. 9, ал. 3.
(2) Директорът на спортното училище изпраща на регионалното управление на образованието и на Министерството на младежта и спорта до 6 юни графика за провеждането на изпита по отделните видове спорт.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Графикът по ал. 1 се обявява от регионалното управление на образованието и на видно място в училището, както и на интернет страницата му в срок до 15 юни.
(4) Приемният изпит за съответния вид спорт се полага в два последователни работни дни в периода 21 - 30 юни, като:
1. през първия ден се извършват предвидените измервания от лекар, както и тестовете за оценка на концентрацията, психическата устойчивост и спортно-техническите умения по вида спорт;
2. през втория ден се провеждат тестовете за оценка на нивото на развитие на двигателните качества.
(5) През първия ден преди провеждане на изпита за проверка на способностите се извършва задължителен медицински преглед, удостоверяващ моментното здравословно състояние на кандидатите, за което се изготвя протокол по образец на съответното училище.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В периода по ал. 4 може да се провежда и изпит за проверка на способностите на кандидатите за попълване на свободни и обявени места по държавния план-прием, утвърден за училището за предходни учебни години.
(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Приемането на документите на кандидатите по ал. 6, осигуряването на съоръженията и документацията за провеждане на изпита, провеждането на приемния изпит по съответния вид спорт и класирането на кандидатите може да се възложи на комисиите по чл. 5.
(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Изпитът по ал. 6 се провежда по реда на чл. 10, ал. 3, като за резултатите се изготвят отделни протоколи.


Чл. 5. (1) Директорът на училището назначава със заповед комисии за:
1. приемане на документите на кандидатите, осигуряване на съоръженията и документацията за провеждане на изпита;
2. провеждане на приемния изпит по съответния вид спорт;
3. класиране на кандидатите.
(2) Комисиите по ал. 1 се състоят от минимум трима членове, единият от които е председател.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се включват най-малко двама учители по специализирана подготовка и/или специалисти, притежаващи квалификация по съответния вид спорт.
(4) За резултатите от проведения изпит по съответния вид спорт комисията по ал. 1, т. 2 изготвя протокол по образец (приложение № 4).
(5) За провеждане на приемния изпит спортните училища ползват спортни обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост, които са предоставени на спортните клубове, собствени спортни обекти и съоръжения и такива, предоставени от други физически или юридически лица.

Чл. 6. (1) Приемането на ученици в спортните училища се осъществява по вид спорт, по който има утвърдена учебна програма, тестове за прием и нормативи за оценка на резултатите по спортна подготовка на учениците.
(2) Осъществяване на прием в спортните училища за обучение по нов вид спорт, за който няма утвърдени документи по ал. 1, се извършва по мотивирано предложение на председателя на съответната лицензирана спортна федерация до министъра на младежта и спорта.
(3) Мотивирани предложения за осъществяване на прием в спортните училища за обучение по нов вид спорт могат да се внасят целогодишно и следва да съдържат:
1. мотиви на българската спортна федерация с приложена информация за: брой картотекирани състезатели по възрастови групи и пол, брой участници в държавни и в международни първенства по възрастови групи и пол, класирания в европейски първенства и световни първенства за последните четири години;
2. програма на българската спортна федерация за развитие на детско-юношеския спорт;
3. анализ на перспективите за развитие на съответния спорт в спортните училища по отношение на: спортни клубове в градовете, в които функционира спортно училище; брой обхванати деца; наличие на спортна база, която да бъде предоставена безвъзмездно от спортния клуб за осъществяване на спортната подготовка на учениците; наличие на квалифицирани кадри по съответния вид спорт;
4. становище на НСА "Васил Левски" по отношение на обучението и квалификацията на спортно-педагогически кадри по съответния вид спорт;
5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) становище на Министерството на здравеопазването по отношение на целесъобразността за развитие на спорта от предложената възраст, продължителността на тренировъчните занимания съгласно чл. 84, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и относно осъществяването на двуразов тренировъчен режим;
6. проекти на учебни програми от V до XII клас включително; учебното съдържание по вида спорт се разпределя в учебната програма по теми, очаквани резултати от обучението и нови понятия;
7. проект на тестове за прием с интегрална оценка за V, VI, VII и VIII клас по пол, дисциплини и категории, включващи: нормативи за прием, биологични особености на модела, специфични за вида спорт изследвания за експертна оценка;
8. проект на нормативи за оценка на двигателните качества и специфичните умения на учениците по съответния спорт за всеки клас, дисциплина, категория и пол.
(4) Министърът на младежта и спорта утвърждава тестове за прием, нормативи за оценка на резултатите на учениците по спортна подготовка и учебна програма за обучение по нов вид спорт в спортните училища.

Чл. 7. (1) Кандидатите за прием в спортните училища подават до директора на училището в срок от 20 май до 20 юни следните документи:
1. заявление по образец (приложение № 3), подписано от родителя/настойника и ученика, в което е заявен редът на желанията за допускане до приемните изпити по видовете спорт;
2. за кандидатите за прием в VIII клас - и заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация (приложение № 1);
3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родителя/настойника и/или кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година;
4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) медицинско свидетелство, издадено от личния лекар;
6. застрахователна полица "Злополука" за дните на приемния изпит.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Към документите по ал. 1 се представят в оригинал акт за раждане и ученическата книжка за съответната учебна година на кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година. След справка документите в оригинал се връщат на кандидата.
(3) При подаване на документите по ал. 1 родителят/настойникът и/или кандидатът по вида спорт, по който училището осъществява прием за първи път, представят декларация, че са уведомени за обстоятелствата по чл. 9, ал. 8.
(4) В срок до 20 декември учениците, които ще продължават обучението си в VIII клас в спортното училище, подават заявление по образец (приложение № 1) до директора на училището за избраната от тях професия за придобиване на професионална квалификация.

Чл. 8. (1) Класирането на кандидатите се извършва във всяко училище за всеки вид спорт поотделно по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете и съобразно реда на желанията по чл. 7, ал. 1, т. 1.
(2) В класирането участват кандидатите, успешно положили приемния изпит по чл. 3, ал. 5.
(3) За успешно положен се счита приемният изпит, по който кандидатът е получил сбор от точки не по-малък от сбора на точките от интегралната оценка за прием по съответния вид спорт от тестовете за прием на ученици в спортните училища.
(4) Класирането се обявява в училището в двудневен срок след приключване на приемните изпити.
(5) Над утвърдения държавен план-прием се приемат:
1. близнак - положил изпит за проверка на способностите, и когато другият близнак е приет и записан;
2. кандидати с еднакъв брой точки от положен изпит за проверка на способностите по съответния вид спорт, които са класирани на последно място;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) участници в олимпийски игри и медалисти от световни, европейски и балкански първенства - без полагане на изпит за проверка на способностите.
(6) Кандидатите по ал. 5, т. 3 представят при записване документ от българската спортна федерация по съответния вид спорт, удостоверяващ класирането.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Записването на приетите ученици се извършва до 5 юли след представяне на удостоверение за завършен начален етап на основното образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VI клас и копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника и/или кандидата.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Незаетите места се обявяват в училището в двудневен срок след изтичане на срока по ал. 7 и следващите класирани кандидати се записват до 10 юли.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Незаетите след класирането по чл. 8, ал. 8 места се обявяват от директора на училището в Министерството на младежта и спорта и в регионалното управление на образованието до 15 юли.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Кандидатите за незаетите места подават документите по чл. 7 в периода 1 - 6 август.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) За местата по ал. 1 се провежда приемен изпит по чл. 3, ал. 5 в периода 10 - 16 август.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)
(6) Класирането се извършва по реда на чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и се обявява в училището в двудневен срок след приключване на приемните изпити.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Записването на приетите ученици се извършва в срок до 23 август след представяне на документите по чл. 8, ал. 7.
(8) Записването на ученици за обучение по вид спорт, по който училището осъществява прием за първи път, се извършва при минимум 3 ученици, приети за обучение по индивидуален вид спорт, и минимум 5 - по колективен вид спорт.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава осъществения прием в общинските спортни училища до 28 август.
(10) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Министърът на младежта и спорта утвърждава осъществения прием в държавните спортни училища в срок до 28 август.

Чл. 10. (1) В периода по чл. 9, ал. 3 може да се провежда и изпит за проверка на способностите на кандидатите за попълване на свободни места по държавния план-прием, утвърден за училището за предходни учебни години. Свободните места се обявяват по реда на чл. 9, ал. 1.
(2) Приемането на документите на кандидатите по ал. 1, осигуряването на съоръженията и документацията за провеждане на изпита, провеждането на приемния изпит по съответния вид спорт и класирането на кандидатите може да се възложи на комисиите по чл. 5.
(3) Изпитът по съответния спорт се провежда, както следва:
1. за учениците от V до VIII клас - съгласно тестовете за прием на ученици в спортните училища, утвърдени от министъра на младежта и спорта; за резултатите от изпита се изготвя протокол по образец (приложение № 4);
2. за учениците от IX до XI клас - съгласно нормативите от системата за оценка на учениците в спортните училища, утвърдена от министъра на младежта и спорта; успешно положен е изпитът, на който кандидатът е получил оценка не по-малка от добър 4; за резултатите от изпита се изготвя протокол по образец (приложение № 5).

Чл. 11. (1) При наличие на свободни места по държавния план-прием, утвърден за предходни години, директорите на спортните училища в срок до 31 май могат да внасят мотивирани предложения до министъра на младежта и спорта за промяна на вида спорт на свободните места.
(2) Предложенията се обобщават до 15 юни и в едномесечен срок министърът на младежта и спорта утвърждава със заповед промените по ал. 1.
(3) Свободните места се попълват след обявяването им по реда на чл. 14, ал. 4.

Раздел III.
Приемане на чужденци и на български граждани, обучавали се в чужбина


Чл. 12. (1) Български граждани, обучавали се в чуждестранни или в български училища в чужбина, чужденци от българска народност или получили разрешение за постоянно пребиваване в страната се приемат при условията и по реда на тази наредба след мотивирано искане от спортен клуб, член на лицензирана българска спортна федерация по съответния вид спорт.
(2) При условията и по реда на тази наредба, без да заплащат обучението си, се приемат и ученици - граждани на държави - членки на Европейския съюз, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Чл. 13. (1) Чуждестранни граждани извън случаите на чл. 12 могат да се приемат над утвърдения държавен план-прием след успешно полагане на приемен изпит по съответния вид спорт и заплащане на обучението.
(2) Размерът на средствата, които заплащат чуждестранните граждани в държавните и общинските спортни училища, се утвърждава от министъра на образованието и науката.
(3) Броят на учениците по ал. 1 не може да бъде повече от трима за всяка паралелка.
(4) Учениците, приети по реда на чл. 12 и чл. 13, ал. 1, получават състезателни права след картотекиране от спортен клуб в лицензирана спортна организация по съответния вид спорт.

Раздел IV.
Преместване на учениците


Чл. 14. (1) Преместване на ученик в спортно училище е всеки случай на постъпване в спортно училище на ученик, който се обучава в друго училище според вида и подготовката, в друга паралелка или група по спортна подготовка на същото или в друго спортно училище.
(2) Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места по съответния вид спорт в приемащото спортно училище.
(3) За свободни места се считат местата по утвърдения държавен план-прием, които включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им на интернет страницата на училището, на видно място в училището и в регионалното управление на образованието.

Чл. 15. Редът и условията за преместване се прилагат за ученици от V до ХІІ клас в държавните и общинските спортни училища.

Чл. 16. (1) Учениците могат да се преместват, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) от V до VI клас включително - през цялата учебна година;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) от VII до X клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) в XI клас - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същата професия и вид спорт;
4. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същата професия и вид спорт.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас при смяна на профил или професия, в случай че са национални състезатели по вида спорт, по който ще се обучават за придобиване на професионална квалификация в приемащото спортно училище. Участието в национален отбор се удостоверява със служебна бележка, издадена от съответната лицензирана спортна федерация.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В особени случаи преместване извън сроковете по ал. 1, т. 1, 3 и 4 може да се извърши след разрешение:
1. от министъра на младежта и спорта след представяне на документи, удостоверяващи причините - за държавните спортни училища;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) от началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, след представяне на документи, удостоверяващи причините - за общинските спортни училища.
(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Чл. 17. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:
1. подаване на заявление, подписано от родителя/настойника и/или ученика, до директора на приемащото училище;
2. в срок 5 работни дни след постъпване на заявлението директорът на училището назначава комисия и провежда изпит за проверка на способностите.
(2) Изпитът по съответния спорт се провежда съгласно чл. 10, ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) При успешно положен изпит в срок до 3 работни дни от полагане на изпита директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) До 5 работни дни от получаване на информацията по ал. 1, т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Директорът на приемащото училище до 3 работни дни от получаване на удостоверението по ал. 4 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)
(9) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.
(10) При преместване от едно спортно училище в друго спортно училище за обучение по същия вид спорт ученикът не полага изпит за проверка на способностите.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Освен документите по ал. 4 директорът на спортното училище, в което се е обучавал ученикът по ал. 10, представя и служебна бележка, удостоверяваща дали ученикът е променил вида спорт, по който е приет в спортното училище.
(12) Учениците могат да се преместват над утвърдения държавен прием при смяна на местоживеенето след разрешение по реда на чл. 16, ал. 4.
(13) Не се изисква разрешение по реда на чл. 16, ал. 4, когато приемащото спортно училище е единствено в населеното място.
(14) Заявленията за напускане и за приемане се подават от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 18. Приравнителните изпити по чл. 148, ал. 2 ЗПУО се организират по ред и условия, определени от директора на приемащото училище.

Чл. 19. (1) По време на обучението си в спортно училище ученик може еднократно да промени спорта за обучение, по който е приет, при спазване на следната процедура:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) родителят/настойникът и/или ученикът подава заявление до директора на училището;
2. полагане на изпит по съответния вид спорт съгласно чл. 10, ал. 3.
(2) Директорът назначава със заповед комисия за провеждане на изпита и след успешното му полагане издава заповед за извършване на промяната.
(3) Промяната по ал. 1 може да се извърши от ученици от V до X клас.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В случай че ученик получи годишна оценка слаб 2 по учебен предмет с практическа насоченост от специализираната подготовка, той не може да повтаря учебната година в спортно училище и се премества в друго училище при спазване на изискванията на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В случай че на ученик е наложена санкция за нарушение на антидопинговите правила с влязло в сила решение за лишаване от състезателни права, ученикът се насочва за обучение в друго училище.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Условията и редът за преместването на ученика по ал. 5 се определят със заповед на началника на съответното регионално управление на образованието.

Раздел V.
Организация на специализираната подготовка (Загл. изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

Раздел V.
Организация на спортната подготовка


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Обучението по специализирана подготовка на учениците в спортните училища се осъществява в съответствие с утвърдените рамков или типов учебен план и програми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Основна форма за провеждане на учебните часове по специализирана подготовка е тренировъчното занимание. Целите, съдържанието и очакваните резултати от обучението се определят в учебните програми, утвърдени от министъра на младежта и спорта.
(3) Учебно-тренировъчната и състезателната дейност се провеждат съобразно методическите изисквания на българските спортни федерации по съответния вид спорт.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) За всяка учебна година учителите по специализирана подготовка разработват годишно тематично разпределение, съобразено със:
1. учебните програми по спортна подготовка, утвърдени от министъра на младежта и спорта;
2. годишния тренировъчен план, разработен въз основа на държавния и международния спортен календар на съответната българска спортна федерация, утвърден от председателя на спортния клуб и одобрен от директора на спортното училище.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Учителите по специализирана подготовка разработват годишния тренировъчен план по ал. 4, т. 2 в Дневник за годишно планиране и отчитане на учебно-тренировъчния и състезателния процес.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Заместник-директорът по спортната дейност осъществява координация и контрол на учебните часове по учебните предмети от специализираната подготовка и оказва организационно-методическа помощ на учителите по специализирана подготовка.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Специфичните изисквания за оценяването на резултатите от обучението на учениците по учебните предмети от специализираната подготовка се определят в учебните програми, утвърдени от министъра на младежта и спорта, и в Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Практическото обучение по учебните предмети от специализираната подготовка в спортните училища се осъществява в групи по един вид спорт, сформирани от ученици от един спортен клуб, обучаващи се в една паралелка или от различни класове в един етап и степен на образование.
(2) Броят на учениците в група за обучение по специализирана подготовка е, както следва:
1. за индивидуален вид спорт - 15 ученици;
2. за колективен вид спорт - 18 ученици, с изключение на спорта футбол - 22 ученици.
(3) В случаите, когато има недостатъчен брой ученици за сформиране на група по чл. 21, ал. 2, т. 1, в индивидуалните спортове може да се сформира група от ученици, обучаващи се в различни класове, етапи и степени на образование.
(4) При недостатъчен брой ученици за сформиране на група по чл. 21, ал. 2, т. 2 в колективните спортове може да се сформира група от ученици, обучаващи се в различни класове и етапи на обучение в една степен на образование.
(5) При недостатъчен брой ученици за сформиране на група по производствена практика по вида спорт може да се сформира група от различни видове спорт, близки по характеристики и методика на обучение.

Чл. 22. (1) По изключение броят на учениците в група може да надвишава определените в чл. 21, ал. 2, но с не повече от 10 на сто.
(2) Когато броят на учениците за вида спорт и клуб надвишава определените в чл. 21, ал. 2 с повече от 10 на сто, се сформира нова група по реда и условията на чл. 21, ал. 1 - 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) При създадена организация за провеждане на спортна подготовка в повече от един поток съобразно възрастовите групи на учениците за всяко едно от тренировъчните занимания за деня броят на учениците в група на учител по учебните предмети от специализираната подготовка, предвиден в чл. 21, ал. 2, може да се увеличи, но с не повече от 7 ученици.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) При спазване на изискванията за нейното сформиране в една група могат да се обучават ученици по специализираните учебни предмети - спортна подготовка и учебна практика.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Броят на учениците в група по вид спорт, включен в програмата на олимпийските игри, може да е под определените в чл. 21, ал. 2, но не по-малко от 8 ученици в индивидуален спорт и не по-малко от 12 ученици в колективен спорт, в случай че в групата се обучава най-малко един състезател с класиране: 1 - 6 място на олимпийски игри, 1 - 6 място на световно първенство и/или 1 - 3 място на европейско първенство.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Минималният брой ученици, необходими за сформиране на група по учебните предмети от специализираната подготовка, е 3 ученици в индивидуален вид спорт и 5 ученици в колективен вид спорт. Обучението се осъществява от треньор в спортния клуб на основание сключен договор по чл. 24, който отговаря на изискванията за професионална правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри.
(7) (Предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Работно място за учителска длъжност по специализирана подготовка може да се открие при наличие на сформирана група от не по-малко от 12 ученици по индивидуален вид спорт и не по-малко от 16 ученици по колективен вид спорт, както и в случаите по ал. 5.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В рамките на определените средства по делегирания бюджет на училището работно място за учителска длъжност по специализирана подготовка може да се открие при непълно работно време, когато броят на учениците в съответната група е по-малък от определените в ал. 6, но не по-малко от 7 ученици по индивидуален вид спорт и 12 ученици по колективен вид спорт, при условие че работното място е единствено за вида спорт, спортен клуб или всички други работни места са сформирани при максимален брой ученици в група съгласно чл. 21, ал. 2.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Когато в колективните спортове и в единоборствата не е възможно да се сформира група с ученици от един пол, се сформира смесена група, като обучението се провежда диференцирано по пол.
(10) (Предишна ал. 9, изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Новоприетите ученици с клубна принадлежност се включват в групите на съответните учители по специализирана подготовка, обучават се и участват в състезания от името на клуба, от който са картотекирани, в случай че училището има сключен договор.
(11) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Новоприетите ученици без клубна принадлежност се включват в групите на учителите по специализирана подготовка от спортен клуб, който има сключен договор със спортното училище.
(12) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В случаите, когато новоприетите ученици са с клубна принадлежност от спортен клуб, който няма договор със спортното училище, се сключва договор по чл. 24, ал. 1.
(13) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) При промяна на клубната принадлежност на ученик в спортното училище директорът:
1. издава заповед, с която премества ученика в групата на учителя по специализирана подготовка, провеждащ специализираната подготовка с учениците от спортния клуб, от който ученикът е картотекиран;
2. сключва договор по чл. 24, ал. 1 и издава заповед, с която определя условията и реда за обучение на ученика в случаите на картотекиране от спортен клуб, който няма взаимоотношения с училището.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Учебните часове по специализирана подготовка на учениците в спортните училища се организират от спортното училище и се провеждат в спортните клубове.
(2) Спортните клубове осигуряват безвъзмездно спортната база, спортните уреди и пособия, необходими за осъществяване на специализираната подготовка с практическа насоченост на учениците.
(3) Тренировъчната, спортно-състезателната дейност и лагерите, които са извън типовия учебен план, през почивните дни и ваканциите се организират и провеждат от спортните клубове и лицензираните спортни федерации по съответния спорт.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В срок до 1 септември директорите на спортните училища в съответствие със заповедта по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и съобразно държавния спортен календар и училищния учебен план определят със заповед началото и края на ваканциите, времето за провеждане на учебно-тренировъчни и възстановителни лагери и за производствена практика.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Тренировъчните лагери са включени в специализираната подготовка и се организират и провеждат за не по-малко от 10 дни през първия учебен срок в рамките на две учебни седмици.
(6) През последните две седмици на втория учебен срок за учениците в V и VI клас се провежда обучение по спортна подготовка по вида спорт.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Учителите по специализирана подготовка разработват и представят на директора на училището подробна тренировъчна програма за провеждане на дейностите по ал. 4.
(8) Заповедта по ал. 4 се публикува в раздел "Документи" към списък - образец 1, в Националната електронна информационна система по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Учебните часове, определени за активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания са включени в специализираната подготовка и включват двигателни дейности с намалена интензивност и възстановителни процедури.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Учебният час за спортни дейности в спортните училища е включен в специализираната подготовка и може да се осъществява като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително в почивните дни, и се провежда в съответните групи по спортна подготовка.
(11) Редът и условията за провеждане на учебния час за спортни дейности се определят със заповед на директора в началото на учебната година.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Заповедта по ал. 11 определя учителите по специализирана подготовка, времето и мястото за провеждане на етапния контрол.
(13) Етапният контрол включва провеждане на контролни измервания и състезания по вида спорт и се осъществява в месеците, в които не са предвидени спортни състезания.
(14) Учебните часове за спортни дейности, които се използват за спортни състезания и първенства по вид спорт/спортна дисциплина/категория, се осъществяват съобразно държавния и международния спортен календар на съответната лицензирана спортна федерация.
(15) Учебните часове за спортни дейности се отразяват в Дневник за годишно планиране и отчитане на учебно-тренировъчния и състезателния процес.

Чл. 24. (1) Учебно-тренировъчната дейност в спортните училища е безплатна за учениците и се осигурява чрез договор между спортното училище, българските спортни федерации по съответния вид спорт и спортния клуб с изключение на случаите, предвидени с нормативен акт.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва в срок до 20 септември за съответната учебна година.
(3) Правата и задълженията на спортното училище се разписват съобразно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове, предвидени в него.
(4) Правата и задълженията на българските спортни федерации по съответния вид спорт се определят съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове, отнасящи се до дейността на спортните училища.
(5) Към предвидените в договора права и задължения на спортния клуб следва да бъдат включени и задължения за:
1. безвъзмездно осигуряване на спортната база и материално-техническо оборудване (движимо и недвижимо), необходими за провеждане на учебно-тренировъчния процес на учениците съобразно утвърденото от директора на училището седмично разписание на учебните часове;
2. осигуряване на периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
3. осигуряване на участието на учениците от спортното училище в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации по съответния вид спорт;
4. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) писмено уведомяване в седемдневен срок на директора на спортното училище, в случай че ученикът не участва в държавното първенство, като се съобщават причините за това;
5. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) предоставяне в седемдневен срок на протоколи от състезанията, удостоверяващи класирането на учениците по съответния вид спорт;
6. извършване на селекция на талантливи деца и работа с подготвителни групи.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Задължително като неразделна част от договора се прилага договор, който урежда отношенията между спортния клуб и учителя по специализирана подготовка или треньора, провеждащ спортната подготовка с учениците от спортното училище, членове на съответния спортен клуб.
(7) В договора по ал. 6 се уреждат и задълженията за провеждане на учебно-тренировъчната и състезателната дейност на учениците извън включените в учебния план.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Когато учител по специализирана подготовка изпълнява ангажимент за национален отбор, задължително ползва по свой избор неплатен отпуск или платен годишен отпуск, като за времето на отсъствието му директорът на спортното училище осигурява заместващ учител по предложение на съответната българска спортна федерация.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) (1) В държавните спортни училища се създават центрове за подготовка на резерв за спорта за високи постижения от изявени спортисти.
(2) В центровете по ал. 1 се включват ученици, които отговарят на минимум един от следните критерии:
1. участие в олимпийски игри;
2. призови класирания от световни първенства: 1 - 12 място;
3. призови класирания от европейски първенства: 1 - 8 място;
4. първо, второ, трето място от балкански първенства;
5. първо място от държавни първенства.
(3) По изключение, след мотивирано предложение на българските спортни федерации и решение на педагогическия съвет на съответното спортно училище, в центъра за подготовка на резерв за спорта за високи постижения може да се включат до 3 перспективни ученици общо, притежаващи необходимите двигателни качества и специфични показатели по вида спорт.
(4) Директорите на държавните спортни училища, съгласувано със спортните клубове и българските спортни федерации, предвиждат мерки и дейности за спортно развитие на учениците, включени в центровете за подготовка на резерв за спорта за високи постижения.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) (1) Комбинирана форма на обучение в спортните училища се организира за ученици с изявени дарби, отговарящи на критериите по чл. 26, ал. 2.
(2) Председателят на спортния клуб прави мотивирано предложение до директора на спортното училище за преминаване в комбинирана форма на обучение на учениците по ал. 1 до 20 август на текущата година с приложени документи, удостоверяващи класирането.
(3) Изключение от случаите по ал. 1 може да има за ученици с изявени дарби след мотивирано предложение до директора на спортното училище от българската спортна федерация по съответния вид спорт, внесено в срок до 20 август.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Документацията от приемния изпит се съхранява в училището в срок една учебна година.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 143, ал. 6, чл. 146, ал. 2, т. 2 и чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 85 от Закона за физическото възпитание и спорта.

§ 3. Наредбата отменя Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища, издадена от министъра на физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2012 г.; изм., бр. 18 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2014 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2019 Г.)

§ 26. Навсякъде в наредбата думите "учител по спортна подготовка", "учителя по спортна подготовка", "учители по спортна подготовка" и "учителите по спортна подготовка" се заменят съответно с "учител по специализирана подготовка", "учителя по специализирана подготовка", "учители по специализирана подготовка" и "учителите по специализирана подготовка".

§ 27. Тази наредба влиза в сила от 1.09.2019 г.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 4

ДО

ДИРЕКТОРА

НА СУ …………………..

гр. ……………………….

 

З А Я В Л Е Н И Е

за избор на професия за придобиване на професионална квалификация

 

От ……………………………………………………………………………………………………....…..…..,

ЕГН: …………………………………………………………………………………………………....………..

ученик в ……………………………………………………………………………………………...…….клас

Адрес: област .........................., община ……………………………………………………………....………,

гр./с. ……………………………………………………………………………………….., п.к. ......................,

ж.к./кв. .........................., ул. ................... № ……………………………………………………………..……,

бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. ...., тел.: ……………………………………………………………………...……..

Уважаема/и госпожо/господин Директор,

Моля, да продължа обучението си в осми клас през учебната ............. /.............г. на ръководеното от Вас училище по професия ……………………………………………………………………………...........……..

………………………………………………………………………………………………………..………….

 

                                                                                                                Кандидат: ……………………...……..

                                                                                                                                             (подпис)

                                                                                                                Родител: ………………………...…….

                                                                                                                                            (подпис)

Дата ..............................
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 6

(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за държавен план-прием на ученици в спортно училище

....................................................................................................................................................................

(наименование на спортното училище)

....................................................................................................................................................................

(адрес, телефон за контакт)

Учебна година ..........................

Вид спорт/професия

и специалност

само за VIII клас

Брой места по вид спорт/професия и специалност само за VIII клас

V клас

VI клас

VII клас

VIII клас,

професия ............................

..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой места

 

 

 

 

Брой паралелки

 

 

 

 

Директор: .........................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

Съгласували:

Финансиращ орган - кмет на община за общинските училища:

.....................................................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

Началник на РУО:

.....................................................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)
Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА

НА СУ ……………………….

гр. ……………………………

 

З А Я В Л Е Н И Е

за допускане до приемен изпит за учебната ....../...... г.

 

От …………………………………………………………………………………………………...…………,

ЕГН:   …………………………………………………………………………………………………....……..

Адрес: област .........................., община ……………………………………………………………….....….,

гр./с. …………………………………………………………………………………., п.к. .............................,

ж.к./кв. .........................., ул. ................... № ………………………………………………………….....……,

бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. ...., тел.:             ……………………………………….....……………………….

Уважаема/и госпожо/господин Директор,

Моля, да бъда допуснат до приемен изпит по спортовете:

1………………………………………….………………………………………...………………….………..

2. …………………………………………………………………………………………...…………………..

Тренирам спорт ........................................, треньор ……………………………………...…………………,

в Спортен клуб ........................................., гр. …………………………………………….....……………….

(Не тренирам)

 

Прилагам:

1. Копие на ученическа книжка/друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година.

2. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.

4. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.

Забележка. При записване се представят: удостоверение за преместване, удостоверение за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VІ клас, както и акт за раждане.

 

                                                                                                       Кандидат: ………………………….…...….

                                                                                                                                          (подпис)

                                                                                                        Родител: …………………………......……

                                                                                                                                          (подпис)

                                                                                                        Длъжностно лице: ……………...…....…...

                                                                                                                                           (подпис)

Дата .............................
Приложение № 4 към чл. 5, ал. 4 и чл. 10, ал. 3, т. 1


СПОРТНО УЧИЛИЩЕ .................................................................................................., ГР. ............................................................

 

П Р О Т О К О Л

за резултата от изпит за проверка на способностите за учениците от V до VIII клас

 

учебна 20......./20.......година                                                                                                                                                                                                  вид спорт: ....................................

вид изпит:.............................

На .................................................................................г. изпитна комисия, назначена със Заповед № ......................................./.........................................г. на директора, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

………………………………………………………..,

и ЧЛЕНОВЕ:

1. …………………………………………………….,

2. …………………………………………………….,

3. …………………………………………………….,

проведе изпит за проверка на способностите и определи следните резултати:

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Клас

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Общ брой точки

резул-тат

точки

резул-тат

точки

резул-тат

точки

резул-тат

точки

резул-тат

точки

резул-тат

точки

резул-тат

точки

резул-тат

точки

резул-тат

точки

резул-тат

точки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрална оценка за прием за V клас - над ............ точки

Интегрална оценка за прием за VI клас - над .......... точки

Интегрална оценка за прием за VII клас - над ......... точки

Интегрална оценка за прием за VIII клас - над ........ точки

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........................................                                                                                                                                                              ДИРЕКТОР: .................................

                                              подпис                                                                                                                                                                                                             подпис и печат

ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………………....

                                           подпис

                      2. ………………………….……

                                          подпис

                      3. ……………………………….

                                         подпис

 
Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3, т. 2


СПОРТНО УЧИЛИЩЕ .................................................................................................., ГР. ............................................................

 

П Р О Т О К О Л

за резултата от изпит за проверка на способностите за учениците от IX до XI клас

 

учебна 20......./20.......година                                                                                                                                                                                                                   вид спорт: ....................................

вид изпит:.............................

На ............................................................................................................г. изпитна комисия, назначена със Заповед № ................................./.....................................г. на директора, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

………………………………………,

и ЧЛЕНОВЕ:

1…………………………………….,

2. …………………………………..,

3. …………………………………..,

 

проведе изпит за проверка на способностите и определи следните резултати:

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Клас

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Наимено-вание на тест

Обща

оценка

резул-тат

оценка

резул-тат

оценка

резул-тат

оценка

резул-тат

оценка

резул-тат

оценка

резул-тат

оценка

резул-тат

оценка

резул-тат

оценка

резул-тат

оценка

резул-тат

оценка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............................................                                                                                                                                                                   ДИРЕКТОР: .........................................

                                               подпис                                                                                                                                                                                                                        подпис и печат

ЧЛЕНОВЕ: 1. …………………………………

                                           подпис

                     2. …………………………………

                                         подпис

                     3. …………………………………

                                        подпис

   |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти