Logo Неделя, 9 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 287, АЛ. 1 ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО МОРСКО ПРАВО ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЮРИСДИКЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРИБУНАЛ ПО МОРСКО ПРАВО

В сила от 17.11.2015 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 17 Ноември 2015г.


Проект: 502-01-80/17.09.2015 г.

Член единствен. Република България в съответствие с чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 38 от 1996 г.) (обн., ДВ, бр. 73 и 74 от 1996 г.), в сила за Република България от 14 юни 1996 г., приема следната декларация:
"В съответствие с чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право Република България признава юрисдикцията на Международния трибунал по морско право за уреждане на спорове, отнасящи се до тълкуването или прилагането на тази конвенция."

Заключителни разпоредби


§ 1. В чл. 1 от Закона за приемане на Декларация за признаване на задължителната юрисдикция на Международния съд и за оттегляне на резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция (ДВ, бр. 41 от 1992 г.) след думите "с изключение на" се добавя "спорове, произтичащи от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, от друг многостранен или двустранен международен договор или споразумение в областта на морското право, както и от международното обичайно право в областта на морското право, включително, но без да се ограничава само до спорове за права на корабоплаване, проучване и експлоатация на живи и неживи природни ресурси, защита и опазване на морската среда, делимитация на морски граници и пространства и на".

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 5 ноември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти