Logo Сряда, 3 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 15 ОТ 24 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПРЕДБАЗОВИ, БАЗОВИ И СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА КАРТОФИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ КЛАСИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В сила от 01.01.2016 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.59 от 4 Август 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат изискванията за предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на Съюза, които могат да се търгуват на пазара на Европейския съюз.

Глава втора.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДБАЗОВИ СЕМЕНА КАРТОФИ

Чл. 2. (1) Предбазовите семена картофи трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
1. да произлизат от растения майки, свободни от следните вредители: Pectobacterium spp., Dickeya spp., вирус на листното завиване при картофите, вирус по картофа A, вирус по картофа M, вирус по картофа S, вирус по картофа X и вирус по картофа Y;
2. да са свободни от симптоми на болестта черно краче;
3. общият брой на растенията с отклонения за дадения сорт и растенията от други сортове да не надвишава 0,01 на сто;
4. в прякото поколение броят на растенията, показващи симптоми на вирусна инфекция, да не надвишава 0,5 на сто;
5. броят на растенията с наличие на мозаечни петна и броят на растенията с признаци на вируса на листното завиване да не надвишава 0,1 на сто;
6. максималният брой на поколенията, отглеждани при полски условия, да е четири.
(2) Предбазови семена картофи може да се търгуват като "клас PBTC на Съюза" и "клас PB на Съюза", ако отговарят на изисквания, определени в приложение № 1.
(3) Съответствието с изискването по ал. 1, т. 1 се установява чрез официално тестване на:
1. растението майка или чрез тестването му под официален контрол, когато се използват методите на микроразмножаването;
2. материала за размножаване от клонираното растение или чрез тестването му под официален контрол, когато се използват методи на селекция чрез клониране.
(4) Съответствието с изискванията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се установява с провеждането на официални полски инспекции. При съмнение се взема официална проба от листата за допълнително тестване.

Чл. 3. Минималните изисквания за партидите с предбазови семена картофи са:
1. наличието на почвени примеси и чужди тела не надвишава 1 на сто от масата на партидата;
2. броят на картофите, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,2 на сто от масата на партидата;
3. броят на картофите с външни дефекти, включително деформирани или наранени клубени, не надвишава 3 на сто от масата на партидата;
4. броят на картофите, засегнати от обикновена краста, при които поразената площ на повърхността е над една трета, не надвишава 5 на сто от масата на партидата;
5. броят на картофите, засегнати от черна шарка, при които поразената площ на повърхността е над 10 на сто, не надвишава 1 на сто от масата на партидата;
6. броят на картофите, засегнати от прашеста краста, при които поразената площ на повърхността е над 10 на сто, не надвишава 1 на сто от масата на партидата;
7. спаружените клубени, причинени от прекомерна дехидратация или от дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 0,5 на сто от масата на партидата;
8. общият брой на картофите, изброени в т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7, не надвишава 6 на сто от масата на партидата.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БАЗОВИ СЕМЕНА КАРТОФИ


Чл. 4. (1) Базови семена картофи могат да се предлагат на пазара като "клас S на Съюза", ако:
1. картофите отговарят на изискванията, определени в приложение № 2, точка 1, подточка 1.1, и това е потвърдено след извършването на официална полска инспекция;
2. партидите с тях отговарят на изискванията, определени в приложение № 2, точка 1, подточка 1.2, и това е потвърдено след извършването на официална инспекция.
(2) Базови семена картофи могат да се предлагат на пазара като "клас SE на Съюза", ако:
1. картофите отговарят на изискванията, определени в приложение № 2, точка 2, подточка 2.1, и това е потвърдено след извършването на официална полска инспекция, и
2. партидите с тях отговарят на изискванията, определени в приложение № 2, точка 2, подточка 2.2, и това е потвърдено след извършването на официална инспекция.
(3) Базови семена картофи могат да се предлагат на пазара като "клас E на Съюза", ако:
1. картофите отговарят на изискванията, определени в приложение № 2, точка 3, подточка 3.1, и това е потвърдено след извършването на официална полска инспекция, и
2. партидите с тях отговарят на изискванията, определени в приложение № 2, точка 3, подточка 3.2, и това е потвърдено след извършването на официална инспекция.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА КАРТОФИ


Чл. 5. (1) Сертифицирани семена картофи могат да се предлагат на пазара като "клас A на Съюза", ако:
1. картофите отговарят на изискванията, определени в приложение № 3, точка 1, подточка 1.1, и това е потвърдено след извършването на официална полска инспекция, и
2. партидите с тях отговарят на изискванията, определени в приложение № 3, точка 1, подточка 1.2, и това е потвърдено след извършването на официална инспекция.
(2) Сертифицирани семена картофи могат да се предлагат на пазара като "клас B на Съюза", ако:
1. картофите отговарят на изискванията, определени в приложение № 3, точка 2, подточка 2.1, и това е потвърдено след извършването на официална полска инспекция; както и
2. партидите с тях отговарят на изискванията, определени в приложение № 3, точка 2, подточка 2.2, и това е потвърдено след извършването на официална инспекция.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Микроразмножаване" е практиката за бързо възпроизводство на растителен материал, за да се получат голям брой растения, като се използва in vitro култура от диференцирани вегетативни пъпки или меристеми, взети от дадено растение.
2. "Растение майка" е растение, от което е взет материал за размножаване.

§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива за изпълнение 2014/20/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 г. за определяне на класове на Съюза за базов и сертифициран посадъчен материал от картофи и на приложимите за тях условия и обозначения (OB, L 38 от 7.02.2014 г.);
2. Директива за изпълнение 2014/21/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 г. за определяне на минимални условия и класове на Съюза за предбазов посадъчен материал от картофи (OB, L 38 от 7.02.2014 г.).

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 29, ал. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 4. С тази наредба се отменя Наредба № 78 от 2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 51 от 2006 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

Изисквания за търговия с предбазови семена картофи "клас PBTC" и "клас PB на Съюза"

1. Изисквания за предбазови семена картофи "клас PBTC на Съюза":
1.1. Изисквания относно семената картофи:
а) в културата няма растения с отклонения за дадения сорт или растения от други сортове;
б) в културата няма растения, засегнати от болестта черно краче;
в) в прякото поколение на културата няма растения със симптоми на вирусна инфекция;
г) в културата няма растения с наличие на мозаечни петна и растения с признаци на вируса на листното завиване;
д) растенията, включително клубените, се произвеждат чрез микроразмножаване;
е) растенията, включително клубените, се произвеждат в контролирана среда без присъствие на вредители;
ж) клубените не се размножават след първото поколение.
1.2. Партидите семена картофи "клас PBTC на Съюза" не трябва да съдържат семена:
а) засегнати от гниене;
б) засегнати от черна шарка;
в) засегнати от обикновена краста;
г) засегнати от прашеста краста;
д) станали прекомерно спаружени поради дехидратация;
е) които имат външни дефекти, включително деформирани или наранени клубени.
2. Изисквания за предбазови семена картофи "клас PB на Съюза":
2.1. Изисквания относно семената картофи:
а) общият брой на растенията с отклонения за дадения сорт и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,01 на сто;
б) растенията нямат симптоми на болестта черно краче;
в) броят на растенията с наличие на мозаечни петна и броят на растенията с признаци на вируса на листното завиване не надвишава 0,1 на сто;
г) в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вирусна инфекция не надвишава 0,5 на сто.
2.2. Допустими стойности за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:
а) семената картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишават 0,2 на сто от масата на партидата;
б) семената картофи, засегнати от черна шарка, при които поразената площ на повърхността е над 10 на сто, не надвишават 1 на сто от масата на партидата;
в) семената картофи, засегнати от обикновена краста, при които поразената площ на повърхността е над една трета, не надвишават 5 на сто от масата на партидата;
г) семената картофи, засегнати от прашеста краста, при които поразената площ на повърхността е над 10 на сто, не надвишават 1 на сто от масата на партидата;
д) спаружените клубени, причинени от прекомерна дехидратация или от дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 0,5 на сто от масата на партидата;
е) семената картофи с външни дефекти, включително деформирани или наранени клубени, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
ж) наличието на почвени примеси и чужди тела не надвишава 1 на сто от масата на партидата;
з) общият процент на семената картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в букви "а" - "е", не надвишава 6 на сто от масата на партидата.

Приложение № 2 към чл. 4

Изисквания, на които трябва да отговарят базовите семена картофи

1. Изисквания за базови семена картофи "клас S на Съюза":
1.1. Изисквания по отношение на семената картофи:
а) общият брой на растенията с отклонения за дадения сорт и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,1 на сто;
б) броят на растенията, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 0,1 на сто;
в) в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вирусна инфекция не надвишава 1 на сто;
г) общият брой на растенията с наличие на мозаечни петна и броят на растенията с признаци на вируса на листното завиване не надвишава 0,2 на сто;
д) броят на поколенията, включително предбазови на полето и базови, се ограничава до пет;
е) ако в официалния етикет не е посочено поколението, се приема, че картофите са от пето поколение.
1.2. Допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:
а) семената картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишават 0,5 на сто от масата, от които семената картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишават 0,2 на сто от масата на партидата;
б) семената картофи, засегнати от черна шарка върху повече от 10 на сто от повърхността им, не надвишават 5 на сто от масата на партидата;
в) семената картофи, засегнати от обикновена краста върху повече от една трета от повърхността им, не надвишават 5 на сто от масата на партидата;
г) семената картофи, засегнати от прашеста краста върху повече от 10 на сто от повърхността им, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
д) спаружените клубени, причинени от прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1 на сто от масата на партидата;
е) семената картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
ж) наличието на почвени примеси и чужди тела не надвишава 1 на сто от масата на партидата;
з) общият процент на семената картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в букви "а" - "е", не надвишава 6 на сто от масата на партидата.
2. Изисквания за базови семена картофи "клас SE на Съюза":
2.1. Изисквания по отношение на семената картофи:
а) общият брой на растенията с отклонения за дадения сорт и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,1 на сто;
б) броят на растенията, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 0,5 на сто;
в) в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вирусна инфекция не надвишава 2 на сто;
г) общият брой на растенията с наличие на мозаечни петна или с признаци на вируса на листното завиване не надвишава 0,5 на сто;
д) броят на поколенията, включително предбазови на полето и базови, се ограничава до шест;
е) ако в официалния етикет не е посочено поколението, се приема, че картофите са от шесто поколение.
2.2. Допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:
а) семената картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 на сто от масата, от които семената картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 на сто от масата на партидата;
б) семената картофи, засегнати от черна шарка върху повече от 10 на сто от повърхността им, не надвишава 5 на сто от масата на партидата;
в) семената картофи, засегнати от обикновена краста върху повече от една трета от повърхността им, не надвишават 5 на сто от масата на партидата;
г) семената картофи, засегнати от прашеста краста върху повече от 10 на сто от повърхността им, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
д) спаружените клубени, причинени от прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1 на сто от масата на партидата;
е) семената картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
ж) наличието на почвени примеси и чужди тела не надвишава 1 на сто от масата на партидата;
з) общият процент на семената картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в букви "а" - "е", не надвишава 6 на сто от масата на партидата.
3. Изисквания за базови семена картофи "клас E на Съюза":
3.1. Изисквания по отношение на семената картофи:
а) общият брой на растения с отклонения за дадения сорт и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,1 на сто;
б) броят на растенията, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 1 на сто;
в) в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вирусна инфекция не надвишава 4 на сто;
г) общият брой на растенията с наличие на мозаечни петна или с признаци на вируса на листното завиване не надвишава 0,8 на сто;
д) броят на поколенията, включително предбазови на полето и базови, се ограничава до седем;
е) ако в официалния етикет не е посочено поколението, се приема, че картофите са от седмо поколение.
3.2. Допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:
а) семената картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишават 0,5 на сто от масата, от които семената картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишават 0,2 на сто от масата на партидата;
б) семената картофи, засегнати от черна шарка върху повече от 10 на сто от повърхността им, не надвишават 5 на сто от масата на партидата;
в) семената картофи, засегнати от обикновена краста върху повече от една трета от повърхността им, не надвишават 5 на сто от масата на партидата;
г) семената картофи, засегнати от прашеста краста върху повече от 10 на сто от повърхността им, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
д) спаружените клубени, причинени от прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1 на сто от масата на партидата;
е) семената картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
ж) наличието на почвени примеси и чужди тела не надвишава 1 на сто от масата на партидата;
з) общият процент на семената картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в букви "а" - "е", не надвишава 6 на сто от масата на партидата.

Приложение № 3 към чл. 5

Минимални изисквания за сертифицирани семена картофи

1. Изисквания за сертифицирани семена картофи "клас A на Съюза":
1.1. Изисквания по отношение на семената картофи:
а) общият брой на растенията с отклонения за дадения сорт и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,2 на сто;
б) броят на растенията, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 2 на сто;
в) в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вирусна инфекция не надвишава 8 на сто;
г) общият брой на растенията с наличие на мозаечни петна или с признаци на вируса на листното завиване не надвишава 2 на сто.
1.2. Допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:
а) семената картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишават 0,5 на сто от масата, от които семената картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишават 0,2 на сто от масата на партидата;
б) семената картофи, засегнати от черна шарка върху повече от 10 на сто от повърхността им, не надвишават 5 на сто от масата на партидата;
в) семената картофи, засегнати от обикновена краста върху повече от една трета от повърхността им, не надвишават 5 на сто от масата на партидата;
г) семената картофи, засегнати от прашеста краста върху повече от 10 на сто от повърхността им, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
д) спаружените клубени, причинени от прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1 на сто от масата на партидата;
е) семената картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
ж) наличието на почвени примеси и чужди тела не надвишава 2 на сто от масата на партидата;
з) общият процент на семената картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в букви "а", "б", "в", "г", "д" и "е", не надвишава 8 на сто от масата на партидата.
2. Изисквания за сертифицирани семена картофи "клас B на Съюза":
2.1. Изисквания по отношение на семената картофи:
а) общият брой на растенията с отклонения за дадения сорт и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,5 на сто;
б) броят на растенията, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 4 на сто;
в) в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вирусна инфекция не надвишава 10 на сто;
г) общият брой на растенията с наличие на мозаечни петна или с признаци на вируса на листното завиване не надвишава 6 на сто.
2.2. Допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:
а) семената картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишават 0,5 на сто от масата, от които семената картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишават 0,2 на сто от масата на партидата;
б) семената картофи, засегнати от черна шарка върху повече от 10 на сто от повърхността им, не надвишават 5 на сто от масата на партидата;
в) семената картофи, засегнати от обикновена краста върху повече от една трета от повърхността им, не надвишават 5 на сто от масата на партидата;
г) семената картофи, засегнати от прашеста краста върху повече от 10 на сто от повърхността им, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
д) спаружените клубени, причинени от прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1 на сто от масата на партидата;
е) семената картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишават 3 на сто от масата на партидата;
ж) наличието на почвени примеси и чужди тела не надвишава 2 на сто от масата на партидата;
з) общият процент на семената картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в букви "а" - "е", не надвишава 8 на сто от масата на партидата.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти