Logo Вторник, 26 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРУПИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В ТАКИВА ГРУПИ СЪС СЕДАЛИЩЕ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 28.08.2015 г.
Издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат воденето, поддържането и съхраняването при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на:
1. Регистър на Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) със седалище в Република България;
2. Регистър на българските юридически лица, които членуват в ЕГТС, чието седалище е извън територията на Република България.
Чл. 2. Регистрите по чл. 1 се водят, поддържат и съхраняват от Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Глава втора.
РЕГИСТРИ, КНИГИ И ДЕЛОВОДНИ КНИГИ


Чл. 3. (1) Регистрите по чл. 1 се състоят от компютърна база данни, съдържаща информация за регистрираните в България ЕГТС и за българските юридически лица - членове на ЕГТС, регистрирани в друга държава - членка, въведена по електронните образци на заявленията за вписване по "Образец 2" (съгласно приложение № 2) и допълнена от известия (нотификации) за съучредяване или присъединяване към ЕГТС по "Образец 1" (съгласно приложение № 1), във формата на таблици Microsoft Office Excel, и приложените документи, въз основа на които е извършено всяко вписване, както и информация в текстови формат.
(2) Регистрите се водят и съхраняват в електронен вид на предназначен само за тази дейност подходящ компютър.

Чл. 4. (1) Към регистрите се водят следните книги:
1. книга, образувана от подреждането по входящ номер на копия на хартиен носител от известия (нотификации) по "Образец 1" и приложенията към тях;
2. книга, образувана от подреждането по входящ номер на копия на хартиен носител от заявленията за вписване "Образец 2" и приложенията към тях;
3. книга на хартиен носител и в електронен вид, образувана от подредени по реда на приемането им от Министерския съвет решения относно одобряване на членството или отказ за членство в ЕГТС;
4. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ номер становища на министъра на финансите за съгласуване на заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на членството или отказ за членство в ЕГТС;
5. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по номер на издаване заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на членството или отказ за членство в ЕГТС;
6. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ номер копия на становища на министъра на регионалното развитие и благоустройството по проекти на решения на Министерския съвет относно одобряване на членството или отказ за членство в ЕГТС;
7. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ номер удостоверения, издадени от длъжностно лице от Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за вписването в регистъра по чл. 1, т. 1;
8. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ номер удостоверения, издадени от длъжностно лице от Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за вписването в регистъра по чл. 1, т. 2.
(2) Книгите по ал. 1, т. 1 и 2 се водят също и в електронен вид в отделни папки, образувани от подреждането по входящ номер на сканираните хартиени копия на заявленията "Образец 1", съответно "Образец 2", и приложенията към тях, преобразувани във формат Portable Document Format (PDF) на Adobe Acrobat, на същия компютър, на който се съхранява и компютърната база данни на регистрите по чл. 1.

Чл. 5. За административно обслужване на български юридически лица потенциални учредители или членове на ЕГТС и регистрираните в България ЕГТС длъжностно лице от Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството води следните деловодни книги на хартиен и електронен носител:
1. изходяща деловодна книга на издадените уверения за завеждане с входящ номер на подадено известие (нотификация) по "Образец 1";
2. изходяща деловодна книга на издадените уверения за завеждане с входящ номер на подадено заявление за вписване "Образец 2";
3. входяща и изходяща деловодна книга по образувани преписки с ЕГТС, членове и потенциални членове на ЕГТС, регистрирани в България и в чужбина.

Глава трета.
ПРОИЗВОДСТВО ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА


Чл. 6. (1) Българско юридическо лице, което съучредява или се присъединява към ЕГТС със седалище на територията на Европейския съюз, е длъжно да уведоми министъра на регионалното развитие и благоустройството за намерението си чрез писмено известие (нотификация) по "Образец 1", като приложи копия от посочените на страница 9 от известието документи.
(2) Когато учредители или членове на ЕГТС са Република България, органи на национално равнище и/или регионални органи или обединения, в които те участват, компетентните министри и/или областни управители изготвят проект на решение на Министерския съвет и уведомяват министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез писмено известие (нотификация) по "Образец 1". В едномесечен срок министърът на регионалното развитие и благоустройството изготвя становище до Министерския съвет за одобряване или неодобряване на членството в ЕГТС.
(3) Когато потенциални учредители и членове на ЕГТС са местни органи, публични предприятия, публичноправни организации и предприятия, посочени в чл. 3 на Регламент (ЕО) № 1082/2006, министърът на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на финансите издава заповед за одобрение на членството в ЕГТС в срок до 2 месеца от датата на получаване на писменото известие (нотификация) по ал. 1. В случай че са налице основанията за неодобряване на членството в ЕГТС, предвидени в чл. 4, параграф 3 на Регламент (ЕО) № 1082/2006, министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява българските юридически лица - потенциални учредители и членове на ЕГТС, като посочва мотивите за отказа и предлага по целесъобразност необходими изменения в конвенцията.

Чл. 7. (1) Информацията в писменото известие (нотификация) по "Образец 1" - приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, съдържа данни в полета, обединени в групи.
(2) Група "Данни за заявителя - българско юридическо лице потенциален член на ЕГТС" е с полета, както следва:
1. входящ номер на известието (нотификацията) по "Образец 1", съставен от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата и указание, че се попълва от длъжностно лице от Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. наименование на българското юридическо лице потенциален член на ЕГТС;
3. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
4. данъчен номер, ако е приложимо;
5. организационна форма/правен статут: министерство, областна администрация, община, държавна агенция, агенция, юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, държавно висше училище, държавна или общинска организация/предприятие и др.;
6. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано юридическото лице;
7. фирмено дело - номер и година;
8. регистър, том/страница и партиден номер;
9. единен фирмен номер (ЕФН);
10. номер на удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
11. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
12. общественополезна дейност на юридическото лице с нестопанска цел (цели и средства за постигането им, предмет на стопанска дейност), когато е приложимо;
13. учредителен акт, закон или номер на акта на държавен орган или орган на местното самоуправление, с който е създадена държавната или общинската организация;
14. учредител: държавен орган или орган на местното самоуправление, физическо или юридическо лице;
15. от каква степен разпоредител с бюджетни кредити е заявителят и към кой първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
16. седалище и адрес на управление, пощенски код;
17. код NUTS ниво 3;
18. град/село;
19. област;
20. улица/площад, №, вход, етаж, апартамент;
21. номер на телефон и факс;
22. електронен адрес и интернет страница;
23. лице за контакти;
24. номер на телефон;
25. електронен адрес;
26. наименование на управителния орган;
27. от поле 27 до поле 39 - име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на членовете на управителния орган на българското юридическо лице.
(3) Група "Данни за ЕГТС" е с полета, както следва:
1. наименование на ЕГТС;
2. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
3. данъчен номер, ако е приложимо;
4. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано ЕГТС;
5. фирмено дело - номер и година;
6. регистър, том/страница и партиден номер;
7. единен фирмен номер (ЕФН);
8. номер на удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
9. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
10. име на държавата - членка на ЕС, в която е регистрирано ЕГТС;
11. организационна форма (правен статут) на ЕГТС (публичноправна или частноправна организация);
12. орган, регистрирал ЕГТС;
13. регистрационен номер и дата;
14. задачи и функции на ЕГТС (учредена или която предстои да бъде учредена);
15. седалище и адрес на управление на ЕГТС, държава, пощенски код;
16. код NUTS ниво 3;
17. град/село;
18. област;
19. улица/площад, №, вход, етаж, апартамент;
20. лице за контакти;
21. номер на телефон и факс;
22. електронен адрес и интернет страница;
23. членове на ЕГТС - държави - членки на ЕС;
24. членове на ЕГТС - държави извън ЕС;
25. членове на ЕГТС - регионални власти от NUTS ниво 1, 2 или 3, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
26. членове на ЕГТС - местни власти от LAU ниво 1 или 2, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
27. публичноправни организации или предприятия, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
28. обединение от държави, регионални власти, местни власти и/или публичноправни организации;
29. предмет на дейност на ЕГТС;
30. конкретни цели и задачи на ЕГТС и средства за постигането им;
31. териториален обхват, в който ЕГТС изпълнява целите и задачите си, по държави, региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
32. срок, за който е учредена ЕГТС;
33. имуществена отговорност на ЕГТС и на членовете - ограничена отговорност до размера на имуществото на ЕГТС или неограничена отговорност на всеки член за погасяване задълженията на ЕГТС, когато имуществото на ЕГТС се окаже недостатъчно за удовлетворяването на кредиторите;
34. от поле 34 до поле 47 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са председателят, съпредседателят и членовете на Събранието на представителите на членовете на ЕГТС;
35. от поле 48 до поле 58 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са председателят и членовете на Управителния съвет на ЕГТС;
36. поле 59 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава е директорът на ЕГТС;
37. поле 60 - имущество на ЕГТС - членски внос (месечен и годишен размер в евро);
38. поле 61 - недвижимо имущество/апортна вноска, вносител и стойност в евро;
39. поле 62 - предоставена застраховка или гаранция от член на ЕГТС при ЕГТС - с ограничена отговорност, или при ЕГТС - с ограничено отговорни членове.
(4) Група "Приложени копия от документи" е с полета, както следва:
1. конвенция или проект на конвенция за образуване на ЕГТС;
2. устав или проект на устав на ЕГТС;
3. проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на членството в ЕГТС;
4. разрешение от първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за включване на второстепенен и от по-ниска степен разпоредител, който е публичноправна организация/предприятие, като член в ЕГТС;
5. решение на общинския съвет за включване на съответната община в ЕГТС;
6. решение на Управителния съвет за включване на публичноправната организация в ЕГТС;
7. решение на Управителния съвет за включване на публичноправното предприятие в ЕГТС;
8. удостоверение за заявителя за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, ако е приложимо;
9. удостоверение за ЕГТС, издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, когато ЕГТС е вече учредена в България;
10. списък на членовете на ЕГТС;
11. списък на имоти и вещи, внесени като апортни вноски в имуществото на ЕГТС;
12. актове за държавна и за общинска собственост на имоти, внесени в имуществото на ЕГТС;
13. документи за предоставена застраховка или гаранция от член на ЕГТС при ЕГТС - с ограничена отговорност, или при ЕГТС - с ограничено отговорни членове;
14. други документи относно ЕГТС.

Чл. 8. (1) В 10-дневен срок след вписването в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието лицето, представляващо ЕГТС, чието седалище е регистрирано в България, подава заявление "Образец 2" за вписване в регистъра по чл. 1, т. 1.
(2) В 15-дневен срок, след като стане член на ЕГТС, чието седалище е регистрирано извън територията на България в държава - членка на ЕС, представителят на българското юридическо лице в събранието на членовете на ЕГТС подава заявление "Образец 2" за вписване в регистъра по чл. 1, т. 2.
(3) Заявлението "Образец 2" се подава до главния директор на Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 9. (1) Информацията в заявление "Образец 2" - приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, съдържа данни в полета, обединени в групи.
(2) Група "Данни за заявителя - българско юридическо лице - член на ЕГТС, чието седалище е извън територията на Република България" е с полета, както следва:
1. входящ номер на заявлението "Образец 2", съставен от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число - пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
2. входящ номер на известието (нотификацията) по "Образец 1" - приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, и указание, че входящите номера се попълват от длъжностното лице по вписванията;
3. наименование на българското юридическо лице член на ЕГТС;
4. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
5. данъчен номер, ако е приложимо;
6. организационна форма/правен статут: министерство, областна администрация, община, държавна агенция, агенция, юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, държавно висше училище, държавна или общинска организация/предприятие и др.;
7. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано юридическото лице;
8. фирмено дело - номер и година;
9. регистър, том/страница и партиден номер;
10. единен фирмен номер (ЕФН);
11. номер на удостоверението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
12. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
13. общественополезна дейност на юридическото лице с нестопанска цел (цели и средства за постигането им, предмет на стопанска дейност), когато е приложимо;
14. учредителен акт, закон или номер на акта на държавен орган или орган на местното самоуправление, с който е създадена държавната или общинската организация - заявител;
15. учредител: държавен орган или орган на местното самоуправление, физическо или юридическо лице;
16. информация за заявителя - дали е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити или е второстепенен и от по-ниска степен разпоредител и към кой първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
17. седалище и адрес на управление, пощенски код;
18. код NUTS ниво 3;
19. град/село;
20. област;
21. улица/площад, №, вход, етаж, апартамент;
22. номер на телефон и факс;
23. електронен адрес и интернет страница;
24. лице за контакти;
25. номер на телефон;
26. електронен адрес;
27. наименование на управителния орган;
28. от поле 28 до поле 40 - име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на членовете на управителния орган на българското юридическо лице.
(3) Група "Данни за ЕГТС" е с полета, както следва:
1. наименование на ЕГТС;
2. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
3. данъчен номер, ако е приложимо;
4. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписана ЕГТС;
5. фирмено дело - номер и година;
6. регистър, том/страница и партиден номер;
7. единен фирмен номер (ЕФН);
8. номер на удостоверението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
9. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
10. име на държавата - членка на ЕС, в която е регистрирана ЕГТС;
11. организационна форма (правен статут) на ЕГТС (публичноправна или частноправна организация);
12. наименование на органа, регистрирал ЕГТС;
13. регистрационен номер и дата на регистрирането на ЕГТС;
14. задачи и функции на ЕГТС;
15. седалище и адрес на управление на ЕГТС, държава, пощенски код;
16. код NUTS ниво 3;
17. град/село;
18. област/департамент, регион;
19. улица/площад, №;
20. лице за контакт;
21. номер на телефон и факс;
22. електронен адрес и интернет страница;
23. членове на ЕГТС - държави - членки на ЕС;
24. членове на ЕГТС - държави извън ЕС;
25. членове на ЕГТС - регионални власти от NUTS ниво 1, 2 или 3, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
26. членове на ЕГТС - местни власти от LAU ниво 1 или 2, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
27. членове на ЕГТС - публичноправни организации/предприятия, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
28. член на ЕГТС - обединение от държави, регионални власти, местни власти и/или публичноправни организации/предприятия;
29. предмет на дейност на ЕГТС;
30. конкретни цели и задачи на ЕГТС и средства за постигането им;
31. териториален обхват, в който ЕГТС изпълнява целите и задачите си, по държави, региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
32. срок, за който е учредена ЕГТС;
33. имуществена отговорност на ЕГТС и на членовете - ограничена отговорност до размера на имуществото на ЕГТС или неограничена отговорност на всеки член за погасяване задълженията на ЕГТС, когато имуществото на ЕГТС се окаже недостатъчно за удовлетворяването на кредиторите;
34. от поле 34 до поле 47 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са председателят, съпредседателят и членовете на Събранието на представителите на членовете на ЕГТС;
35. от поле 48 до поле 58 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са председателят и членовете на Управителния съвет на ЕГТС;
36. поле 59 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава е директорът на ЕГТС;
37. поле 60 - имущество на ЕГТС - членски внос (месечен и годишен размер в евро);
38. поле 61 - недвижимо имущество/апортна вноска, вносител и стойност в евро;
39. поле 62 - предоставена застраховка или гаранция от член на ЕГТС при ЕГТС - с ограничена отговорност, или при ЕГТС - с ограничено отговорни членове.
(4) Група "Приложени копия от документи" е с полета, както следва:
1. решение на Министерския съвет за одобряване на членството в ЕГТС;
2. заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение на членството в ЕГТС;
3. решение на окръжния съд по регистрацията, когато седалището на ЕГТС е в България, или решение на органа, регистрирал ЕГТС в друга държава - членка на ЕС;
4. удостоверение за вписване на ЕГТС, издадено от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, когато седалището на ЕГТС е в България;
5. Конвенция за образуване на ЕГТС;
6. устав на ЕГТС;
7. други документи относно ЕГТС.

Чл. 10. (1) Заявленията по "Образец 1", "Образец 2" и приложените към тях документи се приемат на хартиен и на електронен носител от длъжностно лице от Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Длъжностното лице оказва съдействие на заявителя за попълване на заявлението.
(3) Полетата от заявленията, които остават празни поради липса, незаявяване или неприложимост на обстоятелствата, за които са предвидени, се попълват с думата "не" или "няма".
(4) Ако мястото в някои полета не е достатъчно, към заявлението се прибавя лист с означение: "Продължение към поле № ...".

Глава четвърта.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ


Чл. 11. (1) Вписването, включително вписването на заличаването и основанието за заличаване от регистрите по чл. 1, издаването на удостоверение за това на заявителите, както и изготвянето и предоставянето на справки по данни от тези регистри се извършват от длъжностно лице по вписванията, служител от Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Когато е необходимо да се представят допълнителни доказателства или да се отстранят недостатъци по представените документи, на заявителя се указват всички обстоятелства, които следва да бъдат установени и с какви документи може да стане това, както и всички документи, които са нередовни и в какво се състои нередовността им, като се определя подходящ срок за изпълнение на указанията. Срокът не може да бъде по-дълъг от един месец.

Чл. 12. В регистъра по чл. 1, т. 1 се вписват следните обстоятелства:
1. регистрационен номер, който се състои от 12-цифрено число, като първата цифра винаги е 1 и показва принадлежност към регистъра, следващите три цифри образуват число - пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
2. входящ номер на заявлението "Образец 2", който се състои от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число - пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
3. изходящ номер на издадено на заявителя удостоверение за вписване в регистъра, състоящ се от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число - пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
4. наименование на ЕГТС;
5. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
6. данъчен номер, ако е приложимо;
7. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано ЕГТС;
8. фирмено дело - номер и година;
9. регистър, том/страница и партиден номер;
10. единен фирмен номер (ЕФН);
11. номер на удостоверението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
12. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
13. задачи и функции на ЕГТС;
14. седалище и адрес на управление;
15. лице и данни за контакти;
16. членове на ЕГТС;
17. предмет на дейност, конкретни цели и задачи на ЕГТС и средства за постигането им;
18. териториален обхват, в който ЕГТС изпълнява целите и задачите си по държави, региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
19. срок, за който е учредена ЕГТС;
20. имуществена отговорност на ЕГТС;
21. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на председателя, съпредседателя и членовете на Събранието на представителите на членовете на ЕГТС;
22. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на председателя и членовете на Управителния съвет на ЕГТС;
23. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на директора на ЕГТС;
24. имущество на ЕГТС - членски внос и недвижимо имущество (апортна вноска);
25. данни за предоставена застраховка или гаранция от член на ЕГТС при ЕГТС - с ограничена отговорност, или при ЕГТС - с ограничено отговорни членове;
26. приложени конвенция за образуване на ЕГТС, устав на ЕГТС и други копия на документи;
27. забележки по вписаните обстоятелства.

Чл. 13. В регистъра по чл. 1, т. 2 се вписват следните обстоятелства:
1. регистрационен номер, който се състои от 12-цифрено число, като първата цифра винаги е 2 и показва принадлежност към регистъра, следващите три цифри образуват число - пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
2. входящ номер на заявлението "Образец 2", който се състои от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число - пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
3. изходящ номер на издадено на заявителя удостоверение за вписване в регистъра, състоящ се от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число - пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
4. наименование на българското юридическо лице член на ЕГТС, което е регистрирано в друга държава - членка на ЕС;
5. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
6. данъчен номер, ако е приложимо;
7. организационна форма/правен статут;
8. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано българското юридическо лице член на ЕГТС;
9. фирмено дело - номер и година;
10. регистър, том/страница и партиден номер;
11. единен фирмен номер (ЕФН);
12. номер на удостоверението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
13. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
14. учредителен акт, закон или номер на акта на държавен орган или орган на местното самоуправление, с който е създадена държавната или общинската организация;
15. учредител на българското юридическо лице;
16. от каква степен разпоредител с бюджетни кредити е заявителят;
17. седалище и адрес на управление;
18. лице и данни за контакти;
19. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на членовете на управителния орган на българското юридическо лице;
20. наименование на ЕГТС на езика на държавата по месторегистрация;
21. наименование на ЕГТС с латински букви;
22. превод на наименованието на ЕГТС на български език;
23. име на държавата - членка на ЕС, в която е регистрирана ЕГТС;
24. организационна форма (правен статут) на ЕГТС (публичноправна или частноправна организация);
25. орган, регистрирал ЕГТС;
26. регистрационен номер и дата на регистрирането на ЕГТС;
27. задачи и функции на ЕГТС;
28. седалище и адрес на управление;
29. лице и данни за контакти;
30. членове на ЕГТС;
31. предмет на дейност, конкретни цели и задачи на ЕГТС и средства за постигането им;
32. териториален обхват, в който ЕГТС изпълнява целите и задачите си по държави, региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
33. срок, за който е учредена ЕГТС;
34. имуществена отговорност на ЕГТС;
35. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на председателя, съпредседателя и членовете на Събранието на представителите на членовете на ЕГТС;
36. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на председателя и членовете на Управителния съвет на ЕГТС;
37. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на директора на ЕГТС;
38. имущество на ЕГТС - членски внос и недвижимо имущество (апортна вноска);
39. данни за предоставена застраховка или гаранция от член на ЕГТС при ЕГТС - с ограничена отговорност, или при ЕГТС - с ограничено отговорни членове;
40. приложени конвенция за образуване на ЕГТС, устав на ЕГТС и други копия на документи;
41. забележки по вписаните обстоятелства.

Глава пета.
УВЕРЕНИЯ, УДОСТОВЕРЕНИЯ


Чл. 14. (1) На заявителя се издава уверение за завеждане с входящ номер на подадено известие (нотификации) по "Образец 1" и уверение за подадено заявление за вписване по "Образец 2".
(2) Уверението по ал. 1 се подписва от длъжностно лице от Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е приело известието или заявлението.

Чл. 15. (1) На заявителя се издава удостоверение по "Образец 3" (съгласно приложение № 3) за вписване в регистъра по чл. 1, т. 1 или удостоверение по "Образец 4" (съгласно приложение № 4) за вписване в регистъра по чл. 1, т. 2.
(2) Удостоверението за вписване, включително вписването на заличаване и основанието за заличаване от регистрите по чл. 1, се подписва от длъжностно лице по вписванията, служител на Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 16. Отказът да се издаде уверение по чл. 13 или удостоверение по чл. 14 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 17. Длъжностното лице по вписванията изпълнява експертни и технически дейности за консултиране и административно обслужване на заявителите и заинтересованите от членство в ЕГТС юридически лица, вписване в регистрите и изготвяне на уверения и удостоверения при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ДОСТЪПНОСТ


Чл. 18. В рубрика за ЕГТС на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се публикуват и обновяват:
1. Постановление № 24 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национални правила относно учредяване, регистрация и членство в Европейски групи за териториално сътрудничество (ДВ, бр. 13 от 2015 г.);
2. Правилника за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива групи със седалище извън територията на Република България, и приложенията към него;
3. Списък на регистрираните в България ЕГТС;
4. Списък на българските юридически лица, които членуват в ЕГТС, регистрирани извън територията на Република България;
5. Списък на потенциални членове на ЕГТС от България и от други страни, които търсят партньори за учредяване на ЕГТС с български участници.

Чл. 19. (1) Списъците по чл. 17, т. 3, 4 и 5 съдържат данни за ЕГТС, като място на регистрация, седалище и данни за контакт, членове, териториален обхват, предмет на дейност, конкретни цели и задачи на ЕГТС.
(2) Списъците се изготвят на български и на английски език и се обновяват в края на всеки месец.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Заявленията "Образец 1" и "Образец 2" се отпечатват на хартия формат А4 в съответствие с БДС.

§ 2. За действия и услуги по правилника, като подаване на заявления, вписване в регистрите, издаване на уверения, изготвяне на справки, извършени за административно обслужване на заявителите и заинтересованите от членство в ЕГТС юридически лица, не се събират такси.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Отменя се Правилникът за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските обединения за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в Европейско обединение за териториално сътрудничество, чието седалище се намира в друга държава - членка на Европейския съюз, издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 80 от 2009 г.).

§ 4. Този правилник се издава на основание чл. 5, ал. 7 и § 2 от преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 24 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национални правила относно учредяване, регистрация и членство в Европейски групи за териториално сътрудничество (ДВ, бр. 13 от 2015 г.).

§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1