Logo Вторник, 19 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

В сила от 14.08.2015 г.
Издаден от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят целите, структурата, функциите и организацията на работата на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), наричан по-нататък "Центъра".

Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията със седалище гр. София и с обща численост на персонала 3 щатни бройки: директор и двама служители.
(2) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.

Чл. 3. Приходите на Центъра се формират от следните източници чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните:
1. субсидия от държавния бюджет;
2. субсидии по международни програми и проекти;
3. приходи от консултантска дейност;
4. дарения и помощи;
5. други приходи, предвидени в нормативен акт.

Чл. 4. Центърът осъществява своята дейност самостоятелно или съвместно с държавни органи и ведомства, физически и юридически лица в страната и в чужбина.

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА


Чл. 5. Центърът:
1. координира и планира инициативи и практическо сътрудничество в сферата на земеделието между Китай и страните от ЦИЕ;
2. развива, координира и насърчава връзките между Министерството на земеделието на Китай и съответните министерства на страните от ЦИЕ;
3. създава и поддържа платформа за контакти за търсене на партньори за сътрудничество и база данни от институции, организации, асоциации и предприятия в областта на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ;
4. координира провеждането на годишен форум в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.

Чл. 6. Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава по трудово правоотношение от министъра на земеделието и храните.

Чл. 7. (1) Директорът:
1. представлява Центъра пред български и чуждестранни държавни органи, ведомства, местна власт, юридически и физически лица;
2. ръководи и организира цялостната дейност на Центъра в съответствие с действащата нормативна уредба;
3. отговаря за подготовката на проекта на бюджет на Центъра и го представя на министъра на земеделието и храните за утвърждаване;
4. изготвя предложение до Консултативния съвет за ежегоден план за дейността на Центъра;
5. представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността и състоянието на Центъра в срок до 31 март на следващата година;
6. сключва договори и споразумения, свързани с дейността на Центъра;
7. обявява и провежда конкурси и обществени поръчки;
8. управлява предоставеното на Центъра движимо и недвижимо имущество;
9. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите;
10. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в Центъра по трудово правоотношение;
11. командирова със заповед служителите от Центъра в страната и в чужбина;
12. утвърждава образец на печата на Центъра;
13. утвърждава публичната дейност на Центъра;
14. утвърждава информационната политика на Центъра;
15. ръководи дейността на Консултативния съвет на Центъра, координира връзките с членовете на Консултативния съвет, подготвя заседанията на Консултативния съвет и осигурява изпълнението на решенията на Съвета;
16. организира поддържането на електронна страница на Центъра;
17. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове или от министъра на земеделието и храните, свързани с дейността на Центъра.
(2) При осъществяване на дейността си директорът издава заповеди, инструкции и правила, свързани с дейността на Центъра.
(3) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед служител за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му.

Чл. 8. (1) При изпълнение на своите функции директорът се подпомага от Консултативен съвет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, наричан по-нататък "Съвета".
(2) Консултативният съвет се състои от 17 членове, определени от министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ, които не получават възнаграждение за дейността си в него.
(3) Консултативният съвет обсъжда и приема годишните планове за дейността на Центъра.
(4) Консултативният съвет приема годишен отчет и периодични отчети за дейността на Центъра.

Чл. 9. (1) Заседанията на Консултативния съвет се свикват от директора на Центъра, който е председател на Съвета и негов член по право.
(2) Заседанията на Консултативния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от членовете.
(3) Консултативният съвет взема решения с мнозинство от две трети от присъстващите членове.
(4) За проведените заседания се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.
(5) Член на Консултативния съвет, несъгласен с решението му, се подписва с особено мнение, което, изразено писмено, се прилага към протокола.

Чл. 10. (1) При необходимост, по решение на председателя, Консултативният съвет може да провежда неприсъствени заседания чрез писмена процедура.
(2) Председателят изпраща предвидените за разглеждане въпроси до членовете на Консултативния съвет и определя срок за даване на становище.
(3) Всеки член на Консултативния съвет изпраща в определения от председателя срок писмено становище по поставения въпрос.
(4) В случай че в определения срок не постъпи становище, се счита, че съответният член на Съвета е гласувал положително по поставения въпрос.
(5) Решенията на Съвета, взети чрез писмена процедура, се обявяват на страницата на Центъра за насърчаване на сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Чл. 11. Изпълнението на дейностите на Центъра се осигурява от двама служители, които подпомагат директора при изпълнение на неговите функции.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА


Чл. 12. Организацията на работа на Центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и с вътрешни правила за работа, утвърдени от директора.

Чл. 13. Служителите в Центъра изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнението на работата въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от директора.

Чл. 14. Документите, изпратени до Центъра от държавни органи и институции, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

Чл. 15. При завеждането на документите в регистъра по чл. 14 се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.

Чл. 16. Директорът разпределя преписката с резолюция до съответните служители, съдържаща указания, срок за изпълнение, дата и подпис.

Чл. 17. Изходящите от Центъра документи се съставят в два екземпляра, като вторият екземпляр съдържа датата, инициалите и подписа на служителя, изготвил документа.

Чл. 18. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно с променливи граници от 8,30 до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 13,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
(2) Отчитането на работното време по ал. 1 се определя с правилата по чл. 12.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Постановление № 158 от 2015 г. на Министерския съвет за създаване на Център за насърчаване на сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ДВ, бр. 50 от 2015 г.).

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти