Logo Петък, 22 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 4 АПРИЛ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ И ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г.


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за информиране на българските граждани за вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки.

Чл. 2. Министерството на здравеопазването информира на разбираем език и по достъпен начин българските граждани за условията и реда за вземането и присаждането на органи, тъкани и клетки.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция "Медицински надзор" информират българските граждани по темите:
1. условия и нормативни изисквания за вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки;
2. организационни и медицински аспекти на трансплантацията;
3. морално-етични аспекти на донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки;
4. промоция на доброволното и безвъзмездно даряване на органи, тъкани и клетки.
(2) Информацията се предоставя чрез електронни и печатни медии, като се използват следните форми:
1. пресконференции за средствата за масово осведомяване;
2. излъчване и публикации на информационни материали, дискусии и коментари;
3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) публикации в интернет страницата на Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция "Медицински надзор";
4. издаване на информационни материали на хартиен носител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Информационните материали по ал. 2, т. 4 се разпространяват от регионалните здравни инспекции и се предоставят на лечебните заведения за информиране на гражданите.


Чл. 4. Разходите по информиране на българските граждани за вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки по реда на тази наредба са за сметка на бюджета на Министерството на здравеопазването.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание § 27, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ДВ, бр. 71 от 2006 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2007 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В РЕГИСТРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2019 Г.)

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти