Logo Понеделник, 26 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ЗАКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОНД

Обн. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г.


Член единствен. Закрива се Социалноинвестиционният фонд - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Законът за Социалноинвестиционен фонд (обн., ДВ, бр. 32 от 2001 г.; изм., бр. 120 от 2002 г.) се отменя.


§ 2. Правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Социалноинвестиционния фонд е Министерството на труда и социалната политика.


§ 3. Пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на управителния съвет на Социалноинвестиционния фонд се прекратяват от датата на влизане в сила на закона.


§ 4. Министърът на труда и социалната политика в срок три месеца от влизането в сила на закона урежда правоотношенията, свързани със закриването на Социалноинвестиционния фонд.


§ 5. Трудовите правоотношения със служителите от закрития Социалноинвестиционен фонд се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.


§ 6. Разходите по закриването са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Социалноинвестиционния фонд за 2010 г.
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти