Logo Петък, 5 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

В сила от 04.08.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.59 от 4 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 10 Ноември 2015г., доп. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 4 Април 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
(2) Финансова помощ се предоставя за извършване на дейности по проект, които допринасят за постигане на целите на подмярката:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР);
2. подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
3. подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;
5. подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;
6. подкрепа за популяризиране на местната идентичност.
Чл. 2. (1) Подмярката се прилага на териториален принцип на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места - част от община/и, посочени в приложение № 1, при следните условия:
1. територията е с непрекъснати граници;
2. населението на територията по т. 1 е от 10 000 до 150 000 жители по данни от Националния статистически институт към 31 декември 2014 г.;
3. в територията по т. 1 се включва територия от селски район, посочен в приложение № 2.
(2) На една територия се допуска предоставяне на финансова помощ за подготвителни дейности от ЕЗФРСР и от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
(3) На едно местно партньорство или МИГ се предоставя финансова помощ за подготвителни дейности от ЕЗФРСР или от ЕФМДР.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) Финансова помощ от ЕЗФРСР се предоставя само за дейности, осъществени от местно партньорство или МИГ на териториите на прилагане на подхода ВОМР, съгласно приложение № 1 и приложение № 2.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя на местно партньорство, на територията на което не е прилаган подходът ЛИДЕР през програмния период 2007 - 2013 г., за осъществяване на проект, включващ подготвителни дейности за:
1. учредяване на публично-частно партньорство;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
3. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
4. проучвания и анализи на територията;
5. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
6. координация на изпълнението на подготвителните дейности.
(2) Финансова помощ се предоставя на местно партньорство или МИГ, прилагала подхода ЛИДЕР в периода 2007 - 2013 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, за осъществяване на проект, включващ подготвителни дейности за:
1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
3. проучвания и анализи на територията;
4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Местна инициативна група, която е кандидатствала за одобрение и е преминала оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.), наричана по-нататък "Наредба № 22 от 2015 г.", но няма одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 - 2020 г., може да получи финансова помощ за изпълнение на малки пилотни проекти за:
1. дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;
2. материални и нематериални активи в интерес на местната общност;
3. въвеждане на иновативни за местната общност дейности.
(4) Дейностите, за които се предоставя финансова помощ, следва да са извършени на територията на действие на местното партньорство или МИГ.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 4. (1) Финансовата помощ по реда на тази наредба е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за подмярката в ПРСР 2014 - 2020 г. и е в размер 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, посочени в чл. 3.
(2) Финансовата помощ за извършване на допустими разходи за реализиране на определените в заявлението за изразяване на интерес дейности е в размер до левовата равностойност на:
1. 30 000 евро за дейности по чл. 3, ал. 1 за един проект;
2. 25 000 евро за дейности по чл. 3, ал. 2 за един проект.
(3) Минималната стойност на допустимите разходи за дейности по чл. 3, ал. 3 е не по-малко от левовата равностойност на 5000 евро, а максималната - не повече от левовата равностойност на 15 000 евро за един проект.
(4) Определената в ал. 2 и 3 стойност е с включен данък добавена стойност (ДДС) за кандидати, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, и без ДДС - за кандидати, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.

Чл. 5. (1) Размерът на финансовата помощ се определя в съответствие с чл. 67, параграф 1, букви "а", "б" и "в" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (обн., ОВ, L, 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1303/2013".
(2) При определяне на размера на финансовата помощ по подмярката се използват опростени разходи, посочени в приложение № 3.
(3) Разходите за изготвяне и разпространение на информационни материали, закупуване на ново офис оборудване и офис техника, командировки, пътни и дневни и за такса по чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.), се доказват с документи, посочени в приложение № 4.
(4) Разходите за изпълнение на малки пилотни проекти, различни от посочените в приложение № 3, се доказват с документи за отчитане на изпълнени дейности и с разходооправдателни документи.
(5) Размерът на допустимите разходи за командировки, пътни и дневни се определя при условията и по реда на Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.).
(6) Когато дейност по чл. 3, ал. 1 и 2 се възлага по реда на Закона за обществените поръчки на външен изпълнител, стойността на разхода, определен в бюджета на заявлението за изразяване на интерес, се използва от бенефициента като максимален при определяне на стойността на обществена поръчка.
(7) Размерът на финансова помощ, която се предоставя за дейност, възложена по реда на ал. 6, е стойността на действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходооправдателни и платежни документи.

Чл. 6. (1) Бюджетът за дейностите по чл. 3, ал. 1 и 2 е част от заявлението за изразяване на интерес и определя максималния размер на допустимите за възстановяване разходи, доказани с документи.
(2) Финансовата помощ за опростените разходи се изплаща в размер на стойностите, посочени в бюджета на заявлението след предоставяне на документи съгласно приложение № 3, доказващи изпълнението на съответната дейност, без да се изискват разходооправдателни и платежни документи.
(3) За разходи, различни от опростените, стойността, посочена в бюджета на заявлението, е максимално допустимата за възстановяване.
(4) Възстановяване на финансови средства за дейности по чл. 3, ал. 1 и 2 е допустимо, ако е извършена поне по един брой от всички посочени в бюджета дейности.
(5) От определения бюджет МИГ или местното партньорство може да изключи административни разходи и/или разходи за консултанти - експерти, свързани с подготовката на стратегия.
(6) Дейност, за която в бюджета е посочен минимален брой участници, е изпълнена, ако в изпълнението и са присъствали не по-малко от посочения брой участници.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) Когато в бюджета е определена обща стойност на разходите за извършване на една или няколко дейности, бенефициентът трябва да изпълни не по-малко от определения брой. При реализиране на по-малък брой дейности общата стойност за съответната дейност се намалява съобразно определената единична стойност.
(8) Изменение в определените за изпълнение дейности и бюджета е допустимо при запазване на определените за съответните дейности единични стойности на размера на разходите в заявлението за изразяване на интерес, ако:
1. няма необходимост от закупуване на ново офис оборудване и офис техника, определените за това разходи могат изцяло или частично да бъдат използвани за:
а) извършване на информационни срещи, семинари или конференции;
б) публикуване на информация по проекта в регионални медии;
в) проучване и анализ;
г) разходи, свързани с подготовка на стратегията, и/или
2. местната инициативна група е изпълнявала стратегия за местно развитие в периода 2007 - 2013 г., средствата, предвидени за създаване на електронна страница, могат да бъдат използвани за:
а) извършване на информационни срещи, семинари или конференции;
б) публикуване на информация по проекта в регионални медии;
в) разходи, свързани с подготовка на стратегията.

Чл. 7. (1) Финансовата помощ се изплаща за възстановяване на извършени допустими разходи, съгласно бюджета на проекта, до стойността и в сроковете, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ.
(2) Окончателно плащане се извършва след приключване и отчитане на дейностите по проекта.

Чл. 8. (1) Авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на предвидените инвестиционни разходи е допустимо за реализиране на проекти по чл. 3, ал. 3, ако е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ.
(2) За дейности, за които се прилага Законът за обществените поръчки, авансовото плащане се изплаща след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.
(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от десет работни дни от датата на сключване на договора за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция или запис на заповед в полза на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане.
(5) Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед трябва да покрива срока на договора, удължен с шест месеца.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Гаранцията се освобождава или записът на заповед се връща на издателя, когато ДФЗ установи, че сумата на одобрените за плащане разходи надхвърля сумата на аванса.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 9. (1) За предоставяне на финансова помощ по реда на тази наредба може да кандидатства:
1. местно партньорство, което не е прилагало подхода ЛИДЕР в периода 2007 - 2013 г., за дейностите по чл. 3, ал. 1;
2. местно партньорство или МИГ, прилагала подхода ЛИДЕР в периода 2007 - 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства, за дейности по чл. 3, ал. 2;
3. местна инициативна група, която е кандидатствала за одобрение и е преминала оценка за административно съответствие и допустимост, но няма одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 - 2020 г., за дейностите по чл. 3, ал. 3;
4. местна инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР, но е регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, има право да кандидатства за предоставяне на финансова помощ за дейностите по чл. 3, ал. 2.
(2) Местна инициативна група, която разширява територията си на дейност през периода 2014 - 2020 г., сключва споразумение за партньорство с местно партньорство или с МИГ от новата територия.

Чл. 10. (1) За една територия се подпомага само едно местно партньорство или МИГ.
(2) Подкрепата на местното партньорство от съответната/те община/и се удостоверява с решение на общинския/те съвет/и, с което се дава съгласие за реализиране на проекта и се посочват:
1. партньорите по проекта;
2. водещият партньор, кандидат за финансова помощ по проекта;
3. лицето, което представлява общината/те в партньорството по проекта и подписва споразумението за партньорство;
4. населените места, които се включват в територията на партньорството, когато дейностите по проекта се изпълняват на част от територията на общината.
(3) Колективният върховен орган на МИГ взема решение, с което дава съгласие за реализиране на проекта, а в случаите по чл. 9, ал. 2 - и за определяне на партньорите по проекта и на водещия партньор.

Чл. 11. (1) Всеки от партньорите трябва да има седалище и адрес на управление или постоянен адрес на територията, на която се изпълнява подпомаганият проект, а кандидатът - на територията на селски район.
(2) Кандидат или партньор може да бъде и клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на местното партньорство най-малко 5 години преди подаване на заявление за изразяване на интерес.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) Членовете на върховния колективен орган и на колективния управителен орган на МИГ трябва да имат седалище и адрес на управление или постоянен адрес или да работят на територията, на която се изпълнява проектът.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) Изискванията на ал. 1 и 3 не се прилагат по отношение на община, когато е:
1. кандидат/партньор или член на орган на МИГ, включена е в приложение № 2 и има седалище в съответния областен град;
2. партньор или член на орган на МИГ, когато в територията на местното партньорство или МИГ са включени населените места на общината, без града, център на общината, в строителните му граници, посочени в приложение № 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) Членовете на колективния управителен орган и представляващите членовете на колективния управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица, и/или членовете на контролния орган, както и лицата, които управляват или представляват партньорите в споразумението за партньорство, както и координатора/координаторите, не могат да са свързани лица помежду си по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Не се предоставя финансова помощ при наличие на някое от обстоятелствата за отстраняване по чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012", когато представляващият кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен представител, член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта или негов партньор, както и координатор/координатори, нает/и за изпълнение на дейностите по проекта:
1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си;
2. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г. (*)) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община от територията на МИГ/местното партньорство за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
3. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
4. чрез измама или по небрежност е предоставил невярна информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
5. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
6. е нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
7. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
8. е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:
а) да повлияе на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. или на ДФЗ, свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;
б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. и/или ДФЗ, която може да му даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;
9. е установено, че е виновен за неизпълнението на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, което е било разкрито, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
10. при проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, са констатирани значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;
11. е извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността;
12. има изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ;
13. е включен в система за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012";
14. е в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
15. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна длъжност в Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. или в ДФЗ;
16. е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. или в ДФЗ до една година от прекратяване на правоотношението;
17. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;
з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
к) престъпление, аналогично на тези по букви от "а" до "й", в друга държава членка или трета страна;
18. когато е лице, предоставящо консултантски услуги на кандидата и попада в случаите по т. 14, 15 и 16.
(2) Изискванията на ал. 1, т. 1 не се прилагат по отношение на общините.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Алинея 1, т. 2 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски не надхвърля с повече от 1 на сто сумата на дължимите данъци и социалноосигурителни вноски за последната приключена финансова година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.(*)) Алинея 1, т. 14 и изискването за липса на свързаност по чл. 11, ал. 5 с работодателя не се прилага по отношение на координатор, който е служител на общинска администрация и при изпълнение на дейностите по проекта е в неплатен отпуск или е сключен граждански договор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Основанията за отстраняване по ал. 1 се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Кандидат/ползвател, за който е налице обстоятелство по ал. 1, има право да представи доказателства при подаване на декларация по чл. 22, ал. 1, т. 10 или в определения срок за предоставяне на документи от получаването на уведомление от МЗХ или ДФЗ за констатираните обстоятелства по ал. 1, че са предприели действия, които гарантират тяхната надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Министерството на земеделието и храните или ДФЗ одобрява получаването на финансовата помощ, когато представените доказателства по ал. 6 са достатъчни, за да се гарантира, че по отношение на представляващия кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен представител, член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта или негов партньор не е налице обстоятелство по ал. 1.
(9) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Министерството на земеделието и храните или ДФЗ отказва предоставянето на финансовата помощ, когато са налице обстоятелствата по ал. 1 или представените доказателства по ал. 6 не са достатъчни, за да се гарантира, че по отношение на представляващия кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен представител, член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта или негов партньор не е налице обстоятелство по ал. 1.

Чл. 13. (1) За реализиране на дейности по чл. 3, ал. 1 и 2 кандидатът или неговите партньори осигуряват:
1. координатор/координатори, нает/и с трудов или граждански договор за изпълнение на дейностите по проекта;
2. помещение за офис за изпълнение на дейностите по подмярката.
(2) Координаторът/координаторите по ал. 1, т. 1 трябва да има/имат:
1. завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";
2. общ професионален стаж най-малко 5 г.;
3. наличие на опит в разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и/или реализиране на най-малко един проект, финансиран със средства от ЕС.
(3) Трудов договор с координатор по ал. 1, т. 1 се сключва за срока на изпълнение на дейностите по проекта, но за не по-дълъг от определения в чл. 32 срок.

Раздел IV.
Допустими разходи


Чл. 14. (1) Допустими са разходи за дейности по чл. 3, ал. 1 и 2, включени в бюджета от заявлението за изразяване на интерес съгласно приложение № 5.
(2) Разходите по ал. 1 са допустими, когато са доказани с документи, съгласно приложение № 3 и приложение № 4.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) Разходи за дейности по чл. 3, ал. 3 са допустими, когато са включени в бюджета в заявлението за подпомагане съгласно приложение № 6 и са доказани със съответни документи - договор с изпълнител, приемно-предавателен протокол, доклад за извършена работа, фактура, платежно нареждане, пълно дневно банково извлечение и други, както и с документи съгласно приложение № 3 и приложение № 4.
(4) За МИГ, получила финансиране по ПРСР 2007 - 2013 г., разходите за реализиране на проекта са допустими, при условие че това не води до двойно финансиране на едни и същи дейности.

Чл. 15. (1) Не са допустими разходи:
1. за дължими лихви;
2. за лизинг;
3. за закупуване на недвижими имоти;
4. за закупуване на оборудване втора употреба;
5. за закупуване на моторни превозни средства;
6. за данък добавена стойност с изключение на невъзстановимия;
7. за дейности, извършени преди подаване на заявлението за изразяване на интерес/за подпомагане;
8. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) платени по-късно от един месец от крайния срок за изпълнение на проекта и по-късно от датата на подаване на заявка за окончателно плащане пред ДФЗ.
(2) Не се предоставя финансова помощ за разходи за заплащане на координатор, когато лицето е служител на общинска администрация, с изключение на случаите, когато при изпълнение на дейностите по проекта е в неплатен отпуск или е сключен граждански договор.
(3) Не са допустими разходи за заплащане на персонал на МИГ, която изпълнява стратегия за местно развитие, финансирана от ПРСР за периода 2007 - 2013 г., до 30 септември 2015 г.

Глава трета.
МАЛКИ ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ


Чл. 16. Финансова помощ за реализиране на малки пилотни проекти се предоставя след приключване на последната процедура за одобрение на стратегии за ВОМР при условията на чл. 3, ал. 3.

Чл. 17. По реда на тази глава се предоставя финансова помощ за разходи за:
1. дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност, в това число за популяризиране на местни традиции, културно и историческо наследство, традиционни местни продукти и други;
2. материални и нематериални активи в интерес на местната общност;
3. въвеждане на иновативни за местната общност дейности.

Чл. 18. Малките пилотни проекти трябва да отговарят на следните условия за допустимост:
1. допринасят за постигане на целите на ПРСР 2014 - 2020 г. и на приоритетите на стратегията за ВОМР;
2. осъществяват се в полза на местната общност и са съгласувани с нея;
3. одобрени са по процедурата за вземане на решения, предвидена в устава на МИГ;
4. включват дейности, свързани с доброволно участие под формата на труд или финансиране от представители на местната общност;
5. дейностите се реализират на територията на съответната МИГ.

Чл. 19. По реда на тази глава са недопустими за финансиране и разходи за:
1. хранителни стоки;
2. закупуване на материали за еднократна употреба;
3. командировки, в това число пътни, дневни и квартирни;
4. наем на оборудване и съоръжения;
5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) изготвяне на проект;
6. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) управление на проект;
7. (нова - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) оперативни разходи, надвишаващи 5 на сто от общата стойност на проекта.

Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Местна инициативна група може да кандидатства за одобрение на нов проект по реда на тази глава след подаване на окончателна заявка за плащане на предходния проект.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване


Чл. 21. (1) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице издава заповед за утвърждаване на покана за избор на кандидати за предоставяне на финансова помощ, която съдържа:
1. началния и крайния срок за прием на заявления;
2. бюджета за съответния период на прием;
3. критериите за подбор и тяхната тежест;
4. адреса, на който се приемат заявленията.
(2) Поканата се публикува в най-малко един национален ежедневник и на електронните страници на Министерството на земеделието и храните и на ПРСР 2014 - 2020 г.
(3) Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020 г. публикува покана за изразяване на интерес за кандидати по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 4.
(4) Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020 г. публикува най-малко една покана за набиране на заявления за подпомагане за малки пилотни проекти за кандидати по чл. 9, ал. 1, т. 3.

Чл. 22. (1) Кандидат по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 4 подава заявление за изразяване на интерес съгласно приложение № 5 в срока, посочен в поканата, и прилага следните документи:
1. заверено копие от учредителния акт (устав, дружествен договор) на юридическото лице (когато е приложимо);
2. удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от един месец преди датата на кандидатстване; удостоверение се предоставя от всеки от партньорите по проекта;
3. решение на общинския/те съвет/и по чл. 10, ал. 2 и/или на колективния върховен орган на МИГ по чл. 10, ал. 3;
4. споразумение за партньорство за създаване на МИГ, споразумение за партньорство между МИГ и местно партньорство или споразумение за партньорство между две или повече МИГ съгласно приложение № 7 (когато е приложимо);
5. (доп. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) документи, доказващи публичност и прозрачност в избора на представители по § 1, т. 11, буква "б" или "в" от допълнителните разпоредби в партньорството, в това число протокол от проведена среща и решение за избор на представители, снимки и други;
6. документи за осигурен координатор, отговарящ на изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 3;
7. документ, доказващ наличие на правно основание за предоставяне на помещение;
8. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
9. документи, доказващи опит в изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС на партньорите по проекта (ако е приложимо);
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г. (*)) декларация съгласно приложение № 8, попълнена от:
а) представляващите и управляващите по закон и/или пълномощие кандидата и партньорите, включително временно изпълняващ тази функция;
б) лицата с правомощия за контрол по отношение на кандидата и партньорите;
в) членовете на колективните органи на управление и контрол на кандидата и партньорите, и
г) координатора/координаторите, нает/и за изпълнение на дейностите по проекта;
11. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) списък на членовете на колективния върховен орган и списък на членовете на колективния управителен орган на МИГ (когато това е приложимо), подписани от представляващия МИГ, които съдържат:
а) за юридическите лица: наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление, сектор, на който лицето е представител в публично-частното партньорство, най-малко две имена (име и фамилия) на представляващия юридическото лице, данни за контакт (телефон и/или електронен адрес);
б) за физическите лица: най-малко две имена (име и фамилия), данни за постоянен адрес или месторабота, сектор, на който лицето е представител в публично-частното партньорство, данни за контакт (телефон и/или електронен адрес);
12. удостоверение за постоянен адрес за партньори - физически лица;
13. (нова - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) декларация за съгласие за предоставяне на данни за периода до приключване на програмата от Националния статистически институт на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. и за разпространението им съгласно приложение № 8а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Кандидатът представя декларация в свободен текст за наличие/липса на обстоятелства, посочени в § 2, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, когато е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, или лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите, или МИГ.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Кандидат по чл. 9, ал. 1, т. 3 подава заявление за подпомагане съгласно приложение № 6 в срока, посочен в поканата, и прилага документите по ал. 1, т. 2, 3, 11 и 13, декларации съгласно приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22 от 2015 г. и доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 18.
(5) Заявление за изразяване на интерес или за подпомагане и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата до сключване на договора в писмена форма, освен ако кандидатът е уведомен от МЗХ за наличие на несъответствие и/или нередност в документите или когато кандидатът е уведомен за намерението на МЗХ да се извърши посещение на място, или когато при посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на документите, засегнати от нередността. В този случай кандидатът се уведомява писмено за отказ на направеното искане за оттегляне.
(6) При оттегляне на заявление за изразяване на интерес или на заявление за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 5, образуваното административно производство се прекратява, а кандидатът има право да подаде ново заявление за финансиране на същия проект, ако е обявен нов период на прием по подмярката или обявеният срок на прием не е изтекъл.
(7) Заявления за изразяване на интерес или за подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от МЗХ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.

Чл. 23. (1) Документите се подават в МЗХ в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или лично.
(2) Заявление за изразяване на интерес или за подпомагане и всички приложения към него се представя в един екземпляр на хартиен носител и копие на магнитен носител (CD).
(3) Документите се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала" и подпис на законния представител на МИГ или на водещия партньор. Когато се представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при поискване.
(4) Когато документите не са подписани от законния представител на МИГ или на водещия партньор, се представя нотариално заверено пълномощно или заповед за възлагане.
(5) Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.
(6) Документите се представят с опис и последователно номериране на страниците, съдържащи се в приложението.

Чл. 24. (1) В срок до 30 работни дни от крайния срок за получаване на заявленията МЗХ извършва проверка за административно съответствие и допустимост на кандидатите и партньорите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) В случай на липса, непълнота или неточност на представените документи МЗХ уведомява писмено кандидата, който в срок до 5 работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на допълнителни документи по реда на чл. 23.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече:
1. през времето за отстраняване на пропуските в представените документи;
2. когато в процеса на обработка на документи и/или информация МЗХ установи необходимост от предоставяне на становище и/или информация от други органи или институции, срокът за произнасяне се счита удължен до датата на получаването им.
(4) Когато кандидатът не отстрани установените пропуски в срока по ал. 2, както и при несъответствие с изискванията за административно съответствие и допустимост на кандидат или партньор, ръководителят на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. издава заповед за отхвърляне на заявлението.
(5) Заповедта по ал. 4 се връчва и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 25. (1) Заявленията, които са преминали проверката за административно съответствие и допустимост по чл. 24, се оценяват от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице и се назначава в тридневен срок след приключване на проверката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) За членове на комисията се определят служители на МЗХ и ДФЗ. При необходимост в комисията може да бъде включен външен експерт, притежаващ необходимата за целта експертиза и опит.
(3) За председател, заместник-председател, секретар и член на комисията за избор не може да бъде назначено лице, което:
1. е в положение на конфликт на интереси с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;
2. има частен интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура по смисъла на ЗПУКИ;
3. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗПУКИ с кандидат/партньор по процедурата;
4. е в йерархическа зависимост с председателя, заместник-председателя, секретаря или друг член на комисията;
5. не отговаря на изискванията на чл. 22 ЗПУКИ;
6. ще участва пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на проекта.
(4) Председателят, секретарят и членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по ал. 3 и за опазване в тайна на всички обстоятелства, които са узнати във връзка с работата им в комисията.
(5) При възникване на обстоятелство по ал. 3 в хода на провеждане на процедурата по оценяване съответното лице незабавно декларира това обстоятелство пред председателя на комисията и лицето, издало заповедта по ал. 1.
(6) Председателят на комисията отстранява от оценителния процес член на комисията, декларирал наличие на пречка по ал. 3. Редовният член се замества от резервен представител, като в този случай заповедта за назначаване на комисията не се изменя, а обстоятелството се посочва в доклада на комисията.
(7) Всяка промяна в лицата по ал. 3, извън случаите по ал. 6, се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице. Новоназначеното лице подписва декларация по ал. 4.

Чл. 26. (1) В срок до 20 работни дни от издаване на заповедта по чл. 25 комисията извършва оценка на заявленията за изразяване на интерес по критериите за подбор, посочени в приложение № 9.
(2) Заявление за изразяване на интерес, получило по-малко от 30 точки, не участва в класирането и се предлага на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. за отхвърляне.
(3) Комисията класира кандидатите според общия брой получени точки в низходящ ред.
(4) За класираните заявления с еднакъв брой точки, за които се установи недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на постъпване на заявлението.
(5) В случай на липса, непълнота или неточност на представените документи комисията уведомява писмено кандидата, който в срок до 5 работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на допълнителни документи и/или информация.
(6) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето за отстраняване на пропуските в представените документи.
(7) Комисията изготвя доклад за дейността си с предложение до ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. за одобрение или отхвърляне на всеки от кандидатите.

Чл. 27. (1) Заявленията за подпомагане, преминали проверката за административно съответствие и допустимост, се оценяват от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице, в срок до 30 работни дни от назначаването.
(2) Комисията се назначава при условията и реда на чл. 25.
(3) Комисията по ал. 1 извършва техническа оценка на проектите съгласно приложение № 10 и преценка за обоснованост на разходите.
(4) При преценката на обосноваността на разходите комисията може да използва опростените разходи, посочени в приложение № 3, публично оповестени разходи за аналогични стоки/услуги и други и да потвърди или намали заявените стойности на планираните дейности.
(5) В случай на липса, непълнота или неточност на представените документи комисията уведомява писмено кандидата, който в срок до 5 работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на допълнителни документи и/или информация.
(6) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето за отстраняване на пропуските в представените документи.
(7) Заявление за подпомагане, получило по-малко от 50 точки на техническата оценка, не участва в класирането и се предлага на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. за отхвърляне.
(8) Комисията класира кандидатите по реда на чл. 26, ал. 3 и 4.
(9) Комисията отправя запитване за наличие/липса на двойно финансиране по проектите на класираните кандидати до съответния управляващ орган на оперативна програма съобразно планираните дейности. При наличие на двойно финансиране комисията предлага заявлението за отхвърляне.
(10) Комисията изготвя доклад за дейността си с предложение до ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. за одобрение или отхвърляне на всеки от кандидатите.

Чл. 28. (1) В срок до 5 работни дни от получаване на доклада по чл. 26, ал. 7 или по чл. 27, ал. 10 от комисията ръководителят на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. издава заповед за одобрение или за отхвърляне на всяко заявление до размера на обявения в поканата бюджет по чл. 21, ал. 1, т. 2.
(2) За заявления, които не могат да бъдат одобрени поради недостатъчен бюджет, но са получили повече от определения минимален брой точки, се издава заповед за одобрение с условие, че с кандидата може да бъде сключен договор по реда на чл. 29, ал. 4.
(3) Заповедта по ал. 1 се връчва на кандидата и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Резултатите от оценката се публикуват на страницата на ПРСР.

Раздел II.
Договор за предоставяне на финансова помощ


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В срок до 10 работни дни от датата на уведомяването по чл. 28, ал. 3 за одобряване на заявлението кандидатът следва да подпише тристранен договор за предоставяне на финансова помощ с МЗХ и ДФЗ.
(2) В срока по ал. 1 кандидатът представя:
1. свидетелство за съдимост на представляващия кандидата и всеки от партньорите, издадено не по-рано от един месец преди предоставянето му;
2. декларация за нередности съгласно приложение № 11; декларации се попълват от представляващия кандидата, партньора/ите и от всички членове на управителния орган на кандидата и партньора/ите, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в управителния орган; когато кандидат или партньор е община, декларацията се попълва от кмета на общината.
(3) Ако в срока по ал. 1 кандидатът не се яви за сключване на договор или не представи някой от документите по ал. 2, МЗХ уведомява писмено кандидата, че е загубил право на подпомагане по одобреното заявление.
(4) След изтичане на срока по ал. 1 МЗХ може да предложи на следващия в класирането кандидат, одобрен по реда на чл. 28, ал. 2, да подпише договор.

Чл. 30. (1) Бенефициентът може да подаде искане за промяна на договора в МЗХ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока за изпълнение на дейностите по проекта, към което се прилагат доказателства за преценката на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основна цел на дейността;
2. води до несъответствие с цели, дейности, изисквания и критерии за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;
4. удължава срока за изпълнение на проекта по чл. 32.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Промяна на договора се допуска и при изменение на приложимата нормативна уредба или при констатирана техническа грешка. В тези случаи промяната може да се извърши и по инициатива на МЗХ или на ДФЗ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В срок до един месец от подаването на искането за промяна МЗХ и ДФЗ приемат или отхвърлят исканата промяна.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Договорът може да бъде променен едностранно от МЗХ по искане на бенефициента при промяна:
1. по чл. 13, ал. 1;
2. на подлежащо на вписване по чл. 18, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел обстоятелство; в този случай срокът по ал. 1 не се прилага.
(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В случаите по ал. 5 одобрението влиза в сила от датата на подаване на искането за промяна.

Чл. 31. Договорът се прекратява въз основа на писмено уведомление от някой от партньорите, когато в периода на изпълнение някой от тях се откаже от участие в проекта.

Глава пета.
УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА


Чл. 32. Максималната продължителност на проект по чл. 3, ал. 1 е до 9 месеца, а на проект по чл. 3, ал. 2 и 3 - до 6 месеца от сключване на договора.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Бенефициентът е длъжен незабавно да уведомява МЗХ и ДФЗ за всяко обстоятелство, което би могло да възпрепятства или забави осъществяването на дейностите по проекта.

Чл. 34. Бенефициентът е длъжен да осигури необходимата адекватна публичност на дейността си и източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в глава седма.

Чл. 35. (1) Бенефициентът е длъжен да води аналитична счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на всички операции, свързани с подпомаганите дейности по проекта.
(2) Бенефициентът е длъжен да съхранява оригиналните документи, свързани с дейността, в продължение на 5 години след датата на извършване на окончателното плащане.

Чл. 36. (1) Бенефициентът на помощта е длъжен да:
1. използва придобитите при изпълнение на одобрения проект активи по предназначение;
2. не продава или да не преотстъпва ползването върху придобитите при изпълнение на одобрения проект активи чрез отдаването им под наем, аренда или по договор за съвместна дейност или по друг начин, с изключение на случаите по чл. 37, ал. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) застрахова активите, закупени със средства по проекта, в полза на ДФЗ за срока на проекта срещу застрахователните рискове съгласно приложение № 12 за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 35, ал. 2, като е длъжен ежегодно да подновява застрахователните полици.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 застрахователната полица трябва да съдържа клауза, че при тотална щета обезщетението е в полза на ДФЗ на стойност най-малко до размера на финансовата помощ, а при частична щета е в полза на бенефициента. При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатите активи.

Чл. 37. (1) Бенефициент - местно партньорство, е длъжен след завършване на проекта да прехвърли безвъзмездно собствеността и да предаде активите на МИГ, която е създадена в резултат на дейностите по проекта, в едномесечен срок от извършване на окончателното плащане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) При предаването на активите се съставя приемателно-предавателен протокол, в който активите се описват с посочени марка, модел, характеристики, параметри, серийни номера. Заверено копие от акта, с който се прехвърля собствеността, както и от протокола се представят на ДФЗ в 10-дневен срок от съставянето.
(3) Местната инициативна група, която е създадена в резултат на дейностите по проекта, е длъжна да съхранява активите по проекта и да поддържа валидна застраховка съгласно чл. 36, ал. 1, т. 3 в срока по чл. 35, ал. 2.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 37, ал. 3 не се прилагат при подмяната на активи с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с ново оборудване се осъществява след одобрение от ДФЗ, за което се уведомява МЗХ.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Бенефициентът е длъжен да предоставя на МЗХ и на ДФЗ всяка поискана информация за осъществяването на дейността по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Бенефициентът е длъжен да предоставя достъп до документи и да съдейства за осъществяване на проверки, както и при посещения на място, извършвани от представители на МЗХ, ДФЗ, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, дирекция "АФКОС" при Министерството на вътрешните работи, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, в срок до 5 години от окончателното плащане.
(3) Бенефициентът е длъжен да осигури на лицата по ал. 2 документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението, както и проверките или посещенията на място по ал. 2, в случаите, когато МЗХ или Европейската комисия направи оценяване и/или наблюдение на ПРСР 2014 - 2020 г.
(4) Длъжностните лица по ал. 2 се легитимират пред бенефициента и имат право да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.

Чл. 40. (1) Бенефициент, който е възложител по Закона за обществените поръчки, провежда съответната процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта.
(2) Крайният срок за публикуване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител е до два месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху обществените поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ процедури за предварителни проверки и последващ контрол.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) При установяване на нарушение, предвидено в Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 53 от 2010 г.), ДФЗ определя размера на финансовата корекция съгласно приложимото европейско и национално право и уведомява МЗХ за основанието и размера на санкцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Указанията на ДФЗ при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта са задължителни за ползвателя на помощта.
(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" осъществява предварителната проверка по ал. 3 в срок до 20 работни дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.
(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва последващ контрол по ал. 3 в срок до четири месеца от получаване на документите за проведената обществена поръчка за избор на изпълнител.
(8) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) При нередовност или липса на документи, при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на контрола по ал. 6 и 7 ДФЗ може да изиска от бенефициента представяне на допълнителни данни и/или документи. Бенефициентът е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението да представи изисканите му данни и/или документи. Представени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ, не се вземат предвид.
(9) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Срокът по ал. 6 и 7 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на контрола по ал. 3.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) При неизпълнение на задължение по чл. 33 - 40 ДФЗ писмено предупреждава бенефициента за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Бенефициентът може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на предупреждението по ал. 1.
(3) В случай на неизпълнение на задължения по чл. 33 - 40 в срока по ал. 2 бенефициентът дължи връщане на получената помощ ведно със законната лихва към нея.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Бенефициентът или партньор по проекта е длъжен да уведоми писмено ДФЗ за възникването на форсмажорно обстоятелство и да приложи достатъчно доказателства в срок до 10 работни дни от датата, на която лицето е в състояние да го направи.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Когато бенефициентът не изпълнява свое нормативно и/или договорно задължение, МЗХ и/или ДФЗ може да поиска прекратяване на договора и връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В случаите по ал. 1 ДФЗ определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от бенефициента, като вземе предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ или оправомощено от него лице може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато бенефициентът:
1. е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага, в противоречие с целите на тази наредба;
2. е получил или е одобрен за получаване на публична финансова помощ от друг източник за дейности, финансирани по реда на тази наредба;
3. е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. не използва придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение;
5. не изпълнява задълженията си по чл. 33 - 40;
6. не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите от проекта, за които се изисква прилагане на Закона за обществените поръчки;
7. е в хипотезата на чл. 31;
8. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) не е спазил задължения, предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" има правото по ал. 3 и в случай, че всички останали дейности по проекта са изпълнени, но не е регистрирана МИГ.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Бенефициентът дължи връщане на авансово плащане, когато до извършване на окончателно плащане МЗХ или ДФЗ установи наличие на пречка по чл. 12, ал. 1.

Чл. 45. (1) При подготовка на стратегия за ВОМР, финансирана по повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове, бенефициентът може да заяви писмено до съответния управляващ орган на ПРСР 2014 - 2020 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма "Околна среда", Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и Програмата за морско дело и рибарство необходимост от предоставяне на експерти за осъществяване на информационни дейности или обучение не по-късно от 10 работни дни преди провеждане на мероприятието.
(2) В поканата за участие по ал. 1 задължително се посочва:
1. за какъв кръг лица е предназначена информацията или обучението;
2. темата/темите, по които трябва да бъде предоставена информация или ще бъде извършено обучението.
(3) Бенефициентът има право да заяви необходимост от предоставяне на методическа помощ до съответния управляващ орган на програма по ал. 1, която включва разясняване на правила, процедури и срокове и може да бъде предоставена устно или писмено.
(4) Управляващият орган уведомява незабавно заявителя, ако не може да осигури представител, като предоставя информация и/или обучителни материали за провеждане на мероприятието.

Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Изпълнението на проекта приключва при:
1. подаване на заявление за одобрение на МИГ и на стратегия за ВОМР по реда на Наредба № 22 от 2015 г. от МИГ;
2. изпълнение на предвидените дейности, или
3. с изтичане на договорения срок.

Глава шеста.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 46. (1) Заявка за окончателно плащане се подава след приключване на дейностите по проекта, но не по-късно от един месец от изтичане на срока за изпълнение на дейностите, посочен в договора за отпускане на финансова помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Образците на заявка за плащане (авансово/окончателно) се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ и се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Заявката се подава лично от бенефициента или от упълномощено от него с изрично нотариално заверено пълномощно лице в съответната областна дирекция на ДФЗ по седалището на МИГ или адреса на водещия партньор.
(4) При подаване на заявка за окончателно плащане бенефициентът прилага:
1. за проект по чл. 3, ал. 1 и 2:
а) доклад за извършените дейности съгласно приложение № 13;
б) документи съгласно приложение № 3, приложение № 4 и приложение № 15;
в) копие от стратегия за ВОМР;
2. за проект по чл. 3, ал. 3:
а) доклад за извършени дейности съгласно приложение № 14;
б) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г. (*)) документи за отчитане на изпълнени дейности и разходооправдателни документи съгласно чл. 14, ал. 3 и документи съгласно приложение № 3, приложение № 4 и приложение № 15;
в) (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) декларация от лицата, положили доброволен труд при изпълнение на проекта, с вписан брой човекодни (по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ);
г) (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) доклад за извършената работа от лицата, положили доброволен труд при изпълнение на проекта;
д) (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) декларация от лицата, осигурили съфинансиране на проекта, с вписан размер на предоставените средства (по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ);
е) (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) пълно дневно банково извлечение от банковата сметка на МИГ от деня на получаване на съфинансиране по проекта от представители на местната общност.
(5) Документите се подават при спазване на изискванията на чл. 23, ал. 3 - 6, а списъците, с които се доказва присъствие или съгласие за изпълнение на дейности по проекта, съдържат поне две имена на участника, данни за адресна регистрация или седалище, заинтересована група/сектор, към която лицето принадлежи, телефон за контакт, електронен адрес и подпис на участника.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Областната дирекция на ДФЗ по чл. 44 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" извършва преглед на документите в присъствието на бенефициента на помощта.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на ДФЗ по чл. 44 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" връща документите на бенефициента заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(8) Бенефициентът има право отново да подаде заявка за плащане в срока по ал. 1 или чл. 8, ал. 2 и 3.
(9) При неспазване на срока по ал. 1 бенефициентът губи правото да получи финансова помощ.

Чл. 47. (1) Подаване на заявка за плащане е допустимо при спазване на изискванията на чл. 7 и 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" разглежда заявка за авансово плащане в срок до един месец от датата на подаване на документите, а за окончателно плащане - до 90 дни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В срока по ал. 2 ДФЗ:
1. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане, вкл. посещения на място;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) проверката на място се извършва в присъствието на бенефициента, упълномощен негов представител или служител;
б) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) след приключване на проверката служителят на ДФЗ представя протокола с резултатите за подпис на лицето по буква "а", което има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола се предоставя на лицето по буква "а" веднага след приключване на проверката на място;
г) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) в случай, че бенефициентът, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, ДФЗ уведомява бенефициента, като му изпраща копие от протокола;
д) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място бенефициентът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на ДФЗ;
3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
4. изплаща одобрената финансова помощ;
5. изготвя и изпраща уведомително писмо за извършеното плащане до бенефициента.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В случай на непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти ДФЗ уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(5) Срокът по ал. 2 се удължава, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовности;
2. по заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;
3. когато в резултат от дейностите по ал. 3, т. 1 и 2 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама - до установяване от РА на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В случаите по ал. 5, т. 2 и 3 изпълнителният директор на ДФЗ или оправомощено от него лице издава заповед за спиране на производството по обработка на заявката за плащане, която се връчва на кандидата.
(7) Срокът се удължава с не повече от един месец, когато се провежда контролна проверка въз основа на приложение I, т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.).
(8) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Размерът на дължимите на ползвателите плащания се изчислява въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по ал. 3, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.) и на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Заявката за плащане и приложените към нея документи може да бъде коригирана по всяко време след подаването и в случай на очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие, че бенефициентът е действал добросъвестно.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ или оправомощено от него лице отказва със заповед изплащането на част или на цялата финансова помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. бенефициентът не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 47, ал. 4;
3. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
4. бенефициентът, негов законен или упълномощен представител или служител попречи на извършването на проверка на място;
5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) са налице условията по чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.) и на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие, и прилага санкцията;
6. установи, че МИГ, получила финансиране по ПРСР 2007 - 2013 г., е заявила разходи за дейности в нарушение на чл. 14, ал. 4;
7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) установи, че представляващият кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен представител, член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта или негов партньор, и координатор/координатори, нает/и за изпълнение на дейностите по проекта, не отговаря на условията на чл. 12, ал. 1;
8. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) по надлежния ред се установи, че бенефициентът е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или преправени такива, включително когато тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му за предоставяне на финансова помощ;
10. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) при извършване на проверките по букви "iii" и "v" от раздел 2 "Контролни дейности", т. А "Процедури по одобряване на заявленията" от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 РА установи, че ползвателят на помощта, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Размерът и начинът на определяне на налаганите от РА административни санкции в съответствие с изискванията по чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 се определя въз основа на Методика за отказване и намаляване на плащанията, утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ след съгласуване от министъра на земеделието и храните, и се публикува на електронната страница на РА.
(3) При отказ за изплащане на финансовата помощ бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане за същите дейности и разходи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" уведомява писмено МЗХ за определения размер на финансовата помощ и/или за основанието за отказ да бъде изплатена по всяка заявка за плащане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по ал. 1 се връчва и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 49. (1) Заявка за плащане и приложените към нея документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от бенефициента по всяко време в писмена форма.
(2) Оттеглянето поставя бенефициента в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Когато бенефициентът е уведомен от МЗХ или ДФЗ за наличие на несъответствие и/или нередност в документите или когато е уведомен за намерението на МЗХ или ДФЗ да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на документите, засегнати от нередността. В този случай бенефициентът се уведомява писмено за отказ на направеното искане за оттегляне.
(4) При оттегляне на заявка за плащане, което не попада в обхвата на ал. 3, образуваното административно производство се прекратява, а бенефициентът има право да подаде нова заявка в случай, че срокът по чл. 46, ал. 1 не е изтекъл.

Глава седма.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 50. (1) За осигуряване на публичност на дейността си бенефициентът публикува на интернет страницата си:
1. проект на стратегия за ВОМР и първоначално определения бюджет;
2. всички решения и протоколи от заседания на партньорите и/или на колективния управителен орган и на колективния върховен орган;
3. списък с всички членове на колективния върховен орган на сдружението и на колективния управителен орган от създаването на МИГ - поименно и сектора, от който са излъчени;
4. споразумение за партньорство/устав на МИГ и всичките му изменения и допълнения.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за обществените поръчки, Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 76/28 от 19 март 2008 г.), Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2011 на Комисията от 27 април 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 259/2008 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 108/24 от 28 април 2011 г.) и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 345/549 от 20 декември 2013 г.) след получаване на изрично писмено съгласие от физическите лица и едноличните търговци.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Бенефициентът е длъжен да осигури публичност на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г. и съгласно приложение № III към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (OB, L 2274, 31 юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение 669/2016 на Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (OB, L 115, 29 април 2016 г.).

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност на електронните страници на МЗХ и на ДФЗ се публикува следната информация за всеки проект:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) наименование на бенефициента и неговите партньори;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. територия за осъществяване на проекта;
4. размер на одобрената финансова помощ по проекта.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Административно съответствие" е съответствие с формалните изисквания към документите, които включват: срок на подаване, комплектуваност, спазване на изискуемата форма, валидност и други, определени в наредбата.
2. "Актив" е материален или нематериален актив по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл. 107 и 108 от Договора (ОВ, L бр. 187 от 2014 г.).
3. "Бенефициент" е лице, с което е сключен договор за предоставяне на финансова помощ по реда на тази наредба.
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) "Екип на МИГ" е лице/лица от колективния върховен и от колективния управителен орган на МИГ и координатора/ите.
5. "Заинтересована страна" е група лица с общ интерес и възможности, свързани с реализиране на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение.
6. "Иновативна дейност" е дейност, която предлага нов подход, метод или средства за реализиране, които не са прилагани на територията на местната общност.
7. "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
8. "Кандидат" е лице, подало заявление за изразяване на интерес или за подпомагане.
9. "Местна общност" са гражданите и юридическите лица, които имат постоянен или настоящ адрес или седалище на територията на МИГ и имат взаимен интерес за извършване на дейности за постигане на целите по чл. 1, ал. 2.
10. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) "Местна инициативна група (МИГ)" е публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по ЗЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за ВОМР на определена територия, в което делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган не превишава 49 на сто от имащите право на глас членове. В наименованието на юридическото лице се съдържа обозначението "Местна инициативна група" или съкратено "МИГ".
11. "Местно партньорство" е неформално обединение за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект, в което участват:
а) община или обединение от общини, определени в чл. 2, ал. 1;
б) юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища;
в) лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите;
г) физически лица.
В местното партньорство участват задължително най-малко по един партньор от изброените в букви "а" - "в", като единият от тях е водещ партньор, който кандидатства и получава финансовата помощ.
12. "МИГ или местно партньорство, което не е прилагало подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 - 2013 г." е МИГ или местно партньорство, което не е изпълнило проект по подмярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони", или стратегия за местно развитие по ПРСР за периода 2007 - 2013 г.
13. "Нередност" е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 36 от Регламент № 1303/2013 г.
14. "Очевидна грешка" е писмена грешка, грешка в пресмятането или други подобни очевидни неточности, която може да бъде непосредствено установена при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документите.
15. "Партньорство" е връзката между две или повече лица, създадена с цел реализиране на съвместни дейности и отговорности по проекта и заявена в споразумение за партньорство.
16. "Подмярка" е поредица от дейности, способстващи за реализиране на приоритети на Програмата за развитие на селските райони.
17. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) "Представител на публичния сектор" е служител на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кметове и общински съветници, които представляват съответния орган въз основа на писмено решение, както и публичноправна организация съгласно § 2, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.
18. "Представител на нестопанския сектор" е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физически лица, самоопределящи се като представители на този сектор. Физическите лица декларират писмено принадлежността си към този сектор.
19. "Представител на стопанския сектор" е лице, регистрирано да извършва дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност.
20. "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕО) № 809/2014.
21. "Продължителност на неизпълнение" се преценява съобразно времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив за успешното изпълнение на проекта начин.
22. "Проект" е специфичен набор от координирани дейности, които се предприемат от кандидата за постигане на конкретни цели в определен период от време с определен бюджет.
23. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ, L 134 от 2004 г. и Българско специално издание: глава 06, том 8), се разглежда като обществен дял.
24. "Публично-частно партньорство" е партньорство между представители на публичния сектор със задължително участие на община, представители на стопанския сектор и представители на нестопанския сектор за реализиране на стратегия за ВОМР на определена територия.
25. "Степен на неизпълнение" на проекта се преценява съобразно последствията от неизпълнение на дейността и отражението върху целия проект.
26. "Стратегия за водено от общностите местно развитие" е поредица от тясно свързани дейности за задоволяване на местни цели и потребности, съдържаща най-малко елементите, посочени в чл. 33, параграф 1 от Регламент № 1303/2013 г.
27. "Форсмажорни обстоятелства" е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L бр. 347 от 2013 г.).
28. (нова - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) "Такса МОСВ" е такса по чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).

§ 2. Данните за броя жители към 31 декември 2014 г., предоставени от Националния статистически институт, са публикувани на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) За създаване на надеждна система за управление, контрол и проследяемост на отговорностите, дейностите и сроковете във връзка с прилагането на наредбата министърът на земеделието и храните - за МЗХ, и изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - за ДФЗ, одобряват със заповеди Правила за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

§ 4. Координацията с управляващите органи на всички фондове, включени във финансирането на подхода ВОМР съгласно Споразумението за партньорство, по повод изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" се регулира в нормативен акт на Министерския съвет.

Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 6. В Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) в чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква "а" преди думите "126,80 евро/ха" се добавя "до";
б) в буква "б" преди думите "113,51 евро/ха" се добавя "до".
2. В т. 2:
а) в буква "а" преди думите "81,59 евро/ха" се добавя "до";
б) в буква "б" преди думите "103,68 евро/ха" се добавя "до";
в) в буква "в" преди думите "109,93 евро/ха" се добавя "до".
3. В т. 3 преди думите "278 евро/ха" се добавя "до".
4. В т. 4:
а) в буква "а" преди думите "315 евро/ха" се добавя "до";
б) в буква "б":
аа) в първо тире преди думите "156 евро/ха" се добавя "до";
бб) във второ тире преди думите "142 евро/ха" се добавя "до";
в) в буква "в":
аа) в първо тире преди думите "40 евро/ха" се добавя "до";
бб) във второ тире преди думите "38,2 евро/ха" се добавя "до".
5. В т. 5 преди думите "179 евро/ха" и "182 евро/ха" се добавя "до".
6. В т. 6:
а) в буква "а" преди думите "200 евро/ЖЕ" се добавя "до";
б) в буква "б" преди думите "145 евро/ЖЕ" се добавя "до";
в) в буква "в" преди думите "122 евро/ЖЕ" се добавя "до";
г) в буква "г" преди думите "143 евро/ЖЕ" се добавя "до".
7. В т. 7:
а) в буква "а" преди думите "223,95 евро/ха" се добавя "до";
б) в буква "б" преди думите "787,39 евро/ха" се добавя "до";
в) в буква "в" преди думите "429,48 евро/ха" се добавя "до";
г) в буква "г" преди думите "536,86 евро/ха" се добавя "до".

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2016 Г.)

§ 18. Започналите и недовършени до влизането в сила на тази наредба процедури се довършват по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.1. "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19. "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.04.2017 Г.)

§ 13. Параграфи 5, 7, 9 и 11 не се прилагат по отношение на подадени в ДФЗ преди влизане в сила на тази наредба заявки за плащане.

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

СПИСЪК НА ДОПУСТИМИТЕ ТЕРИТОРИИ ПО ОБЩИНИ

 

1

Аврен

2

Айтос

3

Аксаково

4

Алфатар

5

Антон

6

Антоново

7

Априлци

8

Ардино

9

Асеновград*

10

Балчик

11

Баните

12

Банско

13

Батак

14

Белене

15

Белица

16

Белово

17

Белоградчик

18

Белослав

19

Берковица

20

Благоевград*

21

Бобов дол

22

Бобошево

23

Божурище

24

Бойница

25

Бойчиновци

26

Болярово

27

Борино

28

Борован

29

Борово

30

Ботевград

31

Братя Даскалови

32

Брацигово

33

Брегово

34

Брезник

35

Брезово

36

Брусарци

37

Бургас*

38

Бяла

39

Бяла

40

Бяла Слатина

41

Варна*

42

Велики Преслав

43

Велинград

44

Венец

45

Ветово

46

Ветрино

47

Видин*

48

Вълчедръм

49

Вълчи дол

50

Върбица

51

Вършец

52

Габрово*

53

Генерал Тошево

54

Георги Дамяново

55

Главиница

56

Годеч

57

Горна Малина

58

Гоце Делчев

59

Грамада

60

Гулянци

61

Гурково

62

Гълъбово

63

Гърмен

64

Две могили

65

Девин

66

Девня

67

Джебел

68

Димово

69

Добрич-селска

70

Долна баня

71

Долна Митрополия

72

Долни Дъбник

73

Долни чифлик

74

Доспат

75

Драгоман

76

Дряново

77

Дулово

78

Дупница*

79

Дългопол

80

Елена

81

Елин Пелин

82

Елхово

83

Етрополе

84

Завет

85

Земен

86

Златарица

87

Златица

88

Златоград

89

Ивайловград

90

Иваново

91

Искър

92

Исперих

93

Ихтиман

94

Каварна

95

Казанлък*

96

Кайнарджа

97

Калояново

98

Камено

99

Каолиново

100

Карлово

101

Карнобат

102

Каспичан

103

Кирково

104

Кнежа

105

Ковачевци

106

Козлодуй

107

Копривщица

108

Костенец

109

Костинброд

110

Котел

111

Кочериново

112

Кресна

113

Криводол

114

Кричим

115

Крумовград

116

Крушари

117

Кубрат

118

Куклен

119

Кула

120

Кърджали*

121

Кюстендил*

122

Левски

123

Лесичово

124

Летница

125

Лозница

126

Лом

127

Луковит

128

Лъки

129

Любимец

130

Лясковец

131

Мадан

132

Маджарово

133

Макреш

134

Малко Търново

135

"Марица"

136

Медковец

137

Мездра

138

Мизия

139

Минерални бани

140

Мирково

141

Момчилград

142

Мъглиж

143

Невестино

144

Неделино

145

Несебър

146

Никола Козлево

147

Николаево

148

Никопол

149

Нова Загора

150

Нови пазар

151

Ново село

152

Омуртаг

153

Опака

154

Опан

155

Оряхово

156

Павел баня

157

Павликени

158

Панагюрище

159

Перущица

160

Петрич

161

Пещера

162

Пирдоп

163

Полски Тръмбеш

164

Поморие

165

Попово

166

Пордим

167

Правец

168

Приморско

169

Провадия

170

Първомай

171

Раднево

172

Радомир

173

Разлог

174

Ракитово

175

Раковски

176

Рила

177

"Родопи"

178

Роман

179

Рудозем

180

Руен

181

Ружинци

182

Русе*

183

Садово

184

Самоков

185

Самуил

186

Сандански

187

Сапарева баня

188

Сатовча

189

Свиленград

190

Свищов*

191

Своге

192

Севлиево

193

Септември

194

Силистра*

195

Симеоновград

196

Симитли

197

Ситово

198

Сливница

199

Сливо поле

200

Смолян*

201

Смядово

202

Созопол

203

Сопот

204

Средец

205

Стамболийски

206

Стамболово

207

Стражица

208

Стралджа

209

Стрелча

210

Струмяни

211

Суворово

212

Сунгурларе

213

Сухиндол

214

Съединение

215

Сърница

216

Твърдица

217

Тервел

218

Тетевен

219

Тополовград

220

Трекляно

221

Троян

222

Трън

223

Трявна

224

"Тунджа"

225

Тутракан

226

Угърчин

227

Хаджидимово

228

Хайредин

229

Харманли

230

Хисаря

231

Хитрино

232

Цар Калоян

233

Царево

234

Ценово

235

Чавдар

236

Челопеч

237

Чепеларе

238

Червен бряг

239

Черноочене

240

Чипровци

241

Чирпан

242

Чупрене

243

Шабла

244

Ябланица

245

Якимово

246

Якоруда

__________________________

* Населените места на общината, без града, център на общината, в строителните му граници.

 Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, т. 3

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България

Област

Общини

1

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

4

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

6

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

7

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

8

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

13

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

14

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Марица", Перущица, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22

София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

24

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

27

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, "Тунджа"Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2

СПИСЪК С ОПРОСТЕНИ РАЗХОДИ И ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

Дейност

Описание на дейността

Мерна единица

Количество

Единична цена в лева

Документи, доказващи извършването на дейността

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1

Формиране и учредяване на публично-частно партньорство

Разходи за формиране и учредяване на публично-частно партньорство - срещи, юридически услуги, регистрационни такси и т.н.

брой

1

2 250.00

Съдебно решение, копие от удостоверение за регистрация в регистър БУЛСТАТ, копие от документ за вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието (само за кандидати по чл. 9, ал. 1, т. 1), списък на участниците и протоколи от проведени срещи, снимки и др.

2

Подготовка и провеждане на информационни кампании

Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места - информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

брой

1

210.00

Списък на участниците и протоколи от проведени срещи, снимки и др.

3

Информационни срещи/семинари

Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници

брой

1

380.00

Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.

4

Информационни конференции

Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници

брой

1

940.00

Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.

5

Създаване на електронна страница

Създаване на електронна страница

брой

1

1 250.00

Адрес на създадената страница

6

Поддържане на електронна страница

Поддържане на електронна страница

брой

1

900.00

Доклад от лицето, извършващо поддръжката

7

Публикуване на информация по проекта в регионални медии

Публикации и излъчвания в регионални медии

брой

1

233.00

Копия от публикации, записи, сертификати за излъчване

8

Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите

Провеждане на двудневно обучение (или две еднодневни) за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите (за най-малко 10 участници)

брой

1

1 220.00

Списък на участниците, материали от обучението, доклад от лектора, снимки

9

Обучение на местни лидери

Провеждане на двудневно обучение (или две еднодневни) за местни лидери (за най-малко 20 участници)

брой

1

1 620.00

Списък на участниците, материали от обучението, доклад от лектора, снимки

10

Проучване и анализ

Извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и т.н.

брой

1

4 010.00

Изготвено проучване и анализ на територията, доклад от изпълнителя, вкл. използвана методика, резултати от проведени анкети и т.н.

11

Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията

Провеждане на еднодневна работна за консултиране подготовката на стратегията среща за най-малко 10 участници

брой

1

210.00

Списък на участниците и протоколи от проведени срещи, снимки и др.

12

Извършване на експертна работа

Извършване на разходи за консултанти - експерти, свързани с консултиране за подготовка на стратегията

човекоден

1

180.00

Граждански договори, доклади за извършената работа

13

Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност за изготвяне на стратегията

Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници

брой

1

380.00

Списък на участниците и протоколи от проведени срещи, снимки и др.

14

Обществено обсъждане

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

брой

1

380.00

Стратегия за ВОМР, решение на колективния върховен орган на МИГ за одобрение на стратегията, списък на участниците и протоколи от проведени срещи, снимки и др.

15

Възнаграждения и осигуровки

Изплащане на възнаграждения и осигуровки на координатор по проекта

общо за 9-месечен проект

1

10 152.00

Договори, доклади за извършената работа

16

Възнаграждения и осигуровки

Изплащане на възнаграждения и осигуровки на координатор по проекта

общо за 6-месечен проект

1

6 768.00

Договори, доклади за извършената работа

17

Извършване на разходи за външни услуги

Извършване на разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи и други

общо за 9-месечен проект

1

2 430.00

Справка за извършените разходи

18

Извършване на разходи за външни услуги

Извършване на разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи и други

общо за 6-месечен проект

1

1 800.00

Справка за извършените разходи

19

Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали

Закупуване на офис консумативи, тонери хартия и други

общо за проект

1

1 200.00

Справка за извършените разходи

20

Извършване на преводи

Извършване на преводи

страница

1

15.00

Преведени материали

21

Наемане на офис

Разходи за наем на офис

месец

1

180.00

Договори

 

Забележка. За дейностите, за които е проведена процедура по Закона за обществените поръчки, се прилагат и всички документи, свързани с проведената процедура, както и фактури, платежни нареждания и банкови извлечения.Приложение № 4 към чл. 5, ал. 3

(Доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

 

1. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население - печатни материали, видеоматериали и др., приемно-предавателни протоколи, договори, фактури, платежни нареждания и банкови извлечения.

2. Закупуване на ново офис оборудване и офис техника - фактури, платежни нареждания и банкови извлечения, приемателно-предавателни протоколи и застрахователни полици съгласно чл. 35, квитанция или платежно нареждане с банково извлечение за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката.

3. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Извършване на разходи за командировки - заповед за командировка, фактури, билети, пътни листове, разходни касови ордери, платежни нареждания и пълни дневни банкови извлечения и касови бележки.

4. Такса МОСВ - документ, доказващ подадено заявление за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, и документ за извършено плащане.Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

За служебно ползване

Регистрационен номер на заявлението

 

Дата

 

 

I. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРИТЕ

1. КАНДИДАТ

1.1. Данни за кандидата

 

Наименование

 

Седалище и адрес на управление

 

Адрес за кореспонденция

 

Данни за съдебна регистрация (ако е приложимо)

 

ЕИК по БУЛСТАТ

 

ДДС номер (ако е приложимо)

 

Име на законния представител

 

 

1.2. Данни на лице за контакт

 

Име

 

Адрес за кореспонденция

 

Адрес на електронна поща

 

Телефонен номер

 

Мобилен телефонен номер

 

 

2. ПАРТНЬОРИ

2.1. Данни за партньор 1

 

Наименование

 

Седалище и адрес на управление

 

Адрес за кореспонденция

 

Данни за съдебна регистрация (ако има такава)

 

ЕИК по БУЛСТАТ

 

ДДС номер (ако е приложимо)

 

Име на законния представител

 

 

2.2. Данни на лице за контакт на партньор 1

 

Име

 

Адрес за кореспонденция

 

Адрес на електронна поща

 

Телефонен номер

 

Мобилен телефонен номер

 

 

2.3. Данни за партньор 2

 

Наименование

 

Седалище и адрес на управление

 

Адрес за кореспонденция

 

Данни за съдебна регистрация (ако е приложимо)

 

ЕИК по БУЛСТАТ

 

ДДС номер (ако е приложимо)

 

Име на законния представител

 

 

2.4. Данни на лице за контакт на партньор 2

 

Име

 

Адрес за кореспонденция

 

Адрес на електронна поща

 

Телефонен номер

 

Мобилен телефонен номер

 

 

 

3. ПРОЦЕС НА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО

Моля, опишете основните етапи при формиране на партньорството, предпоставки, мотиви за избор на партньорите

 

4. ОПИТ НА КАНДИДАТА И/ИЛИ ПАРТНЬОРИТЕ

(Ако е приложимо)

Моля, опишете информация за изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС от кандидата или негов партньор, ако има изпълнени такива проекти. Моля, представете информация за не повече от 2 проекта за всеки от партньорите или МИГ. Информацията ще послужи за оценка на заявлението и трябва да включва най-малко следното за всеки проект:

Име на проекта

 

Източник на финансиране на проекта на кандидата и/или партньора

 

Възложител

 

Период на изпълнение на проекта

 

Общ бюджет на проекта

 

Описание на проекта

 

Описание на изпълнените задачи от кандидата или партньора

 

 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ПАРТНЬОРСТВОТО

1. Описание на територията, която ще бъде обхваната от дейностите по подмярката

Списък на обхванатите общини с № по ЕКАТТЕ

 

Списък на населените места по общини

 

Общ брой на населението в обхванатата територия по данни на НСИ от последно преброяване

 

Брой население по населени места по данни на НСИ към 31.12.2014 г.

 

Цялостност на обхванатите общини (Моля, отбележете вярното)

0 Територията обхваща всички населени места в общината

0 Територията обхваща част от населените места в общината

Непрекъснатост на границата на обхванатата територия (Моля, отбележете вярното и по възможност приложете карта)

  0 Територията, на която ще се извършват подпомаганите дейности, е с непрекъснати граници

 0 Територията, на която ще се извършват подпомаганите дейности, не е с непрекъснати граници

Прилагане на подхода ЛИДЕР през периода 2007 - 2013 г.
(Моля, отбележете вярното)

0 На територията, на която ще се извършват подпомаганите дейности, не е прилаган подходът ЛИДЕР в периода 2007 - 2013 г.

  0 На територията, на която ще се извършват подпомаганите дейности, е прилаган подходът ЛИДЕР в периода 2007 - 2013 г.

 

 

2. Характеристики на територията

Моля, опишете основните характеристики на територията, които обуславят нейната хомогенност

Географски:

Демографски (разпределение по пол, възраст, етнос):

Социално-културни:

Икономически:

Инфраструктурни:

Административни:

Други:

 

 

3. Основни мотиви за създаване на МИГ/продължаване на дейността на МИГ на предложената територия

 

 

 

 

 

4. Подход за реализиране на проекта

Общ подход - принципи, стъпки, етапи за изпълнение на дейностите

 

Участие на партньорите в изпълнението - разпределение на задачите

 

Осигуряване на необходимия капацитет в областта на човешките ресурси за изпълнение на дейностите - описание, биографии, трудов/служебен стаж (напр. координатор, експерти, външни изпълнители, технически персонал и т.н.)

 

Техническа обезпеченост - офис, оборудване, транспорт и т.н.

 

Финансова обезпеченост на дейностите по проекта

 

Продължителност на проекта

(Моля, отбележете вярното)

0 6 месеца

0 9 месеца

 

5. Бюджет по заявлението

 

5.1. За кандидати за изпълнение на проект по чл. 3, ал. 1

Дейност

Описание на дейността

Мерна единица

Количество

Единична цена в лева

Обща стойност в лева

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1

 Формиране и учредяване на публично-частно партньорство

 1.1.

Формиране и учредяване на публично-частно партньорство

Разходи за формиране и учредяване на публично-частно партньорство - срещи, юридически услуги, регистрационни такси и т.н.

брой

1

2 250.00

2 250.00

Общо разходи по т. 1

2 250.00

2

 Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията

2.1.

Подготовка и провеждане на информационни кампании

Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места - информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

брой

3

210.00

630.00

2.2.

Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население

Изготвяне и разпространение на информационни материали - печатни и в електронен вид - брошури, диплянки, видеоматериали и други

общо за проекта

1

3 388.90

3 388.90

2.3.

Информационни срещи/семинари

Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници

брой

3

380.00

1 140.00

2.4.

Информационни конференции

Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници

брой

2

940.00

1 880.00

2.5.

Създаване на електронна страница

Създаване на електронна страница

брой

1

1 250.00

1 250.00

2.6.

Поддържане на електронна страница

Поддържане на електронна страница

брой

1

900.00

900.00

2.7.

Публикуване на информация по проекта в регионални медии

Публикации и излъчвания в регионални медии

брой

8

233.00

1 864.00

Общо разходи по т. 2

11 052.90

3

Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери

3.1.

Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите

Провеждане на двудневно обучение (или две еднодневни) за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите (за най-малко 10 участници)

брой

1

1 220.00

1 220.00

3.2.

Обучение на местни лидери

Провеждане на двудневно обучение (или две еднодневни) за местни лидери (за най-малко 20 участници)

брой

1

1 620.00

1 620.00

Общо разходи по т. 3

2 840.00

4

Проучване и анализ на територията

4.1.

Проучване и анализ

Извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и т.н.

брой

2

4 010.00

8 020.00

Общо разходи по т. 4

8 020.00

5

Разходи, свързани с подготовка на стратегията

5.1.

Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията

Провеждане на еднодневна работна за консултиране подготовката на стратегията среща за най-малко 10 участници

брой

2

210.00

420.00

5.2.

Извършване на експертна работа

Извършване на разходи за консултанти - експерти, свързани с консултиране за подготовка на стратегията

човекоден

52

180.00

9 360.00

5.3.

Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност

Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници

брой

4

380.00

1 520.00

5.4.

Обществено обсъждане

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

брой

2

380.00

760.00

Общо разходи по т. 5

12 060.00

6

Дейности, свързани с извършването на административни разходи

6.1.

Възнаграждения и осигуровки

Изплащане на възнаграждения и осигуровки на координатор/координатори

общо за проекта

1

10 152.00

10 152.00

6.2.

Извършване на разходи за външни услуги

Извършване на разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи и други

общо за проекта

1

2 430.00

2 430.00

6.3.

Закупуване на ново офис оборудване и офис техника

Закупуване на офис оборудване, принтери, компютри и други

общо за проекта

1

4 400.00

4 400.00

6.4.

Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали

Закупуване на офис консумативи, тонери хартия и други

общо за проекта

1

1 200.00

1 200.00

6.5.

Извършване на преводи

Извършване на преводи

страница

30

15.00

450.00

6.6.

Наемане на офис

Разходи за наем на офис

месец

9

180.00

1 620.00

6.7.

Извършване на разходи за командировки

Извършване на разходи за командировки, пътни и дневни

общо за проекта

1

1 800.00

1 800.00

6.8.

Такса МОСВ

Такса за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

брой

1

400.00

400.00

Общо разходи по т. 6

22 452.00

ОБЩО РАЗХОДИ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО

58 674.90

 

5.2. За кандидати за изпълнение на проект по чл. 3, ал. 2

Дейност

Описание на дейността

Мерна единица

Количество

Единична цена в лева

Обща стойност в лева

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

1

 Популяризиране процеса на разработка на стратегията

 

1.1.

Подготовка и провеждане на информационни кампании

Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места - информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

брой

2

210.00

420.00

 

1.2.

Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население

Изготвяне и разпространение на информационни материали - печатни и в електронен вид - брошури, диплянки, видеоматериали и други

общо за проекта

1

3 169.75

3 169.75

 

1.3.

Информационни срещи/семинари

Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници

брой

2

380.00

760.00

 

1.4.

Информационни конференции

Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници

брой

2

940.00

1 880.00

 

1.5.

Създаване на електронна страница

Създаване на електронна страница (за бенефициенти, които не са изпълнявали стратегия за местно развитие през периода 2007 - 2013 г.)

брой

1

1 250.00

1 250.00

 

1.6.

Поддържане на електронна страница

Поддържане на електронна страница

брой

1

900.00

900.00

 

1.7.

Публикуване на информация по проекта в регионални медии

Публикации и излъчвания в регионални медии

брой

6

233.00

1 398.00

 

Общо разходи по т. 1

9 777.75

 

2

Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери

 

2.1.

Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите

Провеждане на двудневно обучение (или две еднодневни) за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите (за най-малко 10 участници)

брой

1

1 220.00

1 220.00

 

2.2.

Обучение на местни лидери

Провеждане на двудневно обучение (или две еднодневни) за местни лидери (за най-малко 20 участници)

брой

1

1 620.00

1 620.00

 

Общо разходи по т. 2

2 840.00

 

3

Проучване и анализ на територията

 

3.1.

Проучване и анализ

Извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и т.н.

брой

2

4 010.00

8 020.00

 

Общо разходи по т. 3

8 020.00

 

4

Разходи, свързани с подготовка на стратегията

 

4.1.

Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията

Провеждане на еднодневна работна за консултиране подготовката на стратегията среща за най-малко 10 участници

брой

2

210.00

420.00

 

4.2.

Извършване на експертна работа

Извършване на разходи за консултанти - експерти, свързани с консултиране за подготовка на стратегията

човекоден

48

180.00

8 640.00

 

4.3.

Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност

Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници

брой

3

380.00

1 140.00

 

4.4.

Обществено обсъждане

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

брой

2

380.00

760.00

 

Общо разходи по т. 4

10 960.00

 

5

Дейности, свързани с извършването на административни разходи

 

5.1.

Възнаграждения и осигуровки

Изплащане на възнаграждения и осигуровки на координатор/координатори

общо за проекта

1

6 768.00

6 768.00

 

5.2.

Извършване на разходи за външни услуги

Извършване на разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи и други

общо за проекта

1

1 800.00

1 800.00

 

5.3.

Закупуване на ново офис оборудване и офис техника

Закупуване на офис оборудване, принтери, компютри и други

общо за проекта

1

4 100.00

4 100.00

 

5.4.

Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали

Закупуване на офис консумативи, тонери хартия и други

общо за проекта

1

1 200.00

1 200.00

 

5.5.

Извършване на преводи

Извършване на преводи

страница

30

15.00

450.00

 

5.6.

Наемане на офис

Разходи за наем на офис

месец

6

180.00

1 080.00

 

5.7.

Извършване на разходи за командировки

Извършване на разходи за командировки, пътни и дневни

общо за проекта

1

1 500.00

1 500.00

 

5.8.

Такса МОСВ

Такса за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

брой

1

400.00

400.00

 

Общо разходи по т. 5

17 298.00

ОБЩО РАЗХОДИ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО

48 895.75

 

                 

 

6. Очаквани резултати

Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи

 

Брой обучени лица

 

Брой на населението, обхванато от информационните събития

 

Брой населени места, обхванати от дейностите

 

Изготвена стратегия за ВОМР

 

Регистрирана МИГ

 

Други резултати

 

7. Описание на ангажирането на жени, младежи и други социални групи (вкл. малцинства) в прилагането на проекта

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ

Декларирам, че:

1.

Съм запознат и съм съгласен с правилата за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от ПРСР 2014 - 2020 г.

0

2.

(изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Посочените от мен факти и обстоятелства са верни и съм съгласен да бъдат проверени на място от служители на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г., ДФЗ и упълномощени представители на Европейската комисия.

0

3.

Известна ми е наказателната отговорност по  чл. 313 и  чл. 248а, ал. 2 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи.

0

 

дата/име/подпис на кандидата

 

 СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 1.

Заверено копие от учредителния акт (устав, дружествен договор) на юридическото лице (когато е приложимо);

 2.

Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (Удостоверение се представя за всеки от партньорите);

 3.

Споразумение за партньорство за създаване на МИГ или споразумение за партньорство между МИГ и местно партньорство, или споразумение за партньорство между две или повече МИГ;

 4.

Решение на общинския/те съвет/и по  чл. 10, ал. 2 и/или на колективния върховен орган на МИГ по чл. 10, ал. 3;

 5.

Документи в това число и снимки, доказващи публичност и прозрачност в избора на представители по  § 1, т. 11, букви "а" - "г" от допълнителните разпоредби в партньорството, в това число протокол от проведена среща и решение за избор на представители и др.;

 6.

Документи за осигурен координатор, отговарящ на изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 3;

 7.

Документ, доказващ наличие на правно основание за предоставяне на помещение;

 8.

(зал. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

 9.

Документи, доказващи опит в изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС, на партньорите по проекта (ако е приложимо);

10.

Декларация съгласно приложение № 8 към чл. 22, ал. 1, т. 10;

11.

Списък по чл. 22, ал. 1, т. 11;

12.

(изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Декларация за наличие/липса на обстоятелства, посочени в  § 2, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

13.

Удостоверение за постоянен адрес за партньорите физически лица;

14.

Други документи (когато е приложимо).

 

ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.

 Приложение № 6 към чл. 14, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

на малки пилотни проекти по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности"
от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

За служебно ползване

Регистрационен номер на заявлението

 

Дата

 

 

I. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА

1.1. Данни за кандидата

 

Наименование

 

Седалище и адрес на управление

 

Адрес за кореспонденция

 

Данни за съдебна регистрация (ако е приложимо)

 

ЕИК по БУЛСТАТ

 

ДДС номер (ако е приложимо)

 

Име на законния представител

 

 

1.2. Данни на лице за контакт

 

Име

 

Адрес за кореспонденция

 

Адрес на електронна поща

 

Телефонен номер

 

Мобилен телефонен номер

 

 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

1. Кратко описание на проекта, включително цели, дейности и планирани резултати

 

2. Съответствие на проекта с целите на ПРСР 2014 - 2020 и с приоритетите на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ(Моля, опишете как проектът допринася за постигане на посочените цели)

 

3. Съгласуваност на проекта с местната общност (Моля, опишете процеса на съгласуваност на проекта)

 

4. Доброволно участие в проекта (Моля, опишете дейностите по проекта, свързани с доброволно участие под формата на труд и/или финансиране на представители на местната общност, степента на ангажираност на общността за тези дейности, начина на реализирането им и др.)

 

5. Обществена полза на проекта (Моля, опишете ползата от изпълнението на проекта за местната общност)

 

6. Територия, обхваната от дейностите по проекта (Моля, опишете къде ще се извършват дейностите по проекта - населено място, община, област)

 

7. Общ брой на населението в обхванатото от проекта населено място

 

 

 

III. ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ

Брой на населението в обхванатото от проекта населено място, за което изпълнението на проекта ще бъде от полза

 

Брой създадени работни места в резултат от изпълнението на проекта

 

Други резултати

 

 

 

IV. ДЕКЛАРАЦИИ

1.

Декларирам, че:

Съм запознат и съм съгласен с правилата за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от ПРСР 2014 - 2020;

0

2.

(изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Посочените от мен факти и обстоятелства са верни и съм съгласен да бъдат проверени на място от служители на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г., ДФЗ и упълномощени представители на Европейската комисия;

0

3.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи.

0

 

дата/име/подпис на кандидата

 

V. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Наименование на разхода

Описание на разхода

Единица мярка

Брой единици

 Единична цена, лв.

 Обща стойност, лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

Заявявам авансово плащане в размер …….. % от стойността на предвидените инвестиционни разходи по проекта.

дата/име/подпис на кандидата

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

1.

Заверено копие от учредителния акт/устава на юридическото лице;

2.

Решение на колективния върховен орган на МИГ по чл. 10, ал. 3;

3.

Декларация съгласно приложение № 8 към чл. 22, ал. 1, т. 10;

4.

Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

5.

Списък по чл. 22, ал. 1, т. 11;

6.

Документи, доказващи изпълнение на изискванията на чл. 18;

7.

Други документи (ако е приложимо).

 

ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.

 Приложение № 7 към чл. 22, ал. 1, т. 4

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

 

Долуподписаните,

1. Кандидатът за получаване на финансова помощ по подмярка 19.1:

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................,

(пълно наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, представляван от: име, длъжност, ЕГН на законния представител)

в качеството ми на кандидат за представяне на проект за финансиране по подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,

2. Партньор ..........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................,

(пълно наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, представляван от: име, длъжност, ЕГН)

в качеството ми на партньор в представяне на проект за финансиране по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., и

3. Партньор ..........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, представляван от: име, длъжност, ЕГН)

в качеството ми на партньор в представяне на проект за финансиране по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,

сключваме настоящото споразумение за партньорство за реализиране на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и декларираме, че:

1. Сме запознати със заявлението за изразяване на интерес.

2. Сме запознати с всички права и задължения, произтичащи от реализирането на проекта и предоставянето на финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

3. Задължаваме се да участваме активно при изпълнение на дейностите по проекта, да разработим стратегия за водено от общностите местно развитие и да регистрираме юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза съгласно изискванията на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

4. Съгласяваме се кандидатът да подпише договор за финансова помощ.

5. При одобрение на проекта и в хода на неговото изпълнение кандидатът се задължава да се консултира с всеки партньор, да информира за напредъка по него и да предоставя копие от докладите за отчитане.

6. Съгласяваме се, че настоящото споразумение за партньорство може да бъде прекратено само в писмена форма

Забележка. При повече от трима партньори по проекта в споразумението се добавят нови редове и се попълва информацията за всеки партньор поотделно.

 

Дата на деклариране:

Декларатор: ..................................................................................

....................................................................................................

(име и подпис)

Дата на деклариране:

Декларатор: ..................................................................................

....................................................................................................

(име и подпис)

Дата на деклариране:

Декларатор: ..................................................................................

....................................................................................................

(име и подпис)Приложение № 8 към чл. 22, ал. 1, т. 10

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г. (*)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .............................................................................................................

........................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., притежаващ лична карта № ...................................................,

издадена на ...................................................................................................................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. .................................................................................................................................,

(място на издаване)

адрес: ............................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството си на ........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ..................................................................................................................................................,

(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд..........................................................................................,

№ ......................................, със седалище ...................................................................................

и адрес на управление ................................................................................................................,

тел.: ................................................................., факс: ...................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или не е в процедура по ликвидация, или не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или не е преустановило дейността си;

2. Представляваното от мен лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

3. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

4. Не съм, чрез измама или по небрежност, предоставил невярна информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

5. Не съм сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

6. Не съм нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

7. При изпълнение на договор за обществена поръчка не съм нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган;

8. Не съм направил опит, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:

а) да повлияя на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. или на ДФЗ и/или (УО), свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;

б) да получа информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. или на ДФЗ, която може да ми даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;

9. Спрямо мен не е установено, че съм виновен с влязло в сила съдебно решение за неизпълнението на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, което е било разкрито, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

10. При проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата спрямо мен или лицето, което представлявам, не са констатирани значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от ЕСИФ, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;

11. Не съм извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността;

12. Нямам изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие";

13. Представляваното от мен лице не е включено в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012";

14. Не съм в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

15. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна длъжност в Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. или в ДФЗ;

16. Не съм нает на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. или в ДФЗ до една година от прекратяване на правоотношението;

17. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако не съм реабилитиран, за:

а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;

ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;

з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;

и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;

й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

к) престъпление, аналогично на тези по букви "а" до "й", в друга държава членка или трета страна;

18. Не съм предоставял консултантски услуги на кандидата и не попадам в рамките на обстоятелствата по т. 14, 15 и 16;

19. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на върховния управителен и/или на контролния орган на МИГ или с друг от партньорите, подписал споразумението за партньорство.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.

...................... 20....... г.

Подпис на деклариращия: .......................................

____________________________________

(*1) (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г. (*) Декларацията се попълва и подписва от всички представляващи и управляващи кандидата, както и от лицата с правомощия за контрол и от всички представляващи и управляващи лица на всеки от партньорите, включително от всички членове на колективните органи на управление и контрол и от координатора/координаторите. Координаторът не декларира обстоятелствата по т. 1, 2 и 13. Когато координаторът е служител на общинска администрация и при изпълнение на дейностите по проекта е в неплатен отпуск или е сключен граждански договор, не декларира обстоятелствата по т. 14 и 19.

В случай че членове на управителния орган или на контролния орган са юридически лица, декларацията се подписва от техния представител в съответния орган.

 

За кандидати общини декларацията се подписва от кмета на общината, без да се декларират обстоятелствата по т. 1.Приложение № 8а към чл. 22, ал. 1, т. 13

(Ново - ДВ, бр. 87 от 2015 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ..................................................................................

.............................................................................................................................,

с ЕГН ............................., л.к. № .......................................................................,

издадена на …………….. от МВР ..................................................................,

на длъжност ......................................................................................................,

представляващ ....................................................................................................

.............................................................................................................................,

(наименование на кандидата)

с ЕИК/БУЛСТАТ ...............................................................................................,

на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за статистиката и чл. 20, § 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11.03.2009 г. относно европейската статистика

декларирам, че

съм съгласен/а данните от статистическите изследвания, провеждани от НСИ, за дейността на

..............................................................................................................................,

(име на фирмата/организацията)

необходими за кандидатстване, оценка на проектните предложения, мониторинг, измерване и отчитане на резултатите от изпълнението и контрола по изпълнението на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за периода до приключване на програмата да бъдат предоставяни от Националния статистически институт на Управляващия орган на програмата, както и разпространявани/публикувани в докладите за изпълнение на програмата.

дата: ...................                                           ДЕКЛАРАТОР: ..........................
Приложение № 9 към чл. 26, ал. 1

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

 

Критерий

Точки

1. Брой общини в състава на партньорството или в МИГ

Максимален брой точки - 30

- една община

10 точки

- две общини

20 точки

- повече от две общини

30 точки

2. Население на територията на партньорството или на МИГ

Максимален брой точки - 40

- от 10 000 до 20 000 жители

20 точки

- от 20 001 до 30 000 жители

30 точки

- над 30 000 жители

40 точки

3. Опит на партньорите в изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС

Максимален брой точки - 30

- Опит на един от партньорите по проекта или регистрирана МИГ, която не е изпълнявала стратегия за местно развитие, финансирана от ПРСР за периода 2007 - 2013 г.

10 точки

- Опит на двама от партньорите по проекта или на МИГ, която не е изпълнявала стратегия за местно развитие, финансирана от ПРСР за периода 2007 - 2013 г., но е изпълнила най-малко един проект със средства от ЕС.

20 точки

- Опит на повече от двама от партньорите по проекта или на МИГ, която е изпълнявала стратегия за местно развитие, финансирана от ПРСР за периода 2007 - 2013 г.

30 точки

Максимален брой точки

100Приложение № 10 към чл. 27, ал.3

КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИ ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

 

Критерий

Точки

1.

Степен на включени в проекта дейности, свързани с доброволно участие под формата на труд или финансиране от представители на местната общност

Максимален брой точки - 20

От 1 до 10 човекодни доброволен труд

5 точки

Над 10 човекодни доброволен труд

10 точки

Осигурено е съфинансиране от представител/и на местната общност от 1 до 2% спрямо размера на исканото финансиране

5 точки

Осигурено е съфинансиране от представител/и на местната общност над 2% и до 3% спрямо размера на исканото финансиране

7 точки

Осигурено е съфинансиране от представител/и на местната общност над 3% спрямо размера на исканото финансиране

10 точки

2.

Степен на полза на проекта за местната общност

Максимален брой точки - 50

Реализираните чрез проекта продукти, услуги или инвестиции са в полза на една възрастова група от населението на територията (деца, младежи или възрастни хора)

10 точки

Реализираните чрез проекта продукти, услуги или инвестиции са в полза на повече от една възрастова група от населението на територията

20 точки

Планирани действия за гарантиране устойчивост на резултатите от проекта в рамките на 1 календарна година

10 точки

Планирани действия за гарантиране устойчивост на резултатите от проекта повече от 1 календарна година

20 точки

Предвидено въвеждане на иновативна за територията дейност

10 точки

3.

Степен на съгласуваност с местната общност

Максимален брой точки - 30

Проведено 1 информационно събитие/обсъждане за съгласуване на проекта с общността

5 точки

Проведени 2 информационни събития/обсъждания за съгласуване на проекта с общността

10 точки

Проведени повече от 2 информационни събития/обсъждания за съгласуване на проекта с общността

15 точки

Над 2% от населението на територията на МИГ, подкрепило проекта

15 точки

Максимален брой точки

100

 

 Приложение № 11 към чл. 29, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

 

Долуподписаният/-ата

..........................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ................................................., притежаващ лична карта № ..............................................,

издадена на ..................................................... от МВР - гр. ........................................................,

                               (дата на издаване)                                                  (място на издаване)

адрес: ..............................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството си на ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на .....................................................................................................................................................,

(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд .........................................., № ...........................................,

със седалище ...................... и адрес на управление .........................., тел.: ................................,

факс: ................................................

БУЛСТАТ ........................................ - кандидат/получател на помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., декларирам, че:

1. запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г., а именно: Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза;

2. запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ, бр. 316 от 1995 г.), а именно: Под "измама" следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;

- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;

- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;

- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект;

3. запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередност или измама, а именно:

- до служителя по нередности в ДФЗ или в МЗХ.

При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:

- до изпълнителния директор на ДФЗ;

- до ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;

- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;

- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

 

...................... 20....... г.

Подпис на деклариращия: ..................................

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 Приложение № 12 към чл. 36, ал. 1, т. 3

Застрахователни рискове, за които бенефициентът като получател на подпомагане е длъжен да сключи застраховка на активите, предмет на подпомагане

І. За сгради:
1. пожар;
2. експлозия,
3. удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
4. буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия;
5. измокряне от авария от водоснабдителни и канализационни системи;
6. удар от моторно превозно средство (МПС);
7. злоумишлени действия от трети лица.

ІІ. За машини, съоръжения и оборудване:
1. пожар;
2. експлозия, удар от мълния, наводнение, свличане или срутване на земни пластове;
3. измокряне от авария от водоснабдителни и канализационни системи;
4. злоумишлени действия от трети лица, кражба с взлом при затворени и оградени обекти.

ІІІ. За транспортни средства и селскостопанска техника:
1. пълно "Каско", покриващо всички застрахователни рискове, включително пожар, експлозия, сблъскване със или удар МПС и/или други физически тела, в т.ч. и пътнотранспортно произшествие, злоумишлени действия от трети лица, кражба, грабеж.

ІV. За прикачен инвентар:
1. пожар, експлозия, удар МПС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или лице на служба при него;
2. злоумишлени действия на трети лица, кражба, грабеж.

V. Застраховка на земеделски култури и трайни насаждения:
1. градушка, буря и проливен дъжд, измръзване (включително дължащо се на осланяване).

VІ. За подпорни конструкции на трайни насаждения:
1. пожар;
2. злоумишлени действия на трети лица;
3. кражба с взлом при затворени и оградени обекти.

VІІ. За напоителни съоръжения:
1. пожар, последиците от гасенето, експлозия;
2. удар от мълния, буря, ураган, наводнение, свличане или срутване на земни пластове;
3. злоумишлени действия, кражба с взлом при затворени и оградени обекти.

Приложение № 13 към чл. 46, ал. 4, т. 1, буква "а"

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности"

 

От бенефициент, изпълнил проект по чл. 3, ал. 1

?

От бенефициент, изпълнил проект по чл. 3, ал. 2

?

 

от .................................................................................................................................................................

(наименование на бенефициента)

 

Единен идентификационен код

                                                          0000000000000

№ на тристранния договор

                                                          0000000000000

Седалище и адрес на управление

.......................................................................................

Адрес за кореспонденция

.......................................................................................

Данни за съдебна регистрация (ако е приложимо)

.......................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ

.......................................................................................

ДДС номер (ако е приложимо)

.......................................................................................

Име на законния представител

.......................................................................................

Име на лицето за контакти, телефон, електронен адрес

.......................................................................................

 

Партньори:

 

 

1. Описание на извършени дейности, използвани външни услуги, постигнати резултати

1.1. Учредяване на публично-частно партньорство

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Постигнат резултат по дейността

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.2. Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Постигнат резултат по дейността

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Постигнат резултат по дейността

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.4. Проучвания и анализи на територията

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Постигнат резултат по дейността

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.5. Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Постигнат резултат по дейността

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.6. Координация на изпълнението на подготвителните дейности

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Постигнат резултат по дейността

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

2. Таблица за отчитане на дейности

Таблица 1 (в лева)

Дейност

Описание на дейността

По бюджет от заявлението

Отчет

Мерна еди -

ница

Коли -

чество

Единич -

на цена в лева

Обща стой -

ност в лева

Мерна еди - ница

Коли - чество

Единич - на цена в лева

Обща стой - ност в лева

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Индикатори за мониторинг на резултатите на получателя на финансова помощ

Таблица 2. Индикатори

брой

Индикатор/показател

Цел

по заявление

Постигнато към периода на доклада

Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи

 

 

Брой обучени лица

 

 

Брой на населението, обхванато от информационните събития

 

 

Брой населени места, обхванати от дейностите

 

 

Изготвена местна стратегия за ВОМР

 

 

Регистрирана МИГ

 

 

Други резултати

 

 

Други резултати - ангажиране на жени, младежи и други социални групи (вкл. малцинства) в изпълнението на проекта и др. (не повече от половин страница)

 

 

4. Приложения:

Важно: Таблица 1 към доклада се представя включително на CD във формат .xls

                   

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БЕНЕФИЦИЕНТА

 

.....................................................

(име, подпис, печат)

 

Партньор 1

 

.....................................................

(име, подпис, печат)

 

Партньор 2

 

.....................................................

(име, подпис, печат)

 

 Приложение № 14 към чл. 46, ал. 4, т. 2, буква "а"

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности"

Малък пилотен проект

 

от ..................................................................................................................................................................

(наименование на МИГ)

 

Единен идентификационен код

                                                          0000000000000

№ на тристранния договор

                                                          0000000000000

Седалище и адрес на управление

.................................................................................................

Адрес за кореспонденция

.................................................................................................

Данни за съдебна регистрация

.................................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ

.................................................................................................

ДДС номер (ако е приложимо)

.................................................................................................

Име на законния представител

.................................................................................................

Име на лицето за контакти, телефон, електронен адрес

.................................................................................................

 

1. Описание на извършени дейности, използвани външни услуги, постигнати резултати

1.1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност (местни традиции, културно и историческо наследство, продукти и др.)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Постигнат резултат по дейността:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.2. Закупени материални и нематериални активи в интерес на местната общност

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Постигнат резултат по дейността:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3. Въвеждане на иновативни за местните общности дейности

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Постигнат резултат по дейността:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.4. Доброволно участие в проекта

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Постигнат резултат по дейността:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

2. Таблица за отчитане на дейности

Таблица 1 (в лева)

Дейност

Описание на дейността

По бюджет от заявлението

Отчет

Мерна еди-

ница

Коли-

чество

Единич-

на цена в лева

Обща стой-

ност в лева

Мерна еди-ница

Коли-чество

Единич-на цена в лева

Обща стой-ност в лева

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Индикатори за мониторинг на резултатите на получателя на финансова помощ

Таблица 2. Индикатори

брой

Индикатор/показател

Цел

по заявление

Постигнато към периода на доклада

Брой на населението в обхванатото от проекта населено място, за което изпълнението на проекта ще бъде от полза

 

 

Брой създадени работни места в резултат от изпълнението на проекта

 

 

Други резултати

 

 

Други резултати - ангажиране на жени, младежи и други социални групи (вкл. малцинства) в изпълнението на проекта и др. (максимум половин страница)

 

 

4. Приложения:

Важно: Таблица 1 към доклада се представя включително на CD във формат .xls

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МИГ

.....................................................

(име, подпис, печат)

 

.................................. 20 ....... г.Приложение № 15 към чл. 46, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) 

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКУЕМИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ

1. Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед за възлагане, в случай че документите не се подават лично от законния представител;
2. Документ от съответната търговска банка, удостоверяващ, че титуляр по посочената банкова сметка е съответният бенефициент;
3. Декларация по образец, че получателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР, и декларация, че не е регистриран по ЗДДС (когато е приложимо);
4. Декларация от законния представител на бенефициента за липса на двойно финансиране на заявените разходи;
5. Декларация от всеки доставчик, че закупените активи не са втора употреба (при заявяване на разходи за офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане);
6. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.)  Счетоводен баланс към датата на подаване на заявка за плащане съгласно Закона за счетоводството (ЗС) (не се прилага за общини);
7. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.)  Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС (не се прилага за общини);
8. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.)  Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер, офис оборудване и обзавеждане) (не се прилага за общини);
9. Копие от извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на бенефициента, доказваща заприходяването на финансирания актив (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер, офис оборудване и обзавеждане);
10. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Застрахователна полица за активите, предмет на инвестицията, в полза на ДФЗ, покриваща рисковете, описани в приложение № 12, валидна за срок най-малко 12 месеца, ведно с документи, доказващи изцяло платена застрахователна премия;
11. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) 
12. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът или юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, не са обявени в процедура по несъстоятелност и/или ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие.
13. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) 
14. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 12, издадено не по-рано от един месец преди предоставянето му;
15. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Декларация съгласно приложение № 8 към чл. 22, ал. 1, т. 10 от лицата по чл. 12 към датата на подаване на заявка за плащане;
16. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Декларация от координатора/координаторите относно обстоятелствата по чл. 15, ал. 2 от наредбата към датата на подаване на заявка за плащане (по образец);
17. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Удостоверение за постоянен адрес за партньори - физически лица, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявка за плащане;
18. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.)  Списък по чл. 22, ал. 1, т. 11 (актуален към датата на подаване на заявка за плащане и с вписан ЕИК по БУЛСТАТ на хартиен и на електронен носител в xls формат);
19. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството, когато в резултат от дейностите по проекта са придобити дълготрайни материални активи (не се прилага за общини);
20. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (не се прилага за общини);
21. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за предходната година съгласно ЗС (не се прилага за общини);
22. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Декларация от лицата, предоставили консултантски услуги на кандидата, относно обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 14, 15 и 16 (по образец);
23. (нова - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) Удостоверение за липса на задължения, издадено от общината/общините от територията на МИГ/местното партньорство, за лицата по чл. 12.

Забележка. (нова - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.)  Документите по т. 11, 12, 14, 15 и 23 се прилагат за ползвателя и за партньорите по проекта.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти