Logo Неделя, 27 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 5 ОТ 23 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

В сила от 04.02.2014 г.
Издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. методите за регулиране на цените на топлинната енергия, произведена чрез самостоятелно или съвместно използване на възобновяеми и невъзобновяеми източници, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и за тяхното утвърждаване;
2. начинът за компенсиране на разходите на енергийните предприятия, произтичащи от наложени им задължения към обществото по Закона за енергетиката;
3. условията и редът за образуване на цените за присъединяване.

Чл. 2. По реда на наредбата се регулират цените:
1. по които производителите продават топлинна енергия на топлопреносното предприятие и на пряко присъединени клиенти;
2. по които топлопреносните предприятия продават топлинна енергия на клиентите;
3. за присъединяване към топлопреносните мрежи;
4. на предоставяни на клиентите услуги, определени от комисията, свързани с лицензионната дейност.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) При осъществяване на правомощията си по ценовото регулиране Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "комисията", може да прилага различни методи за регулиране, да определя показатели за ефективност на енергийните предприятия, показатели за сравнимост между тях, изпълнение на базисни критерии.
(2) Комисията прилага следните основни методи на ценово регулиране:
1. "норма на възвръщаемост на капитала", при който комисията след проведен регулаторен преглед утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийното предприятие за регулаторен период не по-кратък от една година; следващ регулаторен преглед се извършва по решение на комисията или по заявление на енергийното предприятие при съществени отклонения между одобрените и отчетените елементи на необходимите приходи;
2. "горна граница на цени" и "горна граница на приходи", при които регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години; след проведен регулаторен преглед комисията утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийното предприятие за първата година от регулаторния период и може да ги изменя в края на всяка ценова година или в края на регулаторния период в съответствие с глава трета от наредбата.
(3) За целите на ценовото регулиране комисията определя показатели за качество на енергията и качество на обслужването за всяка лицензионна дейност и техните годишни целеви нива, които са елементи от лицензията, съгласно методика на комисията. Постигането на всеки от целевите показатели е мярка за цялостното изпълнение на лицензионната дейност от енергийното предприятие.
(4) За целите на ценовото регулиране комисията може да прилага показатели за сравнимост между енергийните предприятия и да изисква изпълнението на базисни критерии на основата на анализи при използване на данни от най-добрата практика на национално и международно ниво.
(5) Комисията с решение определя приложим метод за ценово регулиране за енергийните предприятия.


Чл. 4. (1) Счетоводството на енергийните предприятия се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
(2) За целите на регулирането енергийните предприятия водят отделна счетоводна отчетност съгласно изискванията на чл. 37 от Закона за енергетиката.
(3) Правилата за осъществяването на счетоводната отчетност за целите на регулирането се приемат с решение на комисията по предложение на съответното енергийно предприятие.
(4) Финансовите отчети за регулаторни цели се придружават от доклади и допълнителна информация, показваща спазването на всички изисквания за изпълнение на лицензионната дейност, включително и за недопускането на кръстосано субсидиране в предложените за утвърждаване цени.
(5) Формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването, се определят с указания на комисията.
(6) Правилата за осъществяване на счетоводната отчетност може да се изменят по инициатива на комисията или по предложение на енергийните предприятия и се прилагат от началото на календарната година, следваща датата на приемането им или на тяхното изменение.


Чл. 5. (1) Комисията утвърждава регулираните по наредбата цени на топлинната енергия в левове за мегаватчас или неговите производни.
(2) Комисията утвърждава и определя цените и ценообразуващите елементи без включен данък добавена стойност.
(3) Цените за присъединяване към топлопреносните мрежи се определят в левове в зависимост от заявената мощност на абонатната станция.
(4) Енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от комисията цени, при условие че това не води до кръстосано субсидиране между групите клиенти.


Чл. 6. (1) За гарантиране интересите на клиентите комисията коригира необходимите приходи и/или цени на енергийното предприятие за всеки ценови период в зависимост от изпълнението на показателите за качество на енергията и за качество на обслужването през предходната година.
(2) В случай че за даден ценови период средното изпълнение на показателите за качество на енергията и/или за качество на обслужването от енергийното предприятие не достига целевите показатели, съответното ниво на изпълнение се отразява в намаление на необходимите приходи и/или цени за следващия ценови период по методика, утвърдена от комисията.

Глава втора.
ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Раздел I.
Ценообразуващи елементи


Чл. 7. Необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват признати от комисията икономически обосновани разходи и възвръщаемост на капитала, изчислени по следната формула:
НП = Р + (РБА*НВ),
където:
НП са необходимите годишни приходи;
Р - годишните разходи за дейността по лицензията;
РБА - признатата от комисията регулаторна база на активите;
НВ - определената от комисията норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период.


Чл. 8. (1) Видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се разделят в две основни групи: условно-постоянни разходи и променливи разходи, според връзката им с количеството топлинна енергия. Във всяка от групите разходите се посочват и по икономически елементи.
(2) За целите на ценовото регулиране в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи, които не са свързани със съответната лицензионна дейност, финансови разходи и такива, които имат случаен и/или извънреден характер, както и:
1. данъци, свързани с корпоративното подоходно облагане на печалбата;
2. разходи за санкции и/или глоби, наложени от държавни или общински органи или от комисията;
3. разходи, свързани с неустойки и други плащания, вследствие на неизпълнение по сключени договори, лихви за забавяне;
4. разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за доходите;
5. разходи за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии за задължения по смисъла на чл. 38 и 39 ЗКПО;
6. разходи по чл. 204 ЗКПО, както и разходи за начислен данък върху тях по чл. 216 ЗКПО;
7. текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси;
8. разходи за дарение и неизползвани отпуски;
9. всички други разходи, за които липсва технико-икономическа или друга обосновка и доказателства от енергийното предприятие;
10. разходи, за които комисията обосновано приеме, че не са в интерес на клиентите, или разходи, които не са необходими за изпълнение на лицензионната дейност;
11. (нова - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) разходи за вноски по чл. 36е от Закона за енергетиката;
12. (нова - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) съдебни разходи извън държавните такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания;
13. (нова - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) разходи за амортизация на активите, придобити по безвъзмезден начин.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) Енергийните предприятия представят подробна писмена обосновка и доказателства за предложените за утвърждаване разходи. В предложението за утвърждаване на цени се представя и информация за разходите, които са свързани с нерегулирана дейност по вид и стойност.
(4) Комисията утвърждава прогнозен размер на разходите, свързани с лицензионната дейност, като преценява тяхната икономическа обоснованост въз основа на представените от енергийното предприятие писмена обосновка и доказателства като неразделна част от заявлението за цени. Оценката за икономическа обоснованост на разходите и връзката им с изпълнение на лицензионната дейност се извършва въз основа на сравнителни анализи, както и при използване на данни от националната и международната практика и като се вземат предвид отчетените резултати на регулираните енергийни предприятия при отчитане принципите на регулирането по Закона за енергетиката.
(5) Допустимите нива на признатите технологични разходи се определят с решение на комисията съгласно методика или указания, приети от комисията.
(6) Цените могат да включват признати от комисията разходи, произтичащи от изпълнението на задължения към обществото, свързани със сигурността на снабдяването, включително за защита на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката.
(7) Признатите от комисията разходи на енергийните предприятия, произтичащи от наложените им задължения към обществото, се компенсират чрез цените, които заплащат всички клиенти.
(8) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) За целите на ценообразуването разходите за основно гориво - природен газ, се остойностяват въз основа на:
1. определена прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период въз основа на прогнозни стойности на ценообразуващите елементи по чл. 11а и чл. 17 от Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (ДВ, бр. 33 от 2013 г.) на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия; прогнозирането на цената за съответното тримесечие се извършва при отчитане на цените на фючърсни сделки за съответния газов хъб, предвиден в условията на търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар, както и на тенденцията за изменение на цените на мазута и газьола, предвидени в условията на тези договори; прогнозната цена на природния газ се определя за регулаторния/ценовия период и по тримесечия;
2. изчислена за съответното енергийно предприятие годишна индивидуална прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период въз основа на прогнозните цени на природния газ по т. 1 и индивидуалното потребление по тримесечия като среднопретеглена стойност, към която се добавят цените за достъп и пренос през газопреносната, съответно газоразпределителната мрежа.
(9) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) За целите на ценообразуването разходите за квоти за въглеродни емисии се изчисляват въз основа на прогнозна цена на въглеродните емисии и прогнозни количества отделени емисии. Прогнозните количества отделени емисии се изчисляват по формулата за изчисляване на годишни емисии от формуляра за докладване съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници (ДВ, бр. 75 от 2014 г.) и при отчитане на данните за емисионен фактор, долна топлина на изгаряне и коефициент на окисление съгласно верифицираните доклади на енергийните предприятия по чл. 36 от Закона за ограничаване изменението на климата, както и на прогнозните количества горива.
(10) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) При утвърждаване на цените на топлинната енергия за следващия регулаторен/ценови период при установяване на разлика от предходния регулаторен/ценови период между прогнозните и отчетените разходи, формиращи разходите за основно гориво - природен газ, и разходите за квоти за въглеродни емисии, необходимите годишни приходи се коригират с тази разлика по следната формула:
Нt = Qg * (Цпг - ЦI)t + Qe*(Цпе - ЦII)t ± Pt-1, където:
Ht е размер на разликата от предходния регулаторен/ценови период, лв.;
Qg - отчетено количество природен газ за ценовия период, MWh;
Цпг - индивидуална прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период, изчислена по реда на ал. 8, т. 2, лв./MWh;
ЦI - отчетена индивидуална цена на природния газ за регулаторния/ценовия период, изчислена въз основа на отчетените помесечни количества потребен природен газ и постигнатата помесечна цена, като среднопретеглена стойност, към която се добавят отчетените цени за достъп и пренос през газопреносната, съответно газоразпределителната мрежа, лв./ MWh;
Qe - отчетено количество въглеродни емисии за регулаторния период, тон;
Цпе - прогнозна цена на въглеродните емисии, лв./тон;
ЦII - отчетена средна цена на въглеродните емисии на проведените първични търгове на Европейската енергийна борса за регулаторния период, лв./тон;
Р - разлика между прогнозните и отчетните разходи, формиращи разходите за основно гориво - природен газ, и разходите за квоти за въглеродни емисии, в резултат на прогнозни количества и разходи, използвани за определяне на Ht-1, лв.;
t - ценовият период.
(11) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) В случай че постигнатата помесечна цена на природния газ (Цп) по ал. 10:
1. е по-висока от утвърдената от комисията цена за съответния месец, по която общественият доставчик продава природния газ на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (Цбг), за изчислението на годишната индивидуална цена за регулаторния/ценовия период се използва утвърдената от комисията цена на обществения доставчик на природен газ;
2. е по-ниска от утвърдената от комисията цена за съответния месец, по която общественият доставчик продава природния газ на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (Цбг), за изчисляването на годишната индивидуална цена за регулаторния/ценовия период се използва цена (ЦпI), изчислена по формула:
ЦпI = 0,5*(Цбг + Цп).
(12) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) Корекцията по ал. 10 може да бъде разсрочвана изцяло или частично при спазване на принципите по Закона за енергетиката.


Чл. 9. (1) Утвърдената от комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал, и включва следните елементи:
РБА = А – Ф - АM + ОК + И,
където:
РБА е регулаторна база на активите;
А - призната стойност на активите, които се използват и имат полезен живот, определена на базата на цената на придобиването им;
Ф - стойност на активите, които са придобити чрез финансиране или по безвъзмезден начин, в т. ч. по грантови схеми, дарения, помощи, от клиенти и др.;
АM - амортизация, определена за регулаторни цели за периода на използване на възмездно придобитите активи за извършване на лицензионната дейност и изчислена чрез прилагане на линеен метод;
ОК - необходим оборотен капитал;
И - прогнозен размер на инвестициите, одобрени от комисията, които ще бъдат извършени през регулаторния период, в случаите на регулиране по чл. 3, ал. 2, т. 2.
(2) Призната стойност на активите (А) е приетата от комисията отчетна стойност на активите към края на базисната година, които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията.
(3) Активите се разделят по дейности за производство и за пренос, като за дружествата с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се разделят за разделно и за комбинирано производство, за електрическа и за топлинна енергия.
(4) Енергийните предприятия представят подробна писмена обосновка за активите за производство на топлинна енергия, която включва избор на основните и спомагателните съоръжения с инсталирана топлинна мощност с прогноза за работни часове и за количества произведена топлинна енергия.
(5) В признатата стойност на нетекущи активи (А) не се включват:
1. разходи за придобиване на активи под формата на незавършено строителство;
2. активи, отчетени по силата на договор за финансов лизинг, ако не са свързани с пряката лицензионна дейност;
3. активи, несвързани с лицензионната дейност (в т.ч. почивни станции, други социални обекти) и/или отдадени под наем, консервирани, изведени от експлоатация и др.;
4. стойност на активи, надвишаваща пазарните нива за подобни или аналогични активи;
5. активи, отнесени към преноса на топлинна енергия след топлообменниците и утилизаторите на инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на енергийните предприятия, които ползват топлинна енергия за собствено потребление.
(6) Разходите за амортизации се изчисляват на основата на обоснован от дружеството и признат от комисията технически и икономически полезен живот на активите чрез прилагане на линеен метод на амортизация.
(7) Необходимият оборотен капитал като част от РБА отразява резултатите от проучване за необходимите средства за поддържане на достатъчен размер парични средства за посрещане на текущите задължения към доставчици. Проучването за необходимия оборотен капитал е за период не по-кратък от година.
(8) Дружеството може да изчисли оборотния капитал и на основата на т. нар. "Нетен търговски цикъл" на база дните, за които дружеството възвръща изразходваните парични средства, за осигуряването на услугите. Дружеството представя проучването като елемент от предложението за цени.
(9) Елементите, формиращи оборотния капитал по ал. 8, са: нетни приходи от продажби на топлинна енергия с отложено плащане, парични разходи за дейността, вземания от клиенти и доставчици (не се включват несъбираемите вземания), материални запаси и задължения към доставчици и клиенти, отнасящи се за регулираните дейности в съответствие с годишните финансови отчети на дружеството, като за дружествата с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се отчитат и нетни приходи от продажби на електрическа енергия. Нетният цикъл на оборотния капитал се определя в дни по следната формула:


където:
СВК е признатата средногодишна величина на вземанията от клиенти и доставчици, представляваща средноаритметичната стойност на началното и крайното салдо на вземанията от клиенти и доставчици, към началото и към края на базовата година, в хил.лв.;
СМЗ - признатата средногодишна величина на материалните запаси, представляваща средноаритметичната стойност на началното и крайното салдо на материалните запаси, към началото и края на базовата година, в хил. лв.;
СЗД - признатата средногодишна величина на задълженията към доставчици и клиенти, представляваща средноаритметичната стойност на началното и крайното салдо на задълженията към доставчици и клиенти, към началото и края на базовата година, в хил.лв.;
НППn - нетни приходи от продажби на дружеството за базовата година, в хил. лв.
Необходимият оборотен капитал (НОК) за дейностите се изчислява по формулата:


където:
ГПР са признатите годишни разходи, намалени с разходите за амортизации, в хил. лв.
(10) В случай че дружеството не представи информация и необходимите документи по ал. 7, 8 и 9 или комисията приеме, че стойността на оборотния капитал е необоснована, то неговата стойност се определя като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност, като не се включват разходи за амортизации и разходи за обезценка на несъбираеми вземания.
(11) Инвестициите, които ще бъдат извършени през регулаторния период, се представят по години, като в тях не се включват инвестиции, чрез които се създават или придобиват активи по смисъла на ал. 3.
(12) Енергийните предприятия, регулирани чрез методите по чл. 3, ал. 2, т. 2, представят за утвърждаване подробно обосновани инвестиции по години, по направления и групи обекти в съответствие с приета от комисията методика за отчитане на изпълнението на целевите показатели за качество на топлинната енергия и качеството на обслужването.
(13) Обосновката на предложените за утвърждаване инвестиции включва постигането на конкретни цели по отношение на осъществяването на лицензионната дейност, в т.ч. развитие и подобрение на мрежите, повишаване на сигурността на доставките, намаление на технологичните разходи и други цели.
(14) Комисията може да включва в регулаторната база на активите инвестиции въз основа на представен подробен отчет и анализ от енергийното предприятие за изпълнението им и постигнатите резултати по отношение на качеството на топлоснабдяването и обслужването на клиентите, както и на промените на ефективността.


Чл. 10. (1) Комисията определя норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период, която е равна на прогнозна среднопретеглена цена на капитала. Среднопретеглената цена на капитала е определената от комисията целева норма на възвръщаемост на привлечения и на собствения капитал на енергийното предприятие, претеглена според дела на всеки от тези източници на финансиране в определената целева структура на капитала.
(2) Нормата на възвръщаемост на капитала се определя като норма преди данъчно облагане по следната формула:


където:
НВ е норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане;
ДСК - дял на собствения капитал в общия капитал;
НВСК - норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане;
ДС - корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане;
ДПК - дял на привлечения капитал в общия капитал;
НВПК - норма на възвръщаемост на привлечения капитал, която е в съответствие с пазарната норма.
(3) Комисията определя норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, която е изчислена при целева норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане, целева норма на възвръщаемост на привлечения капитал и целева капиталова структура на собствен/привлечен капитал.
(4) Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала при отчитане на фактори, като: безрискова доходност, сравнения с други предприятия с подобна степен на риск, достъп до финансиране, текущи финансови и икономически условия в страната, алтернативна цена на капитала, специфичен риск на предприятието, финансова политика и капиталова структура на предприятието, финансова история на предприятието, на основата на статистически данни за пазарните величини и/или официално публикувана прогнозна информация.


Чл. 11. Комисията утвърждава прогнозните количества за целите на ценообразуването, включително отпуснатата към преноса топлинна енергия, и за продажба въз основа на оценка на отчетените и прогнозните количества, представени от енергийните предприятия в съответствие с указанията по чл. 4, ал. 5.

Раздел II.
Регулиране на цени


Чл. 12. (1) Цените на топлинната енергия, продавана от производители на пряко присъединени клиенти или на преносното предприятие, се образуват въз основа на утвърдените прогнозни годишни приходи съгласно чл. 7 и на прогнозното количество топлинна енергия за продажба по чл. 11.
(2) Цената на топлинната енергия с топлоносител водна пара се определя за 100 на сто върнат кондензат, а на топлинната енергия с топлоносител гореща вода - за 100 на сто върнат топлоносител.


Чл. 13. Когато продаваната топлинна енергия с топлоносител водна пара е не повече от 25 на сто от общото количество отпусната към преноса топлинна енергия, се допуска производителят да образува обща цена на топлинната енергия с топлоносители водна пара и гореща вода.


Чл. 14. (1) При производство на топлинна енергия за продажба образуването на цените е в зависимост от начина на производство.
(2) При отнемане на топлина за продажба от кондензационна парна турбина цените на топлинната енергия се образуват съгласно указания (номограми, разходни характеристики) за разходите от съоръженията на завода производител, както и на базата на сравнителен анализ и резултати от изпитвания на съоръженията, отразени в съответен протокол.
(3) При комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия необходимите приходи за производство на топлинна енергия са равни на разликата между утвърдените необходими приходи общо за двата продукта и прогнозните приходи от продажба на електрическа енергия.
(4) Производители на електрическа и топлинна енергия, чиито особености в производството на основната им продукция не позволяват да бъдат приложени напълно правилата за ценообразуване, съдържащи се в наредбата и в утвърдените от комисията указания, могат да предложат за одобряване от комисията индивидуална методика, отразяваща спецификата на предприятието. Комисията разглежда предложенията за цени и извършва анализ и оценка на представената във връзка с тях информация въз основа на одобрената методика.


Чл. 15. Цените на топлинната енергия с различни топлоносители се получават, като разходите за производство за съответния вид топлоносител се разделят на съответното количество топлинна енергия за продажба.


Чл. 16. (1) Цените на топлинната енергия, продавана от топлопреносното предприятие на клиентите, се образуват въз основа на сумата от необходимите годишни приходи на производителя и на топлопреносното предприятие съгласно чл. 7, разделени на прогнозното количество топлинна енергия за продажба.
(2) Топлопреносното предприятие образува цени на топлинната енергия според вида на топлоносителя, които са еднакви за всички клиенти, снабдявани с топлинна енергия със съответния вид топлоносител, на територията, за която е издадена лицензия на предприятието. При наличие на повече от една обособена топлопреносна мрежа на тази територия комисията може по предложение на енергийното предприятие да утвърди различни цени на топлинната енергия за присъединените към всяка мрежа клиенти.


Чл. 17. Цените за топлинна енергия по видове топлоносители за клиентите се образуват, като сумата на необходимите приходи за производство и пренос на топлинна енергия със съответния вид топлоносител се разделя на съответното количество топлинна енергия за продажба.


Чл. 18. (1) Комисията определя преференциални цени за асоциациите на клиентите по чл. 151, ал. 3 ЗЕ и за доставчиците на топлинна енергия по чл. 149а ЗЕ по предложение на топлопреносното предприятие.
(2) Преференциалните цени по ал. 1 се определят като не по-ниски от утвърдените от комисията цени на съответното топлопреносно предприятие с изключена възвръщаемост.


Чл. 19. Цените за присъединяване на производители към топлопреносните мрежи покриват разходите на топлопреносните предприятия за подготовка и включване на съоръженията на производителите към мрежите.


Чл. 20. Цените за присъединяване на клиентите към топлопреносните мрежи покриват разходите на топлопреносните предприятия за подготовка и включване на инсталациите на клиентите към абонатната станция.


Чл. 21. От необходимите годишни приходи за дейността по пренос на топлинна енергия се приспадат приходи от присъединяване на клиенти и от услуги, които топлопреносното предприятие извършва във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия и по директно възлагане от клиентите.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) (1) Видовете предоставяни на клиентите услуги, свързани с лицензионната дейност, се определят с решение на комисията въз основа на информация, предоставена от енергийните предприятия.
(2) Цените на услугите по ал. 1 се образуват въз основа на признатите от комисията икономически обосновани разходи за предоставянето им.
(3) Цените на предоставяните на клиентите услуги, свързани с лицензионната дейност, се определят в левове, без данък върху добавената стойност, за всеки вид услуга.

Глава трета.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ ОСНОВНИТЕ МЕТОДИ НА РЕГУЛИРАНЕ


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) Комисията има право при необходимост по време на регулаторния/ценовия период, но не по-често от веднъж на 6 месеца, да измени цените по чл. 2, т. 1 и 2 при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода.
(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) При изменението на цените по ал. 1 комисията може да приложи и корекцията по чл. 8, ал. 10 за периода от началото на регулаторния/ценовия период до това изменение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2018 г., предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) Извън случаите по ал. 1, при регулиране на цените чрез метода "норма на възвръщаемост на капитала" по време на регулаторния/ценовия период цените могат да бъдат изменяни при наличие на обстоятелства, водещи до промяна на цената на основното гориво, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) При регулиране на цените чрез метода "горна граница на цени" могат да се извършат следните годишни корекции:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) с инфлационен индекс (И) за предходен период на основата на данни от Националния статистически институт съобразно влиянието му върху признатите разходи за дейността (без разходите за амортизации) и коефициент за подобряване на ефективността при спазване на принципите на чл. 23 и чл. 31 ЗЕ;
2. с показатели въз основа на изпълнението (качество на топлоснабдяването, качество на обслужването), като признатите необходими приходи на енергийното предприятие се коригират при неизпълнение на определените от комисията целеви показатели и при разлика между прогнозните и реализираните инвестиции;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) в резултат на изпълнени и отчетени инвестиции, на основата на достоверни данни за активите по видове дейности, съгласно представените отчети и/или извършена проверка.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) При прилагане на метода "горна граница на приходи" се извърша корекция и с фактора Z, който представлява абсолютната стойност на разликата между прогнозни и отчетени разходи за предишен ценови период; в случаите, когато прогнозните разходи са по-високи от отчетените, необходимите приходи се намаляват за следващия ценови период, и обратно - когато отчетените разходи са по-високи от прогнозните, необходимите приходи се увеличават с тази сума за следващия ценови период; корекцията със Z се прави само за разлики в разходите за покупка и продажба на топлинна енергия, както и за разлика в разходи, предизвикани от промяна в броя на клиентите.


Чл. 23. (1) Корекции на цените могат да се направят, в случай че действителните приходи на енергийното предприятие осигуряват различен от прогнозния размер приходи за покриване на разходите, свързани със задължения към обществото, като разликата се отразява в признатите необходими приходи на енергийното предприятие за следващия ценови период.
(2) Механизмът за разплащане на разходите по ал. 1 се определя с указания на комисията.

Глава четвърта.
РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИ


Чл. 24. (1) Енергийните предприятия подават заявления в комисията по утвърдени от нея образци за утвърждаване на:
1. необходими приходи и цени, както и всички свързани с тях показатели и коефициенти за изменението им по време на регулаторния период;
2. изменение на действащи цени;
3. друго, свързано с правомощията на комисията по ценовото регулиране.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават не по-късно от 3 месеца преди изтичането на стария ценови период или влизането в сила на предлаганото изменение на действащи цени.
(3) В случай на оттегляне на подадено заявление комисията може да не прекрати административното производство и да утвърди цени въз основа на данните, с които разполага.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) (1) Заявленията се подават писмено на хартиен носител или в електронна форма. Към заявлението на хартиен носител се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя.
(2) Когато заявлението не се подава от лице, законно представляващо енергийното предприятие, към заявлението се прилага и пълномощно с нотариално заверен подпис на това лице. Когато заявлението се подава по електронен път, се представя електронен образ на пълномощното.
(3) Заявление в електронна форма се подава чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от комисията, подписано с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя с квалифициран електронен подпис.
(4) Подадено по реда на ал. 3 заявление се счита за получено от датата на получаване на входящ номер в административно-информационната система на комисията.
(5) Заявление по електронен път, което не е подадено по реда на ал. 3, не е основание за започване на административно производство.
(6) Комисията може да изисква приложени документи към заявлението по ал. 3 да бъдат представени и на хартиен носител.

Чл. 25. (1) Заявленията се проверяват за съответствие с изискванията на наредбата в 7-дневен срок от постъпването им.
(2) Когато се установи нередовност на заявлението, на заявителя се изпраща писмено съобщение да отстрани допуснатите нередовности в срок 7 дни.
(3) Ако в срока по ал. 2 заявителят не отстрани нередовностите, преписката може да се прекрати с решение на комисията, което се съобщава на заявителя.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) Към заявлението за утвърждаване на необходими приходи, цени се представя информация за предходен 12-месечен отчетен период, наречен базисна година.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. годишен финансов отчет с приложения към него, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
2. финансово-счетоводна информация в съответствие с чл. 4 за базисната година;
3. технико-икономически данни, включително отчети за продажбите през базисната година, както и всяка друга информация, свързана с предлаганите за утвърждаване цени, изисквана в съответствие с указанията на комисията по чл. 4, ал. 5;
4. информация по групи клиенти за базисната година, включително брой на клиентите, продажби на топлинна енергия, приходи и данни за фактурирането;
5. други данни, които енергийното предприятие счита за необходимо да представи в подкрепа на подаденото заявление или изискани от комисията;
6. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се представят в комисията на електронен и на хартиен носител, заверени с подпис на представляващ енергийното предприятие и печат на енергийното предприятие.
(4) Енергийните предприятия представят необходимите доказателства за достоверността на данните за информацията по ал. 2 в съответствие с указанията на комисията по чл. 4, ал. 5.
(5) Заявлението за утвърждаване на необходими приходи, респективно цени, съдържа данни за базисната година и прогнозна информация за новия ценови период (разходи, количества за осъществяване на лицензионната дейност, инвестиции и др.).
(6) Дружеството представя информация за отчетените и планираните инвестиции по групи обекти в производството и преноса, придружена с обосновка за постигнати и планирани конкретни показатели, по отношение на осъществяване на лицензионната дейност, в т.ч. развитие и подобрение на производството и преноса на топлинна енергия, повишаване на сигурността на доставките, намаление на технологичните разходи и други цели.
(7) Като неразделна част от заявленията за цени дружествата представят приложения със справки, които включват изискваната от комисията информация.
(8) Справките се представят на хартиен и електронен носител. Формата на справките е задължителна и не могат да бъдат изтривани и добавяни редове и/или колони. Дружеството може да представя допълнителна информация извън задължителната по справките, като прилага обосновка и съответните доказателства. Справките трябва да бъдат подписани от лице с представителна власт и от главен счетоводител и да бъдат подпечатани с печата на дружеството.
(9) По искане на комисията или при необходимост за допълнителна обосновка дружеството представя към заявлението допълнителна писмена информация относно ценообразуващите елементи.
(10) Със заявленията за утвърждаване на цени енергийните предприятия могат да предявяват искания за признаване и компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, като прилагат съответните доказателства, обосноваващи искането им.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) Енергийните предприятия, спрямо които комисията прилага метод на регулиране "норма на възвръщаемост на капитала", могат да подават заявления за изменение на утвърдените цени по чл. 22, ал. 3.
(2) Към заявленията за изменение на утвърдените цени се прилага необходимата информация за доказване на обстоятелствата по ал. 1.
(3) Решението за изменение на цените не прекъсва регулаторния период.
(4) Когато при текущото наблюдение на фактическите стойности на необходимите приходи на енергийното предприятие и техните компоненти се констатира наличие на обстоятелства по ал. 1, комисията може да даде указания на предприятията да подадат заявление за изменение на утвърдените им цени. При неизпълнение на указанията комисията може служебно да измени тези цени.


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) (1) Производство за изменение на цени по чл. 22, ал. 1 се открива по инициатива на комисията.
(2) Комисията на закрито заседание приема решение за откриване на производство по ал. 1, доклад и проект на решение и насрочва дата и час за провеждане на открито заседание и обществено обсъждане.
(3) Откритото заседание и общественото обсъждане се провеждат на една и съща дата в срок до 5 дни от закритото заседание по ал. 2.
(4) След изтичане на срока по чл. 14, ал. 3 от Закона за енергетиката комисията провежда закрито заседание, на което приема решение.

Чл. 28. (1) Енергийните предприятия, спрямо които се прилагат методите на ценово регулиране по чл. 3, ал. 2, т. 2, подават заявление за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи и/или цени за втория или следващите ценови периоди от регулаторния период.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага информация в съответствие с указанията на комисията по чл. 4, ал. 5.


Чл. 29. В едномесечен срок преди подаване в комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени топлопреносните предприятия оповестяват в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени.


Чл. 30. (1) Комисията в срок до два месеца след представяне на заявлението за утвърждаване и/или изменение на утвърдените цени, съответно след отстраняване на констатираните нередовности, на закрито заседание приема доклад на работната група, назначена за проучване на преписката, насрочва дата и час за провеждане на открито заседание за обсъждане на приетия доклад.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) Комисията оповестява доклада по ал. 1, датата и часа за провеждане на открито заседание на страницата си в интернет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) На откритото заседание комисията обсъжда с енергийните предприятия доклада по ал. 1 и определя срок за представяне на становища и писмена обосновка на направените на откритото заседание възражения в срок до 3 дни от датата на провеждането му.


Чл. 31. (1) В срок до 7 дни от датата на откритото заседание комисията провежда закрито заседание, на което приема проект на решение и насрочва дата за обществено обсъждане по чл. 14 от Закона за енергетиката.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.)

Чл. 32. (1) За енергийните предприятия, спрямо които се прилага методът "норма на възвръщаемост на капитала", проектът на решение, съответно решението по чл. 35, съдържа:
1. прогнозните и/или изменените необходими приходи на енергийните предприятия, регулаторната база на активите и нормата на възвръщаемост на капитала и съответните цени;
2. прогнозните количества топлинна енергия за следващия ценови период.
(2) В случай че извършените анализ и оценка на представената информация от енергийното предприятие по чл. 24 не дават основание за изменение на утвърдените цени, комисията приема проект на решение, съответно решение по чл. 35, с което отказва да измени действащите цени.


Чл. 33. (1) За енергийните предприятия, спрямо които се прилагат методите на ценово регулиране по чл. 3, ал. 2, т. 2, проектът на решение, съответно решението по чл. 35, съдържа:
1. при започване на нов регулаторен период:
а) продължителността на регулаторния период и нормата на възвръщаемост на капитала;
б) прогнозните необходими приходи на енергийните предприятия за първия ценови период или по години за регулаторния период;
в) прогнозните количества топлинна енергия за първия ценови период или по години за регулаторния период;
г) цени за първия ценови период;
2. за всеки следващ ценови период в рамките на регулаторния период:
а) стойностите на показателите за корекции в съответствие с изискванията на чл. 22, ал. 3 и 4;
б) прогнозните необходими приходи на енергийните предприятия за ценовия период в съответствие със стойностите по буква "а";
в) прогнозните количества топлинна енергия за ценовия период;
г) цени за ценовия период.
(2) В случай че енергийното предприятие не е подало заявление и/или не е представило информацията по чл. 24, комисията може служебно да утвърди коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период въз основа на данните, с които разполага.


Чл. 34. (1) Провеждането на процедурата за обществено обсъждане по чл. 14 от Закона за енергетиката започва с оповестяване на проекта на решение на интернет страницата на комисията.
(2) Комисията обсъжда със заинтересуваните лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката проекта на решение и определя срок за представяне на становища по него не по-кратък от 14 дни.


Чл. 35. (1) След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито заседание комисията приема решение.
(2) По преписки, които представляват фактическа и правна сложност, мотивите към решенията могат да бъдат приети до 10 дни от приемането на съответното решение.
(3) Комисията публикува решенията по ал. 1, съответно мотивите по ал. 2, на страницата си в интернет в срок до 3 дни от приемането им.


Чл. 36. (1) В срок до 7 дни след получаването на решенията за утвърждаване на цени топлопреносните предприятия публикуват в средствата за масово осведомяване утвърдените им пределни цени, включително цените по тарифните структури, и цените, които ще прилагат по договорите с клиентите през следващия ценови период.
(2) Новите цени се прилагат считано от датата, посочена в решението на комисията.


Чл. 37. Лица, чиято дейност не подлежи на лицензиране съгласно ЗЕ, но извършват продажба на топлинна енергия, подават заявления по чл. 24, ал. 1, които се разглеждат от комисията по реда на тази глава.


Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) (1) Производството за утвърждаване на цени на предоставяните на клиентите услуги, свързани с лицензионната дейност, се открива по инициатива на комисията или по искане на лицензиант.
(2) В случаите по ал. 1 комисията изисква от енергийните предприятия, осъществяващи съответната лицензионна дейност, в определен от нея срок да предоставят информация за видовете предлагани услуги, свързани с лицензионната дейност.
(3) В срок до два месеца от получаване на информацията по ал. 2 на закрито заседание комисията приема проект на решение за определяне на видовете услуги и насрочва дата и час за провеждане на открито заседание за неговото обсъждане.
(4) Комисията оповестява проекта на решение, датата и часа за провеждане на откритото заседание на страницата си в интернет.
(5) На откритото заседание комисията обсъжда с енергийните предприятия проекта на решение и определя срок за представяне на становища до 5 дни от датата на провеждането му.
(6) В срок до 20 дни от датата на откритото заседание комисията провежда закрито заседание, на което приема решение за определяне на видовете услуги. С решението комисията указва на енергийните предприятия, осъществяващи съответната лицензионна дейност, в определен срок да подадат заявление за утвърждаване на цени на определените от нея видове услуги.
(7) Към заявлението енергийните предприятия прилагат доказателства и обосновка на разходите, свързани с предоставянето на определените от комисията видове услуги.
(8) Комисията в срок до два месеца след представяне на заявленията за утвърждаване на цени на предоставяните услуги, свързани с лицензионната дейност, на закрито заседание приема доклад и проект на решение, насрочва дата и час за провеждане на открито заседание за обсъждане на приетия доклад и за провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 14 от Закона за енергетиката на приетия проект на решение.
(9) След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито заседание комисията приема решение.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Базисна година" е предходната календарна година или 12-месечен период, предхождащ внасянето на предложението, за която енергийното предприятие предоставя информация за лицензираната услуга, използвана като основа за определяне на цени.
2. "Коефициент за подобряване на ефективността" е целева величина, изразяваща относителното намаляване на разходите на енергийните предприятия за осъществяване на съответната лицензионна дейност.
3. "Необходими приходи" са икономически обоснованите приходи, необходими на енергийното предприятие за предоставяне на услугата по лицензията с определено качество и постигане на определената възвръщаемост.
4. "Норма на възвръщаемост на капитала" е възвръщаемост на инвестирания капитал, изразена като процент от този капитал.
5. "Полезен живот" е срокът, за който комисията приема, че даден актив може да бъде амортизиран.
6. "Присъединяване" е дейност, която се извършва в съответствие с нормативните и технологичните изисквания и осигурява пряка връзка от технологично одобрената точка на присъединяване до изхода на съоръжението за регулиране и/или измерване на топлинната енергия.
7. "Призната от комисията мощност на производителя" е мощността в производството, която едновременно се използва и покрива максималната консумация на топлинна енергия в MW.
8. "Призната стойност на активите" е признатата от комисията стойност на всички активи на енергийното предприятие, които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията.
9. "Условно-постоянни разходи" са тези, който не се променят при промяна в количествата топлинна енергия.
10. "Променливи разходи" са тези разходи, чиято стойност се променя в зависимост от количествата топлинна енергия.
11. "Регулаторна база на активите" е стойността на материалните и нематериалните активи, които едновременно се използват и имат полезен живот за предоставянето на услугата по лицензията и необходимия оборотен капитал.
12. "Възвръщаемост на капитал" е произведението от регулаторната база на активите и нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период.
13. "Ценови период" е период, през който цените остават непроменени от комисията - обикновено дванадесет месеца.
14. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) "Регулаторен период" е периодът между два регулаторни прегледа, който започва от първи юли на съответната година и е с продължителност:
а) от обикновено 1 година за енергийните предприятия, за които се прилага методът по чл. 3, ал. 2, т. 1;
б) от 2 до 5 години за енергийните предприятия, за които се прилагат методите по чл. 3, ал. 2, т. 2.
15. "Регулаторен преглед" означава дейност, при която комисията извършва анализ и оценка на отчетната информация за базисната година и прогнозната информация за следващ ценови/регулаторен период, предоставена от енергийните предприятия. В резултат на регулаторния преглед комисията утвърждава:
а) прогнозните необходими приходи и цените на енергийните предприятия, включително икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала;
б) продължителността на регулаторния период при регулиране чрез методите "горна граница на цени" и "горна граница на приходи", както и стойностите на ценообразуващите елементи, въз основа на които енергийните предприятия предлагат за утвърждаване цени за следващ ценови период в рамките на регулаторния период.
16. "Структура на капитала" представлява относителните дялове на собствения и на привлечения капитал в общия размер на капитала на енергийното предприятие.
17. "Тарифна структура" е система от цени при продажба на топлинна енергия или предоставяне на услуга, приходите от които съответстват на необходимите приходи за съответната дейност.
18. "Тарифна цена" е всяка отделна цена от тарифната структура.
19. "Обособена топлопреносна мрежа" е топлопреносна мрежа, която обслужва част от топлоснабдена територия и е свързана към един или повече топлоизточници, разположени на същата територия и можещи самостоятелно да удовлетворяват присъединените топлинни товари.
20. (нова - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) "Съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода" е налице, ако това изменение е в размер над 15 на сто.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 3. Производствата, образувани до влизане в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.


§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката.


§ 5. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) Текущият регулаторен период на дружествата, чиито цени се регулират по методите "норма на възвръщаемост на капитала" и "горна граница на цени", завършва на 30.06.2014 г. Енергийните предприятия подават заявления за утвърждаване на цени до 1.04.2014 г.

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2018 г.) Тълкуване или указания по прилагане на наредбата се дават с решение на комисията.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2013 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2014 Г.)

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2014 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2018 Г.)

§ 11. Регулаторният период на енергийните предприятия, който изтича след 30.06.2018 г., се удължава до 30.06.2019 г.

§ 12. Заварените към датата на влизане в сила на наредбата административни производства се довършват по реда на тази наредба.

§ 13. За енергийни предприятия, за които комисията за първи път утвърждава и/или определя цени, регулаторният период е с продължителност, посочена в решението на комисията, която може да бъде по-кратка от 1 година.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2014 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 22.05.2020 Г.)

§ 8. Заварените към датата на влизане в сила на наредбата административни производства се довършват по реда на тази наредба. При утвърждаване и/или определяне на цените за регулаторния период от 1.07.2020 г. до 30.06.2021 г. комисията не извършва корекции по реда на чл. 8, ал. 10.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти