Logo Събота, 24 Юли


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ, ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

В сила от 01.03.2011 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се регламентират условията, размерите и редът за изплащане на допълнителното възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Чл. 2. За нуждите на тази наредба се вземат предвид следните фактори на работната среда:
1. микроклимат - температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване;
2. химични агенти;
3. шум;
4. вибрации;
5. осветление;
6. електромагнитни полета;
7. йонизиращи лъчения;
8. производствен риск.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) (1) Риск за живота и здравето е налице в случай, че фактор на работната среда по чл. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 превишава установените нива в раздели I, II и III на приложение № 1 и граничните стойности на химичните агенти във въздуха на работното място, посочени в приложение № 1 от Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.). Задължително изискване при определяне на степента на тези рискове за живота и здравето е те да действат не по-малко от половината от законоустановеното служебно/работно време.
(2) Риск за живота и здравето е налице при наличие на някой от факторите на работната среда по чл. 2, т. 7 или 8 съгласно раздели IV и V от приложение № 1.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Лицата, които получават допълнително възнаграждение по чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 1 и 2 и чл. 29, ал. 1 от Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм., бр. 98 от 2010 г.), не получават допълнително възнаграждение по тази наредба.

Раздел II.
Условия и ред за измерване на факторите на работната среда и определяне на наличието на рискове за живота и здравето, произтичащи от тези фактори


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Определяне на наличието на рискове за живота и здравето е резултат от измерване на факторите на работната среда по чл. 2, т. 1 - 7 с издадени протоколи от измерването им и изготвена/преразгледана оценка на риска за здравето и безопасността при работа на военнослужещите и цивилните служители съгласно одобрена от министъра на отбраната методика за оценка на риска.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) (1) Постоянният секретар на отбраната, командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на структури отправят искания за измерване на факторите на работната среда, действащи на работните места в Министерството на отбраната/военните формирования/структурите, до Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия (НПЦВЕХ - ВМА).
(2) Началникът на НПЦВЕХ - ВМА, писмено уведомява длъжностното лице по ал. 1 за датата на посещението, което не може да бъде по-късно от 30 работни дни от постъпване на искането.
(3) Измерванията се извършват в съответствие с действащото законодателство от длъжностни лица от НПЦВЕХ - ВМА. За резултатите от измерванията се съставят протоколи по образец. Образците на протоколите се разработват от НПЦВЕХ - ВМА, и се обявяват със заповед на началника на Военномедицинска академия.
(4) Протоколите от измерванията се изготвят в срок не по-дълъг от 20 работни дни от посещаването на работните места.
(5) Валидността на протоколите е 3 години от датата на издаването им.

Чл. 7. Когато в резултат на измерването се установи наличие на рискове за живота и здравето за фактори на работната среда по чл. 2, т. 1 - 7, както и при наличие на фактор на работната среда "Производствен риск" длъжностните лица по чл. 6, ал. 1 предприемат мерки по отстраняването, ограничаването или намаляването им посредством организационно-технически мерки, колективни средства за защита и/или лични предпазни средства.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) Искания за измерване на всички фактори на работната среда, действащи на работните места в Министерството на отбраната/военното формирование/структурата, се отправят в срок не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на действие на издадените протоколи.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) (1) При възникването на обстоятелства, които са от естество да повлияят върху фактор на работната среда - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др., както и при предприемане на мерки по отстраняване, ограничаване или намаляване на рисковете за живота и здравето, длъжностните лица по чл. 6, ал. 1 отправят искане за измерване на конкретния фактор на работната среда за съответните работни места в срок от седем работни дни от възникването на обстоятелствата, съответно от предприемането на мерките.
(2) За измерването се съставя нов протокол, който заменя протокола за измерване на съответния фактор на работната среда по чл. 6, ал. 3. Новият протокол е с валидност до изтичане срока на валидност на заменения протокол.

Раздел III.
Оценка на рисковете за живота и здравето


Чл. 9. (1) Рисковете за живота и здравето се оценяват с оглед изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени.
(2) На оценка подлежат тези рискове, които въпреки предприетите мерки по отстраняване, ограничаване или намаляване продължават да са налице.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) Оценяването на рисковете за живота и здравето се извършва от работна група, назначена със заповед на постоянния секретар на отбраната, командира (началника) на военното формирование или ръководителя на структурата - за работните места съответно в Министерството на отбраната/военното формирование/структурата.
(2) В работната група задължително се включва длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.


Чл. 11. (1) Оценката на рисковете за живота и здравето се извършва по работни места в карта за оценка на рисковете за живота и здравето съгласно приложение № 4. Картата служи като първична документация по заплащането на труда.
(2) Когато от длъжностната характеристика е видно, че трудът се полага на няколко работни места, се съставя карта за всяко едно от тях.
(3) На основание на картите по ал. 2 се изготвя обща карта за оценка на рисковете, в която:
1. оценката на рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 1 се определя като среднопретеглена величина от продължителността на работа на всяко работно място и неговата оценка;
2. оценката на рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 2 се определя, като се взема по-голямата стойност за факторите "Йонизиращи лъчения" и "Производствен риск".


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) В картата се отразяват рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 1, които характеризират работното място не по-малко от половината от законоустановеното работно (служебно) време.
(2) Рисковете за живота и здравето "Йонизиращи лъчения" и "Производствен риск" се отразяват в картата независимо от времето им на действие.
(3) За съставянето на картата се използват приложения № 1 и 2, както и разпоредбите на тази наредба, въз основа на които се определя степента на риск за факторите на работната среда, и приложение № 3, въз основа на което се определят точките, съответстващи на определените степени на риск.


Чл. 13. При определяне степента на риск на фактор на работната среда, който съгласно приложение № 1 има повече от един показател, се взема предвид показателят с най-неблагоприятна характеристика, ако в наредбата не е предвидено друго.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Степента на риск на фактора "Микроклимат" се определя от показатели "Температура", "Топлинно облъчване" и като изключение от "Относителна влажност на въздуха".
(2) Когато определящият показател е "Температура", степента на риск се определя поотделно за двата годишни периода - студен и топъл, като се отчита и категорията работа, определена по реда на ал. 3. Когато двата периода са от различна степен, степента на риск на фактора "Микроклимат" е средноаритметично число от двете степени, като в случай че резултатът не е цяло число, се определя по-високата степен на риск.
(3) Категорията на работа се определя според енергоразхода на организма, както следва:
1. лека физическа работа - работа при енергоразход до 210 W, която се извършва в движение, в седнало или стоящо положение и която не изисква системно физическо напрежение или повдигане и пренасяне на тежести;
2. физическа работа от средна тежест - работа при енергоразход над 210 W до 350 W, като такава, свързана с постоянно ходене, пренасяне на неголеми тежести (до 10 кг) и дейности, които се извършват непрекъснато в стоящо положение;
3. тежка физическа работа - работа при енергоразход над 350 W, свързана със системно физическо натоварване, с постоянно придвижване и пренасяне на значителни тежести (повече от 10 кг).
(4) Когато степента на риск на фактора "Микроклимат" се определя от показател "Топлинно облъчване", годишните периоди и категорията работа не се отчитат.
(5) При спазени норми за показатели "Температура" и "Топлинно облъчване" е налице първа степен на риск на фактора "Микроклимат", когато в резултат на технологично изискване се поддържа влажност на въздуха, различна от определените в приложение № 1 норми за този показател.
(6) Извършващите целогодишно дейности на открито полагат труд при втора степен на риск на фактора "Микроклимат", а в случай на нецелогодишна работа на открито (8 месеца) - при първа степен на риск.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Когато по технологична необходимост показател "Относителна влажност на въздуха" е различен от определените допустими или оптимални гранични стойности за относителна влажност на въздуха на работни места, регламентирани в Наредба № РД-07-3 от 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63 от 2014 г.), е налице първа степен на риск на фактора "Микроклимат".
(8) През студения период от годината е налице първа степен на риск на фактора "Микроклимат" при извършване на дейности в големи по размер халета (например халета за ремонт на големогабаритни транспортни средства, естакади), където отоплението е невъзможно.
(9) Когато на работни места с източник на явна топлина е констатирано едновременно действие на двата показателя на фактора "Микроклимат" - "Температура" и "Топлинно облъчване", оценката на риска "Микроклимат" е сборът от оценките на степените на риск, произтичащи от двата показателя поотделно, определени съгласно приложение № 3.
(10) Когато по технологична необходимост показател "Температура" е по-нисък от определените граници и липсва степен на риск по показател "Температура", е налице първа степен на риск на фактора "Микроклимат".
(11) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Работни помещения, в които няма производствени източници на топлина показател "Температура" не се оценява независимо от колебанията на температурата в тях през топъл или студен период на годината.

Чл. 15. (1) Степента на риск на фактора "Химични агенти" се определя, както следва:
1. когато е налице регистриран само един химичен агент - определянето на степента на риск на фактора "Химични агенти" е в зависимост от измерената му концентрация и се определя по следния начин:
а) при превишаване до 3 пъти на граничната му стойност (ГС), определена в приложение № 1 (ГС) (включително) - "първа" степен;
б) при превишаване над 3 до 6 пъти ГС (включително) - "втора" степен;
в) при превишаване над 6 до 10 пъти ГС (включително) - "трета" степен;
г) при превишаване над 10 пъти ГС - "четвърта" степен;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) при наличие на повече от един химичен агент с еднопосочно действие във въздушната среда на работно място се прилага формулата:

С1   Сn  
__________________
+ . . . +
__________________
= К,
ГС1   ГСn  
където:
С е измерената концентрация на химичен агент във въздушната среда;
ГС - граничната стойност на химичния агент съгласно приложение № 1 от Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;
К - коефициентът, изразяващ сумата на съотношенията С към ГС, който определя степента на риск на фактора "Химични агенти" съгласно приложение № 2;
3. когато във въздушната среда се отделят повече от един химичен агент с разнопосочно действие, за всеки един от тях поотделно се определя степента на риск; в този случай в картата за оценка на рисковете за живота и здравето се записва елементът с най-висока степен на риск.
(2) Химичните агенти с еднопосочно и разнопосочно действие се определят от Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия.
(3) Когато във въздушната среда се установи наличието на химични агенти извън посочените в приложение № 1, оценяването се извършва по указания на Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия.


Чл. 16. (1) Степента на риск на фактора "Осветление" се определя от показател "Категория зрителна работа", при положение че е налице отклонение 10 на сто от показател "Минимална допустима осветеност за категория зрителна работа - комбинирано осветление/общо осветление".
(2) При определянето на показател "Категория зрителна работа" не се взема предвид работата с монитори.
(3) Трета степен е степента на риск на фактор "Осветление" за лицата, които водят график в радиолокационни станции и/или радиовисотомери; работещите на тъмно; при производство или обработка на светлочувствителни материали, както и лекари по дентална медицина и хирурзи-оператори.


Чл. 17. (1) Степента на риск на фактора "Вибрации" се определя в зависимост от начина на предаването им върху човека, а именно показател "Вибрации, предавани на системата ръка-рамо" и показател "Вибрации, предавани на цялото тяло".
(2) При наличие и на двата показателя се определя степента на риск за всеки един показател поотделно, като степента на риск за фактора "Вибрации" е по-високата степен на риск за който и да е от показателите.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Степента на риск на фактор "Шум" се определя съгласно раздел II от приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Риск за живота и здравето, произтичащ от фактор "Шум" по смисъла на тази наредба, е налице, когато експозицията на шум е равна или по-голяма от горните стойности на експозиция за предприемане на действие: 85 dB(A)eq.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) При прилагане на граничните стойности на експозиция на шум специалистите от НПЦВЕХ - ВМА, изчисляват и отразяват в протоколите за измерване на производствен шум действителната експозиция на работещите, като отчитат намаляването на шума от използваните лични предпазни средства за защита на слуха съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.).

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) Степента на риск на фактора "Електромагнитни полета" се определя от действащите на работното място показатели на този фактор - "Електромагнитни полета от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти", "Електромагнитни полета от 1 Hz до 10 MHz - топлинни ефекти", "Електромагнитни полета от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти" съгласно приложение № 1, като се прилага формулата:

  (А - В) .100
С = ______________,  
  В  
където:
С е степента на риска, изразена в %;
А - измерената стойност на конкретно работно място на фактора на работната среда "Електромагнитни полета" (от Протокола за измерване на електромагнитни полета);
В - стойностите за предприемане на действие (от Протокола за измерване на електромагнитни полета).
(2) Когато на работното място действа показател "Лазерни лъчения", степента на риск се определя в зависимост от класа на лазерната система съгласно приложение № 1.
(3) Когато на работното място действат едновременно няколко показателя, се определя степента на риск за всеки един от показателите поотделно, като степента на риск на фактор "Електромагнитни полета" се определя от най-високата степен на риск, произтичаща от който и да е от тези показатели.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Степента на риск на фактор "Йонизиращи лъчения" се определя съгласно раздел IV от приложение № 1.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Степен на риск на фактор "Производствен риск" се определя съгласно раздел V от приложение № 1 за включените в този раздел работни места.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Изброяването в раздел V на приложение № 1 е изчерпателно, като не се допуска приравняване на професии и дейности по аналогия или преценка на работната група по чл. 11.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) При положение, че едно работно място съответства на няколко позиции, посочени в раздел V на приложение № 1, се взема предвид тази позиция, която определя най-висока степен на риск за фактор "Производствен риск".


Чл. 22. (1) Степените на риск за живота и здравето по чл. 3, ал. 1 за всеки един от факторите на работната среда поотделно се оценяват с точките, определени в приложение № 3, като сборът от точките дава оценката на рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 1.
(2) Степените на риск за живота и здравето по чл. 3, ал. 2 за всеки един от факторите на работната среда поотделно се оценяват с точките, определени в приложение № 3, като сборът от точките дава оценката на рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 2.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) Картата за оценка на рисковете за живота и здравето се подписва от членовете на работната група и се утвърждава от длъжностното лице по чл. 10, ал. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) След утвърждаване на картите за оценка на рисковете за живота и здравето се изготвя списък на военнослужещите и цивилните служители, работещи при рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Списъкът съдържа трите имена, длъжността, номера на картата и оценките от картата.
(3) При съставянето на нови протоколи за измервания, както и при възникване на обстоятелства от естество да повлияят върху фактора на работната среда "Производствен риск" се съставят нови карти за оценка на риска за живота и здравето.

Раздел IV.
Формиране на допълнителното възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) Допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, се изплаща само за дните, през които военнослужещите и цивилните служители са работили при рискове за живота и здравето по чл. 3, ал. 1 през не по-малко от половината от законоустановената продължителност на служебното/работното време.
(2) Допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, се изплаща само за дните, през които военнослужещите и цивилните служители са работили при рискове за живота и здравето по чл. 3, ал. 2 - "Йонизиращи лъчения" и/или "Производствен риск", независимо от времето им на действие.
(3) За отчитането на труда при рискове за живота и здравето се водят два вида отчетни ведомости по приложения № 5 и 6.
(4) Допълнителното трудово възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, се изплаща пропорционално на отработените дни в рамките на месеца.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) Непосредственият командир (началник) води отчетност за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 3, ал. 1, като отразява във ведомостта по приложение № 5 всеки ден, в който военнослужещият или цивилният служител е работил в тези условия не по-малко от половината от законоустановеното за него работно/служебно време.
(2) Непосредственият командир (началник) води отчетност за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 3, ал. 2 - "Йонизиращи лъчения" и/или "Производствен риск", като отразява във ведомостта по приложение № 6 всеки ден, в който военнослужещият или цивилният служител е работил в такива условия.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) Допълнително възнаграждение по чл. 24, ал. 1 за пълен работен месец се определя, като сборът от точките на оценката за рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 1 се умножи по стойността за една точка - 0,25 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) Допълнително възнаграждение по чл. 24, ал. 2 за пълен работен месец се определя, като сборът от точките на оценката за рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 2 се умножи по стойността за една точка - 0,25 лв.
(3) Допълнителното възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за пълен работен месец се формира от сбора на определените допълнителни възнаграждения по реда на ал. 1 и 2.


Чл. 27. (1) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения по чл. 24, ал. 1 и 2 за непълен работен месец се определят в зависимост от броя на работните дни в месеца, в които е полаган труд при рискове за живота и здравето, по формулата:

  А х В  
ДВ =
__________________
,
  С  
където:
ДВ е полагащото се допълнително възнаграждение за непълен работен месец по чл. 24, ал. 1 или 2;
А - размерът на допълнителното възнаграждение за пълен работен месец по чл. 26, ал. 1 или 2;
В - работните дни в месеца, изработени при условията на чл. 24, ал. 1 или 2;
С - общият брой на работните дни в месеца.
(2) Полагащото се допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за непълен работен месец се определя от сбора на определените по реда на ал. 1 допълнителни възнаграждения по чл. 24, ал. 1 и 2.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) Допълнителното възнаграждение се изплаща въз основа на ежемесечна заповед на постоянния секретар на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната (без Щаба на отбраната), началника на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от Щаба на отбраната, командира (началника) на военното формирование - за военнослужещите и цивилните служители от военното формирование и ръководителя на структурата - за военнослужещите и цивилните служители от съответната структура.
(2) Заповедта се издава до 5-о число на месеца, следващ месеца на полагането на труд при рискове за живота и здравето.


Чл. 29. Нарушителите на тази наредба носят дисциплинарна и имуществена отговорност съгласно Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за държавния служител.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Работно място" е място, където се осъществява трудова дейност на един или повече военнослужещи и/или цивилни служители съгласно длъжностните им характеристики, което се характеризира с еднакви условия на труд по всички фактори на работната среда и трудовия процес.
2. "Химичен агент" е всяко химично вещество, съединение или прах, което присъства на работното място.
3. "Топъл период" е период от годината, който се характеризира със средносменна температура на външния въздух 10° С и повече.
4. "Студен период" е период от годината, който се характеризира със средносменна температура на външния въздух, по-ниска от 10° С.
5. "Пълен работен месец" е месецът, в който всички работни дни са отработени при условия на рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, по чл. 3, ал. 1 и/или 2.
6. (нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) "Биологични материали" са биологични обекти и части от тях, биологични течности и секрети, клетъчни култури, микробиални посевки и други органични и неорганични материали, които са източник на патогенни за човека микроорганизми (бактерии, рикетсии, вируси, гъбички и техните спори и токсини), ектопаразити и ендопаразити.
7. (нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) "Дневно ниво на експозиция на шум" е времево претеглена средна стойност на нивата на експозиция на шум за 8-часов работен ден, както е определено в стандарт БДС ISO 1999:2004, т. 3.6; то обхваща всички шумове при работа, включително импулсен шум.
8. (нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) "Канцероген" е вещество или смес, които отговарят на критериите за класифициране като канцерогенни в категория 1A или 1В, посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008).
9. (нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) "Мутаген" е вещество или смес, които отговарят на критерии за класифициране като мутагенни за зародишните клетки в категория 1A или 1В, посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008.
10. (нова - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) "Структура" е организационно-икономически обособено звено в структура на пряко подчинение на министъра на отбраната.
11. (нова - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) "Военно формирование" е военно формирование, чийто командир (началник) е разпоредител с бюджет.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 214, ал. 2 и 4 във връзка с ал. 1, т. 2, както и чл. 296, ал. 2 и 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Указания по прилагането на наредбата дава дирекция "Социална политика" на Министерството на отбраната.

§ 4. Наредбата влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".


§ 5. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) В тригодишен срок от влизане в сила на наредбата при изтичане на валидността на протокол за измерване на фактор на работната среда на работно място в Министерството на отбраната/военното формирование/структурата НПЦВЕХ - ВМА, извършва еднократно измервания на всички действащи фактори на работната среда на работните места в съответно Министерството на отбраната/военното формирование/структурата независимо от валидността на издадените протоколи за измерване на другите фактори на работната среда.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ, ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2019 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила на 1 август 2019 г.

Приложение № 1

(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.)


I. МИКРОКЛИМАТ

Фактор на работната среда

Мярка

Степени на риска

(първа)

(втора)

(трета)

(четвърта)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Студен период

 

 

 

 

 

а)

Според категорията работа

Лека физическа работа

- температура

°С

16,0 - 17,9

12,0 - 15,9

9,0 - 11,9

под 9,0

или

или

или

или

25,1 - 27,0

27,1 - 29,0

29,1 - 32,0

над 32,0

б)

Физическа работа от средна тежест

 

 

 

 

 

- температура

°С

12,0 - 14,9

10,0 - 11,9

7,0 - 9,9

под 7,0

или

или

или

или

23,1 - 25,0

25,1 - 27,0

27,1 - 30,0

над 30,0

в)

Тежка физическа работа

 

 

 

 

 

- температура

°С

10,0 - 12,9

8,0 - 9,9

5,0 - 7,9

под 5,0

или

или

или

или

19,1 - 22,0

22,1 - 25,0

25,1- 28,0

над 28,0

2.

Топъл период

 

 

 

 

 

а)

Лека физическа работа

- температура

°С

31,1 - 32,0

32,1 - 33,0

33,1 - 34,0

над 34,0

б)

 

Физическа работа от средна

тежест

 

 

 

 

 

- температура

°С

31,1 - 32,0

32,1 - 33,0

33,1 - 34,0

над 34,0

в)

Тежка физическа работа

 

 

 

 

 

- температура

°С

29,1 - 31,0

31,1 - 32,0

32,1 - 33,0

над 33,0

3.

Интензитет на топлинното облъчване независимо от периода и физическото натоварване

вт/м 2

или

ккал

350 - 500

500 - 700

700 - 100

над 1100

0,5 - 0,7

0,7 - 1

над 1,6

над 1,6

 
II. ШУМ, ВИБРАЦИИ, ОСВЕТЛЕНИЕ

Фактори на работната среда

Мярка

Степени на риска

(първа)

(втора)

(трета)

(четвърта)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Шум

- дневно ниво на експозиция на шум

dB(А) еq

85,0 - 90,0

90,1 - 95,0

95,1 - 100,0

над 100,0

2.

Вибрации

 

1. Предавани на система ръка - рамо

 m/s -2

2,5 - 5,0

5,1 - 7,5

 7,6 - 10,0

над 10,0

2. Предавани на цяло тяло

 m/s -2

 0,5 - 1,0

 1,1 - 1,5

 1,6 - 2,0

над 2,0

3.

Осветление

 

 

 

 

 

1. Характеристика на зрителната работа

 

средна

точност

висока

точност

много

висока

точност

 извънредно

висока

точност

2. Най-малък размер на обекта за различаване

mm

0,51 - 1,00

0,31 - 0,50

0,15 - 0,30

до 0,15

3. Категория на зрителната работа

 

4

3

2

1

4. Минимална допустима осветеност за категория зрителна работа комбинирано осветление/общо осветление

Lx

300/150

400/200

1000/300

1500/400

 
ІII. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ЕМП)

Показатели на фактора на работната среда

Мярка

Степени на риска

(първа)

(втора)

(трета)

(четвърта)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Електромагнитни полета (ЕМП)

 

 

 

 

 

1.1.

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz

- нетоплинни ефекти

V/m

от 0,1 % до 20 %

над ниските стойности за предприемане на действие

от 20,1 % до 40 % над ниските стойности за предприемане на действие

от 40,1 % до 60 % над ниските стойности за предприемане на действие

над 60 % над ниските стойности за предприемане на действие

от 0,1 % до 10 % над високите стойности за предприемане на действие

от 10,1 % до 20 % над високите стойности за предприемане на действие

от 20,1 % до 30 % над високите стойности за предприемане на действие

над 30 % над високите стойности за предприемане на действие

1.2.

В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz

- топлинни ефекти

V/m

от 0,1 % до 10 % над стойностите за предприемане на действие

от 10,1 % до 20 % над стойностите за предприемане на действие

от 20,1 % до 30 % над стойностите за предприе-мане на действие

над 30 % над стойностите за предприе-мане на действие

2.

ЕМП с промишлена честота 50 Hz

KV/m

от 0,1 % до 20 %

над ниските стойности за предприемане на действие

от 20,1 % до 40 % над ниските стойности за предприемане на действие

от 40,1 % до 60 % над ниските стойности за предприемане на действие

над 60 % над ниските стойности за предприемане на действие

от 0,1 % до 10 %

над високите стойности за предприемане на действие

от 10,1 % до 20 % над високите стойности за предприемане на действие

от 20,1 % до 30 % над високите стойности за предприемане на действие

над 30 % над високите стойности за предприемане на действие

3.

Лазерни лъчения

Клас на лазерната система

 

клас 2

клас 3а

клас 3б

клас 4

 
IV. ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ:
І степен
Група А
Медицински персонал, извършващ диспансерно наблюдение за здравословното състояние на работещите в среда на йонизиращи лъчения.
Първа степен
Група Б
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на нуклеарно-медицински уредби.
Работещи с електронни скениращи микроскопи с ускоряващо напрежение над 50 киловолта.
Работещи с рентгенови апарати за пролъчване на багаж на пропусквателни пунктове.
Работещи по монтаж, ремонт и изпитване на радиоактивни датчици на пожароизвестителни системи.
Работещи по товаренето, разтоварването и превозването на радиоактивни алфа- и бета-източници и гама-източници с активност до 4 гигабекерела.
Персонал, зает с изпиране, изсушаване и гладене на облекло и бельо на работещи в радиоизотопни лаборатории ТРЕТИ клас и на работещи с материали с повишена радиоактивност.
Първа степен
Група В
Работещи със стационарни апарати за рентгенофлуоресцентен анализ с ускоряващо напрежение над 15 киловолта или радиоизотопни източници.
Работещи по изпиране, изсушаване и гладене на облекло и бельо в радиоизотопни лаборатории от ВТОРИ и ПЪРВИ клас.
Работещи по изпитването, ремонта и поддържането на ускорители на елементарни частици с енергия до 10 килоелектронволта.
Непосредствено работещи в лаборатории за радиохимия, радиометрия и спектрометрия във ведомствени и надведомствени служби и лаборатории за радиационен контрол на външната среда.
Работещи по товарене, разтоварване и превозване на гама-източници с активност от 4 до 37 гигабекерела.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апаратура, в която има монтирани закрити алфа- и бета-източници.
Работещи по монтаж, ремонт и демонтаж на радиационните блокове на прибори за технологичен контрол, използващи закрити бета-източници с активност до 2 гигабекерела.
Втора степен
Група А
Работещи с терапевтични рентгенови уредби.
Работещи по изпитване, ремонт, поддържане на уредби за рентгенови лъчи с напрежение до 300 киловолта.
Работещи с медицински рентгенови апарати за немедицински цели.
Работещи с открити източници в лаборатории ТРЕТИ клас.
Втора степен
Група Б
Работещи с медицински ускорители на електрони с енергия до 10 мегаелектронволта.
Работещи с апарати за рентгеноспектрален анализ и автоматизирани апарати за рентгеноспектрален анализ и автоматизирани апарати за рентгеноструктурен анализ със закрит сноп.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апаратура, в която има монтирани закрити източници с гама-емисия и активност до 2 гигабекерела.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апарати, използващи рентгеново лъчение за немедицински цели.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на ускорители на елементарни частици с енергия над 10 мегаелектронволта.
Работещи със закрити гама-източници с активност до 2 гигабекерела.
Работещи по товарене, разтоварване и превоз на закрити гама-източници с активност над 40 гигабекерела.
Заварчици, използващи ториеви електроди при заваряване и газова среда.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апаратура, в която има монтирани закрити гама-източници с активност над 2 гигабекерела.
Работещи непосредствено в процедурните помещения и помпени помещения на радонови минерални бани.
Работещи по дозиметрия, лъчезащита и радиационна безопасност в надведомствени и ведомствени служби и лаборатории.
Работещи по развиване на технологии за работа с рентгенови и гама-дефектоскопи и по контролиране спазването им.
Работещи по обучението и квалификацията на персонала, обслужващ рентгенови и гама-дефектоскопи.
Работещи с неутронни източници с поток до 10 неутрона в секунда.
Трета степен
Група А
Медицински и помощен персонал от състава на екипи, извършващи оперативна дейност (включително и безкръвни репозиции) под рентгенов контрол, в специализирани здравни заведения.
Работещи в рентген-диагностични екипи на рентгенови отделения (кабинети).
Работещи в лаборатории за клинична дозиметрия и метрология на йонизиращи лъчения.
Работещи в нуклеарномедицински, включително и радиоимунологични диагностични лаборатории.
Работещи с апарати за рентгеноструктурен и открит достъп до рентгенови снимки.
Работещи в стационарни рентгенови и гама-дефектоскопни лаборатории или използващи преносими дефектоскопи в стационарни условия.
Работещи със стационарни гама-облъчватели с активност до 185 терабекерела.
Работещи по зареждане и разреждане на гама-облъчвателни установки с активност до 185 терабекерела.
Работещи със закрити гама-източници с активност над 2 килобекерела.
Трета степен
Група Б
Работещи с ускорители на заредени частици с енергия над 10 мегаелектронволта (включително ремонт и поддържане).
Работещи с уреди за телегама-терапия.
Работещи в рентгенови ангиографски кабинети.
Работещи с открити радиоактивни вещества в лаборатории ВТОРИ клас.
Работещи с неутронни източници с поток над 103 неутрона в секунда или неутронни генератори с поток до 108 неутрона в секунда.
Персонал, работещ с гама-линии с активност над 37 гигабекерела.
Работещи със стационарни гама-облъчватели с активност над 185 терабекерела.
Работещи в лаборатории и стационари за терапевтично приложение на закрити и открити радиоактивни вещества.
Работещи по монтажа, ремонта, поддържането и презареждането на медицински гама-облъчвателни уредби.
Трета степен
Група В
Работещи с неутронни генератори с поток от неутрони над 108 неутрона в секунда.
Работещи с подвижни гама-установки с активност над 37 терабекерела.
Работещи с открити източници на йонизиращи лъчения в радиоизотопни лаборатории ПЪРВИ клас.
Четвърта степен
Група А
Работещи с преносими гама-дефектоскопи.
Работещи в лаборатории и стационари за терапевтично приложение на закрити и открити радиоактивни източници в институтски болници.
Работещи с медицински ускорители на заредени частици с енергия над 10 мегаелектронволта, включително ремонт и поддържане.

V. ПРОИЗВОДСТВЕН РИСК
Първа степен
Група А
Работа, свързана с механично обработване на дървен материал.
Работещи с опитни незаразени животни във вивариуми и опитни лаборатории.
Работи, свързани с опасност от изгаряне с гореща вода над 60° С и прегрята пара.
Група Б
Работещи, при които вследствие на аварийни ситуации е възможно изтичане на силно агресивни и силно токсични вещества.
Втора степен
Група А
Работещи в складове за ГСМ, в складови бази, при съхраняването и превозването на пропан-бутан и петролни продукти: нафта, горива - дизелови масла (авиационни, моторни, хидравлични, турбинни, машинни, хладилни, трансформаторни, отработени), мазут, смазки (защитни, уплътнителни), суров нефт, гудрон, парафин, цезерин, битуми, ацетон - цианхидрин, пирозол (фракция С10), тежка пиролизна смола и безир (неразфасован в малограмажни опаковки).
Участващи в транспорт и зареждане на летателни апарати със сгъстени газове, превоза на взривоопасни товари: барут, динамит, амонит 6 суспензии - всички видове, амониево-селитрени взривни вещества, грантоли, междинни детонатори, детониращи шнурове и капсули закъснители за детониращи шнурове, огнепроводни шнурове и всички останали взривни вещества и средства за взривяване; товарите, посочени в първи клас на Европейската спогодба за международен превоз на опасни стоки по шосе и Правилника за международен железопътен превоз на опасни стоки; бензин, нитроцелулоза, терпентин, крезол, толуен, ксилен, аризол, етилацетат, бутилацетат, моностирен, хлор, керосин, етилова течност, бутилен, етан, етилов оксид, пропан-бутан и амоняк.
Работещи в помещения от втора група "повишена пожарна опасност" клас П-І и П-II от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
Фармацевти и помощник-фармацевти, работещи във ВМА, които приготвят лекарствени форми за туберкулозни, инфекциозни, кожни и онкологично болни.
Група Б
Работещи, чиито дейности са свързани с получаването, обработването или употребата на взривоопасни или пожароопасни вещества, течности или горими газове, които съгласно правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите са определени в категория А - 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.) и работещите в помещения от трета група "експлозивна опасност" - зона 1 и зона 21, от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
Работещи с биологични материали.
Работещи постоянно с микробиологични, бактериологични, вирусологични, имунологични, микологични, серологични, епизоологични, протозоологични, хелминтологични (паразитологични и биохимични) материали.
Работа с опитни животни, заразени с инфекциозен материал и БОВ. Работа с трупен материал. Поддържащи апаратура и други инсталации в помещения, в които се работи с посочените материали.
Работещи в онкологични и фтизиатрични заведения, отделения и кабинети; акушер-гинеколози и среден медицински персонал в гинекологични отделения; клинични лаборанти; работещи в лаборатории и центрове за трансфузионна хематология; работещи в звена за хемодиализа; работещи в психиатрични здравни заведения; работещи в кабинети и отделения с инфекциозни дерматози и луетично болни; работещи в операционни отделения (зали), лекари по дентална медицина.
Работа в специални работни помещения (чисти стаи).
Работещи, експонирани на канцерогени и/или мутагени при работа.
Военнослужещи и цивилни служители, извършващи профилактика и ремонт на електрически уредби и съоръжения до 1000 V, без изключване на напрежението, съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.) и притежаващи III, IV или V квалификационна група за електробезопасност.
Работещи като електрозаварчици на двойни дъна, корпусници и хеленгисти в кораборемонта.
Трета степен
Група А
Военнослужещи и цивилни служители, контролиращи изпитанията на боеприпаси и техните елементи в Централния артилерийски технически изпитателен полигон - Змейово (ЦАТИП).
Медицински лица, осигуряващи изпитанията на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Военнослужещи и цивилни служители, участващи в товаро-разтоварни дейности на боеприпаси и техните елементи, използвани за изпитания в ЦАТИП.
Работещи в контакт с биологично активни вещества, създаващи опасност от възникване на особено опасни инфекции.
Работещи при изпитване и пълнене на стоманени бутилки за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове.
Военнослужещи и цивилни служители, участващи в производството, преноса и разпределението на електрическа енергия над 1000 V, съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.) и притежаващи III, IV или V квалификационна група за електробезопасност, съгласно изискванията на горепосочения правилник.
Работещи с течни ракетни горива; токсични химически вещества и техните прекурсори (БОВ).
Работещи с портални и мостови кабинкови кранове.
Група Б
Военнослужещи и цивилни служители, които осигуряват лабораторни и полигонни изпитания на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Работа под водата при дълбочина до 20 м.
Четвърта степен
Г р у п а А
Военнослужещи и цивилни служители, пряко заети в лабораторни и полигонни изпитания на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Г р у п а Б
Военнослужещи и цивилни служители, които извършват и участват непосредствено в изкопаване, транспортиране и взривяване на неразриви и взривни остатъци, получени в процеса на изпитване на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.

Приложение № 2


Определяне на степента на риск на фактора "Химични агенти"
 
К Степен
от 1,1 до 3 първа
от 3,1 до 6 втора
от 6,1 до 10 трета
над 10 четвърта


Приложение № 3

(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.)

Оценки на степените на риск за живота и здравето

по ред

Рискове за живота и здравето

Оценки на степените на риск в точки

1

2

3

4

1.

Микроклимат

13

32

82

170

2.

Химични агенти

 

 

 

 

2.1.

Химични вещества и съединения

18

42

82

170

2.2.

Прах

18

42

82

170

3.

Шум

13

32

82

170

4.

Вибрации

13

32

60

110

5.

Осветление

10

15

30

50

6.

Електромагнитни полета

 

 

 

 

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти

- над ниските стойности за предприемане на действие

10

13

15

20

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти

- над високите стойности за предприемане на действие

23

35

65

110

В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти

- над стойностите за предприемане на действие

23

35

65

110

ЕМП с промишлена честота 50 Hz

- над ниските стойности за предприемане на действие

10

13

15

20

ЕМП с промишлена честота 50 Hz

- над високите стойности за предприемане на действие

23

35

65

110

Лазерни лъчения

13

32

60

110

7.

Йонизиращи лъчения

 

 

 

 

- А

70

135

195

325

- Б

80

165

225

375

- В

100

180

275

420

8.

Производствен риск

 

 

 

 

- риск А

10

35

120

380

- риск Б

20

55

320

420Приложение № 4

(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.)

УТВЪРЖДАВАМ:

.........................................................................

(длъжност, звание, подпис, фамилия)

 

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ

№ ______/______.______.____________ г.

 

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ/СТРУКТУРА: __________________________________

Гр./с. _______________________________________________________________

РАБОТНО МЯСТО: ______________________________________________

БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ: ____________________________________

Показатели на риска

Стойност на
показателя

Степен

Оценка

1

2

3

4

1. Микроклимат

 

 

 

а) температура - °С

 

 

 

б) топлинно излъчване - W/m2

 

 

 

2. Химични агенти

 

 

 

2.1. Химични вещества и съединения: mg/m3

 

 

 

...................................................................................

 

 

 

2.2. Прах:

 

 

 

...............................................................................

 

 

 

3. Шум - dBAeq

 

 

 

4. Вибрации - m.s (-2)

 

 

 

- предавани на цялото тяло

 

 

 

- предавани на система ръка - рамо

 

 

 

5. Осветление - lx

 

 

 

6. Електромагнитни полета

 

 

 

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти

- над ниските стойности за предприемане на действие

 

 

 

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти

- над високите стойности за предприемане на действие

 

 

 

В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти

- над стойностите за предприемане на действие

 

 

 

ЕМП с промишлена честота 50 Hz - над ниските стойности за предприемане на действие

 

 

 

ЕМП с промишлена честота 50 Hz - над високите стойности за предприемане на действие

 

 

 

Лазерни лъчения

 

 

 

7. Йонизиращи лъчения

 

 

 

8. Производствен риск

 

 

 

Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 1:

Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 2:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ:                                  1.

                                                                                                    2.


Приложение № 5

(Изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.)

В Е Д О М О С Т

за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 25, ал. 1

в ...................................................................................................................................................................., гр./с. .......................,

(организационно звено във военно формирование/структура)

за месец ______________________________20__г.

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

№ на карта за оценка на рисковете

Дни в месеца

Всичко изработени дни

І

ІІ

ІІІ

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Непосредствен командир/началник:

                                                                (длъжност, звание, подпис, фамилия)Приложение № 6

(Изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.)

В Е Д О М О С Т

за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 25, ал. 2

в ...................................................................................................................................................................., гр./с. .......................,

(организационно звено във военно формирование/структура)

за месец ________________________________20__г.

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

№ на карта за оценка на рисковете

Дни в месеца

Всичко изработени дни

І

ІІ

ІІІ

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Непосредствен командир/началник:

                                                                (длъжност, звание, подпис, фамилия)
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти