Logo Неделя, 9 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ

Приет с ПМС № 213 от 19.08.2016 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат организацията и дейността на Координационния съвет по водите за интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор, наричан по-нататък "съвета".
Чл. 2. Съветът е постояннодействащ орган, който организира и осъществява дейността си в съответствие с чл. 10д от Закона за водите.

Глава втора.
ФУНКЦИИ


Чл. 3. (1) При осъществяване на функциите си по интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор съветът:
1. осигурява координацията на дейностите по:
а) разработването и изпълнението на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ);
б) разработването и изпълнението на плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН);
в) финансирането и изпълнението на включените в ПУРБ програми от основни и допълващи мерки за опазване и възстановяване на водите по чл. 156н от Закона за водите;
г) финансирането и изпълнението на включените в ПУРН мерки за постигане на целите за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици от наводнения по чл. 146к, ал. 2, т. 2 от Закона за водите;
2. ежегодно, до края на месец март, обсъжда изпълнението на националните програми за ПУРБ и ПУРН в отделните сектори и определя необходимите мерки, които министърът на околната среда и водите предлага за приемане от Министерския съвет;
3. разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност в областта.
(2) Съветът изпълнява и задачи, възложени от Министерския съвет във връзка с функциите по ал. 1.
(3) Съветът приема годишна работна програма, в която определя приоритети и задачи за изпълнение на дейностите по ал. 1 и 2. Годишната работна програма се приема не по-късно от 31 декември на предходната година.

Глава трета.
СЪСТАВ НА СЪВЕТА


Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на околната среда и водите.
(3) Председателят ръководи работата на съвета и се подпомага от секретар.
(4) Секретар на съвета е директорът на дирекция "Управление на водите" при Министерството на околната среда и водите.
(5) Секретарят организира работата на съвета, като за целта се подпомага от секретариат, включващ длъжностни лица от дирекция "Управление на водите", определени със заповед на министъра на околната среда и водите.
(6) Съветът включва: министъра на земеделието и храните, министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на образованието и науката или оправомощени от тях длъжностни лица и председателя на управителния съвет или друг представител на Националното сдружение на общините в Република България.

Глава четвърта.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА, ДНЕВЕН РЕД И ПРОТОКОЛ


Чл. 5. (1) Съветът провежда редовни заседания по предварително установен годишен график за работа, приет на заседание на съвета.
(2) Председателят може да свиква извънредни заседания на съвета.
(3) Преди първото заседание министрите по чл. 4, ал. 6 уведомяват писмено министъра на околната среда и водите дали ще участват в работата на съвета лично, или оправомощават за това конкретни длъжностни лица.
(4) Преди първото заседание председателят на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България уведомява писмено министъра на околната среда и водите дали ще участва в работата на съвета лично, или е определен друг представител на Националното сдружение на общините в Република България.
(5) При промяна на представителите по ал. 3 и 4 органите по чл. 4, ал. 6, както и председателят на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България уведомяват писмено министъра на околната среда и водите.

Чл. 6. (1) За всяко заседание се изготвя дневен ред, одобрен от председателя на съвета.
(2) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на всеки член на съвета не по-късно от 7 работни дни преди заседанието.
(3) Всеки член на съвета може да прави предложения за допълване на дневния ред на редовните заседания в срок до два работни дни преди датата на заседанието. Предложенията се гласуват в началото на заседанието.

Чл. 7. (1) Членовете на съвета потвърждават участието си в заседанието пред секретариата до два работни дни преди провеждането му.
(2) Членовете на съвета могат да представят писмени становища по въпросите, включени в дневния ред.

Чл. 8. (1) Заседанията на съвета се провеждат, когато на тях присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание.
(2) Членовете на съвета участват в работата му лично.
(3) Съветът взема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(4) Председателят на съвета може да кани за участие в заседанията без право на глас експерти, представители на юридически лица, на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи отношение по дневния ред.

Чл. 9. (1) При необходимост по предложение на председателя съветът може да приема решения и неприсъствено, като проектът на решение се представя за подпис на всички членове на съвета. Решението се счита за прието, когато бъде подписано от половината плюс един от членовете, и се вписва в протокола от следващото заседание.
(2) В случай на неприсъствено приемане на решение по ал. 1 съответните материали се изпращат на всеки член на съвета не по-късно от 7 работни дни преди крайния срок, определен за приемане на решението.
(3) Членовете на съвета могат да представят писмени становища по въпросите, включени в решението по ал. 1, до два работни дни преди крайния срок, определен за приемане на решението.

Чл. 10. Заседанията на съвета се записват с аудиотехника и записите се съхраняват на електронен носител.

Чл. 11. (1) До 5 работни дни след провеждане на заседанието секретариатът на съвета изготвя проект на протокол, който се изпраща на всичките му членове.
(2) Окончателен вариант на протокол, който се подписва от председателя на съвета, се изготвя след изтичането на три работни дни от изпращането на проекта по ал. 1, но не по-късно от 5 работни дни от изпращането.

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА


Чл. 12. (1) Председателят на съвета:
1. предлага дневния ред, насрочва и ръководи заседанията му;
2. контролира изпълнението на решенията на съвета;
3. представлява съвета;
4. внася за разглеждане от Министерския съвет приети от съвета решения, становища и предложения;
5. подписва протоколите от заседанията на съвета;
6. сформира със заповед работни групи за изпълнение на конкретни задачи съобразно решения на съвета.
(2) Секретарят на съвета:
1. организира подготовката и провеждането на заседанията му;
2. подготвя проекта на дневен ред, материалите за заседанията и организира своевременното им изпращане до членовете на съвета;
3. организира изпълнението на дейностите по чл. 10 и 11;
4. координира изпълнението на решенията на съвета и необходимия обмен на информация между членовете му;
5. организира провеждането на текущата кореспонденция;
6. организира работата на сформираните със заповедта по ал. 1, т. 6 работни групи;
7. организира съхранението и регистрацията на цялата документация, формирана и получена при осъществяване на функциите на съвета, в т. ч. становищата и решенията на съвета, протоколите и записите от заседанията му;
8. изпълнява други задачи, възложени му от председателя на съвета.

Глава шеста.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА


Чл. 13. (1) Съветът определя за всяко решение отговорник и срок за изпълнение.
(2) Отговорникът по ал. 1 представя на секретаря доклад до председателя на съвета за изпълнение на съответното решение.

Глава седма.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 14. (1) Средствата, необходими за организация на работата на съвета, се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на околната среда и водите.
(2) За своята дейност членовете на съвета не получават възнаграждение.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 10д, ал. 4 от Закона за водите.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти