Logo Вторник, 19 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 8 МАЙ 2009 Г. ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СУБСТАНЦИИ С ХОРМОНАЛНО ИЛИ ТИРЕОСТАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ И НА БЕТА-АГОНИСТИ ПРИ ЖИВОТНИ, ОТ КОИТО СЕ ДОБИВАТ СУРОВИНИ И ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г.


Чл. 1. Тази наредба определя ограниченията за:
1. употреба и пускане на пазара на субстанциите по приложения № 1 и 2;
2. употреба на ветеринарномедицински продукти (ВМП), които съдържат субстанциите по т. 1;
3. пускане на пазара на животни и аквакултури, третирани със субстанциите по т. 1 или с ВМП, които ги съдържат;
4. пускане на пазара на суровини и храни, добити от животните или аквакултурите по т. 3.

Чл. 2. Забранено е субстанциите, посочени в приложение № 1, да се пускат на пазара с цел прилагане при животни, чието месо или добити от тях суровини и храни са предназначени за консумация от хора, освен когато са приложени в съответствие с чл. 3.


Чл. 3. Допуска се третирането с терапевтична цел на лицензирани за употреба ВМП, които съдържат:
1. алил тренболон - орално, или бета-агонисти при еднокопитни животни, в случай че продуктите се употребяват в съответствие с указанията на производителя;
2. бета-агонисти - инжективно, за предизвикване на токолиза при крави при отелване.


Чл. 4. Не се допуска:
1. субстанциите, посочени в приложение № 1, и временно до получаването на становище от Европейската комисия за тези от приложение № 2 да се прилагат по какъвто и да е начин на продуктивни животни или аквакултури;
2. отглеждането освен под официален контрол на животни, третирани със субстанциите по т. 1;
3. клането или пускането на животните по т. 2 на пазара;
4. при установено наличие на субстанциите по т. 1 в животни те да се пускат на пазара, освен в случай, че е налице доказателство, че са третирани в съответствие с чл. 5 - 7;
5. да се пускат на пазара за консумация от хора аквакултури, третирани със субстанциите по т. 1, както и преработени продукти, получени от такива аквакултури;
6. да се пуска на пазара месо от посочените в т. 2 животни, както и да се преработва месо от такива животни.


Чл. 5. (1) По изключение от чл. 2 и 4 се допуска:
1. прилагането само върху идентифицирани животни с терапевтична цел на тестостерон или прогестерон и техни производни, които веднага се хидролизират след резорбцията им на мястото на прилагане;
2. третирането на животни с терапевтична цел по т. 1 само от ветеринарен лекар, когато се прилага ВМП, лицензиран за употреба;
3. ветеринарен лекар да прилага ВМП по т. 1 инжективно, а в случай на лечение на овариална дисфункция - чрез вагинална спирала.
(2) Третирането на животни по ал. 1 не се извършва чрез имплантант.
(3) При третиране на животните по ал. 1 ветеринарният лекар вписва в амбулаторния си дневник задължително:
а) вида на третирането;
б) наименованието и срока на годност на приложения ВМП;
в) датата на третирането;
г) идентификационния номер на третирано животно.
(4) Дневникът по ал. 3 се съхранява за срок 3 години и се представя на органите на НВМС при поискване.


Чл. 6. (1) Лечението на животни по чл. 3, т. 1 може да се извършва и от лице, което не е ветеринарен лекар, но под негов контрол и на негова отговорност, а по чл. 3, т. 2 - само от ветеринарен лекар.
(2) Третирането се регистрира от отговорния за животновъдния обект ветеринарен лекар при спазване на изискванията по чл. 5, ал. 3 и 4.
(3) Не се допуска собствениците на животни, суровини и храни от които са предназначени за консумация от хора, да притежават ВМП, които съдържат бета-агонисти за изкуствено предизвикване на токолиза.
(4) Не се допуска лечение на продуктивни животни, вкл. животни за разплод в края на репродуктивния период от живота им, с бета-агонисти, с изключение на случаите на инжективното им прилагане при крави с цел предизвикване на токолиза при отелване.


Чл. 7. (1) По изключение от чл. 4, т. 1 и при спазване на изискванията по чл. 2 се допуска третирането със зоотехническа цел на животни с лицензиран за употреба ВМП, който съдържа субстанция с андрогенно и гестагенно действие.
(2) При условията на ал. 1 се допуска употребата на субстанции с естрогенно действие, когато те са различни от 17бета-естрадиол и неговите естери.
(3) Третирането се регистрира в амбулаторния дневник от отговорния за животновъдния обект ветеринарен лекар при спазване на изискванията по чл. 5, ал. 3 и 4.
(4) Прилагането на субстанциите по ал. 1 и 2 за синхронизиране на еструса или за подготовка на донори и реципиенти за имплантиране на ембриони може да се извършва и от лице, което не е ветеринарен лекар, но под негов контрол и на негова отговорност.
(5) Инверсия на пола се допуска само при млади риби - до 3-месечната им възраст, като това се извършва чрез прилагане на лицензиран за употреба ВМП, който съдържа субстанция с андрогенно действие.
(6) Ветеринарномедицинските продукти по ал. 1 и 2 се прилагат при животни след издаване на рецепта от ветеринарния лекар.
(7) Рецептата по ал. 6 се изготвя в три еднообразни екземпляра - по един за собственика на животновъдния обект или негов представител, за регионалната ветеринарномедицинска служба и за ветеринарния лекар, който я е издал.
(8) Рецептата по ал. 6 не се изпълнява повторно.
(9) При изпълнението на рецептата търговецът на дребно с ВМП или ветеринарният лекар по ал. 6 вписва в екземпляра на собственика или негов представител: "Изпълнена!" и удостоверява това с дата, име и подпис.
(10) Не се третират със зоотехническа цел продуктивни животни, както и животни за:
1. угояване по време на угоителния период;
2. разплод в края на репродуктивния период от живота им.


Чл. 8. Хормонални субстанции и субстанции с бета-агонистично действие може да се прилагат върху животни, при условие че са:
1. включени в състава на лицензиран за употреба ВМП;
2. спазени изискванията по чл. 5 - 7.


Чл. 9. При продуктивни животни не се допуска употребата на:
1. ветеринарномедицински продукти, които съдържат хормоналните субстанции по чл. 8, когато:
а) е с депо действие;
б) карентният му срок е над 15 дни;
в) за него не са известни условията за употреба;
г) липсва аналитичен метод, оборудване или реактиви за доказване на остатъчни количества от хормоналната субстанция в суровини и храни от животински произход;
2. ветеринарномедицински продукт, който съдържа субстанция/и с бета-агонистично действие, е с карентен срок над 28 дни.


Чл. 10. (1) С цел търговия на пазара може:
1. да се пускат животни за разплод в края на репродуктивния период от живота им, които по време на този период са били третирани, както е посочено в чл. 5 - 7;
2. да се полага печатът на Общността, когато се касае за месо, добито от животните по т. 1.
(2) Животните по ал. 1 се съпровождат с декларация, с която собственикът гарантира, че карентният срок на приложения ВМП е изтекъл.


Чл. 11. Търговия с елитни, по-специално: състезателни, циркови или предназначени за развъждане или изложби коне, вкл. и с регистрирани еднокопитни животни, третирани с алил-тремболон или бета-агонисти, при спазване на изискванията по чл. 5 и 6 може да се осъществи и преди изтичане на карентния срок на посочените субстанции, при условие че в паспорта за идентификация на еднокопитни, който ги придружава, са записани видът и датата на третирането им с тях.


Чл. 12. Месо или суровини и храни, добити от животни, третирани със субстанции с естрогенно при спазване на условието по чл. 7, ал. 2, андрогенно, гестагенно или бета-агонистично действие, се пускат на пазара само при условие, че:
1. са спазени изискванията съгласно чл. 8 и 9;
2. карентният срок на съответната субстанция е изтекъл, преди животните да бъдат заклани.


Чл. 13. (1) Право да произвеждат субстанции по чл. 2 - 4 за влагане при производство на ВМП имат само лица, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз за производство съгласно чл. 343, ал. 2 ЗВД.
(2) Субстанциите по чл. 2 - 4 може да се произвеждат, притежават, внасят, съхраняват, търгуват и употребяват само от лица, на които това право е дадено съгласно ЗВД.
(3) Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) извършва проверки за спазване на изискванията, посочени в ал. 1 и 2, съгласно глава единадесета "Ветеринарномедицински продукти", раздел VIII "Държавен ветеринарномедицински контрол на ВМП" от ЗВД, като освен тях извършва и проверки по отношение на субстанциите по чл. 2 - 4 съгласно чл. 16 от Наредба № 119 от 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора (ДВ, бр. 6 от 2007 г.), като тези проверки се извършват без предварително уведомяване, с цел установяване на:
1. притежаване или наличие на забранените субстанции по чл. 2 - 4 и/или ВМП, предназначени за прилагане на животни с цел угояване;
2. незаконно третиране и/или лечение на животни;
3. неспазване на предвидените в чл. 9 карентни срокове;
4. неспазване на ограниченията за употреба на определени субстанции или продукти, посочени в чл. 5 - 7.
(4) При проверките по ал. 3 се вземат и изпитват проби с цел установяване на евентуално наличие на:
1. субстанции, посочени в чл. 2 - 4, в животни, във водата за пиене на животните и на всички места, където животните се държат или отглеждат;
2. остатъчни количества от субстанциите по чл. 2 - 4 в проби от живи животни, в техните екскременти и телесни течности, в животински тъкани и продукти, съгласно приложение № 3 и 4 на наредбата по ал. 3.
(5) Когато предвидените в ал. 3 и 4 проверки покажат наличие на субстанции или продукти, чиято употреба или притежание е забранено, или наличие на остатъчни количества субстанции, чието прилагане спада към незаконно третиране/лечение, те се поставят под официален контрол, докато се приложат мерките, предвидени в ЗВД, изискванията на тази наредба и наредбата по ал. 3.


Чл. 14. (1) Производители и търговци на субстанции с тиреостатично, естрогенно, андрогенно или гестагенно действие и бета-агонисти, както и производители и търговци на ВМП, които ги съдържат, водят дневник, в който в хронологичен ред вписват данните за произведени, придобити и предоставени или вложени в производство на ВМП субстанции по видове и количества, така че да е възможно пълното им проследяване.
(2) В дневника по ал. 1 се вписват и имената на лицата, които са доставили и на които са предоставени субстанциите по ал. 1 или ВМП, които ги съдържат.
(3) Дневникът по ал. 1 се съхранява за срок 3 години от датата на последното вписване и се предоставя на органите на НВМС при поискване.
(4) Когато дневникът по ал. 1 се поддържа на електронен носител, данните от него се представят на органите на НВМС под формата на разпечатка, върху която на ръка са добавени датата, на която е направена, името и подписът на лицето, което води дневника.


Чл. 15. При внасяне от трети страни на животни или аквакултури, месо или продукти, добити от тях, НВМС съблюдава списъците на ЕК, при изготвянето на които е взето предвид дали съгласно законодателството им се разрешава пускането на пазара и прилагането на стилбени, стилбенови производни, техни соли и естери или прилагането на тиреостатични субстанции на животни, чието месо или суровини и храни, получени от тях, са предназначени за консумация от хора.


Чл. 16. Не се допуска внасяне от трети страни по чл. 15 на:
1. животни или аквакултури:
а) когато са третирани по какъвто и да е начин с посочените в приложение № 1, списък А продукти или субстанции;
б) които са третирани с посочените в приложение № 1, списък Б и приложение № 2 продукти или субстанции, освен когато са приложени в съответствие с чл. 5 - 7 и чл. 10 - 12 и има доказателства, че са спазени карентните срокове, определени и регламентирани съгласно международните стандарти;
2. месо, суровини и храни, добити от животните по т. 1.


Чл. 17. При внасяне на животни, предназначени за развъждане, или на разплодни животни в края на репродуктивния период от живота им, както и на месо от тях, от държавите по чл. 15 от ветеринарните власти на страната на произход се изисква ветеринарномедицински документ, чрез който да дадат гаранция, че са спазени изисквания, еквивалентни на посочените в тази наредба, с цел изпълнение на изискванията на раздел V "Мерки при нарушение" на наредбата по чл. 13, ал. 3.


Чл. 18. При внасяне на животни, суровини и храни от трети страни се извършват проверките, предвидени във:
1. Наредба № 47 от 2006 г. за изискванията към граничните инспекционни ветеринарни пунктове и условията и реда за провеждане на граничен инспекционен ветеринарен контрол (ДВ, бр. 43 от 2006 г.), която въвежда Директива 97/78/ЕО от 18 декември 1997 г. на Съвета относно определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, внасяни в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9);
2. Наредба № 5 от 2007 г. за организацията на граничния ветеринарномедицински контрол при внасяне и транзитно преминаване на животни от трети страни на министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 22 от 2007 г.), чрез която е въведена Директива 91/496 от 15 юли 1991 г. на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, внасяни в Общността от трети страни (ОВ L 243, 25/08/1992, стр. 0027) и относно изменение на Директива 89/662/ЕИО от 14 юли 1992 г. на Съвета, Директива от 11 декември 1989 г. на Съвета относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (ОВ L 395/13, 30.12.1989, стр. 202), Директива 90/425/ЕИО от 26 юни 1990 г. на Съвета относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (ОВ L 224/29, 18.08.1990, стр. 53) и Директива 90/675/ЕИО от 10 декември 1990 на Съвета, определящ принципите за организацията на ветеринарните проверки на продукти, влизащи на територията на Общността от трети страни (OB L 373, 31.12.1990 г., стр. 1 - 14).


Чл. 19. (1) Националната ветеринарномедицинска служба предоставя при поискване от Европейската комисия научни данни за субстанциите, посочени в приложение № 2, с цел преоценка на прилаганите мерки.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба сътрудничи на Европейската комисия във връзка с информационната кампания за популяризиране на въведената пълна забрана за употреба на 17бета-естрадиол при продуктивни животни.


Чл. 20. При животни, за които може да се удостовери, че са третирани със 17 бета-естрадиол или негови естери с терапевтична или зоотехническа цел преди 14.10.2004 г., се прилагат изискванията за субстанциите по чл. 5 - по отношение на третирането с терапевтична цел, и по чл. 7 - по отношение на третирането със зоотехническа цел.


Чл. 21. Когато субстанциите, посочени в приложения № 1 и 2, са предназначени за внасяне, производство, съхранение, разпространение, продажба и употреба, може да се притежават само от лица, за които това е предвидено в нормативен акт.


Чл. 22. Който наруши забраните по чл. 2, 4, чл. 6, ал. 3 и 4 и чл. 7, ал. 5 и 10, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 23. Който наруши изискването по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.


Чл. 24. Ветеринарен лекар, който наруши изискването по чл. 11, се наказва с глоба от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение - от 4000 до 8000 лв.


Чл. 25. Който наруши изискването на чл. 12, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 8000 лв.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Аквакултури" са риби и други водни организми.
2. "Андрогенно действие" е действие, аналогично на това, което оказва мъжкият полов хормон - тестостерон.
3. "Бета-агонисти" са субстанции с бета2-адреномиметично действие, които възбуждат пряко бета2-адренорецепторите.
4. "Гестагенно действие" е действието, което притежават хормоните на жълтото тяло.
5. "Депо действие" е удължено действие на ветеринарномедицински продукт.
6. "Еднокопитни" са домашни и диви животни от рода "Еквиде", вкл. зебри, магарета и кръстоски между коне и магарета.
7. "Естрогенно действие" е действие, аналогично на естествените женски полови хормони - естрон, естрадиол и естриол.
8. "Еструс" е разгоненост - състояние на полова възбуда, която настъпва периодично при женски млекопитаещи животни.
9. "Животни" са домашни животни от видовете: едри преживни, свине, овце и кози, домашни еднокопитни животни, домашни птици и зайци, вкл. и диви животни от тези видове, които се отглеждат във ферма.
10. "Идентификация на животните" е система на маркиране с индивидуални ушни марки, тавриране, паспортизация и систематизиране на тези данни в единна информационна система.
11. "Имплантант" е поставена подкожно твърда лекарствена форма, в която е включена субстанция с тиреостатично, хормонално или бета-агонистично действие, с цел постепенното й освобождаване в организма на животните, чрез което се постига стимулиране на работоспособността, продуктивността или растежа им.
12. "Инкреторна" е функцията на жлезите с вътрешна секреция, при което в кръвоносната система се отделят хормонални субстанции.
13. "Инверсия на пола" е промяна на пола под въздействието на хормонални субстанции с андрогенно действие.
14. "Карентен срок" е интервалът от време между последното прилагане на ВМП върху животни при нормални условия на употреба и клането им или получаването на хранителни продукти от тях, който гарантира, че в животинските продукти не се съдържат остатъчни субстанции от ВМП в количества, надвишаващи максимално допустимите стойности.
15. "Ламинит" е заболяване на копитния живец при еднокопитни животни, което се характеризира с възпаление.
16. "Месо" са:
а) всички части на домашния едър рогат добитък (вкл. видовете Bubalus Bubalis и Bison Bison), свинете, овцете, козите и еднокопитните, които са подходящи за консумация от хора;
б) всички части от домашни птици от следните видове: домашни кокошки, пуйки, гвинейски кокошки, патици и гъски, годни за консумация от хора;
в) месо от дивеч - всички части от дивеча, които са годни за консумация от хора;
г) заешко месо са всички части от домашни зайци, които са годни за консумация от хора;
д) месо от дивеч, отглеждан във ферми, са всички части от диви сухоземни бозайници и пернат дивеч, които са развъждани, отглеждани във ферми и заклани в кланица и годни за консумация от хора;
е) мляно месо и месни заготовки;
ж) прясно месо е месо, вкл. опаковано във вакуум или при контролирана атмосфера, което не е претърпяло друга обработка освен охлаждане или замразяване.
17. "Незаконно лечение" е:
а) употребата на неразрешени субстанции или ВМП;
б) прилагането при животни на разрешени за употреба с определени цели и/или при определени условия субстанции или ВМП, които ги съдържат, в нарушение на законодателството на Общността, което ги касае.
18. "Продуктивни животни" са животни, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора.
19. "Продукти от аквакултури" са всички рибни продукти, отглеждани при контролирани условия до пускането им на пазара като храна. Сладководните или соленоводните риби или ракообразни, уловени в тяхната природна среда в млада възраст и отглеждани до достигане на търговска големина за човешка консумация, също се считат за продукти от аквакултури. Риби и ракообразни с търговска големина, уловени в тяхната природна среда и поддържани живи до продажбата им, не се считат за продукти от аквакултури, ако само са поддържани живи, без да са правени опити да бъде увеличена тяхната големина или тегло.
20. "Респираторни проблеми" са проблеми с дихателната дейност.
21. "Стилбени" са синтетични субстанции с естрогенно действие.
22. "Тавриране" е поставяне на траен, изкуствено създаден белег (комбинация от числа, букви или символ) върху открити части на тялото и по-рядко върху копитата и рогата на животно с цел животното да бъде разпознавано.
23. "Тиреостатик" е естествена или синтетична субстанция, която потиска отделянето на хормони от щитовидната жлеза или действа конкурентно на хормоните, които тя отделя, като по този начин оказва стимулиращ прираста ефект.
24. "Токолиза" е отпускане (релаксация) на миометриума на бременна матка чрез пряко възбуждане на бета2-адренорецепторите.
25. "Третиране със зоотехническа цел" е прилагане:
а) на отделно животно на лицензирани за употреба ВМП с естрогенно (при спазване на ограничението за употреба на 17 бета-естрадиол и неговите естери), андрогенно или гестагенно действие, за синхронизиране на еструса и подготвяне на донори и реципиенти за инплантиране на ембриони;
б) върху риби до тримесечна възраст на ВМП, които съдържат субстанции с андрогенно действие с цел инверсия на пола.
26. "Третиране с терапевтична цел" е прилагане на отделно животно на разрешена субстанция от ветеринарен лекар след преглед и при необходимост от:
а) лечение на проблеми с плодовитостта, както и за прекратяване на нежелана бременност;
б) употреба на бета-агонисти за предизвикване на токолиза при крави по време на отелване;
в) лечение на еднокопитни при респираторни проблеми, навикуларна болест и ламинит, както и за предизвикване на токолиза при раждане, когато животните не се отглеждат за месо.
27. "Ферма" е обект, в който се държат или отглеждат животни, за които са предвидени ограничения по тази наредба и от които на пазара се пускат суровини или храни от животински произход за консумация от хора.
28. "Хормонална субстанция" е субстанция с пряко или непряко естрогенно, андрогенно или гестагенно действие.


§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството и за отмяна на директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО, обн. в ОВ, бр. L 125 от 23.5.1996 г.;
2. Директива 2003/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. за изменение на Директива 96/22/ЕО относно забраната за употреба в животновъдството на някои вещества с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти, обн. в ОВ, бр. L 262 от 14.10.2003 г.;
3. Директива 2008/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството, обн. в ОВ, бр. L 318 от 28.11.2008 г.

Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 400, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отменя Наредба № 114 от 2006 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти при животни, отглеждани във ферми на министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 90 от 2006 г.).


Приложение № 1 към чл. 1, т. 1

Списък на забранените субстанции:
Списък А - Забранени субстанции:
- тиреостатични субстанции;
- стилбени, стилбенови производни, техни соли и естери;
- 17 бета-естрадиол и неговите естери.
Списък Б - Забранени субстанции, за които има въведени изключения за употреба - бета-агонисти.


Приложение № 2 към чл. 1, т. 1

Субстанции с временна забрана - с естрогенно (различни от 17 бета-естрадиол и неговите естери), андрогенно или гестагенно действие.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти