Logo Четвъртък, 4 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

В сила от 26.09.2008 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.84 от 26 Септември 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на специализираните карти и регистри и информационна система на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).
(2) Картите и регистрите по ал. 1 са специализирани карти и регистри по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Чл. 2. (1) Обектите по чл. 6, ал. 4 ЗУЧК са публична държавна собственост и включват:
1. морските плажове;
2. брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имотите - държавна собственост, извън границите на населените места;
3. прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони;
4. пясъчните дюни;
5. островите, включително и изградените от човешка дейност.
(2) Обектите по чл. 6, ал. 5 ЗУЧК са публична общинска собственост и включват брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.


Чл. 3. Специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК (наричани по-нататък за краткост "специализирани карти и регистри") и информационната система се създават и поддържат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 4. (1) Специализираните карти и регистри се изработват с цел документиране на пространственото положение и на технически характеристики за обектите по чл. 2.
(2) Специализираните карти и регистри осигуряват информация за:
1. изработване на устройствени схеми и на общи и подробни устройствени планове;
2. опазване на естествения ландшафт и на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;
3. защита на културно-историческото наследство;
4. изработване на инвестиционни проекти;
5. предоставяне на концесия на морските плажове;
6. решаване на други задачи.

Глава втора.
СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ

Раздел I.
Съдържание на специализираните карти и регистри


Чл. 5. (1) Специализираните карти и регистри се изработват на базата на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(2) Специализираните карти на обектите по чл. 2 съдържат елементите на кадастралната карта, допълнени с местоположението и очертанието на тези обекти.
(3) Специализираните регистри на обектите по чл. 2 съдържат описанието на поземлените имоти, в които те са разположени, извлечено от кадастралния регистър на недвижимите имоти, допълнено със специализираните данни - технически, количествени и качествени характеристики, и данни за ползвателите и правата им върху тях.


Чл. 6. (1) Специализираните карти на обектите по чл. 2 съдържат и местоположението на:
1. пешеходни и велосипедни алеи, разделителни пътни ивици и др.;
2. линейни инженерни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
3. естествени и изкуствени водни площи и течения, басейни, корекции на водни течения, сондажи, солници, зауствания на отпадъчни води и др.;
4. огради и други заграждения, които не са имотообразуващи;
5. трайни насаждения и зелени площи, декоративни елементи, монументи и други обекти на изкуството;
6. спортни площадки и съоръжения;
7. границите на охранителните зони "А" и "Б" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
(2) В зависимост от характера на територията с техническото задание за възлагане в съдържанието на специализираните карти може да бъде включено изобразяване и на релефа на земната повърхност.


Чл. 7. (1) Специализираните регистри на обектите по чл. 2 съдържат :
1. основни кадастрални данни за поземлените имоти, в които са разположени: идентификатор, площ, трайно предназначение на територията, адрес;
2. вид на собствеността на поземления имот - публична държавна или общинска собственост;
3. пореден номер на обекта в границите на поземления имот;
4. вид на обекта;.
5. технически, количествени и качествени характеристики;
6. данни за актовете, удостоверяващи правата върху обектите, включително за предоставяне на концесия;
7. регистрационен номер на паспорта на съоръжението.
(2) Специализираните регистри се създават и поддържат във вид съгласно приложение № 1.

Раздел II.
Създаване на специализираните карти и регистри


Чл. 8. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър възлага по реда и условията на Закона за обществените поръчки изработването на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 2 на правоспособни лица по чл. 17 ЗКИР.
(2) Териториалният обхват на обектите по чл. 2, етапите за изработване и специфичните изисквания към специализираните карти и регистри се определят с техническо задание, съставено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съгласувано със съответното отговорно ведомство или общинска администрация.
(3) Органите по ал. 2 съдействат на изпълнителя, като:
1. уведомяват заинтересуваните ведомства и лица за изпълнителя и за началото и времетраенето за извършване на дейностите;
2. предоставят на изпълнителя изходни документи и данни, необходими за работата;
3. осигуряват достъп на изпълнителя до обектите.
(4) За извършване на дейности, свързани с изработването и поддържането на специализираните карти и регистри, собствениците и ползвателите на недвижимите имоти са длъжни да осигуряват свободен достъп в тях.


Чл. 9. (1) За изработването на специализираните карти и регистри Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя за съответната територия кадастрална карта и кадастрални регистри.
(2) За изработването на специализираните карти и регистри се извършват геодезически, фотограметрични и други дистанционни измервания и могат да бъдат ползвани данни от едромащабната топографска карта в мащаб (М) 1 : 5000 или от други специализирани карти и регистри, данни по чл. 97 от Закона за концесиите, както и данни от други източници.
(3) Материалите и данните по ал. 2 се предоставят безвъзмездно от ведомствата и общините в 14-дневен срок от поискването им.


Чл. 10. (1) За извършване на геодезически, фотограметрични и други измервания се използва геодезическата основа на кадастралната карта. Нова работна геодезическа основа се създава при необходимост съгласно изискванията на наредбата по чл. 31 ЗКИР и съгласувано със Службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) За изследване и наблюдение на деформации на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни съоръжения и свлачищни райони могат да се изграждат допълнителни точки от геодезическата основа (визирни стълбове), изискванията към които се определят в техническото задание.


Чл. 11. (1) Пясъчните дюни се заснемат и отразяват в специализираните карти като отделни обекти. В специализирания регистър в графа "Характеристики" се записва техният вид - зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) или облесени дюни.
(2) На брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения - дамби, буни, диги, подпорни стени и др., се заснемат външните очертания, както и насипаните камъни, скални отломки или бетонови блокове за защита на брега. Заснемат се и надземните проводи със стълбовете и съоръженията към тях, масивни парапети, стълби и др.
(3) На яхтени и рибарски пристанища и на водни бази за акостиране на плавателни съдове се заснемат бреговете, кейовете, укрепителните стени, вълноломите, рампите, фаровете, временни складове, резервоари и др.
(4) Крайбрежни езера, лагуни, лимани, влажни зони и острови се заснемат по бреговата им линия. На водните течения се показва посоката им. Водни площи и течения с непостоянно водно ниво или които пресъхват през по-голямата част от годината, се изобразяват с прекъсната линия.
(5) На естествените и изкуствените водни течения с широчина:
1. над 3.М мм (където М е мащабното число на картата) се заснемат двата бряга;
2. от 1.М мм до 3.М мм може да се заснеме само единият бряг, а другият се изобразява чрез измерената широчина на водното течение;
3. по-малка от 1.М мм се заснема и изобразява средната линия на водното течение.
(6) Териториите с естествена растителност или изкуствено озеленяване се заснемат с достатъчен за правилното им изобразяване брой точки. Заснемат се отделно стоящи дървета с диаметър на стеблото, по-голям от 0,4 м, алеи с широчина 1 м или по-голяма, паметници, скулптурни фигури, чешми и др.
(7) На пътищата и улиците се заснемат пътните платна, тротоарите, разделителните ивици, островите, подлезите и надлезите, водостоците, тревните площи, алеите, различните видове настилки и др. Заснемат се и изкопи, насипи, канавки, подпорни стени и други съоръжения. Тротоарите, алеите и разделителните ивици се заснемат, когато широчината им е 1 м или по-голяма.
(8) Надземни тръбопроводи и съоръжения на колони се заснемат чрез опорните им колони. Заснемат се канализационни колектори, съоръжения от пречиствателни станции за питейни и отпадни води и др.
(9) На подземните проводи и съоръжения се заснемат видимите надземни части. Ситуационно се заснемат всички шахти и камери по външните им очертания, кръглите - с една точка в центъра им, а тези над 1 м - по действителните им размери, като се изобразяват мащабно.
(10) На спортните съоръжения се заснемат алеите, игрищата, пистите, площадките, зелените площи, басейните, трибуните и др.
(11) Релефът на терена се изобразява чрез хоризонтали, щрихи и надписани надморски височини на характерни места. При изискване, указано в техническото задание, релефът може да се изобрази само с надморски височини. Нарушените теренни форми се изобразяват със съответните условни знаци.


Чл. 12. (1) За териториите на морските плажове с техническо задание може да се възложи заснемане на преместваеми обекти и съоръжения за нуждите на здравното и санитарно-хигиенното обслужване, спортно-развлекателна дейност, водноспасителна дейност, търговско обслужване и за поддържане на морските плажове - спасителни постове, медицински пунктове, складове, коктейл-барове и заведения за обществено хранене, развлекателни и спортни обекти, детски кътове, павилиони, съблекални, душове и др.
(2) Техническите характеристики и размери за морските плажове и дюни се описват в таблици съгласно приложение № 2 и включват данни за обща площ, чиста активна пясъчна площ, дължини на всяка една от границите, ширини на плажната ивица (средна, максимална, минимална), максимална надморска височина и др.
(3) Размерите на обектите на техническата инфраструктура и на преместваемите обекти, разположени в морските плажове, се описват в табличен вид съгласно приложение № 3.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се съхранява в досие на всеки един от плажовете. Досиетата се създават и поддържат в писмен и цифров вид.


Чл. 13. (1) Границите на охранителни зони "А" и "Б" се определят за територията на Черноморското крайбрежие - урбанизирана и неурбанизирана територия, включително и за островите във вътрешните морски води и териториалното море.
(2) При определяне на границата на охранителна зона "А" се спазват следните изисквания:
1. всяка точка от линията, определяща откъм сушата границата на зона "А", трябва да бъде на разстояние 100 м от най-близката точка от линията на морския бряг, а при наличие на морски плаж и/или пясъчни дюни - от сухоземната граница на плажа или дюните;
2. границата на зона "А" в акваторията се определя на 200 м от линията на морския бряг;
3. за териториите на острови и полуострови границата на зона "А" се отразява само в случаите, когато разстоянието между две срещуположни точки от морския бряг или от морския плаж е по-голямо от 200 м;
4. когато линията на морския бряг е силно начупена, се допуска тя да бъде генерализирана.
(3) При определяне на границата на охранителна зона "Б" се спазват следните изисквания:
1. всяка точка от линията, определяща границата на зона "Б", трябва да бъде на разстояние 2000 м от най-близката точка от линията, определяща сухоземната граница на охранителна зона "А";
2. от обхвата на зона "Б" се изключват урбанизираните територии.
(4) Информацията за границите на охранителни зони "А" и "Б" се съхранява в интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър.
(5) Границите на охранителни зони "А" и "Б" се отразяват върху устройствените планове и схеми и се нанасят в други документи, издавани за нуждите на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството.


Чл. 14. (1) Специализираните карти се създават в цифров и графичен вид, а се поддържат в цифров вид чрез специализираната информационна система.
(2) Специализираните регистри се създават в цифров и писмен вид, а се поддържат в цифров вид.
(3) Информацията за обектите по чл. 2 от специализираната карта в цифров вид се съхранява на отделни слоеве, включващи техническа инфраструктура, водни обекти, благоустройство, релеф и др.
(4) Специализираните карти в цифров вид се изработват във формата на записа по чл. 12, т. 5 ЗКИР.


Чл. 15. (1) Разграфката, номенклатурата и размерите и извънрамковото оформление на листовете на специализираната карта са еднакви с тези на кадастралната карта за съответната територия.
(2) Мащабът на специализираната карта е 1:1000. В зависимост от площта на обектите по чл. 2 с техническо задание може да бъде определен и мащаб 1:500 или 1:2000.
(3) Точността на специализираната карта съответства на точността на кадастралната карта.


Чл. 16. (1) Обектите на специализираната карта се заснемат с оглед мащабното им изобразяване.
(2) Обект, който не може да се изобрази мащабно на картата, се заснема с точка в геометричния му център или с точки по оста му и се изобразява със съответния условен знак.
(3) Обектите се изобразяват и надписват съгласно Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500 (издание на МТРС, 1993 г.), Условни знаци за едромащабни топографски карти в мащаб 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 (издание на МТРС, 1993 г.), Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения (издание на ГУГК, 1984 г.), допълнени с тези от приложение № 4.


Чл. 17. (1) Създаването, поддържането, съхраняването и предоставянето на данните за обектите по чл. 2 от специализираните карти и регистри се осигуряват чрез специализирана информационна система.
(2) Специализираната информационна система поддържа връзка с интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър.

Раздел III.
Приемане на специализираните карти и регистри


Чл. 18. (1) Специализираните карти и регистри се приемат от комисия в състав: председател - представител на Службата по геодезия, картография и кадастър, и членове - представители на Службата по геодезия, картография и кадастър, на областната и общинската администрация, на ведомства и на други заинтересувани лица.
(2) Началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър назначава комисията по ал. 1 в 7-дневен срок от предоставяне от страна на изпълнителя на материалите и данните съгласно приложение № 5.
(3) За приемане на специализирани карти с площ, по-голяма от 10 ха, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да възложи на правоспособни лица по чл. 17 ЗКИР извършване на контролни измервания и проверка на данните. Докладът за резултатите от извършения контрол се представя за работата на комисията по ал. 1.
(4) Комисията по ал. 1 в 30-дневен срок от назначаването й проверява съдържанието и точността на специализираните карти и регистри и взема решение за приемането или неприемането им. За направените констатации и взетото решение се съставя протокол.
(5) На заседанията на комисията задължително присъства без право на съвещателен глас правоспособно лице по чл. 17 ЗКИР, представител на изпълнителя.
(6) В случай на неприемане на специализираните карти и регистри се определя срок за отстраняване на допуснатите несъответствия, след което в 30-дневен срок от повторното им представяне се извършва ново разглеждане.


Чл. 19. (1) Приетите специализирани карти и регистри в графичен, писмен и цифров вид се съхраняват от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Копие от специализираните карти и регистри в цифров вид се предават на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а за обектите общинска собственост - и на съответната общинска администрация.

Глава трета.
ПОДДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ


Чл. 20. Специализираните карти и регистри се поддържат и предоставят чрез специализираната информационна система.


Чл. 21. (1) Поддържането на специализираните карти и регистри в актуално състояние се състои в отразяване на нови обекти или елементи от картата или нови технически характеристики за тях въз основа на информация, предоставена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от възложителите.
(2) Новите обекти или елементи на специализираните карти са заснемат чрез геодезически измервания при спазване на съответните изисквания за изработването им.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Брегова линия" е линията на пресичане на повърхността на сушата с нивото на водата към момента на измерването.
2. "Лагуна" е плитък водоем, отделен от морето с пясъчна ивица, образуван около устията на реките.
3. "Лиман" е територия, в миналото устие на река, а сега покрито с морска вода. Отворените лимани са свободно свързани с морето. Затворените лимани са изолирани от морето от пясъчна преграда.
4. "Влажна зона" е район, включващ езера, блата, мочурища, торфища или други водни площи, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна, полусолена или солена, включително морска вода, чиято дълбочина или отлив не надхвърля 6 м.
5. "Пясъчна дюна" е образувание, формирано от насипване на пясъци под въздействието на вятъра, разположени в близост до морския бряг, непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж. "Пясъчна дюна" включва зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) или облесени дюни.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. До одобряване на формат на записа в цифров вид по чл. 12, т. 5 ЗКИР специализираните карти в цифров вид се създават съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за структура на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории (ДВ, бр. 56 от 1999 г.) и указания на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.


§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


§ 5. Наредбата влиза в сила с обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

Специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК
 
Област: ..............................................................
Община: ...............................................................
 
Населено място: ........................................................
ЕКАТТЕ: ....................................................................
Иденти- Площ Трайно Адрес № на Вид на Площ, Харак- Акт, Регист-
фикатор на предназ-   обекта обектите размери тери- удосто- рацио-
на по- поз. начение     по чл. 2   стики веряващ нен
землен имот, на тери-           правата номер
имот кв. м торията           върху на
                обекта, паспорта
                вкл. на съо-
                концесия ръже-
                и ползване нието
          Морски        
          плажове,        
          брего-        
          укрепи-        
          телни и        
          брегоза-        
          щитни        
          системи        
          и съоръ-        
          жения,        
          крайбреж-        
          ни езера,        
          лагуни,        
          лимани и        
          влажни        
          зони,        
          пясъчни        
          дюни,        
          острови        
Забележка. Специализираният регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК се създава на лист формат А3.


Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2

МОРСКИ ПЛАЖ " наименование "  
    идентификатор    
 
Област: ..................................................................
Община: ..................................................................
 
Населено място: .........................................................
ЕКАТТЕ: ..................................................................
Специализирани данни  
Технически характеристики Площ (кв.м),
  размери (м)
1. Обща площ на плажа  
1.1. Пясъчен плаж:  
1.1.1. Чиста активна пясъчна площ  
1.1.2. Площи, заети от обекти на инфраструктурата, в т. ч.:  

Шахти

 

Бетонови площадки

 

Стълби

 

....................

 

....................

 
1.1.3. Други, в т. ч.:  

Временно заливаеми площи

 

...................

 
1.2. Дюни, обща площ:  
1.2.1. Чиста площ на пясъците в дюните  
1.2.2. Площи от дюните, заети от обекти на инфраструктурата  
1.3. Каменист плаж:  
2. Дължина на бреговата линия  
3. Дължина на сухоземните граници:  
3.1. Северна  
3.2. Южна  
3.3. Източна  
3.4. Западна  
4. Средна ширина на морския плаж  
5. Максимална ширина на морския плаж  
6. Минимална ширина на морския плаж  
7. Максимална надморска височина  
Забележка.


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3

МОРСКИ ПЛАЖ " наименование "  
    идентификатор    
 
Област: ..................................................................
Община: ..................................................................
 
Населено място: .........................................................
ЕКАТТЕ: ..................................................................
     
  I. Трайни обекти  
№ по ред Вид Площ (кв.м)
  Буна  
  Бетонова площадка  
  Крайбрежна алея  
  Стълба  
  Подпорна стена  
  Дамба  
  Сондаж  
  Шахта  
  Пирс (мостик)  
  Други  
     
  II. Преместваеми обекти  
№ по ред Вид Площ (кв.м)
  Спасителен пост  
  Медицински пункт  
  Коктейл-бар  
  Заведения за обществено хранене  
  Батут  
  Бънджи  
  Склад за чадъри и шезлонги  
  Щендер - дюнери  
  Павилион  
  Детски кът  
  Съблекални  
  Душове  
  Водни пързалки  
  Други  


Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3

Условни знаци

За изобразяване и надписване на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК се използват условни знаци съгласно документите по чл. 16, ал. 3, допълнени със:


Пояснение. Знак № 1 се изобразява с кафяв цвят, № 2 - с черен цвят, а знаци № 3 и 4 - с червен цвят.


Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2

Материали и данни, предоставяни от изпълнителя, при изработване на специализираните карти и регистри

1. Обяснителна записка, която съдържа:
1.1. Адрес, местонахождение, предназначение на територията, охранителни зони "А" и "Б", достъп до морските плажове (пешеходен, транспортен), наличие на природни богатства, включително минерални извори, елементи на техническа инфраструктура, брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения, обобщени технически характеристики и размери на плажната ивица.
1.2. Използвани изходни карти, планове и материали, наличие на актове за изключителна държавна собственост, данни за предоставяне на обекта на концесия, опис на точките от държавната геодезическа мрежа, геодезическата мрежа с местно предназначение и работната геодезическа основа, данни за новоизградени геодезически точки.
1.3. Кратко описание на извършените геодезически работи, използваните измервателна апаратура, изчислителни програми, графичен софтуер, мащаб.
1.4. Име на изпълнителя, година и месец на изработване и други характерни особености.
2. Резултати от измерванията в цифров вид.
3. Резултати от изчисляването на координатите на подробните точки в цифров вид.
4. Специализирана карта на обектите по чл. 2 в цифров вид.
5. Специализирана карта на обектите по чл. 2 в графичен вид - 2 бр.
6. Специализиран регистър на обектите по чл. 2 в цифров вид.
7. Специализиран регистър на обектите по чл. 2 в писмен вид - 2 бр.
8. Други материали и данни съгласно техническото задание.
Материалите и данните в цифров вид се предоставят на CD за еднократен запис. Форматът на представяне на данните от преки геодезически измервания е съгласно приложение № 3 от Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 2 от 2002 г.; изм., бр. 16 от 2006 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти