Logo Събота, 15 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

В сила от 26.08.2016 г.
Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 2 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата към Министерството на културата.
Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Приемането на ученици в училищата по изкуствата се извършва чрез изпити за проверка на способностите по държавен план-прием за съответен клас, вид специализирана подготовка, професия и специалност, който се утвърждава за всяка учебна година и за всяко училище от министъра на културата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Въз основа на утвърдения държавен план-прием директорът на съответното училище по изкуства публикува на интернет страницата на училището и обявява на достъпно място в сградата му информация с прогнозно разпределение на местата за прием по специалности или по група специалности.

Чл. 3. (1) При условията и по реда на тази наредба се приемат, преместват и обучават ученици в задължително училищно образование, без да заплащат обучението си, както и ученици след задължителната училищна възраст, които са:
1. български граждани;
2. граждани на друга държава членка;
3. гражданите на трети държави:
а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и за членовете на техните семейства;
в) приети по актове на Министерския съвет;
г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;
д) за които това е предвидено в специален закон;
е) търсещи или получили международна закрила.
(2) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в училищата по изкуствата при условията и по реда за българските граждани.
(3) Извън случаите по ал. 1 граждани на трети държави, навършили задължителната училищна възраст, се приемат в училищата по изкуствата след полагане на изпит/и за проверка на способностите на места над утвърдения държавен план-прием, като за обучението си заплащат такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) Ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се приемат чрез изпити при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 4. (1) В училищата по изкуствата се приемат ученици:
1. за I и V клас за специализирана подготовка;
2. в VIII клас за придобиване на средно образование и професионална квалификация.
(2) В училищата по изкуствата могат да се приемат и деца за задължително предучилищно образование.
(3) Организацията и графикът на дейностите по приемане на ученици се определят със заповед на министъра на културата не по-късно от 15 март на съответната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Графикът на дейностите за всяко училище се определя със заповед на директора съобразно сроковете, определени със заповедта по ал. 3, публикува се на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му в срок не по-късно от 10 дни преди началото на дейностите.

Чл. 5. Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища по изкуствата и неограничен брой видове специализирана подготовка, професии и специалности, като положат съответните изпити за тях. Учениците се записват само по една специалност в зависимост от оценките от изпитите и последователността на посочените желания.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) Ученици, успешно завършили І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ или Х клас в неспециализирано училище, спортно училище или в училище по култура, могат да се преместват и записват в училище по изкуствата от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места в приемащото училище след полагане на изпит/изпити за проверка на способностите по съответния вид изкуство, професия и специалност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) Ученици, успешно завършили І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ или Х клас в училище по изкуствата могат да се преместват и записват от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места по друг вид специализирана подготовка, професия и специалност в същото или друго училище по изкуствата след полагане на изпит/изпити за проверка на способностите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Учениците, които са завършили VIII, IX или X клас, полагат и приравнителни изпити по учебни предмети, по които съществува разлика в учебния план, по ред и условия, определени със заповед на директора на приемащото училище, за което се информират родителите (настойниците) и ученикът. Родителят/настойникът и ученикът подписват декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план на приемащото училище и за приравнителните изпити, които е необходимо да бъдат положени.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Преместването на ученици в училищата по изкуствата се извършва до попълване на групите и паралелките съобразно изискванията за определяне броя на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата. Броят на свободните и освободените места по отделните специалности се обявява в съответното училище до 30 юни.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Директорът на приемащото училище в срок до три работни дни след успешно издържан/и изпит/и за проверка на способностите потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което се е обучавал, за заявеното от родителя и ученика желание.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) В срок до три работни дни от получаване на информацията по ал. 5 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в гимназиална степен.
(7) Преместването на деца за задължително предучилищно образование в училищата по изкуствата може да се извършва целогодишно при наличие на свободни места в приемащото училище.
(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

Чл. 7. (1) Ученици от училище по изкуствата могат да бъдат премествани в друго училище по изкуствата по същия вид специализирана подготовка, професия и специалност без полагане на изпит за проверка на способностите при наличие на свободни или освободени места в приемащото училище, както следва:
1. от І до ІV клас през цялата учебна година;
2. от V до ХІ клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
3. в ХІІ клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Учениците по ал. 1, които се преместват в VІІІ, ІХ, Х или XI клас в училище по изкуствата, полагат приравнителни изпити по учебни предмети, по които съществува разлика в учебния план, по ред и условия, определени със заповед на директора на приемащото училище.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Директорът на приемащото училище в срок до три работни дни след получаване на заявлението за преместване потвърждава възможността за записването на ученика и информира директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) До три работни дни от получаване на информацията по ал. 3 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в гимназиална степен.
(5) Ученици от училище по изкуствата могат да се преместват в друг вид училище по ред и условия, определени в Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Чл. 8. (1) Учебно-изпитните програми за проверка на способностите се утвърждават от министъра на културата и се обявяват в училищата и на интернет страницата на Министерството на културата до 31 януари.
(2) Учебно-изпитните програми определят:
1. вида и изискванията на изпитите за проверка на способностите за съответните видове изкуства по класове;
2. продължителността на изпитите.
(3) Приравнителните изпити се провеждат по учебните програми за съответните учебни предмети и при условия и ред, определени от приемащото училище.

Чл. 9. Изисквания към кандидатите за прием:
1. за подготвителна група - да навършват 6 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 5 години към 15 септември на съответната година;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) за I клас - да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години в годината на кандидатстването, като представят удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.), описващо готовността на детето за постъпване в първи клас;
3. за V клас - да завършват IV клас в годината на кандидатстването;
4. за VIII клас - да завършват основно образование в годината на кандидатстването.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) За приемане и преместване на ученици в училището се подава заявление от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижи за детето) по образец съгласно приложение № 1 - за ученици до VII клас, и по образец съгласно приложение № 2 - за ученици след VII клас. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в клас или в подготвителна група;
2. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)
6. копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:
а) за цветоусещане - за кандидати, постъпващи по специалност изобразително изкуство и по професиите художник - изящни изкуства, художник - приложни изкуства, дизайнер, фотограф, полиграфист, компютърен аниматор, компютърен график и графичен дизайнер;
б) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство - за кандидати, постъпващи по професиите балетист и танцьор;
в) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло"(УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство - за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист;
г) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти - за кандидати по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти;
7. копие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство, за дните на изпита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) В заявлението по ал. 1 се посочват специалностите, подредени по реда на желанията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Заявленията по ал. 1 могат да се подават по електронен път при създадена възможност от съответното училище.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Графикът за подаване на документи за всяко училище се определя със заповед на директора и се публикува на интернет страницата на приемащото училище не по-късно от 10 дни преди определената начална дата за подаване на документите. Минималният срок за приемането на документи за всяко училище не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Документите по чл. 10 се приемат и проверяват от комисия, определена със заповед на директора на училището. При приемането на документите комисията проверява наличието и редовността им, завежда във входящ дневник подадените заявления, отбелязва входящия номер и датата на завеждане върху заявлението. Документите се приемат само когато са представени в пълен комплект и са попълнени правилно.
(2) Комисията по ал. 1 информира кандидатите или техните родители за вида на училището, за учебния план, за видовете специализирана подготовка, специалности, професии и за възможностите за кариерно развитие на завършилите пълния курс на обучението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Училището организира консултации с кандидатите за разясняване на изискванията и начина на провеждане на изпитите, различните видове специализирана подготовка, специалности и професии, съдържанието на учебно-изпитните програми. Консултациите се организират по график, одобрен от директорите на съответните училища, който се обявява най-късно 10 дни преди провеждането на консултациите.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Датите, часовете и местата за провеждане на изпитите за всеки клас по вид специализирана подготовка, специалност и професия се публикуват на интернет страницата на училището и се обявяват на достъпно място в сградата му не по-късно от три дни след изтичане на срока за приемане на документи.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Оценяването на кандидатите се извършва от комисия, определена със заповед на директора на училището.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Председател на комисията за оценяване е директорът на училището или определено от него със заповед лице.
(3) Оценките на кандидатите от изпитите в едно училище по изкуствата са валидни за класиране само в същото училище.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Оценяването се извършва по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6,00, а най-ниската оценка за успешно издържан изпит е среден 3,00, или се оценява с "да" или "не". Получилите оценка по-ниска от среден 3,00 или "не" на изпит губят право да продължат по-нататъшното си участие в изпитите и не участват в класирането.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Оценката от всеки изпит, който се оценява по шестобалната система, е средноаритметична с точност до 0,01 от оценките на членовете на комисията за оценяване, поставени с точност до 0,25 и отразени в индивидуалните им протоколи.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Средноаритметичната оценка по ал. 5 се отразява в протокол, който се подписва от членовете на съответната комисия за оценяване и от нейния председател. Оценките, поставени от комисията, са окончателни и при възражение не се допуска ново оценяване.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Списъкът с резултатите на кандидатите от всеки положен изпит се изготвя и обявява след приключване работата на комисиите за оценяване.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Списъкът по ал. 7 включва: наименование на изпита за съответния клас, входящ номер на кандидата, трите имена на кандидата и оценката му.
(9) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Списъкът по ал. 7 се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му, като в него кандидатите се подреждат по реда на входящия номер, без да се обявяват техните имена.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) (1) Класирането се извършва от комисия, определена със заповед на директора на училището.
(2) В класирането участват само кандидатите, получили окончателна оценка от всеки изпит най-малко среден 3,00.
(3) Класирането на кандидатите за съответния вид специализирана подготовка, професия и специалност се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпитите, и желанията на кандидатите в съответствие с държавния план-прием.
(4) Класирането на кандидатите, посочили повече от едно желание за избор на специализирана подготовка, професия и специалност от един и същ вид изкуство, се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпита/изпитите, по реда на заявените желания на кандидата.
(5) Кандидат, който е класиран успешно по две или повече специалности, посочени в неговото заявление, се счита за приет и има право да се запише само в една от тях по реда на заявените от него желания.
(6) Кандидат, който е класиран, но не е приет по посочена в заявлението от него специалност, участва в класирането за нея съобразно резултата от изпита/изпитите.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Директорът на училището в срок до три работни дни след извършване на класирането утвърждава със заповед списъка на класираните и приетите ученици. В зависимост от броя на явилите се кандидати и получените от тях оценки директорът на училището може да променя прогнозното разпределение по държавния план-прием на училището за определен вид специализирана подготовка, професия, специалност, клас и етап на училищното образование, но в рамките на общия брой места по утвърдения план-прием.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Списъкът на класираните и приети ученици съдържа: клас, професия/специалност, номер по ред, входящ номер на ученика, трите имена на ученика, наименование на положените изпити за съответния вид специализирана подготовка, професия, специалност и цифрови оценки в низходящ ред.
(3) Списъкът по ал. 2 се публикува на интернет страницата на училището и се поставя в самото училище, като в него не се посочват трите имена на ученика.
(4) Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие че е положил изпит за съответната специалност или вид специализирана подготовка и е получил оценка най-малко 3,00.
(5) Учениците, класирани с еднакви оценки на последното планово място за специалността, се приемат над утвърдения държавен план-прием.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Учениците се записват в училището, в което са приети, в срок до 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите ученици в училището.
(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Учениците се записват със заявление съгласно приложение № 3 или приложение № 4, като задължително прилагат в оригинал следните документи:
1. акт за раждане на ученика - за сверяване на място на данните за ученика;
2. лична карта на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата - за сверяване на място;
3. за постъпване в I клас - удостоверение за завършена подготвителна група;
4. за постъпване в V клас - удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
5. за постъпване в VIII клас - свидетелство за завършено основно образование;
6. за преместване в училище по изкуствата по чл. 6 и 7 - документ за последния завършен клас;
7. оригинал на медицинско свидетелство съгласно изискванията, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 6.
(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) В случай че приетите ученици в първи клас не са получили удостоверение за завършена подготвителна група към датата на подаване на заявлението по ал. 2, те представят документа в срок не по-късно от 15 юни. В случай че в посочения срок удостоверението не бъде представено, заявлението за записване на ученика в училището не може да бъде разгледано, съответно ученикът не се записва в училището.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Кандидатите, които не представят към заявлението по ал. 2 документ за завършен съответен клас или медицинско свидетелство, губят мястото си в класирането.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици. Незаписалите се в срок ученици губят мястото си в класирането. В срок един ден след изтичане на срока за записване, определен за съответния етап, училищата записват кандидатите, следващи по успех в низходящ ред. В случай че няма следващи класирани кандидати, училищата обявяват незаетите места.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Незаети места са:
1. тези места, за които няма приети ученици;
2. местата на приетите, но незаписали се в срока ученици;
3. освободените места на записали се ученици, но изтеглили документите си от училището.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Кандидати, които са приети и записани, могат да продължат участието си в класирането по останалите заявени от тях специалности за изчакване на освободени места, ако са подали изрично писмено заявление за това.
(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Незаетите места могат да се обявяват за попълване по предложение на комисията по чл. 14, ал. 1 от кандидати, които са положили успешно изпит за проверка на способностите и не са приети по посочените от тях желания. За участие в класиране по нови желания кандидатите подават заявление с посочени желания, като за обучение по духови инструменти подават и копие на медицинско свидетелство със заключение за състоянието на кандидата по чл. 10, ал. 1, т. 6, буква "г", в случай че не са подали първоначално тази информация.
(9) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) При наличие на незаети места училищата имат право да организират допълнителни изпити до 5 септември по график, утвърден от директора на училището, публикуван на интернет страницата на училището и обявен на достъпно място в сградата му. Срокът за подаване на документите е най-малко 5 работни дни преди провеждането на изпита.
(10) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) В срок до 10 дни след приключване на изпитите и не по-късно от 10 септември за проведените допълнителни изпити по ал. 9 директорите на училищата изпращат в Министерството на културата информация за изпълнението на държавния план-прием, която съдържа списъци на класираните, приетите и записаните ученици за съответния клас, вид специализирана подготовка, професия и специалност. Списъкът съдържа пореден номер, трите имена на ученика и оценката, получена от ученика.
(11) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) В случай че броят на учениците за формиране на паралелка или на група от специалност/специализирано обучение, в която обучението се извършва по отделен учебен план, е по-малък от определения в чл. 68, т. 2 и чл. 69, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (НФИСПУО) (ДВ, бр. 81 от 2017 г.) минимален брой или под определените по държавен план-прием места, директорът на приемащото училище има право да не формира маломерна паралелка или група, да закрие приема и да не записва ученици по съответната специалност, като преразпредели утвърдените места по държавен план-прием за друга/други специалности/специализирано обучение.
(12) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Директорът на приемащото училище може да представи в Министерството на културата мотивирано предложение за утвърждаване на учениците в паралелка или група, за която кандидатите са под норматива за минимален брой ученици или под определените по държавен план-прием места, съгласно чл. 68, т. 2 и чл. 69, ал. 5 от НФИСПУО за формиране на паралелка или за формиране на група, в която броят на класираните и приети за нея ученици е не по-малък от 75 % от минималния брой за група. Предложението на директора е необходимо да съдържа: анализ на резултатите от приема, желанията на учениците, спецификата на населеното място, информация за осигурено финансиране за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти.
(13) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Мотивираните предложения на директорите по ал. 12 се представят в Министерството на културата в срок до 10 септември на съответната година.
(14) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Министърът на културата утвърждава броя на учениците в паралелка или група, за която кандидатите са под норматива за минимален брой ученици или под определените места по държавен план-прием, в срок до 14 септември въз основа на мотивираното предложение по ал. 12.

Раздел II.
Класиране и приемане на ученици


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) В предучилищна подготвителна група с полудневна организация на учебното време се приемат деца за специализирана подготовка по пиано, цигулка/виола, виолончело, класическа китара, блокфлейта и ударни инструменти.

Чл. 18. В І клас се приемат ученици за специализирана подготовка по:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, класическа китара, арфа, духови и ударни инструменти, народни инструменти и народно пеене;
2. класически танц, български танци;
3. изобразително изкуство.

Чл. 19. В V клас се приемат ученици за специализирана подготовка по:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон, ударни инструменти, гайда, кавал, гъдулка, тамбура и народно пеене;
2. класически танц, български танци, модерен танц;
3. изобразително изкуство.

Чл. 20. В VIII клас се приемат ученици по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) за професиите музикант-инструменталист, музикант-вокалист, акордьор и музикален оформител по специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, саксофон, ударни инструменти, акордеон, класическо пеене, поп и джаз пеене, народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордиране и музикално оформление;
2. за професия балетист и танцьор по специалностите класически танц, български танци и модерен танц;
3. за професия актьор по специалностите драматичен театър, куклен театър и пантомима;
4. за професия художник - изящни изкуства, по специалностите живопис, стенопис, графика, скулптура, илюстрация и оформление на книгата, и за професия художник - приложни изкуства, по специалностите художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан, художествена обработка на метали и иконопис;
5. за професия дизайнер по специалностите аранжиране, детски играчки и сувенири, пространствен дизайн, промишлен дизайн, силикатен дизайн, моден дизайн, интериорен дизайн, театрален, кино- и телевизионен декор, театрална кукла, театрален грим и перуки, художествено осветление за театър, кино и телевизия, рекламна графика и сценичен костюм;
6. за професия графичен дизайнер, специалност графичен дизайн;
7. за професия компютърен график, специалност компютърна графика;
8. за професия полиграфист, специалност полиграфия;
9. за професия фотограф, специалност фотография;
10. за професия лютиер, специалност класически инструменти и специалност народни инструменти;
11. за професия библиотекар, специалност библиотекознание;
12. за професия компютърен аниматор, специалност компютърна анимация;
13. за професия каменоделец по специалността каменоделство.

Чл. 21. Приемните изпити за специалностите по музикално изкуство са:
1. за предучилищна подготвителна група и за I клас - изпит по солфеж;
2. за V клас:
а) за всички специалности, с изключение на посочените в буква "б" - изпит по музикален инструмент и изпит по солфеж;
б) (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) за специалностите: контрабас, обой, кларинет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон и народни инструменти - кавал, гайда, гъдулка и тамбура - изпит по солфеж;
3. за V клас - за специалност народно пеене - изпит по народно пеене и изпит по солфеж;
4. за VIII клас - за всички специалности от професия музикант-инструменталист, акордьор и музикален оформител - изпит по музикален инструмент и изпит по солфеж;
5. за VІІІ клас - за специалностите народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене - изпит за специалността и изпит по солфеж.

Чл. 22. Кандидатите за І клас за специалностите класически танц и български танци, за V или VІІІ клас за специалностите класически танц, български танци и модерен танц полагат изпит за проверка на способностите за специалността, който се състои от два етапа. На първия етап кандидатите се оценяват с "да" или "не". До втори етап се допускат получилите оценка "да". Оценката от втория етап е средноаритметична от оценките, поставени от членовете на изпитната комисия.

Чл. 23. Кандидатите за VІІІ клас за професия актьор за специалностите драматичен театър, куклен театър и пантомима полагат изпит за проверка на способностите за съответната специалност.

Чл. 24. (1) Кандидатите за І и за V клас за специализирана подготовка по изобразително изкуство полагат изпит по рисуване и за VІІІ клас за професиите художник - изящни изкуства, художник - приложни изкуства, дизайнер, фотограф, компютърен аниматор, компютърен график, графичен дизайнер и каменоделец, полагат изпит по рисуване.
(2) Кандидатите за VІІІ клас за професия художник - изящни изкуства, кандидатстват общо по специалностите живопис, графика, скулптура, илюстрация и оформление на книгата, като разпределението им по съответната специалност се извършва след завършен Х клас.
(3) Кандидатите за VІІІ клас за професия полиграфист и за професия библиотекар полагат изпит по български език и литература.
(4) Кандидатите за VІІІ клас за професия лютиер полагат изпит по рисуване и по музика.

Чл. 25. Кандидатите се класират, както следва:
1. за предучилищна подготвителна група и за I клас по музикално изкуство - въз основа на оценката от изпита по солфеж;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) за V клас за всички специалности (без контрабас, обой, кларинет, фагот, медни духови и народни инструменти) - въз основа на оценката от изпита по музикален инструмент; когато кандидатите имат еднакви оценки от изпита по музикален инструмент, те се класират въз основа на оценката по солфеж; класирането на кандидатите за специалностите контрабас, обой, кларинет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон и народни инструменти се извършва въз основа на оценката от изпита по солфеж;
3. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) за VIII клас за професиите музикант-инструменталист, музикант-вокалист, акордьор и музикален оформител - въз основа на оценката от изпита за специалността; когато кандидатите имат еднакви оценки от изпита по специалността, те се класират въз основа на оценката по солфеж;
4. за специалностите класически танц, български танци и модерен танц - въз основа на оценката от втория етап на изпита за специалността;
5. за професиите и специалностите по чл. 18, т. 3, чл. 19, т. 3 и чл. 20, т. 3 - 13 - въз основа на оценката от изпита за съответната специалност.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) (1) Комисията по чл. 14, ал. 1 определя конкретните специалности и броя на свободните и освободените места за класиране на кандидатите по чл. 16, ал. 7.
(2) Класирането по ал. 1 на кандидатите по чл. 17, чл. 18, т. 1, чл. 19, т. 1 и чл. 20, т. 1 се извършва от комисия, определена със заповед на директора на училището, в която участват специалисти по съответните обявени специалности, въз основа на оценката от изпита по солфеж за прием във:
1. подготвителна група или първи клас - за всички специалности;
2. пети клас - за специалностите контрабас, обой, кларинет, фагот, медни духови инструменти и народни инструменти.
(3) Класирането по ал. 1 на кандидатите по чл. 18, т. 2, чл. 19, т. 1 без специалностите контрабас, обой, кларинет, фагот, медни духови инструменти и народни инструменти и чл. 20, т. 1 за всички специалности без специалности по медни духови инструменти и по народни инструменти, както и по чл. 20, т. 2 и 3, се извършва след полагане на допълнителен изпит по съответната специалност.
(4) Класирането по ал. 1 на кандидатите по чл. 20, т. 4 - 13 се извършва въз основа на оценката от положения изпит.
(5) Класирането на кандидатите по ал. 2, 3 и 4 се извършва в низходящ ред на оценките.
(6) Списъкът на приетите кандидати по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора на съответното училище.

Раздел III.
Контрол на приема


Чл. 27. Приемането и преместването на ученици в училищата по изкуствата се провеждат под контрола на министъра на културата.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Оценките, поставени от комисиите по оценяване, са окончателни и преразглеждане не се допуска.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) (1) След обявяване на резултатите от класирането директорът на училището може да определи приемно време за запознаване на родителите, настойниците или лицата, полагащи грижа за детето, с неговата изпитна работа (в оригинал или на електронен носител) по рисуване и/или по български език и литература по чл. 24, ал. 1, 3 и 4. Изпитната работа се предоставя за запознаване на място в училището от комисия, определена от директора на съответното училище.
(2) Разглеждането на изпитната работа по ал. 1 се извършва по график, определен от директора. Графикът се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му.
(3) В случай че при запознаване с изпитната работа в оригинал бъдат нанесени повреди или бъде унищожена изпитната работа от страна на родител/настойник/лице, полагащо грижа, кандидатът губи право да участва в класирането и неговият резултат служебно се заличава. За нанесените повреди или унищожена изпитна работа комисията по ал. 1 съставя протокол.
(4) Възражение от неприет кандидат или негов родител (настойник/попечител, лице полагащо грижи) за допуснати технически грешки при провеждането на изпитите се подава в училището в срок до 5 дни след обявяване на резултатите от класирането. Директорът разглежда възражението, като в срок до 10 работни дни разрешава всички спорни въпроси, посочени във възражението, и писмено уведомява лицето за решението си.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) (1) Документацията по приемането и преместването на учениците по чл. 10, ал. 1 и оригиналните протоколи с резултатите от изпитите се съхраняват в училището в срок една година, на място и от служебно лице, определени със заповед на директора.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 документите се унищожават от комисия, определена от директора на съответното училище, за което се съставя протокол.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) По желание на кандидатите съответното училище издава служебна бележка по образец съгласно приложение № 5, с която се удостоверяват резултатите от положените изпити.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Допълнителните изпити по чл. 16, ал. 3 от тази наредба за прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2016/2017 г. се провеждат по реда на отменената Наредба № Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата (обн., ДВ, бр. 81 от 2008 г.; изм., бр. 66 от 2010 г., бр. 97 от 2011 г., бр. 92 от 2012 г. и бр. 16 от 2014 г.).

§ 2. Изпити за прием в ІХ клас на ученици за професиите по чл. 15 от отменената Наредба № Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата за учебната 2017/2018 г. се провеждат по реда на същата наредба.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 146, ал. 2, т. 1 и чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2017 Г.)

§ 12. Навсякъде в наредбата думата "кларнет" се заменя с "кларинет".

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2018 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2019 Г.)

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)

Вх. № ................/............. г.

ДО ДИРЕКТОРА НА

............................................

 

З А Я В Л Е Н И Е

за приемане и преместване на деца и ученици до VII клас за учебната .........../............г.

 

от ..........................................................................................................................................................................................

(трите имена на майката)

и от ......................................................................................................................................................................................

(трите имена на бащата)

Постоянен адрес:

област ..................................................................................................................................................................................,

община ................................................................................................................................................................................,

гр./с. .....................................................................................................................................................................................,

пощенски код:

 

 

 

 

 

ж.к./ул. ...............................................................................................................................................................................

№ ......................., бл………………......, вх. ........................, ет................................, ап. ..............................................,

адрес за контакт: ..............................................................................................................................................................,

тел. ....................................................................................................................................................................................,

електронен адрес ..............................................................................................................................................................

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Моля, синът/дъщеря ни ............................................................................................................................................,

……………………………………………………………………………..роден(а) на ........................................ г.,

ученик/чка в ...... подготвителна група/клас в ........................................................................................................,

(наименование на ДГ или училище)

да бъде допуснат(а) до участие в изпити за приемане (преместване в подготвителна група)

в .................. клас за специализирана подготовка по следните специалности, подредени по реда на

желанията, както следва:

1. ..........................................................;

2. ..........................................................;

3. ..........................................................;

4. ..........................................................;

5. ..........................................................

Прилагаме следните документи:

     0 Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в подготвителна група през учебната ................../.............. година.

     0 Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в ........................ клас

     през учебната .................../............... година.

     0 Копие на медицинско свидетелство.

     0 Копие на застрахователна полица "злополука" за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство.

Забележка. Подадените документи се отбелязват.

 

С уважение,

Подпис на родител/настойник: ...........................................................................................................................

Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: ..........................................................................................

 

     Гр./с. ..............................                                                                                       Дата .........................................Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)

Вх. № ................/............. г.

ДО ДИРЕКТОРА НА

..............................................

 

З А Я В Л Е Н И Е

за приемане и преместване на ученици след VII клас за учебната ............./............г.

 

от .................................................................................................................................................................................................

(трите имена на кандидата)

ученик в ......................................................................................................................................................................................

(наименование на образователната институция)

Постоянен адрес:

област .........................................................................................................................................................................................,

община ......................................................................................................................................................................................,

гр./с. ...........................................................................................................................................................................................,

пощенски код:

 

 

 

 

 

ж.к./ул. .........................................................................................................................................................................................

№ .................................., бл………………......., вх. ................................, ет......................., ап. .............................................,

адрес за контакт: ........................................................................................................................................................................,

тел. ..............................................................................................................................................................................................,

електронен адрес ........................................................................................................................................................................

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

През учебната 20……....../20..............година предстои да завърша .................. клас.

Желая да бъда допуснат(а) до участие в изпити за ...................................... в ...............клас (приемане/преместване) за специализирана подготовка по следните специалности, подредени по реда на желанията, както следва:

1. ............................................................;

2. ............................................................;

3. ............................................................;

4. ............................................................;

5. ............................................................;

6. ............................................................;

7. ............................................................;

8. .............................................................

Прилагам следните документи:

     0 Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в ........ клас през учебната ............/......... година.

     0 Копие на медицинско свидетелство.

     0 Копие на застрахователна полица "злополука" за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство.

Забележка. Подадените документи се отбелязват.

 

С уважение,

Подпис на ученика: .............................................................................................................................................................

Подпис на родител/настойник: ..........................................................................................................................................

Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: .........................................................................................................

 

     Гр./с. ...................................                                                                                     Дата ....................................................Приложение № 3 към чл. 16, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)


ДО ДИРЕКТОРА

НА .....................................

Вх. № .................................

 

З А Я В Л Е Н И Е

за записване на дете/ученик в училище по изкуствата до VII клас

 

от ......................................................................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на майката)

телефон ............................................................................................................................................................................................,

е-mail .................................................................................................................................................................................................,

от ......................................................................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на бащата)

телефон ...........................................................................................................................................................................................,

е-mail ................................................................................................................................................................................................,

от .....................................................................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето)

телефон .............................................................................................................................................................................................,

е-mail ...................................................................................................................................................................................................

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля, .............................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на ученика)

да бъде записан/а в повереното Ви училище в ........... клас/подготвителна група за учебната ........../......... година, дневна форма на обучение.

Дата на раждане: ......................................................................................................................................................................... г.,

гражданство: ..................................................................................................................................................................................,

месторождение: .............................................................................................................................................................................,

местоживеене (постоянен адрес):

..........................................................................................................................................................................................................,

настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния адрес):

...........................................................................................................................................................................................................,

телефон ............................................................................................................................................................................................,

е-mail ..................................................................................................................................................................................................

Приложени документи:

     0 Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал.

     0 Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - оригинал.

     0 Документ за завършен последен клас.

     0 Медицинско свидетелство - оригинал (съгласно изискванията по чл. 10, ал. 1, т. 6).

Забележки:

1. За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на акт за раждане на детето/ученика и лична карта на родител или на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето/ученика, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа.

2. Приложените документи се отбелязват.

 

Приел заявлението: ........................................        ............................................

            (име и фамилия)                               (подпис)

Подпис на родител: ............................................................................................................................................................................

(настойник/попечител): ......................................................................................................................................................................Приложение № 4 към чл. 16, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)


ДО

ДИРЕКТОРА

НА ......................................

Вх. № ..................................

 

З А Я В Л Е Н И Е

за записване на ученици в училище по изкуства след VІІ клас

 

от .....................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на ученика)

Дата на раждане .................................... г., гражданство ............................................................................................................

Месторождение .............................................................................................................................................................................

Местоживеене (постоянен адрес) ..............................................................................................................................................,

Настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния адрес): ........................................................................................................................................................................................................,

тел. .................................................................................................................................................................................................,

електронен адрес .........................................................................................................................................................................

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля, да бъда записан/а в повереното Ви училище в ...... клас, дневна форма на обучение, специалност .................................................

Декларирам, че по време на обучението си ще изучавам като първи чужд език - ............................. език.

Прилагам следните документи:

     0 Свидетелство за завършено основно образование - оригинал.

     0 Документ за завършен последен клас по чл. 16, т. 6.

     0 Медицинско свидетелство - оригинал (съгласно изискванията по чл. 10, ал. 1, т. 6).

Забележки:

1. За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на удостоверение за раждане на детето/ученика и лична карта на родител или на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето/ученика, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа.

2. Приложените документи се отбелязват.

 

Приел заявлението: ...................................  ..........................................

          (име и фамилия)                  (подпис)

Подпис на ученика: ..........................................................................................................................................................................

Подпис на родител: ..........................................................................................................................................................................

(настойник/попечител): ...................................................................................................................................................................Приложение № 5 към чл. 31

(Предишно Приложение № 3 към чл. 31, изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.)

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

за резултатите от положени изпити за проверка на способностите след завършен VII клас в училища по изкуствата

 

......................................................................................, гр./с. ..............................................,

               (училище)

община ............................., област .......................................................................................,

издава настоящата служебна бележка на кандидата

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................,

(трите имена на кандидата)

ЕГН .......................................................................................................................................,

входящ номер: .....................................................................................................................,

в уверение на това, че е получил следните резултати от положените изпити по:

1. ........................ оценка ............................................................................ (........................)

2. ........................ оценка ............................................................................ (........................)

3. ........................ оценка ............................................................................ (........................)

 

Директор: .................                                                                                      .......................

(име и фамилия)                                                                                                       (подпис)

Получил:                   

(подпис)

Дата: ......................... г.
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти