Logo Петък, 22 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 22 МАЙ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО

Издадена от Министерството на културата

Обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се определя редът за воденето и поддържането на регистрите по чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за меценатството.





Чл. 2. (1) В Министерството на културата се водят и поддържат:
1. регистър на меценатите;
2. регистър на организациите, подпомагащи културата.
(2) Регистрите по ал. 1 се водят от определени от министъра на културата длъжностни лица.


Чл. 3. (1) Регистрите по чл. 2 се поддържат върху хартиен носител и в електронна база данни.
(2) Регистрите върху хартиен носител се водят в томове, страниците на които се номерират. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието на регистъра и номерът на тома.
(3) При несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на хартия.

Глава втора.
РЕГИСТРИРАНЕ

Раздел I.
Меценати


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) (1) Физическо или юридическо лице, което е меценат по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за меценатството, подава писмено или по електронен път заявление по образец съгласно приложение № 1 от Закона за меценатството. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.
(2) В заявлението се посочва ЕИК (код по БУЛСТАТ) - за юридически лица и еднолични търговци, съответно ЕГН - за физически лица, и се прилагат заверени копия от следните документи:
1. решението за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние - за юридическите лица с нестопанска цел;
2. заверено копие на договора, сключен между мецената и получателя на безвъзмездната помощ.
(3) При констатиране на непълноти или нередовности в подаденото заявление заявителят се уведомява писмено в 3-дневен срок с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) В регистъра се вписват обстоятелствата по чл. 11, ал. 5 от Закона за меценатството, стойността на предоставената безвъзмездна помощ и данни за получателя й.


Чл. 5. При наличие на обстоятелствата по чл. 15, ал. 1 от Закона за меценатството меценатът не се вписва в регистъра или регистрацията му се заличава.


Чл. 6. Регистърът на меценатите е за служебно ползване. Информацията за вписаните в него обстоятелства се предоставя само на съответните компетентни органи при поискване.

Раздел II.
Организации, подпомагащи културата


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) (1) Организациите, подпомагащи културата по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Закона за меценатството, подават до министъра на културата писмено или по електронен път заявление за вписване в регистъра по образец съгласно приложение № 1 от Закона за меценатството. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.
(2) В заявлението се посочват ЕИК (код по БУЛСТАТ), номерът на решението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието и се прилагат заверени копия от следните документи:
1. решението за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние - за юридическите лица с нестопанска цел;
2. вътрешни правила за осъществяване на дейността по чл. 12 от Закона за меценатството;
3. копия от договорите по чл. 19, ал. 1 от Закона за меценатството.
(3) При констатиране на непълноти или нередовности в подаденото заявление заявителят се уведомява писмено в 3-дневен срок с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) В регистъра се вписват обстоятелствата по чл. 11, ал. 5 от Закона за меценатството, стойността на предоставената безвъзмездна помощ и данни за получателя й.


Чл. 8. При наличие на обстоятелствата по чл. 15, ал. 2 от Закона за меценатството регистрацията на организацията, подпомагаща културата, се заличава.


Чл. 9. Регистърът на организациите, подпомагащи културата, е публичен. Всяко лице може да поиска справка или извлечение от съдържанието на регистъра.

Глава трета.
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ ЗА ВПИСВАНЕ


Чл. 10. В регистъра на меценатите се вписват:
1. входящият номер на заявлението;
2. данните за заявителя:
а) (доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) за меценат - физическо лице - име, презиме, фамилия, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;
б) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) за меценат - едноличен търговец или юридическо лице - наименование на фирмата, номер и партида на съдебна регистрация, номер на фирменото дело, ЕИК (код по БУЛСТАТ), седалище и адрес на управление, трите имена на представляващия, ЕГН, номер на регистрацията в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Министерството на правосъдието, ако има такова;
3. данните за договора:
а) име/наименование на получателя на безвъзмездната помощ;
б) адрес/седалище на получателя на безвъзмездната помощ;
в) вид и стойност на предоставената безвъзмездна помощ;
г) начин на предоставянето на безвъзмездната помощ;
д) срок на действие на договора;
4. данните за извършени нарушения при упражняване на дейността и за наложени санкции;
5. датата на заличаване на регистрацията и основанието за заличаване;
6. промените в обстоятелствата по т. 2, буква "б" и т. 4;
7. отказът за регистрация.


Чл. 11. В регистъра на организациите, подпомагащи културата, се вписват:
1. входящият номер на заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) данните за заявителя - номер и партида на съдебна регистрация, номер на фирменото дело, наименование на фирмата, седалище и адрес на управление, ЕИК (код по БУЛСТАТ), номер на регистрацията в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Министерството на правосъдието;
3. данните за лицето, което представлява организацията по съдебна регистрация - трите имена, ЕГН;
4. данните за извършени нарушения при упражняване на дейността и за наложени санкции;
5. датата на заличаване на регистрацията и основанието за заличаване;
6. промените в обстоятелствата по т. 2 - 4;
7. вътрешните правила в съответствие с чл. 12, ал. 2 от Закона за меценатството;
8. отказът за регистрация.


Чл. 12. (1) В деловодната система на Министерството на културата по реда на тяхното постъпване се вписват всички молби (искания, съобщения, заявления и др.) за вписване в регистрите, като се записват входящият номер на молбата, името на молителя/заявителя или на представляващото го лице.
(2) Номерата в деловодната система са последователни във възходящ ред за календарната година.


Чл. 13. Определено от министъра на културата длъжностно лице проверява наличието на заявлението и приложените към него заверени копия от документи и образува преписка. Върху така образуваната преписка се поставя входящ номер на заявлението и се прави бележка в кой от двата регистъра ще се прави вписване.


Чл. 14. (1) Министърът на културата се произнася по искането за вписване в 7-дневен срок от подаване на заявлението, като издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложения № 2 и 3 от Закона за меценатството или прави мотивиран отказ за регистрация, като писмено уведомява лицето.
(2) Отказът да се извърши вписването се отбелязва в съответния регистър.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) (1) Регистрираните лица - меценати и организации, подпомагащи културата, са длъжни писмено да уведомят министъра на културата за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 7-дневен срок от настъпването им. Промените се заявяват по реда на чл. 4 - за меценатите, и чл. 7 - за организациите, подпомагащи културата.
(2) Промените се вписват в съответния регистър в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1.


Чл. 16. Вписването се извършва ръкописно със синьо или черно мастило или химикал и в електронната база данни.


Чл. 17. В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. При поправка на техническите грешки, допуснати при вписването, длъжностното лице прави забележка и се подписва.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. В края на календарната година наличните данни за обстоятелствата, подлежащи на вписване на хартия и в електронната база данни, се архивират.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за меценатството.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2012 Г.)

§ 8. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти