Logo Събота, 21 Септември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА

В сила от 26.08.2016 г.
Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 2 Октомври 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане и преместване на деца и ученици за предучилищно и училищно образование в училищата по култура към Министерството на културата - Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (НУКК) и Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" (НГДЕК).
Чл. 2. Приемането на ученици в училищата по култура се извършва чрез изпит за проверка на способностите по държавния план-прием за съответния вид специализирана подготовка, класове и профили, който се утвърждава за всяка учебна година и за всяко училище със заповед на министъра на културата.

Чл. 3. (1) При условията и по реда на тази наредба се приемат, преместват и обучават ученици в задължително училищно образование, без да заплащат обучението си, както и ученици след задължителната училищна възраст, които са:
1. български граждани;
2. граждани на друга държава членка;
3. гражданите на трети държави:
а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и за членовете на техните семейства;
в) приети по актове на Министерския съвет;
г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;
д) за които това е предвидено в специален закон;
е) търсещи или получили международна закрила.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в училищата по културата при условията и по реда за българските граждани.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) Извън случаите по ал. 1 граждани на трети държави, навършили задължителната училищна възраст, се приемат в училищата по културата след полагане на изпит/и за проверка на способностите на места над утвърдения държавен план-прием, като за обучението си заплащат такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) Ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се приемат чрез изпити при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 4. (1) В Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия се приемат деца и ученици:
1. за предучилищна подготовка в детска градина;
2. за специализирана подготовка с прием от І клас;
3. за придобиване на средно образование с прием от VІІІ клас.
(2) Кандидатите за VІІІ клас могат да кандидатстват за два профила - хуманитарни науки и природни науки.

Чл. 5. В Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" се приемат ученици:
1. за специализирана подготовка с прием от V клас;
2. за придобиване на средно образование с прием от VІІІ клас в един от следните профили: чужди езици, хуманитарни науки или обществени науки.

Чл. 6. (1) Ученици, успешно завършили І, ІІ, ІІІ, ІV, V или VІ клас в неспециализирано училище, спортно училище или училище по изкуства, могат да се преместват и записват в НУКК от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места и при условия и ред, определени от директора на учебния комплекс.
(2) Ученици, успешно завършили V или VІ клас в неспециализирано училище, спортно училище или училище по изкуства, могат да се преместват и записват в НГДЕК от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места и при условия и ред, определени от директора на гимназията.
(3) Ученици, които са завършили VІІІ, ІХ или Х клас в неспециализирано училище, спортно училище или училище по изкуствата, могат да се преместват и записват в училище по културата от началото на следващата учебна година при условия и ред, определени от директора на училището и след полагане на приравнителни изпити по учебни предмети, когато училищните учебни планове на приемащото училище и училището, от което ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни планове.
(4) Кандидатите по реда на ал. 1, 2 и 3 подават следните документи за преместване в училище по култура:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1 или приложение № 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) копие на акта за раждане и оригинала, който се представя за сверяване на данните от заявлението по т. 1;
3. копие на документ за последния завършен клас.
(5) Преместването на ученици в училищата по култура се извършва до попълване на групите и паралелките съобразно изискванията за определяне броя на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по култура. Броят на освободените места се обявява в съответното училище до 20 юни.
(6) Директорът на приемащото училище в срок до три работни дни от подаване на искане за преместване и приемане на ученици определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителите (настойниците) и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписват декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити по ал. 3.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Директорът на приемащото училище в срок до три работни дни след успешно издържан изпит/изпити за проверка на способностите потвърждава възможността за записването на ученика и информира директора на училището, в което ученикът се е обучавал.
(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) В срок до три работни дни от получаване на информацията по ал. 7 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в гимназиална степен.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) Резултатите от изпита/изпитите за приема и преместването в училищата по култура се обявяват в сградата на съответното училище в срок до два работни дни след приключването им. Списъкът с резултатите на кандидатите от положените изпити включва: клас, профил, номер по ред, входящ номер на кандидата, наименование на изпита/изпитите и цифрова оценка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) В срок до три работни дни след приключване на класирането директорът на съответното училище утвърждава със заповед списъка на приетите деца/ученици съгласно утвърдения държавен план-прием, като определя конкретния брой места за съответния вид специализирана подготовка, профил, клас и етап на училищното образование.
(3) Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие че е положил успешно приемен изпит.
(4) Ученици, класирани с еднакви оценки на последното планово място, се приемат над утвърдения държавен план-прием.

Чл. 8. (1) Учениците се записват в училището, в което са приети, с оригиналите на документите в срок, определен със заповед на директора, но не по-малък от 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите деца/ученици в училището. На местата на незаписалите се в срок ученици се приемат следващите по успех.
(2) В срок един работен ден след изтичане на срока за записване на приетите ученици училищата обявяват незаетите места в училището. До попълването на свободните места се приемат кандидатите, следващи по успех в низходящ ред.
(3) При наличие на незаети места училищата имат право да организират допълнителни изпити в периода от 25 август до 5 септември по график, утвърден от директора на училището. Срокът за подаване на документите е най-малко 5 работни дни преди провеждането на изпита. За незаети се смятат местата, за които няма приети ученици, на приети, но незаписали се в срока ученици, на записали се и след това изтеглили документите си ученици.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) В срок до 10 дни след приключване на изпитите и не по-късно от 10 септември за проведените допълнителни изпити по ал. 3 директорите на училищата изпращат в Министерството на културата информация за изпълнението на държавния план-прием, списък на класираните, приетите и записаните ученици за съответния клас и етап на образование, вид специализирана подготовка или профил.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Министърът на културата утвърждава броя на учениците в паралелка или група, за която кандидатите са под норматива за минимален брой ученици или под определените места по държавен план-прием, в срок до 14 септември въз основа на мотивирано предложение от директора на съответното училище. Предложението на директора съдържа: анализ на резултатите от приемните изпити, желанията на учениците, спецификата на населеното място, информация за осигурено финансиране за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти.
(6) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Предложенията по ал. 5 се представят в Министерството на културата в срок до 10 септември на съответната година.

Глава втора.
ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 81 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2018 Г.)

Глава втора.
ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

Раздел I.
Условия за кандидатстване и приемане на деца за предучилищна подготовка в детската градина и за първи клас


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) В първа група на детската градина могат да кандидатстват деца при навършени 3 години към 31 март или навършващи 4 години в годината на кандидатстването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Във втора група на детската градина могат да кандидатстват деца при навършени 4 години или навършващи 5 години в годината на кандидатстването само при условие, че има освободени места и броят на децата в група е по-малък от 22.
(3) За предучилищна подготовка в трета група на детската градина могат да кандидатстват деца при навършени 5 години или навършващи 6 години в годината на кандидатстването само при условие, че има освободени места и броят на децата в група е по-малък от 22.

Чл. 10. (1) Родителите на кандидатите по чл. 9, ал. 1 подават до директора на НУКК следните документи:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) копие на акта за раждане на детето и оригинала, който се представя за сверяване на данните от заявлението по т. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) лична карта на родител или на настойник/попечител или лице, полагащо грижа за кандидата, която се представя за сверяване.
(2) Документите за първа група се приемат по график, утвърден със заповед на директора на НУКК, който се обявява в срок не по-късно от 15 март включително.

Чл. 11. (1) Изпитът за проверка на способностите за първа група на детската градина се провежда по график, утвърден със заповед на директора на НУКК, който се обявява на интернет страницата и в сградата на детската градина не по-късно от една седмица преди определената начална дата за неговото провеждане.
(2) Изпитите за проверка на способностите за втора и трета група се провеждат само при наличие на свободни места и по график, утвърден със заповед на директора на НУКК, който се обявява на интернет страницата и в сградата на детската градина не по-късно от една седмица преди определената начална дата за неговото провеждане. Свободните места за втора и трета група на детската градина се обявяват в срок от 1 до 5 юни в сградата на детската градина, както и графикът за подаване на документи по чл. 10, ал. 1.
(3) Изпитите по ал. 1 и 2 се провеждат еднократно и индивидуално. Родителите на кандидатите не присъстват на изпита.

Чл. 12. (1) Проверката на способностите за постъпване в детската градина цели измерването на общото развитие на кандидатите.
(2) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествена оценка от 0 до 100.
(3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обема на задачата, броя на верните и на сгрешените отговори и времето за изпълнението и.

Чл. 13. (1) За ученици в I клас на НУКК могат да кандидатстват деца, които навършват 7 години в годината на кандидатстването. В първи клас могат да кандидатстват и деца, навършващи 6 години към 15 септември, по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
(2) До кандидатстване за І клас не се допускат кандидати, които в годината на кандидатстването завършват I клас в друго училище.

Чл. 14. (1) Родителите на кандидатите за първи клас подават до директора на НУКК следните документи:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) копие на акта за раждане и оригинала, който се представя за сверяване на данните от заявлението по т. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) лична карта на родител или на настойник/попечител или лице, полагащо грижа за кандидата, която се представя за сверяване;
4. (нова - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) копие на удостоверение за завършена подготвителна група или служебна бележка.
(2) Документите се приемат по график, утвърден със заповед на директора на НУКК, който се обявява в срок не по-късно от 1 март включително.

Чл. 15. (1) Изпитът за проверка на способностите за първи клас се провежда по график, утвърден със заповед на директора на НУКК.
(2) Графикът по ал. 1 се обявява на интернет страницата и в сградата на НУКК не по-късно от една седмица преди определената начална дата за провеждане на изпита.
(3) Изпитът по ал. 1 е анонимен и се провежда еднократно и групово. Родителите на кандидатите не присъстват на изпита.

Чл. 16. (1) Изпитът за проверка на способностите за постъпване в първи клас цели измерване равнището на развитие на познавателните способности и на творческото мислене на кандидатите, усвояването на учебния материал в предучилищната група.
(2) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествени оценки от 0 до 100.
(3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обема и сложността на задачата, броя на верните и на сгрешените отговори и времето на изпълнението и.

Чл. 17. Инструментариумът за провеждане на изпита за проверка на способностите за детската градина и за първи клас се избира от най-малко два проекта, представени от независими екипи, определени със заповед на директора на НУКК.

Чл. 18. (1) Оценяването на децата за предучилищна подготовка в детската градина и на кандидатите за I клас се извършва от комисия, която се състои от специалисти педагози и психолози.
(2) Комисията се назначава от директора на НУКК, който е и неин председател.

Чл. 19. Класирането на децата за постъпване в детската градина и на учениците за постъпване в първи клас се извършва по низходящ ред на получените оценки от изпита.

Чл. 20. Кандидатите, пропуснали без уважителни причини определения ден и час за явяване пред комисията, губят правото си да участват в подбора и класирането. Неявилите се по уважителни причини могат да се явят допълнително в ден и час, определен от директора на НУКК.

Раздел II.
Условия за кандидатстване и приемане в осми клас


Чл. 21. (1) За приемане в VIII клас на НУКК могат да кандидатстват ученици, които са завършили основно образование в годината на кандидатстване.
(2) Кандидатите трябва да имат среден успех най-малко мн. добър 5,00 от свидетелството за основно образование и да са положили успешно изпити по български език и литература и по математика от национално външно оценяване.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) Учениците, класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и/или на олимпиадата по математика, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от национално външно оценяване, за което подават необходимите документи по чл. 22, ал. 1 - 4.

Чл. 22. (1) Кандидатите за участие в приема подават до директора на училището следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) заявление за участие в класиране по образец съгласно приложение № 2 по чл. 6, ал. 4, т. 1;
2. копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. копие на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване за VII клас по български език и литература и по математика;
4. копие на документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения резултат за участие в класирането по чл. 21, ал. 3.
(2) При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите.
(3) В случай че учениците не са получили документ за завършено основно образование към датата на подаване на документите, те представят допълнително копие от него.
(4) Графикът за подаване на документи се определя със заповед на директора и се публикува на интернет страница на НУКК. Минималният срок за приемането на документи не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.

Чл. 23. (1) Кандидатите за VІІІ клас се класират по реда на бала и за двата профила, както следва:
1. за профил хуманитарни науки - утроен брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и брой точки от националното външно оценяване по математика и оценката по чужд език, изучаван в седми клас, от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
2. за профил природни науки - утроен брой точки от националното външно оценяване по математика и брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и оценката по чужд език, изучаван в седми клас, от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Кандидатите по чл. 21, ал. 3 използват оценката от националния кръг на олимпиадата по български език и литература или по математика, от календара на МОН, вместо оценката от национално външно оценяване по български език и литература или по математика за класиране по ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира по реда на ал. 1, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.
(4) Учениците, получили основно образование в НУКК, се класират по реда на бала и се приемат в VIII клас на местата, утвърдени за държавен план-прием.
(5) Ученици, получили основно образование в друго училище, се класират по реда на бала и се приемат в VIII клас на незаети места по държавен план-прием след записването на приетите ученици по ал. 4. Те подават документи по чл. 22 само в случай, че има обявени свободни места.
(6) Броят на свободните места се обявява в сградата на НУКК и на интернет страницата на учебния комплекс в срок до три дни след записване на приетите ученици по ал. 4.

Глава трета.
ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ "КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ"


Чл. 24. (1) Изисквания към кандидатите за прием в НГДЕК:
1. за V клас - да са завършили IV клас в годината на кандидатстването;
2. за VIII клас - да имат завършено основно образование в годината на кандидатстването със среден успех не по-нисък от добър 4,00 и с годишни оценки по български език и литература и по история и цивилизация не по-нисък от много добър 5,00.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Ученици от VII клас, класирани на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература от календара на МОН, могат да участват в класирането с получения от тях резултат вместо резултата от национално външно оценяване, за което подават необходимите документи по чл. 25, ал. 1 - 5.

Чл. 25. (1) Кандидатите подават до директора на гимназията заявление по образец за кандидатстване съгласно приложение № 1 за постъпване в пети клас и заявление по образец съгласно приложение № 2 за постъпване след VІІ клас, като прилагат копие на акт за раждане.
(2) Допълнително към документите за приемни изпити по ал. 1 се прилагат:
1. за постъпване в V клас - копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование в годината на кандидатстване;
2. за постъпване в VIII клас - копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. копие на служебна бележка за резултата от положения изпит по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас - за ученици, които постъпват в V клас;
4. копие на служебна бележка за резултата от положения изпит по български език и литература от националното външно оценяване след VІІ клас - за ученици, които постъпват в VІІІ клас;
5. копие на документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения резултат за участие в класирането по чл. 24, ал. 2.
(3) При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Документите по ал. 1, 2 и 3 се подават в срок, определен със заповед на директора на НГДЕК, който се обявява не по-късно от 15 март.

Чл. 26. (1) Кандидатите за приемане след VII клас полагат изпит по история и цивилизация.
(2) Изпитът по ал. 1 се провежда в НГДЕК по график, определен със заповед на директора, който се обявява в сградата на гимназията и на интернет страницата.
(3) Изпитът по история и цивилизация е писмен и анонимен, състои се от тест с въпроси от учебното съдържание по история и цивилизация за VII клас. Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.
(4) Примерният конспект за изпита по история и цивилизация се обявява в гимназията до 31 януари.
(5) Оценяването на кандидатите на изпита по история и цивилизация се извършва от комисия, определена със заповед от директора на гимназията.
(6) Оценката от изпита по история и цивилизация се определя от комисията с точност до 0,25.
(7) В класирането участват само кандидати, които са получили оценка най-малко среден 3,00 на изпита по история и цивилизация.

Чл. 27. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:
1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас;
2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас.

Чл. 28. (1) Кандидатите за VIII клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:
1. оценки по български език и литература и история и цивилизация от свидетелството за VІІ клас, превърнати по скала в точки;
2. удвоен брой точки от националното външно оценяване по български език и литература или резултата от класиране на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература, когато се кандидатства по реда на чл. 24, ал. 2;
3. удвоена оценка от изпита по история и цивилизация, превърната по скала в точки, или резултата от класиране на първо, второ или трето място от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, когато се кандидатства по реда на чл. 24, ал. 2.
(2) Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература, се формира по реда на ал. 1, като резултатът от националното външно оценяване се приема за нула точки.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ НА ПРИЕМА


Чл. 29. Приемането и преместването на ученици в училищата по културата се провеждат под контрола на министъра на културата.

Чл. 30. Оценките, поставени от изпитните комисии, са окончателни и преразглеждане не се допуска.

Чл. 31. Възражения от неприети кандидати или техни родители (настойници или попечители) поради допуснати технически грешки при провеждане на изпитите се приемат от директора на съответното училище в срок до 5 работни дни след обявяване на резултатите от класирането. Родителите на неприетите кандидати имат право да разгледат изпитната работа на детето си. Директорът на съответното училище разглежда възраженията и разрешава всички спорни въпроси в срок до 10 работни дни от подаването, като писмено уведомява лицата, подали възражение, за решението си.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) (1) Документацията по приемането и преместването на деца и ученици по чл. 6, ал. 4, чл. 10, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 22 и 25 и оригиналните протоколи с резултатите от изпитите се съхраняват в училището в срок една година на място и от служебно лице, определени със заповед на директора.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 документите се унищожават от комисия, определена от директора на съответното училище, за което се съставя протокол.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Допълнителните изпити по чл. 8, ал. 3 за прием на ученици за учебната 2016/2017 година се провеждат при условията и реда на отменените наредби по § 2.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и отменя:
1. Наредба № 3 от 1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (обн., ДВ, бр. 25 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2001 г., бр. 25 от 2002 г.; изм. с Решение № 953 от 4.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 15 от 2003 г., бр. 20 и 57 от 2003 г., бр. 11 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 76 от 2009 г., бр. 14 и 65 от 2010 г., бр. 59 от 2011 г.).
2. Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" (обн., ДВ, бр. 25 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 29 и 57 от 2003 г., бр. 11 и 88 от 2006 г., бр. 75 от 2009 г., бр. 26 и 65 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 8 от 2013 г.).

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 146, ал. 2, т. 1 и чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2017 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2018 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.)

                                                                                                                  Вх. № ........./........ г.

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА .............................................................................................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за приемане и преместване в училище по култура

до VII клас за учебната ........../......... г.

 

от ...............................................................................................................................................

(трите имена на майката)

и от ...........................................................................................................................................,

(трите имена на бащата)

постоянен адрес: област .........................................................................................................,

община ................................................, гр./с. .........................................................................,

п.к. ....................., ж.к./кв. .......................................................................................................,

ул. .................................................................................................................... № ...................,

бл. ...................................................., вх. ......................., ет. .................., ап. ........................,

адрес за контакт: .....................................................................................................................,

тел. ........................................, електронен адрес: ..................................................................

 

Уважаема/и госпожо/господин Директор,

Моля, синът/дъщеря ни ..........................................................................................................,

роден(а) на ...............................................................................................................................,

да кандидатства за приемане/преместване в ............................................................ детска градина/подготвителна група или в ...................... клас.

Прилагаме следните документи:

1. ...............................................................................................................................................;

2. ...............................................................................................................................................;

3. ................................................................................................................................................

 

 

С уважение,

Подписи: ........................................................

 

Родители/настойник/попечител

или лице, полагащо грижа

 Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.)

                                                                                                                  Вх. № ........./........ г.

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА .............................................................................................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за приемане и преместване в училище по култура

след VII клас за учебната ............/......... г.

 

от ...............................................................................................................................................

(трите имена на кандидата)

роден(а) на ...............................................................................................................................,

постоянен адрес: област .........................................................................................................,

община ................................................, гр./с. .........................................................................,

п.к. ....................., ж.к./кв. .......................................................................................................,

ул. .................................................................................................................... № ...................,

бл. ...................................................., вх. ......................., ет. .................., ап. ........................,

адрес за контакт: .....................................................................................................................,

тел. ........................................, електронен адрес: ..................................................................

 

Уважаема/и госпожо/господин Директор,

Моля да бъда допуснат до участие в приемната процедура за постъпване в ................. клас чрез полагане на приемни и/или приравнителни изпити за профилите:

1. ...............................................................................................................................................;

2. ...............................................................................................................................................;

3. ................................................................................................................................................

Прилагаме следните документи:

1. ...............................................................................................................................................;

2. ...............................................................................................................................................;

3. ................................................................................................................................................

 

 

С уважение,

Подпис на кандидата: .......................................

Подпис на: .........................................................

 

Родител/настойник/попечител или лице, полагащо грижа за ученика

   |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти