Logo Събота, 15 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 19 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СХЕМИТЕ ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда редът за извършване на:
1. проверки за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ;
2. констатации за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ.
(2) За неуредените случаи в наредбата проверките и констатациите по ал. 1 се извършват по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (OВ L 227, 31.07.2014 г.) (Регламент(ЕС) № 809/2014) и Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (OВ L 181 от 20.06.2014 г.) (Регламент (ЕС) № 640/2014).

Чл. 2. (1) Проверките и констатациите за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ се извършват от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (Разплащателна агенция).
(2) Разплащателната агенция извършва проверките и констатациите за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ чрез интегрираната система за контрол съгласно чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СХЕМИТЕ ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ


Чл. 3. (1) Служителите на Разплащателната агенция извършват административни проверки за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ чрез интегрираната информационна система, като съпоставят данните от заявленията за подпомагане с данните в регистрите.
(2) Служителите на Разплащателната агенция извършват проверки на място за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ едновременно с проверката на място за спазване на изискванията по схемите и мерките за подпомагане, финансирани от европейските земеделски фондове.

Чл. 4. (1) Общият брой проверки на място за спазване на изискванията по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, извършвани всяка година, трябва да обхваща най-малко 3 на сто от всички земеделски стопани, кандидатстващи по всяка от схемите.
(2) Проверките на място за спазване на изискванията по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, обхващат най-малко 5 на сто от всички животни, с които се кандидатства по схемата.
(3) Проверяваните на място земеделски стопани се определят въз основа на анализ на риска и формиране на контролна извадка съгласно Регламент (ЕС) № 809/2014.

Чл. 5. Разплащателната агенция проверява спазването на изискванията по схемата за преходна национална помощ за тютюн чрез административни проверки в електронните бази данни за изкупения и премиран тютюн.

Чл. 6. (1) При проверка на идентификацията на животните по схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, Разплащателната агенция проверява дали са:
1. регистрирани в животновъден обект, собствен или нает от кандидата за подпомагане;
2. животните са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки, в т.ч. животните, родени след 31.12.2009 г., се идентифицират с ушни марки, както следва: с обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер.
(2) При проверка на място за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ за животни Разплащателната агенция проверява дали наличните в стопанството животни са допустими за подпомагане по схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, съгласно Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 от 2015 г.) (Наредба № 3 от 2015 г.).

Глава трета.
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСТАТАЦИИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СХЕМИТЕ ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ


Чл. 7. (1) Не се подпомагат по схемата за преходна национална помощ за тютюн кандидати, които не са отглеждали тютюн през референтния период 2007 - 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия, и не изпълняват изискванията на чл. 37, ал. 2 от Наредба № 3 от 2015 г.
(2) Отказът за подпомагане по ал. 1 не води до налагането на други санкции на кандидата за подпомагане.

Чл. 8. (1) Не се подпомагат по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, земеделски стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали по-малко от 10 говеда, когато кандидатстват за подпомагане за говеда, или по-малко от 10 бивола, когато кандидатстват за подпомагане за биволи, и не изпълняват изискванията на чл. 38, ал. 1 от Наредба № 3 от 2015 г.
(2) Кандидатите за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, които са кандидатствали и през 2009 г. и са отглеждали към 28 февруари 2009 г. десет или повече говеда, получават подпомагане въз основа на сертифицирания брой говеда, регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животни (СИРЖ) на БАБХ към 28.02.2009 г.
(3) Броят на говедата и/или биволите, за които получават подпомагане кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, които кандидатстват по нея за първи път, се определя чрез извършване на административна проверка от Разплащателната агенция в СИРЖ на БАБХ към 28 февруари 2009 г.
(4) Когато кандидатът за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, е заявил за подпомагане по-голям брой говеда и/или биволи от тези, които е отглеждал към 28 февруари 2009 г., плащането се определя от броя на говедата и/или биволите, които е отглеждал към тази дата, отразени в СИРЖ на БАБХ.
(5) Отказът за подпомагане по ал. 1 и частичният отказ за подпомагане по ал. 4 не водят до налагането на други санкции на кандидата за подпомагане.

Чл. 9. (1) Не се подпомагат по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, земеделските стопани, които са декларирали или се установи, че отглеждат по-малко от 50 овце-майки и/или кози-майки, които подлежат на подпомагане по тази схема.
(2) Не се подпомагат по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, земеделските стопани, които в срок до 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, не продължат да отглеждат най-малко 80 на сто от заявените овце-майки и кози-майки.
(3) Отказът за подпомагане по ал. 1 и 2 не води до налагането на други санкции на кандидата за подпомагане.

Чл. 10. (1) Животни с нередности по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, са такива, които:
1. не са идентифицирани с поне една ушна марка;
2. не са регистрирани в животновъден обект, собствен или нает от кандидата за подпомагане;
3. не са овце-майки и/или кози-майки съгласно определенията на т. 1 или 2 на § 1 от допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 2015 г.;
4. са различни от посочените в заявлението за подпомагане, което е установено чрез проверка на ушните марки, и замяната не е извършена по реда на чл. 39, ал. 3 от Наредба № 3 от 2015 г.
(2) Когато при проверка на стопанството, извършена до 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, Разплащателната агенция установи, че броят на заявените за подпомагане овце-майки и/или кози-майки по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози майки е по-голям от броя на овцете-майки и/или козите-майки, които реално се отглеждат в него, или че част от тях са с нередности:
1. намалява броя на овцете-майки и/или козите-майки в стопанството с броя на тези, които са с нередности, с което установява броя на допустимите за подпомагане животни;
2. разделя общия брой на липсващите и на животните с нередности на броя на допустимите за подпомагане животни, с което установява процента на несъответствие.
(3) В зависимост от установения процент на несъответствие Разплащателната агенция определя размер на подпомагане на земеделския стопанин по следния начин:
1. ако процентът на несъответствие е до 10 на сто включително - подпомагането е за броя на допустимите за подпомагане животни, намалено с размера на подпомагането за липсващите и за животните с нередности;
2. ако процентът на несъответствие е до 20 на сто включително - подпомагането е за броя на допустимите за подпомагане животни, намалено с удвоения размер на подпомагането за липсващите и за животните с нередности;
3. ако процентът на несъответствие е над 20 на сто - не се подпомага за съответната година.

Чл. 11. (1) Разплащателната агенция не прилага намаленията на плащанията по чл. 10, ал. 3, когато липсата на животни или наличието на животни с нередности се дължат на форсмажорно обстоятелство.
(2) Кандидатът за подпомагане уведомява Разплащателната агенция за наличието на форсмажорни обстоятелства в срок до 15 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие. Кандидатът и/или упълномощено от него лице попълва формуляр по образец заедно с подписана декларация, с която се задължава да представи доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство и за началната и крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция.
(3) В случай на смърт на кандидата уведомлението в Разплащателната агенция по ал. 2 се извършва от наследник на лицето чрез предоставяне на акт за смърт на починалия и удостоверение за наследници.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Намаленията по чл. 9 - 10 не се налагат в случаите, когато липсата на животни или наличието на животни с нередности се дължи на въздействието на природни сили. Разплащателната агенция може да признае следните случаи на естествени обстоятелства, засягащи стадото едър или дребен рогат добитък:
1. смърт на животно в резултат на болест; или
2. смърт на животно в резултат на инцидент, за който кандидатът не може да бъде държан отговорен.
(2) Кандидатът за подпомагане писмено уведомява Разплащателната агенция и предоставя документ от съответния компетентен орган, с който удостоверява въздействието на природни сили върху животните му в срок десет работни дни от момента, в който е установил липсата на животни или наличието на животни с нередности.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Овце-майки и/или кози-майки" са животни по смисъла на т. 1 и 2 на § 1 от допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
2. "Форсмажорни обстоятелства" са обстоятелствата по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 47 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

§ 4. В Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 32, ал. 3 след думите "сертифицирано биологично производство" се добавя "и площите в преход към биологично земеделие".
2. В чл. 42, ал. 1 след думите "биологично земеделие" се добавя "и площите в преход към биологично земеделие".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2016 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти