Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 6 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК"

В сила от 31.01.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г., отм. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 21 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител - монтажник" - ДВ, бр. 71 от 10 септември 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 582040 "Строител-монтажник" от област на образование "Архитектура и строителство" и професионално направление 582 "Строителство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 582040 "Строител-монтажник" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 5820401 "Стоманобетонни конструкции", 5820402 "Метални конструкции", 5820403 "Сухо строителство", 5820404 "Дограма и стъклопоставяне" и 5820405 "Изолации в строителството".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 582040 "Строител-монтажник".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Строител-монтажник" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета и отменя Наредба № 20 от 2006 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител-монтажник" (ДВ, бр. 21 от 2007 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Строител-монтажник"


Професионално направление:
582 Строителство
Наименование на професията:
582040 Строител-монтажник
Специалности: Степен на професионална квалификация:
5820401 Стоманобетонни конструкции Втора
5820402 Метални конструкции Втора
5820403 Сухо строителство Втора
5820404 Дограма и стъклопоставяне Втора
5820405 Изолации в строителството Втора
     

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Строител-монтажник" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е:
- за ученици - завършено основно образование или завършен клас от средното образование при срок на обучението до 4 години (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В);
- за лица, навършили 16 години - завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Строител-монтажник" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.
За лица, завършили обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Помощник в строителството" и по други професии от професионално направление "Строителство", както и за лица с професионален опит по професията, се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Строител-монтажник" може да извършва подготвителни работи на строежа, монтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове и монтира различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации. Изпълнява дейности по енергийно саниране на ограждащите елементи на сградите: изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Строител-монтажник" могат да извършват дейности по заваряване при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
При изпълнение на трудовите дейности работникът носи отговорност за: повереното му имущество (техника, инструменти и материали); качествената изработка и съобразяването с изискванията на съответната поръчка; работата на екипа, опазването на своя живот и на останалите членове от екипа.
Строителят-монтажник трябва да: разчита отделните части на проекта, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, използва справочна и каталожна литература, работи с първичните документи, съхранява поверената му документация.
Строителят-монтажник работи с универсални строителни инструменти (нивелир, мастар, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион и др.), използва и специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разчита техническите параметри, експлоатира правилно и поддържа в изправност машините и съоръженията, обучава се за работа с нови машини и съоръжения.
Работното време е стандартно, но с различна интензивност през отделните сезони. Възможна е работа на смени, извънредна работа, свързана с особеностите на технологичните процеси в строителството. Работи се предимно на открито при различни атмосферни условия; често при повишена запрашеност и шум; с опасност от физически, химически, електрически въздействия; на височина и при други екстремни условия, криещи висок риск за здравето и сигурността. Строителят-монтажник със специалност "Сухо строителство" работи предимно на закрито, като тези рискови условия липсват.
Важни за упражняване на професията личностни качества са: нагласа за спазване на трудовата и технологичната дисциплина; умение и желание за работа в екип; лоялност; инициативност - бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм. Изискват се физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне; издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност; сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност.
Строителят-монтажник има възможност да работи във фирма с дейности в областта на строителството.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Строител-монтажник" обучаваният може да се обучава по друга специалност от тази професия или по друга професия с възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство", се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД 01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "строител-монтажник" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от група 712 "Строители на сгради и сродни на тях", от единична група 7134 "Работници по изолации", единична група 7135 "Работници по стъклопоставяне", единична група 7214 "Изготвители и монтажници на метални конструкции" от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, ползва личните предпазни средства за защита и ограничаване на трудови злополуки; предпазва околната среда от замърсяване;
• познава трудовоправните норми и общественото осигуряване, индивидуалния и колективния трудов договор; спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес;
• съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си и осъществява това чрез продължаващо професионално обучение, свързано с прилагането на нови технологии в строителството;
• притежава основни умения за работа с компютър и специализиран софтуер;
• познава стандартизираната строителна терминология на чужд език (от официалните езици на ЕС);
• познава управлението на строителния процес и участниците в него;
• участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях; изпълнява отговорно поставените му задачи;
• осъществява делова комуникация с колеги, клиенти и с прекия си ръководител; прави отчет на извършената работа.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Строителство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава и прилага нормативните документи при изпълнение на трудовите си задължения;
• познава основните строителни материали, знае и прилага правилата за транспортирането и съхранението им;
• познава елементите на сгради, видовете конструкции и етапите при изграждането им;
• познава правилата за работа с универсални и специфични строителни инструменти и машини;
• познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи;
• познава и спазва нормативните документи, регламентиращи дейностите в строителството;
• измерва и изчислява ръчно, с калкулатор и компютър (чрез специализиран софтуер) размери, площи и обеми.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Строител-монтажник" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• описва видовете сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции;
• познава технологията на изпълнение и начините за монтаж на сглобяеми стоманобетонни елементи и на метални конструкции;
• познава специфични материали, машини и инструменти, предназначението им и правилата за работа с тях;
• разтоварва и складира стоманобетонни и метални елементи на строителната площадка;
• познава правилата за правилната организация на трудовата дейност и работното място;
• извършва основни дейности по монтажа на сглобяемите стоманобетонни елементи и метални конструкции;
• прави антикорозионна защита;
• участва в подготвителните работи на строителната площадка;
• разтоварва и складира различни видове елементи на сухото строителство на строителната площадка;
• разчертава и разкроява материалите, планира изразходването им;
• извършва монтаж на различни елементи;
• извършва довършителни работи по лицевите повърхности;
• извършва ремонтни работи по сухо строителство;
• извършва монтаж и ремонт на дървена, PVC, алуминиева и стоманена дограма, като спазва технологичната последователност;
• поставя стъкла и монтира стъклопакети;
• оценява и приема основата за изолационните работи;
• разтоварва и складира изолационни материали на строежа съгласно правилата на производителя;
• подготвя основата за монтаж на изолационните материали и покрития;
• извършва основните дейности по монтажа на изолационните материали и покрития, като спазва технологичната последователност;
• извършва ремонтни работи по изолационни работи;
• измерва количеството на извършената работа, определя стойността на труда, планира материалите;
• познава и прилага технологиите за ремонт, саниране и поддръжка на сградния фонд.

4. Резултати от ученето
Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Строител-монтажник"
1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и за пожарна и 1.1. Спазва правилата за безопасна работа с материали, инструменти и машини
аварийна безопасност 1.2. Разпознава различни причини за поява на рискови ситуации и инциденти на строителната площадка и работното място и предприема мерки за предотвратяването им
  1.3. Използва работно или специално облекло и лични предпазни средства
  1.4. Обезопасява рисковите места на работното място и строителната площадка
  1.5. Поддържа ред и чистота на работното място и строителната площадка
  1.6. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност
  1.7. Оказва долекарска помощ на пострадали при инциденти от различно естество
2. Опазва околната среда 2.1. Познава вредното въздействие върху околната среда, причинено от небрежно съхраняване и използване на строителните материали
  2.2. Организира безопасно транспортиране на строителни материали, елементи и конструкции на територията на строителната площадка
  2.3. Събира и складира строителните отпадъци на определените за целта места
  2.4. Използва начини за ефективно оползотворяване на строителните материали и за намаляване на количеството на строителните отпадъци
3. Извършва подготвителни дейности на строителната площадка и на строежа 3.1. Познава видовете строителни материали, елементи и конструкции
  3.2. Спазва технологичната последователност на подготвителните работи
  3.3. Извършва правилна организация на работното си място
  3.4. Спазва правилата за правилно транспортиране на строителни материали, елементи и конструкции
  3.5. Спазва правилата за правилно складиране, подреждане и укрепване на строителни материали, елементи и конструкции
  3.6. Разчита чертежи, схеми и монтажни планове
  3.7. Подготвя необходимите инструменти, машини и съоръжения за конкретната дейност
  3.8. Разчита техническите параметри на машините и съоръженията
4. Извършва строително-монтажна дейност 4.1. Описва видовете сглобяеми стоманобетонни елементи, метални конструкции, материали за сухо строителство, материали за изолационни работи и монтаж на дограма и тяхното специфично приложение
  4.2. Познава специфичните машини, инструменти и помощни средства и предназначението им
  4.3. Разчита работни чертежи, монтажни планове и спецификации
  4.4. Организира правилно трудовата си дейност и работното място
  4.5. Познава видовете сигнализационни и указателни средства и приложението им
  4.6. Спазва технологията на изпълнение и за монтаж
  4.7. Извършва довършителни работи по лицевите повърхности
  4.8. Извършва различни ремонтни работи в зависимост от строително-монтажната дейност
5. Измерва и изчислява строителни работи 5.1. Измерва количеството на извършените строителни и монтажни работи
  5.2. Изчислява площи и обеми
  5.3. Планира необходимите количества и видове материали
  5.4. Определя стойността на труда си
  5.5. Познава правилата за приемане на строителните работи
  5.6. Предприема мерки за отстраняване на дефекти
Специфични за специалност 5820401 "Стоманобетонни конструкции"
6. Разтоварва, складира и укрепва готови стоманобетонни елементи 6.1. Описва предназначението и правилата за работа с различните видове инструменти
  6.2. Избира такелажни средства и начините за окачване според вида на стоманобетонните елементи
  6.3. Извършва правилно сигнализиране
  6.4. Разтоварва стоманобетонните елементи
  6.5. Складира и подрежда стоманобетонните елементи
  6.6. Укрепва стоманобетонните елементи
7. Участва при подготовката за монтаж 7.1. Извършва спомагателни дейности при геодезичните работи
  7.2. Съхранява правилно ръчните инструменти и такелажните средства
  7.3. Използва сигнализационни и указателни средства
  7.4. Сглобява елементите на кофражни форми
  7.5. Полага бетонова смес и се грижи за бетона след полагането му
  7.6. Подготвя основата на елементите за монтаж
8. Извършва монтаж на сглобяеми 8.1. Разчита работни чертежи и монтажни схеми
стоманобетонни елементи 8.2. Подготвя стоманобетонните елементи за безопасното им вдигане
  8.3. Извършва стабилизиране на елементите, вдигане до монтажна височина и преместването им до мястото за монтаж
  8.4. Фиксира стоманобетонните елементи на проектното им място
  8.5. Участва при извършване на геодезична проверка за ниво и вертикалност
  8.6. Извършва временно укрепване на стоманобетонните елементи
  8.7. Извършва заваряване на монтажните съединения при спазване на изискванията за безопасност
  8.8. Освобождава елемента от монтажното средство
  8.9. Изпълнява антикорозионна защита
  8.10. Извършва замонолитване на монтажни съединения и фуги между отделните елементи
  8.11. Извършва дейности по окончателното укрепване на стоманобетонните елементи
Специфични за специалност 5820402 "Метални конструкции"
9. Разтоварва, складира и укрепва метални елементи 9.1. Описва предназначението и правилата за работа с различните видове инструменти
  9.2. Избира такелажните средства и начините за окачване според вида на металните елементи
  9.3. Извършва правилно сигнализиране
  9.4. Разтоварва металните елементи
  9.5. Складира и подрежда металните елементи
  9.6. Укрепва металните елементи
10. Участва при подготовката за монтаж 10.1. Извършва спомагателни дейности при геодезическите работи
  10.2. Съхранява правилно ръчните инструменти и такелажните средства
  10.3. Използва сигнализационни и указателни средства
  10.4. Подготвя основата под фундаментите
11. Извършва монтаж на метални 11.1. Разчита работни чертежи и монтажни схеми
конструкции 11.2. Ползва опори и стендове за уедряване на елементите и конструкциите
  11.3. Подготвя стоманените елементи за безопасното им вдигане
  11.4. Извършва стабилизиране на елементите, вдигане до монтажна височина и преместването им до мястото за монтаж
  11.5. Извършва анкериране на връзките между стоманена колона и фундамент
  11.6. Участва при извършване на геодезичната проверка за ниво и вертикалност
  11.7. Извършва временно укрепване на стоманените елементи
  11.8. Извършва заваряване на монтажните съединения
  11.9. Изпълнява монтажни болтови и нитови съединения на металните конструкции
  11.10. Освобождава елемента от монтажното средство
  11.11. Изпълнява противоветрови връзки
  11.12. Изпълнява антикорозионна защита
  11.13. Извършва окончателно укрепване на металните елементи
Специфични за специалност 5820403 "Сухо строителство"
12. Изпълнява предстенни обшивки и облицовки 12.1. Познава различните видове предстенни обшивки и облицовки и предназначението им
  12.2. Разчита архитектурни чертежи и детайли
  12.3. Изработва схема на монтаж
  12.4. Подбира необходимите материали и инструменти
  12.5. Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата за:
  - предстенни обшивки, шахтови стени
  - суха мазилка и облицовка на греди и колони
  12.6. Изпълнява специфични детайли - връзка към таван, външен ъгъл, вътрешен ъгъл и връзка между плоскости, дилатационни (разширителни) фуги
  12.7. Обработва фуги и повърхности
  12.8. Познава възможните завършващи покрития
13. Изпълнява преградни стени 13.1. Познава различните видове преградни стени и предназначението им
  13.2. Разчита архитектурни чертежи и детайли
  13.3. Изработва схема на монтаж
  13.4. Подбира необходимите материали и инструменти
  13.5. Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата
  13.6. Изпълнява специфични детайли - Т-връзка, ъгъл, връзка към таван и масивна стена, фуга между плоскости и оформяне на отвор за врата, дилатационни (разширителни) фуги
  13.7. Обработва повърхности и фуги
  13.8. Познава възможните крайни покрития при преградните стени
14. Изпълнява окачени тавани 14.1. Познава различните видове окачени тавани и предназначението им
  14.2. Разчита архитектурни чертежи и детайли
  14.3. Изработва схема на монтаж
  14.4. Подбира необходимите материали и инструменти
  14.5. Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата
  14.6. Изпълнява специфични детайли при различните видове окачени тавани - връзка към стена, фуги между напречни и надлъжни ръбове, дилатационни (разширителни) фуги
  14.7. Обработва фуги и повърхности
  14.8. Познава възможните завършващи покрития
15. Изпълнява сухи подове 15.1. Познава различните видове сухи подове и предназначението им
  15.2. Разчита архитектурни чертежи и детайли
  15.3. Изработва схема на монтаж
  15.4. Подбира необходимите материали и инструменти за изпълнение на сухи подове
  15.5. Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата за:
  - сух плаващ под
  - сух повдигнат под
  15.6. Изпълнява специфични детайли - връзки към различните видове стени, фуги между плоскостите, дилатационни (разширителни) фуги и др.
  15.7. Обработва фуги и повърхности
  15.8. Познава възможните завършващи (крайни) покрития
Специфични за специалност 5820404 "Дограма и стъклопоставяне"
16. Участва при подготовката за монтаж 16.1. Разчита работни чертежи и монтажни схеми
  16.2. Съхранява правилно ръчните и електрическите инструменти и машини
  16.3. Монтира помощни работни площадки и предпазни парапети
  16.4. Подготвя дървена, алуминиева и PVC дограма
  16.5. Проверява размерите на отворите и нивата
17. Извършва монтаж на дограма 17.1. Познава необходимите материали за изработването и монтажа на съответната дограма
  17.2. Работи с подемни средства
  17.3. Работи с ръчни и електрически инструменти, машини и съоръжения
  17.4. Монтира дървена дограма
  17.5. Монтира алуминиева и PVC дограма
  17.6. Монтира окачени фасади и витрини
18. Извършва поставяне на стъкла 18.1. Познава видовете стъкла и тяхното приложение
  18.2. Спазва правилата за транспортиране и съхраняване на стъклата
  18.3. Работи с инструменти и пособия за изпълнение на стъкларски работи
  18.4. Извършва остъкляване на различни видове дограма
  18.5. Изпълнява горно осветление
  18.6. Монтира стъклопакети на врати и прозорци
Специфични за специалност 5820405 "Строителни изолации"
19. Извършва енергийно саниране на външни 19.1. Познава различните видове ограждащи стени
стени 19.2. Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
  19.3. Изработва работен план за полагане на изолацията
  19.4. Разпознава различни материали и знае техните характеристики
  19.5. Подбира различни инструменти
  19.6. Полага изолациите съгласно вида на материалите, от които е изградена стената
  19.7. Изпълнява специфични детайли - обработка на ъгли, топлинни мостове, връзка с корнизи и стрехи, връзка с прозорци и балконски врати, завършване на топлоизолационна система към цокъл, изнесена фасада и изнесен цокъл, дилатационна фуга
  19.8. Извършва обработка и защита на повърхностите с финишни покрития
20. Извършва енергийно саниране на покриви (направа на топлоизолация на 20.1. Познава различните видове плоски и скатни покриви
покриви) 20.2. Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
  20.3. Изработва схема за полагане на изолацията
  20.4. Разпознава различни материали и знае техните характеристики
  20.5. Подбира различни инструменти
  20.6. Полага изолациите в зависимост от вида и материала на покрива:
  - по единични и двойни покриви
  - по скатни покриви
  20.7. Изпълнява специфични детайли: обработване на корнизи, стрехи, надзид на плосък покрив
  20.8. Познава различните видове завършващи покрития
21. Извършва енергийно саниране на 21.1. Познава различните видове подове
открити подове и подове над неотопляеми пространства 21.2. Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
  21.3. Изработва схема за полагане на изолацията
  21.4. Разпознава различни материали и знае техните характеристики
  21.5. Подбира различни инструменти
  21.6. Полага изолациите съгласно особеностите на подовете:
  - подове, граничещи със земята
  - подове над неотопляеми пространства
  - подове, граничещи с външен въздух
  - таванска плоча
  21.7. Обработва специфични детайли:
  - при връзка с фасадна стена
  - балкони и лоджии
  - еркери и проходи
  21.8. Подбира и нанася завършващи покрития
22. Извършва хидроизолации на 22.1. Познава различните видове стени и покриви
фундаменти, стени и покриви 22.2. Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
  22.3. Изработва схема за полагане на изолацията
  22.4. Разпознава различни материали и знае техните характеристики
  22.5. Подбира различни инструменти
  22.6. Познава начините за изпълнение на топло- и хидроизолации по традиционни методи и на газопламъчно заваряване, както и начините за направа на защитни покрития
  22.7. Полага изолациите съгласно особеностите на конструктивния елемент - стени в сутерен и покриви
  22.8. Изпълнява специфични детайли, обработка:
  - защитна мембрана в основи
  - водоприемници, отдушници, барбакани, сняг-стопери
  - избени стени - под и над ниво терен
  - плоски и скатни стоманобетонни и дървени покриви
  22.9. Подбира и нанася завършващи покрития
   

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебните кабинети трябва да имат: работно място за всеки обучаван (работна маса и стол), работно място за обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, екрани и стойки за окачване на табла, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника; учебни помагала - демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми, съвременна мултимедийна техника - компютри, проектори и съответните програмни продукти за онагледяване.
5.2. Учебна работилница
В учебните работилници се провежда обучението по практика на професията. Необходимо е да бъдат оборудвани с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Те трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия. Преди да бъдат допуснати в работилниците, обучаваните преминават задължителен инструктаж по ЗБУТ.
За правилното и безопасно протичане на учебно-производствения процес е необходимо да се обезпечи: индивидуален шкаф с инструменти за всеки обучаем; работно място за разполагане на инструменти и извършване на съответната дейност; цялостен комплект техническа документация; необходими битови помещения (съблекалня за момчета и отделно за момичета); складови помещения.
5.2.1. Учебната работилница за монтаж на стоманобетонни конструкции трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти - чук, лост, отвес, лопата, кирка, лазерен нивелир;
• такелажни средства - въжета, сапани, куки, обтяжки, болтове, траверси;
• сигнализационни и указателни средства за звукова, знакова и флагова сигнализация;
• стоманобетонни елементи или макети - фундаменти, колони, греди, стенни панели, ферми, площадки, стълбища, покривни панели, противоветрови връзки;
• лични предпазни средства - маска, очила, работно облекло, специализирано работно облекло.
В работилницата трябва да има обособен участък за антикорозионна защита.
5.2.2. Учебната работилница за монтаж на метални конструкции трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти - чук, лост, отвес, лопата, кирка, кози крак, комплект гаечни ключове, комплект отвертки, лазерен нивелир;
• ръчни електрически машини - бормашина, ъглошлайф, ударнопробивни електрически инструменти;
• такелажни средства - въжета, сапани, куки, обтяжки, болтове, траверси;
• сигнализационни и указателни средства за звукова, знакова и флагова сигнализация;
• материали за метални конструкции - закладни части, анкерни устройства, фундаменти, колони, греди, стенни панели, ферми, елементи за блоков монтаж (уедряване на елементите), противоветрови връзки, обтяжки и др.;
• лични и колективни предпазни средства - маска, очила, работно облекло, специализирано работно облекло.
5.2.3. Учебната работилница по сухо строителство трябва да бъде оборудвана със:
• обемна дървена конструкция, съобразена с размерите на помещението и позволяваща многократен монтаж и демонтаж на системите на сухото строителство;
• ръчни инструменти - нож за рязане на плоскости, челно и ъглово ренде, шило-трион, трион лисича опашка, ръчна шлифовалка, нивелири и мастари, инструменти за измерване и разчертаване, инструменти за шпакловане (шпакла с отвертка, маламашка, гумен чук, щанц-клещи, фрези за отвори и др.);
• електрически ръчни инструменти - винтоврът, перфоратор, електрическа бормашина, електрически инструменти за рязане и др.;
• елементи за монтаж на сухо строителство - гипсови, циментосвързани и специални плоскости, метални профили, окачвачи, свързващи и скрепителни елементи, лепила и шпакловъчни смеси, материали за обработка на фугите, изолационни материали и др.;
• лични и колективни предпазни средства - очила, работно облекло, противопрахови маски.
5.2.4. Учебната работилница за монтаж на дървена дограма трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти - комплект длета, комплект рендета, комплект отвертки, либели, тесли, чук, дървени чукове, транспортна количка, дърводелски пили, пили за метал, пистолети за нагнетяване на силикон, отвеси, лазерни нивелири;
• електрически ръчни инструменти - бормашина с приставки, ударно-пробивни машини, ъглорезачки, ръчни циркуляри, електрически плании;
• дървена дограма - врати, прозорци, витрини, обкантващи профили, скрепителни елементи, метален обков, дюбел болтове, ролболтове, изолационна и строителна пяна, панти, дръжки, механизми за хоризонтално и вертикално отваряне, брави, застопоряващи устройства;
• лични предпазни средства - очила, работно облекло, противопрахови маски.
5.2.5. Учебната работилница за монтаж на алуминиева дограма трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти - комплект отвертки, либела, тесла, чук, дървен чук, транспортна количка, гумен чук;
• електрически ръчни инструменти - бормашина с представки, ударно-пробивни машини, перфоратор, гайковерт, отвертка, телфер;
• алуминиева дограма - врати, прозорци, витрини, обкантващи профили, скрепителни елементи, метален обков, дюбел болтове, ролболтове, изолационна и строителна пяна, панти, дръжки, механизми за хоризонтално и вертикално отваряне, брави, застопоряващи устройства;
• лични предпазни средства - очила, работно облекло, противопрахови маски.
5.2.6. Учебната работилница за монтаж на PVC дограма трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти - комплект отвертки, либела, тесла, чук, дървен чук, гумен чук, транспортна количка, пасвател;
• електрически ръчни инструменти - бормашина с приставки, ударно-пробивни машини - комплект, гайковерт, електрическа отвертка, телфер;
• PVC дограма - врати, прозорци, витрини, обкантващи профили, скрепителни елементи, метален обков, дюбел болтове, ролболтове, изолационна и строителна пяна, панти, дръжки, механизми за хоризонтално и вертикално отваряне, брави, застопоряващи устройства, монтажна пяна;
• лични предпазни средства - очила, работно облекло, противопрахови маски.
5.2.7. Учебната работилница по стъклопоставяне трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти за разкрояване, рязане и монтаж, резачка за стъкла, чук, комплект отвертки, клещи, лапи, дървен чук, гумен чук, вакуумни държатели, метална ролетка, ъгъл;
• работни маси, покрити с кече;
• различни видове строителни стъкла, стъклопакети, гвоздеи, маджун, силикон, изолационна строителна пяна, гумени уплътнители, лайсни, профили;
• пирамиди, стендове;
• телфер;
• лични предпазни средства - очила, работно облекло, противопрахови маски.
5.2.8. Учебната работилница по строителни изолации трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти - отвес, нивелир, ролетка, канап за разчертаване, макетен нож, мистрия, маламашка, шпакли, шпаклар, ножица за ламарина, бояджийски валяк, четка, инструмент за шлифоване, чук, газова горелка, бутилки за газ;
• електрически ръчни инструменти - бъркалка, устройство с нагревател за рязане на топлоизолационни материали, пробивни машини, машина за безвъздушно боядисване, винтоверт;
• изделия от органични и неорганични топлоизолационни материали, минерална вата, лепила и шпакловъчни смеси, грундиращи смеси, армировъчни мрежи, профили, дюбели, финишни покрития, битумно-каучукови смеси и листови хидроизолационни материали, битумни керемиди, полиуретанови спрейове, материали за прекъснати покрития, полимерни фолия и мембрани;
• лични предпазни средства - очила, работно облекло, противопрахови маски, обувки, каска или шапка.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Строител-монтажник" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" по специалности от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" от област на висше образование "Технически науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи на учебните предмети (модули) от задължителната професионална подготовка.
За практическото обучение по придобиваните правоспособности по заваряване трябва да притежават съответната правоспособност от същата или по-висока степен.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти