Logo Петък, 22 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 2.3. "МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 "АКВАКУЛТУРА, РИБОЛОВ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

В сила от 04.06.2010 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3 "Мерки за опазване здравето на потребителя" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (OПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.

Чл. 2. (1) Безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3 "Мерки за опазване здравето на потребителя" се предоставя във вид на премии за лицата, които развъждат и отглеждат черупчести мекотели като аквакултури.
(2) Подпомагат се проекти, насочени към изпълнение на мерки за опазване здравето на потребителя.


Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006.


Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" се кандидатства с отделен проект.
(2) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби от ОПРСР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти на производители на черупчести мекотели за временно преустановяване на добива на черупчестите мекотели поради токсичното и биотоксичното им замърсяване, дължащо се на пролиферацията (цъфтежа) на произвеждащ токсини планктон или наличието на планктон, съдържащ биотоксини, с оглед целите на здравеопазването, а именно:
1. премия за проекти при преустановяване добива на черупчести мекотели за повече от 4 последователни месеца;
2. премия за проекти за претърпени загуби в резултат от преустановяване на добива, възлизащи на повече от 35 на сто от годишния оборот от производството на черупчести мекотели, изчислени на базата на средния годишен оборот за предходните три години.
(2) С едно заявление за кандидатстване се кандидатства за получаване на една премия по мярката. Максималната продължителност, за която се отпуска премията, е 12 месеца за целия Програмен период 2007 - 2013 г.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Решението за отпускане на средства по тази мярка се взема от Комитета за наблюдение на ОПРСР, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период е в размер 1 000 000 евро.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 на сто от размера на изчислените премии, като 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
(2) Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно условията и методиката, указани в заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) съгласно чл. 16, ал. 2.
(3) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 21.


Чл. 8. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ по мярката е еднократно за един бенефициент за целия програмен период.


Чл. 9. За всеки проект кандидатът подава заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1.


Чл. 10. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от друга/и програма/и на Европейската общност.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 11. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
(2) Кандидатите трябва да са собственици на стопанства за черупчести мекотели, които са вписани в публичния регистър на животновъдните ферми и/или на обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход, водени в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).
(3) Кандидатите по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
2. да нямат изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
3. едноличните търговци и членовете на управителните органи на юридическите лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или престъпления против стопанството, освен ако са реабилитирани;
4. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;
5. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ);
6. да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
7. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
8. да са регистрирани като производители на черупчести мекотели по реда на чл. 137 и/или чл. 228 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят тази информация.

Раздел IV.
Допустими премии


Чл. 12. (1) Допустими за финансиране са премии, посочени в заявлението за кандидатстване.
(2) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за постигане целта на мярката по чл. 2, ал. 2.


Чл. 13. Премиите по чл. 5 се отпускат за:
1. загуби, претърпени в резултат на преустановяване на добива с продължителност над 4 последователни месеца;
2. реални загуби, претърпени в случай на извънредно дълъг период на временно преустановяване на дейността на стопанството за отглеждане на черупчести мекотели (обхващащ повече от 1 сезон на добив в стопанствата със сезонен добив), поради обстоятелствата по чл. 15;
3. понижени пазарни стойности на черупчестите мекотели в момента на подновяване на добива;
4. финансови загуби за оперативни разходи за срока на заповедта по чл. 15.


Чл. 14. (1) Размерът на премията се определя за всеки отделен проект от ИАРА на база на критерии, посочени в заповедта по чл. 16, ал. 2.
(2) Премията се изчислява еднократно съгласно срока на заповедта по чл. 15 и се изплаща за период не по-дълъг от 12 месеца в рамките на периода на действие на ОПРСР. Когато периодът на временно прекратяване на добива на черупчести мекотели е по-дълъг от 12 месеца, премията се преизчислява на база 12 месеца.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 15. Забраната за добив на черупчести мекотели поради наличието на планктон, произвеждащ токсини, или на планктон, съдържащ биотоксини, се обявява със заповед на генералния директор на НВМС след извършване на съответните проучвания и анализи.


Чл. 16. (1) Решение за приемане на заявления за кандидатстване по мярката се взема от Комитета за наблюдение на ОПРСР след установяване от НВМС на случаи на замърсяване на черупчести мекотели поради наличието на планктон, произвеждащ токсини, или на планктон, съдържащ биотоксини, като приемът на заявления за кандидатстване трябва да започне след изтичане на периода на забраната по чл. 15.
(2) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(3) Заповедта по ал. 2 съдържа конкретните условия, метод на изчисление и срокове, които трябва да се спазват за получаване на премия.
(4) Заповедта по ал. 2 се обявява 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронните страници на ИАРА, на ОПРСР, както и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.


Чл. 17. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване в ТЗ на ИАРА по място на регистрация на стопанството за отглеждане на черупчести мекотели.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава от кандидата, законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда, съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(5) При непълнота на документите заявлението за кандидатстване се връща на кандидата за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти.
(6) В случаите по ал. 5 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде регистрирано в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката, и изрично изрази желанието си то да бъде прието.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ номер на заявлението за кандидатстване.


Чл. 18. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване в ИАРА - София, се:
1. извършват административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. одобрява или отхвърля с мотивирана заповед на изпълнителния директор на ИАРА заявлението за кандидатстване на база съответствието му със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
(2) В случаите на нередовност на документите и/или непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти ИАРА уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА се произнася с мотивирана заповед за отказ, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата.
(5) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на кандидата и премията, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(7) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата.
(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 - 3.
(9) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 19. (1) Заявлението за кандидатстване получава пълен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 18, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 18, ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 18, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 - 4 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 20. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявленията за кандидатстване по проекти с мотивирана заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът представя актуално удостоверение за наличие или липсата на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора и декларациите в определения срок кандидатът губи право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 21. Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи по одобрените проекти надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират по реда на приемане на заявленията за кандидатстване.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 22. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след подписване на договора по чл. 20, ал. 2.


Чл. 23. (1) Бенефициентът подава заявка за плащане в регионалните разплащателни агенции (РРА) на ДФЗ - Разплащателна агенция (РА), по място на извършване на дейностите по проекта и прилага документите съгласно приложение № 2.
(2) Заявка за плащане се подава не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока на заповедта по чл. 16, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) В РРА - РА, се извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или негов пълномощник.
(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 те се връщат на бенефициента заедно с писмено изложение, от което са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за плащане.


Чл. 24. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. назначава извършване на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 и/или непълнота и/или неяснота в заявените данни и посочените факти РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 2.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 25. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. при проверката по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 се установи нередовност на документите и/ или непълнота и/или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. се установи несъответствие между одобрените и фактически извършените дейности;
3. бенефициентът не отстрани нередовността, непълнотите и пропуските в срока по чл. 24, ал. 2.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.


Чл. 26. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 27. Одобреният проект се изпълнява съгласно сроковете, посочени в заповедта по чл. 16, ал. 2.


Чл. 28. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Общността.


Чл. 29. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна помощ за срока съгласно заповедта по чл. 16, ал. 2.


Чл. 30. В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 31. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР, за период 5 години считано от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 2.


Чл. 32. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите, свързани с осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 30.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място, целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта (изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката).
(4) Бенефициентът е длъжен да оказва пълно съдействие на институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.


Чл. 33. При неспазване на условията по чл. 28 - 32 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 34. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на дейностите по проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 35. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование и местонахождение на проекта;
2. приоритетна ос и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. "Кандидат" е едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за получаване на безвъзмездната финансова помощ.
7. "Бенефициент" е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на публична помощ.
8. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
9. "Премия" и "публична помощ" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на еднократна субсидия
10. "Безвъзмездна финансова помощ" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на премия.
11. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от ОПРСР.
12. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
13. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
14. "Аквакултура" е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.
15. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
16. "Стопанство за отглеждане на черупчести мекотели" е ферма, район на изкуствено отглеждане.
17. "Черупчести мекотели" са мекотели, принадлежащи към разред Mollusca, които дишат с два чифта хриле и се хранят чрез филтриране на води.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - РА.


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 9Приложение № 2 към чл. 23, ал. 1  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти