Logo Събота, 26 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В КИИП

Приета от Общото събрание на КИИП на 01.05.2004 г., изм. с Протокол № 37 от 20.06.2007 г., изм. с Протокол № 43 от 25.01.2008 г., изм. с Протокол № 47 от 24.04.2008 г., изм. с Протокол № 51 от 09.10.2008 г., изм. с Протокол № 96 от 22.02.2013 г., изм. с Протокол № 119 от 24.04.2015 г., изм. с Протокол № 127 от 26.02.2016 г., изм. с Протокол № 141 от 29.09.2017 г., изм. с Протокол № 143 от 24.11.2017 г., изм. с Протокол № 152 от 30.11.2018 г.Раздел I.
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Раздел I.
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (В сила от 01.01.2018 г.)

Раздел I.
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ


Чл. 1. (1) Всички лица с професионална квалификация "инженер" с придобита специалност от направленията, утвърдени в "Класификатора на областите с висше образование и професионалните направления" (ДВ, бр. 64/2002 г.) в областта "Технически науки" могат да упражняват професията "инженер-проектант" след вписването им в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП):
1. регистър на лицата с пълна проектантска правоспособност (ППП) - съгласно чл. 6, т. 1 на ЗКАИИП;
2. регистър на лицата с ограничена проектантска правоспособност (ОПП) - съгласно чл. 6, т. 3 на ЗКАИИП.
(2) (Отм. - 24.04.2015 г.)
(3) (Изм. - 24.04.2015 г.) Вписаните в регистрите за правоспособност инженери предоставят проектантски услуги за една или няколко отделни части от инвестиционния проект, съгласно Наредба 4 на МРРБ за "Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" в съответствие със специалността, придобита във висшето училище и призната от Комисията по регистрите и УС на КИИП.
(4) (Отм. - 2017 г.)
(5) В информационно приложение 2 е посочен детайлизиран списък на частите на проекта, които са определени от нормативен акт или от възложителя.
(6) (Нова - 24.11.2017 г.) Квалификационните характеристики на Националните професионални секции (НПС) са дадени в информационно приложение. Същите се актуализират по предложение на НПС и се приемат с решение на УС.

Чл. 2. (1) В регистрите на КИИП в отделни раздели се водят:
1. лицата, български граждани, получили дипломи за висше образование в акредитирани български висши училища;
2. чужденци и лица с професионална квалификация "инженер", придобита в страна - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети страни;
3. (отм. - 2017 г.)
4. лица с ОПП, които не са членове на КИИП.
5. (отм. - 2017 г.)
6. (отм. - 2017 г.)
(2) Лицата, които желаят да бъдат вписани в регистрите на проектантите с ППП, задължително членуват в КИИП, за което подават Заявление по Образец № 3 и анкетна карта съгласно Информационно приложение 3.
(3) Лицата, които желаят да бъдат вписани в регистрите на проектантите с ОПП и желаят да бъдат членове на КИИП подават Заявление по Образец № 2 и анкетна карта съгласно Информационно приложение 3.
(4) (отм. - 2015 г.)
(5) (отм. - 2017 г.)
(6) (отм. - 2017 г.)
(7) Лицата, които желаят да бъдат вписани в регистрите на проектантите с ОПП, но не желаят да бъдат членове на КИИП, подават Заявление по Образец № 6 и анкетна карта съгласно Информационно приложение 5.


Чл. 3. (1) (изм. - 24.04.2015 г., изм. - 2017 г.) Инженерите, придобили образователно квалификационна степен "бакалавър", могат да кандидатстват за вписване в регистъра на лицата с ОПП като представят диплома за завършено обучение, съответстващо на ниво 6Б от Националната квалификационна рамка по специалност от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране" и доказателства за най-малко четири години стаж по специалността съвместно с проектант/и от същата специалност. Кандидатите подават заявление Образец № 2 до УС на КИИП чрез регионалната колегия на КИИП, в която избират да членуват, както и посочват секция, съответстваща на специалността им.
(2) (изм. - 2017 г.) Инженерите с образователно квалификационна степен "магистър" се вписват в регистъра на лицата с ОПП, ако:
1. са придобили степен "магистърэ, след 5 годишно обучение по специалност от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране" с минимален брой кредити 300.
2. са придобили степен "магистър" след двустепенно обучение по специалността, съответстваща на частта от инвестиционния проект, за която кандидатства инженерът.
3. са придобили степен "магистър" по специалност, съответстваща на частта от инвестиционния проект, за която кандидатстват, след степен "бакалавър" по друга специалност от направление в областта "Технически науки". В този случай е задължително представяне на академична справка за приравнително обучение. Кандидатите подават заявление Образец № 2 до УС на КИИП чрез регионалната колегия на КИИП, в която избират да членуват, както и посочват секция, съответстваща на специалността им.
(3) (изм. - 2017 г.) Инженерите, които не членуват в КИИП (Проектанти без членство), но отговарят на изискванията по ал.(1) и ал.(2) от този член, могат да бъдат вписани в регистъра на лицата с ОПП, след като подадат заявление Образец № 6 до УС чрез Комисията по регистрите. Заявленията се подават в Централния офис на КИИП.
(4) (изм. - 24.04.2015 г.) Инженерите по чл. 2, ал.1, т. 2 подават заявление, Образец № 7 за признаване на професионална квалификация, съгласно ЗППК и за вписване в регистъра на проектантите с проектантска правоспособност, съгласно Изискванията - Приложение 5 до Председателя на Управителния съвет на КИИП.
(5) Проектантите с ОПП имат право до изработват самостоятелно проекти за обекти от V и VI категория. Категориите на обектите са в съответствие с чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(6) (отм. - 24.04.2015 г.)
(7) (изм. - 24.04.2015 г.) Проектантите с ОПП следва да участват в изработването на инвестиционни проекти, работни чертежи и детайли за обекти от І ? ІV категории съгласно чл. 137 от ЗУТ съвместно с проектанти с ППП, които имат право да проектират същата част на проекта по съответната специалност.


Чл. 4. (1) (Изм. - 24.04.2015 г., изм. - 2017 г.) Инженери, които отговарят на изискването за съответната придобита образователно-квалификационна степен на чл.3 от Наредбата и са вписани в регистрите на КИИП като проектанти с ОПП, могат да придобият ППП, ако имат проектантски стаж по специалността:
1. (изм. - 24.04.2015 г.) две години по трудов договор на длъжност проектант в организационна структура/Проектантско Бюро, в състава на която има проектант/и с ППП от същата специалност.
2. четири години като:
а) проектанти на свободна практика, в съответствие с § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗКАИИП;
б) служители на основен трудов договор по служебно или трудово правоотношение на длъжност, за която се изисква образование, съответстващо на професионалната квалификация и придобита специалност, съгласно чл. 1, ал. 1 и придобитата ПП.
(2) (Изм. - 24.04.2015 г., изм. - 2017 г.) Проектантите по ал.1 подават заявление по Образец № 3 до УС на КИИП чрез съответната Регионална колегия като представят доказателства за участие в инвестиционни проекти, изготвени с тяхно участие през време на стажа по специалността, съобразно ал. 1, т. 1 и т. 2. Регионалните колегии на КИИП, при постъпило заявление по чл. 4, ал. 1, сформират Комисия, която е длъжна в рамките на утвърдения график да прегледа всички доказателства към него и да събеседва с кандидата при необходимост.
(3) (Изм. - 24.04.2015 г.) Проектантите по чл. 2, ал. 1, т. 2 кандидатстват за вписване след признаване на професионална квалификация, като подават заявление по Образец № 7 до Председателя на УС на КИИП, чрез Комисията по признаване на професионалните квалификации. На същите Комисията в едномесечен срок дава указания за начина за проверка на изискванията.
(4) (Изм. - 24.04.2015 г.) Проектантите с ППП имат всички права по чл. 7, ал. 7 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).


Чл. 5. (1) (Изм. - 2017 г.) Заявленията по чл. 12, ал.(1) от ЗКАИИП се подават в Регионалните колегии, а в случаите по чл.3, ал.3 и по чл. 4, ал. 3 - в Централния офис на КИИП. Провежда се заседание на Комисия в Регионалната колегия, след което документите, комплектувани ведно с взетото от Регионалната колегия решение, се изпращат в Централния офис, съобразно утвърдения график. 4
(2) Регионалните колегии и Комисията по регистрите разглеждат само заявления, оформени съгласно образците и с приложените редовни документи към тях:
1. (изм. - 24.04.2015 г.) копие от документ за самоличност;
2. (изм. - 24.04.2015 г., доп. - 2017 г.) копие от диплома за завършено висше образование с приложението към нея и академична справка, когато е налице изравнително обучение – при необходимост, по преценка на Комисията;
3. (изм. - 24.04.2015 г.) свидетелство за съдимост - оригинал, валидно към датата на подаването на заявлението;
4. (отм. - 2017 г.) 5. (доп. - 2017 г.) за чуждите граждани - документи, признати и изискуеми съгласно Закона за признаване на професионалните квалификации - ДВ бр.13/2008 г.
(3) (изм. - 2017 г.) За редовни доказателства по чл. 4, ал.(1), т.1 за проектантски стаж се считат:
1. за най-малко две последователни години през последните 5 години - копие от трудова книжка с вписан код по НКПД, или удостоверение от работодателя с посочване на длъжността и кода по НКПД;
2. (изм. - 24.11.2017 г.) Документ от ръководителя на организацията или проектантско бюро, който да удостоверява, че в същата организационна структура работи по договор проектант/и с ППП от същата специалност, с когото кандидатът е работил съвместно през посочения период.
3. Копие от последното удостоверение за ОПП.
(4) (изм. - 2017 г.) За редовни доказателства за най-малко четири последователни години проектантски стаж през последните 7 години в случаите по чл.4, ал.(1), т.2 се считат:
1. (изм. - 24.11.2017 г.) При наличие на трудово или служебно правоотношение:
А) длъжностна характеристика с код по НКПД, отговаряща на специалността, подписана от работодателя;
Б) (изм. - 24.04.2015 г.) Декларация по образец, Информационно приложение 6, включваща списък с проекти, разделен по години и заверен с подпис и печат от проектант с ППП със същата специалност, съвместно с който е работил кандидатът. Списъкът следва да е попълнен във всичките си позиции и колонки, съобразно образеца;
В) Копие от последното удостоверение за ОПП.
2. При кандидати, работили на свободна практика:
А) Декларация по образец, Информационно приложение 6, включващо списък с проекти, разделен по години и заверен с подпис и печат от проектант с ППП със същата специалност, съвместно с който е работил кандидатът. Списъкът следва да е попълнен във всичките си позиции и колонки, съобразно образеца; 5
Б) (изм. - 24.04.2015 г., доп. - 2017 г. ) При необходимост кандидатът представя копия от проекти на хартиен или друг носител, които са заверени с подписи и печати от кандидата и от проектанта с ППП със същата специалност, с когото е работил кандидатът, и от възложителя. За представените проекти, съгласно изискването на чл. 4, ал. 2, кандидатът може да бъде изслушан от Комисията към съответната Регионална колегия, която формулира писмено одобрение или възражение по представянето, което се приобщава към преписката със заявлението на кандидата.
В) Последно удостоверение за ОПП.
(5) (нова - 2017 г.) Доказателства за стаж по специалността в случаите по чл.3, ал.(1) се считат:
1. Копие от трудова книжка с посочен НКПД по съответна специалност и длъжностна характеристика, подписана от работодателя;
2. Доказателство за съвместна работа с проектант от същата специалност, подписано от ръководителя на организацията.
(6) (изм. - 24.04.2015 г., изм. - 2017 г. ) В работата си по вземане на решения за признаване на проектантски стаж или стаж по специалността, съответните комисии в Регионалните колегии, въз основа на свое решение, могат да канят на събеседване кандидатите за уточняване и изясняване на документите и приложенията към тях и да извършват проверки за верността на данните и информацията по чл. 4. Комисиите и Управителният съвет (УС) на КИИП се ръководят от принципа за законосъобразност в интерес на обществото и членовете на КИИП, както и от принципа за консолидиране на изискванията към регулираните професии според Директива 2005/36/ЕС.
(7) (нова - 24.04.2015 г., изм. - 2017 г.) Решенията на УС на КИИП за отказ се обжалват по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗКАИИП.
(8) (нова - 24.04.2015 г.) Всички приложени копия на документи се заверяват с подпис и "вярно с оригинала" саморъчно от кандидата пред приемащия документите.


Чл. 6. (1) (Изм. - 2017 г.) Регионалната колегия се произнася в срок до един месец по заявленията за вписване в регистрите по чл. 1, ал. 1, като становището й се оформя от представителя на съответната професионална секция и Председателя на Регионалната колегия.
(1а) (Изм. - 2017 г.) Заявлението, заедно с оформеното становище в оригинал се изпраща в Комисията по регистрите, съобразно утвърдения график. Всички постъпили заявления от Регионалните колегии и тези от Централния офис по чл. 3, ал. 3 и по чл. 4, ал. 3 се въвеждат в базата данни. Комисията по регистрите разглежда всяка преписка поотделно.
(2) (нова - 2017 г.) В случай, че Комисията по регистрите констатира, че дадено заявление не е снабдено с всички изискуеми документи, кандидатът и Регионалната колегия се уведомяват писмено (по пощата или на електронен адрес) да представят в определен срок изискуемите документи. Допълнително окомплектованата преписка се разглежда на следващо заседание на Комисията по регистрите, съобразно утвърдения график.
(3) (нова - 2017 г.) Комисията по регистрите проверява окончателно данните в приложените към заявлението оригинални документи и при наличие на съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2 от ЗКАИИП включва лицата в списък за утвърждаване от УС на КИИП или, при наличие на несъответствие, представя на УС на КИИП мотивирано становище за отказ. За всяко разгледано 6 заявление, Комисията по регистрите внася предложение до УС на КИИП, който взема решение за вписване или отказ от вписване в регистрите по чл. 1, ал. 1.
(3а) (изм. - 2017 г., стара ал. 3) За всеки от случаите, за който Регионалната колегия (съответно Комисията по регистрите) не се е произнесла окончателно, се уведомява УС на КИИП, който взема решение за включване или за отказ от включване в регистрите по чл. 1, ал. 1.
(3б) (нова - 2017 г.) Решенията на УС се отразяват в Протокол от заседанието на УС и публикуват в сайта на КИИП.
(4) (изм. - 24.04.2015 г., изм. - 2017 г.) Комисията по регистрите изпраща на Регионалната колегия протокол със своите решения за предложения към УС на лицата за вписване в регистрите не по- късно от три работни дни преди заседанието на УС на КИИП.
(5) (изм. - 24.04.2015 г.) Комисията по регистрите чрез Регионалната колегия уведомява кандидата за взетото решение за вписване от УС на КИИП в законоустановения срок. Решенията на УС на КИИП за отказ се мотивират и изпращат на кандидата от Председателя на УС.
(6) (изм. - 24.04.2015 г.) Комисията по регистрите вписва в съответните регистри, утвърдените от УС на КИИП печат и удостоверение за всяка една призната правоспособност по съответната/те част/и на проектите, в срок от един месец.
(7) (отм. - 24.04.2015 г.)
(8) (изм. - 24.04.2015 г., изм. - 2017 г.) Персоналните печати и удостоверения по ал.(6) се получават срещу декларация (Информационно приложение 4), с която проектантът се задължава да ги върне в съответната Регионална колегия или Комисията по регистрите при отпадане на някое от изискванията за придобиване на правоспособност.
(8а) (нова - 24.04.2015 г.) Персонални печати се издават в съответствие с принадлежността към съответната Национална професионална секция /НПС/.
(9) (нова - 24.04.2015 г., изм. - 24.11.2017 г.) Допустимостта за изработване на отделните части на инвестиционните проекти по смисъла на тази Наредба се вписва в удостоверението на ПП на всеки проектант, след писмено заявление за това до Комисията по регистрите и утвърждаване от УС на КИИП.
(10) (отм. - 2017 г.)


Чл. 7. (1) Проектантите по чл. 3, ал. 3 подлежат на ежегодна регистрация съгласно чл. 9, ал. 2 на ЗКАИИП, като за целта заплащат сума за регистрация.
(2) Процедурите по приемането на документите, оценката на съответствието им с изискванията на ЗКАИИП и Устава на КИИП, вписването в регистъра и поддържането му е услуга, чиято цена се определя от УС на КИИП в съответствие с чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗКАИИП.
(3) Общото събрание може да вземе решение за включване на цената на услугата по поддържане на регистъра или на част от нея за своите членове в рамките на годишния членски внос.


Чл. 8. (1) Правоспособността е валидна за всяка календарна година при редовно внесени годишни вноски от членовете на КИИП или съответната сума за регистрация от проектантите, нечленуващи в КИИП.
(2) Проектантите, членове на КИИП, притежаващи една или повече проектантски правоспособности, заплащат по една годишна сума, равняваща се на годишен членски внос, за всяка проектантска правоспособност.
1. (изм. - 24.04.2015 г., отм. - 2017 г.);
2. (изм. - 24.04.2015 г., отм. - 2017 г.)
3. (отм. - 2017 г.)
4. (изм. - 24.04.2015 г., отм. - 2017 г.)
5. (изм. - 24.04.2015 г., отм. - 2017 г.)
6. Когато на един кандидат за член на КИИП, с решение на УС е отказано членство и вписване в регистрите за проектантска правоспособност (ПП), той не заплаща годишен членски внос, но встъпителната му членска вноска не се възстановява.
(3) Проектантите, които не са членове на КИИП, но притежават ограничена проектантска правоспособност, заплащат:
1. (изм. - 24.04.2015 г.) при вписване в регистъра за една правоспособност - една годишна вноска за регистрация;
2. (изм. - 24.04.2015 г.) при вписване в регистъра за повече от една правоспособност - по една годишна вноска за регистрация за всяка правоспособност.
(4) (изм. - 24.04.2015 г.) За лицата, които не са внесли годишните си членски вноски или не са заплатили вноската за регистрация при условията на чл. 8, ал. 2 и ал. 3 на настоящата Наредба в срока, определен от т. 3 на чл. 3.2 от Устава на КИИП, Комисията по регистрите и УС провеждат процедура за отписването им.
(5) Възстановяването на членството в КИИП и включването отново в регистрите за проектантска правоспособност става по общия ред, определен от ЗКАИИП, Устава на КИИП и тази Наредба.
(6) (изм. - 24.04.2015 г.) При отписване от регистрите по чл. 6 на ЗКАИИП лицето се уведомява писмено от съответната Регионална колегия да върне персоналния си печат и удостоверението за правоспособност.
(7) (нова - 24.04.2015 г.) Промяната на членството от една регионална колегия в друга се извършва след подаване на писмено заявление от кандидата до РК, в която желае да се премести. Тази РК по вътрешен служебен ред информира Комисията по регистрите и напуснатата РК.
(8) (нова - 2017 г.) Вписаните в регистрите на КИИП проектанти, които имат повече от една правоспособност, може да заявят пред УС замразяването й за период до 3 последователни години, като през това време заплащат 20% от определената годишна сума за втората правоспособност. След изтичане на 3 години от заявлението за ползване от тази възможност, проектантът следва да 8 активира втората си правоспособност чрез заплащане на пълна вноска за нея, или да заяви отписването й.

Раздел II.
ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА КОНСТРУКТИВНАТА ЧАСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Раздел II.
ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА КОНСТРУКТИВНАТА ЧАСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ (В сила от 01.12.2018 г.)

Раздел II.
ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА КОНСТРУКТИВНАТА ЧАСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ


Чл. 9. С този раздел се уреждат:
1. правата, задълженията и отговорностите на лицата, упражняващи технически контрол /ТК/ по част конструктивна на инвестиционните проекти;
2. условията и редът за оправомощаване и за вписване в регистьра на лицата упражняващи технически контрол по част конструктивна на всички инвестиционни проекти.


Чл. 10. (1) (Изм. - 24.11.2018 г.) Съгласно ЗУТ, Технически контрол по част конструктивна, като оценка за съответствието на инвестиционните проекти, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, се упражнява от физически лица, вписани в Регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) като ТК.
(2) (Изм. - 24.11.2018 г.) Регистърът на лицата, упражняващи Технически контрол по част конструктивна, се изготвя и поддържа от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) съгласно чл. 4.3, ал.2 от Устава на КИИП.
(3) (Изм. - 24.11.2018 г.) Регистърът се актуализира и публикува текущо през годината на интернет страницата на КИИП и ежегодно в ДВ.
(4) Лицата, включени в регистъра, заплащат вноска за регистрация в размер, определян ежегодно и утвърждавана от УС по предложение на НПС.
(5) (Нова - 24.11.2018 г.) Когато с решение на УС е отказано вписване в регистъра за технически контрол, вноската за регистрация не се възстановява на кандидата.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - 24.11.2018 г.) Вноските за регистрация при упражняване на технически контрол по част конструктивна освен за конструкции на сгради и съоръжения и за други специалности се определят при условията на чл. 8, ал. 2.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - 24.11.2018 г.) Технически контрол на конструктивната част на проекта се упражнява за всички инвестиционни проекти, за които се изисква издаване на разрешение за строеж.


Чл. 11. (1) Физическите лица по чл. 10, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. (изм. - 24.11.2018 г.) да са членове на КИИП, регистрирани с ППП и придобита образователноквалификационна степен „магистър-инженер“ по съответната специалност като първо или следващо висше образование;
2. (изм. - 24.11.2018 г.) да имат най-малко десет години трудов стаж в инвестиционното проектиране като членове на КИИП с ППП по същата специалност, от които три през последните пет непосредствено преди момента на оправомощаване;
3. (изм. - 24.11.2018 г.) стажът се доказва с:
а) декларация от кандидата за 10 г. основна дейност като проектант с ППП на свободна практика или във фирма с предмет на дейност „проектиране“;
б) служебна бележка от фирми, където кандидатът е упражнявал проектантска дейност с ППП;
в) удостоверение от НОИ, че кандидатът се е осигурявал като проектант на свободна практика;
г) списък с проекти;
д) регистрирани договори за проектиране.
4. (изм. - 24.11.2018 г.) годините със замразена правоспособност не се признават за проектантски стаж. При замразяване на ППП или отписване от регистъра на КИИП за ППП лицата, оправомощени с ТК губят правата си да упражняват ТК и връщат, както печата за ППП, така и за ТК.
5. (изм. - 24.11.2018 г.) да не са допускали и извършвали нарушения на действащите нормативни документи в проектирането и в дейността си, като технически контрол за последния петгодишен период.
6. (изм. - 24.11.2018 г.) да не са осъждани за дейности, свързани с проектиране или да са реабилитирани.
7. (изм. - 24.11.2018 г.) да не са собственици на фирми, извършващи дейности „строителство”, „строително предприемачество” или „търговия с недвижими имоти”.
8. (изм. - 24.11.2018 г.) да не са служители в органи на администрации със съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни и други регулаторни правомощия, в съответствие с разпоредбите на чл. 230, ал. 3 от ЗУТ.
(2) (Нова - 24.11.2018 г.) Регионалната комисия за ТК има право:
1. да изисква от физическите лица, кандидатстващи за вписване в Регистъра на КИИП за ТК да представят одобрени проекти, изработени от тях, за обекти от V и по-висока категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ;
2. да провежда интервю с физическите лица, кандидатстващи за вписване в Регистъра на КИИП за ТК.


Чл. 12. (1) (Изм. - 24.11.2018 г.) УС на КИИП организира работата за създаване и водене на регистър на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, като създава Комисии за оправомощаване - Централна комисия за технически контроли (ЦКТК) и Регионални комисии за оправомощаване на технически контроли (РКТК).
1. Съставът на РКТК се определя от РР на КИИП по предложение на регионалните професионални секции от членовете на КИИП, оправомощени с ТК.
2. Съставът на ЦКТК се определя от УС на КИИП по предложение на Националните професионални секции КСС, ТСТС и ВС и членовете на УС от членовете на КИИП, оправомощени с ТК.
3. Председателят на ЦКТК се предлага от Ръководствата на НПС КСС, ТСТС и ВС от утвърдения състав на Комисията и се утвърждава от УС.
(2) (Изм. - 24.11.2018 г.) За вписване в регистъра на КИИП физическите лица подават Заявление - Образец № 4, чрез РК на КИИП, в която членуват към момента на подаване на заявлението (без лицата по чл. 2 (1), т.2 – чуждестранни граждани).
(3) (Изм. - 24.11.2018 г.) Кандидатите по чл. 2 (1), т.2 подават заявления за вписване в регистъра на лицата упражняващи ТК по част конструктивна до Председателя на КИИП чрез Централната комисия за технически контрол, като последната в двуседмичен срок дава указания за начина за проверка на изискванията по чл. 4.6 от Устава на КИИП.
(4) (Изм. - 24.11.2018 г.) Заявлението - Образец № 4 се придружава от следните документи:
1. Свидетелство за съдимост - оригинал, валидно към датата на подаването на заявлението;
2. Документ за доказване на проектантски стаж в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 3 от настоящата Наредба.
3. Анкетна карта за доказване на проектантска практика в областта на инвестиционното проектиране, в това число списък - декларация за изготвени конструктивни проекти, съдържащ наймалко 10 проекта за строежи от V и по-висока категория по ЗУТ.
4. копие от диплома за завършено висше образование с приложението към нея.
5. Допълнителни доказателства за проектантска практика с ППП, като препоръки, референции от лица, упражняващи ТК.
6. Декларации, че не са налице ограниченията посочени в чл. 11, ал. 1, т. 5, 6, 7 и 8.
7. Декларация за съгласие за представяне и използване на лични данни.
8. Хронология на трудовия стаж, съгласно Образец № 5.
9. Копие от документ за направена вноска за регистрация.
(5) (Нова - 24.11.2018 г.) Комисиите по ал.1 имат следните правомощия:
1. РКТК приема само документи, оформени съгласно ал. 4. След разглеждането им, в 30 дневен срок, с протоколно решение ги изпраща до ЦКТК с предложение за вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна или с мотивиран отказ.
2. ЦКТК разглежда документацията получена от РКТК и тази получена директно в ЦКТК на заседания по предварително приет график и я внася за утвърждаване в УС на КИИП.
3. Председателят на УС на КИИП издава удостоверение по образец за вписване в регистъра и предоставя личен печат за ТК по съответната специалност в 14 - дневен срок след утвърждаване на кандидата от УС на КИИП.
(6) (Нова - 24.11.2018 г.) При отказ решенията на УС на КИИП се мотивират и изпращат с писмо на кандидата от Председателя на УС в четиринадесет дневен срок.
(7) (Нова - 24.11.2018 г.) Решението на Управителния съвет за отказ за вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол по част конструктивна може да се обжалва от кандидата пред Контролния съвет в 14-дневен срок от получаване на съобщението по реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 13. (1) (Изм. - 24.11.2018 г.) Удостоверението по чл. 12, ал. 5, т. 3 е валидно за срок от 5 години, считано от датата на протоколното решение на УС на КИИП.
(2) (Изм. - 24.11.2018 г.) За подновяване на регистрацията в КИИП, физическите лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна, подават Заявление - Образец № 4а, чрез РК на КИИП, в която членуват към момента на подаване на заявлението (без лицата по чл. 2 (1), т. 2 – чуждестранни граждани).
(3) (Нова - 24.11.2018 г.) Заявлението - Образец № 4а се придружава от следните документи:
1. Свидетелство за съдимост - оригинал, валидно към датата на подаването на заявлението;
2. Списък - декларация за изготвени конструктивни проекти и/или на такива, на които е упражнен технически контрол през последните 5 години.
3. Декларации, че за кандидата не са налице обстоятелствата от чл. 11, точки 5, 6, 7 и 8 от Наредбата.
4. Копие от документ за направена вноска за регистрация.
5. Декларация за съгласие за представяне и използване на лични данни.
(4) (Нова - 24.11.2018 г.) За подновяване на прекъсната регистрация е необходимо кандидатът:
1. да отговаря на условията на чл. 11, ал. 1 от настоящата Наредба;
2. да кандидатства по условията на чл.13, ал. 3
(5) (Нова - 24.11.2018 г.) За подновяване на прекъсната регистрация повече от 3 години е необходимо кандидатът:
1. да отговаря на условията на чл. 11, ал. 1 от настоящата Наредба;
2. да кандидатства по условията на чл. 12, ал. 2 от настоящата Наредба.

Чл. 14. (1) Лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, имат право:
1. (изм. - 24.11.2018 г.) да изискват и да получават разяснения от изпълнителя на проучвателните и проектните работи;
2. да изискват и да ползват всички необходими материали за проверка на обосноваността на проектното решение, на правилността и пълнотата на изчисленията, текстовата и графичната част на проекта;
3. да връщат проекта за отстраняване на допуснати грешки от проектанта, когато не са спазени изискванията на нормативните актове по проектирането или има допуснати грешки и непълноти в изчисленията, текстовите и графичните материали, както и за несъгласуваност с останалите специалности
(2) Лицата, упражняващи технически контрол, подписват и подпечатват с личния печат за ТК конструктивната част на инвестиционния проект - челен лист, обяснителна записка, статико-динамични изчисления, оразмеряване и чертежи по част конструктивна.
(3) При изработване на проект - "възстановяване на строителни книжа" лицето, упражняващо технически контрол подписва и подпечатва проекта и конструктивното становище (експертизата).
(4) (Изм. - 24.11.2018 г.) Лицата, упражняващи ТК, подписват и подпечатват конструктивно - техническото становище в случаите, когато няма необходимост от изготвяне на конструктивен проект, но се издава разрешение на строеж.


Чл. 15. (1) За упражняване на технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти Възложителят сключва договор с физическо лице, вписано в регистъра по реда на чл. 12.
(2) Възложителят може да сключи договор за упражняване на технически контрол по част конструктивна с повече от едно физическо лице, вписано в регистъра, в зависимост от обема, сложността и спецификата на проекта.


Чл. 16. (1) Техническият контрол по конструктивната част на инвестиционните проекти обхваща:
1. Спазване на изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране.
2. Оценка на достоверността на модела на конструкцията, чрез който е извършено нейното статикодинамично изследване, пълнота на текстовите и графичните материали и съответствие на статическите изчисления, оразмеряването и конструирането съобразно нормативните изисквания.
3. Пълнота на проектната документация, съгласно Наредбата 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти.
(2) (Изм. - 24.11.2018 г.) Лицето упражняващо техническият контрол по част конструктивна, оказва методическа помощ в процеса на проектиране.


Чл. 17. Основания за предсрочно отписване от регистъра на лицата, упражняващи ТК на конструктивната част на инвестиционните проекти са:
1. Доказано безотговорно отношение към задълженията си, като лице, упражняващо ТК.
2. Доказана некомпетентност при изпълнение на задълженията си, като лице, упражняващо ТК.
3. Авария на строеж по доказана вина на проектанта и лицето, упражняващо ТК.
4. Нанасяне на щети на трети лица поради наличие на пропуски в подписаната и подпечатана от лицето, упражняващо ТК, проектна документация.
5. (изм. - 30.11.2018 г.) Промяна на някое от обстоятелствата по чл.11.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (изм. - 24.11.2017 г.) Части на инвестиционните проекти изработвани от правоспособни проектанти, вписани в регистрите на КИИП, са:
1. Конструктивна;
2. Водоснабдяване и канализация;
3. Електрическа;
4. Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;
5. Газоснабдяване
6. (изм. - 24.11.2017 г.) Транспортна;
7. (изм. - 24.11.2017 г.) Геодезическа;
8.Технологична;
9. ХМС;
10. ХТС;
11. Геоложка и земна основа;
12. Енергийна ефективност;
13. Пожарна безопасност;
14. План по безопасност и здраве;
15. План за управление на строителните отпадъци.
Забележка: Този параграф се допълва периодично, съобразно промените

§ 2. (Отм. - 2017 г.)

§ 3. (Изм. - 2017 г.) Удостоверението за проектантска правоспособност съдържа задължително следната информация:
1. трите имена на инженера - проектант според личната карта или паспорта и званието "инженер";
2. видът на правоспособността според регистъра за ПП;
3. регистрационния номер според регистъра за ПП;
4. календарната година, за която важи;
5. образователно-квалификационната степен;
6. професионалната квалификация;
7. информация за нормативния акт на УС на КИИП за включване в регистъра за ПП;
8. информация за ограничения при използване на ПП съгласно действащи нормативни документи;
9. частите на инвестиционния проект, които има право да разработва според регистъра за ПП;
10. името и подписът на Председателя на Регионалната колегия на КИИП и печата на регионалната колегия, в която проектантът членува;
11. името и подписът на Председателя на комисията по регистрите на КИИП;
12. името и подписът на Председателя на УС на КИИП и печата на КИИП;
13. наименованието и запазения знак на КИИП.

§ 4. Персоналният печат за проектантска правоспособност съдържа задължително следната информация:
1. трите имена на инженера - проектант според личната карта или паспорта и званието "инженер";
2. видът на правоспособността според регистъра за ПП;
3. регистрационния номер според регистъра за ПП;
4. абревиатурата на името на професионалната секция, в която проектанта членува;
5. свободно означено място за дата и подпис;
6. текст: "важи с валидно удостоверение за ППП за текущата година", в случай, че проектантът притежава ППП;
7. текст: "важи с удостоверението за ОПП за годината", в случай, че проектантът притежава ОПП;
8. текст: "Части на проекта: по удостоверение за ПП";
9. наименованието и запазения знак на КИИП.


§ 5. (Изм. - 30.11.2018 г.) Удостоверението за технически контрол съдържа задължително следната информация:
1. трите имена на лицето-технически контрол според личната карта или паспорта и званието "инженер";
2. текст: "Технически Контрол", указващ предназначението му;
3. частта на инвестиционния проект, на която има право да упражнява ТК;
4. календарната година, за която важи;
5. регистрационния номер според регистъра за ТК;
6. образователно-квалификационната степен;
7. професионалната квалификация;
8. информация за нормативния акт на УС на КИИП за включване в регистъра за ПП;
9. срок на валидност;
10. името и подписът на Председателя на ЦКТК на КИИП;
11. името и подписът на Председателя на УС на КИИП и печата на КИИП;
12. наименованието и запазения знак на КИИП;

§ 6. Персоналният печат за ТК съдържа задължително следната информация:
1. трите имена на лицето-технически контрол според личната карта или паспорта и званието "инженер";
2. регистрационния номер според регистъра за ТК;
3. свободно означено място за дата и подпис;
4. частта на инвестиционния проект, на която има право да упражнява ТК;
5. наименованието и запазения знак на КИИП.
Съгласно Устава на КИИП:
1. (изм. - 31.03.2014 г.) "Проектантски стаж" е времето, през което лицето е упражнявало дейност като инженер-проектант в "инвестиционното проектиране" и "Устройственото планиране", което се доказва в съответствие с изискванията на Наредба за проектантска правоспособност;
2. "Проектантско бюро" по смисъла на този устав е всяка организационна структура, вписана в регистъра на КИИП по чл. 8 на ЗКАИИП от проектант или екип проектанти, която извършва проектантска дейност.

§ 7. (нов - 2017 г.) "Инвестиционен проект" е интелектуален продукт, необходим за извършване на строителство, преустройство, реконструкция, основен ремонт или реставрация и консервация на строежи съгласно категоризацията на строежите по чл. 137 от ЗУТ. Инвестиционният проект съдържа текстова и графична част, изчисления, количества и спецификации, окомплектовани в проектна документация. Инвестиционният проект се съгласува и одобрява и е основание за издаване на разрешение за строеж.

§ 8. (нов - 2017 г.) Проектантите, вписани в регистъра на КИИП, могат да замразят членството си в КИИП до три последователни години, като заплащат 20% от годишния си членски внос .

§ 9. (нов - 2017 г.) Към чл. 1 ал. 1
1. За секция "Технологии" включва освен областите "Технически науки" и "Аграрни науки и ветеринарна медицина".
2. За секция МДГЕ включва "Науки за земята".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 4.2 от Устава на КИИП и чл. 142, ал. 8 от ЗУТ и е приета от Общото събрание на КИИП, проведено на 01.05.2004 г.


§ 2. Изменения, допълнения и указания по прилагането на Наредбата се правят от УС на КИИП.


§ 3. В раздел II на Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС на КИИП с протокол № 37/20.06.2007 г.


§ 4. В Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС на КИИП с протокол № 43/25.01.2008 г.


§ 5. В Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС на КИИП с протокол № 47/24.04.2008 г.


§ 6. В Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС на КИИП с протокол № 51/09.10.2008 г.


§ 7. В Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС на КИИП с протокол № 96/22.02.2013 г.


§ 8. В Наредбата са направени изменения и допълнения приети от УС на КИИП с Протокол №119/24.04.2015 г.


§ 9. Наредбата, съгласно решение, прието от УС на КИИП с Протокол №127/26.02.2016 г., се разделя на две отделни части: Част 1 – засягаща проектантската правоспособност и Част 2 - засягаща Техническия контрол.


§ 10. Изм. - 29.09.2017 г., прието от УС на КИИП.


§ 11. В Наредбата са направени изменения и допълнения, приети от УС на КИИП с Протокол №143/24.11.2017 г.


§ 12. Раздел I на Наредбата влиза в сила от 01.01.2018 г.

§ 13. Раздел II на Наредбата е приет от УС на 30.11.2018 г. и влиза в сила от 01.12.2018 г.


Информационно приложение 1

Информационно приложение 1