Logo Четвъртък, 13 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОТ 2016 Г.

В сила от 17.05.2016 г.
Издаден от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.37 от 17 Май 2016г., отм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г.


Отменен с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за администрацията на Върховния административен съд - ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С този правилник се определят звената на администрацията на Върховния административен съд (ВАС), функционалните им характеристики, организацията на работата в администрацията на органите на съдебната власт, длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за провеждане на конкурс, условията за несъвместимост за съдебен служител, органите по назначаването на съдебните служители, редът за атестирането им и повишаването им в ранг.

Чл. 2. (1) Администрацията на ВАС е обща и специализирана.
(2) Администрацията на ВАС е организирана в административни звена (дирекция, отдели, служби и др.) и самостоятелни административни длъжности.
(3) Общата администрация осигурява общото административно и финансово обслужване на дейността на съда.
(4) Специализираната администрация на ВАС подпомага и осигурява правораздавателната дейност на съда.
(5) Прякото ръководство на администрацията по ал. 3 и 4 се осъществява от главния секретар на ВАС.

Чл. 3. (1) Председателят на ВАС назначава и освобождава съдебните служители в администрацията на ВАС.
(2) Председателят определя, изменя и допълва структурата, вида, наименованието на съответните звена, числеността и длъжностите в тях в съответствие с предвиденото в този правилник.

Чл. 4. При осъществяването на своята дейност администрацията на ВАС се ръководи от принципите на законност, бързина, ефективност, прозрачност, публичност и предвидимост съобразно изискванията за качествено обслужване на гражданите и организациите при спазване на професионалната етика на съдебните служители.

Част втора.
СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Глава първа.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР


Чл. 5. (1) Главният секретар ръководи работата на специализираната и общата администрация на ВАС и е пряко подчинен на председателя на съда.
(2) За главен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Право", с не по-малко от 5 години юридически стаж, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.
(3) Главният секретар се назначава от председателя на ВАС след провеждане на конкурс.
(4) Докато упражнява длъжността си, главният секретар не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност.

Чл. 6. (1) Главният секретар:
1. организира и ръководи цялостната дейност на администрацията на ВАС;
2. осигурява организационната връзка между председателя на съда, неговите заместници, съдиите и администрацията на съда;
3. осъществява контакти с представители на органите на съдебната власт, законодателната власт, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление, на международни органи и организации, както и с граждани;
4. организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията и изпълнението на задълженията на съдебните служители;
5. определя реда за документооборота, деловодната и архивната дейност в администрацията;
6. организира работата на съдебните помощници;
7. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;
8. подготвя и осигурява информационната политика на съда;
9. създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители;
10. организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите;
11. организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация;
12. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното персонално заместване от друг служител;
13. организира атестиране на съдебните служители по реда, предвиден в този правилник, и предлага промяна в ранговете и в трудовото им възнаграждение;
14. предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания;
15. ръководи работата по изготвянето на проекта за бюджет на ВАС и го представя за одобрение на председателя на съда;
16. организира процедурите по възлагане на обществени поръчки за нуждите на ВАС;
17. отговаря за управлението на административната дейност в съда;
18. организира процесуалното представителство по дела, по които ВАС е страна;
19. организира и осигурява ползването на учебните бази на ВАС;
20. изпълнява и други задължения, възложени му от председателя на съда.
(2) При отсъствие главният секретар се замества от определен от председателя съдебен служител.

Чл. 7. (1) В изпълнение на правомощията си главният секретар издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.
(2) Съдебните служители могат да оспорят пред председателя разпорежданията на главния секретар във връзка с изпълнение на служебните им задължения в 3-дневен срок от издаването им. Решението на председателя е окончателно.

Чл. 8. Назначаването на главен секретар на ВАС се извършва след провеждане на конкурс, организиран от председателя на ВАС.

Глава втора.
КАБИНЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ


Чл. 9. (1) Кабинетът на председателя на ВАС подпомага работата му и изпълнява организационни, координационни и информационно-аналитични функции.
(2) Кабинетът на председателя се състои от началник на кабинета и експерт "Пресслужба и връзки с обществеността".
(3) В кабинета на председателя на ВАС могат да работят съдебни помощници от състава на ВАС, които са пряко подчинени на председателя.

Чл. 10. (1) Началникът на кабинета:
1. организира и подготвя изпълнението на работната програма на председателя на ВАС;
2. организира връзките на председателя на ВАС с държавните органи и други организации;
3. координира изпълнението на задачите, поставени от председателя на ВАС, и контролира спазването на сроковете;
4. организира воденето и съхраняването на книги за заповедите и другите актове, издадени от председателя на ВАС;
5. получава специална кореспонденция и ежедневно я докладва на председателя на ВАС;
6. изготвя проекти на отговори по постъпилите писма и сигнали и организира кореспонденцията на председателя на ВАС;
7. организира и ръководи работата на съдебните служители в кабинета на председателя на ВАС;
8. изпълнява и други задачи, възложени от председателя на ВАС.
(2) Началникът на кабинета на председателя на ВАС е на негово пряко подчинение.

Чл. 11. (1) Експерт "Пресслужба и връзки с обществеността" осигурява взаимодействието на ВАС със средствата за масово осведомяване при информирането на обществеността за дейността му, като:
1. подготвя и осигурява информационната политика на съда;
2. информира средствата за масово осведомяване за образуването и приключването на дела от значим обществен интерес;
3. организира въвеждането на информацията по предходната точка в интернет страницата на ВАС;
4. подготвя, провежда и ръководи пресконференции, интервюта и брифинги с участието на председателя и неговите заместници;
5. организира и провежда информационни кампании за дейността на ВАС;
6. съгласува и подготвя изявите на председателя и неговите заместници;
7. анализира ефективността на медийното представяне на ВАС;
8. прави ежедневно наблюдение на печатните издания, като създава и поддържа служебен архив с публикациите, аудио- и видеозаписите от осъществените медийни изяви;
9. подготвя проекти за отговори на негативни публикации, свързани с дейността на съда, след съгласуване с председателя;
10. анализира публикациите в медиите на общественото мнение за дейността на ВАС и информира ежедневно председателя и неговите заместници;
11. осигурява координацията и взаимодействието с пресслужбите на други органи на съдебната власт;
12. предоставя информация на медиите и обществеността за работата на съда;
13. разработва програми за популяризиране работата на съда и издигане на авторитета му в обществото;
14. изпълнява и други задачи, възложени от председателя.
(2) Експерт "Пресслужба и връзки с обществеността" е пряко подчинен на председателя.

Глава трета.
ОТДЕЛ "СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ"


Чл. 12. (1) Съдебните помощници са съдебни служители с юридическо образование, които подпомагат съдиите в тяхната работа.
(2) За съдебен помощник се назначава лице, което отговаря на изискванията по чл. 162 на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и е издържало конкурс за съдебен служител.
(3) Председателят на ВАС, подпомаган от своите заместници, разпределя съдебните помощници по колегии, отделения и състави.

Чл. 13. Съдебният помощник:
1. извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и исканията за отмяна, като подпомага образуването на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните;
2. изготвя проекти на съдебни актове;
3. подпомага разпределението на входящите преписки и на административните дела между отделенията и двете колегии;
4. проучва правната доктрина по конкретните въпроси на административното право и процес;
5. проучва, анализира и обобщава практиката на ВАС по различни въпроси на административното право и процес;
6. изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма, молби, сигнали, жалби и предложения, за които се изискват специални правни знания;
7. подпомага съответния административен ръководител при водене на международната кореспонденция;
8. дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси;
9. изучава европейското и чуждестранното законодателство и съдебната практика на Европейския съюз; изготвя запитвания и искания за преюдициални становища по прилагане на европейската съдебна практика по административни дела; извършва при необходимост сравнително-правен анализ по въпросите на българското и европейското административно право;
10. подпомага заместниците на председателя и главния секретар при подготовката и изготвянето на проектни предложения по програми на Европейския съюз, предвидени за укрепване на съдебната власт в Република България;
11. изпълнява и други задачи, възложени от председателя на съда, неговите заместници, председателите на отделения, съдиите и главния секретар.

Чл. 14. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на ЗСВ, Вътрешните правила за работа на отдел "Съдебни помощници" и Кодекса на труда, уреждащи правния статут на съдебните служители, доколкото тези разпоредби са съвместими с функциите на съдебния помощник.

Глава четвърта.
СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА. РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 15. (1) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация в съда.
(2) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на председателя на съда.

Чл. 16. Служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на ВАС чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
5. извършва обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Поверително";
6. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на ВАС съобразно изискванията на ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;
7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;
8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;
10. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;
11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
12. организира и провежда обучението на служителите във ВАС в областта на защитата на класифицираната информация;
13. изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда.

Чл. 17. (1) Административните дела във ВАС, съдържащи класифицирана информация, за които се осъществява предвидената в закона защита, се разпределят за регистриране, обработване и съхранение в "Регистратура за класифицирана информация", в която се извършва:
1. приемане на входящата кореспонденция, съдържаща явна и класифицирана информация;
2. регистриране на постъпилите в съда жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести, молби за отмяна, жалби за бавност и други молби, жалби, оплаквания и допълнителни доказателства по класифицираните административни дела;
3. получаване, регистриране и образуване на постъпилите в съда административни дела, съдържащи класифицирана информация, и обработването им в съответствие с изискванията на специализираното българско законодателство;
4. подреждане и поставяне в папки на образуваните дела;
5. вписвания в деловодните книги и регистри на регистратурата за класифицирана информация и отбелязвания в Единната деловодно-информационна система (ЕДИС);
6. следене за изтичане на процесуалните срокове по преписки и по оставени без движение или спрени дела и докладване на съдията докладчик;
7. изготвяне и изпращане на призовки и съобщения по делата и преписките;
8. подреждане и номериране на новопостъпили документи към висящите дела;
9. докладване на молбите за съдебни удостоверения на съдията докладчик и предаване на изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им представители;
10. регистриране и докладване на молбите за изпълнителни листове на съответния председател на отделение;
11. предоставяне на страните и на процесуалните им представители на справки по делата, включително по телефона;
12. предотвратяване на опити да се правят бележки, знаци, зачертавания и подчертавания в книжата по делото и изваждане на приложени по тях документи;
13. обявяване в срочните книги и в ЕДИС на постановените по делата решения и определения;
14. изготвяне и изпращане на съобщенията за обявените решения и определения, когато те подлежат на обжалване;
15. контрол на процесуалните срокове за обжалване на решенията и определенията и експедиране или архивиране на свършените дела съгласно изискванията на ППЗЗКИ;
16. докладване на председателя на съда, на заместниците на председателя, ръководещи колегиите, или на председателите на отделения постъпилите касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести и искания за отмяна против решения или определения на ВАС;
17. докладване на съдиите докладчици на призовките и съобщенията, върнати в цялост, както и постъпилите молби, становища и други документи по висящите дела и преписки;
18. предоставяне при определените от ЗЗКИ условия и размножаване на документи, съдържащи класифицирана информация, както и издаване на удостоверения и заверени и незаверени преписи от съдебни актове, протоколи и други книжа при спазването на ППЗЗКИ;
19. предоставяне за запознаване и проучване на страните и процесуалните им представители на делата и преписките, съдържащи класифицирана информация;
20. периодични проверки за наличността и начина на съхранение на делата и документите, съдържащи класифицирана информация, които се намират при съдиите и служителите от съда;
21. докладване на служителя по сигурността за случаите на нерегламентиран достъп до документи и материали, съдържащи класифицирана информация, и предприемане на мерки за недопускане и ограничаване на вредните последици;
22. контрол по спазването на правилата за работа с дела и документи, съдържащи класифицирана информация, утвърдени със заповед на председателя на ВАС;
23. уведомяване на служителя по сигурността и на звеното по охрана при установяване нарушения на съответните мерки за физическа сигурност на помещенията на регистратурата и предприемане на мерки по запазване на фактическата обстановка;
24. прилагане на постъпилите по насрочените дела писмени молби, становища, защити и други документи;
25. организиране на своевременното предаване в архива на делата с премахнато ниво на класификация;
26. разпечатване на решенията по класифицираните административни дела на определената за целта защитена компютърна конфигурация;
27. експедиране на изходящата кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;
28. водене на регистрите, утвърдени по номенклатурен списък съгласно чл. 74 ППЗЗКИ;
29. съхраняване списъците на служителите, допуснати до работа с документи, съдържащи класифицирана информация;
30. контрол на сроковете за защита на класифицирана информация и докладване на служителя по сигурността за изтичането им;
31. декласифициране на документи съгласно чл. 50 ППЗЗКИ и изготвяне на протоколи за уведомяване на ДКСИ;
32. годишна и периодични проверки на изработените и получените документи, съдържащи класифицирана информация.
(2) Служителите в "Регистратура за класифицирана информация" водят отделни тетрадки за отразяване движението на документите в рамките на ВАС.
(3) Служителите в тази регистратура са пряко подчинени на служителя по сигурността на информацията.
(4) Щатното обособяване, структурата, численият състав и мерките за защита в "Регистратура за класифицирана информация" се определят от председателя на ВАС в зависимост от нивата на класификация и обема на класифицираната информация.

Глава пета.
СЕКРЕТАР НА КОЛЕГИЯ


Чл. 18. Секретарите на колегия:
1. организират работните графици на заместниците на председателя на ВАС;
2. водят кореспонденцията на заместниците на председателя на ВАС;
3. поддържат регистър на отводите на ВАС;
4. поддържат регистър на исканията до Конституционния съд;
5. координират електронното архивиране на заповедите, издадени от председателя на ВАС;
6. образуват и обработват делата на смесени състави на ВКС и ВАС, както и обявяват постановените съдебни актове по тези дела;
7. поддържат описно-срочна книга на смесените състави на ВАС;
8. извършват и други дейности по разпореждане на председателя на ВАС или неговите заместници.

Част трета.
ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Глава първа.
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Чл. 19. (1) Общата администрация във ВАС осъществява дейността си в следните основни направления:
1. финансово-стопански дейности;
2. човешки ресурси;
3. правни дейности;
4. информационно обслужване и технологии;
5. стопанисване на сградния фонд, техническо и стопанско обслужване и охранителна дейност.
(2) Общата администрация във ВАС е организирана в дирекция, отдели, сектори, самостоятелни административни звена и длъжности.
(3) Структурата на администрацията по ал. 2 се определя със заповед на председателя на ВАС.

Чл. 20. Финансово-стопанските дейности обхващат:
1. разработване на бюджетни прогнози на ВАС;
2. съставяне на проекти за бюджет на ВАС като второстепенен разпоредител с бюджет;
3. подготвяне на предложения за корекция по бюджета на ВАС;
4. изготвяне анализи, доклади и становища по бюджета на ВАС;
5. отчитане изпълнението на бюджета;
6. организиране на финансирането за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен текущ ремонт въз основа на утвърдените лимити;
7. счетоводно отчитане на приходите и разходите по единна бюджетна класификация, по счетоводни сметки от сметкоплана за бюджетните предприятия;
8. изготвяне на месечни и годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и останалите закони за счетоводна регистрация;
9. изготвяне на тримесечни оборотни ведомости и годишни финансови отчети на Върховния административен съд като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
10. подготвяне на проект за годишна инвестиционна програма на Върховния административен съд по обекти и по видове капиталови разходи в рамките на утвърдения бюджет;
11. планиране на обществените поръчки за съответната година;
12. изпълнение на други задачи, възложени с решение на ВСС, от председателя на ВАС или главния секретар.

Чл. 21. Дейността по управление на човешките ресурси обхваща:
1. изготвяне и актуализиране на проекти за длъжностното разписание на Върховния административен съд;
2. изготвяне и актуализиране на проекти за поименното щатно разписание на съдебните служители в администрацията на ВАС;
3. изготвяне на проекти на индивидуални длъжностни характеристики на съдебните служители;
4. подготовка на предложения за откриване, трансформация и съкращаване на щатни длъжности за служители във ВАС;
5. актуализиране и съхранение на кадровите дела на съдиите във ВАС и председателите на административните съдилища;
6. актуализиране и съхранение на кадровите дела на съдебните служители във ВАС;
7. подготовка на актовете за назначаване, преназначаване и освобождаване на съдиите и председателите на административните съдилища;
8. оформяне на трудовите книжки на съдиите от ВАС;
9. подготовка на актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, и оформяне на трудовите книжки на служителите от администрацията на ВАС и служителите в учебните бази на ВАС;
10. разработване на проекти, прогнози и политики за развитието на човешките ресурси във Върховния административен съд;
11. изготвяне на графици за планови обучения; съхраняване и обобщаване на информация от проведени обучения на съдии и съдебни служители; поддържане на регистър на обученията;
12. изготвяне на служебни карти на съдиите и съдебните служители от ВАС;
13. изготвяне на проекти на заповеди за командироване в страната на съдии от ВАС, съдебни служители от ВАС и председатели на административни съдилища;
14. поддържане на регистър на различните видове отпуски и изготвяне на проекти на заповеди за отпуски на съдии и съдебни служители от ВАС и председатели на административни съдилища;
15. организиране на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във ВАС;
16. осъществяване на методическа помощ в работата по управление на човешките ресурси в учебните бази;
17. подпомагане членовете на помощните атестационни комисии от ВАС при атестирането на магистрати от административните съдилища;
18. извършване на справки по дела в Национална база данни "Население";
19. изпълнение на други задачи, възложени с решения на ВСС, от председателя на ВАС или от главния секретар.

Чл. 22. Правните дейности обхващат:
1. изготвяне на правни становища, документации по процедури и дейности на администрацията на ВАС, както и становища по постъпили за съгласуване проекти на нормативни актове и вътрешни правила;
2. съгласуване за законосъобразност и/или изготвяне проекти на вътрешни актове и договори, по които страна е Върховният административен съд;
3. съгласуване на актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения на съдиите и съдебните служители в администрацията на ВАС;
4. участие в процедурите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения на служителите по т. 3, както и при атестирането и повишаването им в ранг;
5. процесуално представителство - изготвяне на документи и участие в съдебни дела, по които страна е Върховният административен съд, след съгласуване с главния секретар; обобщаване на практиката по такива дела;
6. предприемане на необходимите правни действия за събиране вземанията на Върховния административен съд;
7. изготвяне на проекти на документация за възлагане на обществени поръчки;
8. подготвяне и провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки;
9. подготвяне и изпращане на необходимата информация по тези поръчки, както и водене на регистър за проведените процедури през съответната година;
10. изпълнение на други задачи, възложени с решения на ВСС, от председателя на ВАС или от главния секретар.

Чл. 23. Дейността по информационно обслужване и технологии обхваща:
1. администриране, мониторинг и поддръжка на Единната деловодна информационна система на административните съдилища на Република България - ЕДИС, както и други информационни бази на ВАС;
2. администриране, мониторинг и поддръжка на Единната среда за съвместна работа на административните съдилища на Република България;
3. администриране, мониторинг и поддръжка на Защитената среда за съвместна работа, обмен на данни, знание и помощ на административните съдилища на Република България;
4. администриране, мониторинг и актуализация на съдържанието на официалната интернет страница на Върховния административен съд;
5. дейности по изготвяне на съдебна статистика на ВАС;
6. дейности по обезпечаване изправността и нормалното функциониране на локалната компютърна мрежа във ВАС - контрол върху изправността, както и организация на хардуерната и софтуерната поддръжка и належащи ремонти на компютърната, периферната, комуникационната и копирната техника на ВАС;
7. администриране, мониторинг и актуализация на съдържанието на профила на ВАС в Системата за случайно разпределение на делата на ВСС, както и организация и пряко подпомагане работата на разпределящите магистрати във ВАС;
8. организиране и участие в изработването и реализацията на технически проекти за създаване, оптимизиране и/или надграждане на информационни системи, други програмни продукти, технологични процеси и методологии, както и хардуерни и комуникационни системи, свързани с работата на съдиите, съдебните служители и дейността на ВАС в цялост;
9. осигуряване на пряка техническа помощ и обучение при работата с компютърна техника и програмни продукти на съдиите и съдебните служители на ВАС;
10. изпълнение на други задачи, възложени от председателя на ВАС, главния секретар или директора на дирекцията.

Чл. 24. (1) Дейностите по стопанисване на сградния фонд, техническо и стопанско обслужване и охранителна дейност обхващат:
1. организиране и осигуряване стопанисването на имотите, предоставени на Върховния административен съд;
2. проучване на необходимостта от ново строителство, реконструкция или текущ ремонт на сградния фонд, ползван от ВАС, учебните бази на ВАС, съгласувано с главния секретар;
3. планиране на разходите за доставки, услуги и текущ ремонт на сградния фонд, ползван от ВАС, учебните бази на ВАС във връзка с възлагането на обществени поръчки и организиране на провеждането на процедурите за възлагането им по реда на ЗОП и на вътрешни актове след съгласуване с главния секретар;
4. изготвяне на техническите задания за възлагане на доставки, услуги и текущ ремонт на сградния фонд, ползван от ВАС, учебните бази на ВАС;
5. участие в избора на изпълнители за доставки, услуги и текущ ремонт, независим строителен надзор и инвеститорски контрол в строителството;
6. участие в провеждането на експертни технически съвети за приемане на изготвените проекти за строителство и ремонти;
7. осъществяване на текущ контрол при изпълнение на договорите за доставки, услуги и строително-ремонтни работи на сградния фонд, ползван от ВАС , учебните бази на ВАС;
8. поддържане на регистър и съхраняване досиета на имотите, предоставени за стопанисване на Върховния административен съд;
9. организиране и осигуряване на експлоатацията на инсталациите, системите и съоръженията в сградния фонд, ползван от ВАС, учебните бази на ВАС;
10. извършване на поддръжка, включително хигиенизиране и почистване, осигуряване на пропускателния режим, техническо обслужване на инфраструктурата, сградния фонд, техника, обзавеждане и оборудване, предоставени за нуждите на ВАС, учебните бази на ВАС;
11. изпълнение на други задачи, възложени с решения на ВСС, от председателя на ВАС или главния секретар.
(2) Администрацията на учебните бази на Върховния административен съд осигурява нормалното им функциониране, стопанско обслужване и поддръжка с цел осъществяване на обучителни мероприятия, както и почивка на съдиите и съдебните служители на ВАС и членовете на техните семейства.
(3) Правилата за ползване на базите за почивка и за провеждане на обучителен процес в тях се издават от председателя на ВАС в съответствие с решенията на ВСС.

Глава втора.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


Чл. 25. (1) Специализираната администрация на ВАС се ръководи от административен секретар.
(2) Специализираната администрация на ВАС е организирана в следните служби:
1. служба "Административно обслужване";
2. служба "Съдебни секретари";
3. служба "Съдебно деловодство";
4. служба "Призовки и съдебни книжа".

Чл. 26. (1) Административният секретар подпомага главния секретар при организирането на работата на специализираната администрация и му е пряко подчинен.
(2) Административният секретар:
1. организира, контролира и отговаря за работата на съдебните служители от специализираната администрация;
2. предлага на главния секретар мерки за подобряване на организацията и качеството на работа на специализираната администрация;
3. изготвя необходимите справки за дейността на специализираната администрация и ги представя на главния секретар;
4. дава мнение по проекти на индивидуални длъжностни характеристики на съдебните служители в специализираната администрация;
5. предлага за стимулиране или налагане на дисциплинарни наказания служителите от специализираната администрация;
6. изработва, след съгласуване със служителите, график за ползването на отпуските на съдебните служители в специализираната администрация и го предлага за одобрение на главния секретар;
7. контролира системното водене и надлежното съхранение на деловодните книги, водени от специализираната администрация;
8. изготвя месечното разпределение на съдебните заседания на петчленните състави;
9. образува тълкувателните дела на Общото събрание на съдиите от колегиите във ВАС и Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС и организира провеждането на събранията на пленумите и на общите събрания на съдиите във ВАС;
10. изготвя и изпраща покани с искането за приемане на тълкувателно решение до лицата, поканени за участие по делото;
11. изготвя протоколите от пленумите на съдиите от ВАС и от общите събрания на двете колегии и обявява в срочната книга, в ЕДИС и в интернет страницата на ВАС решенията, постановени по тълкувателни дела;
12. организира издаването на сборник "Тълкувателна дейност на ВАС";
13. администрира жалбите, подадени срещу подзаконови нормативни актове по разпореждане на заместника на председателя и ръководител на Първа колегия на ВАС;
14. образува дела по жалбите, подадени срещу подзаконови нормативни актове;
15. съставя графици за разпределението на съдебните зали между съдебните състави;
16. съставя актове за изгубени и унищожени дела;
17. разглежда молби за възстановяване на надвнесени или неправилно внесени суми във връзка със съдебни дела;
18. изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда или от главния секретар.

Служба "Административно обслужване"


Чл. 27. Служба "Административно обслужване" обезпечава регистрирането и експедирането на съдебните книжа, архивирането и съхранението на делата и преписките и информационното обслужване на гражданите и организациите.

Чл. 28. Съдебните деловодители - регистратори, от служба "Административно обслужване":
1. приемат входящата кореспонденция;
2. регистрират постъпилите в съда иницииращи документи и документи, касаещи общата администрация, и датират всички останали документи, подадени във връзка с образувани дела и регистрирани преписки;
3. регистрират постъпилите за послужване или архивиране дела от съдилищата и изискани административни преписки от административните органи;
4. експедират изходящата кореспонденция;
5. осигуряват информация за получената и изпратената кореспонденция;
6. разпределят и направляват постъпилата поща;
7. пренасочват постъпилите явни документи по делата, заведени в "Регистратура за класифицирана информация", за своевременно обработване;
8. изпълняват и други задължения по разпореждане на председателя на съда, главния или административния секретар.

Чл. 29. (1) Съдебните деловодители - регистратори, от служба "Административно обслужване" поддържат следните регистърни книги:
1. входящ дневник на електронен носител;
2. изходящ дневник на хартиен и електронен носител;
3. разносни книги на хартиен носител;
4. книга за веществени доказателства на хартиен носител.
(2) За всяка календарна година се водят отделни дневници и книги по предходната алинея.

Чл. 30. (1) Във входящия дневник се описват постъпилите в съда документи и книжа, като се номерират последователно по реда на постъпването им.
(2) Входящият дневник се организира по начин, който не допуска изтриване на регистрирани данни, нито скриване на последващи изменения или поправки.
(3) Председателят на съда издава писмена заповед, с която определя в каква периодичност се разпечатва входящият дневник на хартиен носител.
(4) В деня на постъпването на иницииращи документи и книжа съдебният деловодител - регистратор, извършва регистрация в ЕДИС, като взема пореден номер от електронния регистър на системата, който вписва върху регистрирания документ.
(5) Регистрационната карта на входящите документи в ЕДИС съдържа следните данни:
1. входящ номер;
2. дата на постъпване;
3. подател, ЕГН (ако такъв е предоставен) и адрес;
4. вид на постъпилия документ - жалба, протест, касационна жалба, касационен протест, частна жалба, частен протест, искане за отмяна, молба за определяне на срок при бавност, искане за налагане на санкция по чл. 304 АПК или друг документ;
5. номер на оспорения административен акт и неговия издател или номер на обжалвания съдебен акт, номер на делото, по който е постановен, и по описа на кой съд е;
6. изходящ номер на съпроводителното писмо, с което е изпратено делото или административната преписка, ако такъв е посочен, и опис на приложените съдебни дела;
7. начин на получаване;
8. административноправна материя;
9. посока - разпределение към съответното отделение или колегия;
10. приложена електронна преписка, ако има такава.

Чл. 31. (1) В изходящия дневник се описват всички изпращани от съда писма и други документи, които не са съставени по конкретно дело, като се номерират последователно по датата на изпращането.
(2) Изходящият дневник съдържа следните данни за изпратените писма:
1. изходящ номер;
2. дата на изпращане;
3. описание на изпращания документ;
4. адресат;
5. начин на изпращане (чрез пощенски оператор, куриер, електронна поща и др.).
(3) Изходящите книжа се подписват от лицето, което ги е изготвило, или от подателя на документа, когато той е различен от неговия автор.
(4) Преписите от изходящите документи се съхраняват в папки. Върху преписите се посочват имената на лицата, съставили и подписали документите, и номерът, под който са изведени.
(5) Изходящият дневник се организира по начин, който не допуска изтриване на регистрирани данни, нито скриване на последващи изменения или поправки.

Чл. 32. (1) В разносните книги се описват пратките, изходящи от ВАС и подадени в пощата.
(2) Разносната книга съдържа:
1. дата на изпращане;
2. изходящ номер на пратката или номер на изпратеното дело;
3. адресат;
4. дата на връчване;
5. име и подпис на длъжностното лице, получило пратката.

Чл. 33. (1) На първата страница на всеки регистриран във входящия дневник или издаден от съда документ се поставят входящият номер и датата на постъпването му или изпращането му. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.
(2) На постъпилите в съда документи, които не подлежат на регистрация във входящия дневник, се отбелязва датата на приемането им. Не подлежат на регистрация във входящия дневник документи, постъпили във връзка с образувани дела или с вече заведени във входящия дневник преписки.
(3) При получаване на книжа по пощата съдебният деловодител - регистратор, записва номера на обратната разписка или датата на пощенското клеймо върху първата страница на постъпилите книжа, като отбелязва, че са постъпили по пощата. Пощенският плик задължително се запазва.
(4) Когато в регистърните книги се правят корекции, те се отбелязват със забележка.

Чл. 34. (1) Регистрираните документи, свързани с административни дела, се изпращат на същия или най-късно на следващия ден от постъпването им на съответното отделение или колегия в зависимост от материята и подсъдността.
(2) Регистрираните молби, жалби, сигнали и предложения, несвързани с административни дела, се администрират по ред, определен във вътрешни правила.

Чл. 35. Новопостъпилите книжа и документи по образувани дела се предават незабавно в съответното деловодство или адвокатска стая в зависимост от местонахождението на делото.

Чл. 36. Съдебните деловодители - адвокатска стая, от служба "Административно обслужване":
1. получават от деловодствата на петчленните състави към двете колегии и от деловодствата на отделенията насрочените за открити съдебни заседания дела и ги подреждат и съхраняват според датите на съдебните заседания;
2. получават отложените дела от съдебните секретари срещу подпис и дата в срочната книга;
3. докладват на съдиите докладчици призовките и съобщенията, върнати в цялост, както и постъпилите молби и искания по насрочени дела;
4. прилагат постъпилите по насрочените дела писмени становища, защити и други документи;
5. предоставят на съдиите и прокурорите поисканите за проучване дела след отбелязване местонахождението им в специална книга и в ЕДИС;
6. предоставят на страните, на процесуалните им представители и на адвокати, легитимиращи се с адвокатска карта, насрочените дела за справки и проучване, като попълват контролен лист по всяко предоставено за проучване дело;
7. предават делата за предстоящите съдебни заседания на съдебните секретари;
8. при всяка промяна на местонахождението на делата, приети за съхранение в адвокатска стая, правят съответното отбелязване в ЕДИС;
9. предават изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им представители след представяне на документ за платена държавна такса;
10. издават незаверени преписи от съдебни актове и протоколи от съдебни заседания, както и копия от приложени към делата книжа въз основа на писмена молба; когато молбата за незаверени преписи е подадена от адвокат без пълномощно по делото, същата се изпраща на докладчика по делото за преценка и писмено разпореждане;
11. следят да не се правят бележки, знаци, зачертавания и подчертавания в книжата по делата и да не се изнасят документи и дела от помещението за съхраняване;
12. отговарят за наличността на делата, както и за пълнотата на приложените към тях книжа;
13. изпълняват и други задължения по разпореждане на председателя на съда, главния и административния секретар.

Чл. 37. Съдебните деловодители - информатори, от служба "Административно обслужване":
1. правят справки, включително по телефона, на страните и на процесуалните им представители за движението на постъпилите в съда книжа и образуваните дела;
2. събират такси за издадени съдебни удостоверения, изпълнителни листове и заверени преписи от съдебни актове съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието;
3. приемат предоставените им от съдебните деловодители на отделения или адвокатска стая копия от съдебни актове и други документи, подготвени по постъпили молби за издаване на заверени преписи;
4. заверяват преписите на влезлите в сила съдебни актове и протоколите от съдебните заседания въз основа на писменото разпореждане на председателя на съответното отделение и ги предават на молителите в същия или най-късно на следващия ден;
5. поддържат регистъра на съдебните решения;
6. изпълняват и други задължения по разпореждане на председателя на съда, главния и административния секретар.

Чл. 38. Съдебните архивари от служба "Административно обслужване":
1. приемат от служба "Съдебно деловодство" и административния секретар подлежащите на архивиране дела, приключените деловодни книги и преписки, които не се отнасят до образувани дела;
2. поддържат архивна книга и архивен регистър в ЕДИС;
3. отговарят за съхраняването на предадените дела, деловодни книги и документи;
4. извършват справки по заведените в архива дела, деловодни книги и документи;
5. изпращат по разпореждане на председателя на съда, заместниците на председателя и оправомощени от тях председатели на отделения архивирани дела за послужване на други съдилища, прокуратурата, органи на следствието или административни органи и отговарят за своевременното им връщане;
6. следят за изтичане на срока за съхраняване на делата, деловодните книги и документи;
7. извършват физическото унищожаване на материалите с изтекъл срок на съхранение;
8. съхраняват подлежащите на запазване документи след унищожаването на материалите с изтекъл срок на съхранение и подготвят предаването в Държавния архив на документите, определени за постоянно съхранение;
9. докладват на председателите на отделенията постъпилите молби за заверени преписи от съдебни актове и протоколи по архивирани дела;
10. при всяка промяна на местонахождението на архивираните дела правят съответното отбелязване в ЕДИС;
11. изпълняват и други задължения по разпореждане на председателя на съда, главния и административния секретар във връзка с архивираните дела и документи, включително предвидени в специален закон или с вътрешни правила.

Чл. 39. (1) Съдебните архивари поддържат архивен регистър в ЕДИС и архивна книга, която съдържа информация за архивираните дела.
(2) Архивната книга съдържа следните данни:
1. архивен номер;
2. номер и година на делото;
3. дата и подпис на съдебния архивар;
4. номер на връзката;
5. номер и дата на протокола, въз основа на който се унищожава делото;
6. номер и дата на запазените документи, кратко описание на съдържанието им;
7. номер на тома, в който документите са подредени за запазване, и годината;
8. забележка.
(3) Архивната книга се води на електронен и на хартиен носител за всяка календарна година.

Чл. 40. (1) Делата се предават в архива след изтичане на 2 месеца от свършването им.
(2) Свършените през текущата година дела, които подлежат на архивиране, се предават в архива не по-късно от 30 юни на следващата година след изтичане на срока по ал. 1.
(3) Деловодните книги и преписките, които не се отнасят до образувани дела, се внасят в архива от съответния съдебен деловодител или административния секретар, след като отпадне необходимостта от тях.

Чл. 41. (1) При внасянето в архива подлежащите на архивиране съдебни дела се регистрират в Архивния регистър в ЕДИС, като на всяко архивно дело се поставя архивен номер и номер на връзката. Съдебният архивар отбелязва архивния номер на делото в описната книга.
(2) Архиварят поставя картон на връзката със свършени дела, върху който обозначава номера на връзката и архивните номера на делата, които се съдържат в нея.
(3) Приетите в архива на съда дела, деловодни книги и документи се съхраняват в специално обезопасено помещение в сградата на ВАС.
(4) Унищожаването или предаването в архив на материали, съдържащи класифицирана информация, се извършва от съдебните архивари и служителите в "Регистратура класифицирана информация" на ВАС при спазване на реда, сроковете и изискванията, предвидени в ЗЗКИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 42. (1) Изнасянето на дела, деловодни книги и други документи от архива за послужване по писмено искане на друг съд, прокуратурата, органите на следствието или административен орган се допуска въз основа на писмено разпореждане на председателя на съда.
(2) На мястото на изваденото от архива дело съдебният архивар поставя картон със забележка за местонахождението му, като прави съответното отбелязване в ЕДИС. Извадените от архива дела и материали се завеждат в специална книга от архиваря, който следи за връщането им.

Чл. 43. Предадените в архива документи се пазят, както следва:
1. свършените дела и други книжа - 10 години;
2. срочните книги, докладните книги и книгите за веществени доказателства - 25 години;
3. азбучните указатели и описните книги - 100 години.

Чл. 44. (1) След изтичане на сроковете по чл. 43 се извършва експертиза на ценността на архивните материали от комисия, назначена със заповед на председателя на съда, която определя подлежащите на унищожаване документи. Ценните документи, определени за постоянно съхраняване от комисията, се предават в Централния държавен архив.
(2) Комисията извършва експертиза на ценността на архивните документи всяка календарна година до края на първото тримесечие.
(3) При извършването на експертизата комисията работи под надзора и според указанията на председателя на съда при спазване на специалните нормативни актове в тази област и инструкциите на органите за управление на Държавния архивен фонд.

Чл. 45. От подлежащите на унищожаване дела се изваждат, подреждат и описват в отделна книга по поредността на архивните номера следните документи: иницииращият документ, оспореният административен акт, протоколите от съдебните заседания и постановените съдебни актове.

Чл. 46. (1) Комисията съставя опис за подлежащите на унищожаване материали в три екземпляра, който се утвърждава от председателя на съда. Два екземпляра от описа се изпращат на Централния държавен архив, а последният остава в архива на съда.
(2) Материалите се унищожават, след като заключението на комисията бъде утвърдено от председателя на съда и съгласувано с Централния държавен архив.
(3) При унищожаване на материалите се съблюдават правилата за запазването на държавната, търговската или друга тайна.
(4) Унищожаването на делата се извършва и в ЕДИС съобразно предвидената функционалност.

Чл. 47. Книгата по чл. 45 се съхранява за срок 100 години.

Служба "Съдебни секретари"


Чл. 48. Служба "Съдебни секретари" във ВАС се състои от съдебните секретари в съда.

Чл. 49. Съдебните секретари са разпределени към петчленните състави на двете колегии и към отделенията на съда.

Чл. 50. (1) Съдебните секретари от служба "Съдебни секретари":
1. изготвят в ЕДИС писма, съобщения и обявления в изпълнение на разпорежданията и резолюциите на председателя на съда, на заместниците на председателя, ръководещи колегиите, на председателите на отделения или на съдиите;
2. въвеждат в ЕДИС резолюциите, въз основа на които изготвят писма, съобщения или обявления;
3. изготвят в ЕДИС списъците на лицата за призоваване по насрочените дела, отпечатват ги и ги зашиват към делата;
4. въвеждат в ЕДИС страните по ненасрочените дела, когато на същите трябва да се изпратят съобщения;
5. призовават страните по телефона, когато това се налага;
6. следят за редовното призоваване на лицата, като проверява призовките по делата най-малко десет дни преди съдебното заседание, докладват нередовно връчените призовки и извършват необходимите действия за редовното призоваване на страните;
7. съхраняват редовно връчените призовки и ги прилагат по делата преди съдебно заседание;
8. съставят преди съдебно заседание списък за реда и часа на разглеждане на делата;
9. осигуряват наличието на веществените доказателства по делата при провеждане на съдебните заседания;
10. водят протокол в електронен вид в ЕДИС при провеждане на съдебно заседание и актуализират върху информационното табло пред заседателната зала списъка с предстоящите за разглеждане дела;
11. съставят протоколите от съдебните заседания при спазване изискванията по чл. 126 ГПК;
12. отразяват в ЕДИС статуса и местонахождението на делата, промяната на съдебните състави и прокурорите, които участват по делата;
13. описват делата след провеждане на съдебното заседание в срочната книга;
14. представят на председателя на съдебния състав за подписване протоколите по делата след изготвянето и отпечатването им на хартиен носител;
15. изпращат на съдиите докладчици делата заедно с подписаните от председателя на състава протоколи по обявените за решаване дела;
16. изготвят списъците за призоваване по отложените дела, предоставят ги на съдебните деловодители за отпечатване на призовки, ако е необходимо, след което предават отложените дела срещу подпис и дата в адвокатска стая;
17. обявяват в ЕДИС съдебните протоколи в срок до три дни след датата на заседанието;
18. изпращат съобщения на страните за указанията на съда, дадени в открити и закрити съдебни заседания;
19. изготвят удостоверения след резолюция на съдията докладчик по молби за съдебни удостоверения, поставят върху тях печат след подписването им от съдията докладчик и ги прилагат по делата за предаване на поискалите ги страни;
20. следят процесуалните срокове по спрени и оставени без движение дела и ги докладват на съдията докладчик;
21. подреждат в папките на делата представените в заседанието книжа по реда на постъпването им и ги номерират;
22. предават делата срещу разписка на назначените вещи лица за извършване на експертизи;
23. изготвят документите за изплащане на сумите за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, преводачи и други и ги изпращат своевременно на касиера на съда;
24. изготвят и издават изпълнителните листове след резолюция на председателя на отделение и отбелязват това със специален печат върху съдебното решение или определение;
25. изготвят протоколите за съдебни поръчки;
26. изпълняват и други задължения по разпореждане на председателя на съда, главния и административния секретар.
(2) Съдебни секретари по дела, съдържащи класифицирана информация, могат да бъдат само тези служители, които имат издадено разрешение за достъп до класифицирана информация. При работа с тези дела съдебните секретари осъществяват функциите по ал. 1, като спазват правилата за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, установени със ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.

Служба "Съдебно деловодство"


Чл. 51. Служба "Съдебно деловодство" се състои от съдебните деловодители от деловодствата на отделенията и колегиите на ВАС.

Чл. 52. Съдебните деловодители от служба "Съдебно деловодство":
1. поставят в папки образуваните административни дела, административнонаказателни преписки и дела по искания за определяне на срок при бавност;
2. извършват вписвания в деловодните книги и съответните отбелязвания в ЕДИС;
3. сканират жалбите, протестите, касационните жалби, касационните протести и исканията за отмяна, както и оспорените административни или съдебни актове на съдилищата, ако не са приложени в електронната преписка на делото в ЕДИС;
4. следят за изтичане на процесуалните срокове по оставени без движение преписки и ги докладват на председателя на съда, заместниците на председателя или на председателя на съответното отделение;
5. изготвят и изпращат призовките по делата;
6. прилагат, подреждат и номерират по висящите дела докладваните постъпили молби, становища и други документи;
7. докладват незабавно на съдията докладчик исканията за спиране на допуснато предварително изпълнение или за допускане на предварително изпълнение на административни актове;
8. докладват образуваните първоинстанционни дела на съдиите докладчици за преценка на редовността и допустимостта на жалбите, произнасяне по доказателствени и други искания и конституиране на заинтересовани страни;
9. докладват молби за съдебни удостоверения на съдията докладчик и предават изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им представители;
10. докладват молбите за изпълнителни листове и за заверени преписи от съдебни актове на председателя на съответното отделение;
11. предоставят на страните и на процесуалните им представители справки по делата, включително по телефона;
12. следят да не се правят никакви бележки, знаци, зачертавания и подчертавания в книжата по делата, да не се изнасят делата от деловодството и да не се изваждат приложени по тях документи;
13. издават незаверени преписи от приложени по делата съдебни актове и протоколи и копия на книжата по делото въз основа на писмена молба; когато молбата за незаверени преписи е подадена от адвокат без пълномощно по делото, изпращат същата на докладчика по делото за преценка и писмено разпореждане;
14. предават изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им представители;
15. подготвят копия от съдебни актове и протоколи по подадени молби за заверени преписи, докладват ги на съдията докладчик по делото, след което ги предоставят на съдебните деловодители - информатори, за заверка;
16. обявяват в срочните книги и в ЕДИС постановените по делата решения и определения;
17. изготвят и изпращат съобщенията за обявените решения и определения, когато те подлежат на обжалване, като правят отбелязване за това върху акта, с посочване на броя на изпратените съобщения и датата на изпращане;
18. изпращат преписи от окончателни (неподлежащи на обжалване) съдебни актове, когато същите пораждат права или вменяват задължения, обвързани със срокове, въз основа разпореждане на съда;
19. следят за процесуалните срокове за обжалване на решенията и определенията и след изтичането им предават свършените дела на съдебните деловодители - регистратори, за експедиция или на съдебните архивари за архивиране;
20. докладват на председателя на съда, на заместниците на председателя, ръководещи колегиите, или на председателя на отделение постъпилите касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести и искания за отмяна против съдебни актове на ВАС;
21. изпращат преписи от постъпилите касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести и искания за отмяна против съдебни актове на ВАС на останалите страни по делото за писмен отговор или възражение;
22. следят за изтичане на срока за представяне на писмен отговор или възражение, след което изпращат делото на деловодството на петчленните състави към съответната колегия;
23. изпълняват и други задължения по разпореждане на председателя на съда, главния и административния секретар.

Чл. 53. По всяко дело съдебният деловодител въвежда следната информация в ЕДИС:
1. номер на делото (генерира се автоматично при образуване на делото в ЕДИС);
2. дата на образуване (генерира се автоматично при образуване на делото в ЕДИС);
3. сканирани документи;
4. съдия докладчик и съдебен състав;
5. местонахождение на делото;
6. дата и час на насрочване на съдебното заседание;
7. статус на делото;
8. номер и дата на постановеното решение или определение (генерира се автоматично при обявяване на съдебния акт в ЕДИС);
9. дата на приключване на делото (генерира се автоматично при обявяване на съдебния акт в деловодно-информационната система).

Деловодни книги


Чл. 54. (1) Във ВАС се водят следните деловодни книги:
1. азбучен указател;
2. описно-срочна книга;
3. докладна книга;
4. регистър на съдебните решения;
5. описна книга за административнонаказателните преписки;
6. описна книга на делата, образувани по искания за определяне на срок при бавност;
7. описно-срочна книга на делата, образувани пред смесени състави;
8. описно-срочна книга на тълкувателните дела на ВАС и описно-срочна книга на тълкувателните дела на ВКС и ВАС;
9. книга за веществените доказателства.
(2) Книгите по ал. 1, т. 1 се водят на електронен носител, книгите по т. 2 - 8 - на електронен и хартиен носител, а книгата по т. 9 - на хартиен носител.
(3) Всяко от деловодствата на петчленните състави на двете колегии и деловодствата на отделенията води отделни книги по ал. 1, т. 1 - 3.
(4) Съдебните деловодители - информатори, водят регистър на съдебните решения.
(5) Деловодствата на петчленните състави към двете колегии съвместно с деловодствата на отделенията към всяка от колегиите водят две описни книги за административнонаказателните преписки - за първа и за втора колегия на съда.
(6) Деловодствата на петчленните състави към двете колегии водят обща описна книга на делата, образувани по искания за определяне на срок при бавност.
(7) Секретарите на колегии водят обща описно-срочна книга на делата, образувани пред смесени състави.
(8) Административният секретар води описно-срочните книги на тълкувателните дела.
(9) Съдебните деловодители - регистратори, водят обща книга за веществените доказателства.
(10) За всяка календарна година се водят отделни деловодни книги.

Чл. 55. (1) Азбучният указател е подреден по азбучен ред по имената на подателите на жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести, искания за отмяна, молби за определяне на срок при бавност, молби за налагане на санкции по чл. 304 АПК или други документи и книжа.
(2) Азбучният указател съдържа данни за номера на делото, датата на насрочването му, трите имена на подателя и неговия адрес.

Чл. 56. (1) Описно-срочната книга осигурява информация за движението на делата от образуването им до предаването им за експедиция или архивиране.
(2) Описно-срочната книга съдържа следните данни:
1. номер на делото;
2. дата на образуване на делото;
3. вид на делото;
4. номер и година на издаване на обжалвания административен акт и от кой орган постъпва;
5. номер и година на издаване на обжалвания съдебен акт и номер и година на първоинстанционното дело и от кой съд постъпва;
6. материя на делото;
7. жалбоподател;
8. ответник;
9. съдия докладчик;
10. състав на съда;
11. прокурор;
12. секретар;
13. дата и резултат от заседанието, включително дата на следващо съдебно заседание и причина за отлагане;
14. номер и дата на обявяването на съдебния акт;
15. резултат на делото - първа инстанция;
16. резултат на делото - втора инстанция;
17. дата на изпращане на друга инстанция и подпис на деловодител;
18. дата на връщане от друга инстанция и подпис на деловодител;
19. продължителност на разглеждане на делото;
20. дата на връщане на делото и подпис на деловодителя.

Чл. 57. (1) Регистърът на съдебните решения съдържа заверени копия от всички съдебни решения, подредени по номер и дата на постановяването им.
(2) Регистърът по ал. 1 се води от съдебен деловодител - информатор, като се разпечатва ежедневно от деловодната система.
(3) Регистърът на съдебните решения се подвързва в томове ежегодно.

Чл. 58. Азбучният указател, описно-срочната книга и регистърът на съдебните решения са публични.

Чл. 59. (1) Докладната книга има предназначението на входящ дневник за деловодствата на петчленните състави към двете колегии и за деловодствата на отделенията. Тя осигурява информация за постъпилите дела или преписки и за тяхното движение.
(2) Докладната книга съдържа следните данни за постъпилите в съда жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести, искания за отмяна, искания за определяне на срок при бавност, искания за налагане на санкции по чл. 304 АПК и др.:
1. входящ номер;
2. подател и адрес;
3. административния орган или съда, чрез който постъпват;
4. разпореждане на председателя на съда, заместниците на председателя на съда, ръководещи колегиите, или на председател на отделение по движението им;
5. номер на образуваното дело.

Чл. 60. (1) Книгата за веществени доказателства осигурява информация за постъпилите в съда веществени доказателства, както и за тяхното съхранение и движение.
(2) Книгата за веществени доказателства съдържа следните данни:
1. пореден номер;
2. дата на постъпване на веществените доказателства в съда;
3. входящ номер и подпис на регистратор;
4. жалбоподател;
5. административен орган;
6. номер на административно дело;
7. дата на заседание;
8. подробно описание на веществените доказателства;
9. дата на получаване на делото и подпис на деловодителя;
10. дата на изпращане на друга инстанция;
11. дата на получаване от друга инстанция;
12. разпоредителни действия (дата и основание за унищожаване, дата и основание за връщане на административния орган).

Чл. 61. (1) Описната книга за административнонаказателните преписки осигурява информация относно образуваните административнонаказателни преписки във връзка с неизпълнение на съдебни актове, постановени от ВАС.
(2) Описната книга за административнонаказателни преписки съдържа следните данни:
1. номер и дата на образуване;
2. колегията или отделението, в което е образувана административнонаказателната преписка;
3. съдия докладчик;
4. подател и адрес;
5. номер на делото на ВАС, по което не е изпълнен съдебният акт;
6. номер на разпореждането, с което се произнася съдът;
7. диспозитив на постановеното разпореждане;
8. направление и дата на експедиране на съда, на който се връща делото, ако подлежи на връщане.

Чл. 62. (1) Описната книга на делата, образувани по искания за определяне на срок при бавност, осигурява информация относно образуваните производства по искания за определяне на срок при бавност от постъпването им в съда до произнасянето от председателя на съда или оправомощен от него заместник.
(2) Описната книга на делата, образувани по искания за определяне на срок при бавност, съдържа следните данни:
1. номер и дата на образуване на делото;
2. подател и адрес;
3. номер на делото и съда, чиито действия се атакуват;
4. номер и дата на определението, с което се произнася председателят на съда или оправомощен от него заместник;
5. диспозитив на постановеното определение;
6. дата на експедиране и съда, на който се връща делото, ако подлежи на връщане.

Чл. 63. Описно-срочната книга на делата, образувани пред смесен петчленен състав, съдържа:
1. номер на делото;
2. дата на образуване на делото;
3. съд 1 и номер на делото, с което е повдигнат спорът за подсъдност;
4. съд 2;
5. материя на делото;
6. съдия докладчик;
7. състав на съда;
8. номер и дата на обявяването на съдебния акт;
9. резултат на делото;
10. дата на изпращане на друга инстанция и подпис на деловодител.

Чл. 64. Описно-срочната книга на тълкувателните дела съдържа:
1. номер на делото;
2. дата на образуване на делото;
3. вносител на искането по чл. 125 ЗСВ;
4. предмет на делото;
5. съдия докладчик ;
6. дата на заседанието;
7. номер и дата на решението;
8. резултат.

Чл. 65. Електронната папка, поддържана в ЕДИС по конкретно дело, трябва да съдържа следната информация:
1. вид на постъпилия документ - жалба, протест, касационна жалба, касационен протест, частна жалба, частен протест, искане за отмяна или друг документ;
2. входящ номер;
3. дата на постъпване;
4. подател и адрес;
5. оспорен административен акт и наименование на органа, който го е издал - по първоинстанционните дела, или номер на обжалван съдебен акт, номер на делото, по което е постановен, и съда, който го е постановил - по касационните производства, частните производства и производствата за отмяна;
6. посока - разпределение към петчленните състави на колегиите и към отделенията;
7. номер на съпроводителното писмо, с което се изпраща делото, или изходящия номер на административната преписка;
8. текст на резолюция или разпореждане на председателя на съда, на заместник на председателя, ръководещ колегия, или на председател на отделение;
9. електронна преписка, ако такава е приложена;
10. номер на делото;
11. дата на образуване;
12. вид производство - първоинстанционно (по жалба или протест), касационно (по касационна жалба или касационен протест), частно (по частна жалба или частен протест) или отмяна (по искане за отмяна на влязло в сила решение);
13. номер, вид и автор на обжалвания административен или съдебен акт - административен орган или съд;
14. сканирани документи;
15. съдебен деловодител, образувал делото;
16. колегия или отделение, в които е образувано делото;
17. съдия докладчик;
18. съдебен състав;
19. прокурор;
20. секретар;
21. местонахождение на делото;
22. административноправна материя;
23. статус на делото - образувано, насрочено, пренасрочено, отложено, спряно, без движение, за решаване, определено, решено;
24. страни по делото;
25. вид на заседанието - открито или закрито;
26. дата и час на насрочване на съдебните заседания;
27. списък на лицата за призоваване за съдебните заседания;
28. изпратени призовки, съобщения, уведомления, обявления и писма;
29. списък с дата и начин на връчване на призовките и съобщенията;
30. протоколи от откритите съдебни заседания;
31. изготвени съдебни удостоверения, РКО, разписки и други документи;
32. определения по хода на делото и разпореждания, постановени в закрити заседания;
33. решения и определения по делото;
34. дата на приключване на делото;
35. издадени изпълнителни листове;
36. архивен номер и дата на архивиране.

Служба "Призовки и съдебни книжа"


Чл. 66. (1) Служба "Призовки и съдебни книжа" осигурява връчването на призовките, съобщенията и съдебните книжа по реда, предвиден в ГПК, и обезпечава движението на делата, преписките и съдебните книжа между председателя, неговите заместници, председателите на отделения, съдиите и съдебните служители.
(2) Призовкарите от служба "Призовки и съдебни книжа" връчват призовки, съобщения и съдебни книжа на страните по делата и преписките по описа на ВАС в райони, определени със заповед на председателя на съда.

Чл. 67. Съдебните деловодители - регистратори на призовки, от служба "Призовки и съдебни книжа":
1. вписват в електронната папка на делото информация относно датата и начина на връчване на призовките и съобщенията в списъците на лицата за призоваване и в списъците за връчване на съобщения;
2. водят книги за призовки и за съобщения, връчвани от служба "Призовки и съдебни книжа";
3. разпределят върнатите в съда призовки по колегии и отделения;
4. изпълняват и други задължения по разпореждане на председателя на съда, главния и административния секретар.

Чл. 68. (1) В служба "Призовки и съдебни книжа" се водят на хартиен и електронен носител отделни книги за призовки и за съобщения за всяко отделение и общи книги за призовки и за съобщения за петчленните състави към двете колегии.
(2) За всяка календарна година се водят отделни книги по предходната алинея.

Чл. 69. Книгите за призовки и за съобщения съдържат следните данни за изпратените призовки и съобщения:
1. пореден номер;
2. номер на делото, по което са изпратени;
3. номер съгласно списъка на страните по делото;
4. подпис на съдебния служител - призовкар, удостоверяващ датата, на която са му предадени;
5. датата, на която са върнати в съда.

Чл. 70. Призовкарите от служба "Призовки и съдебни книжа":
1. получават ежедневно от съдебните деловодители - регистратори на призовки, подлежащите на връчване призовки, съобщения и съдебни книжа и ги връчват в тридневен срок от получаването им при възможност;
2. отбелязват в призовките датата на връчване, трите имена и качеството на лицето, което е получило или е отказало да получи призовката, съобщението или книжата, а когато това лице е различно от адресата, вписват следните данни: родствена връзка с адресата или съсед на адресата, години, грамотност; когато адресатът е едноличен търговец, търговско дружество или друго юридическо лице, отбелязват и длъжността на лицето, което е получило или е отказало да получи призовката;
3. удостоверяват датата и начина на връчването с подписа си, под който изписват трите си имена;
4. ежедневно предават на съдебните деловодители - регистратори на призовки, втория екземпляр на връчените призовки и съобщения срещу негов подпис; при връчване на призовки и съобщения след срока по т. 1 отбелязват във втория екземпляр причините за неспазването на срока;
5. връщат на съдебните деловодители - регистратори на призовки, призовките, които не са могли да връчат в продължение на един месец, като независимо от този срок невръчените призовки следва да бъдат върнати най-късно десет дни преди съдебното заседание, за което се отнасят, и отбелязват в призовките причините за невръчването им;
6. получават ежедневно от съдебните деловодители - регистратори, дела, призовки и съдебни книжа и ги предават във Върховния касационен съд, Административния съд - София-град, Административния съд - София област, Софийския градски съд и Софийския окръжен съд.

Чл. 71. (1) При изпълнение на задълженията си призовкарите се легитимират със служебна карта, издадена от съда.
(2) Призовкарите имат право на транспортни карти за цялата градска мрежа на София.

Чл. 72. (1) Куриерите от служба "Призовки и съдебни книжа" отговарят за своевременното и точно доставяне на подлежащите на обработване дела, съдебни книжа и служебна документация на председателя на съда, на неговите заместници, на съдиите и на съдебните служители.
(2) Куриерите от служба "Призовки и съдебни книжа":
1. разнасят по колегии и отделения приетите от съдебните деловодители - регистратори, съдебни книжа и дела съобразно извършеното разпределение;
2. предават в адвокатската стая насрочените дела;
3. получават преди съдебно заседание насрочените дела от адвокатската стая и ги предават на съответния съдебен секретар за проверка на редовността на призоваването на страните;
4. предават на съдията докладчик за проучване насрочените за предстоящото съдебно заседание дела по негово искане;
5. съдействат на съдебния секретар за отнасянето на предстоящите за разглеждане дела до съдебната зала в подходящ срок преди съдебното заседание и за връщането им след приключване на заседанието в канцеларията на съответния съдебен секретар;
6. разнасят изготвените проекти на съдебни актове за събиране на подписи от членовете на съдебния състав, след което ги предават в деловодството на съответната колегия или отделение;
7. получават от съдебните деловодители компютърна обработка на данни и от съдебните помощници - проекти на съдебни актове, и ги предават на съдията докладчик;
8. разнасят пресата за деня на председателя на съда, неговите заместници и библиотеката на съда;
9. придвижват подлежащия на обработване доклад между съответните деловодства, съдебните помощници и председателя на съда, заместниците му и председателите на отделения;
10. довеждат до знанието на съдиите и съдебните служители съдържанието на заповеди и служебни съобщения;
11. изпълняват и други задължения, определени със заповед на председателя на съда.

Част четвърта.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ


Чл. 73. (1) При изгубване или унищожаване на дело преди изтичане на срока за съхранението му то се възстановява по разпореждане на председателя на съда. В този случай административният секретар съставя акт. За възстановяване на делото се използват данните, които се съдържат в електронната му папка, и всички книжа, които имат отношение към делото, намиращи се в съда, в други институции и в страните.
(2) Когато делото е изгубено или унищожено при първоинстанционното му разглеждане пред ВАС, преди да е постановено решение по него, разпитаните свидетели и вещи лица могат да бъдат разпитани отново, ако не е възможно да се възстановят протоколите от заседанията.
(3) След събирането на материалите и съставянето на проекти за възстановяваните книжа съдът в открито заседание с призоваване на страните се произнася по възстановяване на делото с определение, което подлежи на обжалване по общия ред.
(4) При изгубване или унищожаване на дело, което е било приложено към дело на ВАС, приложеното дело се възстановява от съда, в който е било образувано. За тази цел административният секретар на ВАС изпраща в съда, в който делото е било образувано, препис от акта, установяващ изгубването или унищожаването.
(5) По реда на предходните алинеи се възстановяват и изгубени или унищожени съдебни актове, постановени по дела на ВАС.
(6) Когато делото не е възстановено поради това, че събраните материали са недостатъчни, държавни такси не се събират при повторното завеждане на същото дело.

Част пета.
СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

Глава първа.
НАЗНАЧАВАНЕ


Чл. 74. (1) Съдебните служители се назначават на длъжности съгласно длъжностното разписание на администрацията на Върховния административен съд въз основа на класификатор на длъжностите в администрацията, издаден от Висшия съдебен съвет.
(2) Броят на съдебните служители се определя от Висшия съдебен съвет по предложение на председателя на ВАС в рамките на бюджета на Върховния административен съд.
(3) Председателя на ВАС утвърждава броя на служителите в администрацията на Върховния административен съд.

Чл. 75. За служител в администрацията на Върховния административен съд може да бъде назначено лице, което:
1. е навършило пълнолетие;
2. не е поставено под запрещение;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
4. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5. отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в този правилник, в класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Чл. 76. (1) При назначаване на съдебни служители във Върховния административен съд се прилагат разпоредбите на чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.
(2) При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 КТ.
(3) Когато по време на осъществяване на трудовото правоотношение за съдебния служител възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 75 от този правилник или по чл. 107а, ал. 1 КТ, той е длъжен в 7-дневен срок от настъпването на това основание да уведоми органа по назначаването.
(4) За служителите в администрацията на Върховния административен съд се прилагат и задълженията по чл. 107а, ал. 4 и 5 КТ.

Чл. 77. (1) Съдебен служител, чиято дейност е свързана пряко с правораздавателната дейност и управлението на ВАС, се назначава от председателя на ВАС след провеждане на конкурс.
(2) Длъжностите, които са пряко свързани с правораздавателната дейност и управлението на ВАС, се определят въз основа на класификатор на длъжностите в администрацията, издаден от Висшия съдебен съвет.
(3) При назначаване на съдебен служител на друга длъжност в администрацията на Върховния административен съд, ВСС или Инспектората на ВСС, както и при преместването на съдебен служител от друг орган на съдебната власт във Върховния административен съд, конкурс не се провежда.
(4) В случаите по ал. 3 съдебният служител запазва придобития ранг, освен ако не е по-нисък от определения за новата длъжност минимален ранг.
(5) Разпоредбата на ал. 3 не може да се прилага по отношение на главния секретар на ВАС.

Чл. 78. (1) Конкурсът се обявява от председателя на ВАС с писмена заповед, в която се определят:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, този правилник, класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и длъжностната характеристика за съответната длъжност;
3. начинът на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите;
4. необходимите документи, мястото и срокът на подаването им;
5. общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.
(2) Конкурсът се оповестява с обявление в централен или местен ежедневник, поставяне на обявление на общодостъпното място по ал. 1, т. 5, както и в интернет страницата на ВАС.
(3) В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по ал. 1 и кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика.

Чл. 79. (1) Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. подробна професионална автобиография;
2. мотивационно писмо;
3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;
5. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Чл. 80. (1) Конкурсът за съдебен служител се провежда от комисия в състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на председателя на ВАС.
(2) Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство.
(3) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.

Чл. 81. (1) Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността.
(2) До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.
(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.
(4) В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.
(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.
(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на съда и се публикуват в неговата интернет страница не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.
(7) Недопуснатите до конкурса кандидати могат да обжалват решението на комисията пред председателя на ВАС в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася с окончателно решение. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Чл. 82. (1) Когато няма допуснати кандидати, председателят на ВАС с писмена заповед прекратява конкурсната процедура.
(2) Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

Чл. 83. Въз основа на проведения конкурс комисията класира до трима от кандидатите, получили най-висок резултат.

Чл. 84. (1) В 7-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на председателя на ВАС протокол с резултатите от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.
(2) По преценка на председателя на ВАС той или определеният от него заместник може да проведе събеседване с един или с всички класирани от комисията кандидати.
(3) Трудовото правоотношение възниква с лицето, класирано на първо място в конкурса.

Чл. 85. На назначения служител се връчва лично срещу подпис длъжностна характеристика, съобразена с условията на типовите длъжностни характеристики на служителите в администрацията на ВАС.

Глава втора.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ


Чл. 86. Съдебните служители са длъжни да изпълняват задълженията си в съответствие с връчените им индивидуални длъжностни характеристики.

Чл. 87. (1) Работното време на администрацията на ВАС е от 8,30 ч. до 17 ч. с половин час обедна почивка.
(2) Съдебните служители са длъжни да спазват работното време и да го използват за изпълнение на служебните си задължения.
(3) Допълнителни задължения могат да се възлагат на съдебния служител временно - до 45 работни дни в годината, при служебна необходимост.
(4) При служебна необходимост съдебният служител е длъжен да изпълнява служебните си задължения и извън работното време.

Чл. 88. Съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9 до 17 ч., като обедната почивка се ползва по график.

Чл. 89. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, на организациите и на държавата.
(2) Съдебните служители са политически неутрални при изпълнение на служебните си задължения.
(3) Съдебните служители спазват Етичния кодекс на съдебните служители, одобрен от ВСС.

Чл. 90. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните служители трябва да имат поведение, което да не уронва престижа на съдебната власт.
(2) Съдебните служители са длъжни да изпълняват служебните си задължения в делово облекло и да носят табелка с името и длъжността си.

Чл. 91. Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чл. 92. Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдебния служител се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чл. 93. Съдебните служители имат право да получават възнаграждението, определено за заеманата длъжност, съобразно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, издаден от ВСС.

Чл. 94. Съдебните служители имат право да получават ежегодно суми за допълнително материално стимулиране, както и суми за служебно облекло в размер, определен с актове на ВСС.

Чл. 95. Съдебните служители имат право на основен отпуск и на допълнителен платен годишен отпуск за работа в извънработно време и за изпълнение на допълнителни задължения в размер, определен от ВСС.

Чл. 96. Съдебен служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при освобождаване от длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от десет брутни месечни възнаграждения.

Чл. 97. При изпълнение на служебните си задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец, утвърден от ВСС.

Чл. 98. За неуредените в тази глава въпроси относно правата и задълженията на съдебните служители се прилагат разпоредбите на глава осемнадесета "Администрация на органите на съдебната власт" от ЗСВ и Кодексът на труда.

Глава трета.
АТЕСТИРАНЕ


Чл. 99. Атестирането на съдебните служители има за цел:
1. установяване равнището на професионалната квалификация на служителите и нейното съответствие с изискванията на длъжностната характеристика;
2. проверка на качествата на служителя за ефективно изпълнение на работата;
3. справедливо възнаграждение на съдебните служители;
4. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
5. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.

Чл. 100. (1) Атестирането на съдебните служители се извършва ежегодно след прослужено време на съответната длъжност не по-малко от една година.
(2) Служителите, прослужили по-малко от година на съответната длъжност в съда, се атестират през следващата календарна година.
(3) Атестирането обхваща периода от 1 декември на предходната година до 30 ноември на следващата година.

Чл. 101. (1) Атестирането на съдебните служители е непрекъснат процес.
(2) Участници в процеса на атестиране са:
1. Атестиран - всички съдебни служители в администрацията на Върховния административен съд.
2. Постоянно действаща атестационна комисия, назначена от председателя на съда.
3. Орган по обжалването - председателят на ВАС.
(3) Атестирането на главния секретар, служителя по сигурността на информацията и служителите в кабинета на председателя се извършва от председателя на съда.

Чл. 102. (1) Атестирането включва три дейности:
1. дейност по изготвяне на работен план от прекия ръководител с участието на атестирания;
2. дейност по текущ контрол, осъществяван от прекия ръководител с оглед изпълнението на работния план, обективиран в лично професионално досие на атестирания;
3. изготвяне на оценка от атестационната комисия или в случаите на чл. 101, ал. 3 от председателя на съда.
(2) Дейностите за извършване на атестирането се провеждат в срокове, както следва:
1. изготвянето на работния план - в периода от 1 декември до 31 декември;
2. изготвяне на оценка в края на периода - от 1 до 31 ноември.

Чл. 103. (1) За всеки атестиран прекият ръководител води лично професионално досие.
(2) Личното професионално досие съдържа данни за ефективното изпълнение на работния план, спазването на трудовата дисциплина, постъпилите сигнали и оплаквания, информация относно извършения текущ контрол и становище от прекия ръководител.
(3) При констатирани нарушения на трудовата дисциплина прекият ръководител незабавно уведомява председателя за преценка на наличието на предпоставки за образуване на дисциплинарно производство.

Чл. 104. При изготвянето на оценката в края на периода се вземат предвид данните, събрани в професионалното досие.

Чл. 105. Показателите, по които се оценяват съдебните служители, са, както следва:
1. изпълнение на работния план - до 15 точки;
2. качествено изпълнение на задълженията - до 15 точки;
3. срочно изпълнение на задълженията - до 15 точки;
4. адаптивност към промени в работния процес - до 15 точки;
5. етично поведение - до 10 точки;
6. взаимоотношения с магистрати, съдебни служители и граждани - до 10 точки;
7. работа в екип - до 5 точки;
8. способност за самостоятелна работа - до 5 точки;
9. инициативност и поемане на извънредна работа - до 5 точки;
10. организационни умения - до 5 точки.

Чл. 106. Показателите за оценката се вписват във формуляр, утвърден с вътрешните правила, и се определя обща оценка, която може да бъде 1, 2, 3, 4 и 5, като общият брой от точки е 100:
1. оценка 1 - атестираният изключително ефективно изпълнява работата си, значително над изискванията за длъжността - при получени между 91 и 100 точки;
2. оценка 2 - атестираният редовно изпълнява задълженията си над изискванията - при получени от 81 до 90 точки;
3. оценка 3 - атестираният като цяло изпълнява работата си на нивото на изискванията за длъжността, но не ги надминава - от 61 до 80;
4. оценка 4 - атестираният изпълнява задълженията несъответно на всички изисквания за длъжността и има нужда от подобрение - при получени от 51 до 60 точки;
5. оценка 5 - атестираният изпълнява задълженията си неефективно, много под нивото на изискванията за длъжността - при получени под 50 точки.

Чл. 107. (1) Комисията, а в случаите по чл. 101, ал. 3 - председателят на съда, вписва общата оценка във формуляра за атестиране и запознава атестирания със съдържанието му.
(2) Формулярът се подписва от комисията или в случаите на чл. 101, ал. 3 - от председателя на съда и от атестирания.

Чл. 108. (1) Съдебен служител, който не е съгласен с общата оценка, може да подаде до председателя на съда мотивирано възражение в 7-дневен срок от запознаването и подписването на формуляра.
(2) Председателят на съда се произнася с решение в 7-дневен срок от подаване на възражението.

Чл. 109. При получена оценка 5 атестационната комисия изпраща атестационния формуляр ведно с личното професионално досие на атестирания до председателя за преценка на наличието на предпоставки за прекратяване на трудовия договор.

Глава четвърта.
ПОВИШАВАНЕ В РАНГ


Чл. 110. Всеки съдебен служител при доказана добра професионална квалификация може да бъде повишен в ранг след атестиране.

Чл. 111. Ранговете, в които съдебните служители могат да бъдат повишавани при работата си в съда, са от пети до първи във възходяща степен.

Чл. 112. При първоначално назначаване съдебният служител получава минималния ранг за съответната длъжност, който е определен по Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт.

Чл. 113. При повишаване в ранг съдебният служител получава и по-високо възнаграждение за новия ранг в размер, определен от ВСС.

Чл. 114. Повишаването в ранг се извършва след проведена процедура по атестиране.

Чл. 115. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки от атестирането не по-ниски от "оценка 2".
(2) Предсрочно повишаване в ранг се извършва при оценка 1.

Чл. 116. (1) Когато съдебният служител придобие право на повишаване в ранг, атестационният формуляр се представя на председателя на съда.
(2) Повишаването в ранг се извършва със заповед на председателя на съда.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се приема с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 19 от 27.04.2016 г. на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

§ 2. За неуредените в този правилник въпроси относно назначаването на съдебните служители, прекратяването на трудовите договори с тях и дисциплинарната отговорност се прилагат Кодексът на труда и Законът за съдебната власт.

§ 3. Организацията на работа и конкретните функции на съдебните служители в отделните административни звена от администрацията на ВАС се уреждат и с вътрешни правила, издадени от председателя на ВАС.

§ 4. В едномесечен срок от влизане в сила на този правилник председателят на ВАС утвърждава типови длъжностни характеристики за съответните длъжности.

§ 5. В едномесечен срок от влизане в сила на този правилник главният секретар извършва проверка за съответствието на заварените съдебни служители във Върховния административен съд с длъжностите по този правилник и изискванията за тях и представя писмен доклад на председателя на ВАС.

§ 6. В тримесечен срок от влизане в сила на този правилник длъжностните разписания и поименните щатни разписания на служителите във ВАС и в учебните бази се привеждат в съответствие с изискванията му.

§ 7. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 8. Този правилник отменя Правилника за администрацията на Върховния административен съд (ДВ, бр. 67 от 2013 г.).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти