Logo Петък, 29 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

В сила от 18.02.2011 г.
Приет с ПМС № 35 от 14.02.2011 г.

Обн. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 18 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 1 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, функциите, съставът и числеността на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Българската агенция по безопасност на храните е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице със седалище София и е компетентният държавен орган за официален контрол по отношение на качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига. Официалният контрол се осъществява върху:
1. фитосанитарната дейност;
2. продуктите за растителна защита, торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати;
3. ветеринарномедицинската дейност, идентификацията, здравеопазването и хуманното отношение към животните;
4. ветеринарномедицинските продукти (ВМП);
5. дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;
6. суровините и храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
7. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, и продуктите, получени от тях;
8. фуражите;
9. генетично модифицираните организми (ГМО), продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;
10. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, добавки в храни, ензими и ароматизанти;
11. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз;
12. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) качеството на зърното.
(3) Българската агенция по безопасност на храните извършва и:
1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с международни, европейски и национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен държавен орган, и технологични документации;
2. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) лабораторно-диагностична референтна и научноизследователска дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) управление и комуникация на риска;
4. обучение и квалификация.
(4) Контролът по ал. 2 и дейностите по ал. 3 се осъществяват при условията и по реда на специалните закони.
(5) Министърът на земеделието и храните осъществява контрол върху дейността на агенцията.


Чл. 3. Издръжката на агенцията се формира от бюджетна субсидия и приходи от собствена дейност съгласно чл. 12 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Глава втора.
РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Раздел I.
Изпълнителен директор и заместник изпълнителни директори


Чл. 4. Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.


Чл. 5. (1) Изпълнителният директор:
1. изпълнява държавната политика в областите по чл. 2, ал. 2 и 3;
2. ръководи, организира и контролира дейността на агенцията;
3. представлява агенцията пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
4. представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на агенцията;
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) представя на министъра на земеделието и храните проект на програмата по чл. 118, ал. 1 ЗВД;
6. одобрява имунопрофилактичните, диагностичните и контролните планове на областните дирекции;
7. представя за одобряване от министъра на земеделието и храните годишните планове, свързани с дейността на агенцията;
8. организира издаването на информационен бюлетин на агенцията;
9. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и храните проекти на национални мониторингови програми в областта на здравеопазването на животните, различни от програмата по чл. 118, ал. 1 ЗВД и безопасността на храните, фуражите и растителната защита;
9а. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) прави предложение на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол съгласно правото на Европейския съюз;
10. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
11. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения с лицата, работещи в агенцията, или упълномощава за това директорите на специализираните структури и областните дирекции по безопасност на храните;
12. извършва действия по:
а) управление на недвижимите имоти, предоставени на агенцията;
б) управление на движимите вещи - публична държавна собственост, и разпореждане с движимите вещи - частна държавна собственост, предоставени на агенцията;
13. утвърждава със заповед:
а) научноизследователския план на агенцията;
б) състава на експертните и консултативни съвети в агенцията;
в) (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) правилата за работа на Звеното за контакт по Мрежата за измами с храни и Системата за административна помощ и сътрудничество;
14. възлага и одобрява научноизследователски задачи на специализираните структури на агенцията;
14а. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) възлага на Центъра за оценка на риска по хранителната верига да извършва оценка на риска по проблеми, свързани с дейността на БАБХ;
15. разрешава провеждането на конкурси за докторанти и академични длъжности в специализираните структури на агенцията;
16. сключва, изменя и прекратява договори във връзка с дейността на агенцията;
17. одобрява поименните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи и извършване на капитално строителство в агенцията;
17а. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) прави предложение до министъра на земеделието и храните за проекта на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на БАБХ;
17б. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) прави предложение до министъра на земеделието и храните за извършване на промени по бюджета на БАБХ;
17в. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) утвърждава бюджетите и одобрява промени по бюджета на разпоредителите от по-ниска степен с бюджет в структурата на БАБХ;
17г. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) одобрява ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на ЦУ на БАБХ, както и консолидираните за системата на БАБХ и ги представя на министъра на земеделието и храните;
17д. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) одобрява програмите, които изпълнява БАБХ, и ги представя на министъра на земеделието и храните;
17е. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) одобрява годишния финансов отчет на ЦУ на БАБХ, както и консолидирания за системата на БАБХ;
18. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) преразпределя активи и материални запаси между специализираните структури и областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ);
19. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) упълномощава директорите на специализираните структури и ОДБХ да разрешават ползването на отпуски, да сключват и прекратяват договори и да издават актове, свързани с дейността на структурата или дирекцията;
20. утвърждава структурата на административните звена в агенцията и длъжностните им разписания;
21. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с действащото законодателство;
22. контролира дейностите по международно сътрудничество и европейски въпроси от компетентността на агенцията;
23. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация и определя служител по сигурността на информацията;
24. утвърждава вътрешни правила и Инструкция за документооборота в агенцията;
25. издава заповеди за внедряване на научно-приложни разработки;
26. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) утвърждава бюджета на специализираните структури и ОДБХ;
27. осъществява и други правомощия, предоставени с нормативен акт или възложени със заповед на министър-председателя и министъра на земеделието и храните.
(2) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор:
1. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) сключва и прекратява договори, издава заповеди, разпореждания и други актове в предвидените в нормативен акт случаи;
2. издава наказателни постановления в предвидените от закон случаи.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)


Чл. 6. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от трима заместник изпълнителни директори.
(2) Заместник изпълнителните директори се назначават и освобождават от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.
(3) Изпълнителният директор със заповед делегира правомощия на заместник изпълнителните директори.
(4) При отсъствие изпълнителният директор се замества от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник изпълнителен директор.


Чл. 7. (1) Българската агенция по безопасност на храните издава научнопопулярно списание "Ветеринарна сбирка" и информационни бюлетини, свързани с дейността и.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г.) Изпълнителният директор определя със заповед редакционния съвет на списанието.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 8. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на агенцията, координира и контролира дейността на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законосъобразните разпореждания на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на агенцията за законосъобразно осъществяване на нейните функции;
2. създава условия за ефективна работа на служителите на агенцията;
3. упражнява контрол за спазване на сроковете за приключване на образуваните в администрацията преписки;
4. контролира и отговаря за документооборота и другите носители на информация, за съхраняването на документите и опазването на служебната тайна;
5. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията или овластява за това директорите на специализираните структури и ОДБХ;
6. представя на изпълнителния директор ежегоден доклад за състоянието на администрацията;
7. предлага мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушения от служители на агенцията, както и за предотвратяване на негативни последици от такива нарушения;
8. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
9. контролира въвеждането и функционирането на информационни и автоматизирани системи в дейността на агенцията;
10. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
11. изпълнява и други задачи, възложени му със заповед на изпълнителния директор.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен със заповед на изпълнителния директор служител на ръководна длъжност за всеки конкретен случай.

Глава трета.
СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


Чл. 9. (1) Изпълнителният директор при осъществяване на дейността си се подпомага от администрация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Администрацията по ал. 1 е структурирана в Централно управление (ЦУ) и 34 поделения, от които териториални поделения - 28 ОДБХ и 5 специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Общата численост на администрацията на агенцията е 2266 щатни бройки.
(4) Числеността на персонала в административните звена на агенцията е посочена в приложението.


Чл. 10. Администрацията на агенцията е организирана във:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) дирекция "Вътрешен одит";
2. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) финансов контрольор;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) обща администрация;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) специализирана администрация.


Чл. 11. Общата администрация на агенцията включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) дирекция "Финансово-стопанска дейност";
2. дирекция "Правна";
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции";
4. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) дирекция "Човешки ресурси, обучение и квалификация";
6. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти";
7. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) дирекция "Информационни технологии, информационни системи и комуникационно осигуряване".


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Специализираната администрация на агенцията е организирана във:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" с 28 териториални поделения - ОДБХ, със статут на дирекции със седалище в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол";
2. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци";
2а. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол";
3. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите";
5. дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти";
6. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) дирекция "Контрол на храните";
7. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) дирекция "Граничен контрол".
12. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)
(2) В състава на агенцията се включват и:
1. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)
2. специализирани структури, както следва:
а) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - София;
б) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) - София;
в) Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) - София;
г) Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) - София;
д) (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ) - София.
3. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Областните дирекции по безопасност на храните и специализираните структури имат банкови сметки, съставят отчет за касово изпълнение на бюджета и баланс и са разпоредители с бюджет от по-ниска степен в структурата на БАБХ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Областните дирекции по безопасност на храните и специализираните структури по ал. 2, т. 2 са юридически лица в структурата на агенцията и са със статут на дирекции.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)

Глава четвърта.
ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИИТЕ В ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Раздел I.
Дирекция "Вътрешен одит". Финансов контрольор (Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Раздел I.
Звено за вътрешен одит. Финансов контрольор (Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

Раздел I.
Дирекция "Вътрешен одит"


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко административно подчинение на изпълнителния директор на агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) При осъществяване на своята дейност Дирекция "Вътрешен одит":
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор и специализираното законодателство, свързано с дейността на агенцията;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен на агенцията;
3. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се одобряват и утвърждават от изпълнителния директор;
4. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор, и дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. подпомага и консултира изпълнителния директор по негово искане с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на изпълнителния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) оценява дали насоките на дейност и процедурите на вътрешен контрол, изградени в агенцията и в разпоредителите с бюджет от по-ниска степен в състава на агенцията, са адекватни срещу измами;
12. предлага на изпълнителния директор на агенцията план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори;
13. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира срещи и дискусии с лица на ръководни длъжности и служители от БАБХ във връзка с изпълнението на одитни ангажименти.
14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г. отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)
15. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на изпълнителния директор на агенцията и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2) Редът и начинът за извършване на контрола по ал. 1 се определят с вътрешни актове.

Раздел II.
Обща администрация


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Дирекция "Финансово-стопанска дейност":
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира и осъществява финансово-счетоводната дейност на ЦУ на БАБХ в съответствие със Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба в бюджетната сфера;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира процеса по разработване и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на БАБХ;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) разработва методологията на счетоводната и финансовата политика съгласно Закона за счетоводството и други нормативни актове в бюджетната сфера;
4. участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на финансовите средства и бюджета в агенцията;
5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) организира и анализира текущото изпълнение на утвърдения бюджет и изготвя предложения за промени по бюджета на агенцията;
6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя методически указания на разпоредителите от по-ниска степен от състава на агенцията относно текущото счетоводно отчитане и прилагането на финансовото законодателство и по въпроси, свързани с бюджетния процес;
8. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на ЦУ на БАБХ, както и консолидираните за системата на БАБХ;
9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости и баланси на ЦУ на БАБХ, както и консолидираните за системата на БАБХ;
9а. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) съставя годишния финансов отчет на ЦУ на БАБХ, както и консолидирания за системата на БАБХ;
9б. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) обобщава отчетите за изпълнение на програмния и ориентиран към резултати бюджет на структурите от системата на БАБХ и дирекциите от ЦУ на БАБХ;
10. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) разпределя в Системата за електронни бюджетни разплащания лимита за разходите между разпоредителите с бюджет в системата на БАБХ и одобрява плащанията в СЕБРА;
11. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) изготвя, обосновава и предлага за утвърждаване в съответствие с бюджетната процедура разпределението на бюджета на разпоредителите от по-ниска степен в състава на агенцията и координира дейностите по изпълнението на бюджетите им;
12. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира и координира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата дейност на ЦУ на агенцията, включващи системата за предварителен контрол и системата на двойния подпис, с цел законосъобразно и ефективно управление на бюджетните средства;
13. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира и извършва инвентаризациите по ред и в срокове, определени в нормативните актове, в ЦУ на агенцията;
14. изготвя поименните списъци в инвестиционната програма за капиталови разходи и обобщава данните за агенцията;
15. изготвя и съхранява ведомостите за работни заплати на служителите в ЦУ на агенцията и извършва плащанията по тях;
16. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира и осъществява материално-техническото снабдяване на ЦУ на агенцията с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали, обзавеждане и други;
16а. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира ремонта и поддръжката на материалните активи на ЦУ на агенцията;
17. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите на ЦУ на агенцията;
18. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) осъществява обмен на информация и координация с търговските банки, обслужващи сметките на ЦУ на агенцията;
19. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) съгласува финансовите обосновки към проекти на нормативни актове, предлагани от агенцията, и оказва помощ на останалите дирекции в ЦУ на агенцията при разработването им;
20. осигурява съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции за ЦУ на агенцията;
21. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)
22. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)
23. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)
24. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)
25. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя и поддържа регистър на недвижимите имоти на БАБХ.
26. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Дирекция "Правна":
1. оказва правно съдействие на администрацията за законосъобразно осъществяване на нейните функции;
2. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
3. изготвя или участва в изготвянето на становища по проекти на нормативни актове, представени за съгласуване от други ведомства;
4. изготвя становища относно прилагането на нормативните актове;
5. разработва или участва в разработването на вътрешни правила, свързани с дейността на агенцията;
6. изготвя, участва в изготвянето или съгласува за законосъобразност проекти на административни актове, издавани от изпълнителния директор или от определени от него служители, и проекти на договори, страна по които е агенцията;
7. изготвя, участва в изготвянето или съгласува за законосъобразност проекти на инструкции, указания и становища;
8. участва във вътрешни и междуведомствени работни групи по въпроси с правен характер, свързани с дейността на агенцията, извън случаите по т. 2;
9. участва в подготовката на актове и в решаването на правни проблеми, свързани с международната дейност на агенцията;
10. разработва становища по въпроси, възникнали при изпълнението на договори, страна по които е агенцията;
11. осъществява процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи по правни спорове, по които страна е агенцията;
12. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) изготвя или съгласува изготвените отговори по постъпилите в агенцията предложения, жалби, сигнали и молби от граждани и организации с изключение на постъпилите в специализираните структури и ОДБХ;
13. оказва правно съдействие на изпълнителния директор за законосъобразно изпълнение на неговите правомощия;
14. оказва правно съдействие при издаване на наказателни постановления от изпълнителния директор и дава указания на директорите на ОДБХ, свързани с осъществяването на административнонаказателната дейност на агенцията;
15. участва в изготвянето и съгласува документации за провеждане на конкурси за назначаване на държавните служители в агенцията;
16. организира и изпълнява дейността по възлагане на обществените поръчки;
17. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
18. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;
19. съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
20. участва в комисиите за провеждане на обществени поръчки;
21. организира подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки;
22. изготвя и съгласува документации за търгове, провеждани от агенцията;
23. участва в проверки на дейността на ОДБХ и специализираните структури на агенцията;
24. участва в изготвянето на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на мотивирано становище за наличието на информацията и нейния характер от съответната дирекция в ЦУ на БАБХ, с дейността на която е свързано искането за достъп до обществена информация;
25. води регистри на:
а) съдебните дела, по които страна е агенцията;
б) обществени поръчки, проведени от агенцията;
в) сключените договори;
26. предлага предприемане на действия и изготвя становища по управление и ползване на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени за управление на ЦУ на БАБХ;
27. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) организира и провежда процедури по Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени за управление на БАБХ;
28. води регистър на отдадените под наем имоти - държавна собственост, предоставени за управление на ЦУ на БАБХ, и съставя досиета на имотите, отдадени под наем;
29. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) съхранява документациите по проведените в ЦУ на БАБХ търгове и сключените договори за наем;
30. подготвя кореспонденцията с министъра на земеделието и храните и с поделенията на БАБХ във връзка с исканията за отдаване под наем, за ползване и управление на имоти.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции":
1. осъществява деловодно обслужване в ЦУ на агенцията;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) планира, координира и осъществява дейности за осигуряване на прозрачност и публичност на БАБХ в областта на достъпа до информация за медиите, гражданите и юридическите лица, отразяване на публични събития и публичното представяне на дейността на ръководството и служителите в БАБХ;
3. организира публичните изяви на служителите от агенцията;
4. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) координира връзките и взаимоотношенията с физически лица, юридически лица, ведомства и професионалните организации, имащи отношение към дейността на агенцията, както и между служителите в агенцията;
5. осъществява транспортното обслужване на администрацията на агенцията;
6. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г.) организира и осъществява ръководство при издаването на научнопопулярното списание "Ветеринарна сбирка" и информационния бюлетин, свързан с дейността на агенцията;
7. организира и координира подготовката, възлагането, управлението, наблюдението, отчитането и въвеждането в експлоатация на новостроящи се обекти, реконструкция и основен ремонт на съществуващи обекти, свързани с осъществяваната дейност на агенцията;
8. участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за проектиране, изграждане, реконструкция и основен ремонт на обекти, свързани с осъществяваната дейност на агенцията;
9. проучва, подготвя, организира и контролира инвеститорската дейност за изграждане на обекти, свързани с функциите на агенцията;
10. осъществява контрол по изпълнението на обектите, изготвя доклади и ежемесечни отчети и ги представя на изпълнителния директор на агенцията;
11. разработва мерки и прави анализи, свързани с провеждането на инвестиционната политика на агенцията.
12. осигурява техническото обслужване на изпълнителния директор, заместник изпълнителните директори и главния секретар;
13. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари и дискусии с участието на ръководството на БАБХ;
14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в БАБХ;
15. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) осъществява преглед и анализ на публикациите в медиите, свързани с дейността на БАБХ;
16. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира проучването на общественото мнение и провеждането на информационни кампании, свързани с дейността на БАБХ;
17. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя анализи и доклади, свързани с постъпилите запитвания и препоръки;
18. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира подготовката и разпространението на информационни материали за повишаване осведомеността на обществото за популяризиране на дейността на БАБХ;
19. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя проекти на вътрешноведомствени актове на БАБХ в областта на информационно-аналитичната дейност;
20. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) предлага мерки за подобряване на работните процеси по предоставянето на административни услуги от БАБХ.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти":
1. координира дейността на агенцията във връзка с ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в ЕС, в областта, свързана с функциите и;
2. участва в разработването на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на ЕС, свързано с дейността на агенцията;
3. осъществява взаимодействие с експерти от институциите на ЕС, с представители на европейски агенции, международни организации и институции, както и с експерти от трети държави по въпроси, свързани с дейността на агенцията;
4. осъществява взаимодействие с експерти от различни национални институции по въпроси, свързани с международната дейност на агенцията;
5. проучва условията и изискванията за изнасяне на животни, храни и растения в трети държави и предава получената информация на заинтересованите дирекции в БАБХ;
6. координира, съгласува и/или участва в изготвянето на позиции, указания, становища, споразумения, стратегии, анализи и други документи по въпроси, свързани с дейността на агенцията;
7. осъществява и/или съгласува официалната кореспонденция, свързана с международната дейност на агенцията;
8. участва в работни групи, постоянни комитети, срещи и мероприятия към институциите на ЕС, както и към международни организации;
9. координира провеждането на одити от Службата по храните и ветеринарните въпроси на ЕК и от трети държави в Република България;
10. организира и участва в семинари, симпозиуми, конференции и други срещи с международно участие;
11. организира посещения на чуждестранни делегации и координира участието на експерти от агенцията в мероприятия, провеждани в други страни;
12. подпомага протоколната дейност при официални и работни мероприятия, свързани с международната дейност на агенцията;
13. подготвя необходимите документи и организира командировките извън страната на служителите на агенцията;
14. подпомага дейността на главния ветеринарен санитарен инспектор;
15. координира дейността на агенцията по отношение изпълнението на проекти, финансирани по програми на ЕС и от трети държави при необходимост, и участва в разработването и реализацията им;
16. извършва преводите на официални писма и други документи, свързани с дейността на агенцията.

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Дирекция "Човешки ресурси, обучение и квалификация":
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) методически ръководи и координира дейността на специализираните структури и ОДБХ, свързана с човешките ресурси;
2. съгласува типовите длъжностни характеристики на служителите в агенцията;
3. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в ЦУ на агенцията;
4. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на служителите в ЦУ на агенцията;
5. дава указания на дирекциите в ЦУ на БАБХ по прилагането на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (ДВ, бр. 49 от 2012 г.);
6. участва в разработването на програми за първоначално обучение на новоназначени служители на агенцията;
7. изготвя обобщени програми, организира и координира провеждането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на служителите на агенцията;
8. координира обучението на служителите от агенцията, организирано от ЕК след съгласуване със заместник изпълнителните директори на БАБХ и главния директор на Главна дирекция "Верификация на официалния контрол";
9. координира провеждането на обученията с международно участие;
10. поддържа база данни относно издадените становища по програми за обучение във висши училища или научноизследователски институти и съхранява одобрените програми;
11. поддържа база данни на одобрените от изпълнителния директор програми за обучение във висши училища или научноизследователски институти;
12. осъществява взаимодействие с висшите училища и други организации във връзка с провеждането на практическо обучение на студенти в агенцията;
13. координира поддържането на база данни за квалификацията на служителите на агенцията;
14. поддържа база данни за подадените и издадените документи за признаване на професионалната квалификация за професиите ветеринарен лекар и ветеринарен техник;
15. организира дейностите по признаване на професионалната квалификация за професиите ветеринарен лекар и ветеринарен техник и обменя информация по Информационната система за вътрешния пазар (IMI) на Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на ЕК;
16. разработва образци на документи, свързани с дейността и;
17. подпомага осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
18. подпомага взаимоотношенията със синдикатите.

Чл. 17в. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Дирекция "Информационни технологии, информационни системи и комуникационно осигуряване":
1. участва в разработването на стратегията и програми за развитие и прилагане на информационните и комуникационните технологии в БАБХ в съответствие със секторната стратегия за електронно управление в МЗХ;
2. проучва и анализира информационните потребности, като изготвя предложения и препоръки за разработване на нови или развитие на съществуващите информационни системи, програмни приложения и техническа инфраструктура в съответствие с целите и функциите на БАБХ;
3. планира и организира интегрирането на нови информационни системи и технологии в общата информационна среда;
4. организира техническата поддръжка и подсигурява работоспособността на приложните информационни системи и техническата инфраструктура на БАБХ;
5. разработва, прилага и контролира изпълнението на процедури за сигурност на приложните информационни системи с цел осигуряване на ефективна защита на информационните ресурси;
6. проучва и съгласува доставките за нови услуги и хардуер, свързани с прилагането на съвременни технологии, с цел повишаване на сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи;
7. отговаря за спазването на утвърдени политики и стандарти в областта на информационните и комуникационните технологии на национално ниво и прилагането им в техническата инфраструктура на БАБХ;
8. организира дейности, свързани с планиране, въвеждане, поддръжка и извеждане от експлоатация на програмните и техническите активи, използвани в структурата на БАБХ, при спазване изискванията за защитата на интелектуалната собственост в областта на информационните и комуникационните технологии;
9. следи и координира обслужването с данни на управленските и технологичните процеси в БАБХ с цел реинженеринг на процесите по предоставяне на административни услуги и преминаване към предоставянето им по електронен път;
10. участва в планирането и организирането на дейности по развитието и поддръжката на услугите, предоставяни по електронен път, в съответствие с приетите стандарти и изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
11. отговаря за цялостната дейност по оперативна съвместимост и интегрираност на използваните информационни и програмни системи и техническа инфраструктура в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
12. методически ръководи и контролира всички структурни звена на БАБХ по отношение на използването на информационните системи, компютърната техника и комуникациите;
13. осигурява взаимодействието между информационните системи на БАБХ с аналогичните системи на други ведомства за обмен на информация и интеграция;
14. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в БАБХ;
15. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в БАБХ и отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на БАБХ в областта на информационните и комуникационните технологии; поддържа опис на всички информационни активи на БАБХ и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;
16. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер;
17. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) разработва и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на агенцията: политиките, целите, процедурите, метриката за оценка на информационната сигурност и инструкциите, произтичащи от нормативната уредба, както и всички други необходими указания и процедури;
18. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната сигурност и реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в БАБХ;
19. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) участва в подготовката на документацията и провеждането на обществени поръчки в областта на информационните технологии за БАБХ;
20. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) осъществява контрол върху сключването и изпълнението на договори в областта на информационните технологии;
21. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в БАБХ;
22. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) проучва и анализира европейските и световните тенденции в развитието на електронните съобщения и в развитието на нови електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
23. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) проучва и анализира европейските стандарти с цел прилагането им в областта на електронните съобщения;
24. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) отговаря за периодичното създаване и съхраняване на архиви на информацията - на магнитни носители или по електронен път, на данните на дирекциите в Централното управление на БАБХ, в областните дирекции по безопасност на храните и в специализираните структури.

Раздел III.
Специализирана администрация


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Главна дирекция "Верификация на официалния контрол":
1. подпомага изпълнителния директор при изпълнението на държавната политика, свързана с функциите на агенцията;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) обобщава и анализира докладите от специализираните дирекции във връзка с извършения официален контрол;
4. координира действията между другите държавни органи за ограничаване и ликвидиране на зоонози, особено опасни инфекции и други кризисни ситуации, свързани с риск за човешкото здраве, по цялата хранителна верига;
5. съгласува програмите за действие при възникване на токсикози и токсикоинфекции при хората и животните;
6. координира и контролира дейностите за осигуряване на необходимите вещества и материали за вземане на проби, изпитване, почистване, дезинфекция, обеззаразяване, лечение на животни и унищожаване на трупове на животни при кризисни ситуации;
7. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира и координира действията на БАБХ за ограничаване последиците от кризи;
8. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
9. извършва проверки на ОДБХ в съответствие с компетентността и и при установяване на нарушения предлага на изпълнителния директор на агенцията мерки за отстраняването им;
10. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) извършва проверка на ефективността на официалния контрол в съответствие с чл. 8, параграф 3, буква "а" от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните съвместно с експерти от специализираната администрация и специализираните структури от БАБХ;
11. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
12. извършва проверки на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служителите от ОДБХ;
13. предлага за участие при осъществяване на контролната дейност в проверяващите комисии служители от ОДБХ, дирекциите от ЦУ на агенцията и специализирани структури;
14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
15. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира и извършва одити на официалния контрол, осъществяван от агенцията, съгласно изискванията на чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните;
17. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) разработва образци на документи, свързани с одитния процес;
18. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) изготвя на базата на оценка на риска петгодишна програма за провеждане на одити на официалния контрол в агенцията, поддържа, актуализира и осигурява изпълнението на програмата;
19. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) изготвя и предоставя на изпълнителния директор ежегоден доклад за изпълнението на петгодишната програма с изводи и заключения от извършените одити от предходната година и анализ на постигането на целите и;
20. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) изготвя и предоставя на изпълнителния директор окончателен доклад за изпълнението на петгодишната програма с изводи и заключения от извършените одити и анализ на постигането на целите и;
21. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) изготвя и поддържа списък с одиторите и техническите експерти в агенцията;
22. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) организира и участва в осъществяването на одитите на официалния контрол от петгодишната програма и осигурява извършването им в съответствие с утвърдените от изпълнителния директор процедури;
23. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) осъществява последващи действия след извършените одити и проследява изпълнението на планираните превантивни и корективни мерки;
24. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) предлага на изпълнителния директор план за повишаване квалификацията на одиторите;
25. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план (ЕМНКП), предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с функциите и;
26. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) участва в експертни комисии, съвети и работни групи в страната и в чужбина по въпроси, свързани с дейността и;
27. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) планира и организира извършване на проверки, като при необходимост осъществява прякото им оперативно ръководство;
28. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) води регистър на лабораториите съгласно чл. 32, ал. 1 ЗВД, свързани с дейностите на агенцията;
29. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
30. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) участва при изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове и образци на документи, свързани с дейността на дирекцията;
31. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира и координира дейността на Звеното за контакт по Мрежата за измами с храни и Системата за административна помощ и сътрудничество.
32. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
33. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
34. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
35. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 13.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци":
1. методически ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ:
а) в областта на фитосанитарния контрол и задълженията на Република България по Международната конвенция по растителна защита;
б) по наблюдение върху развитието на икономически важни вредители по земеделските култури;
в) по контрола за съответствие на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци с нормативно установените изисквания за качеството;
2. разработва проекти на нормативни актове, регламентиращи обществените отношения в областта на фитосанитарния контрол;
3. участва в разработването на мониторингови програми за наблюдение на карантинни вредители на територията на страната;
4. изготвя методически указания, инструкции и процедури, свързани с прилагането на фитосанитарното законодателство;
5. разработва образци на документи, свързани с дейността и;
6. разработва годишни планове и контролира изпълнението на програми за провеждане на фитосанитарен контрол;
7. организира и координира система за превенция, контрол и управление при възникване на огнища от карантинни вредители;
8. организира, ръководи и контролира мероприятията по ограничаване и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;
9. изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с дейността и;
10. участва в разработването на програми за обучение на експертите в дирекцията и на инспекторите по растителна защита, осъществяващи фитосанитарен контрол;
11. подготвя и/или участва във вътрешни и международни обучения на инспекторите по растителна защита, свързани с изменения на българското законодателство и правото на Европейския съюз, както и по изпълнение на програмите за мониторинг за карантинни вредители;
12. участва в обучения, организирани от ЕК, в съвместни срещи и обучения с членове на националните асоциации на производители и оператори на регулирани растения и растителни продукти на национално и регионално ниво;
13. изготвя ежегодни доклади до ЕК за резултатите от проведените мониторингови програми по изпълнение на директиви и решения на ЕК за предприемане на извънредни спешни мерки;
14. участва в Постоянния комитет за растенията, животните, храните и фуражите, наричан по-нататък "Постоянния комитет", секция "Растително здраве" към ЕК, в работни групи по растително здраве към Съвета на ЕС и в други международни мероприятия;
15. участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и растително здраве (ЕМНКП), предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с фитосанитарния контрол;
16. участва в работни групи по въпроси, свързани с фитосанитарния контрол;
17. извършва проверки на ОДБХ относно спазването на изискванията на фитосанитарното законодателство при осъществяване на фитосанитарния контрол;
18. поддържа национални регистри и списъци, посочени в Закона за защита на растенията или в подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
19. извършва обмен на информация и анализ чрез Системата за бързо оповестяване за установени огнища от карантинни вредители в страната, задържани такива пратки от внос или пратки с установена зараза при движението им между държавите членки (EUROPHYT);
20. изготвя списъка на икономически важните вредители по земеделските култури съобразно административно-териториалното деление на Република България;
21. организира и координира изготвянето на списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България;
22. на база на информацията от наблюдение върху развитието на икономически важни вредители по земеделските култури, подадена от ОДБХ:
а) обобщава данните от проведените наблюдения и диагностика;
б) анализира тенденциите в появата, разпространението, плътността, развитието и степента на нападение от икономически важните вредители;
в) разработва краткосрочни, средносрочни и годишни прогнози за появата на болестите и неприятелите по земеделските култури в различните агроекологични райони и/или области и за територията на цялата страна;
г) анализира и прогнозира тенденциите за каламитет или епифитотия от икономически важни вредители;
д) изготвя периодичен бюлетин по растителна защита за информиране на земеделските стопани за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове и начини за контрол на икономически важните вредители;
е) изготвя ежемесечна информация и годишен отчет за здравното състояние на земеделските култури и развитието на вредителите;
23. прави предложения до изпълнителния директор на агенцията за обявяване на каламитет или епифитотия от икономически важни вредители за определен район, област или за територията на цялата страна;
24. разработва програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, и организира провеждането на обученията на инспекторите по растителна защита за извършване на дейностите по наблюдения, обследвания и диагностика на икономически важните вредители;
25. поддържа национален регистър на търговците на пресни плодове и зеленчуци;
26. координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравето на растенията;
27. разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., нов - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол":
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) участва в разработването на проекти на нормативни актове, регламентиращи разрешаването на продукти за растителна защита и торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
2. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)
4. организира и контролира дейността по разрешаването на продукти за растителна защита и регистрацията на торове;
5. прави предложения за изменяне и отнемане на разрешенията за пускане на пазара на ПРЗ и удостоверенията за регистрация на торове;
6. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) координира възложените от БАБХ оценки на торове съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига и съхранява досиетата и удостоверенията на заявените за регистрация и на регистрираните торове за пускане на пазара и за употреба;
7. ръководи и координира изпитванията на неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел;
8. ръководи и контролира:
а) биологичното изпитване за ефикасност на продуктите за растителна защита в базите на агенцията и в одобрените бази на физически и юридически лица съгласно принципите на Добрата експериментална практика;
б) изпитванията за остатъчни количества от продукти за растителна защита в одобрените бази на физически и юридически лица;
9. извършва оценка на съответствието на продуктите за растителна защита с показателите, одобрени при разрешаването им, и на торовете с показателите, одобрени при тяхната регистрация;
10. създава и актуализира публични регистри съгласно чл. 6 от Закона за защита на растенията;
11. организира и координира работата на Съвета по продукти за растителна защита и Експертната комисия за разрешаване на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
12. участва в работни групи към Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, секции "Продукти за растителна защита" към Съвета на ЕС и в международни мероприятия;
13. осъществява взаимодействие с други контролни органи, браншови и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността и;
14. методически ръководи и координира дейността на ОДБХ при осъществяване на контрола:
а) при производството, пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
б) върху употребата на продукти за растителна защита при първичното производство на земеделски култури, предназначени за храна или фураж, за спазване на общите принципи за интегрирано управление на вредителите и добрата растителнозащитна практика, на интегрираното производство на растения и растителни продукти и специализираните растителнозащитни услуги;
в) върху общите хигиенни разпоредби при първичното производство на суровини, продукти и храни от неживотински произход съгласно Приложение 1, част А от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните, включително вземане на проби за замърсители и остатъци от пестициди;
г) на генетично модифицирани висши растения;
д) относно спазването на нормативната уредба за опазване на пчелите от отравяне;
15. изготвя и актуализира образци на документи, разработва процедури, свързани с контролната дейност върху продуктите за растителна защита и торовете;
16. изготвя национални планове и програми за осъществяване на контрол върху продуктите за растителна защита и торовете на територията на страната;
17. изготвя справки, становища, доклади, информации и отчети, свързани с контрола върху продуктите за растителна защита и торовете;
18. изготвя Годишен доклад на Република България за обхвата и резултатите от контрола върху продуктите за растителна защита до ЕК съгласно чл. 68 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;
19. участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план (ЕМНКП) на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията съобразно компетенциите си;
20. извършва проверки на дейността на ОДБХ съобразно компетенциите си;
21. координира и контролира изпълнението на мерките от Националния план за действие на Република България за устойчива употреба на пестициди, който се приема с решение на Министерския съвет;
22. извършва преглед и подготвя за утвърждаване от изпълнителния директор на БАБХ програми на висши училища и институции за провеждане на обучение на професионални потребители на ПРЗ от професионална категория на употреба за получаване на сертификат по чл. 83 ЗЗР;
23. изготвя разрешения за оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места чрез употребата им в земеделието;
24. разработва програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, организира и провежда обучение на инспекторите от ОДБХ, осъществяващи дейностите по контрола върху продуктите за растителна защита и торовете;
25. участва в изготвянето на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход;
26. разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол;
27. изготвя съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ програмата за контрол на остатъци от пестициди.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите":
1. методически ръководи, контролира и координира дейността на ОДБХ по осъществяване на контрола по:
а) здравеопазване при:
аа) отглеждането на животни;
бб) добива и съхранението на зародишни продукти;
вв) пускането на пазара, търговията, обмена и транспортирането на животни и зародишни продукти;
гг) (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) получаването и насочването на страничните животински продукти от ферми за обезвреждане;
б) спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните;
в) ветеринарномедицинската практика;
г) дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията в животновъдни обекти и при ограничаване и ликвидиране на заразни болести;
д) идентификация на животните;
е) спазване на изискванията на законодателството, свързано с качество и безопасност на фуражите, регистрация и одобряване на обекти за производство, съхранение и търговия, хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследяемост на фуражите;
ж) прилагането на мерките при наличие на нежелани субстанции и продукти във фуражите;
з) прилагане на изискванията относно производството, съхранението, транспортирането, пускането на пазара, рекламата, употребата на фуражи и тяхното етикетиране;
и) отношение на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, използвани като фуражи, суровини, компоненти и съставки за тяхното производство;
к) изпълнение на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и предпазване на хората от зоонози;
л) (отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)
2. извършва проверки по сигнали за нарушения на законодателството, свързано с дейността на дирекцията;
3. изготвя:
а) програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
б) месечни отчети за извършените профилактични мероприятия при изпълнение на програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
в) схеми за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор;
г) програми за опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор;
д) необходимите документи за обявяване на болестите по чл. 47 ЗВД пред Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ);
е) доклади до ЕК и до компетентните органи на държавите членки за епизоотичната обстановка в страната;
ж) годишен доклад за предходната календарна година за хуманно отношение към животните, отглеждани във ферми, и към животните по време на тяхното транспортиране съгласно Решение № 2006/778/ЕС на Комисията относно минималните изисквания за събиране на информация по време на инспекция на производителните обекти относно определени обекти относно определени животни, отглеждани за стопански цели (ОВ, серия L 314 от 15 ноември 2006 г.) и Решение № 2013/188/ЕС на Комисията относно годишните доклади за недискриминационните проверки, провеждани съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (ОВ, L 111 от 23 април 2013 г.) и го изпраща на ЕК в срок до 30 юни;
з) годишен доклад до министъра на земеделието и храните за изпълнение на общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ);
4. уведомява контактните точки на държавите членки за констатирани нарушения на изискванията за хуманно отношение към животните в съответствие с чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1295/97;
5. планира и разпределя доставките на имунологични ветеринарномедицински продукти, необходими за изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
6. изпълнява функциите на национално звено за контакт на: Интегрираната компютъризирана ветеринарна система (TRACES), Системата за обявяване на болестите по животните (ADNS) към ЕК и Световната система за информация по отношение здравето на животните (WAHIS) към СОЗЖ и уведомява ЕК, СОЗЖ и компетентните органи на държавите членки и на съседни трети държави за констатираните болести по животните;
7. регистрира и обявява съгласно чл. 124 ЗВД констатираните на територията на страната заразни болести по животните;
8. е компетентно звено за контакт за обмен на информация чрез RASFF в случай на опасност за здравето на хората, здравето на животните и за околната среда, която произтича от фуражи;
9. участва в работата на Постоянния комитет в секциите по здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и хранене на животните, на работните групи към ЕК, както и в заседанията на работните групи на Съвета на ЕС и изготвя указания и позиции, свързани с дейността на дирекцията;
10. участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на Европа, Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите от компетентността на дирекцията;
11. организира и участва в работата на комисиите по:
а) етика към животните съгласно чл. 154 ЗВД;
б) чл. 262 ЗВД;
в) чл. 286, ал. 1, т. 2 ЗВД;
12. изготвя становища при съгласуване на проекти на нормативни актове и отговори по постъпили запитвания, свързани с дейността и;
13. изготвя и/или участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, становища, инструкции и образци на документи, свързани с осъществяването на дейността и;
14. изготвя процедури и/или указания съгласно чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004 за провеждане на официалния контрол, свързани с дейността и;
15. изготвя становища по заявленията за издаване на разрешителни за изнасяне на обектите по чл. 184, ал. 1, т. 1 и 2 ЗВД;
16. изготвя становища по позиции, представени в Работна група 7 "Земеделие" към Министерството на земеделието и храните и в други работни групи, посочени в приложение № 3 към Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г. и бр. 6 от 2015 г.);
17. участва в извършване на проверки в обекти, чиято дейност контролира;
18. води:
а) регистри съгласно чл. 7, ал. 3, т. 1 - 3, 8 - 12, 17 и 21 ЗВД;
б) национални списъци на одобрени и регистрирани обекти в съответствие на чл. 15а, ал. 1, чл. 17, ал. 3, чл. 17е, ал. 2, чл. 20, ал. 3 и чл. 55в, ал. 4 от Закона за фуражите и чл. 18, ал. 3 от Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол на фуражите (обн., ДВ, бр. 84 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 82 от 2008 г., бр. 75 от 2010 г. и бр. 20 от 2012 г.);
в) регистър на съгласуваните актове за обезщетение на собствениците на убити/умрели животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар;
19. участва във:
а) разработването на програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, и организира провеждането на обученията на инспекторите по здравеопазване и хуманно отношение към животните и по контрола на фуражите;
б) участва в обучения, организирани от ЕК, в срещи и обучения с членове на националните асоциации на производители и оператори, чиято дейност е свързана с компетенциите на дирекцията;
в) мероприятия по здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях, идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти;
г) изготвянето на критерии за оценка на риска във връзка със здравеопазването на животните, хуманното отношение и фуражите в съответствие с чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004;
д) изготвянето на ЕМНКП, като предоставя данни на МЗХ за изпълнението му и го контролира в частта, свързана с функциите и;
е) разработването на схемите за национално подпомагане в областта на компетенциите и в съответствие с правото на ЕС за държавните помощи, на схемите за национални доплащания и на мерките по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
ж) проверки по прилагането на схемите по буква "е";
20. организира събирането, обработването и отчитането на информацията от ОДБХ и от обектите с епизоотично значение, свързана с идентификацията на животните, с регистрацията на животновъдните обекти, хуманното отношение към животните и контрола на фуражите;
21. изготвя указания по изпълнението на Годишния план за контрол на фуражите;
22. обобщава и анализира данните за произведените количества фуражи, от извършените проверки и резултатите от изследваните проби за целите на официалния контрол на фуражите;
23. извършва проверки на дейността на ОДБХ съобразно компетенциите си;
24. извършва самостоятелно или съвместно с други органи проверки, свързани с безопасността и качеството на фуражите, и извършвания контрол в обектите за производство, съхранение, търговия и изхранване с фуражи;
25. изготвя, актуализира и поддържа Националния оперативен план за действие при кризи, произтичащи от фуражи, и го представя на изпълнителния директор на БАБХ за утвърждаване;
26. съгласува актове за обезщетение на собствениците на убити/умрели животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар;
27. координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравеопазването на животните и контрола на фуражите;
28. разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол;
29. планира и разпределя доставките на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства за извършване на лабораторно-диагностичните изследвания, необходими за изпълнение на програмата по чл. 118, ал. 1 ЗВД.


Чл. 22. Дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти":
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) методически ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ по осъществяването на мерките за официален контрол при търговията, съхранението и употребата на ВМП;
2. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, указания, процедури, инструкции и образци на документи, свързани с осъществяването на официалния контрол на ВМП;
3. участва в работни групи, постоянни комитети и срещи към национални и международни институции, свързани с дейността и;
4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) извършва експертна оценка на досието и качествата на ВМП, заявен за издаване, подновяване, промени на обхвата и малки и големи промени на лиценз за употреба по национална процедура, процедура по взаимно признаване и децентрализирана процедура, и изготвя доклад за оценка на досието и качествата на ВМП;
5. извършва оценка и дава становище по доклада за оценка на досието и документацията на референтната държава по процедури по взаимно признаване и децентрализирани процедури за издаване на лиценз за употреба на ВМП;
6. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) участва в комисиите по чл. 286, ал. 1, чл. 347, ал. 1 и чл. 365, ал. 1 ЗВД;
7. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя публични доклади за оценка на ВМП;
8. извършва оценка на периодичните доклади за безопасност на ВМП;
9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя становище до изпълнителния директор при получени съобщения за неблагоприятни реакции от употребата на ВМП на територията на страната, друга информация, получена по системата за фармакологична бдителност, свързана със застрашаване здравето на хората, животните и околната среда, и при отклонения в качествата на ВМП;
10. извършва проверка на документацията към заявленията за одобряване на реклама на ВМП и изготвя становище до изпълнителния директор;
11. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) извършва проверка на заявленията и приложената документация за издаване или за промяна на:
а) лицензи за производство на ВМП, за търговия на едро с ВМП и за търговия на дребно с ВМП;
б) лицензи за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели;
12. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) изготвя лицензи за производство, употреба, търговия на едро и дребно с ВМП, лицензи за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели, сертификати за Добра производствена практика и документи, свързани с контрола на ВМП;
13. контролира спазването на изискванията за Добра производствена практика при производството на ВМП и активни субстанции;
14. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) води регистри на издадените:
а) лицензи за производство, търговия на едро, търговия на дребно и употреба на ВМП;
б) лицензи за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели;
15. подава информация в базата данни на Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ) за издадените лицензи за производство на ВМП и сертификати за Добра производствена практика и въвежда и обменя информация в Мрежата за комуникация и проследяване на процедурите по взаимно признаване и децентрализираните процедури;
16. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) координира и контролира подаваната информация в системата за фармакологична бдителност и предоставя чрез нея на компетентните органи на държавите членки и на ЕАЛ информация за подозираните сериозни неблагоприятни реакции, наблюдавани на територията на страната;
17. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) прави предложения до изпълнителния директор на агенцията за:
а) отнемане, прекратяване, промяна или спиране действието на лицензи за производство на ВМП;
б) отнемане или прекратяване на лицензи за търговия на едро, търговия на дребно и за употреба на ВМП и на лицензи за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели;
в) забрана на употребата и търговията с определена партида ВМП, блокиране и изтегляне от пазара на ВМП в случаите, предвидени в ЗВД;
18. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) контролира изпълнението на наложените мерки по т. 17;
19. изготвя годишна инспекционна програма за официален контрол на ВМП и я представя за утвърждаване от изпълнителния директор;
20. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) разработва програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, и организира провеждането на обученията на инспекторите, осъществяващи контрол на ВМП;
21. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол, съобразно компетенциите си;
22. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход (НМПКО) и координира изпълнението и;
23. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) извършва проверки на дейността на ОДБХ съобразно компетенциите си;
24. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) извършва лабораторен анализ на:
а) качествения и количествения състав, физико-химичните свойства, безопасността и ефикасността на ВМП по процедури по издаване на лиценз за употреба или промени в лиценза;
б) проби от ВМП или на активни субстанции при съмнение за отклонение в качеството и във връзка с официалния контрол на ВМП;
25. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) участва в съвместни лабораторни изпитвания на ветеринарномедицински продукти, организирани от Европейския директорат по качеството на лекарствата и здравеопазване.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Дирекция "Контрол на храните":
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) методически ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ по осъществяване контрол на:
а) (доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) безопасността и качеството на суровините, храните, включително тези със защитени географски наименования, биопродукти, както и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, добавки в храните, ензими и ароматизанти;
б) междинните предприятия за съхранение и предприятията за преработка на странични животински продукти;
в) хуманното отношение към животните по време на клане;
г) (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) правомерната употреба на наименования, символи и означения на храни със защитени географски наименования, храни с традиционно специфичен характер и етикетиране и представяне на биохрани в търговската мрежа, съобразно нейните компетенции.
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) поддържа национални регистри съгласно изискванията на чл. 14 от Закона за храните (ЗХ) и чл. 233 ЗВД съобразно компетентността си, национални списъци и база данни за служебно ползване;
3. събира, обработва и анализира информация, свързана с безопасността, качеството и контрола на суровините, храните, материали и предмети, предназначена за контакт с храни;
4. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) разработва образци на документи, както и процедури и/или указания за извършване на официален контрол, свързани с дейността и;
5. изготвя отчети, справки и становища по въпроси, свързани с безопасността, качеството и контрола на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
6. осъществява взаимодействие с държавни органи и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността и, по разпореждане на изпълнителния директор на агенцията;
7. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на контрола за безопасност и качество на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
8. при необходимост извършва самостоятелно или съвместно с други органи надзор, проверки и инспекции, свързани с безопасността, качеството и контрола на храните в обектите за производство, съхранение и търговия с храни;
8а. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) при установяване на нарушения:
а) (отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) прави предложения за налагане на мерките по чл. 30, ал. 1, т. 5, 6 и 8 от Закона за храните;
9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя и участва в изготвянето на въпросници, наръчници, указания и инструкции за осъществяване на проверки, инспекции, одити на НАССР в областта на безопасността на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
10. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) участва в изготвянето на ЕМНКП и на Годишния доклад за изпълнението на плана;
11. участва при разработването на ръководства за прилагане на добри практики и на Система за анализ на опасностите и критични контролни точки;
12. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) участва в разработването на критерии за оценка на съответствието на бизнес операторите с изискванията на законодателството в областта на храните;
13. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя и контролира изпълнението на оперативни планове за действие при непредвидени случаи, като определя мерките, които да се изпълнят незабавно, при сериозен риск за здравето на хората или животните;
14. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) извършва обмен на информация по Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи (RASFF) за ситуации, свързани с небезопасни храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни, осигурява адекватна реакция при необходимост и изготвя тримесечни доклади за осъществените дейности по системата;
15. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) оказва методическа помощ, координира и контролира дейността на регионалните звена за контакт при отдели "Контрол на храните" при ОДБХ по осъществяване дейностите по Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи (RASFF);
15а. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) обменя информация чрез Интегрираната компютъризирана ветеринарна система на ЕС (TRACES);
16. изготвя доклади с резултати от проведен контрол и за изпълнението на национален план за осъществяване на контрол за безопасността на храните;
17. участва в експертни комисии, съвети и работни групи в страната и в чужбина по въпроси, свързани с дейността и;
18. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) участва в разработването на програми за обучение по качество и безопасност на храните и организирането на периодични обучения на инспекторите, които осъществяват контрол на храните, участва в обучения на национално и международно ниво;
19. изготвя становища по съгласуване на образци на документи, свързани с износ на храни;
20. участва в разработването на документи, свързани с безопасността на храните, и изготвя становища по проекти на документи, представени за съгласуване;
21. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти за храни и поддържа база данни на производителите на храни по стандарти;
22. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) участва в разработването и контролира изпълнението и отчитането на програми за контрол, свързани с безопасността на храните;
23. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) извършва проверки на дейността на ОДБХ съобразно компетенциите си;
24. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ГМО и продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;
25. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) разработва критерии и изготвя процедура за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол съгласно правото на ЕС;
26. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол;
27. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) методически ръководи и координира дейността на ОДБХ при планиране и осъществяване контрола на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, използвани като храна, суровини, компоненти и съставки за тяхното производство, и на храни, произведени по национални стандарти и по стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган;
28. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организира и участва в извършването на оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и на стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган;
29. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) дава становища по документацията за оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и на стандарти, разработени от браншови организации;
30. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти;
31. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход и координира изпълнението и;
32. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) разработва програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, и организира провеждането на обученията на инспекторите, осъществяващи контрол на храните.
33. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)
34. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)
35. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)
36. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Дирекция "Граничен контрол":
1. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
2. координира дейностите по изпълнение на поети от Република България задължения по конвенции, споразумения и други документи, свързани с граничния контрол по безопасност на хранителната верига;
3. участва в разработването на образци на документи за изнасяне на животни и зародишни продукти съгласно изискванията на приемащата страна;
4. изготвя оперативна информация, справки и становища по въпросите на граничния контрол;
5. изготвя предложения до изпълнителния директор във връзка с реконструкция, ремонт и оборудване на съоръженията за граничен контрол;
6. осъществява взаимодействие с другите органи от задължителния граничен контрол;
7. изготвя проекти на нормативни актове, свързани с дейността и;
8. участва в работната група към Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, в работни групи с представители на ведомствата, които извършват задължителния граничен контрол, и в работни групи, срещи, семинари, конференции, проекти и други мероприятия в страната и в чужбина, свързани с граничния контрол;
9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) разработва програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, и организира провеждането на обученията на инспекторите, осъществяващи граничния контрол;
10. обменя информация чрез информационните системи на ЕС - TRACES, EUROPHYT, RASFF;
11. изготвя становища по заявленията за издаване на разрешителни за изнасяне на животни и зародишни продукти;
12. извършва проверки на дейността на граничните инспекционни пунктове за спазване на процедурите при осъществяването на граничния контрол;
13. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) поддържа в електронен вид актуалното законодателство и образци на документи, свързани с дейността и;
14. проверява и заверява официални документи, свързани с дейността и;
15. участва в изготвянето на ЕМНКП, предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с функциите и;
16. изготвя образци на документи и бланки, разработва процедури, свързани с дейността и;
17. разработва и прилага стандартна оперативна процедура за проверка на ефективността на осъществявания официален контрол на ГИП;
18. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) методически ръководи, организира и координира дейността на граничните инспекционни пунктове относно вноса на ГМО и на ГМО като продукти или съставка на продукти;
19. методически ръководи, организира и координира дейността на ГИП при осъществяване на контрола върху вноса на биопродукти с произход трети страни;
20. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) извършва дейности по информиране на преминаващите през ГКПП пътници за изискванията към домашните любимци, които ги придружават, и към храните и продуктите от растителен произход, съдържащи се в личния им багаж;
21. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) предоставя информация на физически и юридически лица по въпроси, касаещи изискванията и условията за внасяне и транзитно преминаване на обекти под контрола на БАБХ.

Глава пета.
ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


Чл. 30. (1) Областните дирекции по безопасност на храните осъществяват дейността си на територията на съответната област, като:
1. организират и контролират идентификацията на животните;
2. обработват и въвеждат данни в информационните системи, които се поддържат в агенцията;
3. контролират дейността на ветеринарномедицинските специалисти, които упражняват ветеринарномедицинска практика;
4. организират и провеждат противоепизоотични мероприятия при ограничаване и ликвидиране на болести по животните и хранителни отравяния при хора и животни и мероприятия за ограничаване и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;
5. изготвят годишни имунопрофилактични планове по здравеопазване на животните и координират и контролират имунопрофилактичната дейност, изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
6. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвят становища до изпълнителния директор по заявления за издаване на лицензи за търговия на дребно и едро с ВМП и разрешения за дейностите за търговия, преопаковане на продукти за растителна защита и извършване на специализирани растителнозащитни услуги;
7. осъществяват контрол върху изпълнението на програмите за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони;
8. контролират и при необходимост извършват дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;
9. контролират:
а) (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) съхранението, търговията, отпускането и употребата на ВМП;
б) събирането, съхранението, транспортирането и обезвреждането на страничните животински продукти и продуктите, получени от тях;
в) спазването на ветеринарномедицинските изисквания и зоохигиенните параметри в животновъдните обекти;
г) спазването на изискванията за хуманно отношение към животните;
д) производството, съхранението, търговията и употребата на фуражи;
е) транспортните средства, превозващи животни, суровини и храни, странични животински продукти и продукти, получени от тях, и фуражи;
ж) безопасността и качеството на суровини и храни, фуражи, материали и предмети, предназначени за контакт с храни в обектите за производство, съхранение и търговия;
з) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) междинните предприятия за съхранение и предприятия за преработка на странични животински продукти;
и) производството, съхранението, пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита и торове;
к) спазването на принципите на Добрата растителнозащитна практика;
л) фитосанитарните изисквания при производство и движение на растения, растителни и други продукти;
м) първичното производство на земеделски култури, предназначени за храна или фураж или за производство на храна или фураж;
н) съответствието на качеството на пресни плодове и зеленчуци;
о) интегрираното производство на растения и растителни продукти, както и специализираните растителнозащитни услуги, извършвани с авиационна техника и при фумигация;
п) (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) обектите, подлежащи на фитосанитарен контрол и провеждането на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;
р) генетично модифицираните организми, продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;
10. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изпълняват националните програми за мониторинг на остатъчни количества от пестициди в храни и Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда, плана за контрол на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, използвани като храна или фураж, суровини, компоненти и съставки за тяхното производство, фитосанитарните мониторингови програми и плановете за контрол, свързани с дейността на агенцията;
11. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)
12. осъществяват лабораторни изследвания за диагностика на болести по животните и растенията, безопасност и качество на суровини, храни, фуражи, растителни продукти, хранителни среди, почви и здравното състояние на посевния и посадъчния материал;
13. одобряват, лицензират и регистрират лицата, дейностите и обектите на тяхна територия в случаите, посочени в нормативен акт;
14. събират, анализират и изпращат до ЦУ на агенцията информация, свързана със здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, със здравето на растенията, с качеството на пресните плодове и зеленчуци, с безопасността и контрола на суровини, храни, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, фуражи, странични животински продукти и продукти, получени от тях, ВМП, продукти за растителна защита и торове;
15. участват в обучения в страната и в чужбина;
16. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) поддържат регистри на недвижимите имоти, предоставени за управление на ОДБХ, и на делата, страна по които е съответната ОДБХ, както и списъци в случаите, посочени в нормативен акт;
17. ежегодно изготвят план за дейността си във връзка с изпълнението на ЕМНКП и годишен доклад по изпълнението на плана;
18. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) ежегодно определят честотата на проверките за официален контрол във връзка с рисковете във:
а) обектите за производство, съхранение и търговия със суровини и храни;
б) обектите за производство, съхранение, търговия и употреба на фуражи;
в) (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) обектите за съхранение, търговия и употреба на ВМП и ПРЗ;
г) обектите с епизоотично значение по отношение на здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните;
19. осигуряват бързо и адекватно действие на регионално ниво при наличието на:
а) нотификации по RASFF за бързо съобщаване в случай на опасност за човешкото здраве, която произтича от храни и фуражи, пуснати на пазара;
б) сигнали за други извънредни ситуации, засягащи здравния статус на животните и растенията и/или контрола и безопасността на храните, фуражите, ПРЗ и торове;
20. уведомяват ЦУ на агенцията при възникване на извънредни ситуации или кризи, свързани с дейността на агенцията, и предприемат действия по ограничаване или ликвидиране на последствията от тях в случаите, определени със закон;
21. извършват контрол на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, технологични документации, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган;
22. извършват биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продуктите за растителна защита, като организират и провеждат опити за ефикасност на продуктите в съответствие с методиките на Европейската и Средиземноморската организация по растителна защита (EPPO);
23. извършват наблюдение на земеделски, горски и други площи за карантинни вредители и изпълняват програмите за мониторинг на карантинните вредители;
24. контролират извършването на изпитвания с неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел и ограничената употреба на продукти за растителна защита, разрешени при извънредни ситуации;
25. извършват наблюдение върху развитието на икономически важни вредители при основни земеделски култури и правят предложения за обявяване на масова проява на вредители;
26. изготвят документи и актове, свързани с дейността им;
27. осъществяват взаимодействие с други държавни органи и неправителствени организации;
28. участват в извършването на проверки за кръстосано съответствие;
29. осъществяват и други функции, възложени им с нормативен акт или със заповед от изпълнителния директор.
(2) Осъществяването на функциите по ал. 1 се подпомага от звено в структурата на ОДБХ за финансово-правно обслужване и човешки ресурси.


Чл. 31. Директорите на областните дирекции по безопасност на храните:
1. ръководят, контролират и представляват ОДБХ пред трети лица;
2. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) сключват договори, необходими за осъществяване дейността на дирекцията, след упълномощаване от изпълнителния директор на агенцията, включително на граничните инспекционни пунктове, където има такива;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) управляват имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на ОДБХ, и отговарят за законосъобразното и целесъобразното им използване, включително на граничните инспекционни пунктове, където има такива;
4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) отговарят за и контролират постъпването на финансовите приходи от дейността по сметката и в касата на ОДБХ, включително на граничните инспекционни пунктове, където има такива;
5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) отговарят за и контролират целесъобразното и законосъобразното разходване на предоставените на ОДБХ средства, включително на граничните инспекционни пунктове, където има такива;
6. контролират изплащането на обезщетения в предвидените от закон случаи;
7. контролират изготвянето, съхраняването и изпращането в ЦУ на агенцията на отчетните форми за дейността на ОДБХ;
8. изготвят и изпращат в ЦУ на агенцията анализи и доклади за дейността на ОДБХ;
9. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите по трудово правоотношение в ОДБХ и утвърждават длъжностните им характеристики след упълномощаване от изпълнителния директор на агенцията;
10. дават становища по проекти на актове, свързани с дейността на ОДБХ, които следва да се издават от изпълнителния директор на агенцията;
11. издават наказателни постановления в случаите, предвидени от закон;
12. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осигуряват снабдяването с горива, енергия, резервни части и други консумативи и материали, необходими за осъществяването на дейността на ОДБХ;
13. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) осъществяват контрол върху финансово-счетоводното обслужване на ОДБХ в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба в бюджетната сфера;
14. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) контролират изпълнението на бюджета на ОДБХ;
15. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) отговарят за и контролират изготвянето на ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на ОДБХ;
16. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) отговарят за и контролират изготвянето на периодичните оборотни ведомости и баланси на ОДБХ;
17. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) отговарят за и контролират съставянето на годишния финансов отчет на ОДБХ;
18. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) отговарят за и контролират изготвянето на отчетите за изпълнение на програмния и ориентиран към резултати бюджет на ОДБХ;
19. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) отговарят за и контролират изготвянето на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на ОДБХ;
20. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвят и представят на изпълнителния директор на БАБХ поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи и извършване на капитално строителство в ОДБХ;
21. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) отговарят за изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата дейност на ОДБХ, включващи системата за предварителен контрол и системата на двойния подпис, с цел законосъобразно и ефективно управление на бюджетните средства;
22. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организират и контролират извършването на инвентаризации в ОДБХ по ред и в срокове, определени в нормативните актове;
23. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) осъществяват контрол върху изготвянето и съхраняването на ведомостите за работни заплати на служителите в ОДБХ и извършването на плащанията по тях;
24. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организират изготвянето на и утвърждават вътрешни правила, свързани с дейността на ОДБХ;
25. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) организират провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
26. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) водят регистър на:
а) сключените договори;
б) недвижимите имоти, предоставени за нуждите на ОДБХ;
27. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) осъществяват и други правомощия, възложени им с нормативен акт, заповед или пълномощно от изпълнителния директор на агенцията.

Глава шеста.
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2016 Г.)

Глава шеста.
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г.)


(Загл. "Раздел I Център за оценка на риска" зал. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)

Глава седма.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛ ІІ - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) е специализирана структура и юридическо лице в състава на агенцията.
(2) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт се ръководи и представлява от директор, който е хабилитирано лице по ветеринарна медицина.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Директорът на НДНИВМИ утвърждава Вътрешни правила за развитието на академичния състав в НДНИВМИ.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт:
1. извършва научноизследователска, диагностична, референтна и експертна дейност в областта на здравеопазването на животните и микробиологичната безопасност на суровини, храни, фуражи и обекти от околната среда;
2. обучава докторанти по научни специалности, акредитирани по Закона за висшето образование, издава дипломи за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките";
3. извършва дейности и упражнява контрол съгласно чл. 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004;
4. участва в разработването и провеждането на програми за обучение на студенти, специализанти и служители от системата на агенцията и от външни организации;
5. участва в разработването на програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните;
6. разработва методически указания за диагностика на болестите по животните и микробиологичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда, извършвани от лабораториите на ОДБХ;
7. организира и провежда междулабораторни изпитвания за професионална подготовка на диагностичните и изпитвателните лаборатории в системата на агенцията и участва в сравнителни изпитвания за пригодност и ринг тестове в съответствие с компетенциите си;
8. събира, анализира и представя на изпълнителния директор информация за състоянието и разпространението на особено опасни и екзотични болести по животните, участва в съставянето на прогнози и планове за борбата срещу тях;
9. извършва лабораторно-диагностични, референтни, потвърдителни и арбитражни изследвания:
а) за микробиологичен и физикохимичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда;
б) за диагностика на болестите по животните;
в) свързани с изпълнението на програмата по чл. 118, ал. 1 ЗВД;
10. изготвя експертни становища и оказва консултативна помощ в съответствие с компетенциите си;
11. разработва, адаптира и внедрява нови методи за диагностика и превенция на болестите по животните, микробиологичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда;
12. участва в разработването на проекти на нормативни актове и образци на документи, свързани с дейността на БАБХ;
13. изготвя становища по проекти на нормативни актове и други документи, свързани с дейността на БАБХ;
14. изготвя и представя на изпълнителния директор на агенцията отчет за цялостната си дейност;
15. организира и координира дейността на научния потенциал на БАБХ в областта на ветеринарномедицинската наука и участва в научноизследователски и иновативни конкурси и проекти на междуинституционално, национално и международно ниво;
16. извършва изпитване за чувствителност и изготвя сертификати за инвитро диагностични ветеринарномедицински средства;
17. води регистър на издадените сертификати за инвитро диагностични ветеринарномедицински средства;
18. поддържа в електронен вид научно списание "Journal of Veterinary Medicine";
19. участва в работата на комисиите по чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
20. участва в проверки на дейността на лабораториите в системата на БАБХ и на външни лаборатории, извършващи изследвания в областта на официалния контрол, в рамките на неговата компетентност;
21. изготвя изисквания за тестове, набори, среди, реагенти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, необходими за осъществяването на програмата по чл. 118, ал. 1 ЗВД;
22. подпомага дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите", дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти", дирекция "Контрол на храните" и Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" в координацията на лабораторно-диагностичните изследвания в областта на здравеопазване на животните, контрола на храните, фуражите и ВМП;
23. поддържа база данни за хабилитирани лица, преподаватели, експерти и специалисти от агенцията, притежаващи необходимата квалификация да провеждат обучение в различните направления от дейността на агенцията;
24. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) организира и ръководи дейността на Центъра за професионално обучение (ЦПО) при БАБХ съгласно законодателството, уреждащо професионалната квалификация в Република България.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт изпълнява научноизследователски задачи, проекти, програми и други, одобрени от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 39. (1) Към НДНИВМИ се създава Научен съвет по ветеринарна медицина, наричан по-нататък "научния съвет", който се избира в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България.
(2) Научният съвет е орган за научно ръководство на научноизследователската дейност на агенцията в областта на ветеринарната медицина.
(3) В състава на научния съвет се включват на квотен принцип хабилитирани научни работници от системата на агенцията, а при необходимост - и от ветеринарномедицинските факултети към Тракийския университет - Стара Загора, и Лесотехническия университет - София, от Българската академия на науките и други научни звена извън системата на агенцията.
(4) Научният съвет е с мандат 4 години. Членовете на научния съвет могат да се включват в състава му без ограничение на броя на мандатите.
(5) Научният съвет избира председател и научен секретар за срока на мандата.
(6) Научният съвет приема правила за своята работа, които се утвърждават от неговия председател.


Чл. 40. Научният съвет:
1. обсъжда научната политика и стратегия на специализираните структури към агенцията;
2. обсъжда и приема плана за научноизследователската работа в специализираните структури към агенцията;
3. обсъжда и приема отчетите за извършената научноизследователска работа по плановите и договорни научни задачи;
4. разглежда предложения и взема решения за обявяване на конкурси за даване на научни звания и докторанти;
5. обсъжда и приема предложения за научно-техническо сътрудничество с други научни организации и висши училища в страната и в чужбина;
6. разглежда и приема критерии за атестиране на академичните длъжности в специализираните структури към агенцията;
7. приема атестациите на служителите, заемащи академични длъжности в специализираните структури към агенцията;
8. разглежда и приема индивидуалните учебни планове и атестациите на докторантите.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) е специализирана структура и юридическо лице в състава на агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология:
1. извършва научноизследователска, научноприложна, референтна и лабораторна дейност;
2. извършва контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в животни, продукти от животински произход и фуражи;
3. извършва физикохимични изпитвания и експертизи на суровини, храни, обекти от околната среда и фуражи;
4. участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и растително здраве и на годишния доклад за неговото изпълнение;
5. участва в разработването на проекти на нормативни актове и образци на документи, свързани с дейността и;
6. участва в изготвянето на Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход (НМПКО), Националната програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход (НПКОП), Годишния план за контрол на фуражите (ГПКФ) за съответната година и на отчета за изпълнението им от предходната година;
7. извършва лабораторни анализи от НМПКО, НПКОП и ГПКФ;
8. разработва, адаптира и внедрява нови методи за лабораторен контрол в съответствие с международните стандарти и изисквания, включително и на референтните лаборатории на ЕС;
9. методически ръководи дейността на лабораториите в агенцията в областта на компетенцията си;
10. участва в обучение на студенти и докторанти и в следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията на специалисти в областта на лабораторните дейности;
11. организира и провежда междулабораторни изпитвания и тестове за пригодност на изпитвателните лаборатории в качеството си на национална референтна лаборатория и участва в такива, провеждани от национални и международни организатори и от съответните референтни лаборатории на ЕС;
12. подпомага дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите", дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти", дирекция "Контрол на храните" и главна дирекция "Верификация на официалния контрол" в координацията на лабораторно-диагностичните изследвания в областта на контрола на храните, фуражите и ВМП съобразно компетенциите си;
13. изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с дейността и;
14. извършва потвърдителни и арбитражни изследвания, изготвя експертни становища и оказва консултативна помощ в съответствие с компетенциите си;
15. участва в национални и международни експертни комитети, работни групи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с дейността и;
16. изготвя методически указания и инструкции, свързани с дейността и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология се ръководи и представлява от директор, който е хабилитирано лице по ветеринарна медицина.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология изпълнява научноизследователски задачи, проекти, програми и други, одобрени от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Централната лаборатория по карантина на растенията е специализирана структура и юридическо лице в състава на агенцията, която:
1. извършва фитосанитарна лабораторна експертиза на растения, растителни продукти и хранителни среди, окончателна диагностика и идентификация на вредители;
2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) проучва вредители и предоставя резултатите за техния статус на Центъра за оценка на риска по хранителната верига за извършване на научна оценка на риска за разпространението на вредителите;
3. изготвя, поддържа и разпространява референтни материали за вредители;
4. участва в разработването, валидирането и стандартизацията на международни диагностични протоколи за вредители;
5. участва в национални и международни междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност и организира такива на национално ниво;
6. методически ръководи, обучава и контролира дейността на диагностичните лаборатории по растително здраве в системата на агенцията;
7. участва в разработването на методически указания, инструкции, мониторингови програми и информационни материали за карантинни вредители и обучава фитосанитарните инспектори;
8. методически ръководи и контролира фитосанитарните прегледи и обследвания; вземането и съхранението на проби с цел надеждна диагностика, локализиране и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;
9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) разработва и участва в национални и международни проекти и работни групи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с дейността и;
10. методически ръководи и контролира дейността по лабораторните анализи на посевния и посадъчния материал за установяване на здравното му състояние;
11. извършва арбитражни лабораторни анализи и издава необходимите документи;
12. участва в извършването на проверки в одобрените лаборатории по Закона за посевния и посадъчния материал за съответствието им с нормативноустановените изисквания;
13. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с лабораторно-диагностичната дейност в съответствие с компетенциите си.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол е специализирана структура и юридическо лице в състава на агенцията, която:
1. извършва лабораторни изпитвания и референтни дейности в областта на остатъци от пестициди и други замърсители в суровини и храни от растителен произход и фуражи;
2. извършва лабораторни изпитвания за съответствието на продукти за растителна защита, минерални торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати с техническите спецификации и нормативните изисквания;
3. проучва, разработва и внедрява нови методи за лабораторни изпитвания в съответствие с международните стандарти;
4. участва в изготвянето и изпълнението на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди и на програми за контрол на остатъци от пестициди, нитрати, тежки метали, микотоксини и други замърсители в суровини и храни от растителен произход и фуражи;
5. извършва потвърдителни и арбитражни анализи, изготвя експертни становища и оказва консултативна помощ в съответствие с компетенциите си;
6. участва в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност, организирани от европейските референтни лаборатории и от съответните национални референтни лаборатории на другите държави членки;
7. участва в обучение на специалисти, в следдипломни специализации, семинари и курсове за повишаване квалификацията на специалисти в областта на лабораторните дейности в съответствие с компетенциите си;
8. участва в проверки на лабораториите за изпитвания за целите на официалния контрол в съответствие с компетенциите си;
9. участва в национални и международни работни групи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с дейността и;
10. подпомага дирекция "Контрол на храните", дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол" и Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" в координацията на лабораторно-диагностичните изследвания съобразно компетенциите си;
11. изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с лабораторната дейност.


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи е специализирана структура и юридическо лице в състава на агенцията, която:
1. извършва лабораторни изследвания и анализи, свързани с окачествяване на зърното, зърнените продукти и фуражите;
2. извършва анализи на качеството на зърно, на зърнени продукти и фуражи за целите на официалния контрол и по искане на страни по договор;
3. извършва анализи за представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, оризова арпа, рапица и соя;
4. извършва анализи за качеството на продукти и вещества, предназначени за храна на животните, на всички етапи от производството и търговията им в страната;
5. извършва арбитражни лабораторни анализи и издава необходимите документи;
6. проучва, разработва и внедрява нови методи за лабораторни изпитвания в съответствие с международните стандарти;
7. участва в национални и международни междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Директорите на специализираните структури осъществяват дейността по чл. 31, ал. 1, т. 1 - 5, 7 - 9 и 12 - 27.

Глава осма.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА (ПРЕДИШНА ГЛАВА 7 - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г.)


Чл. 45. Организацията на работата в агенцията се осъществява съгласно правилника, вътрешните правила и инструкцията за документооборота, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Дирекциите в ЦУ, специализираните структури и ОДБХ на агенцията осъществяват функциите си в съответствие с правилника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Непосредственото ръководство на дирекциите в ЦУ, ОДБХ и специализираните структури се осъществява от директор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Директорите на дирекциите в ЦУ, специализираните структури и ОДБХ на агенцията:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) докладват на изпълнителния директор, съответния заместник изпълнителен директор или на главния секретар материалите по въпроси, включени във функциите на ръководената от тях дирекция или специализирана структура;
2. участват в съвещания при изпълнителния директор;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) изготвят документи, свързани с дейността на ръководената от тях дирекция или специализирана структура;
4. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) разпределят задачите между служителите в дирекцията или структурата.
(4) При отсъствие директорът се замества от определен със заповед на изпълнителния директор служител за всеки конкретен случай.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Служителите в агенцията се командироват в чужбина от изпълнителния директор по мотивирано писмено предложение на съответния директор, а директорите на дирекции в ЦУ, ОДБХ и специализираните структури - по мотивирано предложение от съответния заместник изпълнителен директор или от главния секретар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Служителите в ЦУ, директорите на ОДБХ и на специализираните структури се командироват в страната от изпълнителния директор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Командироването в страната на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в специализираните структури и в ОДБХ, се извършва от директора.


Чл. 48. Приемното време на изпълнителния директор за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в сградата на агенцията.


Чл. 49. (1) За образцово изпълнение на своите задължения служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия, с парични и предметни награди.
(2) Награждаването на служителите в агенцията се извършва със заповед на изпълнителния директор, която съдържа вида отличие или награда. Изпълнителният директор може да награди служител едновременно с отличие и с предметна награда.
(3) Стойността на предметната или паричната награда не може да надвишава размера на основната заплата на съответния служител.
(4) Средствата за награди се изплащат от бюджета на агенцията.


Чл. 50. (1) Служителите, работещи на граничните инспекционни пунктове, при изпълнение на служебните си задължения носят униформено облекло.
(2) Видът, стойността, сроковете на износване и списъците на длъжностите, за които е необходимо униформено облекло, се уреждат с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се урежда с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) (1) Работното време на служителите на агенцията е с продължителност 8 часа дневно с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч, и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч.
(2) Продължителността на работното време по ал. 1 не се отнася за служителите на агенцията, които работят при специфични условия на труд.
(3) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 5, ал. 1 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2011 г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, който влиза в сила 10 дни след обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 15 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2012 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 31 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2015 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 23 МАРТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2016 Г.)

§ 39. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2016 Г.)

§ 1. В Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2011 г., бр. 1 и 48 от 2012 г., бр. 91 от 2013 г., бр. 29 и 68 от 2015 г. и бр. 26 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Навсякъде в устройствения правилник абревиатурата "ЦОР" се заличава.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 8. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 9, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)


Численост на персонала в административните звена на Българската агенция по безопасност на храните - 2266 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителни директори

3

Главен секретар

1

Дирекция "Вътрешен одит"

4

Финансов контрольор

1

Обща администрация

78

в т.ч.:

 

дирекция "Финансово-стопанска дейност"

18

дирекция "Правна"

15

дирекция "Човешки ресурси, обучение и квалификация"

7

дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"

16

дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти"

12

дирекция "Информационни технологии, информационни системи и комуникационно осигуряване"

10

Специализирана администрация

1983

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Верификация на официалния контрол"

1717

дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци"

12

дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол"

15

дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите"

25

дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти"

28

дирекция "Контрол на храните"

25

дирекция "Граничен контрол"

134

(зал. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)

 

Специализирани структури

225

в т.ч.:

 

Национален диагностичен научноизследователски институт

113

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

47

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

27

Централна лаборатория по карантина на растенията

22

Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи

13

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти