Logo Неделя, 9 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 4 МАРТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБАТА НА КВОТИ ЗА ЕМИСИИ ОТ АВИАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ТЪРГ

В сила от 31.03.2015 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се регламентират редът и начинът за разходване чрез Националния доверителен екофонд (НДЕФ) на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг, които постъпват по бюджета на Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС).
(2) Наредбата определя изискванията за одобряване на проектите за изпълнение на следните дейностите по ограничаване изменението на климата, които ще се финансират от средствата по ал. 1:
1. намаляване емисиите на парникови газове;
2. адаптиране към въздействието от изменението на климата в Република България и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, чрез:
а) финансиране на дейности, свързани с изработване на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата;
б) осъществяване на други проекти с прилагане на мерки за адаптация към изменението на климата;
3. финансиране на научни изследвания, в т. ч. свързани с изготвянето на Национална стратегия за адаптация и разработване на начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, вкл. в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт;
4. намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии;
5. други дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и справяне с изменението на климата, включително за мерки за предотвратяване на обезлесяването и образователни и информационни кампании, насочени към различни целеви групи, свързани с изменението на климата.

Раздел II.
Разпределение на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг

Чл. 2. Приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг се разпределят, както следва:
1. до 95 на сто от приходите се използват за възмездно или безвъзмездно финансиране на проекти и дейности по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от Закона за ограничаване на изменението на климата и във връзка с изготвяне на стратегически и планови документи за въвеждане на мерки за ограничаване или адаптация към изменението на климата;
2. до 0,5 на сто от приходите се използват за покриване на разходите за изпълнение на тази наредба и за административното управление на средствата от ПУДООС;
3. до 4,5 на сто от приходите се използват за покриване на разходите за изпълнение на тази наредба и за административното управление на средствата от НДЕФ съгласно утвърдения от Управителния съвет на НДЕФ годишен бюджет.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг по чл. 2, т. 1 и 3, постъпили по бюджета на ПУДООС, се предоставят по сметката на НДЕФ за управление и целево разходване в срок от 15 дни след изтичане на съответното тримесечие.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг се предоставят от ПУДООС на НДЕФ съгласно ал. 1 до годишния размер, определен в закона за държавния бюджет за съответната година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Окончателното предоставяне на средствата следва да се извърши след приключване на последния годишен търг, но не по-късно от края на декември.

Раздел III.
Изисквания относно разходването на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг


Чл. 4. (1) Разходването на средствата по чл. 2, т. 1 от наредбата се възлага на НДЕФ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Дейностите по чл. 1, ал. 2 се извършват при спазване на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки.
(3) За изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, буква "б", т. 4 и 5 Управителният съвет на НДЕФ приема оперативно ръководство за разходване на средствата от Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), което включва критериите за финансиране, допустимите кандидати, дейности и разходи, както и срокове за подаване на предложения.

Чл. 5. (1) Контролът и мониторингът на разходване на средствата по чл. 2, т. 1 от наредбата се осъществява от НДЕФ.
(2) Предварителният и последващ контрол по цялостното изпълнение и по спазването на нормативно установените процедури за доставка на стоки и услуги при реализация на проекти за изпълнение на дейности по чл. 1, ал. 2 се осъществява от Изпълнителното бюро на НДЕФ. При необходимост НДЕФ може да осъществява проверки на място.
(3) Директорът на Изпълнителното бюро внася доклади до Управителния съвет, в които се описват всички сключени договори за финансиране на проекти по чл. 2, т. 1, както и степента на тяхното изпълнение и размерът на предоставените средства за всеки от тях.
(4) Управителният съвет приема доклада на директора на Изпълнителното бюро за завършването на всеки проект на базата на извършен одит от международно признат независим одитор.

Чл. 6. Директорът на Изпълнителното бюро на НДЕФ организира и осигурява публикуването на интернет страницата на НДЕФ на информация за възможностите за финансиране, както и списък на всички одобрени за финансиране проекти.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Разпоредбата на чл. 3 влиза в сила от 1 януари 2016 г.

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 56, ал. 2 ЗОИК.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Наредбата влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБАТА НА КВОТИ ЗА ЕМИСИИ ОТ АВИАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ТЪРГ


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти