Logo Неделя, 20 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 7 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПАРАМЕДИК"

В сила от 19.04.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 723030 "Парамедик" от област на образование "Здравеопазване" и професионално направление 723 "Здравни грижи" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 723030 "Парамедик" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 7230301 "Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ", на трета степен на професионална квалификация за специалността 7230302 "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения" и на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 7230303 "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ".

Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 4 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните знания, умения и компетентности в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 723030 "Парамедик", както и изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Парамедик" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва необходимите професионални знания, умения и компетентности.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до влизане в сила на учебните планове и учебните програми по чл. 3.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Парамедик"

 

Професионално направление:

 

723

"Здравни грижи"

 

Наименование на професията:

723030

"Парамедик"

 

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

Ниво по НКР

Ниво по ЕКР

7230301

"Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ"

 

Втора

 

3

 

3

Специалности:

Степен на

професионална

квалификация:

Ниво по НКР

Ниво по ЕКР

7230302

"Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения"

 

Трета

 

4

 

4

7230303

"Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ"

 

Четвърта

 

5

 

5

 

1. Изисквания към кандидатите

За обучение за придобиване на професионална квалификация по професията "Парамедик" може да кандидатстват само лица, навършили 16 години, по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

1.1. Изисквания за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години

1.1.1. За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Парамедик" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г., Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г., Заповед № РД-09-59 от 21.01.2013 г., Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г., Заповед № РД-09-74 от 20.01.2014 г. и Заповед № РД-09-1833 от 11.12.2015 г.) входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършен клас на средното образование или завършено средно образование при срок на обучение 1 година (обучение по рамкова програма Б).

1.1.2. За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Парамедик" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити (обучение по рамкова програма Е).

1.1.3. За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Парамедик" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование при срок на обучение до 2 години (обучение по рамкова програма Г).

1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Парамедик" с придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация лицата трябва:

- да притежават Свидетелство за правоуправление на МПС, категория "В", придобито в съответствие с Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.);

- да отговарят на изискванията на Наредба № I-141 от 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства (ДВ, бр. 94 от 2002 г.).

Валидирането на придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности (ДВ, бр. 96 от 2014 г.), издадена от министъра на образованието и науката.

2. Описание на професията

2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Парамедикът осъществява дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и с осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

Парамедикът с четвърта степен на професионална квалификация може да работи самостоятелно или съвместно с медицински специалисти (лекари и специалисти по здравни грижи) или с други парамедици в зависимост от характера на поставената задача и вида на екипа.

В своята дейност парамедиците с втора и трета степен на професионална квалификация (СПК) са подчинени на тези с четвърта СПК и на медицинските специалисти, а тези с четвърта СПК - на медицинските специалисти. В случай че в екипа липсва парамедик с четвърта степен на професионална квалификация, парамедиците с втора и трета степен на професионална квалификация са подчинени на медицинските специалисти.

Оказването на спешна помощ на пациенти в спешно състояние изисква висока степен на отговорност и благонадеждност. Въпреки екстремните условия, при които трябва да работи, парамедикът следва да е в състояние бързо да взема решения и да изпълнява разпореждания, както и да действа ефикасно, като отчита и психическото състояние на пациента.

Важни качества, които парамедикът трябва да притежава, са съпричастност, готовност за работа в екип, благонадеждност, честност, дискретност, съобразителност, организираност, способност за бързо реагиране и вземане на решение в критична ситуация, устойчивост на вниманието в условия на стрес.

2.1.1. Парамедиците с втора степен на професионална квалификация се обучават за оказване на първа помощ. Те изпълняват функции на шофьори на специализиран транспорт. В съответствие със своята квалификация и специфичната нормативна уредба участват в транспортирането на болни и пострадали хора и в оказването на помощ при спешни случаи, като подпомагат медицинските специалисти.

Парамедикът с втора степен на професионална квалификация:

- асистира при оказване на животоспасяваща помощ на пациенти в спешно състояние, докато те бъдат поети от медицински специалист в лечебно заведение;

- транспортира пациент в спешно състояние до лечебно заведение;

- транспортира болни, ранени или други нуждаещи се от спешна помощ лица независимо от тяхното състояние;

- осъществява контакт с районните координационни централи и лечебните заведения.

Специални дейности на парамедика с втора степен на професионална квалификация са:

А) Дейности преди тръгване на екипа за спешна помощ:

- проверява и установява оперативната готовност на транспортните средства (санитарни автомобили, реанимобили, линейки);

- проверява и установява наличността на техническото оборудване и медицинската апаратура.

Б) Дейности по време на работа на екипа:

- управлява специализирано превозно средство до местоназначението, като при необходимост използва правото на специален режим на движение;

- оценява обстановката за оказване на първа помощ и докладва в районните координационни централи или лечебните заведения;

- подпомага медицинските специалисти и парамедиците с по-висока степен на професионална квалификация при оказване на животоспасяваща помощ на пациенти;

- оказва помощ при провеждане на други дейности в случаите на спешни ситуации;

- транспортира пострадалия до лечебното заведение и осигурява необходимото обслужване;

- осъществява контакт с районните координационни централи и лечебните заведения;

- предава пациента на персонала в лечебното заведение.

В) Дейности след завръщане на екипа:

- почиства и дезинфекцира превозното средство и техническото и медицинското оборудване;

- възстановява оперативната готовност на превозното средство;

- участва в анализа на поведението на членовете на екипа.

2.1.2. Парамедиците с трета степен на професионална квалификация се обучават за оказване на първа помощ. Основната задача на парамедиците с трета степен на професионална квалификация е транспортиране на болни и пострадали и при необходимост подпомагане на по-висококвалифицирания персонал. Парамедиците изпълняват дейностите в съответствие със своята квалификация и съгласно специфичната нормативна уредба за оказване на спешна помощ.

Парамедикът с трета степен на професионална квалификация:

- подпомага медицинските специалисти и парамедика с четвърта степен на професионална квалификация при оказване на животоспасяваща помощ на пациенти в спешно състояние на мястото на инцидента и по време на транспортирането им в лечебното заведение;

- транспортира пациенти в спешно състояние до лечебно заведение;

- следи жизнените функции на пациента по време на транспортирането и оказва съответните грижи в рамките на своите компетентности;

- транспортира болни, ранени или други нуждаещи се от спешна помощ лица независимо от тяхното състояние;

- поддържа контакт с районните координационни централи и лечебните заведения.

Специални дейности на парамедика с трета степен на професионална квалификация са:

А) Дейности преди тръгване на екипа за спешна помощ:

- проверява и установява оперативната готовност на транспортните средства (санитарни автомобили, реанимобили, линейки);

- проверява и установява наличността и изправността на техническото оборудване и медицинската апаратура.

Б) Дейности по време на работа на екипа:

- управлява специализирано превозно средство до местоназначението, като при необходимост използва правото на специален режим на движение;

- оценява обстановката намясто и докладва в районната координационна централа;

- подпомага медицинските специалисти и парамедиците с четвърта степен на професионална квалификация при оказване на животоспасяваща помощ на пациенти;

- оказва помощ при провеждане на необходимите според обстановката медицински, хигиенни и други дейности;

- транспортира пострадалия до лечебното заведение при осигуряване на необходимото обслужване;

- осъществява контакт с районните координационни централи и лечебните заведения;

- предава пациента на персонала в лечебното заведение.

В) Дейности след завръщане на екипа:

- почиства и дезинфекцира превозното средство и оборудването;

- възстановява оперативната готовност на превозното средство;

- участва в анализа на поведението на членовете на екипа.

Г) Дейности, извършвани от парамедика като част от екипа, оказващ помощ на лица със спешни състояния:

- оказва съдействие на медицинските специалисти и парамедиците с четвърта степен на професионална квалификация при осъществяване на диагностично-лечебния процес и грижите за пациентите.

2.1.3. Парамедиците с четвърта степен на професионална квалификация имат за задача при спешно състояние да оказват самостоятелно първа помощ и специализиран транспорт. При отсъствие на медицински специалист парамедикът действа самостоятелно и носи отговорност, като в тези случаи може да ръководи екип от парамедици. При работа в екип с лекар или друг медицински специалист подпомага дейностите по оказване на помощ на лица в спешно състояние.

Парамедикът с четвърта степен на професионална квалификация самостоятелно или с помощта на медицински специалист извършва първоначална оценка на състоянието на пациента в рамките на неговата компетентност, оказва му помощ на мястото на инцидента и по време на транспортирането му, като:

- подпомага медицинските специалисти и изпълнява техните указания при оказване на животоспасяваща помощ на пациенти в спешно състояние на мястото на инцидента, по време на транспортирането и в лечебното заведение;

- контролира екип от парамедици при отсъствие на медицински специалист;

- транспортира пациент в спешно състояние до лечебно заведение;

- следи жизнените функции на пациента по време на транспортирането му и оказва съответните грижи в рамките на своите компетентности;

- транспортира болни, ранени или други нуждаещи се от помощ лица независимо от тяхното състояние;

- управлява превозните средства, познава и работи с медицинското оборудване;

- осъществява контакт с районните координационни централи и лечебните заведения.

Специалните дейности на парамедика с четвърта СПК са:

А) Дейности преди тръгване на екипа:

- проверява и установява оперативната готовност на транспортните средства (санитарни автомобили, реанимобили, линейки);

- проверява изправността на медицинската апаратура и на комуникационните средства в превозните средства;

- проверява наличните лекарствени продукти, медицински пособия и консумативи;

- дава указания на членовете на екипа.

Б) Дейности по време на работа на екипа:

- управлява превозното средство до местоназначението, като при необходимост използва правото на специален режим на движение;

- оценява обстановката намясто и докладва в районната координационна централа;

- подпомага медицинските специалисти или самостоятелно оказва първа помощ;

- организира и ръководи екипа от парамедици при оказване на първа помощ;

- транспортира пострадалия до лечебното заведение при осигуряване на необходимото обслужване съобразно квалификацията си;

- осъществява контакт с районните координационни централи и лечебните заведения;

- предава пациента на персонала в лечебното заведение.

В) Дейности след завръщане на екипа:

- почиства и дезинфекцира превозното средство и оборудването и осъществява контрол върху дейностите;

- възстановява оперативната готовност на превозното средство и осъществява контрол;

- участва в анализа на поведението на членовете на екипа.

Г) Дейности, извършвани от парамедика като част от екип, оказващ помощ на лица със спешни състояния:

- асистира на медицинските специалисти и изпълнява техните указания при осъществяване на грижите за пациентите.

2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите втора степен на квалификация по професията "Парамедик" могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Придобилите трета степен на квалификация по професията "Парамедик" могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация.

Лицата, практикуващи професията "Парамедик", могат да повишават квалификацията си чрез участие в краткосрочни обучения, семинари, конференции, самообучение и други форми за продължаващо професионално развитие. Повишаването на професионалната квалификация на парамедиците е в съответствие със съвременните тенденции за учене през целия живот.

2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г., РД-01-529 от 30.06.2011 г., РД-01-533 от 30.06.2011 г., РД-01-952 от 29.12.2011 г., РД-01-586 от 6.07.2012 г., РД-01-1002 от 19.12.2012 г., РД-01-979 от 21.12.2013 г., РД-01-933 от 19.12.2014 г. и РД-01-1027 от 22.12.2015 г.

Лицата, придобили втора, трета и четвърта степен на квалификация по професията "Парамедик", могат да заемат длъжността 3258-3001 "Парамедик" от единична група "Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ", както и на други длъжности, допълнени при актуализирането на НКПД.

Придобилите втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация по професията "Парамедик" могат да работят в центровете за спешна медицинска помощ, в структури на лечебни заведения с основна дейност оказване на спешна помощ, в служби за спешно реагиране - като част от спасителни екипи, както и в структури за оказване на първа помощ.

3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)

Професия "Парамедик" - обща задължителна професионална подготовка

Обща задължителна професионална подготовка за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ" - втора степен на професионална квалификация

Относителна тежест: 30 %

ЕРУ Организация на труда

2-1

·         Резултат от ученето (РУ) Организира работния процес

·         РУ Поема отговорност за качеството на работата си

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

2-2

·         РУ Спазва хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на труд на работното място

·         РУ Предотвратява и овладява аварийни ситуации

·         РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

ЕРУ Комуникация и чужд език

2-3

·         РУ Общува ефективно в работния екип

·         РУ Владее чужд език по професията

ЕРУ Работа с информационни и комуникационни технологии

2-4

·         РУ Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

·         РУ Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии

ЕРУ Инициативност и предприемачество

2-5

·         РУ  Познава основите на икономиката и предприемачеството

·         РУ Формира предприемаческо поведение

Обща задължителна професионална подготовка за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения" - трета степен на професионална квалификация

Относителна тежест: 30 %

ЕРУ Организация на труда

3-1

·         РУ Организира работния процес

·         РУ Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

3-2

·         РУ Спазва хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на труд на работното място

·         РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

·         РУ Овладява аварийни ситуации

ЕРУ Комуникация и чужд език

3-3

·         РУ Общува ефективно в работния екип

·         РУ Води ефективна бизнес комуникация

·         РУ Владее чужд език по професията

ЕРУ Информационни и комуникационни технологии

3-4

·         РУ Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

·         РУ Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии

ЕРУ Инициативност и предприемачество

3-5

·         РУ Познава основите на икономиката и предприемачеството

·         РУ Формира предприемаческо поведение

Обща задължителна професионална подготовка за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ" - четвърта степен на професионална квалификаця

Относителна тежест: 30 %

ЕРУ Организация на труда

4-1

·         РУ Организира работния процес

·         РУ Управлява работния екип

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

4-2

·         РУ Спазва хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на труд на работното място

·         РУ Предотвратява и овладява аварийни ситуации

·         РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

ЕРУ Комуникация и чужд език

4-3

·         РУ Общува ефективно в работния екип

·         РУ Води ефективна бизнес комуникация

·         РУ Владее чужд език по професията

ЕРУ Информационни и комуникационни технологии

4-4

·         РУ Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

·         РУ Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии

ЕРУ Инициативност и предприемачество

4-5

·         РУ Прилага принципите на предприемачеството

·         РУ Демонстрира предприемаческо поведение

·         РУ Участва в разработването на бизнес план

Отраслова задължителна професионална подготовка за всички специалности на професията

Относителна тежест: 20 %

ЕРУ Анатомия и физиология на човека

723-1

·         РУ Познава структурата и функциите на системите в човешкия организъм

·         РУ Разпознава белезите на патологични нарушения в системите на човешкия организъм

ЕРУ Хигиенни правила и норми

723-2

·         РУ Извършва дезинфекция

·         РУ Извършва подготовка за стерилизация

·         РУ Извършва дезинсекция и дератизация

·         РУ Участва в профилактични мерки за предпазване от вътреболнични инфекции

ЕРУ Професионална етика в здравните грижи

723-3

·         РУ Спазва етичните норми и правилата за специфично общуване

·         РУ Грижи се за психологическата устойчивост на пациента

Специфична за професията "Парамедик" задължителна професионална подготовка за всички специалности на професията

Относителна тежест: 30 %

ЕРУ Оборудване в спешната медицинска помощ

723030-1

·         РУ Използва апарати, инструменти и консумативи

·         РУ Събира, обработва и предава информация

ЕРУ Автомобил за спешна медицинска помощ

72303-2

·         РУ Управлява автомобил за спешна медицинска помощ

·         РУ Следи за изправността на автомобила за спешна медицинска помощ

ЕРУ Евакуация и други действия на мястото на инцидента

723030-3

·         РУ Прилага прийомите за евакуация на пострадал от мястото на инцидента

·         РУ Предприема действия при кризисни и бедствени ситуации

Специфична за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ" - втора степен на професионална квалификация, задължителна професионална подготовка

Относителна тежест: 20 %

ЕРУ Асистиране в спешната помощ (II СПК)

7230301-1

·         РУ Разпознава основните белези на различните спешни състояния при деца и възрастни

·         РУ Прилага съответните техники за оказване на първа помощ

Специфична за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения" - трета степен на професионална квалификация, задължителна професионална подготовка

Относителна тежест: 20 %

ЕРУ Асистиране в спешната помощ (III СПК)

7230302-1

·         РУ Разпознава основните белези на различните спешни състояния при деца и възрастни

·         РУ Прилага съответните техники за оказване на първа помощ

·         РУ Подпомага лекаря в поддържането на жизнените функции на пациента

Специфична за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ" - четвърта степен на професионална квалификация, задължителна професионална подготовка

Относителна тежест: 20 %

ЕРУ Асистиране в спешната помощ (IV СПК)

7230303-1

·         РУ Разпознава основните белези на различните спешни състояния при деца и възрастни

·         РУ Прилага съответните техники за оказване на първа помощ

·         РУ Подпомага лекаря в поддържането на жизнените функции на пациента

ЕРУ Организация на труда - втора степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Организация на труда

Код:

2-1

Важи за всички специалности от втора степен на професионална квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР):

3

Ниво по Европейска квалификационна рамка (ЕКР):

3

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1:

Организира работния процес

Знания

·     Познава структурата на организацията, в която упражнява професията

·     Познава методи за нормиране на работния процес

·     Познава основните нормативни документи, свързани с упражняваната професия

Умения

·     Планира работния процес

·     Съставя график на работните задачи

·     Прилага изискванията на нормативните документи, свързани с професията

Компетентности

·     Ефективно организира работния процес

·     Предлага и обосновава необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

·     Познава видовете дейности в работния процес

·     Знае изискванията за изпълнение на видовете дейности

·     Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

·     Спазва етичните норми на поведение

·     Подпомага за изграждането на етична работна среда

Компетентности

·     Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Решаване на тест

Средство 2:

·     Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Дефинира основни теоретични понятия в областта на организацията на работния процес

За средство 2:

·     Дефинира основни теоретични понятия в областта на разпределението на дейностите в работния процес

 

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда - втора степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Код:

2-2

Важи за всички специалности от втора степен на професионална квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1:

Спазва хигиенните норми, здравословните и безопасни условия на труд на работното място

Знания

·     Познава нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд

·     Познава професионалните и здравните рискове при изпълнение на различните трудови дейности

·     Знае защитните приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

·     Организира работните дейности, опазвайки живота и здравето - своите и на околните

·     Осигурява безопасността на работната среда

Компетентности

·     Отнася се с отговорност при спазване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене 2:

Осъществява дейности за опазване на околната среда

Знания

·     Посочва рисковете от замърсяване на околната среда

·     Познава основните нормативни изисквания за опазване на околната среда

·     Познава специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредни вещества и замърсители във въздуха

Умения

·     Проверява периодично концентрацията на вредни вещества със специализирани уреди

·     Прилага дейности за поддържане на допустимите норми на замърсяване

·     Организира събиране и съхраняване на опасни продукти, спазвайки изискванията за събиране и съхраняване

Компетентности

·     Спазва нормативните изисквания и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 3:

Овладява аварийни ситуации

Знания

·     Знае основната терминология, свързана с аварийните ситуации

·     Познава основните нормативни документи за аварийна безопасност

·     Познава правилата за работа при възникване на аварии и аварийни ситуации

·     Познава реда за разследване на аварии и злополуки

·     Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

·     Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

·     Действа като член на екипа при аварии

·     Оказва първа помощ на пострадали при авария и аварийни ситуации

Компетентности

·     Действа отговорно при овладяване на аварийни ситуации в съответствие с нормативните изисквания и установените вътрешнофирмени правила за аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Решаване на тест

Средство 2:

·     Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Владее основни теоретични знания за:

- хигиенните норми;

- здравословните и безопасни условия на труд на работното място;

- превантивната дейност за опазване на околната среда;

- овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.

За средство 2:

·     Избира най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация

·     Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

 

ЕРУ Комуникация и чужд език - втора степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Комуникация и чужд език

Код:

2-3

Важи за всички специалности от втора степен на професионална квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

·     Познава ролите на отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

·     Познава правилата за осъществяване на писмена кореспонденция

Умения

·     Осъществява комуникация с екипа при изпълнение на професионалните си задължения

·     Умее да води разговор по професионални теми

·     Формулира проблеми, задава въпроси и представя информация по конкретни професионални теми

Компетентности

·     Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

·     Поема отговорност при работа в екип

Резултат от учене 2:

Владее чужд език по професията

Знания

·     Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

·     Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език

·     Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

·     Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

·     Владее чужд език на ниво, позволяващо му да изпълнява служебните си задължения

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·     Учебен кабинет

 

ЕРУ Информационни и комуникационни технологии - втора степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Информационни и комуникационни технологии

Код:

2-4

Важи за всички специалности от втора степен на професионална квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1:

Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

Знания

·     Запознат е с основните съвременни информационни и комуникационни технологии

Умения

 ·     Информира се за новостите в областта на ИКТ, които имат отношение към пряката му професионална дейност

Компетентности

·     Повишава знанията и уменията си в сферата на ИКТ, свързани с професионалната му дейност

Резултат от учене 2:

Използва различни информационни и комуникационни технологии

Знания

·     Познава най-често използваните ИКТ в работния процес

·     Познава специализираната терминология

Умения

·     Работи с компютър

·     Ползва програмни продукти и специализиран софтуер

Компетентности

·     Работи самостоятелно с подходящи ИКТ съобразно спецификата на конкретната професионална дейност

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Изпълнение на поставена задача, свързана с използването на информационни и комуникационни технологии

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·     Компютърен кабинет

Критерии за оценяване:

·     Изпълнява работната задача, като прилага информационни и комуникационни технологии

·     Обосновава избора на информационни и комуникационни технологии за решаване на работната задача

 

ЕРУ Инициативност и предприемачество - втора степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Инициативност и предприемачество

Код:

2-5

Важи за всички специалности от втора степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1:

Познава основите на икономиката и предприемачеството

Знания

·     Знае същността на предприемачеството и съдържанието на предприемаческия процес

·     Знае ролята на предприемаческите умения за постигане на успех

Умения

·     Анализира практически примери за успешно управление на дейността

Компетентности

 ·     Предлага и обосновава прилагането на нови идеи за успешно изпълнение на дейностите

Резултат от учене 2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

 

·     Познава характеристиките на предприемаческото поведение

·     Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

·     Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния процес

Компетентности

·     Предлага и прилага иновативни решения за оптимизиране на дейностите

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Решаване на тест

Средство 2:

·     Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Владее основните теоретични знания в областта на икономиката и предприемачеството

За средство 2:

·     Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

 

ЕРУ Организация на труда - трета степен на професионална квалификация

Наименование на единицата:

Организация на труда

Код:

3-1

Важи за всички специалности от трета степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на

професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Организира работния процес

Знания

·     Познава структурата на лечебните заведения

·     Познава методи за нормиране на работния процес

·     Познава основните нормативни документи, свързани с упражняваната професия

·     Познава изискванията за ефективно планиране на ресурси, свързани с работния процес

Умения

·     Планира работния процес

·     Съставя график на работните задачи

·     Спазва основните нормативни актове, свързани с упражняваната професия

Компетентности

·     Ефективно организира работния процес

·     Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

·     Познава видовете дейности в работния процес

·     Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности

·     Познава начините за ефективна организация на дейностите

Умения

·     Организира дейностите в работния процес съобразно изискванията за ефективност

·     Спазва етичните норми на поведение

·     Съдейства за изграждането на конструктивна работна среда

Компетентности

·     Ефективно разпределя изпълнението на дейностите в работния процес

·     Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Решаване на тест

Средство 2:

·     Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Дефинира основни теоретични понятия в областта на:

- организацията на работния процес

За средство 2:

·     Дефинира основни теоретични понятия в областта на:

- разпределението на дейностите в работния процес

 

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда - трета степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Код:

3-2

Важи за всички специалности от трета степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Спазва хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на труд на работното място

Знания

·     Познава основните нормативни документи за здравословни и безопасни условия на труд

·     Знае видовете защитни приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

·     Организира работните дейности, опазвайки живота и здравето - своите и на околните

·     Провежда инструктаж на работния екип за безопасна работа

·     Осигурява безопасността на местата за оказване на спешна помощ

·     Изброява професионалните и здравните рискове при изпълнение на различните трудови дейности

Компетентности

·     Спазва мерките за безопасност и се отнася с отговорност към живота и здравето на хората

Резултат от учене 2:

Осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда

Знания

·     Посочва рисковете от замърсяване на околната среда

·     Познава нормативните изисквания за опазване на околната среда

·     Познава специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредни вещества и замърсители във въздуха

Умения

·     Проверява периодично концентрацията на вредни вещества със специализирани уреди

·     Прилага дейности за поддържане на допустимите норми на замърсяване

·     Организира събиране и съхраняване на опасни продукти и излезли от употреба уреди и консумативи, спазвайки технологията за събиране и съхранение

Компетентности

·     Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 3:

Овладява аварийни ситуации

Знания

·     Знае основната терминология, свързана с аварийните ситуации

·     Познава нормативните документи за аварийна безопасност

·     Познава реда за разследване на аварии и злополуки

·     Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

·     Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

·     Организира действията на екипа при аварии

·     Оказва първа помощ на пострадали при авария

·     Изброява правилата за работа при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

·     Действа адекватно и отговорно при овладяване на възникнали аварийни ситуации в съответствие с нормативните изисквания и с установените вътрешни правила за аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Решаване на тест

Средство 2:

·     Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Владее задълбочени теоретични знания за:

- хигиенните норми

- здравословните и безопасни условия на труд на работното място

- превантивната дейност за опазване на околната среда

-овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали

За средство 2:

·     Избира бързо и без колебание най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация

·     Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

 

ЕРУ Комуникация и чужд език - трета степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Комуникация и чужд език

Код:

3-3

Важи за всички специалности от трета степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

·     Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

·     Комуникира с екипа и персонала на лечебното заведение при изпълнение на работните задачи

Компетентности

·     Осъществява ефективна комуникация с всички участници в трудовата дейност съобразно работния протокол

Резултат от учене 2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·     Познава етичните норми на комуникацията

·     Познава правилата за вербална и невербална комуникация

·     Познава ефективното поведение при конфликти

·     Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

·     Познава средства за водене на делова комуникация

Умения

·     Разпознава и избягва конфликтни ситуации

·     Решава конфликтни ситуации

·     Води делова комуникация - писмена и устна

·     Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

·     Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно индивидуалните им особености

·     Комуникира с клиентите с цел консултиране и съгласуване на услугите

Резултат от учене 3:

Владее чужд език по професията

Знания

·     Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

·     Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език

·     Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

·     Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

·     Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми при изпълнение на служебните си задължения

Средства за оценяване:

 

Средство 1:

·     Комуникира на чужд език в учебна или работна ситуация

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

 

ЕРУ Информационни и комуникационни технологии - трета степен на професионална квалификация

Наименование на единицата:

Информационни и комуникационни технологии

Код:

3-4

Важи за всички специалности от трета степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

Знания

·     Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

Умения

·     Следи за новости в областта на ИКТ, свързани с работата

Компетентности

·     Избира правилно съответната ИКТ съобразно изискванията на работната среда

Резултат от учене 2:

Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии

Знания

·     Знае най-често използваните ИКТ в рамките на работния процес

·     Познава специализираната терминология

Умения

·     Работи с компютър

·     Ползва програмни продукти и специализиран софтуер

·     Изготвя, регистрира и архивира документи в електронен вид

Компетентности

·     Самостоятелно работи с подходящо подбрани ИКТ съобразно спецификата на конкретната дейност

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Изпълнява работната задача, като прилага информационни и комуникационни технологии

Средство 2:

·     Обосновава избора на информационни и комуникационни технологии за решаване на работната задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·     Компютърен кабинет

Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:

·     Изпълнение на поставена задача, свързана с използването на информационни и комуникационни технологии

 

ЕРУ Инициативност и предприемачество - трета степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Инициативност и предприемачество

Код:

3-5

Важи за всички специалности от трета степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Познава основите на икономиката и предприемачеството

Знания

·     Знае същността на предприемачеството и съдържанието на предприемаческия процес

·     Знае ролята на предприемаческите умения за успеха в лечебното заведение

Умения

·     Анализира практически примери за успешното изпълнение на дейността си

·     Анализира обкръжаващата среда на лечебното заведение и описва силните и слабите страни в дейността му

Компетентности

·     Предлага и обосновава нови идеи, свързани с подобряване на работния процес

Резултат от учене 2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

·     Познава характеристиките на предприемаческото поведение

·     Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

·     Преценява необходимостта от въвеждане на иновативни решения за промени в работата

Компетентности

·     Предлага иновативни решения за оптимизация на дейностите

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Решаване на тест

Средство 2:

·     Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Владее основните теоретични постановки в областта на икономиката и предприемачеството

За средство 2:

·     Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

 

ЕРУ Организация на труда - четвърта степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Организация на труда

Код:

4-1

Важи за всички специалности от четвърта степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1:

Организира работния процес

Знания

·     Познава структурата на лечебното заведение

·     Познава методи за нормиране на работния процес

·     Познава основните нормативни документи, свързани с професията

·     Познава изискванията за ефективно планиране на ресурси

Умения

·     Планира работния процес съобразно изискванията за ефективност

·     Съставя график на работните задачи

·     Спазва изискванията на основните нормативни актове, свързани с упражняваната професия

Компетентности

·     Ефективно организира работата си

·     Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 2:

Отговаря за разпределението на дейностите

Знания

·     Познава видовете дейности

·     Познава изискванията за ефективно и качествено изпълнение на видовете дейности

·     Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

·     Организира дейностите в правилна технологична последователност

·     Спазва и следи етичните норми на поведение

·     Подпомага изграждането на конструктивна работна среда

Компетентности

·     Ефективно разпределя и планира дейностите в работния процес

·     Работи за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Решаване на тест

Средство 2:

·     Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Дефинира теоретични понятия в областта на организацията на работния процес

За средство 2:

·     Дефинира теоретични понятия в областта на разпределението на дейностите в работния процес

 

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда - четвърта степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Код:

4-2

Важи за всички специалности от четвърта степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1:

Спазва хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на труд на работното място

Знания

·     Познава основните нормативни документи за здравословни и безопасни условия на труд

·     Знае видовете защитни приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

·     Организира работните дейности, опазвайки живота и здравето - своите и на околните

·     Провежда инструктаж на работния екип за безопасна работа

·     Осигурява безопасността на работното място

·     Изброява професионалните и здравните рискове при различни трудови дейности

Компетентности

·     Спазва мерките за безопасност и се отнася с отговорност към хората

Резултат от учене 2:

Осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда

Знания

·     Познава рисковете от замърсяване на околната среда

·     Познава основните нормативни изисквания за опазване на околната среда

·     Познава специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредни вещества и замърсители във въздуха

Умения

·     Проверява периодично концентрацията на вредни вещества със специализирани уреди

·     Прилага и възлага дейности за поддържане на допустимите норми на замърсяване

·     Организира събиране и съхраняване на опасни продукти и излезли от употреба уреди и консумативи, спазвайки технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

·     Анализира причините за екологично замърсяване

·     Следи за стриктното спазване на правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 3:

Овладява аварийни ситуации

Знания

·     Познава нормативните документи за аварийна безопасност

·     Познава реда за разследване на аварии и злополуки

·     Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

·     Използва правилно терминологията при описване на видовете аварийни ситуации

·     Разпознава своевременно опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

·     Организира бързо действията на екипа при аварии

·     Оказва първа помощ на пострадали при авария

·     Изброява правилата за работа при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

·     Действа адекватно и отговорно при овладяване на възникнали аварийни ситуации в съответствие с нормативните изисквания и установените вътрешни правила за аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Решаване на тест

Средство 2:

·     Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Владее теоретични знания за:

- хигиенните норми

- здравословните и безопасни условия на труд на работното място

- превантивната дейност за опазване на околната среда

- овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали

За средство 2:

·     Избира бързо най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация

·     Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

 

ЕРУ Комуникация и чужд език - четвърта степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Комуникация и чужд език

Код:

4-3

Важи за всички специалности от четвърта степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на профе-

сията:

Парамедик

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

·     Знае ролите на отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

·     Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

·     Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

Резултат от учене 2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·     Познава етичните норми на комуникацията

·     Познава правилата за вербална и невербална комуникация

·     Познава ефективното поведение при конфликти

·     Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

·     Познава средствата за водене на делова комуникация

Умения

·     Разпознава и избягва конфликтни ситуации

·     Решава конфликтни ситуации

·     Води делова комуникация - писмена и устна

·     Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

·     Защитава правата на потребителите

·     Прави проучвания на пазара за алтернативни решения

Компетентности

 ·     Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно индивидуалните им особености

·     Комуникира с клиенти с цел консултиране и предоставяне на необходимата им информация

Резултат от учене 3:

Владее чужд език по професията

Знания

·     Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

·     Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и други) на чужд език

·     Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

·     Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

·     Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми при изпълнение служебните си задължения

Средства за оценяване:

 

Средство 1:

·     Комуникира на чужд език в учебна или работна ситуация

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

 

ЕРУ Информационни и комуникационни технологии - четвърта степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Информационни и комуникационни технологии

Код:

4-4

Важи за всички специалности от четвърта степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на профе-

сията:

Парамедик

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1:

Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

Знания

·     Запознат е със съвременните информационни и комуникационни технологии

Умения

·     Информира се за новости в областта на ИКТ, свързани с пряката му работа

Компетентности

·     Избира правилно съответната ИКТ съобразно изискванията на работната среда

Резултат от учене 2:

Използва различни видове информационни и комуникационни технологии

Знания

·     Познава предназначението на различните видове ИКТ, които имат приложение в работата му

Умения

·     Ползва компютър

·     Прилага различни програмни продукти и софтуерни приложения, имащи отношение към трудовите дейности

·     Подготвя в електронен вид справки, документи и др., документация, имаща отношение към дейността му

Компетентности

·     Самостоятелно работи с подходящо подбрани ИКТ съобразно спецификата на дейността си

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Изпълнява работната задача, като прилага информационни и комуникационни технологии

Средство 2:

·     Обосновава избора на информационни и комуникационни технологии за решаване на работната задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

·     Компютърен кабинет

Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:

·     Изпълнение на поставена задача, свързана с използване на информационни и комуникационни технологии

 

ЕРУ Инициативност и предприемачество - четвърта степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Инициативност и предприемачество

Код:

4-5

Важи за всички специалности от четвърта степен на професионална квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1:

Прилага принципите на предприемачеството

Знания

·     Знае същността на предприемачеството и съдържанието на предприемаческия процес

·     Знае ролята на предприемаческите умения за постигане на успех в бизнеса

·     Познава принципите и предизвикателствата на предприемачеството

·     Знае ролята на предприемаческите умения за успех в кариерата

Умения

·     Анализира практически примери за успешното изпълнение на дейностите

·     Анализира обкръжаващата среда на лечебното заведение, както и силните и слабите страни на лечебното заведение

Компетентности

·     Демонстрира предприемачески умения

Резултат от учене 2:

Демонстрира предприемаческо поведение

Знания

·     Познава характеристиките на предприемаческото поведение

·     Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

·     Преценява необходимостта от въвеждане на промени в работата

·     Обосновава необходимостта от въвеждане на промени в работата за оптимизация на дейностите

Компетентности

·     Предлага внедряването в практиката на иновативни идеи за подобряване на дейността и за оптимизация на дейностите

Резултат от учене 3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

·     Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

Умения

·     Участва в разработването на бизнес план, като прилага на практика знанията и уменията, необходими за изготвянето му

Компетентности

·     Самостоятелно или в екип разработва бизнес план, като преценява рисковете и възможните области за подобрение

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Решаване на тест

Средство 2:

·     Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

·     Разработване в екип на бизнес план на фирма по предварително дефинирано задание

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:

·     Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Владее основните теоретични постановки в областта на икономиката и предприемачеството

За средство 2:

·     Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

За средство 3:

·     Мотивирано участва в разработването на отделните съставни елементи на бизнес плана според изискванията на предварително дефинираното задание

 

ЕРУ Анатомия и физиология на човека

Наименование на единицата

Анатомия и физиология на човека

Код:

723-1

Важи за всички професии и специалности от професионално направление "Здравни грижи"

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Познава устройството и функциите на системите в човешкия организъм

Знания

·     Назовава органите и системите в човешкия организъм

·     Назовава основните функции на човешките органи и системи

·     Демонстрира основни теоретични знания за анатомията и физиологията на човешкия организъм

Умения

·     Разграничава различните анатомични структури и физиологични процеси

Компетентности

·     Знае, възпроизвежда, разбира, интерпретира и прилага знанията по анатомия и физиология на човешкия организъм в стандартни ситуации

Резултат от учене 2:

Разпознава патологичните нарушения в системите на човешкия организъм

Знания

·     Демонстрира разбиране за взаимната връзка между анатомията и физиологията на човека

Умения

·     Групира основните нарушения на органите и функциите на човешкия организъм

Компетентности

·     Аргументира връзката между анатомичния орган и физиологичната му функция

Средства за оценяване:

Средство 1:

·     Писмено или устно изпитване

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·     Учебен кабинет

·     Модели на тяло

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·     Описва анатомични структури и физиологични процеси в човешкото тяло

 

ЕРУ Хигиенни правила и норми

 

Наименование на единицата

Хигиенни правила и норми

Код:

723-2

Важи за всички професии и специалности от професионално направление "Здравни грижи"

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Извършва дезинфекция

Знания

·  Назовава методите на дезинфекция

·   Знае методите на дезинфекция

Умения

·   Демонстрира основните методи на дезинфекция в работната среда

·   Подготвя за употреба дезинфекционните разтвори в необходимата концентрация

·  Подготвя медицински изделия, консумативи и материали за дезинфекция

Компетентности

·  Прави преценка за избор на метод за дезинфекция

Резултат от учене 2:

Извършва подготовка за стерилизация

Знания

·   Назовава методите на стерилизация

·   Разбира връзката между дезинфекцията и стерилизацията

·   Знае методите на стерилизация

Умения

·   Подготвя медицински консумативи и материали за стерилизация

Компетентности

·   Прави преценка за избор на метод за стерилизация

Резултат от учене 3:

Дезинсекция и дератизация

Знания

·   Назовава методите на дезинсекция и дератизация

·   Знае дезинфекционните разтвори, начина им на приготвяне и приложение

·   Разбира спецификата на дезинсекцията и дератизацията

Умения

·   Прилага методите на дезинсекция и дератизация

Компетентности

·   Правилно подбира методите за дезинсекция и дератизация в стандартни ситуации

Резултат от учене 4:

Участва в профилактични мерки за предпазване от вътреболнични инфекции и особено опасни инфекции

Знания

·   Групира основните защитни приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на безопасни условия на труд

·   Дефинира понятието "вътреболнична инфекция" и "особено опасна инфекция"

·   Знае и описва източниците и начините за разпространение на вътреболничните инфекции и особено опасни инфекции

·   Познава мерките за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции и особено опасните инфекции

·   Разбира връзката между дезинфекция, стерилизация и вътреболнична инфекция

·   Познава методите за дезинфекция и стерилизация

Умения

·   Участва в профилактични мерки за предпазване от вътреболнични инфекции и особено опасни инфекции

Компетентности

 ·   Правилно подбира и комбинира профилактични мерки за предпазване от вътреболнични инфекции и особено опасни инфекции

Средства за оценяване

Средство 1:

·   Решаване на тест или казус по зададен случай

Средство 2:

·   Извършване на дезинфекция на автомобил за спешна медицинска помощ

Средство 3:

·   Подготовка на медицински консумативи и материали за стерилизация

Условия за провеждане на оценяването

За средство 1:

·   Учебен кабинет

За средство 2:

·   Автомобил за спешна медицинска помощ съгласно актуалната версия на стандарт БДС EN 1789

·   Дезинфекционни разтвори и съдове за дезинфекция

За средство 3:

·   Съдове за стерилизация и стерилизирани медицински материали

Критерии за оценяване

За средство 1:

·   Демонстрирани знания за хигиенните правила и норми

За средство 2:

·   При дезинфекцията на автомобила за спешна медицинска помощ е спазен алгоритъмът за това. Препаратите за дезинфекция са разредени съгласно инструкциите на производителя. При дезинфекцията са използвани подходящите лични предпазни средства

За средство 3:

·   При подготовката за стерилизация на медицинските материали е спазен алгоритъмът за това. Медицинските материали са правилно подготвени и подредени в съда за стерилизация. Поставен е индикатор. Съдът за стерилизация е затворен и отворите му са проходими

 

ЕРУ Професионална етика в здравните грижи

Наименование на единицата

Професионална етика в здравните грижи

Код:

723-3

Важи за всички професии и специалности от професионално направление "Здравни грижи"

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Спазва етичните норми и правилата за общуване

Знания

·   Познава етичните норми в общуването с пациента, неговите близки и медицинския екип

·   Знае специфичните кодове при вербалното и невербалното общуване с медицинския екип

Умения

·   Прилага етичните норми в общуването с пациента, неговите близки и медицинския екип

·   Използва специфичните кодове при вербалното и невербалното общуване с медицинския екип

Компетентности

·   Прилага техники за ефективна вербална и невербална комуникация, включително и в кризисни ситуации

Резултат от учене 2:

Грижа за психологическата устойчивост на пациента

Знания

·   Познава начините за ефективно разрешаване на конфликтни ситуации

Умения

·   Посредничи за разрешаване на конфликтни ситуации

·   Използва техники за ефективна вербална (инициира и поддържа разговор с пациента) и невербална комуникация

Компетентности

·   Спазва правилата за конфиденциалност на информацията за пациента

·   Спазва правилата и нормите на медицинската етика в отношенията си с пациента, като отчита неговия психологически статус

Средства за оценяване:

Средство 1:

·   Решаване на тест или казус по зададен случай

Средство 2:

·   Практическа задача в реална работна среда, включително в кризисни ситуации

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·   Учебен кабинет

За средство 2:

·   Център за спешна медицинска помощ, автомобил за спешна медицинска помощ, посещение на адрес на повикване

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·   При общуването с пострадалия и с медицинския екип са подбрани подходящи техники за вербална и невербална комуникация

За средство 2:

·   Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

 

ЕРУ Оборудване в спешната медицинска помощ

Наименование на единицата

Оборудване в спешната медицинска помощ

Код:

723030-1

Важи за всички специалности на професията "Парамедик"

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Познава и при необходимост използва апарати, инструменти и консумативи

Знания

·   Назовава апаратите, инструментите и консумативите с приложение в спешната помощ

·   Знае предназначението и показанията за приложение на апаратите, инструментите и консумативите в спешната помощ

·   Знае начините за измерване на основни физиологични показатели

·   Разграничава приложението на апаратите, инструментите и консумативите

Умения

·   Демонстрира безопасна експлоатация на апаратите, инструментите и консумативите в спешната помощ

·   Установява отклонения от нормалния работен режим на медицинската апаратура и инструментариум

·   Измерва и регистрира основни физиологични показатели

·   Следи за основните жизнени показатели

Компетентности

·   Прилага знанията и уменията за употреба на апаратите, инструментите и консумативите в стандартни и спешни ситуации

Резултат от учене 2:

Работи със специфична за спешната помощ документация

Знания

·   Назовава вида информация, начина на нейната регистрация и методите за обработка

·   Познава правилата за съхранение на информация в системата на спешната помощ

Умения

·   Събира, обработва и предава необходимата информация

·   Съставя обобщена справка по видовете събрана информация

·   Попълва формуляри, свързани с дейността

Компетентности

·   Аргументира връзката между събраните данни и предаването на информацията по съответните канали

Средства за оценяване:

Средство 1:

·   Писмено или устно изпитване

Средство 2:

·   Обработка на информация и изготвяне на справка

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·   Учебен кабинет

·   Апарати, инструменти и консумативи, приложими в спешната помощ

За средство 2:

·   Учебен кабинет

·   Образци на формуляри на утвърдена документация

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Знания за:

·   Приложението и употребата на медицинската апаратура, инструменти и консумативи в спешната помощ

·   Събирането, регистрацията и обработката на данни

За средство 2:

·   При изготвяне на справката правилно са попълнени точните формуляри и реквизити

 

ЕРУ Автомобил за спешна медицинска помощ

Наименование на единицата

Автомобил за спешна медицинска помощ

Код:

723030-2

Важи за всички специалности на професията "Парамедик"

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Умее да управлява безопасно автомобил за спешна медицинска помощ

Знания

·   Познава стандартите за оборудване на специализираните превозни средства

·   Познава функцията на различните уреди за управление на автомобила за спешна медицинска помощ, както и тези на допълнителното и специалното оборудване

·   Познава възможните рискове, които могат да настъпят при превоз на пострадали

 

 ·   Познава изискванията при работа с комуникационните и навигационните устройства

Умения

·    Прилага прийомите за действие по време на транспортирането на пострадалия до лечебно заведение

·   Използва уредите за управление и допълнителното оборудване на автомобила за спешна медицинска помощ

·   Използва специалното оборудване на автомобила за спешна медицинска помощ

·   Избира подходящата скорост при движение на автомобила

·   Ползва система за навигация

·   Работи с комуникационните и навигационните устройства

·   Предвижда и разпознава опасните ситуации в пътното движение и реагира адекватно при възникването им

·   Предвижда опасностите при завои, наклони и препятствия на пътя и минимализира рисковете от тях

·   Открива техническите неизправности, които застрашават безопасността на движението, и предприема съответни действия

Компетентности

·    Безопасно и отговорно управлява в специален режим на движение автомобила за спешна медицинска помощ

Резултат от учене 2:

Следи за изправността на автомобила за спешна медицинска помощ

Знания

 ·   Знае начините за проверка на маслото на двигателя и на скоростната кутия, нивото на охлаждащата (антифриза) и на хидравличната течност, както и налягането в гумите

·   Познава предназначението на уредите на контролното табло и умее да интерпретира показанията им

·   Познава маслата и течностите, използвани при експлоатацията на автомобилите за спешна медицинска помощ

·   Познава конструкцията и маркировката на автомобилните гуми

Умения

·   Проверява нивото на маслото в двигателя и на маслото на скоростната кутия

·   Проверява нивото на охлаждащата течност (антифриза), на хидравличната течност и спирачната течност

·   Проверява налягането в гумите и дълбочината на грайфера на гумите

·   Поставя вериги на гумите

·   Сменя стъклочистачките

·   Проверява изправността на звуковите и светлинните средства за сигнализация на автомобила за спешна медицинска помощ

Компетентности

·    Извършва преглед на системите, възлите и агрегатите, осигуряващи безопасното движение на автомобила за спешна медицинска помощ

·   Подготвя автомобила за спешна медицинска помощ за работа, като се съобразява с пътните условия, климатичните условия и предписанията на производителя

Средства за оценяване:

 

Средство 1:

·   Писмено или устно изпитване

Средство 2:

·   Практическа задача по предварително зададени критерии

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·   Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Знания за:

·   Поддържане на изправността на автомобила за спешна медицинска помощ

За средство 2:

·   В практическата задача правилно са изпълнени предварително зададените критерии за оценка на изправността на автомобила за спешна медицинска помощ

 

ЕРУ Евакуация и други действия на мястото на инцидента

Наименование на единицата:

Евакуация и други действия на мястото на инцидента

Код:

723030-3

Важи за всички специалности на професията "Парамедик"

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Прилага прийомите за евакуация на пострадал от мястото на инцидент или опасна зона

Знания

·   Познава правилата за безопасност на мястото на инцидент

·   Познава правилата, принципите и прийомите за евакуация на пострадал от мястото на инцидент

·   Познава правилата, принципите и прийомите за евакуация на пострадал от опасна зона

Умения

·   Сигнализира и обезопасява мястото на инцидент или опасна зона при пристигане на местопроизшествието

·   Прилага техники за извеждане на пострадал от мястото на инцидент или опасна зона

Компетентности

 ·   Действа отговорно и адекватно при евакуация на пострадал от мястото на инцидент или опасна зона

·   Прецизно и безопасно евакуира пострадал от мястото на инцидент или опасна зона

Резултат от учене 2:

Предприема действия при кризисни и бедствени ситуации

Знания

·   Познава алгоритъма на поведение при пътнотранспортно произшествие

·   Познава алгоритъма на поведение при пожар

·   Познава алгоритъма на поведение при природно бедствие - наводнение, земетресение, буря и др.

·   Познава алгоритъма на поведение при терористичен акт

·   Познава алгоритъма на поведение при производствени и битови аварии

Умения

·   Сигнализира и обезопасява мястото на злополуката при пристигане на местопроизшествието

Компетентности

·   Действа отговорно и адекватно при различни кризисни и бедствени ситуации, като следва съответния алгоритъм на поведение

Средства за оценяване:

Средство 1:

·   Писмено или устно изпитване

Средство 2:

·   Демонстрация на техники за извеждане на пострадал от мястото на инцидент или опасна зона

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

·   Учебен кабинет

За средство 2:

·   Лице, което да бъде изнесено

·   Носилка, въже и други помощни материали

Критерии за оценяване:

За средство 1:

·   Знания за алгоритмите за поведение при кризисни и бедствени ситуации

За средство 2:

·   Избраната техника за извеждане на пострадал е в съответствие със спешното му състояние и зададената ситуация е изпълнена правилно

 

ЕРУ Асистиране в спешната помощ - втора степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Асистиране в спешната помощ - втора степен на професионална квалификация

Код:

7230301-1

Важи за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ" - втора степен на професионална квалификация на професията "Парамедик"

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Разпознава основните симптоми на различните спешни състояния при деца и възрастни

Знания

·   Познава видовете наранявания

·   Познава белезите на различните спешни състояния

Умения

·   Разпознава симптомите на мозъчни инциденти и прилага съответните мерки

·   Разпознава дихателни нарушения и прилага съответните мерки

·   Разпознава злополуки от електрически ток и прилага съответните мерки

·   Разпознава спиране на дишането и кръвообращението и прилага съответните мерки

·   Разпознава счупване на кост, нараняване на става и крайник и прилага съответните мерки

·   Разпознава наранявания в коремната област и прилага съответните мерки

·   Разпознава застрашаващи живота кръвоизливи и прилага съответните мерки

·   Разпознава състояние на шок и прилага съответните мерки

·   Разпознава хипертермични и хипотермични състояния и прилага съответните мерки

·   Разпознава потенциални признаци на отравяния и прилага съответните мерки

·   Разпознава изгаряния с киселина и основа и прилага съответните мерки

·   Разпознава обесване и удавяне и прилага съответните мерки

·   Разпознава състоянието на пациента при остри хирургични заболявания и прилага съответните мерки

Компетентности

·   Разграничава различни спешни състояния

·   Оценява дишането и кръвообращението на пациента и дали е в съзнание

Резултат от учене 2:

Прилага техники за оказване на първа помощ

Знания

·   Познава видовете травми и наранявания

·   Познава начините за поставяне на пациента в подходящо стабилно положение в зависимост от травмата или заболяването

·   Познава мерките, които се прилагат при различните спешни състояния

·   Познава правилата за поставяне на видовете превръзки

·   Познава правилата за обработка на видовете рани

·   Познава рисковете при състояние на безсъзнание

Умения

·   Осигурява проходимост на горните дихателни пътища

·   Сам извършва базисно (ABC) съживяване

·   Подпомага прилагането на дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор

·   Подпомага обездвижването на пострадалия при транспортиране до лечебното заведение, като го поставя в подходящо стабилно положение в зависимост от травмата, нараняването или заболяването

·   Подпомага прилагането на животоспасяващи мерки при наранявания в коремната област

·   Подпомага прилагането на мерки при спешни състояния във вътрешните болести

·   Подпомага прилагането на мерки при мозъчни инциденти

·   Подпомага прилагането на мерки при спешни състояния в нервните болести и психиатрията

·   Подпомага прилагането на мерки при спешни състояния в травматологията и хирургията

·   Подпомага прилагането на мерки при спешни състояния в акушерството и гинекологията

·   Подпомага прилагането на мерки при спешни състояния в детските болести и неонатологията

·   Подпомага прилагането на мерки при спешни инфекциозни състояния

·   Полага подходяща превръзка в зависимост от травмата и нейното място

·   Подпомага прилагането на мерки за имобилизация на чужди тела в рана

·   Подпомага прилагането на мерки при чужди тела в роговицата на окото и върху повърхността му

·   Подпомага прилагането на мерки при застрашаващи живота кръвоизливи

·   Подпомага прилагането на мерки при алергични реакции и анафилактичен шок

·   Подпомага прилагането на основни мерки за борба с шока

·   Подпомага прилагането на основни мерки при нарушено съзнание - синкоп, колапс, шок

·   Подпомага прилагането на мерки при термична травма

·   Подпомага прилагането на мерки при хипотермични и хипертермични състояния

·   Подпомага прилагането на мерки при отравяне

·   Подпомага прилагането на мерки при изгаряне с киселина и основа

·   Подпомага прилагането на мерки при обесване и удавяне

·   Подпомага обработването на ампутационни наранявания

Компетентности

·   Предприема своевременни действия, адекватни на ситуацията и на състоянието на пациента

Средства за оценяване:

Средство 1:

·   Писмено или устно изпитване

Средство 2:

·   Практическа задача в реална работна среда

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1: Учебен кабинет

За средство 2: Център за спешна медицинска помощ, автомобил за спешна медицинска помощ, посещение на адрес на повикване

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Знания за:

·   Основните симптоми на различните спешни състояния при деца и възрастни

·   Техниките за оказване на първа помощ

·   Поддържането на жизнените функции на пациента

За средство 2:

·   При изпълнението на практическата задача правилно са разпознати симптомите на спешното състояние и правилно са приложени съответните техники за оказване на първа помощ

 

ЕРУ Асистиране в спешната помощ - трета степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Асистиране в спешната помощ - трета степен на професионална квалификация

Код:

7230302-1

Важи за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения" - трета степен на професионална квалификация на професията "Парамедик"

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Разпознава основните симптоми на различните спешни състояния при деца и възрастни

Знания

·   Познава видовете наранявания

·   Познава белезите на различните спешни състояния

·   Познава индикациите за необходимост от дефибрилация

Умения

·   Разпознава симптомите на мозъчни инциденти и прилага съответните мерки

·   Разпознава дихателни нарушения и прилага съответните мерки

·   Разпознава злополуки от електрически ток и прилага съответните мерки

·   Разпознава спиране на дишането и кръвообращението и прилага съответните мерки

·   Разпознава фрактура на кости и нараняване на ставите и крайниците и прилага съответните мерки

·   Разпознава нараняванията в коремната област и прилага съответните мерки

·   Разпознава застрашаващи живота кръвоизливи и прилага съответните мерки

·   Разпознава състояние на шок и прилага съответните мерки

·   Разпознава хипертермични и хипотермични състояния и прилага съответните мерки

·   Разпознава потенциални признаци на отравяния и прилага съответните мерки

·   Разпознава изгаряния с киселина и основа и прилага съответните мерки

·   Разпознава обесване и удавяне и прилага съответните мерки

·   Разпознава състоянието на пациента при остри хирургични заболявания и прилага съответните мерки

Компетентности

·   Разграничава различни спешни състояния

·   Оценява дишането и кръвообращението на пациента и дали е в съзнание

Резултат от учене 2:

Прилага техники за оказване на първа помощ

Знания

·   Познава видовете травми и наранявания

·   Познава начините за поставяне на пациента в подходящо стабилно положение в зависимост от травмата или заболяването

·   Познава мерките, които се прилагат при различните спешни състояния

·   Познава правилата за полагане на видовете превръзки

·   Познава правилата за обработка на видовете рани

·   Познава рисковете при състояние на безсъзнание

Умения

·   Осигурява проходимост на горните дихателни пътища

·   Сам извършва базисно (ABC) съживяване

·   Под ръководството на медицински специалист прилага дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор

·   Под наблюдение на медицински специалист обездвижва пострадалия за транспорт до лечебното заведение, като го поставя в подходящо стабилно положение в зависимост от травмата, нараняването или заболяването

·   Под контрол на ръководител прилага животоспасяващи мерки при наранявания в коремната област

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни състояния на вътрешните болести

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при мозъчни инциденти

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни състояния в неврологията и психиатрията

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни състояния в травматологията и хирургията

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни състояния в акушерството и гинекологията

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни състояния на детските болести и неонатологията

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни инфекциозни състояния

·   Полага подходяща превръзка в зависимост от травмата и нейното място

·   Под контрол на ръководител прилага мерки за имобилизация на чужди тела в рана

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при чужди тела в роговицата на окото и върху повърхността му

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при застрашаващи живота кръвоизливи

 ·   Под контрол на ръководител прилага мерки при алергични реакции и анафилактичен шок

·   Под контрол на ръководител прилага основни мерки за борба с шока

·   Под контрол на ръководител прилага основни мерки при нарушено съзнание - синкоп, колапс, шок

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при термична травма

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при хипотермични и хипертермични състояния

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при отравяне

·   Под контрол на ръководител прилага мерки при изгаряне с киселина и основа

·   Под контрол на ръководител обработва ампутационни наранявания

Компетентности

 ·   Под контрол предприема своевременни действия, адекватни на ситуацията и на състоянието на пациента

Резултат от учене 3:

Подпомага лекаря в поддържането на жизнените функции на пациента

Знания

·   Познава лекарствените продукти с приложение в спешната медицинска помощ и общите им показания за употреба

·   Знае основните групи лекарствени продукти с приложение при спешни случаи

·   Знае начините за приложение на лекарствените продукти

·   Знае видовете инжекционни техники

·   Познава показанията за прилагане на супраглотични пособия

Умения

·   Под контрол на ръководител прилага назначени от лекаря лекарствени продукти

·   Под контрол на ръководител прилага водно-солеви разтвори

·   Под контрол на ръководител поставя супраглотични пособия

Компетентности

·   Прилага мерки и извършва действия по указания и под контрола на медицински специалист

Средства за оценяване:

Средство 1:

·   Писмено или устно изпитване

Средство 2:

·   Практическа задача в реална работна среда

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1: Учебен кабинет

За средство 2: Център за спешна медицинска помощ, автомобил за спешна медицинска помощ, посещение на адрес на повикване

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Знания за:

·   Основните симптоми на различните спешни състояния при деца и възрастни

·   Техниките за оказване на първа помощ

·   Поддържането на жизнените функции на пациента

За средство 2:

·   При изпълнението на практическата задача правилно са разпознати симптомите на спешното състояние и правилно са приложени съответните техники за оказване на първа помощ

 

ЕРУ Асистиране в спешната помощ - четвърта степен на професионална квалификация

Наименование на единицата

Асистиране в спешната помощ - четвърта степен на професионална квалификация

Код:

7230303-1

Важи за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ" - четвърта степен на професионална квалификация на професията "Парамедик"

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията:

Парамедик

Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Разпознава основните симптоми на различните спешни състояния при деца и възрастни

Знания

·   Познава видовете наранявания

·   Познава белезите на различните спешни състояния

·   Познава индикациите за необходимост от дефибрилация

Умения

·   Разпознава симптомите на мозъчни инциденти и прилага съответните мерки

·   Разпознава дихателни нарушения и прилага съответните мерки

·   Разпознава злополуки от електрически ток и прилага съответните мерки

·   Разпознава спиране на дишането и кръвообращението и прилага съответните мерки

·   Разпознава фрактури на кости и нараняване на ставите и крайниците и прилага съответните мерки

·   Разпознава нараняванията в коремната област и прилага съответните мерки

·   Разпознава застрашаващи живота кръвоизливи и прилага съответните мерки

·   Разпознава състояние на шок и прилага съответните мерки

·   Разпознава хипертермични и хипотермични състояния и прилага съответните мерки

·   Разпознава потенциални признаци на отравяния и прилага съответните мерки

·   Разпознава изгаряния с киселина и основа и прилага съответните мерки

·   Разпознава обесване и удавяне и прилага съответните мерки

·   Разпознава състоянието на пациента при остри хирургични заболявания и прилага съответните мерки

Компетентности

·   Разграничава различни спешни състояния

·   Оценява дишането и кръвообращението на пациента и дали той е в съзнание

Резултат от учене 2:

Прилага техники за оказване на първа помощ

Знания

·   Познава видовете травми и наранявания

·   Познава начините за поставяне на пациента в подходящо стабилно положение в зависимост от травмата или заболяването

·   Познава мерките, които се прилагат при различните спешни състояния

·   Познава правилата за полагане на видовете превръзки

·   Познава правилата за обработка на видовете рани

·   Познава рисковете при състояние на безсъзнание

Умения

·   Осигурява проходимост на горните дихателни пътища

·   Сам извършва базисно (ABC) съживяване

·   Прилага дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор

·   Обездвижва пострадалия за транспорт до лечебното заведение, като го поставя в подходящо стабилно положение в зависимост от травмата, нараняването или заболяването

·   Прилага животоспасяващи мерки при наранявания в коремната област

·   Прилага мерки при спешни състояния във вътрешните болести

·   Прилага мерки при мозъчни инциденти

·   Прилага мерки при спешни състояния в нервните болести и психиатрията

·   Прилага мерки при спешни състояния в травматологията и хирургията

·   Прилага мерки при спешни състояния в акушерството и гинекологията

·   Прилага мерки при спешни състояния на детските болести и неонатологията

·   Прилага мерки при спешни инфекциозни състояния

·   Полага подходяща превръзка в зависимост от травмата и нейното място

·   Прилага мерки за имобилизация на чужди тела в рана

·   Прилага мерки при чужди тела в роговицата на окото и върху повърхността му

·   Прилага мерки при застрашаващи живота кръвоизливи

·   Прилага мерки при алергични реакции и анафилактичен шок

·   Прилага основни мерки за борба с шока

·   Прилага основни мерки при нарушено съзнание - синкоп, колапс, шок

·   Прилага мерки при термична травма

·   Прилага мерки при хипотермични и хипертермични състояния

·   Прилага мерки при отравяне

·   Прилага мерки при обесване и удавяне

·   Прилага мерки при изгаряне с киселина и основа

·   Обработва ампутационни наранявания

Компетентности

·   Предприема своевременни действия, адекватни на ситуацията и на състоянието на пациента

Резултат от учене 3:

Подпомага лекаря в поддържането на жизнените функции на пациента

Знания

·   Познава лекарствените продукти с приложение в спешната медицинска помощ и общите им показания за употреба

·   Знае основните групи лекарствени продукти с приложение при спешни случаи

·   Знае начините за приложение на лекарствените продукти

·   Знае видовете инжекционни техники

·   Познава показанията за прилагане на супраглотични пособия

Умения

·   Прилага назначени от лекаря лекарствени продукти

·   Прилага водно-солеви разтвори

·   Под контрол на лекар прилага други парентерални лекарствени продукти

·   Поставя супраглотични пособия

Компетентности

 ·   Прилага мерки и извършва действия - самостоятелно и по указания и под контрола на медицински специалист

Средства за оценяване:

Средство 1:

·   Писмено или устно изпитване

Средство 2:

·   Практическа задача в реална работна среда

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1: Учебен кабинет

За средство 2: Център за спешна медицинска помощ, автомобил за спешна медицинска помощ, посещение на адрес на повикване

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Знания за:

·   Основните симптоми на различните спешни състояния при деца и възрастни

·   Техниките за оказване на първа помощ

·   Поддържането на жизнените функции на пациента

За средство 2:

·   При изпълнението на практическата задача правилно са разпознати симптомите на спешното състояние и правилно са приложени съответните техники за оказване на първа помощ

 

4. Изисквания към материалната база

4.1. Учебен кабинет

Обучението по теория се провежда в учебен кабинет или в зала. Учебният кабинет е оборудван с работно място за всеки обучаван (работна маса и стол), работно място за обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска (бяла, черна - според възможностите на залата), аудио-визуална техника, мултимедия с лаптоп, екран за мултимедия, програмни продукти, информационни табла, учебни видеофилми, интернет.

Необходими са още демонстрационни макети, манекени с мониториране (най-малко по един манекен на 4-ма курсисти), модели (схеми, диаграми, слайдове с презентации), учебни видеофилми, образци на документи, постери, табла, нормативни актове, свързани с дейността, алгоритми и стандарти в спешната помощ, наръчници за здравословни и безопасни условия на труд.

4.2. Учебно-тренировъчни зали

Учебната и производствената практика за придобиване на професионална квалификация по професията "Парамедик" се провеждат в обучаващите институции, в базите на различните видове лечебни заведения и в центровете и филиалите за спешна медицинска помощ.

За извършване на дейности, свързани с оказване на първа помощ и изпълнение на функциите по подпомагане на медицинските специалисти, са необходими: учебен манекен с мониториране и интерактивна комуникация за отчитане и документиране на действията на обучавания (най-малко по един манекен на четирима курсисти), спешни чанти, набор за интубация (ендотрахеална и супраглотична), автоматичен и полуавтоматичен дефибрилатор, системи и стойки за инфузия, инфузионна помпа, перфузор, игли и спринцовки, шини, превързочни материали, бутилки кислород, редуцир-вентили, шийни яки, вакуум матраци, помпи, амбу, апарат за кръвно налягане, електрокардиограф, ларингоскоп и др.

За извършване на дейности, свързани с транспортиране и съпровождане на пациент, са необходими материали за практическо обучение: макет на санитарен автомобил (на закрито), санитарен автомобил, медицинска апаратура, медицински носилки (вкл. за травма на гръбначен стълб), инвалиден стол, стойка за вливания и др.

За извършване на дейности, свързани с осигуряване на хигиената на превозните средства, са необходими материали за практическо обучение: ръкавици, кърпи, четки, мопове, кофи, дезинфектанти, стерилизатори.

4.3. Обучение по практика

Обучението по практика се провежда индивидуално и групово в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение по специалност "Спешна медицина" и/или "Спешна медицинска помощ" по реда на Закона за лечебните заведения, в центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали.

5. Изисквания към обучаващите

5.1. По теория

Право да преподават теория по учебни предмети или модули от отрасловата и специфичната задължителна подготовка по професията "Парамедик" имат лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности от професионални направления "Медицина" и "Здравни грижи" от Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и с професионален опит не по-малко от 5 години.

Лицата с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Медицина" трябва да имат придобита специалност "Спешна медицина", "Анестезиология и интензивно лечение" или друга клинична специалност от профила на преподавания предмет.

5.2. По практика

Право да преподават практика по учебни предмети или модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка по професията "Парамедик" имат лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности от професионални направления "Медицина" и "Здравни грижи" от Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и с професионален опит не по-малко от 5 години.

Лицата с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Медицина" трябва да имат придобита специалност "Спешна медицина", "Анестезиология и интензивно лечение" или друга клинична специалност от профила на преподавания предмет и професионален стаж и опит минимум три години в спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ или в център за спешна медицинска помощ.

Лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи" трябва да имат професионална квалификация "медицинска сестра", "акушерка" или "фелдшер" и да имат придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.

 
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти