Logo Понеделник, 20 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 26 АПРИЛ 2004 Г. ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА КОРАБИТЕ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) С тази наредба се определят условията и редът за извършване на прегледите на кораби и корабопритежатели, видовете прегледи и органите, които ги извършват, за установяване спазването на изискванията за безопасност, сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда и условията за труд и живот на борда на кораба.
(2) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за военни и граничнополицейски кораби.
(3) Прегледите за сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, за съответствието им с изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) се извършват при условията и по реда на наредбата по чл. 60а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Чл. 2. На прегледи по реда на тази наредба подлежат:
1. морските и речните кораби, плаващи под българско знаме, и екипажите им във всички морета и по вътрешните водни пътища на Европа;
2. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) корабите, плаващи под чуждо знаме, и екипажите им, когато се намират във вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България, по искане на администрацията на държавата на знамето, под което плава корабът или корабособственикът, когато това е допустимо от националното и международното законодателство;
3. ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби, независимо от знамето, под което плават, извършващи превози по редовна линия в морските пространства между две български пристанища или между българско и чуждо пристанище;
4. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) корабопритежателите, експлоатиращи кораби, плаващи под българско знаме и попадащи в обхвата на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване (ISM Code) (ДВ, бр. 58 от 1995 г.).


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Речните кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа, не подлежат на прегледи за установяване на съответствието по отношение на условията на живот и труд на борда на корабите съгласно Морската трудова конвенция, 2006 г., приета в Женева на 23.02.2006 г. (ратифицирана със закон, приет от ХL Народно събрание на 27.05.2009 г. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.; в сила за Република България от 20.08.2013 г.; ДВ, бр. 76 от 2013 г.).


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Кораби, извършващи плаване между пристанища и съоръжения в Република България, риболовните кораби, както и плавателни съдове, използвани с нетърговска цел, не подлежат на прегледи за установяване на съответствието по отношение на условията на живот и труд на борда на корабите съгласно изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство освен по искане на корабопритежателя в съответствие с чл. 31з, ал. 2.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) По реда на тази наредба се извършват:
1. прегледите за издаване на корабни свидетелства, за продължаване срока на валидност или за потвърждаване на валидността на издадени корабни свидетелства, изисквани от националното законодателство и от международните договори, по които Република България е страна, с изключение на тези по т. 2;
2. проверките (одити) на морски кораби, плаващи под българско знаме, и на корабопритежателите им за издаване на корабни документи или за потвърждаване валидността на издадени корабни документи, изисквани от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code);
3. проверките за изпълнението на изискванията за сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда;
4. прегледите за безопасното експлоатиране на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби по редовна линия в морските пространства между две български пристанища или между българско и чуждо пристанище.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Прегледите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се извършват за установяване спазването на изискванията за безопасност към отделните видове кораби, тяхната конструкция и корабно оборудване, безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване замърсяването на околната среда. Въз основа на прегледа се издава или заверява съответното свидетелство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Проверките по ал. 1, т. 3 се извършват от Изпълнителна агенция "Морска администрация" в изпълнение на контролните и функции върху корабите, плаващи под българско знаме, по отношение на спазването на нормативно установените административни, технически и социални изисквания.


Чл. 4. (1) Обхватът на прегледите се определя от приложимите изисквания на международните договори, по които Република България е страна, и изискванията на националното законодателство.
(2) Приложимите международни договори, по които Република България е страна, и нормативните актове от националното законодателство са посочени в приложение № 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Прегледите се извършват в съответствие с процедурите, посочени в приложението на Резолюция А. 746 (18) на Общото събрание на Международната морска организация, както е изменено, относно насоките за извършване на прегледи по хармонизираната система за преглед и освидетелстване.

Глава втора.
ИНСПЕКТОРИ


Чл. 5. (1) Прегледите и проверките се извършват от инспектори на Изпълнителна агенция "Морска администрация", осъществяващи държавен контрол на знамето. При извършване на прегледите и проверките инспекторите могат да привличат по своя преценка и други експерти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Прегледите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и глава трета, раздел V могат да бъдат извършвани и от сървейъри на признати по реда на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от 2011 г.) организации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 2 могат да бъдат извършвани и от сървейърите (одиторите) на организациите по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Прегледите по глава пета се извършват от комисия, състояща се от председател и експерти, в която участват най-малко:
1. длъжностно лице от Изпълнителна агенция "Морска администрация";
2. експерт по проектиране на плавателни съдове, плаващи по вътрешни водни пътища, и техните двигатели;
3. експерт по корабоплаване, притежаващ свидетелство на капитан на плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища, което му дава право да управлява плавателния съд, обект на прегледа;
4. експерт по традиционни плавателни съдове, в случай че обект на прегледа е традиционен плавателен съд.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Председателят и експертите от всяка комисия по ал. 4 се назначават със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) При поемане на задълженията си председателят и експертите по ал. 4 подават писмена декларация, че ще ги изпълняват напълно независимо. От длъжностните лица не се изискват декларации.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Разходите за извършване на прегледите и проверките, с изключение на тези по чл. 3, ал. 1, т. 3, са за сметка на корабопритежателя.
(8) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Прегледите и проверките на малки кораби могат да се извършват и от служители, различни от посочените в ал. 1, 2 и 3.


Чл. 6. (1) Инспекторите на Изпълнителна агенция "Морска администрация", осъществяващи държавен контрол на знамето, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. висше образование, специалност "Корабоводене", "Корабни машини и механизми", "Корабостроене" или "Радиоелектроника и свръзки";
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) плавателен стаж най-малко 5 години на длъжност от оперативно или управленско ниво или трудов стаж най-малко 3 години по специалността;
3. писмено и говоримо владеене на английски език, а за прегледи на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа - немски или английски език;
4. преминат 6-месечен стаж под ръководството на инспектор с най-малко две години опит при извършване на проверки и прегледи на кораби;
5. (нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) притежават необходимата квалификация във връзка с прилагането на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство по отношение на условията на труд и живот на борда на корабите;
6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) да притежават необходимата квалификация във връзка с прилагането на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 2 се извършват от инспектори, които отговарят на изискванията по ал. 1 и са преминали курс на обучение по ISM Code.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 4 се извършват от инспектори, които отговарят на изискванията по ал. 1 и имат най-малко две години стаж като инспектори по държавен контрол на знамето.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Служителите по чл. 5, ал. 5 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат средно образование;
2. да притежават правоспособност по Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; доп., бр. 81 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2014 г.);
3. да притежават най-малко една година плавателен стаж, преминат едномесечен стаж под ръководството на инспектор с най-малко 2 години опит при извършване на проверки и прегледи на кораби и положителен резултат от проведен заключителен тест;
4. при отсъствие на плавателен стаж - да имат преминат едногодишен стаж под ръководството на инспектор с най-малко 2 години опит при извършване на проверки и прегледи на кораби и положителен резултат от проведен заключителен тест.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Не могат да бъдат назначавани за инспектори или служители по чл. 5 лица, които работят на кораби, плаващи под българско знаме, или по трудово правоотношение или граждански договор с организации, признати по реда на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Не се допуска извършване на преглед на кораб от инспектор или служител по чл. 5, който има търговски интерес по отношение на проверявания кораб.


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Инспекторите, осъществяващи държавния контрол на знамето, се легитимират с идентификационна инспекторска карта в съответствие с чл. 370, ал. 3 и 4 от Кодекса на търговското корабоплаване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Инспекторите, осъществяващи държавния контрол на знамето, имат право:
1. да се качват на борда на корабите, които плават под българско знаме;
2. да провеждат проучвания, тестове или разследвания, които счетат за необходими, за да се уверят, че разпоредбите на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство се спазват стриктно;
3. да издават предписания и да изискват отстраняването на установените несъответствия;
4. да забранят на кораба да отплава от пристанището, когато установят несъответствия, представляващи сериозно нарушение на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство (включително относно правата на моряците), или представляват сериозна заплаха за безопасността, здравето и сигурността на моряците до предприемането на необходимите мерки за отстраняване на несъответствията;
5. да дават съвети, вместо да постановяват или да препоръчват предприемането на мерки по административен ред, когато не съществува явно нарушение на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство, което би застрашило безопасността, здравето и сигурността на моряците и когато няма регистрирани предишни подобни нарушения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Инспекторите забраняват на кораба да отплава от пристанището в случай на извършена допълнителна проверка, когато констатираните несъответствия не са отстранени в съответствие с дадените предписания по реда на ал. 2, т. 3.

Глава трета.
ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ

Раздел I.
Видове прегледи


Чл. 9. (1) Прегледите на морски кораби за установяване на съответствието им с изискванията на международните договори и националното законодателство по отношение на експлоатацията, за която те са предназначени, за издаване или за потвърждаване на валидността на корабни свидетелства са:
1. първоначални;
2. годишни;
3. междинни;
4. периодични;
5. подновителни;
6. външни прегледи на подводната част на кораба;
7. допълнителни;
8. (нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) прегледи на кораби след преминаването им под българско знаме.
(2) За освидетелстване на годността на конструкцията, оборудването и снабдяването на кораби за превоз на опасни или насипни товари се извършват прегледи за издаване или за потвърждаване на валидността на корабни свидетелства за съответствие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) В случаите, когато международен договор предвижда право на преценка на администрацията при вземане на решение, инспекторът от Изпълнителна агенция "Морска администрация", извършващ прегледите по ал.1, може да вземе решението, след като се увери, че изискванията за безопасност и опазване на морската среда са изпълнени в достатъчна степен по отношение на предназначението на кораба и са приемливи за администрациите на държавите, които той ще посети.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) (1) За установяване на съответствието на морските кораби, които не попадат в обхвата на международните договори, по които Република България е страна, и на корабите от речно плаване с изискванията на националното законодателство по отношение на експлоатацията, за която те са предназначени, за издаване, потвърждаване или за продължаване срока на валидност на корабни свидетелства се извършват прегледи по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 5, 7 и 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) За установяване на съответствието на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища с изискванията на националното законодателство по отношение на експлоатацията, за която те са предназначени, за снабдяването им с необходимите документи се извършват прегледи по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 7 и 8.


Чл. 11. (1) Първоначалният преглед включва:
1. преглед на чертежи, диаграми и друга техническа документация, потвърждаващи, че конструкцията, механизмите, съоръженията, оборудването и снабдяването отговарят на изискванията на международен договор, по който Република България е страна, или на националното законодателство;
2. преглед и изпитания на конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването, както и на тяхната изработка и монтаж за съответствието им с одобрените чертежи, диаграми и другата техническа документация;
3. проверка за наличието на всички свидетелства, книги за записи, ръководства и друга документация, които следва да се намират на борда на кораба.
(2) Първоначален преглед се извършва за издаване на съответно корабно свидетелство на:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) новопостроен кораб преди влизането му в експлоатация или на съществуващ, когато трябва да отговаря на нови изисквания и съответният сертификат ще се издава за първи път;
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)
3. кораб, на който е извършена съществена промяна по конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването, или кораб, чието предназначение или район на плаване са променени;
4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)


Чл. 12. (1) Годишният преглед включва преглед и изпитвания на конструкцията, механизмите, съоръженията, оборудването и снабдяването на кораба за освидетелстване на правилното им поддържане, както и за това, че не са били извършени неодобрени от администрацията на държавата на знамето или от съответната призната организация изменения в тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Годишен преглед се извършва ежегодно за потвърждаване на валидността на съответно корабно свидетелство в период 3 месеца преди или след годишната дата.
(3) Пълнотата и задълбочеността на годишния преглед и необходимостта от допълнителни изпитания се определя от инспекторите, извършващи прегледа, като се отчита общото състояние и/или наличието на съмнения за неправилна поддръжка на конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) За потвърждаване на валидността на свидетелствата на кораби, извършващи стопанска дейност и вписани в регистъра на малките кораби, вместо прегледа по ал. 1 се извършва преглед между втората и третата година считано от датата на издаване на свидетелството.


Чл. 13. (1) Междинният преглед включва преглед на конструкцията, механизмите, съоръженията, оборудването и снабдяването на кораба, включително и преглед на помещения, механизми и оборудване, които не могат да бъдат проверявани в условия на експлоатация на кораба, за установяване съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Междинният преглед се извършва за потвърждаване валидността на съответно корабно свидетелство в период 3 месеца преди или след годишната дата, вместо втория или третия годишен преглед.


Чл. 14. (1) Периодичният преглед се извършва за потвърждаване валидността на съответното корабно свидетелство на товарен кораб и включва:
1. преглед и изпитвания на оборудването и снабдяването за съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна;
2. проверка за наличието на всички свидетелства, книги за записи, ръководства и друга документация, които следва да се намират на борда на кораба.
(2) Периодичен преглед се извършва:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) в период 3 месеца преди или след годишната дата на свидетелството за сигурност на оборудването и снабдяването, вместо втория или третия годишен преглед;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) ежегодно в период 3 месеца преди или след годишната дата на свидетелството за сигурност на радиосредствата.


Чл. 15. (1) Подновителният преглед включва:
1. преглед и изпитвания на конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването за съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна, или на националното законодателство, отнасящи се за съответния корабен документ;
2. проверка за наличието на всички свидетелства, книги за записи, ръководства и друга документация, които следва да се намират на борда на кораба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Подновителен преглед се извършва за издаване или продължаване срока на валидност на съответното корабно свидетелство преди изтичане срока на валидността му, както и на:
1. кораб, на който е изтекъл срокът на валидност на корабните документи и корабопритежателят не го е представил за преглед за подновяването им или заверката в сроковете, изисквани от международните договори, по които Република България е страна, и/или от националното законодателство, като в документите се заверява пропуснатият преглед; корабособственикът се задължава да обясни причината, поради която е пропуснат прегледът;
2. кораб, който е бил служебно отписан от регистъра на корабите на Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.)

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Външен преглед на подводната част на морски кораб се извършва за установяване годността на външната обшивка и устройствата в подводната част за експлоатацията, за която корабът е предназначен.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва, когато корабът е на док, най-малко два пъти за период от 5 години и през интервал от не повече от 36 месеца, а за пътнически кораби - и при извършване на преглед по чл. 15.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" съгласувано с класификационната организация може да допусне единият от прегледите в период от 5 години да се извърши, когато корабът е на вода. Външен оглед на подводната част на танкери и кораби за превоз на насипни товари на възраст над 15 години се извършва само на док. Прегледът трябва да бъде извършен от сервиз, упълномощен от призната класификационна организация и документиран съгласно нейните правила. Копие от документите и резултатите от прегледа трябва да бъдат представени в Изпълнителна агенция "Морска администрация" от признатата класификационна организация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Външен преглед на подводната част на речен кораб се извършва за установяване годността на външната обшивка и устройствата в подводната част за експлоатацията, за която корабът е предназначен, когато корабът е на док. Прегледът се извършва най-малко два пъти за период от 10 години и през интервал от не повече от 60 месеца, а за пътнически кораби - и при извършване на прегледа по чл. 15.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Допълнителен преглед се извършва след отстраняването на открит дефект или несъответствия, причинени от авария, и включва проверка дали:
1. необходимите ремонтни работи или подмяна на корабно оборудване са действително извършени;
2. материалите, изработките и монтажите отговарят на установените технически изисквания;
3. корабът, неговото оборудване и снабдяване са годни за експлоатацията, за която корабът е предназначен.
(2) Допълнителен преглед се извършва за потвърждаване на валидността на съответно корабно свидетелство или за издаване на свидетелство за еднократен преход, заменящо други корабни свидетелства и удостоверяващо, че корабът е годен да плава по предназначение за конкретен преход.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Преглед на кораб след преминаването му под българско знаме се извършва за установяване на действителното състояние на кораба и включва проверка:
1. на състоянието на кораба и корабното оборудване за съответствие с отразеното в документите;
2. след извършване на преглед от предходната администрация, за издаване на документи, били ли са направени промени в разположението на конструкцията, механизмите, оборудването и други елементи, обхванати от прегледа, без разрешение на администрацията;
3. на годността на кораба да плава без опасност за кораба и лицата на борда.

Раздел II.
Ред за извършване на прегледите


Чл. 18. (1) Прегледите се извършват след писмено заявление на корабопритежателя до:
1. директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация", когато прегледът ще бъде извършен в българско пристанище;
2. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", когато прегледът ще бъде извършен в чуждо пристанище;
3. признатата организация, в случаите по чл. 5, ал. 2 и 3; копие от заявлението се изпраща и до Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок:
1. до 7 дни преди датата на прегледа, когато ще бъде извършен в българско пристанище;
2. до 15 дни преди датата на прегледа, когато ще бъде извършен в чуждо пристанище.


Чл. 19. За извършване на преглед корабопритежателят предоставя кораба на удобно и безопасно място, комплектован с правоспособен екипаж и документация, осигурява достъп до помещенията и възможност за провеждане на изпитания на конструкцията, механизмите, оборудването и снабдяването му.


Чл. 20. Изпитвания на конструкцията, механизмите, оборудването и снабдяването на кораба се извършват със съгласието и в присъствието на отговорните лица от екипажа.


Чл. 21. (1) След приключване на прегледа инспекторът (сървейърът) съставя протокол, който се подписва от него и от капитана на кораба или упълномощен представител на корабопритежателя. Въз основа на съставения протокол се издава или потвърждава съответното корабно свидетелство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) В протокола по ал. 1 се описват и откритите несъответствия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Съответното корабно свидетелство се издава или потвърждава след проверка за отстраняване на несъответствията и преди отплаване на кораба.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)
(6) В случаите по чл. 5, ал. 2 и 3 сървейърът на признатата организация изпраща копие от протокола за извършения преглед в Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(7) Протоколите по ал. 1 се съхраняват на борда на кораба, както и в досието на кораба в съответната териториална дирекция "Морска администрация". Копия от протоколите се предоставят на корабопритежателя.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Копия от протоколите от извършените прегледи на условията на живот и труд на борда на кораби, плаващи под българско знаме, се поставят на таблата за съобщения на корабите за информация на моряците.
(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" води регистър за извършените прегледи на условията на живот и труд на борда на корабите, плаващи под българско знаме, и ежегодно, не по-късно от 1 юли на следващата година, публикува годишен доклад за извършените инспекции за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство.


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)

Раздел III.
Проверки (одити) на корабопритежатели и кораби за издаване на свидетелства и за продължаване срока на валидност на издадени свидетелства, изисквани от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване


Чл. 23. (1) Проверките на корабопритежатели и кораби за установяване на съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване (ISM Сode) са:
1. първоначални;
2. годишни;
3. междинни;
4. подновителни;
5. допълнителни.
(2) На корабопритежатели се извършват проверките по ал. 1, т. 1, 2 и 4.
(3) На кораби се извършват проверките по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.
(4) Проверките се извършват в съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване и Резолюция А.913(22) на Международната морска организация.


Чл. 24. (1) Първоначалната проверка за издаване на документ за съответствие на компанията включва освидетелстване, с представяне на обективни доказателства, че бреговата система на компанията за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване:
1. съответства на изискванията на ISM Сode;
2. е в действие в бреговото управление и на корабите не по-малко от 3 месеца преди извършване на проверката;
3. има записи от вътрешен одит, извършен от компанията, доказващи, че системата се прилага ефективно.
(2) Първоначалната проверка се извършва на:
1. новосъздадена или съществуваща компания, експлоатираща кораби, попадащи в приложното поле на ISM Сode;
2. компании, експлоатиращи кораби, непопадащи в приложното поле на ISM Сode, които желаят извършване на освидетелстване за съответствие с неговите изисквания.


Чл. 25. (1) Първоначалната проверка на кораб за издаване на свидетелство за управление на безопасността се извършва след извършване на проверката по чл. 24 на следните кораби:
1. новопостроен или новозакупен кораб;
2. кораб, плавал под чуждо знаме, преди вписването му в регистъра на корабите в Република България;
3. кораб, чиито документи за съответствие с изискванията на ISM Code са с изтекъл срок, преди пускането му в експлоатация.
(2) Първоначалната проверка на всеки кораб на компанията за издаване на свидетелство за управление на безопасността включва освидетелстване с представяне на:
1. обективни доказателства, че корабната система за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване съответства на изискванията на ISM Сode и се прилага ефективно;
2. копие на документа за съответствие на компанията, в чийто обхват се включва този тип кораби;
3. обективни доказателства, че системата за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване на компанията е в действие не по-малко от 3 месеца преди извършване на проверката;
4. записи от вътрешен одит, извършен от компанията, доказващи, че системата се прилага ефективно.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Годишната проверка се извършва за потвърждаване валидността на документа за съответствие на компанията ежегодно в период 3 месеца преди или след годишната дата.
(2) Годишната проверка на системата на компанията за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване се извършва за установяване на:
1. ефективното функциониране на системата;
2. съответствието на измененията в системата с изискванията на ISM Сode;
3. наличие на записи за най-малко по един кораб от всеки тип, включен в документа за съответствие на компанията.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Подновителната проверка се извършва за подновяване на документа за съответствие и свидетелството за управление на безопасността.
(2) Подновителната проверка на системата за управление на безопасността на компанията се извършва за установяване на:
1. ефективното функциониране на системата;
2. съответствието на измененията в системата с изискванията на ISM Сode.


Чл. 28. (1) Допълнителната проверка се извършва за потвърждаване на валидността на документа за съответствие и свидетелството за управление на безопасността.
(2) Допълнителната проверка на системата за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване на компанията включва проверка:
1. за потвърждаване ефективното функциониране на системата след претърпяна авария с кораб на компанията;
2. за установяване отстраняването на съществените несъответствия, установени при проверка по реда на държавния пристанищен контрол.


Чл. 29. (1) Междинната проверка се извършва за потвърждаване валидността на свидетелството за управление на безопасността в период между втората и третата година преди датата, на която изтича валидността му.
(2) Междинната проверка на корабната система за управление на безопасността включва проверка:
1. на ефективното функциониране на системата;
2. за съответствието на измененията в системата с изискванията на ISM Сode.


Чл. 30. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" признава документа за съответствие на компанията или свидетелството за управление на безопасността, издадени от администрацията на държава - член на Европейския съюз, или от призната от нея организация.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" признава документите за съответствие на компанията и свидетелствата за управление на безопасността, издадени от администрациите на държави, които не са членки на Европейския съюз, или от признати от тях организации, ако бъде установено, че са спазени изискванията на тази наредба.

Раздел IV.
Проверки на изпълнението на изискванията за сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяване на околната среда


Чл. 31. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва внезапни (неоповестени) проверки на корабите, плаващи под българско знаме, за контролиране изпълнението на изискванията за безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда и на изпълнението на делегираните задължения на признатите организации.
(2) Кораб, плаващ под българско знаме, задържан от чужда администрация по реда на държавния пристанищен контрол, подлежи на проверка от Изпълнителна агенция "Морска администрация" не по-късно от 30 дни след освобождаването му.
(3) В случаите по ал. 2 разходите за извършване на проверката са за сметка на корабопритежателя.

Раздел V.
Прегледи и проверки на условията на живот и труд на борда на кораба (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) На преглед по реда на този раздел подлежат:
1. всички кораби, плаващи под българско знаме, попадащи в обхвата на чл. 31з, ал. 1 и 2, за удостоверяване тяхното съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство по отношение условията на живот и труд на борда и за издаване на морско трудово свидетелство;
2. всички кораби, плаващи под българско знаме, непопадащи в обхвата на чл. 31з, ал. 1 и 2, които подлежат на прегледи по реда на тази наредба за установяване на съответствието по отношение на условията на живот и труд на борда на корабите съгласно изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство;
3. всички кораби, които не попадат в обхвата на т. 1 и 2, по искане, отправено от корабопритежателя.


Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Прегледите за издаване или за потвърждаване на валидността на Морското трудово свидетелство са:
1. първоначални - за издаване на Морско трудово свидетелство;
2. междинни - за потвърждаване на Морско трудово свидетелство;
3. подновителни - за издаване на Морско трудово свидетелство.
(2) Прегледът включва инспектирането на обстоятелствата, посочени в приложение № 4.


Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Първоначалният преглед включва преглед на обстоятелствата, посочени в приложение № 4, и се извършва на всички кораби, на които до момента не е издавано Морско трудово свидетелство.


Чл. 31г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Междинният преглед се извършва за проверка на съответствието с изискванията, посочени в приложение № 4, между втората и третата година от годишната дата на издаване на Морското трудово свидетелство. С междинния преглед се цели осигуряване на постоянно съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство и потвърждаване на издаденото Морско трудово свидетелство.


Чл. 31д. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Подновителният преглед се извършва на кораб преди изтичане валидността на издаденото му Морско трудово свидетелство или след отнемането му.
(2) Когато подновителният преглед е извършен в срок до три месеца преди изтичане на съществуващото свидетелство, новото Морско трудово свидетелство се издава със срок на валидност от датата на извършване на прегледа за подновяване на свидетелството за период, ненадвишаващ пет години от датата на изтичане на съществуващото Морско трудово свидетелство.
(3) Когато подновителният преглед е извършен повече от три месеца преди датата на изтичане на съществуващото свидетелство, новото Морско трудово свидетелство се издава със срок на валидност за период, ненадвишаващ пет години от датата на извършване на прегледа за подновяване на свидетелството.
(4) Подновителният преглед включва преглед на обстоятелствата, посочени в приложение № 4.


Чл. 31е. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Допълнителни проверки се извършват след констатиране на несъответствия по време на извършване на междинен или подновителен преглед въз основа на предписанията на проверяващия инспектор.
(2) Допълнителна проверка се извършва при подадена от член или членове на екипажа жалба в случаите, когато по преценка на инспектора жалбата не е необоснована и при наличие на сериозни несъответствия по отношение на изпълнението на мерките, посочени в Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.
(3) Инспекторите запазват конфиденциалността на източниците на жалби и оплаквания, съдържащи твърдения за опасност или несъответствие по отношение на условията на живот и труд на моряците или нарушения на законодателството и по никакъв начин не информират корабопритежателя, представителя на корабособственика или оператора на кораба, че дадена инспекция е извършена като следствие от такава жалба или оплакване.

Раздел VI.
Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)


Чл. 31ж. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Корабите, посочени в чл. 31а, т. 2, са обект на преглед за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство по отношение условията на живот и труд на борда, така както са изброени в приложение № 4, на интервали не по-големи от 3 години.
(2) На корабите, посочени в ал. 1, не се издава Морско трудово свидетелство, а се предоставя протокол, отразяващ резултатите от извършената проверка, който трябва да бъде съхраняван на борда. Копие от протокола се разгласява по реда, установен в чл. 21, ал. 8.


Чл. 31з. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Всеки морски кораб, плаващ под българско знаме:
1. с брутен тонаж 500 или повече тона, който извършва международни рейсове,
2. с брутен тонаж 500 или повече тона, който извършва рейсове от чуждо пристанище или между пристанища в друга държава,
задължително трябва да бъде снабден с Морско трудово свидетелство и приложена към него Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г.
(2) Кораб, непопадащ в обхвата на т. 1 и 2 от ал. 1, се снабдява с Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. по искане, отправено от корабопритежателя.
(3) Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. се състои от две части. Част първа се съставя от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и съдържа областите, обект на преглед съгласно приложение № 4, националните изисквания за прилагане на Морската трудова конвенция от 2006 г. относно условията на живот и труд на моряците, препратки към разпоредбите на националното законодателство по отношение на определена категория кораби, вписване на всички равносилни по същество мерки съгласно чл. VI, ал. 3 и 4 от Морската трудова конвенция от 2006 г. и посочване на изключенията, ако са предоставени такива, съгласно глава трета от Морската трудова конвенция от 2006 г. Част втора от Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. се съставя от корабопритежателя и съдържа мерките, предприети от корабопритежателя, осигуряващи текущо съответствие с националните изисквания относно условията на живот и труд на моряците, между прегледите и предложените мерки за постигане на непрекъснато подобрение.
(4) Морското трудово свидетелство, допълнено с Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г., представлява prima facie доказателство, че на кораба е извършен надлежен преглед и че изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство относно условията на живот и труд на моряците са спазени.


Чл. 31и. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Морско трудово свидетелство се издава на всеки кораб, на който е извършен първоначален или подновителен преглед и за който е удостоверено, че всички елементи, посочени в приложение № 4 към наредбата, отговарят на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и на националното законодателство.
(2) Морското трудово свидетелство се издава за срок от пет години.
(3) Морското трудово свидетелство е валидно само при условие, че в рамките на петгодишния период на валидност на свидетелството е извършен поне един междинен преглед.
(4) В случай че се извършва само един междинен преглед, а периодът на валидност на Морското трудово свидетелство е пет години, то този преглед се извършва между втората и третата годишни дати от издаването му.
(5) Свидетелството се препотвърждава след извършването на междинен преглед, при който се установи, че корабът отговаря на всички изисквания съгласно приложение № 4.


Чл. 31к. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Временно морско трудово свидетелство може да се издава след извършване на преглед по реда на този раздел в следните случаи:
1. на нови кораби - при пускането им в експлоатация;
2. при смяна на знамето, под което плава корабът;
3. при промяна на корабопритежателя;
4. на кораб, на който е извършена съществена промяна на конструкцията и/или помещенията му;
5. на кораб, който е бил служебно отписан от регистъра на корабите;
6. на съществуващи кораби, които за пръв път изпълняват всички изисквания на конвенцията.
(2) Временното морско трудово свидетелство се издава след извършен преглед, удостоверяващ изпълнението, доколкото е практически възможно, на изискванията, посочени в приложение № 4, и при условие, че:
1. корабопритежателят представи одобрени процедури, които гарантират спазването на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г., и националното законодателство;
2. капитанът на кораба декларира, че е запознат с посоченото в т. 1 законодателство;
3. на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или на призната организация, надлежно упълномощена за целта, е предадена изискващата се информация за издаването на Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.
(3) Временното морско трудово свидетелство се издава за период не по-дълъг от шест месеца. Не може да се издава повторно Временно морско трудово свидетелство.
(4) Преди изтичането на Временното морско трудово свидетелство се извършва преглед в съответствие с този раздел, за да се издаде Морско трудово свидетелство. Временното морско трудово свидетелство се издава само еднократно, като за периода, за който е в сила то, не е нужно издаването на Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.


Чл. 31л. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Резултатите от проверките по чл. 31е, ал. 1, извършени по отношение на съответния кораб, и всички значителни несъответствия, установени по време на тези прегледи и проверки, се записват в протокол, като се посочва датата, на която установените несъответствия са били отстранени. Протоколът заедно с превод на английски език се вписва или прилага към Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.
(2) Информация относно резултатите и данните по ал. 1 се предоставя на моряците, на инспекторите, осъществяващи държавен контрол на знамето и държавен пристанищен контрол, и на представители на организациите на корабособствениците и на моряците в Република България.


Чл. 31м. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) На борда на всеки кораб, попадащ в обхвата на чл. 31з, ал. 1, т. 1 и 2, трябва да има валидно Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. заедно с превод на английски език. Копия от тези документи се съхраняват на явно и достъпно за моряците място.
(2) При поискване и в съответствие с изискванията на националното законодателство копия от тези документи се предоставят на моряците, на инспекторите, осъществяващи държавен контрол на знамето и държавен пристанищен контрол, и на представители на организациите на корабособствениците и на моряците в Република България.


Чл. 31н. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Морско трудово свидетелство престава да е валидно, ако:
1. съответните прегледи не са извършени в рамките на определените в чл. 31г и 31д срокове;
2. свидетелството не е потвърдено в съответствие с чл. 31г;
3. корабът смени знамето, под което плава;
4. корабопритежателят престане да носи отговорност за експлоатацията на кораба;
5. са направени значителни промени в конструкцията или оборудването, установени в глава трета от Морската трудова конвенция от 2006 г.
(2) В случаите, изброени в ал. 1, т. 3 - 5, ново Морско трудово свидетелство се издава само когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" в резултат на извършен преглед установи, че корабът отговаря на изискванията на чл. 31и, ал. 1.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" отнема издаденото Морско трудово свидетелство, когато установи, че съответният кораб не отговаря на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и на националното законодателство, регламентиращи условията за живот и труд на борда на кораба, и когато не са предприети изискващите се коригиращи действия.
(4) Когато органът по ал. 3 преценява дали да отнеме издаденото Морско трудово свидетелство, той следва да отчита сериозността или честотата на повтаряне на несъответствията.
(5) След отнемане на Морското трудово свидетелство корабопритежателят има право да предприеме действия за издаване на ново такова свидетелство.

Глава четвърта.
ПРОВЕРКИ И ПРЕГЛЕДИ ЗА БЕЗОПАСНОТО ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА РО-РО ФЕРИБОТИ И ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ


Чл. 32. Проверките и прегледите по тази глава са:
1. първоначална проверка на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби;
2. първоначална проверка на компания, която ще експлоатира най-малко един ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб;
3. първоначален специфичен преглед;
4. редовен специфичен преглед;
5. контролен преглед.


Чл. 33. (1) Първоначалната проверка на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби се извършва за установяване наличието на:
1. валидни корабни документи на борда на кораба, издадени в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 86 КТК - за кораби, плаващи под българско знаме;
2. валидни корабни документи, издадени от администрацията на държавата на знамето или от призната от нея организация - за кораби, плаващи под чуждо знаме;
3. валидни документи, издадени след извършен преглед, в съответствие с процедурите, посочени в приложението на Резолюция А. 746 (18) на Общото събрание на Международната морска организация относно насоките за извършване на прегледи по хармонизираната система за преглед и освидетелстване;
4. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) съответствие със стандартите за присвояване на клас, определени от правилата на организация, призната по реда на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели или от държава - член на Европейския съюз, или от правилата, приети като еквивалентни от администрацията на държавата на знамето за построяване и поддръжка на корпуса, машинното отделение, електронното и контролното оборудване;
5. записващо устройство за данните от плаването, съдържащо информация, необходима в случай на разследване на инцидент, и съответстващо на стандартите, посочени в Резолюция А. 861 (20) от 27 ноември 1997 г. на Международната морска организация; за записващи устройства, монтирани на борда на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби, построени преди влизането в сила на тази наредба, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да предвиди изключения по отношение на съответствието с някои от тези изисквания, когато установи, че не е възможно съвместяване на част от наличното оборудване с работата на записващото устройство;
6. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) съответствие с изискванията за специфична устойчивост, посочени в анекса на Резолюция 14 от 1995 г. на Конференцията на страните по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с Протокола от 1988 г. (SOLAS 74/78), ратифицирана с Указ № 2250 от 1983 г. на Държавния съвет на Народна република България - ДВ, бр. 61 от 1983 г., в сила за Република България от 2.02.1984 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) - по отношение на ро-ро фериботи, а когато е приложимо - и по отношение на високоскоростните пътнически кораби.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва преди началото на оперирането на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби по редовна линия, а на такива, оперирали по редовна линия до влизане в сила на тази наредба - в срок до 12 месеца от датата на влизането и в сила.


Чл. 34. (1) Първоначалната проверка на компания се извършва за установяване спазването на изискванията на чл. 33 и на следните изисквания на борда на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби на компанията:
1. капитанът да разполага с необходимите навигационни карти и технически средства, отнасящи се за района на плаването, както и с необходимата информация за наличните брегови системи за контрол на корабоплаването, преди началото на експлоатацията на линията;
2. прилагане на изискванията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация относно безопасността на пътниците;
3. всяка повреда или деформация на врати във външната обшивка и площта от обшивката около тях, която би могла да застраши водонепроницаемостта на ро-ро ферибота или на високоскоростния пътнически кораб, както и повреди и дефекти в механизмите за затваряне и укрепване на тези врати се докладват незабавно на администрацията на държавата на знамето и на приемащата държава и се създава организация за тяхното своевременно отстраняване;
4. преди отплаването има актуален план за предстоящия рейс, изготвен в съответствие с Резолюция А.893(21) на Общото събрание на Международната морска организация;
5. пътниците са запознати с предлаганите услуги и помощта, която се оказва на възрастни хора и инвалиди, и тази информация е предоставена в подходящ вид за пътниците с увредено зрение.
(2) Първоначалната проверка на компанията се извършва преди пускането на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби в експлоатация, а на компания, експлоатирала такива кораби до влизане в сила на тази наредба - в срок до 12 месеца от датата на влизането и в сила.


Чл. 35. Компанията декларира предварително съгласие да допусне Изпълнителна агенция "Морска администрация" или администрацията на всяка съществено заинтересована държава до участие или сътрудничество при разследване на морски инцидент, както и да предостави достъп до информацията, съдържаща се в записващото устройство на нейните ро-ро фериботи или високоскоростни пътнически кораби, които са предизвикали или претърпели такава авария или инцидент.


Чл. 36. (1) Първоначалният специфичен преглед на кораба се извършва за установяване на годността му за безопасна експлоатация.
(2) Първоначалният специфичен преглед се извършва преди пускането в експлоатация на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби, а на такива, експлоатирани до влизане в сила на тази наредба - в срок до 12 месеца от датата на влизането и в сила.
(3) За ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб, който не е започнал да оперира по редовна линия, Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя дата за първоначален специфичен преглед в рамките на 1 месец след получаването на доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 33 и 34.


Чл. 37. (1) Редовен специфичен преглед на ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб се извършва веднъж на всеки период от 12 месеца, както и след:
1. извършен ремонт;
2. извършени големи конструктивни изменения;
3. извършени съществени модификации;
4. промяна на управлението на компанията;
5. промяна на знамето на кораба;
6. промяна в класа на кораба.
(2) Първият редовен специфичен преглед се извършва преди изтичане на периода от 12 месеца след първоначалния специфичен преглед на кораба.
(3) В случаите по ал. 1, т. 4, 5 и 6, след като се вземат предвид проверките и прегледите, които са били извършени преди тези промени, и при условие, че тези промени не засягат безопасното опериране, ро-ро фериботът или високоскоростният пътнически кораб може да бъде освободен от извършването на редовен специфичен преглед.
(4) Разходите, свързани с прегледите, са за сметка на корабопритежателя, включително и когато са установени несъответствия, водещи до забрана за опериране по линията.


Чл. 38. (1) При извършване на първоначалния и редовния специфичен преглед се проверява спазването на изискванията на чл. 33 и на международните договори, по които Република България е страна, които се отнасят до конструкцията, деленето на отсеци и устойчивостта, машините, механизмите и електрическите уредби, натоварването, противопожарната система, максималният брой пътници, спасителните средства, превоза на опасни товари, радиокомуникациите и корабоводенето.
(2) Първоначалният и редовният специфичен преглед включват най-малко:
1. запускане на аварийния генератор;
2. проверка на аварийното осветление;
3. проверка на аварийния източник на електрозахранване за радиооборудването;
4. тест на вътрешнокорабната високоговорителна система за съобщения;
5. провеждане на противопожарна тренировка, включваща демонстриране на уменията на екипажа за използване снаряжението на пожарникаря;
6. проверка на работата на аварийната пожарна помпа при два пуснати пожарни шланга, свързани към пожарната магистрала;
7. тестване на средствата за дистанционно аварийно спиране на подаването на гориво към котли, главни и спомагателни двигатели, както и за спиране на вентилатори;
8. тестване на средствата за локално и дистанционно затваряне на противопожарните клапани;
9. тестване на системите за откриване и известяване за пожари;
10. тестване на правилното затваряне на противопожарните врати;
11. проверка на работата на осушителните помпи;
12. проверка на затварянето на вратите във водонепроницаемите прегради от местните и от дистанционните постове за управление;
13. демонстрация, доказваща, че лицата от екипажа, заемащи съответните длъжности на кораба, са запознати с плана за борба за живучест на кораба;
14. спускане поне на една дежурна лодка и една спасителна лодка на вода, запускане и тестване на системите им за задвижване и управление на руля и вдигането им обратно на борда;
15. проверка на всички спасителни и дежурни лодки за правилното им оборудване съгласно инвентарния списък;
16. тестване на системите за основно и аварийно управление на руля;
17. проверка на системата за планиране на поддръжката на борда на кораба;
18. проверка на степента на познаване и ефективното изпълнение на процедурите за безопасност, аварийните процедури, процедурите по поддръжката, работните процедури, процедурите за безопасност на пътниците, процедурите за работа на мостика, товарните операции и операциите, свързани с обработката на транспортни средства;
19. проверка на способността на екипажа да разбира, отдава и изпълнява заповеди и инструкции, а също и да докладва на работния език, вписан в корабния дневник;
20. проверка на свидетелствата за специална подготовка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Свидетелствата за правоспособност на чужденци - членове на екипажа на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби, плаващи под българско знаме, се признават съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България.


Чл. 39. Контролният преглед се извършва по време на оперирането по редовната линия за потвърждаване, че ро-ро фериботът или високоскоростният пътнически кораб продължава да отговаря на всички изисквания за безопасна експлоатация съгласно чл. 33, 38 и приложение № 2.


Чл. 40. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Не се извършват проверките по чл. 33, 34 и прегледа по чл. 36 на ро-ро ферибот и високоскоростен пътнически кораб, оперирали по редовна линия в държава - член на Европейския съюз, и заявени да оперират от или до българско пристанище, когато:
1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" или признатата организация са удовлетворени от проверките и прегледите, извършени в съответната държава от Европейския съюз;
2. проверките и прегледите отговарят на новите условия за опериране на кораба.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Не се извършват проверките по чл. 33 и 34 и прегледа по чл. 36 на ро-ро ферибот и високоскоростен пътнически кораб, оперирали по редовна линия между държави - членки на Европейския съюз, и заявени да оперират по линия от или до българско пристанище и държава - член на Европейския съюз, когато:
1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" и администрацията на съответната държава са признали, че характеристиките на маршрутите са подобни;
2. ро-ро фериботът или високоскоростният пътнически кораб отговарят на изискванията за безопасно опериране по тази линия.
(3) (В сила от 01.01.2007 г.) По искане на компания Изпълнителна агенция "Морска администрация" и администрацията на приемащата държава могат предварително да определят характеристиките на определени маршрути за подобни.
(4) Когато вследствие на непредвидени обстоятелства трябва да бъде въведен заместващ ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб, за да се осигури оперирането по съществуваща линия, а ал. 1 и 2 не са приложими, Изпълнителна агенция "Морска администрация" разрешава ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб да започне да оперира при следните условия:
1. след извършване на външен оглед на кораба се установи, че той отговаря на необходимите изисквания за безопасна експлоатация;
2. необходимите корабни документи са издадени в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 86 КТК и след извършени проверки и прегледи по реда на тази наредба;
3. в едномесечен срок корабът да бъде предоставен за извършване на проверките по чл. 33, 34 и 36.


Чл. 41. Изпълнителна агенция "Морска администрация" незабавно писмено уведомява компаниите за резултатите от проверките и прегледите по чл. 33, 34, 36 и 37.


Чл. 42. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" забранява оперирането с ро-ро ферибот или с високоскоростен пътнически кораб, когато:
1. не са спазени изискванията по чл. 32 и 33;
2. в резултат от извършване на специфичните прегледи по чл. 36 и 37 са разкрити несъответствия, които представляват пряка опасност за живота на пътниците, екипажа или за кораба;
3. не е постигнато съгласие по чл. 44, ал. 1 и 3 с администрацията на държавата на знамето.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" писмено уведомява компанията за забраната по ал. 1, като излага своите мотиви.
(3) При установяване на несъответствия на опериращ ро-ро ферибот и високоскоростен пътнически кораб, които не представляват пряка опасност за живота на пътниците, на екипажа или за кораба, Изпълнителна агенция "Морска администрация" задължава компанията да предприеме необходимите мерки за тяхното отстраняване, като определя разумен срок. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" забранява оперирането с кораба, ако проверката след този срок установи, че несъответствията не са отстранени.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Забраната по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителна агенция "Морска администрация" взема решение за забрана за опериране с кораба в 1-месечен срок от първоначалния специфичен преглед, за което незабавно уведомява компанията.


Чл. 43. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" осъществява сътрудничество с администрацията (администрациите) на приемащата държава, като участва чрез квалифицирани инспектори в създаването на съвместен екип за извършване на специфичните прегледи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) При необходимост от квалифицирана оценка на съответствието с изискванията за класа на кораба към екипа по ал. 1 се привлича сървейър от организация, призната по реда на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.
(3) Инспекторите по ал. 1 докладват на Изпълнителна агенция "Морска администрация" откритите несъответствия. Когато администрацията на държавата на знамето на кораба, участваща в прегледа, не е приемащата държава, Изпълнителна агенция "Морска администрация" и предоставя тази информация.
(4) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да извърши преглед на ро-ро ферибот и високоскоростен пътнически кораб по искане на другата (другите) приемаща държава.
(5) По искане на компания Изпълнителна агенция "Морска администрация" отправя покана до администрацията на държавата на знамето на кораба, когато тя не е приемаща държава, да изпрати свой представител при извършването на специфичните прегледи.
(6) За резултатите от специфичните прегледи се изготвя доклад.
(7) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на Европейската комисия копия от докладите по ал. 7 с идентификационен номер на кораба на Международната морска организация.
(8) (В сила от 01.01.2007 г.) В случай на съществено различие в становищата с приемаща държава относно изпълнението на изискванията на чл. 33, чл. 34, ал. 1 и чл. 37 Изпълнителна агенция "Морска администрация" незабавно уведомява Европейската комисия.


Чл. 44. (1) Преди извършването на първоначален специфичен преглед Изпълнителна агенция "Морска администрация" предприема действия за преодоляване на възникнало несъгласие със заинтересована приемаща държава или администрация на държавата на знамето във връзка с издадено от една от двете страни свидетелство за освобождаване.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изисква от компаниите, опериращи с ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби до или от българско пристанище, да внедрят и поддържат интегрирана система за преодоляване на аварийни ситуации в съответствие с рамката, предвидена в Резолюция А. 852 (20) на Общото събрание на Международната морска организация.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" осъществява сътрудничество с администрацията на държавата на знамето за гарантиране установяването и стриктното спазване на експлоатационните ограничения, налагащи се от спецификата на района, необходими за защита на живота, естествените ресурси и бреговите дейности.


Чл. 45. Изпълнителна агенция "Морска администрация" информира администрацията на всяка държава на знамето или приемаща държава, които не са членки на Европейския съюз, относно изискванията на тази наредба към компаниите, експлоатиращи ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби и опериращи между нейно и българско пристанище.


Чл. 46. Изпълнителна агенция "Морска администрация" оперира с инсталираните на брега системи за контрол на корабоплаването с оглед безопасното движение на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби.


Чл. 47. Проверките и прегледите на компаниите обхващат и проверка за спазване изискванията по чл. 10 - 49 и чл. 51 от ISM Code.


Чл. 48. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" прилага изискванията на чл. 50, 52 и 53 от ISM Code по отношение на компаниите и ро-ро фериботите.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава документи за съответствие на компания, регистрирана на територията на Република България, след консултация с администрацията на държавата на знамето, когато ро-ро фериботът плава под чуждо знаме.


Чл. 49. (1) Когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" прецени, че компания, която има документ за съответствие, не може да извършва превози с ро-ро ферибот до или от български пристанища поради риск от сериозна опасност за човешкия живот, товара или околната среда, оперирането може да бъде спряно.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) В случаите по ал. 1, когато ро-ро фериботът плава под знамето на държава - член на Европейския съюз, Изпълнителна агенция "Морска администрация" незабавно информира Европейската комисия за своето решение и мотивите за него.

Глава пета.
ПРЕГЛЕДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (НОВА - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 26.10.2018 Г.)

Глава пета.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (НОВА - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2015 Г.)

Глава пета.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (НОВА - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г.)


Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Прегледите по чл. 10, ал. 2 за издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се извършват от комисията по чл. 5, ал. 4. Комисията може да не подложи кораба изцяло или отчасти на технически преглед, когато е видно от валидното удостоверение, издадено от призната по реда на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от 2011 г.), че корабът удовлетворява изцяло или отчасти техническите изисквания на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" съставя списък, посочващ кои лица са компетентни да извършват прегледи, и уведомява за това Комисията.


Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)


Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Заинтересованите лица подават заявление за преглед.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя мястото и датата на извършване на прегледа в срок до 7 дни от постъпване на заявлението и посочва документите, които следва да се представят.


Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Технически преглед се извършва и на плавателно средство, за което наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, не се прилага, ако корабособственикът подаде заявление за издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) (1) Корабособственикът представя кораба за преглед разтоварен, в почистен вид и с необходимото оборудване.
(2) Лицето по ал. 1 оказва необходимото за прегледа съдействие, включително осигуряване на необходимите лодки и персонал и откриване на частите на корпуса и съоръженията, които не са пряко достъпни или видими.
(3) Комисията по чл. 5, ал. 4 изисква преглед в сух док при първа възможност. Този преглед може да не се извършва, ако може да бъде представено свидетелство за клас или свидетелство от одобрена класификационна организация, доказващо, че построяването отговаря на нейните изисквания, или се представи свидетелство, доказващо, че друг компетентен орган вече е извършил преглед в сух док с друга цел.
(4) При периодичен преглед или преглед в случаите на основни изменения или основни ремонти комисията по чл. 5, ал. 4 може да изиска преглед вън от водата.
(5) Комисията по чл. 5, ал. 4 провежда изпитвания по време на първоначалния преглед:
1. на моторен плавателен съд или състав;
2. на плавателен съд, в чието пропулсивно или рулево оборудване са извършени съществени промени.
(6) Комисията по чл. 5, ал. 4 може да изиска допълнителни изпитвания и други придружаващи документи, включително при строенето на кораб.


Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Корабите се подлагат на периодични прегледи, преди да изтече срокът на валидност на техните корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случай че директорът на съответната дирекция "Речен надзор" разреши продължаване на валидността на удостоверението по изключение по реда и при условията на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (ДВ, бр. 88 от 2004 г.), може да не се извършва преглед по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) За корабите, въведени в експлоатация, при извършване на преглед по ал. 1 за подновяване на удостоверението се прилагат преходните разпоредби на версията на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена в приложение № 2 към наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Корабособственикът или негов представител има право да поиска преглед по собствена инициатива по всяко време.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случаите по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" предприема необходимите действия за извършване на прегледа.


Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случай на основни изменения или основни ремонти, които засягат съответствието на кораба с техническите изисквания, посочени в наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, по отношение на якостта на конструкцията му, плавателните му качества, маневреността му или специалните му характеристики се извършва преглед по чл. 11.


Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)


Чл. 61. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 62б. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.)

Чл. 62в. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява компетентните органи, вписани в регистъра по чл. 62б, ал. 2, за всеки европейски идентификационен номер на кораб, който е определила, както и данните за разпознаване на кораба, посочени в приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да предостави данните по ал. 1 на компетентните власти на трети страни, с които има подписани международни договори и е осигурено същото ниво на сигурност на информацията с цел вземане на мерки за поддържане на безопасността на корабоплаването и за прилагане на чл. 50, 51, 53 и 59 на тази наредба и чл. 12а - 12в, 12е и 12ж от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, в съответствие с регистъра по образеца, посочен в приложение № 26а към Наредба № 5 от 2004 г.

Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може по всяко време да проверява дали кораб има валидно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз съгласно Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (ДВ, бр. 88 от 2004 г.), както и дали отговаря на изискванията за издаване на това удостоверение, или представлява явна опасност.
(2) При установено неспазване на изискванията Изпълнителна агенция "Морска администрация" изисква от корабособственика в разумен срок да приведе кораба в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява за неспазването на изискванията в 7-дневен срок от извършването на проверката по ал. 1 компетентния орган в другата държава членка, който е издал или подновил Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.

Чл. 64. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случай че при проверка се установи, че на борда на кораба няма валидно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да прекрати плаването на кораба.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 65. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случай че при проверка се установи, че корабът представлява явна заплаха за лицата на борда, околната среда или корабоплаването, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да спре кораба от плаване, докато не бъдат предприети необходимите коригиращи действия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случаите на явна заплаха по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" може също да даде задължителни указания, които да позволят на кораба след прекратяване на транспортната му операция да продължи плаването си по безопасен начин до място, където да бъде проверен или ремонтиран.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява органа, който е издал удостоверението или го е подновил до седем дни от даването на указанията.


Чл. 66. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация", ако е прекратила плаването на кораба или е уведомила корабособственика за намерението си да стори това, в случай че несъответствията по чл. 64 и 65 не бъдат отстранени, уведомява органа в държавата членка, който е издал удостоверението или го е подновил последно, в рамките на седем дни за решението, което е взела или възнамерява да вземе.


Чл. 67. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Всяко решение да се спре преминаването на кораб се мотивира и се посочва пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва.
(2) Заинтересованите лица се уведомяват за решението.
(3) Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Търговски интерес по отношение на проверяван кораб" е налице, когато лицето извършва за своя или за чужда сметка обслужване, ремонт или снабдяване на проверявания кораб или е съпруг или роднина по права линия без ограничения с корабопритежателя или с член на неговите управителни органи.
2. "Инцидент" е събитие, причинено от или във връзка с операциите на кораба, което поставя в опасност кораба или всяко лице на борда или в резултат на което могат да бъдат причинени вреди на кораба или на околната среда.
3. "Съществено заинтересована държава" е:
а) държавата на знамето на кораба - обект на разследване;
б) държавата, в чиито вътрешни води или териториално море е възникнал инцидентът;
в) държавата, на чиято територия инцидентът е причинил или е създал опасност за сериозни вреди на околната среда;
г) държавата, на чиято територия последиците от инцидента са причинили или са създали опасност за сериозни вреди на изкуствени острови, инсталации или съоръжения;
д) държавата, на чиято територия в резултат на инцидент нейни граждани са загубили живота си или са били сериозно увредени;
е) държавата, разполагаща с важна информация, която би била полезна за разследването;
ж) държавата, която по преценка на водещата разследването държава или по други причини има значителен интерес от участие в разследването.
4. "Водеща разследването държава" е държава, която поема отговорността да води разследване по взаимно съгласие между съществено заинтересуваните държави.
5. "Ро-ро ферибот" е морски пътнически кораб, превозващ повече от 12 пътници и съоръжен да превозва железопътни вагони или автомобили, като ги товари и разтоварва по хоризонтален способ.
6. "Високоскоростен пътнически кораб" е кораб, превозващ повече от 12 пътници и способен да развива максимална скорост в m/s, равна или по-висока от 3,7 х D (на степен 0,1667), където D е водоизместването, съответстващо на разчетната водолиния.
7. "Редовна линия" е опериране по разписание с ро-ро ферибот или с високоскоростен пътнически кораб между две или повече пристанища без междинни спирания.
8. "Приемаща държава" е държава, към или от чието пристанище се оперира по редовна линия.
9. "Обективни доказателства" са информация, записи и констатации, отнасящи се до безопасността или до съществуването и прилагането на елемент от системата за управление на безопасността, които се базират на наблюдение, измерване или тест и които могат да бъдат проверени за установяване верността им.
10. "Компания" е корабособственик или всяка друга организация или лице, което е поело отговорността за експлоатацията на кораба от корабособственика, и която при приемането на тази отговорност се е съгласила да поеме всички задължения и отговорности, наложени от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването.
11. "Свидетелство за освобождаване" е всяко свидетелство, издадено в съответствие с Правило I В/12 (а) (vi) от Конвенция SOLAS, 1974.
12. (нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) "Годишна дата" е денят и месецът от всяка година, които отговарят на деня и месеца, посочени в датата на изтичане на валидността на Морското трудово свидетелство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Разпоредбите на чл. 31, ал. 1, чл. 40, ал. 1, 2 и 3, чл. 43, ал. 8 и 9 и чл. 49, ал. 2 влизат в сила от 1 януари 2007 г.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА КОРАБИТЕ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2013 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от 20 август 2013 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА КОРАБИТЕ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2015 Г.)

§ 25. Навсякъде в наредбата думите:
1. "ИА "МА" се заменят с "Изпълнителна агенция "Морска администрация".
2. "Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 7 от 2004 г.)" се заменят с "Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от 2011 г.)".

Допълнителни разпоредби
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА КОРАБИТЕ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2015 Г.)

§ 26. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2013/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на Морската трудова конвенция от 2006 г. (ОВ L 329 от 2009 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 22 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 26.10.2018 Г.)

§ 8. (1) За плавателните средства, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ, L 301 от 28 октомври 1982 г.), за които настоящата наредба се прилага, се издава Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз след извършване на технически преглед по реда на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (ДВ, бр. 52 от 2004 г.) за установяване на съответствие с версията на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена в приложение № 2.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва не по-късно от 30 декември 2018 г.
(3) Установените при прегледа по ал. 1 несъответствия се отбелязват в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.
(4) Ако комисията по чл. 5, ал. 4 от Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите прецени, че дадено несъответствие по ал. 3 не представлява явна опасност, плавателното средство може да продължи да бъде експлоатирано до момента, в който тези компоненти или участъци от него, за които е установено несъответствие с изискванията, бъдат заменени или изменени. След замяната, съответно изменението, тези компоненти или участъци трябва да съответстват на изискванията, предвидени в приложение № 2.
(5) Замяната на съществуващи части с идентични части или с такива, равностойни от гледна точка на технология и проект, при текущ ремонт и поддръжка, не се счита за замяна или изменение по ал. 4.
(6) Явна опасност по ал. 4 се предполага, когато са засегнати изискванията за якостта на конструкцията, плавателните качества, маневреността или специалните характеристики на плавателното средство в съответствие с техническите изисквания, посочени в приложение № 2. Дерогациите, които се дават по отношение на техническите изисквания в приложение № 2, не се считат за недостатъци, представляващи явна опасност.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Международни договори, по които Република България е страна, уреждащи прегледите на корабите

1. Конвенция на ООН за условията на регистрация на кораби, 1986 г.;
2. Международна конвенция за безопасност на човешкия живот по море, 1974 г. (SOLAS 74), с измененията и;
3. Международна конвенция за товарните водолинии, 1966/88 г. (TONNAGE 66/88);
4. Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973/1978 г. (MARPOL 73/78), с измененията и;
5. Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскването море, 1972 г. (COLREG 72);
6. Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка на моряците, 1978/1995 г. (STCW 78/95);
7. Конвенция № 147 на Международната организация на труда за минималните стандарти в търговското корабоплаване;
8. Международна конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1969 г. (CLC);
9. Протоколите и измененията към изброените в т.1 - 8 конвенции и свързаните с тях кодекси със задължителен статут, включително:
а) Международен кодекс за конструкция, оборудване и снабдяване на кораби, превозващи опасни химикали наливно (IBC) по SOLAS 74, Глава 7, и MARPOL 73/78, Анекс 2;
б) Международен кодекс за конструкция, оборудване и снабдяване на кораби, превозващи опасни химикали наливно (BCH) по MARPOL 73/78, Анекс 2;
в) Международен кодекс за конструкция, оборудване и снабдяване на кораби, превозващи втечнени газове наливно (IGC) по SOLAS 74, Глава 7;
г) Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code);
д) Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code).
10. (нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Морска трудова конвенция от 2006 г.

Норми, уреждащи прегледите на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища

1. Конвенция за измерване на кораби от вътрешно плаване, 1966 г.;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Правила за плаване по река Дунав (притурка към ДВ, бр. 35 от 2013 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Правила за речния надзор по Дунава (ДВ, бр. 35 от 2013 г.);
4. Правилник за опазване водите на р. Дунав от замърсяване при корабоплаване;
5. Препоръки за основните технически и експлоатационни параметри на РЛС, използвани в корабоплаването по р. Дунав;
6. Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища;
7. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 9 от 2006 г.), и правилата към него, приложими от 1 януари 2017 г.;
8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.


Приложение № 2 към чл. 39 и чл. 62, ал. 1

(Предишно Приложение № 2 към чл. 39 - ДВ, бр. 5 от 2015 г.)

Ръководство за работа на инспекторите, които извършват контролни прегледи

I. Информация за пътниците. Проверява се:
1. съответствието между броя на пътниците на борда и броя, за който е освидетелстван ро-ро фериботът или високоскоростният пътнически кораб;
2. ефективността на системата за регистрация и информация за пътниците;
3. начинът, по който тази информация достига до капитана;
4. начинът, по който се отчита броят на пътниците, които пътуват в двете посоки без слизане на брега.

II. Натоварване и информация за устойчивостта. Проверява се:
1. корабът да не е претоварен;
2. конструктивната товарна марка да не е потопена във водата;
3. товарният план и изчисленията за устойчивостта;
4. взети ли са предвид теглата на автомобили и други товари, подлежащи на предварително претегляне, при изчисленията по т. 3;
5. наличието на плановете за борба за живучест на определените места;
6. снабдяването с брошури по борба за живучест на офицерския състав.

III. Подготовка на кораба за излизане на море. Проверява се:
1. изпълнението на процедурата за подготовка на кораба за излизане на море; процедурата трябва да включва утвърдителни доклади за затварянето на всички водонепроницаеми врати по външния борд и тези на товарната палуба преди снемането от кея;
2. изправността на светлинната индикация за затваряне на вратите и телевизионната система за наблюдение;
3. организацията за незабавно докладване на всякакви проблеми, възникнали със светлинната индикация и автоматите на вратите.

IV. Съобщения, свързани с безопасността. Проверява се:
1. практиката при рутинните съобщения, свързани с безопасността; съобщението в началото на рейса, свързано с безопасността, трябва да бъде чуто във всички общи помещения, включително на откритите палуби, до които пътниците имат достъп;
2. наличието на инструкции и указания относно аварийни процедури на езика на обслужвания регион и на английски език.

V. Записи в корабния дневник. Проверяват се:
1. записите в корабния дневник за затварянето на носовите, кърмовите и другите водонепроницаеми врати, за провеждане на тренировки за работата с конструктивните водонепроницаеми врати и за рулевите устройства и др.;
2. записите на газенето, надводния борд и устойчивостта;
3. записите за приетия общ работен език за екипажа.

VI. Опасни товари. Проверява се:
1. наличието на декларация за опасните и замърсяващите товари, удостоверяваща, че реално натовареното отговаря по вид, количество и разположение на обявеното в манифеста и товарния план;
2. наличието на манифест или товарен план, показващ разположението им на борда;
3. наличието на разрешение за превоз на конкретния вид товар на пътнически кораби;
4. надлежното маркиране на опасните и замърсяващите товари;
5. надлежното натоварване, укрепване и разделяне на товарите;
6. подреждането и укрепването на транспортните средства, превозващи опасни или замърсяващи товари;
7. наличието на брега на копие от манифеста или товарния план по т. 2;
8. познанията на капитана за аварийните процедури за оказване на първа помощ при възникване на инцидент с опасните или замърсяващите околната среда товари;
9. процедурата за използване на вентилацията на палубите за транспортни средства; вентилацията трябва да е включена постоянно и да се усилва, когато двигателите на транспортните средства работят;
10. наличието на индикация на мостика за включена или изключена вентилация на тези палуби по т. 9.

VII. Укрепване на товарните автомобили. Проверява се:
1. сигурността на укрепването на товарните автомобили, вагоните и мотоциклетите, ако има такива;
2. надеждността на крепежните елементи по отношение на евентуални неблагоприятни метеорологични условия;
3. наличието на ръководство за укрепване на товари.

VIII. Палуби за транспортни средства. Проверява се:
1. организацията за обхождане или телевизионно наблюдение на помещенията от специална категория и ро-ро товарните помещения;
2. организацията на затваряне на противопожарните врати;
3. наличието на табели, предупреждаващи пътниците, че достъпът до палубите за транспортни средства, когато корабът е на море, е забранен.

IX. Затваряне на водонепроницаеми врати. Проверява се:
1. изпълнението на корабните инструкции, отнасящи се за манипулирането с конструктивните водонепроницаеми врати и познаването им от екипажа;
2. редовното провеждане на задължителните тренировки.
Управлението на водонепроницаемите врати от мостика е по възможност в положение "локално управление". В условията на ограничена видимост и опасни ситуации водонепроницаемите врати са затворени.

Х. Противопожарни обходи. Проверява се ефективното изпълнение на инструкциите за противопожарни обходи, осигуряващо лесно и бързо откриване на огнище на пожар. Тези обходи следва да се извършват и в помещенията от специална категория, в които не е инсталирана стационарна система за откриване и известяване за пожари, независимо от обходите по т.VIII.

XI. Комуникация в аварийни ситуации. Проверява се съответствието на броя на членовете на екипажа, които оказват помощ на пътниците в случай на инцидент, с разпределението по тревогите; тези лица следва да могат да бъдат разпознати лесно и да могат да общуват с пътниците; вземат се предвид следните фактори:
а) езикът или езиците, говорещи се от повечето пътници, които се превозват по конкретен маршрут, според националността им;
б) вероятността използването на елементарен английски език да осигури помощ на пътник чрез елементарни инструкции, независимо дали пътникът и членът от екипажа използват друг общ език;
в) възможността за общуване по време на инцидент чрез други средства (с показване, чрез привличане на вниманието към местата с инструкции, сборните пунктове, спасителните средства или пътищата за евакуация), когато е невъзможно вербално общуване;
г) до каква степен са осигурени пълни инструкции за безопасност за пътниците на техния роден език или езици;
д) езиците, на които могат да се правят съобщения по време на инцидент или тренировка за предаване на жизнено важни указания на пътниците, както и за улесняване на членове на екипажа, оказващи помощ на пътници.

XII. Общ работен език между членовете на екипажа. Проверява се:
1. установяването на работен език на борда, осигуряващ ефективност на действията, свързани с безопасността;
2. вписването на работния език в корабния дневник.

XIII. Оборудване за безопасност. Проверяват се:
1. противопожарните средства, включително противопожарните врати и други елементи на конструктивната противопожарна защита;
2. достъпността на плановете за борба с пожари и наличието на брошури, съдържащи еквивалентна информация - за командния състав;
3. поддръжката и съхранението на спасителните ризи;
4. ясното обозначаване на местата за съхранение на детски спасителни ризи;
5. схемата на разполагане на натоварените транспортни средства; схемата не трябва да възпрепятства достъпа до средствата за борба с пожари, аварийните кранове и клапани, разположени на палубите за транспортни средства.

XIV. Навигационно и радиооборудване. Проверява се изправността на навигационното и радиокомуникационното оборудване, включително аварийните радиобуйове (EPIRB's).
XV. Допълнително аварийно осветление. Проверява се:
1. наличието и изправността на допълнителното аварийно осветление;
2. воденето на записи за дефектите.

XVI. Средства за евакуация. Проверява се:
1. маркировката на средствата за евакуация в съответствие с приложимите изисквания;
2. осветлението от главния и от аварийния източник на електрозахранване;
3. мерките, които са взети, когато пътищата за евакуация минават през палуби за транспортни средства; в този случай транспортните средства следва да не препятстват пътищата за евакуация;
4. дали изходите, включително и изходите от безмитни магазини, които е установено, че са блокирани от прекомерно количество стоки, не са препречени.

XVII. Книга за операциите. Проверява се:
1. наличието на копия от книгата за операциите за всички членове на екипажа;
2. проверовъчните листове за действията, извършвани при подготовката за отплаване и други операции.

XVIII. Чистота на машинното отделение. Проверява се чистотата на машинното отделение, поддържана в съответствие с изискванията.

XIX. Изхвърляне на отпадъци. Проверява се изправността на съоръженията за съхранение и изхвърляне на отпадъци.

XX. Планирано техническо обслужване. Периодичните проверки с цел поддържане нормите за безопасност на най-високо ниво се извършват в съответствие с предварително разработени планове. Проверява се компанията:
1. за наличието и съдържанието на специфичните постоянни заповеди, отразяващи системата за планирано техническо обслужване на оборудване и механизми, пряко свързани с безопасността, включително носови и кърмови врати, бордови люкове заедно със системите за тяхното затваряне, системата за наблюдение, проходимостта на шпигатите в помещенията между носовата козирка и вътрешната врата, поддръжката на машинното отделение и оборудването за безопасност;
2. прилагането на процедурите за водене на отчет на несъответствията и тяхното отстраняване;
3. своевременното движение на информацията по т. 2 между капитана и упълномощеното лице на брега в административната структура на компанията.

XXI. Извършване на рейс. Проверява се:
1. прилагането на организация по време на рейс, непозволяваща прекомерното струпване на хора на едно място, както и блокирането на коридори, стълбища и аварийни изходи с багаж и пътници.
2. отсъствието на пътници на палубата за транспортни средства преди отплаване на кораба и допускането им до нея след заставане на кея.


Приложение № 2 към чл. 62, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 30 от 2009 г.)


Модел на уникалния Европейски идентификационен номер на плавателния съд
 
  A A A X X X X X
Код на компетентния [Пореден номер]
орган, който издава  
Европейския иденти-  
фикационен номер на  
плавателния съд  
В модела "ААА" е трицифреният код, даван от компетентния орган, който издава Европейския идентификационен номер на плавателния съд, спазвайки следните обхвати за номерата:
001-019 Франция
020-039 Нидерландия
040-059 Германия
060-069 Белгия
070-079 Швейцария
080-099 запазени за плаващи средства от държави, които не са страни по Конвенцията от Манхайм и за които има издаден сертификат съгласно Регламента за проверка на плавателните съдове по река Рейн преди 1.4.2007 г.
100-119 Норвегия
120-139 Дания
140-159 Обединеното кралство
160-169 Исландия
170-179 Ирландия
180-189 Португалия
190-199 запазени
200-219 Люксембург
220-239 Финландия
240-259 Полша
260-269 Естония
270-279 Литва
280-289 Латвия
290-299 запазени
300-309 Австрия
310-319 Лихтенщайн
320-329 Чешка република
330-339 Словакия
340-349 запазени
350-359 Хърватска
360-369 Сърбия
370-379 Босна и Херцеговина
380-399 Унгария
400-419 Руска федерация
420-439 Украйна
440-449 Беларус
450-459 Република Молдова
460-469 Румъния
470-479 България
480-489 Грузия
490-499 запазени
500-519 Турция
520-539 Гърция
540-549 Кипър
550-559 Албания
560-569 Бивша югославска република Македония
570-579 Словения
580-589 Черна гора
590-599 запазени
600-619 Италия
620-639 Испания
640-649 Андора
650-659 Малта
660-669 Монако
670-679 Сан Марино
680-699 запазени
700-719 Швеция
720-739 Канада
740-759 Съединени американски щати
760-769 Израел
770-799 запазени
800-809 Азербайджан
810-819 Казахстан
820-829 Киргизстан
830-839 Таджикистан
840-849 Туркменистан
850-859 Узбекистан
860-869 Иран
870-999 запазени.
"xxxxx" е петцифреният сериен номер, издаван от компетентния орган.


Приложение № 3 към чл. 62в, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 30 от 2009 г.)

Данни за идентификацията на плавателните съдове

А. Всички плавателни съдове
1. Уникален европейски идентификационен номер на плавателния съд съгласно чл. 2.18 от настоящото приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 3 от модела и приложение VI, 5-а колона)
2. Име на плаващото средство/плавателния съд (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 1 от модела и приложение VI, 4-та колона)
3. Вид на плаващото средство съгласно определението по чл. 1.01, т. 1 - 28 от това приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 2 от модела)
4. Габаритна дължина съгласно определението по чл. 1.01, т. 70 от това приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 17а)
5. Габаритна ширина съгласно определението по чл. 1.01, т. 73 от това приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 18а)
6. Газене съгласно определението по чл. 1.01, т. 76 от това приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 19)
7. Източник на данните (= сертификат на Общността)
8. Водоизместимост (дедуейт) (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 21 и приложение № 26а на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, 11-а колона) за товарните плавателни съдове
9. Обем водоизместимост съгласно определението по чл. 1.01, т. 60 от това приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 21 и приложение № 26а на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, 11-а колона) за плавателни съдове, различни от товарните
10. Оператор (собственикът или негов представител, чл. 52 - 62 от Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите)
11. Издаващ орган (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1 и приложение № 26а на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи)
12. Номер на удостоверението на Общността за вътрешно корабоплаване (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1 и приложение № 26а на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, 1-ва колона от модела)
13. Срок на валидност (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 11 от модела и приложение № 26а на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, 17-а колона от модела)
14. Автор на набора от данни Б. Когато съответните данни са налични
1. Национален номер
2. Вид на плаващото средство съгласно техническата спецификация за Електронната система за докладване при вътрешно корабоплаване
3. Единичен или двоен корпус съгласно ADN/ADNR
4. Височина съгласно определението по чл. 1.01, т. 75
5. Брутен тонаж (за морските плавателни съдове)
6. Номер, издаден от Международната морска организация (за морските плавателни съдове)
7. Повиквателен сигнал (за морските плавателни съдове)
8. MMSI номер
9. Код по ATIS (автоматичната система за идентификация на предаватели)
10. Вид, номер, издаващ орган и срок на валидност на други удостоверения.


Приложение № 4 към чл. 31б, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)

По реда на тази наредба се проверяват, преглеждат и освидетелстват

1. Минимална възраст за започване на работа.
2. Медицинско свидетелство.
3. Квалификации на моряците.
4. Трудови договори на моряците.
5. Ползване на услугите на лицензирани или сертифицирани или регулирани частни служби за набиране и настаняване на моряците.
6. Работно време и почивки.
7. Окомплектоване на кораба с екипаж.
8. Жилищно настаняване.
9. Условия за отдих и възстановяване на борда.
10. Храна и сервиране.
11. Безопасност и здраве и предотвратяване на злополуки.
12. Медицинско обслужване на борда.
13. Процедури за разглеждане на жалби на борда.
14. Изплащане на трудови възнаграждения.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти